Clatronic BS 1293 Instrukcja obsługi

Marka
Clatronic
Kategoria
odkurzacze
Model
BS 1293
Rodzaj
Instrukcja obsługi
DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente .....................................Seite 3
Bedienungsanleitung .....................................................Seite 4
Technische Daten .......................................................... Seite 7
Garantie .........................................................................Seite 8
Entsorgung ....................................................................Seite 9
NEDERLANDS
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen ....................Pagina 3
Gebruiksaanwjzing .....................................................Pagina 10
Technische gegevens ................................................Pagina 13
Verwijdering ................................................................Pagina 14
FRANÇAIS
Sommaire
Liste des différents éléments de commande .............. Page 3
Mode d’emploi .............................................................. Page 15
Données techniques .................................................... Page 18
Elimination .................................................................... Page 19
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo ....................Página 3
Instrucciones de servicio ............................................Página 20
Datos técnicos ............................................................Página 23
Eliminación .................................................................Página 24
ITALIANO
Indice
Elementi di comando ..................................................Pagina 3
Istruzioni per l’uso .......................................................Pagina 25
Dati tecnici ..................................................................Pagina 28
Smaltimento ................................................................Pagina 29
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ...................................... Page 3
Instruction Manual ........................................................ Page 30
Technical Data .............................................................. Page 33
Disposal ........................................................................ Page 33
JĘZYK POLSKI
Spis treści
Przegląd elementów obłsugi ...................................... Strona 3
Instrukcja obsługi ........................................................ Strona 34
Dane techniczne ......................................................... Strona 37
Warunki gwarancji ...................................................... Strona 38
Usuwanie .................................................................... Strona 38
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése ..........................................Oldal 3
Használati utasítás ........................................................Oldal 39
Műszaki adatok..............................................................Oldal 42
Hulladékkezelés ............................................................Oldal 42
YKPAÏHCBKA
Зміст
Огляд елементів управління ................................ сторінка 3
Інструкція з експлуатації ....................................... сторінка 43
Технічні параметри ................................................сторінка 47
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора ...............................................стр. 3
Руководство по эксплуатации......................................стр. 48
Технические данные .....................................................стр. 51

3 ......................................
55 ................................................... 
52 .....................................................
2
34
Nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać
urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promie-
niowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie
zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi.
Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeże-
li urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast
wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za
przewód).
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie
Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczysz-
czenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę
zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez
nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie
należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z
gniazda.
Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy
przestać korzystać z urządzenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swo-
bodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Instrukcje obsługi
Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że
jego użytkowanie będzie ze sobą niosło wiele korzyści.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:
OSTRZEŻENIE :
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Uwagi ogólne
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego
celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to
nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności
gospodarczej.
Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy
odkurzacza
W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz
skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód
zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub
starsze, osoby z obniżoną sprawnością zyczną, zmysłową lub
umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli one
nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urzą-
dzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istnieją-
35
cych niebezpieczeństw.
Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
Proszę nie wciągać odkurzaczem cieczy lub wilgoci!
Proszę nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, przedmiotów
ostrych i ostro zakończonych!
Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych!
Proszę nigdy nie odkurzać bez ltra. Po włożeniu ltra proszę
sprawdzić, czy został założony prawidłowo!
Podczas pracy odkurzacza proszę trzymać włosy, ubranie i części
ciała z daleka od końcówki!
Proszę trzymać odkurzacz z daleka od źródeł ciepła takich jak pro-
mienniki, piece itd.!
Przegląd elementów obłsugi
1 Wąż ssania
2 Regulacja powietrza
3 Teleskopowa rura ssąca
4 Głowica łączeniowa w przewodzie próżniowym
5 Połączenie przewodu
6 Pojemnik na pył wraz z ltrem HEPA
7 Uchwyt do przenoszenia
8 Przycisk zwalniania pojemnika na pył
9 Przycisk zwijania kabla
10 Włącznik/wyłącznik
11 Wspornik na szczotkę
12 Dźwignia do otwierania przepływu powietrza przez kratkę
wentylacyjną (z ltrem wyjściowym)
13 Płyta podstawy pojemnika na pył
14 Dźwignia do wysuwania i zwijania szczotek
15 Rura zasysająca (z haczykiem (bez rys.))
Niepokazane akcesoria:
Dysza do fug i szczotkowa
Uruchomienie
Włożyć głowicę łączącą węża ssącego do gniazda połą-
czeniowego na wąż ssący w urządzeniu. Głowicę łączącą
obrócić w prawo w celu poprawnego zamocowania.
Aby odłączyć wąż, jego głowicę łączącą obrócić w lewo.
Proszę wsunąć rurę zasysającą w uchwyt.
Długość teleskopowej rury ssącej można regulować za
pomocą przesuwanego przycisku.
Proszę zamontować dyszę do podłogi ewent. akcesoria.
Nasadka z dyszą
Dysza do podłóg (15)
Dysza do podłóg wyposażona jest w wałeczki celem łatwiejsze-
go prowadzenia.
Za pomocą dyszy do podłóg można czyścić gładkie powierzch-
nie oraz dywany.
Wyregulować szczotki na zewnątrz lub do wewnątrz za
pomocą dźwigni (14).
Najlepsze wyniki użytkowania zależne są struktury wykładziny
podłogowej. Zalecamy następujące użytkowanie:
Użycie bez szczotek:
Celem odkurzania wykładzin z gęstym włosiem
Użycie ze szczotkami:
Celem odkurzania gładkich podłóg i wykładzin z krótkim
włosiem
Dysza do fug, dysza przegubowa:
Do odkurzania tapicerki, zasłon oraz w rogach i szczelinach,
itp.
36
WSKAZÓWKA: „2 w 1“ Dysza:
Złożona nadaje się do stosowania jako dysza do fug. Jeżeli
chcą Państwo użyć dyszy szczotkowej, proszę pociągnąć
za szczotkę w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aż
mechanicznego zazębienia się elementu.
Aby zdjąć końcówki dyszy z rury ssącej, należy wyjąć je i
jednocześnie delikatnie obracać.
Używanie urządzenia
1. Proszę odwinąć wymagany odcinek kabla.
UWAGA:
Kabel sieciowy można wyciągać maksymalnie do
żółtego znacznika.
W żadnym wypadku proszę nie wyciągać kabla do
czerwonego znacznika, gdyż można w ten sposób
uszkodzić funkcję zwijania kabla. Tego typu uszko-
dzenia nie są objęte gwarancją.
WSKAZÓWKA:
Jeżeli widoczna jest czerwona kreska, dociągnij kabel do
żółtej kreski przy użyciu przycisku zwijania.
2. Proszę włożyć wtyczkę do przepisowo zainstalowanego
gniazdka z uziemieniem.
3. Proszę włączyć urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem,
wciskając przycisk do dołu.
4. W zależności od rodzaju wykładziny podłogowej użyj jednej
z pozycji przełącznika „Dywany/twarde nawierzchnie”.
5. Teraz można rozpocząć odkurzanie w równomiernym
tempie. Nie ma konieczności dociskania końcówek do
odkurzanej powierzchni.
WSKAZÓWKA:
Proszę pamiętać, że zasięg odkurzacza ograniczony jest
długością kabla!
Zasuwa powietrzna (2)
W celu regulacji przepływu powietrza lub odczepienia
elementów przylegających do dyszy proszę otworzyć zasuwę
powietrzną.
Wyłączanie i zwijanie kabla zasilającego
1. Wyłącz odkurzacz podłogowy przy użyciu wyłącznika głów-
nego i wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Trzymaj wtyczkę w ręce.
3. Proszę wcisnąć przycisk zwijania kabla i wprowadzać prze-
wód do odkurzacza. Proszę mocno trzymać przewód, żeby
zapobiec jego niekontrolowanym ruchom.
Konserwacja
Opróżnianie pojemnika na pył
Opróżnić pojemnik na pył, gdy zebrany brud sięga znaku MAX.
1. Odłączyć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka siecio-
wego.
2. Odłączyć wąż z gniazda na wąż.
3. Nacisnąć przycisk (8) w
celu zwolnienia pojemnika
na pył. Opróżnić pojemnik
na pył.
(Rys. A)
4. Opróżnić pojemnik z
nagromadzonego pyłu
nad koszem na śmieci.
Aby to zrobić, należy
nacisnąć przycisk na
pojemniku na pył w celu
otwarcia płyty podstawy.
(Rys. B)
5. Następnie ponownie zamknąć płytę podstawy.
6. Pojemnik na pył zamontować do urządzenia. Najpierw
ustawić go w dolnej części urządzenia, a następnie
unieruchomić go za pomocą haka na górze.
7. Sprawdzić, czy położenie pojemnika na pył jest
nieruchome przez uniesienie urządzenia, chwytając za
rączkę do przenoszenia.
Filtr
Urządzenie zawiera 4 ltry. Powszechnie stosowany układ
torby na pył został zastąpiony przezroczystym pojemnikiem na
pył. Im większa prędkość przepływu powietrza przez odkurzacz
pozwala na usuwanie silnych zabrudzeń i oddzielenie najmniej-
szych przepływających z powietrzem cząstek od „zassanego
powietrza”.
Zatem nie ma potrzeby zakupu worków na pył.
Filtr HEPA
Czyścić wkład ltra dwa razy w roku.
UWAGA:
Nigdy nie prać ltra w pralce automatycznej.
Do suszenia nie używać suszarki do włosów.
Urządzenie użytkować tylko po prawidłowym zamonto-
waniu wszystkich ltrów.
Aby wyjąć, oczyścić i ponownie zamontować wkład ltra,
należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. Opróżnić pojemnik z nagromadzonego pyłu zgodnie z
opisem przedstawionym wcześniej.
2. Zdjąć pokrywę pojemnika na pył. Aby to zrobić, należy
obrócić znak
na pokrywie w kierunku symbolu .
Wyciągnąć wkład ltra z pojemnika na pył.
3. Wyjąć wkład ltra z pokrywy obracając wkład ltra w stronę
.
37
4. Wyciągnąć nylonowy ltr z HEPA.
5. Szczotką oczyścić ltry. W przypadku silnego zabrudzenia
umyć ltry pod bieżącą wodą.
6. Przed ponownym montażem pozwolić ltrom na całkowicie
wyschnięcie na wolnym powietrzu!
7. Pojemnik na pył wytrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki, a
następnie wytrzeć go do sucha.
8. Po całkowitym wyschnięciu ltrów nylonowy ltr przymoco-
wać do ltra HEPA (patrz rysunek na stronie 3).
9. Z powrotem zamontować wkład ltra w pokrywie pojemni-
ka na pył, wykorzystując do tego celu wycięcia w pokry-
wie. Wkład ltra obrócić w kierunku symbolu
tak, aby
wskoczył na swoje miejsce.
10. Pokrywkę wraz z wkładem ltra ponownie stawić do pojem-
nika na pył. Zamknąć pokrywkę w taki sposób, aby znak
ustawił się w jednej linii z symbolem .
11. Pojemnik na pył zamontować do urządzenia.
Filtr wylotowy
Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w ltr wylotowy.
Umieszczony on jest na tylnej ściance odkurzacza pod prowad-
nicą.
1. Nacisnąć dźwignię (12) i wyjąć kratkę wentylacyjną.
2. Wyjąć wkładkę ltra i wyczyścić zgodnie z powyższym
opisem.
3. Umieścić całkowicie suchy ltr z powrotem na kratce
wentylacyjnej.
4. Wstawić kratkę wentylacyjną z powrotem na urządze-
nie. Prosimy zwrócić uwagę na prowadzące nadlewy.
Zamocowaniu kratki wylotowej powietrza musi towarzyszyć
słyszalny dźwięk kliknięcia.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie.
Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.
UWAGA:
Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych
przed-miotów.
Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
Obudowę należy czyścić miękką i suchą ściereczką bez dodat-
ku żadnych środków czyszczących!
Przechowywanie
Prosimy pozostawić urządzenie do całkowitego schłodze-
nia.
Proszę w całości schować przewód.
Zaczep haczyk dyszy podłogowej w uchwycie na tylnej
ściance urządzenia.
Eliminowanie usterek i zakłóceń
Urządzenie nie działa.
Co robić:
Sprawdź podłączenie do sieci.
Sprawdź położenie wyłącznika.
Urządzenie nie odkurza (brak ssania).
Możliwa przyczyna:
Pojemnik na pył jest zapełniony.
Co robić:
Opróżnić pojemnik na pył.
lub
Możliwa przyczyna:
Filtry są zabrudzone.
Co robić:
Oczyść części.
lub
Możliwa przyczyna:
Ciała obce w wężu ssącym lub dyszy.
Co robić:
Sprawdź osprzęt, czy nie ma w nim ciał obcych.
Dane techniczne
Model: ..............................................................................BS 1293
Napięcie zasilające: ...................................220-240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy: ......................................................................00 W
Stopień ochrony:..........................................................................II
Masa netto: ........................................................................ 4,50 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i
projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
38
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
Warunki gwarancji
Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty
zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni
od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną
do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym
urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wyko-
nania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli
uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie
wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do
sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub
innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko
uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu
ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych
w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest
użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń
sprzętu i wywołanych nimi wad,
uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych
takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia
zasilania i innych zdarzeń losowych,
nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektryczne-
go, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii,
akumulatorów,
uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego
lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przecho-
wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz
wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez użytkownika lub osoby niepowołane,
roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile
one zgodne z podanymi przez producenta,
prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny
wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, nie
wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna
wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprze-
daży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie
daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe
urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem
gwarancji na to urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są
wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia
wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez
gwarancję.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikają-
cych z niezgodności towaru z umową.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie
należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do
zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt
elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,
do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w
swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
/