BOMANN DB 6035 CB Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi
DB6035CB_IM 04.02.20
DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente ............................... Seite 3
Bedienungsanleitung .............................................. Seite 4
Technische Daten ................................................... Seite 8
Garantie .................................................................. Seite 8
Entsorgung .............................................................. Seite 9
NEDERLANDS
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen .............. Pagina 3
Gebruiksaanwijzing .............................................. Pagina 10
Technische gegevens .......................................... Pagina 14
Verwijdering .......................................................... Pagina 14
FRANÇAIS
Sommaire
Liste des différents éléments de commande ..........Page 3
Mode d’emploi .........................................................Page 15
Données techniques ............................................... Page 19
Élimination ...............................................................Page 19
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo .............. Página 3
Manual de instrucciones ...................................... Página 20
Datos técnicos...................................................... Página 24
Eliminación ........................................................... Página 24
ITALIANO
Indice
Elementi di comando ........................................... Pagina 3
Istruzioni per l’uso ................................................ Pagina 25
Dati tecnici ............................................................ Pagina 29
Smaltimento ......................................................... Pagina 29
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ................................. Page 3
Instruction Manual ...................................................Page 30
Technical Data.........................................................Page 34
Disposal...................................................................Page 34
JĘZYK POLSKI
Spis treści
Przegląd elementów obsługi .................................Strona 3
Instrukcja obsługi ..................................................Strona 35
Dane techniczne ...................................................Strona 39
Ogólne warunki gwarancji .....................................Strona 39
Usuwanie ..............................................................Strona 40
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése .................................... Oldal 3
Használati utasítás .................................................. Oldal 41
Műszaki adatok ....................................................... Oldal 45
Selejtezés ................................................................ Oldal 45
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора .........................................стр. 3
Руководство по эксплуатации ................................стр. 46
Технические данные ...............................................стр. 50
Утилизация .............................................................. стр. 51


3  .............................................................   
55  ...........................................................................  
52  .............................................................................  
52  ......................................................................   
2
DB6035CB_IM 04.02.20
35
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że
korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych
wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urzą-
dzenia:
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Ogólne uwagi
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz
z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości rów-
nież kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując
urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywat-
nego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urzą-
dzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach
działalności gospodarczej.
Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę
trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego
promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym
wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz
ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia
wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub
mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
Jeżeli nie korzystacie państwo z urządzenia, jeżeli
chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu
wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń,
proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy
przestać korzystać z urządzenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swo-
bodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE:
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-
stwo uduszenia!
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia
Na produkcie znajdują się poniższe symbol ostrzegawcze:
OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia!
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas pracy urządzenia i zaraz po jego wyłączeniu tempera-
tura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka.
OSTRZEŻENIE:
Stopa żelazka szybko się nagrzewa i wymaga wiele czasu, aby
ostygnąć. Nie dotykać.
Kiedy nie korzystamy z żelazka należy ustawić je pionowo na
podstawie.
DB6035CB_IM 04.02.20
36
OSTRZEŻENIE:
Wybrać bezpieczną powierzchnię do spoczynku! Powierzchnia
musi być pozioma i stabilna. Sprawdzić powierzchnie do spo-
czynku ponownie pod kątem stabilności.
Żelazko musi być używane oraz odstawione na stabilnej po-
wierzchni. Powierzchnia powinna być równa.
Przed napełnieniem zbiornika z wodą należy odłączyć żelazko
od sieci.
Żelazka nie wolno pozostawiać bez nadzoru, kiedy jest podłą-
czone do sieci.
Nie wolno korzystać z żelazka, kiedy spadło, kiedy są widoczne
uszkodzenia lub jeśli przecieka.
Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się
z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasila-
nia jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przed-
stawiciela serwisu lub podobnie wykwalikowanej osoby, aby
uniknąć zagrożenia.
Kiedy żelazko jest włączone lub kiedy stygnie, należy trzymać
przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia
i osoby z ograniczonymi zdolnościami zycznymi, czuciowymi
lub mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie
użytkowania, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzo-
rem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania urządze-
nia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Czynności w zakresie czyszczenia oraz konserwacji nie mogą
wykonywać dzieci.
DB6035CB_IM 04.02.20
37
OSTRZEŻENIE:
Tego urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie podczas czysz-
czenia. Proszę przestrzegać instrukcji, jakie znajdują się w roz-
dziale „Czyszczenie”.
Napełnij zbiornik tylko do kreski maksimum. Nie wlewaj za dużo!
Maksymalna ilość wlewanej wody: ok. 250 ml.
Używaj tylko destylowanej wody.
Przeznaczenie
Urządzenie przeznaczone jest do prasowania ubrań
i tekstyliów.
Przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem
i może prowadzić do uszkodzeń mienia lub nawet obrażeń
ciała.
Przegląd elementów obsługi
1 Elastyczne doprowadzenie kabla sieciowego
2 Lampka kontrolna
3 Podstawa
4 Przezroczysty zbiorniczek na wodę
5 Oznaczenia kontrolki temperatury
6 Ceramiczna stopa
7 Bezstopniowy regulator temperatury
8 Oznaczenia kontrolki pary /
Samoczynne oczyszczanie
9 Rozpylacz
10 Otwór wlewczy do zbiornika wody
11 Regulator ilości pary i samooczyszczania
12 Przycisk wyrzutu pary
13 Przycisk rozpylacza
14 Uchwyt
Brak rysunku
Kubek z miarką
Wskazówki dotyczące użytkowania
Rozpakowywanie
Zdejmij ze stopy żelazka folie zabezpieczające i naklejki
(jeżeli są).
Odwiń całą długość kabla.
Połączenie elektryczne
Proszę upewnić się, że napięcie urządzenia (patrz ta-
bliczka identykacyjna) zgadza się z napięciem w sieci.
Wtyczkę sieciową podłączaj tylko do prawidłowo zainsta-
lowanego gniazda z zestykiem ochronnym.
Moc przyłączeniowa
Maksymalne zużycie mocy urządzenia wynosi 2200 W.
W związku z tym wskazane jest podłączenie osobnym
przewodem i zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem
domowym 16 A.
UWAGA: Przeciążenie!
Używane przedłużacze powinny mieć przewody
o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm².
Nie używaj rozgałęziaczy ze względu na dużą moc
urządzenia.
Regulator temperatury na żelazku (7)
Symbole na regulatorze odpowiadają następującym usta-
wieniom:
OFF wył
(sztuczne tkaniny,
wiskoza, jedwab)
niska temperatura
(prasowanie bez pary)
(wełna) średnia temperatura
(bawełna, len) najwyższa temperatura
Wywróć wełniane ubrania na lewą stronę, aby zapobiec
powstaniu na tkaninie błyszczących plam spowodowa-
nych prasowaniem z parą. Dodatkowo położyć cienki
kawałek bawełny na tkaninę.
W przypadku tkanin z dodatkową obróbką powierzchni
należy wybrać niskie ustawienie temperatury i prasować
je wywrócone na lewą stronę.
WSKAZÓWKA:
Żelazko nagrzewa się szybciej niż chłodzi. Prasowanie
należy rozpocząć od najniższego ustawienia temperatury.
DB6035CB_IM 04.02.20
38
Woda
Używaj tylko destylowanej wody.
Do zbiornika wody nie wolno wlewać wody z baterii,
z suszarki do bielizny lub wody z dodatkami (takimi jak
krochmal, perfumy, płyny do zmiękczania bielizny lub
inne środki chemiczne).
Można przez to doprowadzić do uszkodzenia żelazka
z powodu tworzenia się osadów w pojemnikach pary.
Resztkowe osady mogą podczas wypływu pary przez
dyszę parową doprowadzić do zanieczyszczenia praso-
wanej bielizny.
Obsługa
Przed pierwszym użyciem
Stopę prasującą proszę czyścić lekko wilgotną ście-
reczką.
W celu usunięcia wszelkich pozostałości przed pierw-
szym użyciem proszę przeprasować kilka razy starą
czystą ściereczkę.
Prasowanie bez pary
WSKAZÓWKA:
1. Proszę posegregować elementy odzieży według tem-
peratury prasowania.
2. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka lub
wyłączeniem go z sieci regulator temperatury proszę
zawsze ustawiać na „OFF”. Prosimy uwzględniać
oznaczenia kontrolki temperatury (5).
3. Ustawić kontrolkę pary (11) w pozycji „ ”, korzystając
z oznaczeń kontrolki pary (8).
4. Proszę ustawić żelazko na podstawie.
5. Urządzenie wolno podłączyć tylko do przepisowo
zainstalowanego sprawnego, gniazda wtyczkowego
posiadającego kołek ochronny.
6. Ustaw temperaturę regulatorem (7). Jeżeli będzie
prasowana delikatna bielizna, zacznij od najniższej
temperatury.
WSKAZÓWKA:
Lampka kontrolna (2) na żelazku świeci, gdy żelazko
nagrzewa się. W chwili, gdy ona zgaśnie, osiągnięta
jest temperatura robocza. Można wtedy rozpocząć
prasowanie.
Prasowanie z użyciem pary
OSTRZEŻENIE:
Żelazko wyrzuca dużą ilość gorącej pary. Niebezpieczeń-
stwo poparzenia!
WSKAZÓWKA:
W tym celu niezbędna jest wysoka temperatura. Ustaw
regulator temperatury (7), obracając go co najmniej do
położenia oznaczonego symbolem „ ”.
WSKAZÓWKA:
Przy za niskiej temperaturze normalnym zjawiskiem
jest wydobywanie się wody z płyty żelazka.
Napełnić zbiornik wodą destylowaną. Zbiornik mieści ok.
250 ml wody. Napełnić zbiornik wody tylko do poziomu
MAX.
1. Umieścić żelazko na podstawie w pozycji stojącej na
powierzchni żaroodpornej.
2. Podnieś pokrywę zbiornika na wodę.
3. Wlać przez otwór wodę do zbiornika (10). Użyć
dostarczonego kubka z miarką.
4. Zamknij ponownie pokrywę zbiornika na wodę.
Za pomocą kontrolki pary (11) wyregulować ilość pary.
Ustawić kontrolkę w pozycjach ”, ” lub „ ”.
Regulator ilości produkowanej pary w sposób słyszalny
włącza się w odpowiedniej pozycji.
Para ulatnia się, kiedy żelazko znajdzie się w pozycji
poziomej.
Dodatkową porcję pary otrzymacie Państwo dzięki funk-
cji wyrzutu pary „ ”. Przycisk wyrzutu pary (12) należy
nacisnąć jednokrotnie.
- Funkcja rozpylacza ( )
Aby zwilżyć prasowaną powierzchnię, należy nacisnąć
jednokrotnie przycisk rozpylacza (13).
- Funkcja pionowej pary
Funkcja ta umożliwia wyrzut pary w pozycji pionowej.
OSTRZEŻENIE:
Nigdy nie kierować strumienia pary na ludzi. Ryzyko
oparzeń!
1. W tym celu zawieś prasowaną bieliznę na wieszaku
i dosuń żelazko na odległość ok. 3 - 5 cm.
2. Ustaw kontrolkę temperatury (7) w pozycji ”.
3. Czasami nacisnąć przycisk strumienia pary (12).
WSKAZÓWKA:
Jeśli emitowana ilość pary jest zbyt mała, poczekać
na ponowne nagrzanie urządzenia.
- Jak dolać wody w czasie pracy?
1. Ustawić kontrolkę pary w pozycji „ ”.
2. Umieścić żelazko podstawą w pozycji pionowej na
powierzchni żaroodpornej.
3. Wyłącz urządzenie ustawiając pokrętło regulacji
temperatury w pozycji „OFF”.
4. Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
5. Proszę otworzyć pokrywkę otworu do nalewania
i ostrożnie nalać wody.
6. Proszę napełnić zbiornik na wodę tylko do znaku
MAX.
7. Zamknij pokrywkę zbiornika.
DB6035CB_IM 04.02.20
39
Zakończenie pracy
1. Po użyciu ustaw termoregulator zawsze w pozycji „OFF
i wyciągnij wtyczkę sieciową urządzenia z gniazda.
Lampka kontrolna gaśnie.
2. Opróżnij zbiornik wody, aby uniknąć wyciekania płynu.
3. Przed odstawieniem poczekaj aż urządzenie ostygnie.
Samoczynne oczyszczanie
1. Proszę do połowy napełnić wodą pojemnik na wodę.
2. Proszę podgrzać urządzenie do temperatury maksymal-
nej. Po zgaśnięciu lampki kontrolnej proszę odłączyć
urządzenie od sieci.
3. Żelazko trzymać poziomo nad umywalką. Przesuń
regulator (11) na symbol i przytrzymaj. Regulator nie
wskoczył na swoje miejsce. Proszę kołysać urządzeniem
w tę i z powrotem, aż pojemnik się opróżnit.
4. Proszę ponownie postawić urządzenie na stopce i roz-
grzać je. W celu oczyszczenia powierzchni prasującej
proszę przeprasować czysty bawełniany materiał.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę zawsze wyciągać
wtyczkę z gniazdka!
Proszę poczekać, aż urządzenie zupełnie się ochłodzi!
Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie.
Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.
UWAGA:
Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych
przedmiotów.
Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczą-
cych.
Obudowę proszę czyścić suchą ściereczką.
Stopę prasującą i powierzchnię do odstawiania żelazka
proszę czyścić lekko wilgotną ściereczką.
Dane techniczne
Model:..................................................................DB 6035 CB
Zasilanie: ............................................ 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Pobór mocy: ..................................................... 1800 - 2200 W
Stopień ochrony: ....................................................................
Masa netto: ..............................................................ok. 0,9 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicz-
nych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE,
dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego
napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepi-
sami bezpieczeństwa.
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na
zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty
zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma
zwrot ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie
spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną
takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub mate-
riałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił
zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy
wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe
w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządze-
nia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na
wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu go-
tówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi
i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i pra-
widłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu,
data sprzedaży urządzenia).
DB6035CB_IM 04.02.20
40
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywil-
nego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt
elektryczny nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych,
przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycz-
nego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny,
którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,
do recyklingu i do innych form wykorzystania starego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo
w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
1 / 1

BOMANN DB 6035 CB Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi