Clatronic T-VL 3546 Instrukcja obsługi

Kategoria
Akcesoria do miksera / robota kuchennego
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente ................................... Seite 3
Bedienungsanleitung ................................................... Seite 4
Technische Daten ........................................................ Seite 6
Garantie ....................................................................... Seite 7
Entsorgung .................................................................. Seite 8
NEDERLANDS
Inhoud
FRANÇAIS
Table des matières
Liste des différents éléments de commande ..............page 3
Mode d’emploi ..............................................................page 13
Données techniques ....................................................page 15
Elimination ....................................................................page 16
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo ...................página 3
Instrucciones de servicio ...........................................página 17
Datos técnicos ...........................................................página 19
Eliminación ................................................................página 20
ITALIANO
Indice
Elementi di comando .................................................pagina 3
Istruzioni per l’uso ......................................................pagina 21
Dati tecnici .................................................................pagina 23
Smaltimento ...............................................................pagina 24
2
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ......................................page 3
Instruction Manual ........................................................page 25
Technical Data ..............................................................page 27
Disposal ........................................................................page 28
JĘZYK POLSKI
Spis treści
Przegląd elementów obsługi ..................................... strona 3
Instrukcja obsługi ...................................................... strona 29
Dane techniczne ........................................................ strona 31
Ogólne warunki gwarancji ......................................... strona 31
Usuwanie .................................................................. strona 32
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése .........................................oldal 3
Használati utasítás .......................................................oldal 33
Műszaki adatok.............................................................oldal 35
Selejtezés .....................................................................oldal 36
УКРАЇНСЬКА
Зміст
Огляд елементів управління .....................................стор 3
Інструкція з експлуатації ............................................стор 37
Технічні параметри .....................................................стор 39
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора .............................................стр. 3
Руководство по эксплуатации....................................стр. 40
Технические характеристики .....................................стр. 43

3 .........................................................
46 .................................................................
44 .............................................................
Overzicht van de bedieningselementen ....................Pagina 3
Gebruiksaanwijzing ....................................................Pagina 9
Technische gegevens ................................................Pagina 11
Verwijdering ................................................................Pagina 12
29
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że
korzystanie z niego sprawi Państwu przyjemność.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Uwagi ogólne
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego
celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to
nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności
gospodarczej.
Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę
trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego
promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypad-
ku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych
krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi
dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę
natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtycz-
kę, nie za przewód).
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie
Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczysz-
czenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę
zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez
nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie
należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z
gniazda.
Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy
przestać korzystać z urządzenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swo-
bodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-
stwo uduszenia!
Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Proszę nie wkładać za kratkę ochronną palców ani innych przed-
miotów!
Ostrożnie z długimi włosami: pęd powietrza może je wessać!
Korzystać z urządzenia wyłącznie w ustalonej pozycji: pionowo.
Proszę wybrać odpowiednią podkładkę, aby urządzenie podczas
pracy nie mogło się przewrócić!
Nie ustawiać wentylatora w oknie ani też na nim.
Nie stawiaj urządzenia bezpośrednio obok pieca lub innego źródła
gorąca.
Nie korzystać z urządzenia na obszarach, gdzie benzyna, farba lub
inne łatwopalne ciecze są używane lub przechowywane.
30
W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz
skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód
zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz
osoby z ograniczonymi zycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi
zdolnościami lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli nadzo-
rowane lub poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny spo-
sób i rozumieją ewentualne ryzyko.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieci nie mogą czyścić ani wykonywać dozwolonej dla użytkow-
nika konserwacji bez nadzoru.
Nie zanurzać urządzenia w wodzie w celu czyszczenia. Proszę
korzystać z instrukcji podanych w rozdziale „Czyszczenie”.
Przegląd elementów obsługi
1 Przycisk wł./ wył. dla funkcji drgań
2 Poziomy prędkości
3 Timer oraz przycisk wł./ wył. urządzenia
A Połówkowa płyta podstawy
B Połówkowa płyta podstawy z okablowaniem
Zestaw
1 Wieża
3 Wstępnie nałożone śruby krzyżowe na spodzie wieży
2 Połówkowe płyty podstawy
Rozpakowanie urzdzenia
1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania, jak folie, wypełnia-
cze, uchwyty do kabli i opakowanie kartonowe.
3. Sprawdź kompletność zawartości opakowania.
4. Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń w transpor-
cie, aby zapobiec powstaniu ryzyka.
WSKAZÓWKA:
Na urządzeniu może znajdować się pył lub pozostałości po-
produkcyjne. Radzimy przetrzeć obudowę wilgotną szmatką.
Instrukcje montażu
Urządzenie musi być całkowicie zmontowane przed pierwszą
pracą!
WSKAZÓWKA:
Potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy średniej wielkości w
celu dokonywania montażu.
Śruby montażowe są nałożone na spodniej części wieży
Prosimy również sprawdzić na stronie 3.
1. Umieścić wieżę do góry nogami i przytrzymać ją do dołu.
2. Odkręcić 3 wstępnie nałożone śruby z spodniej części
wieży. Umieścić je w zasięgu ręki.
3. Dokręcić płytę podstawy (A) do wieży za pomocą śruby.
4. Przeprowadzić przewód zasilania przez otwór w płycie
podstawy (B).
5. Włożyć płytę podstawy (B) do płyty podstawy (A) na wieży.
6. Dokręcić płytę podstawy (B) do wieży za pomocą dwóch
śrub.
7. Przeprowadzić przewód zasilania przez prowadnicę kabla
na krawędzi płyty podstawy.
8. Ustawić wentylator z zamontowaną płytą podstawy na
stabilnej powierzchni.
31
Uruchomienie
Podłączenie elektryczne
Zanim połączycie Państwo wtyczkę z gniazdkiem proszę
sprawdzić, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem
urządzenia. Odpowiednie informacje znajdą Państwo na
tabliczce identykacyjnej urządzenia.
Proszę podłączyć urządzenie do przepisowo zainstalowa-
nego gniazdka z zestykiem ochronnym.
Użytkowanie
Aby wybrać poziomy prędkości, użyć przycisków 1 - 3.
0 wył. 2 średni
1 słaby 3 silny
Przełącznik funkcji drgań (1) można użyć do włączania i
wyłączania jednostajnych drgań wentylatora.
Wyłączony Włączony
Włączanie
Bez timera
1. Obrócić regulator (3) w lewo do pozycji ON.
2. Wybrać poziom prędkości od 1 do 3.
Z timerem
1. Obrócić regulator (3) w prawo. Można wybrać czas pracy
do 120 minut.
2. Wybrać poziom prędkości od 1 do 3.
Po upływie czasu działania timera, wentylator wyłączy się
automatycznie.
Kończenie pracy
1. Nacisnąć przycisk 0 i ustawić regulator w pozycji OFF.
2. Wyjąć wtyczkę z gniazda.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
Przed czyszczeniem zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda siecio-
wego.
Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie.
Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.
UWAGA
Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych
przed-miotów.
Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
Czyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia suchą szmat-
ką, bez żadnych dodatków.
W przypadku zabrudzeń ciężkich do usunięcia należy prze-
trzeć urządzenie lekko wilgotną ściereczką, a następnie
wytrzeć je do sucha.
Konserwacja i przechowywanie
Oczyścić urządzenie zgodnie z opisem.
Zalecamy przechowywanie urządzenia w oryginalnym opa-
kowaniu, jeśli nie zamierzamy go używać przez dłuższe
okresy czasu.
Zawsze trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci w
dobrze wentylowanym i suchym miejscu.
Dane techniczne
Model: ...........................................................................T-VL 3546
Napięcie zasilające: ........................................ 220-240 V~, 50 Hz
Pobór mocy: ......................................................................... 55 W
Stopień ochrony:..........................................................................II
Masa netto: ....................................................................... ok. 2.20
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i
projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zaku-
pione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu
urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot
ceny zakupu urządzenia.
32
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia
funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego
stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemicz-
ne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np.
przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferycz-
ne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z
instrukcją obsługi urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne
od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko
po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z
oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym
opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną
kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data sprzedaży urządze-
nia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawie-
sza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie
należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do
zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt
elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,
do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w
swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

Clatronic T-VL 3546 Instrukcja obsługi

Kategoria
Akcesoria do miksera / robota kuchennego
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla