R82 Caribou Instrukcja obsługi

Marka
R82
Model
Caribou
Rodzaj
Instrukcja obsługi
3
etac.com
EN
For products with a power unit mount-
ed, this document is an appendix to
the following user guides and products.
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
IT
FRESFIN
SVNODK
NLDE
BRPT
GR
JP
SN
CZPLRU
For produkter med en strømenhed
monteret er dette dokument et bilag
til følgende brugervejledninger og
produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Voor producten waarop een voeding-
seenheid is gemonteerd, vormt dit
document een bijlage bij de volgende
gebruikershandleidingen en producten:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
For produkter med strømaggregat montert
er dette dokumentet et tillegg til følgende
brukerveiledninger og produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
För produkter med monterad kraft-
enhet är detta dokument en bilaga
till följande bruksanvisningar och
produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Tehoyksiköllä varustettujen tuotteiden
osalta tämä asiakirja on liite seuraaviin
käyttöoppaisiin ja tuotteisiin.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
En el caso de productos con una
unidad de alimentación montada,
este documento es un apéndice de
las siguientes guías de usuario y
productos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Pour les produits équipés d'un groupe
moteur, ce document est une annexe
aux guides d'utilisation et produits
suivants:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Per i prodotti con unità di alimen-
tazione montata, questo documento
è un'appendice alle seguenti guide
utente e ai seguenti prodotti:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Para produtos com uma unidade de
alimentação montada, este documento
constitui um anexo aos seguintes guias
do utilizador e produtos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Para produtos com uma unidade de
potência montada, este documento é um
apêndice aos seguintes guias do usuário
e produtos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Для продуктов, в которых установлен
блок питания, данный документ является
приложением к следующим руководствам
пользователя и продуктам.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
W przypadku produktów z zamontowanym
modułem mocy niniejszy dokument stanowi
załącznik do następujących instrukcji
obsługi i produktów.
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Pro produkty s namontovanou napáje
jednotkou je tento dokument přílohou k
následujícím uživatelským příručkám a
produktům.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
对安装了电源设备的产品,本文档应
作为以下用户指南和产品的附录。
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
電源装置を搭載した製品について
は、本文書は以下のユーザーガイド
および製品の付録です。
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Για προϊόντα με συναρμολογημένη
μονάδα ισχύος, το παρόν έγγραφο
αποτελεί παράρτημα των παρακάτω
οδηγιών χρήσης και προϊόντων:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Bei Produkten mit montierter Zentraleinheit
ist dieses Dokument ein Anhang zu den
folgenden Bedienungsanleitungen und
Produkten:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
56
etac.com
Wytyczne i deklaracja producenta — emisja elektromagnetyczna
Produkt jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.
Klient lub użytkownik powinien upewnić się, że produkt jest stosowany w takim środowisku.
Badanie poziomu emisji Poziom zgodności Środowisko
elektromagnetyczne —
wytyczne
Emisja fal o częstotliwości radiowej
CISPR 11
Grupa 1 Produkt wykorzystuje energię
radiową tylko do wykonywania
swoich wewnętrznych funkcji. W
związku z tym poziom jego emisji
fal częstotliwości radiowej jest
bardzo niski i prawdopodobnie
nie spowoduje żadnych zakłóceń
w pobliskich urządzeniach
elektronicznych.
Emisja fal o częstotliwości radiowej
CISPR 11
Klasa A
Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2
Klasa B
Wahania napięcia/emisje
migotania
IEC 61000-3-3
Produkt zgodny z
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w ramach
domowej opieki zdrowotnej.
Urządzenie nie powinno powodować żadnych zakłóceń w
pracy pobliskich urządzeń; jednakże jego działanie może
być zaburzone w wyniku zakłóceń elektromagnetycznych
(EM) emitowanych przez inne urządzenia, co może
doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu. Nie
używać urządzenia w miejscach, w których istnieje
ryzyko zakłócenia działania tego urządzenia przez inne
urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne.
Urządzenie jest zgodne z następującymi normami:
IEC 60601-1-2:2014 Medyczne urządzenia
elektryczne Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące
bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania
zasadniczego Norma uzupełniająca: Zakłócenia
elektromagnetyczne – Wymagania i badania (PN-EN
60601-1-2:2015)
PN-EN 12182:2012, Artykuł 7, Wyroby pomocnicze dla
osób niepełnosprawnych Wymagania ogólne i metody
badań
EMC - Ostrzeżenia
Nie korzystać z urządzenia znajdującego się w pobliżu
innych urządzeń lub ustawionego na innych urządzeniach
elektrycznych, ponieważ może to spowodować jego
nieprawidłowe działanie. Jeśli nie da się tego uniknąć,
należy uważnie obserwować to urządzenie oraz pozostałe
urządzenia pod kątem prawidłowego działania.
Korzystanie z akcesoriów, przetworników i kabli innych
niż określone lub dostarczone przez rmę R82 może
doprowadzić do zwiększenia się poziomu emisji
zakłóceń elektromagnetycznych lub zmniejszenia
odporności urządzenia na te zakłócenia, a tym
samym nieprawidłowego działania urządzenia. Wraz z
urządzeniem dostarczanych jest kilka różnych wtyczek.
Należy użyć wtyczki właściwej dla danego kraju.
Dostępne następujące adaptery wtyczek: brytyjska,
australijska, europejska, amerykańska/japońska.
Przenośnych urządzeń do komunikacji drogą radiową
(RF) (w tym elementy peryferyjne, takie jak kable
antenowe czy anteny zewnętrzne) można używać w
odległości nie mniejszej niż 30 cm (12 cali) od dowolnego
elementu urządzenia Wombat Living, w tym kabli
określonych przez rmę R82. W przeciwnym razie
urządzenie może nie działać zgodnie ze specykacją.
PL
57
etac.com
Zalecane odległości pomiędzy przenośnymi i ruchomymi urządzeniami łączności radiowej
a tym produktem
Produkt przeznaczony jest do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia radiowe są kontrolowane.
Klient lub użytkownik produktu może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, utrzymując minimalną
odległość między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami łączności radiowej (nadajnikami) a tym produktem, zgodnie z
poniższymi zaleceniami, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej urządzeń łączności.
Znamionowa
maksymalna moc
wyjściowa nadajnika
W
Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika
m
od 150 kHz do 80 MHz
d =[1,17]√P
od 80 MHz do 800 MHz
d=[0,18]√P
od 800 MHz do 2,5 GHz
d=[0,35]√P
0,01 0,12 0,02 0,04
0,1 0,37 0,06 0,11
1 1,17 0,18 0,35
10 3,69 0,55 1,11
100 11,67 1,75 3,50
Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecana odległość d w metrach (m) można określić
z równania na częstotliwość nadajnika, gdzie P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) według producenta
nadajnika.
UWAGA 1: Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
UWAGA 2: Niniejsze wytyczne mogą nie odnosić się do niektórych sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych wpływa
absorpcja i odbicie od konstrukcji, przedmiotów i ludzi.
Badanie zakłóceń elektromagnetycznych (emisja zakłóceń elektromagnetycznych i odporność na te
zakłócenia)
Tryby wykorzystywane podczas badania emisji zakłóceń:
1. Ruch (zasilanie akumulatorowe). Wsuwanie/wysuwanie siłownika.
2. Ładowanie, siłownik nieaktywny.
Normy emisji zakłóceń elektromagnetycznych Klasykacja/poziomy
Emisja zakłóceń wypromieniowanych i przewodzonych
w zakresie RF zgodnie z CISPR 11
Grupa 1 (produkt wykorzystuje fale radiowe wyłącznie
do obsługi funkcji wewnętrznych)
Klasa B (produkt jest odpowiedni do pracy we
wszelkich placówkach, włączając pomieszczenia
mieszkalne i pomieszczenia bezpośrednio podłączone
do sieci niskiego napięcia, która zasila budynki
mieszkalne)
Emisja harmonicznych prądu
IEC 61000-3-2
Klasa A.
Nie przeprowadzono żadnych badań w tym zakresie,
ponieważ moc znamionowa urządzenia nie przekracza
75 W. Nie zdeniowano żadnych ograniczeń dla
urządzeń o mocy znamionowej 75 W lub niższej.
Wahania napięcia i migotanie
IEC 61000-3-3
dmaks. ≤ 4% (bez warunków dodatkowych)
PL
58
etac.com
Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna
Produkt ten przeznaczony jest do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik
powinien upewnić się, że produkt jest stosowany w takim środowisku.
Test odporności IEC 60601 poziom
testowy
Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne
— wytyczne
Przenośne i ruchome środki
łączności radiowej powinny
być używane w odległości od
wszelkich elementów urządzenia
łącznie z jego przewodami
niemniejszej niż odległość
zalecana, obliczona z równania
na częstotliwość nadajnika.
Zalecana odległość
Przewodzony
sygnał o
częstotliwości
radiowej
IEC 61000-4-6
3 Vrms
od 150 kHz do 80
MHz
Środowisko
elektromagnetyczne—
wytyczne
d=[3,5/V1]√P
Radiated RF
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz to 2,5 GHz
[E
1
] V/m d=[3,5/E1]√P od 80 MHz do
800 MHz
d=[7/E1]√P od 800 MHz do
2,5 GHz
Gdzie P jest maksymalną mocą
znamionową nadajnika w watach
(W) zgodnie z danymi producenta,
a d jest zalecaną odległością w
metrach (m).
Natężenia pól pochodzących
od stałych nadajników RF, jak
określono w pomiarach pól
elektromagnetycznych w terenie
„powinny być niższe niż poziom
zgodności dla każdego zakresu
częstotliwości”.
Zakłócenia mogą pojawiać się w
pobliżu urządzeń oznaczonych
następującym symbolem:
UWAGA 1: Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz obowiązuje większy zakres częstotliwości.
UWAGA 2: Niniejsze wytyczne mogą nie odnosić się do niektórych sytuacj. Na propagację fal elektromagnetycznych
wpływa absorpcja i odbicie od konstrukcji, przedmiotów i ludzi.
Natężenia pola z nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe dla telefonów radiowych (komórkowych/
bezprzewodowych) i lądowych radiostacji komórkowych, radia amatorskiego, transmisji radiowych AM i FM oraz
transmisji telewizyjnych nie można teoretycznie dokładnie przewidzieć. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne
wytworzone przez stałe nadajniki radiowe, należy rozważyć przeprowadzenie badań elektromagnetycznych. Jeżeli
zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym produkt jest używany, przekracza powyższy poziom zgodności w
zakresie fal radiowych, produkt należy obserwować w celu sprawdzenia jego normalnego działania. W przypadku
zaobserwowania nieprawidłowego działania mogą być konieczne dodatkowe środki, takie jak zmiana orientacji lub
lokalizacji produktu.
W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze niż [V1]V/m.
PL
59
etac.com
Tryby wykorzystywane podczas badania odporności na zakłócenia:
Praca na akumulatorze, tryb czuwania/gotowości.
Ładowanie, siłownik nieaktywny.
Normy odporności
na zakłócenia
elektromagnetyczne
Poziomy testowe IEC 60601-
1-2:2014
Dodatkowe poziomy testowe
Wyładowania elektrostatyczne
IEC61000-4-2
wyładowanie dotykowe ± 8 kV
wyładowanie w powietrzu ± 2 kV,
± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
wyładowanie dotykowe ± 6 kV
Pole elektromagnetyczne o
częstotliwości radiowej.
IEC 61000-4-3
10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM przy 1 kHz
20 V/m
800 MHz – 2,5 GHz
80% AM przy 1 kHz
Praca w pobliżu urządzeń
radiowych do komunikacji
bezprzewodowej
IEC 61000-4-3
IEC 60601-1-2:2014, tabela 9 Nie dotyczy
Serie szybkich elektrycznych
stanów przejściowych
IEC 61000-4-4
1 kV, ±2 kV
częstotliwość powtarzania 100
kHz
± 1 kV, ± 2 kV
częstotliwość powtarzania 5 kHz
Zaburzenia udarowe, pomiędzy
liniami
IEC 61000-4-5
± 0,5 kV, ± 1 kV
230 V AC
± 0,5 kV, ± 1 kV
100 V AC i 240 V AC
Zaburzenia przewodzone
indukowane przez pola o
częstotliwości radiowej
IEC 61000-4-6
6 Vrms
0,15 MHz – 80 MHz 80% AM
przy 1 kHz
Nie dotyczy
Pole magnetyczne o
częstotliwości sieci
elektroenergetycznej
IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz
30 A/m
50 Hz i 60 Hz
Spadki, krótkie zaniki i wahania
napięcia zasilania
IEC 61000-4-11
0% UT przez 0,5 cyklu przy kącie
fazowym 0o, 45o, 90o, 135o,
180o, 225o, 270o i 315o
0% UT przez 1 cykl
70% UT przez 25 cykli
0% UT przez 250 cykli
230 V AC
0% UT przez 1 cykl
40% UT przez 10 cykli
70% UT przez 25 cykli
100 V AC i 240 V AC
Zmiany częstotliwości sieci
zasilającej
IEC 61000-4-28
Nie dotyczy 49 Hz i 51 Hz
100 V AC i 240 V AC, 50 Hz
59 Hz i 61 Hz
100 V AC i 240 V AC, 60 Hz
PL
/