Tristar ST-8227 Instrukcja obsługi

Marka
Tristar
Kategoria
okowy
Model
ST-8227
Typ
Instrukcja obsługi
PL Instrukcja obsługiPT Manual de utilizador
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za
případná poškození
Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem,
jeho servisním agentem nebo podobně kvalikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že
se kabel nemůže zaseknout.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
Tento spotřebič lze použít pouze vdomácnosti za účelem, pro který byl
vyroben.
Pro ochranu dětí před nebezpečím elektrických spotřebičů prosím
zajistěte, aby spotřebič nikdy neležel bez dozoru. Proto byste měli
vyhradit spotřebiči místo, kde na něj děti nemohou dosáhnout. Ujistěte
se, že kabel není zavěšen směrem dolů.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí
kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
Tento spotřebič mohou používat pouze osoby starší 8 let a lidé se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo
dostali instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a rozumí
možným rizikům. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelská
údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
Nechávejte žehličku a její šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let, když se
nahřívá a chladne.
Nenechávejte žehličku bez dozoru, když je připojená do sítě.
Během žehlení nádržku s vodou neotevírejte.
Žehličku nepoužívejte, pokud spadla na zem, vykazuje viditelné známky
poškození nebo z ní uniká voda.
Zajistěte, aby byla žehlička používána a odkládána na pevném povrchu.
Dříve než naplníte nádržku vodou, vyjměte zástrčku ze zásuvky.
„Štítek Horký povrch“: povrch může být při používání spotřebiče
velmi horký.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Teplota knoík
2. Kryt nádrže na vodu
3. Tlačítko pro ovládání páry (pro snížení páry)
4. Hlava spreje
5. Tlačítko sprej
6. Tlačítko dávkování páry
7. Žehlicí plocha
8. Tlačítko samočištění
9. Světelný indikátor
PØED PRVNÍM POUŽITÍM
Před prvním použitím žehličky vyčistěte žehlicí plochu pomocí vlhké utěrky.
Otevřete kryt nádrže na vodu a pomalu za pomoci odměrky nádrž naplňte
čistou studenou vodou.
Zpočátku se může objevit zápach nebo kouř, což je způsobeno zahříváním
izolačního materiálu.
POZNÁMKA: Ze žehlicí plochy se během prvního použití mohou uvolňovat
nějaké částice. To je normální; částice jsou bezpečné a po krátké době se
přestanou ze žehličky uvolňovat.
POUŽITÍ
Volba teploty
Nejprve si rozdělte žehlené prádlo podle nejvhodnější teploty žehlení: vlnu
k vlně, bavlnu k bavlně, atd. Jelikož se žehlička zahřívá stejně rychle jako
ochlazuje, začněte žehlením prádla vyžadujícího co nejnižší teplotu jako je
například syntetika. Pokračujte s prádlem vyžadujícím vyšší teplotu.
Otočte řídícím knoíkem teploty dokud nelícuje s těmito značkami podle
následujícího návodu:
· poloha pro nylon a acetát
·· poloha pro vlnu ,hedvábí nebo směsi
··· poloha pro bavlnu nebo len (s párou).
Jak naplnit nádrž na vodu
Vytáhněte žehličku ze zásuvky.
Nastavte ovladač páry na suché žehlení .
Naplňte nádrž vodou skrze otvor.
Máte-li tvrdou vodu, doporučujeme používat pouze destilovanou nebo
demineralizovanou vodu.
Parní žehlení
Parní žehlení je možné jen tehdy, když jsou zvoleny nejvyšší teploty. Jinak
může voda unikat skrze parní otvory.
Vyčkejte dokud se nevypne červená kontrolka, což znamená, že bylo
dosaženo žádoucí teploty.
Otočte tlačítkem páry do žádoucí polohy.
Když je žehlení dokončeno a během přestávek dávejte žehličku do
vzpřímené polohy.
Sprej
Sprej lze používat v jakékoliv poloze, během suchého či parního žehlení,
pokud je nádrž naplněná vodou.
Pro tuto funkci stiskněte tlačítko spreje.
POZNÁMKA: Toto tlačítko je napoprvé nutné stlačit několikrát za sebou pro
začátek této funkce.
Parní ráz
Parní ráz napomáhá odstranění přetrvávajících nerovností.
Nastavte ovladač teploty do polohy “max” a vyčkejte, dokud kontrolka
nezhasne
Počkejte pár sekund, dokud se pára nedostane do materiálu, než znovu
stisknete tlačítko.
POZNÁMKA: Pro co nejlepší kvalitu páry nepoužívejte víc než 3 parní rázy
po sobě.
ÈIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a ponechte žehličku úplně
zchladnout.
Abyste se vyhnuli poškození žehlicí plochy, nikdy nepoužívejte žádné ostré
či kovové předměty k jejímu oškrábání.
Pro odstranění vápenatých usazenin v parních otvorech použijte bavlněný
ústřižek látky navlhčený v jemném odvápňovacím roztoku.
Pro čištění krytu přístroje použijte vlhkou utěrku.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo drátěnku k čištění
žehličky, protože ji to může poškrábat.
Vylijte zbývající vodu z vodní nádrže a nenechávejte ji v žehličce přes noc.
Před navíjením přívodní šňůry kolem žehličky ji vždy ponechte zcela
zchladnout.
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je
produkt používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl
být doložen originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno
datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní
internetové stránky: www.service.tristar.eu
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného
komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují
elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v návodu
k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály
použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotře-
bičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci
ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.
VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller liknande kvalicerade personer för att undvika
fara.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
sladden inte kan trassla sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
Använd aldrig apparaten oövervakad.
Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för
det syfte den är konstruerad för.
För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig
att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats
för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte
hänger nedåt.
För att undvika eltötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet
och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående
användning av enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska
inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte
utföras av barn utan övervakning.
Håll järnet och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år när det är
spänningssatt eller svalnar.
Lämna inte järnet obevakat när det är anslutet till elnätet.
Öppna inte vattenbehållaren under användning.
Använd inte strykjärnet när det har tappats, om det nns synliga skador
eller om det läcker.
Se till att järnet används och vilar på ett stabilt underlag.
Dra ut kontakten ur vägguttaget innan vattenbehållaren fylls med
vatten.
”het yta-skylt”: ytan kan bli het under användning.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Temperaturvred
2. Lock till vattenbehållare
3. Kontrollknapp för mängd ånga (för att minska ånga)
4. Sprejhuvud
5. Sprejknapp
6. Ångpuknapp
7. Stryksula
8. Självrengöringsknapp
9. Indikatorlampa
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Rengör stryksulan med en mjuk, fuktig trasa innan du använder strykjärnet
för första gången.
Dra ut locket till vattenbehållaren och fyll behållaren långsamt med rent,
kallt vatten med hjälp av mätglaset.
Lukt eller rök kan uppstå till en början, tillföljd av uppvärmningen av det
isolerande materialet.
OBS: Vissa partiklar kan komma ut ur stryksulan när du använder strykjärnet
för första gången. Detta är normalt, partiklarna är ofarliga och slutar komma
ut ur järnet efter en kort stund.
ANVÄNDNING
Välja temperatur
Sortera först plaggen som ska strykas efter temperaturen som ska användas,
ull med ull, bomull med bomull etc. Eftersom strykjärnet värms upp lika
fort som det svalnar bör du börja med plaggen som ska strykas i lägst
temperatur, som till exempel konstber. Gå vidare i ordning mot högre
temperaturer.
Vrid temperaturratten tills den står framför lämplig temperatur enligt
följande.
Läget · för nylon och acetatsilke
Läget·· för ull, silke eller blandningar
Läget··· för bomull eller linne (ånga).
Fylla på vattenbehållaren
Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Ställ in ångreglaget på torrstrykning.
Fyll på vattenbehållaren genom påfyllningshålet.
Om vattnet är hårt där du bor rekommenderar vi att du använder destillerat
eller avsaltat vatten.
Ångstrykning
Ångstrykning är endast möjlig när den högsta temperaturen är vald på
strykjärnet. I annat fall kan vatten läcka ut genom strykplattan.
Vänta tills den röda indikatorlampan slocknar, vilket indikerar att den valda
temperaturen har uppnåtts.
Vrid ångknappen till önskad position.
När strykningen är klar och under pauser placerar du strykjärnet i upprätt
stående läge.
Sprej
Sprejfunktionen kan användas i alla lägen, både torrstrykning och
ångstrykning, så länge vattenbehållaren är fylld med vatten.
Tryck på sprejknappen för att använda denna funktion
OBS: Första gången funktionen används måste du trycka upprepade gånger
på knappen innan funktionen går igång.
Ångsprutning
En ångsprutning ger extra ånga vid borttagning av envisa skrynklor.
Ställ temperaturväljaren på maxläget och vänta tills indikatorlampan
slocknar.
Vänta några sekunder tills ångan penetrerat tyget innan du trycker igen.
OBS: För bästa ångkvalitet bör du inte trycka mer än tre gånger i rad per
tillfälle.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Dra alltid ur kontakten och låt strykjärnet svalna helt före rengöring.
För att undvika skador på stryksulan ska du aldrig använda vassa föremål
eller metallverktyg för att skrapa på stryksulan.
För att ta bort kalkbeläggningar i ånghålen kandu använda en bomullstops
som fuktats med en mild avkalkningslösning.
Använd en mjuk, fuktig trasa när du rengör strykjärnets kåpa.
Använd aldrig något slipande rengöringsmedel eller stålull när du rengör
strykjärnet, eftersom ytorna kan repas.
Töm ut kvarvarande vatten ur vattenbehållaren, och se till attdet inte nnas
kvar något vatten i behållaren över natten.
Låt alltid strykjärnet svalna helt innan du virar upp sladden runt stryksulan.
GARANTI
Denna produkt har en garanti på 24 månader. Din garanti är giltig om
produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som
produkten konstruerades. Dessutom måste den ursprungliga varan (med
faktura eller inköpskvitto) lämnas in med inköpsdatum, återförsäljarens
namn och produktens artikelnummer.
För mer information om våra garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.
service.tristar.eu
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat
fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och
elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen
och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen
som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsap-
parater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndig-
heterna var det nns insamlingsställen.
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da
produttore, da un addetto all’assistenza o personale similarmente
qualicato per evitare rischi.
Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il
cavo non possa rimanere impigliato.
Collocare l’apparecchio su una supercie stabile e piana.
Non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza.
Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
Per proteggere i bambini dai pericoli derivanti dalle apparecchiature
elettriche, non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza. Collocare
quindi l’apparecchio in un luogo non accessibile ai bambini. Non
lasciare il cavo penzoloni.
Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o
apparecchio in acqua o altri liquidi.
Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini dagli 8 anni
in su e da persone con abilità siche, capacità mentali o sensoriali
ridotte o senza esperienza e conoscenza se viene loro data la giusta
supervisione o istruzione riguardo l’uso dell’apparecchio in modo
sicuro e la comprensione dei rischi coinvolti. I bambini non devono
giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell’utente non
deve essere eettuata da bambini senza supervisione.
Tenere il ferro da stiro e il relativo cavo lontano dalla portata dei bambini
di età inferiore agli 8 anni quando è alimentato o si sta rareddando.
Non lasciare il ferro da stiro incustodito mentre è collegato alla presa di rete.
Non aprire il serbatoio dell’acqua durante l’uso.
Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, se sono visibili segni di
danneggiamento o se presenta perdite d’acqua.
Accertarsi che il ferro da stiro venga utilizzato e che appoggi su una
supercie stabile.
Rimuovere la spina dalla presa di rete prima di riempire il serbatoio d’acqua.
etichetta supercie calda”: la surcie può riscaldarsi molto durante
l’uso.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Manopola di regolazione della temperatura
2. Coperchio contenitore dell’acqua
3. Pulsante di controllo della produzione del vapore (per diminuire il vapore)
4. Pulsante principale
5. Pulsante per spruzzatore
6. Tasto getto di vapore
7. Piastra di appoggio
8. Pulsante di auto-pulitura
9. Indicatore luminoso
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Pulire la piastra con un panno umido morbido prima di utilizzare il ferro per
la prima volta.
Estrarre il coperchio del contenitore dell’acqua e riempire lentamente il
contenitore dell’acqua con acqua fredda pulita con il misurino.
Un leggero odore o fumo si possono sprigionare all’inizio a causa del
riscaldamento del material isolante.
NOTA: È possibile che alcune particelle fuoriescano dalla piastra quando
si utilizza il ferro per la prima volta. Si tratta di un normale fenomeno, le
particelle sono innocue e scompariranno dopo alcuni istanti.
UTILIZZO
Selezione della temperatura
Prima classicare gli indumenti da stirare in base alla temperatura di
stiratura più adatta: lana con lana, cotone con cotone, ecc ecc, mentre il
ferro si riscalda così come si raredda, iniziare a stirare i capi che richiedono
la temperatura più bassa, come quelle in bre sintetiche. Successivamente si
stirano quelli che richiedono le temperature più alte.
Ruotare il controllo della temperatura no a quando è sopra al segnale
appropriato secondo quanto segue:
· posizione per nylon e acetato
·· posizione per lana, seta o materiali compositi
··· posizione per cotone o lino (vapore).
Come riempire il serbatoio dell’acqua
Scollegare il ferro.
Impostare il righello vapore per asciugare la stiratura.
Riempire il serbatoio attraverso il foro di riempimento.
Se si dispone di acqua dura, si consiglia di utilizzare solo acqua distillata o
demineralizzata.
Stirare a vapore
La stiratura a vapore è possibile solo quando sono mostrate le più alte
temperature sul controllo della temperatura selezionata. In caso contrario,
l’acqua può fuoriuscire attraverso la piastra.
Attendere nché la spia rossa si spegne, il che indica che la temperatura
selezionata è stata raggiunta.
Ruotare il pulsante vapore nella posizione desiderata.
Quando la stiratura è nita e durante le pause, posizionare il ferro in
posizione verticale.
Vaporizzatore
Il vaporizzatore può essere utilizzato in qualsiasi posizione, sia in stiratura a
secco o a vapore, nché il serbatoio è pieno d’acqua.
Premere il tasto di nebulizzazione per questa funzione
NOTA: Questo pulsante deve essere premuto ripetutamente per avviare
questa funzione per la prima volta.
Colpo di vapore
Il colpo di vapore dà vapore extra per la rimozione delle rughe persistenti.
Impostare il selettore di temperatura in posizione “max” e attendere la spia
che sI spegne.
Attendere qualche secondo per far penetrare il vapore nella bra prima di
premere di nuovo.
NOTA: Per una migliore qualità del vapore, non utilizzare più di tre scatti
successivi ogni volta.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Slare sempre la spina dalla presa e lasciar rareddare l’apparecchio
completamente prima di pulirlo.
Per non danneggiare la piastra, non utilizzare mai oggetti acuminati o
utensili in metalli per pulire la piastra.
Per rimuovere depositi di calcare nei fori di passaggio del vapore, utilizzare
un bastoncino per la pulizia delle orecchie inumidito con una soluzione
anticalcare.
Pulire l’alloggiamento dell’apparecchio con un panno morbido umido.
Non utilizzare detergenti abrasivi o lana d’acciaio per pulire il ferro da stiro
per non graare le superci.
Svuotare e rabboccare acqua dal contenitore dell’acqua; non lasciare l’acqua
nel contenitore dell’acqua per tutta la notte.
Lasciar rareddare sempre completamente il ferro da stiro prima di
riavvolgere il cavo intorno alla piastra.
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per 24 messi. La garanzia è valida se il prodotto
viene utilizzato secondo le istruzioni e per lo scopo per il quale è stato
creato. Inoltre, deve essere allegata la prova di acquisto originale (fattura,
scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e
il codice del prodotto.
Per i dettagli sulle condizioni relative alla garanzia, consultare il nostro sito
web di assistenza: www.service.tristar.eu
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato
tra I riuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale
di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dome-
stiche. Questo simbolo sull’apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione
mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo
apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi
contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali
per informazioni in merito ai punti di raccolta.
CUIDADOS IMPORTANTES
Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser
considerado responsável pelo dano.
Se o cabo de alimentação estiver danicado, deve ser substituído pelo
fabricante, o seu representante de assistência técnica ou alguém com
qualicações semelhantes para evitar perigos.
Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certique-se de que nunca
ca preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os
ns para os quais foi concebido.
Para proteger as crianças contra os perigos de aparelhos eléctricos,
certique-se de que nunca deixa os aparelhos sem supervisão. Para
isso, deve seleccionar um local de armazenamento para o aparelho
onde as crianças não cheguem. Certique-se de que o cabo não está
pendurado para baixo.
Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a cha ou o
aparelho em água ou noutro líquido.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
com falta de experiência e conhecimento, se receberem supervisão ou
instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar
com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha o ferro e o seu cabo eléctrico fora do alcance das crianças
com menos de 8 anos de idade quando este estiver ligado ou a
arrefecer.
Não deixe o ferro sozinho enquanto este estiver ligado à corrente
eléctrica.
Não abra o reservatório de água durante a utilização.
Não utilize o ferro quando este tiver caído, se houver sinais visíveis de
estragos ou se estiver a verter água.
Certique-se que o ferro será utilizado e colocado numa superfície estável.
Retire a cha da tomada antes de encher o reservatório de água.
“Indicação de superfície quente”: a superfície pode aquecer durante
a utilização.
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
1. Botão da temperatura
2. Tampa do depósito da água
3. Botão de controlo da quantidade de vapor (para reduzir o vapor)
4. Cabeça do pulverizador
5. Botão do pulverizador
6. Botão de jacto de vapor
7. Placa de metal
8. Botão de limpeza automática
9. Luz indicadora
ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Limpe a placa de aquecimento com um pano suave húmido.
Abra a tampa do depósito da água e encha o depósito da água lentamente
com água fria limpa utilizando copo medidor.
Poderá sentir um cheiro forte ou ver fumo no início, provocados pelo
aquecimento do material isolador.
NOTA: Poderão sair algumas partículas da placa de aquecimento quando
utilizar o ferro pela primeira vez. Isto é normal; as partículas são inofensivas
e pararão de sair do ferro após um curto espaço de tempo.
UTILIZAÇÃO
Selecionar a temperatura
Em primeiro lugar, classique a peça de roupa a engomar de acordo com a
temperatura de passagem a ferro mais adequada: lã com lã, algodão com
algodão, etc., uma vez que o ferro aquece tão depressa como arrefece.
Comece por engomar os artigos que necessitam de temperaturas mais
baixas como as feitas de bras sintéticas. Avance para as que necessitam das
temperaturas mais elevadas.
Rode o controlo de temperatura até estar à frente do sinal adequado de
acordo com o seguinte:
· posição para nylon e acetato
·· posição para lã, seda ou misturas
··· posição para algodão ou linho (vapor).
Como encher o depósito de água
Desligue o ferro.
Coloque o regulador de vapor para engomar a seco.
Encha o depósito através do orifício de enchimento.
Se tiver água dura, aconselha-se que utilize apenas água destilada ou
desmineralizada.
Engomar a vapor
Engomar a vapor é apenas possível quando se selecionar as temperaturas mais
elevadas no controlo de temperatura. Caso contrário, pode sair água pela base.
Espere até a luz piloto vermelha se apagar, que indica que se atingiu a
temperatura selecionada.
Rode o botão de vapor para a posição necessária.
Quando se para de engomar ou durante as pausas, coloque o ferro na
posição vertical.
Pulverizador
O pulverizador pode ser usado em qualquer posição, para engomar a seco
ou a vapor, desde que o depósito de água esteja cheio de água.
Pressione o botão do pulverizador para esta função
NOTA: este botão tem de ser pressionado repetidamente para iniciar esta
função pela primeira vez.
Disparo de vapor
O disparo de vapor dá um vapor extra para remover rugas persistentes.
Coloque o seletor de temperatura na posição “max” e espere até a luz piloto
se apagar
Espere alguns segundos para o vapor penetrar nas bras antes de
pressionar novamente.
NOTA: para melhor qualidade de vapor, não utilize mais do que três rajadas
sucessivas de cada vez.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Desligue sempre o aparelho da tomada eléctrica e deixe-o arrefecer
completamente antes de o limpar.
Para evitar danos na placa de aquecimento, nunca utilize qualquer objecto
aado ou utensílio de metal para raspar a placa de aquecimento.
Para remover a acumulação de calamina nas ranhuras do vapor, utilize uma
cotonete de algodão humedecida com uma solução de descalaminagem.
Utilize um pano suave húmido para limpar a estrutura do aparelho.
Não utilize qualquer detergente abrasivo ou esfregão palha-de-aço para
limpar o ferro, dado que poderiam arranhar as superfícies.
Esvazie qualquer água restante no depósito da água, não a deixe car no
depósito de um dia para o outro.
Deixe sempre o ferro arrefecer completamente antes de enrolar o cabo de
alimentação em redor da placa de aquecimento.
GARANTIA
Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar
o produto de acordo com as instruções e com a nalidade para a qual foi criado.
Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a
data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Web site
de serviço: www.service.tristar.eu
ORIENTÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos do-
mésticos no nal do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local
adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos.
Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem
chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados
neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados
está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio
ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de
recolha.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby uniknąć zagrożenia, musi
on być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub
osoby o podobnych kwalikacjach.
Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy
uważać, aby kabel się nie zaplątał.
Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania
urządzeń elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju
urządzeń bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce
przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go
wyjąć. Należy uważać, aby kabel nie zwisał.
Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać
kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze,
osoby z obniżoną sprawnością zyczną, zmysłową lub umysłową, osoby
z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je
poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób,
i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw. Dzieci nie
powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie
powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Trzymać żelazko oraz jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 roku
życia, kiedy jest zasilane lub kiedy stygnie.
Nie pozostawiać podłączonego do zasilania żelazka bez nadzoru.
Nie otwierać zbiornika na wodę podczas użytkowania
Nie używać żelazka po jego upadku, jeśli istnieją widoczne oznaki
uszkodzenia lub jeśli przecieka.
Żelazko musi być używane oraz odkładane na stabilnej powierzchni.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka przed napełnieniem wodą zbiornika na wodę.
etykieta gorącej powierzchni: powierzchnia może nagrzać się do
gorąca podczas użytkowania.
OPIS CZĘŚCI
1. Pokrętło temperatury
2. Pokrywa zbiornika na wodę
3. Przycisk sterowania ilością pary (do zmniejszania ilości pary)
4. Dysz spryskiwacza
5. Przycisk spryskiwacza
6. Przycisk wyrzutu pary
7. Stopa żelazka
8. Przycisk samooczyszczenia
9. Wskaźnik świetlny
PEZRD PIERWSZE UŻYTKOWANIE
Przed pierwszym użyciem żelazka, stopę żelazka należy wyczyścić miękką i
wilgotną szmatką.
Należy wyciągnąć pokrywę zbiornika na wodę i powoli wlać do niego czystą
zimną wodę za pomocą miarki.
Na początku użytkowania może się wydobywać specyczny zapach lub dym
ze względu na nagrzanie materiału izolacyjnego.
UWAGA: Podczas używania żelazka po raz pierwszy z jego stopy mogą
wydostawać się drobiny. Jest to normalne zjawisko; drobiny są nieszkodliwe,
a ich wydobywanie się z żelazka powinno po chwili ustać.
UŻYTKOWANIE
Wybór temperatury
Na początku posegreguj ubrania do prasowania według najlepszej dla nich
temperatury: wełna z wełną, bawełna z bawełną, itd. Jako, że żelazko nagrzewa
się tak szybko, jak stygnie, rozpocznij prasowanie rzeczy wymagających
najniższej temperatury, na przykład zawierających włókna syntetyczne.
Stopniowo przechodź do tych, które wymagają najwyższej temperatury.
Obracaj tarczę regulacji temperatury aż do momentu, gdy będzie
wskazywać na któryś z poniższych znaków:
· pozycja dla nylonu i włókien octanowych
·· pozycja dla wełny, jedwabiu lub mieszanek
··· pozycja dla bawełny lub lnu (z parą).
Jak napełnić zbiorniczek wodą
Odłącz żelazko od prądu.
Ustaw wskaźnik pary na prasowanie na sucho.
Napełnij zbiorniczek przez otwór wlewu.
Jeśli masz twardą wodę, zaleca się używania wody destylowanej lub
zdemineralizowanej.
Prasowanie z parą
Prasowanie z parą jest możliwe tylko wtedy, gdy żelazko ustawione jest na
najwyższą temperaturę. W przeciwnym razie, woda może wyciekać przez
stopę żelazka.
Poczekaj, aż zgaśnie czerwona lampka kontrolna, co będzie oznaczało, że
żelazko nagrzało się do wybranej temperatury.
Przekręć pokrętło regulacji pary na wybraną pozycję.
Kiedy skończysz prasowanie oraz podczas przerw, ustaw żelazko w pozycji
pionowej.
Spryskiwacz
Spryskiwacz może być używany w każdej pozycji, podczas prasowania na
sucho lub z parą, dopóki zbiorniczek jest wypełniony wodą.
Aby skorzystać z tej funkcji, naciśnij przycisk spryskiwacza.
UWAGA: Dla uruchomienia tej funkcji może być konieczne kilkakrotne
naciśnięcie tego przycisku.
Uderzenie pary
Uderzenie pary powoduje wyrzut pary, która umożliwia usunięcie trudnych
do uprasowania fałdek.
Ustaw temperaturę na pozycję „max“ i poczekaj, aż zgaśnie lampka kontrolna.
Zanim naciśniesz przycisk ponownie, poczekaj parę sekund, aż para
przeniknie do włókien.
UWAGA: Aby uzyskać jak najlepszą jakość pary, nie używaj tej funkcji więcej
niż trzy razy pod rząd.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy zawsze odłączyć od
zasilania i odstawić do całkowitego ostygnięcia.
Aby uniknąć uszkodzenia stopy żelazka, nie należy nigdy jej skrobać ostrymi
przedmiotami ani metalowymi przyrządami.
W celu usunięcia nagromadzonego kamienia z otworów pary należy uż
patyczka do uszu nawilżonego łagodnym roztworem do usuwania kamienia.
Obudowę urządzenia należy czyścić miękką i wilgotną szmatką.
Do czyszczenia żelazka nie należy używać żrących detergentów ani
druciaków, ponieważ mogą one porysować jego powierzchnię.
Ze zbiornika należy wylewać pozostałą wodę; nie należy jej zostawiać w
zbiorniku na wodę.
Przed owinięciem kabla wokół stopy żelazka urządzenie należy zawsze
odstawić do całkowitego ostygnięcia.
GWARANCJA
Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Państwa gwarancja jest
ważna, jeśli produkt używany jest zgodnie z instrukcjami i w celu, do jakiego
go przeznaczono. Dodatkowo, należy przesłać oryginalne potwierdzenie
zakupu (faktura, dowód sprzedaży lub paragon) wraz z datą zakupu, nazwą
sprzedawcy oraz numerem pozycji dla tego produktu.
Szczegółowe warunki gwarancji podane są na naszej stronie serwisowej:
www.service.tristar.eu
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać
wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizowane
w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu
zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie,
nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowe-
go jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania
informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem
władz lokalnych.
SV BruksanvisningIT Manuale utente
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V prípade ignorovania bezpečnostných pokynov výrobca nie je
zodpovedný za prípadné poškodenie.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobné kvalikované osoby, aby sa zamedzilo
nebezpečenstvu.
Nikdy spotrebič neprenášejte ťahaním za kábel a uistite sa, že sa kábel
nemôže zaseknúť.
Zariadenie musí byť umiestnené na stabilnom a rovnom povrchu.
Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.
Toto zariadenie sa môže používať iba vdomácnosti za účelom, na ktorý
bolo vyrobené.
Kvôli ochrane detí pred nebezpečenstvom spôsobeným elektrickými
zariadeniami, prosím, zaistite, aby zariadenie nikdy nezostalo bez dozoru.
V dôsledku toho je zariadeniu potrebné vyhradiť miesto, kde naň deti
nemôžu dočiahnuť. Uistite sa, že kábel nie je zavesený smerom dolu.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponárajte napájací
kábel, zástrčku či spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
Prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie, osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ su
pod dohľadom alebo dostali inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja
bezpečným spôsobom arozumie prípadným nebezpečenstvám. Deti sa
nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti,
ktoré sú mladšie ako 8 rokov abez dozoru.
Počas používania alebo chladnutia žehličku a napájací kábel
uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Žehličku zapojenú do elektrickej siete nenechávajte bez dozoru.
Počas používania neotvárajte nádržku na vodu.
Žehličku nepoužívajte, keď spadla, keď sú viditeľné známky poškodenia
alebo keď z nej vyteká voda.
Dbajte na to, aby ste žehličku používali a ukladali na stabilnú plochu.
Pred plnením vodnej nádržky vodou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
„štítok s označením horúci povrch“: povrch sa môže počas
používania zohriať.
POPIS KOMPONENTOV
1. Regulátor teploty
2. Kryt vodnej nádržky
3. Regulátor pary (na znižovanie pary)
4. Rozprašovacia hlavica
5. Tlačidlo rozprašovania
6. Tlačidlo parného rázu
7. Žehliaca plocha
8. Tlačidlo samočistenia
9. Svetelný indikátor
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Vyčistite podložku jemnou utierkou a handričkou predtým, ako bude
žehlička použitá po prvýkrát.
Vytiahnite kryt vodnej nádržky a pomaly naplňte vodnú nádržku čistou
studenou vodou použitím odmerného pohára, šálky.
Na začiatku sa môže rozšíriť a šíriť zápach alebo dym, pretože je to
spôsobené zahrievaním izolačného materiálu.
POZNÁMKA: Niektoré častice a kúsky môžu vychádzať z podložky, keď
používate žehličku po prvýkrát. To je normálne; súčasti a častice sú
neškodné a prestanú vychádzať zo žehličky po krátkej chvíli.
POUŽÍVANIE
Výber teploty
Najprv klasikujte odev a šaty, ktoré sa majú vyžehliť podľa najvhodnejšej
teploty na žehlenie: vlna s vlnou, bavlna s bavlnou, atď. pretože žehlička sa
zahrieva tak rýchlo ako sa ochladzuje, začnite žehlením odevov a tovaru, ktoré
si vyžadujú najnižšie teploty tak ako tie, ktoré sú vyrobené zo syntetických
vlákien. Postupujte smerom ku tým, ktoré si vyžadujú najvyššie teploty.
Otáčajte kontrolku teploty až pokým nie je pred primeraným signálom
označenia podľa nasledujúceho:
· pozícia na nylon a acetát
·· pozícia pre vlnu, hodváb alebo zmesi
··· pozícia pre bavlnu alebo ľan (para).
Ako naplniť vodnú nádržku
Odpojte žehličku.
Nastavte mierku pary na žehlenie na sucho.
Naplňte nádržku cez otvor pre napĺňanie.
Ak máte tvrdú vodu, odporúča sa používať len destilovanú alebo
demineralizovanú vodu.
Žehlenie parou
Žehlenie parou je možné len vtedy, keď je vybraná najvyššia teplota
zobrazená na kontrolke teploty. Inak môže voda unikať a vytekať cez
podložku.
Počkajte pokým nezhasne červené pilotné svetielko, ktoré indikuje, že bola
dosiahnutá vybraná teplota.
Otočte tlačidlo naparovania do požadovanej pozície.
Keď je žehlenie ukončené a počas prestávok, umiestnite žehličku do kolmej
vertikálnej pozície.
Rozstriekavanie
Sprej sa dá použiť v akejkoľvek pozícii, buď pri suchom žehlení alebo pri
žehlení parou, pokiaľ je vodná nádržka naplnená vodou.
Stlačte tlačidlo sprejovania a rozprašovania pre túto funkciu
POZNÁMKA: Toto tlačidlo sa musí stlačiť opakovane na naštartovanie
funkcie po prvýkrát.
Dávkovanie pary
Dávka pary dodáva extra a navyše paru na odstránenie trvalých záhybov a
ohybov.
Nastavte prepínač teploty na pozíciu “max” a počkajte pokým nezhasne
pilotné svetielko
Počkajte niekoľko sekúnd na paru, aby prenikla vláknom pred znovu stlačením.
POZNÁMKA: Aby ste získali najlepšiu kvalitu pary, nepoužívajte viac ako tri
za sebou idúce dávky pary naraz.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Vždy odpojte spotrebič a nechajte ho úplne vychladnúť pred čistením.
Aby ste sa vyhli poškodeniu podložky, nikdy nepoužívajte žiadne ostré
predmety a objekty alebo kovové riady a potreby na čistenie a škriabanie
podložky.
Aby ste odstránili narastajúci a vytvárajúci sa vodný kameň v otvoroch pary,
použite konček vaty namočenej do jemného, mierneho roztoku na odvápnenie.
Použite jemnú a hebkú mierne navlhčenú handričku na vyčistenie plášťa,
puzdra spotrebiča, zariadenia.
Nepoužívajte žiadne abrazívne a brúsne hrubé čistiace prostriedky
alebo drôtenku na čistenie riadu na vyčistenie žehličky, pretože to môže
poškriabať a zničiť povrchy.
Vyprázdnite akúkoľvek zostávajúcu vodu z vodnej nádržky, nenechávajte
vodu počas noci v nádržke na vodu.
Vždy nechajte žehličku úplne vychladnúť pred ovinutím a zavinutím kábla
okolo platne, podložky.
ZÁRUKA
Tento výrobok je so zárukou na 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak je
výrobok používaný podľa a v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré
bol vyrobený. A navyše, originálny nákup (faktúra, účtenka, predajný
pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe) musí byť predložený spolu s
dátumom nákupu, menom predajcu a číslom položky tovaru tohto výrobku.
Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, prosíme viď naša
servisná webová stránka: www.service.tristar.eu
SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú
elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení, v
návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje. Ma-
teriály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou použitých
domácich spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia.
Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.
SK Návod na použitieCS Návod na použití
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla