Bort BBS-801N Instrukcja obsługi

Kategoria
Szlifierki elektryczne
Typ
Instrukcja obsługi
BBS-801N
93728007
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ................................... 8
Instrucciones de servicio ....................9
Manual de instruções .......................10
Istruzione per l’uso ...........................11
Gebruiksaanwijzing ..........................12
Brugervejledning ..............................13
Bruksanvisning .................................14
Bruksanvisning .................................15
Käyttöohje ........................................16
Kasutusjuhend .................................17
Instrukcija .........................................18
Instrukcija .........................................19
   .........20
   .......21
  ................22
Instruksja obsugi .............................23
Návod k použití ................................24
Uputstvo za korisnike .......................25
Használati utasítás ..........................26
Manual de utilizare ...........................27
Navodilo za uporabo ........................28
BOS
Upute za uporabu ...................29
  ............................30
Kullanım kılavuzu .............................31
...........32
23
PL
Szli erka taśmowa
WSTĘP
Niniejsze elektronarzdzie przeznaczone jest do szli-
fowania na sucho, usuwajc du ilo materiau z po-
wierzchni: drewnianych, plastikowych, metalowych.
PARAMETRY TECHNICZNE 1
CZĘŚCI SKŁADOWE NARZĘDZIA 2
1 Wycznik
2 Przycisk blokady przecznika zasilania
3 Dwignia wymiany tamy ciernej
4 Strzaka
5 Pokrto regulacji centrowania tamy
6 Worek na py
7 Pokrto regulatora liczby obrotv
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Naley przeczyta wszystkie wskazówki.
Bdy w przestrzeganiu nastpujcych przepisów mo-
g powodowa poraenie prdem, poar i/lub cikie
obraenia ciaa.
Uwaga na tkwice gwodzie, ruby i inne twarde
przedmioty; przed przystpieniem do obróbki po-
winny by usunite z obrabianego przedmiotu; usu-
n je przed rozpoczciem pracy
Kabel zasilajcy naley powinien si stale znajdo-
wa w bezpiecznej odlegoci od wirujcej czci
elektronarzdzia; kabel zasilajcy zawsze prowa-
dzi z tyu elektronarzdzia
Przed pozostawieniem elektronarzdzia naley
odczy zasilanie elektryczne i odczeka do cako-
witego zatrzymania si wrzeciona
W przypadku wykorzystywania kabla przeduaj-
cego naley zwróci uwag, aby by maksymalnie
nawinity na bben oraz by przystosowany do
przenoszenia prdu o nateniu przynajmniej 16 A
W przypadku stwierdzenia nietypowego zachowa-
nia si elektronarzdzia lub wydawania obcych od-
gosów natychmiast wyczy zasilanie i wyj wtyk
z gniazda sieciowego
SBM GROUP moe zagwarantowa bezawaryjne
dziaanie narzdzia tylko przy korzystaniu z orygi-
nalnego wyposaenia dodatkowego
Elektronarzdzie nie powinno by obsugiwane
przez osoby w wieku poniej lat 16
Poziom haasu podczas pracy moe przekracza
85 dB(A); uywa sprzt do ochrony suchu
W przypadku uszkodzenia lub przecicia przewodu
podczas pracy, nie wolno go dotyka, tylko naley
natychmiast wycign z gniazdka wtyczk
Pod adnym pozorem nie wolno korzysta z narz-
dzia z uszkodzonym przewodem; zle jego wymia-
n wykwali kowanej osobie
Kadorazowo sprawdza, czy napicie zasilania
jest zgodne z napiciem podanym na tabliczce
znamionowej urzdzenia (narzdzia na napicie
znamionowe 230V lub 240V zasila mona take
napiciem 220V)
Elektronarzdzie nie jest przystosowane do szlifo-
wania na mokro
Nie naley obrabia materiau zawierajcego azbest
(azbest jest rakotwórczy)
W przypadku, gdy podczas pracy elektronarzdzia
powstaj szkodliwe dla zdrowia, atwopalne lub wy-
buchowe pyy, naley zastosowa odpowiednie rod-
ki ochronne (na przykad niektóre pyy s rakotwór-
cze); zaleca si uywanie maski przeciwpyowej, a po
zakoczeniu pracy odsysanie pyu i wiórów
Przy szlifowaniu metalu wyst
puje iskrzenie; nie wol-
no wtedy odpylnika/worka na py/odkurzacza a z ob-
szaru pracy naley usun wszelkie materiay palne i
zabroni tam wstpu osobom trzecim
Nie wolno dotyka poruszajcej si tamy ciernej
Nie naley korzysta ze zuytych podartych ani moc-
no zapchanych tam ciernych
Do pracy naley nosi dopasowane ubranie, nakrycie
gowy (w przypadku dugich wosów) oraz korzysta z
rkawic i okularów ochronnych
Przed przystpieniem do wykonywania jakichkolwiek
czynnoci obsugowych przy maszynie, w czasie
przerw w pracy jak równie po jej zakoczeniu wyj
wtyk z gniazda sieciowego
Przed przystawieniem tamy ciernej do powierzchni
obrabianego przedmiotu naley uprzednio uruchomi
elektronarzdzie
Przed uniesieniem elektronarzdzia z obrabianej po-
wierzchni naley je uprzednio wyczy
Urzdzenie jest podwójnie izolowane zgodnie
z norm EN 50144; dlatego te nie jest ko-
nieczne jego uziemienie.
KONSERWACJA
Przed rozpoczciem prac konserwacyjnych
silnika naley upewni si, e urzdzenie nie
znajduje si pod prdem.
Urzdzenia SBM Group zostay zaprojektowane do
dziaania przez duszy okres czasu przy minimalnym
nakadzie pracy zwizanym z konserwacj. Zadowala-
jce dziaanie zaley od odpowiedniego dbania o urz-
dzenie oraz regularnego czyszczenia.
Naley regularnie czyci obudow urzdzenia mikk
szmatk, najlepiej po kadym uyciu. Naley dopilno-
wa, aby otwory wentylacyjne nie byy zatkane przez
py i brud. W przypadku, gdy brud nie daje si usun,
naley uy mikkiej szmatki zwilonej wod z mydem.
Nie wolno uywa
rozpuszczalników takich jak benzyna,
alkohol, woda z amoniakiem itd. Rozpuszczalniki te mo-
g uszkodzi czci wykonane z plastiku.
Urzdzenie nie wymaga dodatkowego smarowania.
W przypadku pojawienia si usterki, np. zuycia cz-
ci, naley skontaktowa si z najbliszym sprzedawc
SBM Group.
ŚRODOWISKO
W celu zabezpieczenia urzdzenia przed uszkodzenia-
mi w czasie transportu, jest ono dostarczane w odpo-
wiednio mocnym opakowaniu. Wikszo materiaów
mona podda ponownej utylizacji. Naley umieci
materiay w odpowiednich dla ich waciwoci pojemni-
kach utylizacyjnych. Nie uywany jusprzt mona od-
nie do miejscowego sprzedawcy SBM Group. Zosta-
nie on odpowiednio zutylizowany w sposób bezpieczny
dla rodowiska.
PL
Polski
41
ÇEVRE KORUMA BILGILERI
TR
Eski elektrikli cihazlar dönütürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zuyte urzdzenia elektryczne s surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzuca ich do pojemników na odpady domowe, poniewa
mog zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i rodowiska! Prosimy o aktywn pomoc w oszczdnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie rodowiska natural-
nego przez przekazanie zuytego urzdzenia do punktu skado-
wania surowców wtórnych - zuytych urzdze elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické pístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatí
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivn píspli k podpoe
ochrany pírodních zdroj a životního prostedí, a odevzdali ten-
to pístroj na k tomu urených sbrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR/BOS
Stari elektrini ureaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kuno smee! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj ureaj predate na mjesta predviena za sakupljanje
starih elektrinih ureaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
     -
      ! 
         -
       
   (  ).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
     
      
!        
     
      (  ).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
CS
Stari elektrini ureaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kuno smee! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj ureaj predate na mesta predviena za sakupljanje
starih elektrinih ureaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare elektrine naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zašiti okolja, zato neuporabno elektrino
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
   , -  ()
     
 .
AE
INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
RO
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru
care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din aceast cauz,
v rugm s ne sprijinii i s participai la protejarea resurselor
naturale i a mediului înconjurtor, prin predarea acestui aparat
la centrele de preluare a acestora, în cazul în care ele exist.
A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
HU
A kiselejtezett elektromos készülékek értékes nyersanyagokat
tartalmaznak, és erre gyelemmel nem tartoznak a háztartási
hulladék körébe! A gyártóm minden felhasználót arra kér, hogy
a maga részérl is tegyen meg mindent a költségkímélés és kör-
nyezetvédelem érdekében, és a kiselejtezett készüléket adja át
az erre a célra kialakított visszavételi helyen, amennyiben van
ilyen a környéken.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
GR
        
     !    
      -
        
      
-  .
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Bort BBS-801N Instrukcja obsługi

Kategoria
Szlifierki elektryczne
Typ
Instrukcja obsługi