Siemens EQ.6 plus s300 (TE653M11RW) Instrukcja obsługi

Kategoria
Ekspresy do kawy
Typ
Instrukcja obsługi
77
pl
Spis treści
SzanownaUżytkowniczko,
szanownyUżytkowniku,
serdeczniegratulujemyzakupuekspresudo
kawymarkiSiemens.
Niniejszainstrukcjaobsługiopisujeróżne
wariantyurządzenia,któreróżniąsię
międzysobąszczegółami.
Należysięteżstosowaćdodołączonej
krótkiejinstrukcjiużytkowania.Możnają
przechowywaćwspecjalnejszufladce16.
Korzystanie z instrukcji obsługi:
Przedniąstronęokładkitejinstrukcjimożna
rozłożyć.Znajdująsiętamilustracjeurzą-
dzeniaoznaczonenumerami,doktórych
odwołujesięwielokrotnieniniejszytekst.
Przykład:jednostkazaparzania14
Równieżtreściwyświetlaczaisymbole
sąprzedstawianewniniejszejinstrukcjiw
szczególnysposób.Możnadziękitemu
rozpoznać,czysątotekstylubsymbole
wyświetlaneprzezurządzenie,czynadru-
kowanenanim.
Przykładtekstuwyświetlonegonawyświe-
tlaczu:Espresso
Przykładelementuobsługi:C
Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem �����������������������������������78
Ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa ��������������������������������������78
Zakres dostawy���������������������������������������80
Przegląd urządzenia �������������������������������80
Przegląd - elementy obsługi ������������������81
Wyświetlacz ��������������������������������������������82
Uruchamianie ������������������������������������������ 83
Własne ustawienia „Ulubiony napój” ���84
Zabezpieczenie przed dziećmi ��������������84
Przygotowywanie napojów �������������������� 84
Przygotowywanienapojówkawowych......86
Przygotowywaniezużyciemmleka..........86
Napoje specjalne......................................87
Zaparzaniezmielonejkawy......................88
Ustawianiestopniazmielenia...................88
Pielęgnacja i codzienne czyszczenie����92
Czyszczeniespieniaczamleka.................93
Czyszczeniejednostkizaparzania
(rysunekG)...............................................94
Programy serwisowe������������������������������95
Czyszczeniespieniaczamleka.................95
Odkamienianie..........................................95
Czyszczenie.............................................96
calc‘nClean...............................................97
Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii ������������������������������ 98
Ochrona przed zamarzaniem�����������������98
Przechowywanie akcesoriów ����������������98
Wyposażenie ������������������������������������������� 98
Ekologiczna utylizacja ���������������������������98
Samodzielne rozwiązywanie
prostych problemów ������������������������������99
Dane techniczne �����������������������������������102
78
pl Użytkowaniezgodnezprzeznaczeniem
Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku w gospo-
darstwie domowym i podobnych
otoczeniach.
Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w tempera-
turze pokojowej i na wysokości
nie większej niż 2000 m n.p.m.
Ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
Proszę dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi, starannie
ją przechowywać i postępo-
wać zgodnie z zawartymi w niej
wskazówkami! Przekazując
urządzenie innej osobie należy
dołączyć niniejszą instrukcję.
Urządzenie może być obsługi-
wane przez dzieci powyżej 8 lat
oraz przez osoby o ograniczo-
nych zdolnościach zycznych,
czuciowych lub umysłowych,
albo nie posiadających odpo-
wiedniego doświadczenia/wiedzy
tylko pod kontrolą osoby odpo-
wiadającej za bezpieczeństwo
osoby obsługującej urządzenie
lub po dokładnym pouczeniu
w obsłudze urządzenia oraz po
zrozumieniu zagrożeń wynikają-
cych z obsługi urządzenia. Nie
dopuszczać dzieci poniżej 8 roku
życia do urządzenia oraz do
elektrycznego przewodu zasila-
jącego. Nie wolno im obsługiwać
urządzenia. Dzieciom nie wolno
bawić się urządzeniem.
Nie wolno dzieciom przeprowa-
dzać jakichkolwiek prac związa-
nych z czyszczeniem lub kon-
serwacją urządzenia, chyba że
dziecko ma powyżej 8 lat i jest
pod stałym nadzorem osoby
odpowiadającej za bezpieczeń-
stwo dziecka.
W Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
Urządzenie musi być podłą-
czone do sieci elektrycznej
prądu zmiennego poprzez
prawidłowo zainstalowane
gniazdo z uziemieniem. Pro-
szę się upewnić, że układ
przewodów ochronnych
domowej instalacji elektrycz-
nej jest wykonany zgodnie
z przepisami.
Urządzenie należy podłą-
czyć i użytkować zgodnie
z parametrami podanymi na
tabliczce znamionowej.
Urządzenia można uży-
wać tylko wtedy, gdy elek-
tryczny przewód zasilający
i samo urządzenie nie są
uszkodzone.
Aby uniknąć zagrożeń, należy
zlecić naprawy urządzenia,
jak np. wymianę uszkodzo-
nego przewodu zasilającego,
tylko naszemu autoryzowa-
nemu serwisowi.
Nigdy nie zanurzać w wodzie
urządzenia albo elektrycz-
nego przewodu zasilającego.
W przypadku awarii natych-
miast wyjąć wtyczkę
z gniazdka sieciowego albo
wyłączyć prąd.
Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem
Ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
79
pl
Ważnewskazówkidotyczącebezpieczeństwa
Nie dopuszczać do kontaktu
złącza z wodą.
Należy przestrzegać spe-
cjalnych wymagań dotyczą-
cych czyszczenia, podanych
w instrukcji.
W Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo na skutek
magnetyzmu!
Urządzenie zawiera magnesy
trwałe, które mogą mieć wpływ
na elektroniczne implanty,
takie jak np. rozruszniki serca
lub pompy insulinowe. Osoby
noszące elektroniczne implanty
proszone są o zachowanie mini-
malnego odstępu 10 cm od urzą-
dzenia oraz, przy wyjmowaniu,
od następujących części: pojem-
nika na mleko, systemu spienia-
nia mleka, pojemnika na wodę,
pojemnika na skropliny i jed-
nostki zaparzania.
W Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Nie zezwalać dzieciom na
zabawę opakowaniem,
a szczególnie folią.
Drobne elementy przecho-
wywać w bezpiecznym miej-
scu, ponieważ mogą zostać
połknięte.
W Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zranienia!
Nie dotykać młynka i nie
wkładać do niego rąk.
Nieodpowiednie używanie
urządzenia może prowadzić
do powstania obrażeń.
W Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo
poparzenia!
Spieniacz mleka silnie
się nagrzewa. Po użyciu
zaczekać, aż spieniacz
wystygnie – dopiero teraz
można go dotknąć.
Powierzchnie elementu grzej-
nego lub płyty grzewczej
mogą być gorące jeszcze
przez jakiś czas po użyciu.
Świeżo przygotowane napoje
są bardzo gorące. W razie
potrzeby należy je lekko
ostudzić.
Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku w gospo-
darstwie domowym i podobnych
otoczeniach.
Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w tempera-
turze pokojowej i na wysokości
nie większej niż 2000 m n.p.m.
Ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
Proszę dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi, starannie
ją przechowywać i postępo-
wać zgodnie z zawartymi w niej
wskazówkami! Przekazując
urządzenie innej osobie należy
dołączyć niniejszą instrukcję.
Urządzenie może być obsługi-
wane przez dzieci powyżej 8 lat
oraz przez osoby o ograniczo-
nych zdolnościach zycznych,
czuciowych lub umysłowych,
albo nie posiadających odpo-
wiedniego doświadczenia/wiedzy
tylko pod kontrolą osoby odpo-
wiadającej za bezpieczeństwo
osoby obsługującej urządzenie
lub po dokładnym pouczeniu
w obsłudze urządzenia oraz po
zrozumieniu zagrożeń wynikają-
cych z obsługi urządzenia. Nie
dopuszczać dzieci poniżej 8 roku
życia do urządzenia oraz do
elektrycznego przewodu zasila-
jącego. Nie wolno im obsługiwać
urządzenia. Dzieciom nie wolno
bawić się urządzeniem.
Nie wolno dzieciom przeprowa-
dzać jakichkolwiek prac związa-
nych z czyszczeniem lub kon-
serwacją urządzenia, chyba że
dziecko ma powyżej 8 lat i jest
pod stałym nadzorem osoby
odpowiadającej za bezpieczeń-
stwo dziecka.
W Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
Urządzenie musi być podłą-
czone do sieci elektrycznej
prądu zmiennego poprzez
prawidłowo zainstalowane
gniazdo z uziemieniem. Pro-
szę się upewnić, że układ
przewodów ochronnych
domowej instalacji elektrycz-
nej jest wykonany zgodnie
z przepisami.
Urządzenie należy podłą-
czyć i użytkować zgodnie
z parametrami podanymi na
tabliczce znamionowej.
Urządzenia można uży-
wać tylko wtedy, gdy elek-
tryczny przewód zasilający
i samo urządzenie nie są
uszkodzone.
Aby uniknąć zagrożeń, należy
zlecić naprawy urządzenia,
jak np. wymianę uszkodzo-
nego przewodu zasilającego,
tylko naszemu autoryzowa-
nemu serwisowi.
Nigdy nie zanurzać w wodzie
urządzenia albo elektrycz-
nego przewodu zasilającego.
W przypadku awarii natych-
miast wyjąć wtyczkę
z gniazdka sieciowego albo
wyłączyć prąd.
80
pl Zakresdostawy
1 WyłączniksieciowyJ
2 Poleobsługi(patrznastępnąstronę)
3 Wyświetlacz
4 Wylotnapoju(kawa,mleko,gorąca
woda),oregulowanejwysokości
a) Osłona
b) Spieniaczmleka/dystrybutorkawy
(dwuczęściowy)
c) Rurkadomleka
d) Rurkassąca
5 Zdejmowanyzbiornikwody
6 Pokrywazbiornikawody
7 Miejscedoprzechowywaniałyżki
dokawymielonej
8 Łyżkadokawymielonej(element
ułatwiającywkładaniefiltrawody)
9 Pojemniknakawęziarnistą
10 Pokrywazatrzymującaaromat
11 Selektorstopniazmielenia
12 Szufladanakawęmieloną
(kawamielona/tabletkaczyszcząca)
13 Drzwiczkijednostkizaparzania
14 Jednostkazaparzania
a) Blokada
b) Osłona
15 Dźwigniawyrzutowa
16 Miejscedoprzechowywaniakrótkiej
instrukcjiobsługi
17 Pojemniknaskropliny
a) Panel
b) Blachaociekowa(dwuczęściowa)
c) Pojemniknafusy
d) Pływak
18 Schoweknakabel
19 Tabliczkaznamionowa(nrE;FD)
*Instrukcjaobsługiopisujeróżnewarianty
urządzenia.Pozycjeoznaczone*występują
tylkowniektórychmodelachurządzeń.
Przegląd urządzenia
(Rysunki B, C, D, E, F i Gnarozkładanychstronach)
Zakres dostawy
(Rysunek Anarozkładanychstronach)
a Ekspresdokawy
b Instrukcjaobsługi
c Krótkainstrukcja
d Rurkadomlekairurkassąca
e Pasekdopomiarutwardościwody
f Łyżkadokawymielonej
g Filtrwody*
h Pojemniknamlekozpokrywką
„freshLock”*
i Tabletkidoodkamieniania*
81
pl
Przegląd-elementyobsługi
Przegląd - elementy obsługi
(Rysunek Bnarozkładanychstronach)
F
Poniższesymbolesąwidocznealbopodświetlonewzależnościodstanu
urządzenia:
Espresso Latte Macchiato
Espresso macch. Kawa z mlekiem
Kawa Pianka mleczna
Cappuccino
Napojespecjalne(patrzrozdział
„Napojespecjalne“).
start
stop
C–przyciskstart-stop I–wybórnadół
F–wróć
menu
A–otwórzmenu
G–zaparzdwiefiliżanki
jednocześnie
ok
B–potwierdź/zapisz
H–ustawmockawy
ml
D–wybierzwielkośćfiliżanek
R–aktywacjaulubionegonapoju
(krótkiedotknięcie)izabezpie-
czenieprzeddziećmi(dotykanie
przezconajmniej3sekundy).
82
pl Wyświetlacz
Wyłącznik sieciowy J
WyłączniksieciowyJwłączalubwyłącza
urządzenie.Urządzenieprzepłukujesię
automatyczniepowłączeniuiwyłączeniu.
Urządzenienieprzepłukujesię,gdy:
wchwiliwłączeniajestjeszczeciepłe.
przedwyłączeniemniebyłaparzona
kawa.
Urządzeniejestgotowedopracy,gdyna
wyświetlaczuświecąsięsymboleigdy
świecisięsamwyświetlacz.
Pole obsługi (pole dotykowe)
Nawigacjapopoluobsługijestbardzo
prostaiodbywasięprzezdotykaniesymboli
iznaków.Słychaćsygnałakustyczny.
Sygnałtenmożnawłączaćiwyłączać(patrz
rozdział„Menu–Dźwięki przycisków”).
Wybór napojów
Napójwybierasiębezpośrednioprzez
dotknięcieodpowiedniegosymbolu(patrz
rozdział„Przygotowywanienapojów”).
Przycisk start-stop
DotknięciesymboluCuruchamia
przygotowywanienapojulubprogram
serwisowy.Ponownenaciśnięciesymbolu
Cpodczasprzygotowywania
napojuzatrzymujepobieranienapojuprzed
jegozakończeniem.
Menu
NaciśnięciesymboluAotwieramenu,
symbolenawigacyjnezostająuaktywnione
iświecą.DotykaniesymboliI, B
i Fpozwalaporuszaćsiępomenui
wyświetlaćinformacjealbodokonywać
ustawień(patrzrozdział„Menu”).
Opcje napojów
PrzezdotknięciesymboliHalboD
ustawiasięmoclubilośćnapoju,a
dotknięcieelementuGpozwalaprzy-
gotowaćdwiefiliżankijednocześniepo
rozpoczęciupobieranianapojuprzyciskiem
C(patrzrozdział„Przygotowywanie
napojów”).
„Ulubiony napój” i zabezpieczenie
przed dziećmi
KrótkiedotknięciesymboluRaktywuje
spersonalizowaneustawienianapojów
(patrzrozdział„Własneustawienia-
Ulubionynapój”).
DotykaniesymboluRprzezconajmniej
3sekundaktywujelubdezaktywujezabez-
pieczenieprzeddziećmi(patrzrozdział
„Zabezpieczenieprzeddziećmi”).
Wyświetlacz
Nawyświetlaczuwyświetlanesąwybrane
napojeikomunikatyostanieurządzenia.
Espresso
normalna średnia
Proszęnapełnićpojemnikna
wodę
Komunikatznikapowykonaniaodpowied-
niejczynności.
83
pl
Uruchamianie
Uruchamianie
Wskazówki ogólne
Odpowiedniepojemnikinależynapełniać
tylkoczystą,zimnąwodąniegazowaną
orazwyłączniepalonymiziarnamikawy.
Nienależystosowaćlukrowanych,karme-
lizowanychaniprzetworzonychzużyciem
innychdodatkówzawierającychcukierkaw
ziarnistych,ponieważmogąonespowo-
dowaćzatkaniejednostkizaparzania.
Wtymurządzeniumożliwejestustawianie
twardościwody.Twardośćwodyjest
fabrycznieustawionana4.Zmierzyć
twardośćużywanejwodydołączonym
paskiemkontrolnym.Jeżelipasekpokaże
innątwardośćwodyniż4,odpowiednio
zaprogramowaćurządzeniepopierwszym
uruchomieniu(patrzrozdział„Menu–
Twardość wody”).
Uruchamianie urządzenia
Zdjąćfolieochronne.
Ustawićekspresdokawynarównej,
wodoodpornejpowierzchni,któramoże
wytrzymaćciężarurządzenia.
Szczelinywentylacyjneurządzenianie
mogąbyćzablokowane.
F
Ważne:urządzenieużytkować
wyłączniewpomieszczeniach,w
którychniewystępujątemperatury
poniżej0°C.Jeśliurządzeniebyło
transportowanelubprzechowywane
wtemperaturzeniższejniż0°C,
przedjegouruchomieniemodczekać
przynajmniej3godziny.
Podłączyćwtyczkęsieciową(schowek
nakabel18)dogniazda.Długośćkabla
możnadopasowaćprzezjegowsuwanie
iwysuwanie.Urządzenieustawićw
tymcelutyłemnp.przykrawędzistołui
pociągaćkabelna dółalboprzesuwaćgo
do góry.
Podnieśćpokrywęzbiornikawody6.
Wyjąćpojemniknawodę5,opłukaćgo
inapełnićświeżą,zimnąwodą.Proszę
zwrócićuwagęnaoznaczenie„max”.
Ustawićpojemniknawodę5prostoi
wcisnąćgodokońcawdół.
Zamknąćpokrywęzbiornikanawodę6.
Napełnićpojemniknakawęziarnistą9
ziarnamikawy.
Włączyćurządzeniewyłącznikiem
sieciowym1 J.
Uaktywniasięwyświetlaczipoleobsługi.
Nawyświetlaczuwyświetlanyjestusta-
wionyjęzyk,wktórymbędąwyświetlane
treściwyświetlacza.Dostępnychjestkilka
języków.
DotykaćIodpowiedniąilośćrazy,aż
nawyświetlaczupojawisiępreferowany
język.
Deutsch
English
Français
DotknąćsymbolC,abypotwier-
dzićwybór.
Wybranyjęzykjestzapamiętany.
Nawyświetlaczu3świecilogoproducenta.
Urządzenianagrzewasięterazipłucze,
zwylotunapojówwypływaniewielkailość
wody4.
Urządzeniejestgotowedopracy,gdyna
wyświetlaczuświecąsięsymboleigdy
świecisięsamwyświetlacz.
F
Automatdokawyzostałfabrycznie
zaprogramowanywsposób
zapewniającyoptymalnedziałanie.
Powybranymczasuieurządzenie
wyłączasięautomatycznie(patrz
rozdział„Menu–Auto. wyłączanie”).
84
pl Własneustawienia„Ulubionynapój”
F
Przypierwszymużyciu,powyko-
naniuprogramuserwisowegolubpo
dłuższymnieużywaniuurządzenia
pierwszynapójniemajeszczepełnego
aromatuinienależygowypijać.
F
Pouruchomieniuekspresudokawy
delikatnąistałąjakośćpianki„crema”
osiągasiędopieropozaparzeniu
kilkufiliżanek.
F
Podłuższymnieużywaniuurządzenia
normalnymzjawiskiemjestpowsta-
wanienaszczelinachwentylacyjnych
kropliwody.
Własne ustawienia
„Ulubiony napój”
Liczbamożliwychulubionychnapojówjest
zależnaodmodeluurządzenia.Wpunkcie
menu„Ulubiony napój”możnazapisywaći
zmieniaćindywidualne(spersonalizowane)
napoje(patrzrozdział„Menu–Ulubiony
napój”).
Aktywacja indywidualnego napoju
KrótkodotknąćsymboluR.
Wybraćzapisanywcześniejzwłasnymi
ustawieniaminapój.
DotknąćsymboluC,abyzacząć
pobieranienapoju.
Zabezpieczenie przed
dziećmi
Abychronićdzieciprzedoparzeniemparą
iogorąceurządzenie,możnablokować
urządzenie.
DotykaćsymbolRconajmniejprzez
3sekundy.Nawyświetlaczu3pojawia
sięklucz.Zabezpieczenieprzeddziećmi
jestaktywne.Urządzenieniemożnateraz
obsługiwać.
DotykaćsymbolRconajmniejprzez
3sekundy.Wyświetlonynawyświetlaczu
3kluczznika.Zabezpieczenieprzed
dzieńmijestnieaktywne.Urządzenie
możnanormalnieobsługiwać.
Przygotowywanie napojów
Przedkażdymzaparzeniemekspresmieli
świeżąkawę.Abyzapewnićoptymalną
jakośćkawy,ziarnakawynależyprzecho-
wywaćwchłodnymmiejscuiwzamknięciu.
F
Ważne: codziennienapełniać
zbiorniknawodę5świeżą,zimną
wodą.Wzbiorniku5powinnasię
zawszeznajdowaćzapewniająca
działanieurządzeniailośćwody.
F
Filiżankęlubfiliżanki,wszczególności
małefiliżaneczkidoespressoo
grubychściankach,należynagrzewać,
naprzykładwgorącejwodzie.
F
Wprzypadkuniektórychustawień
kawajestprzygotowywanawdwóch
etapach(patrz„aromaDoubleShot”).
Należyzaczekaćnazakończenie
procesuparzenia.
Urządzenieprzygotowujeróżnenapojepo
naciśnięciujednegoprzycisku.
Wybór napojów
Napójwybierasiębezpośrednioprzez
dotknięcieodpowiedniegosymbolu.Wybrany
napójjestoznaczonyliniaminadipod
jegosymbolem.Nazwanapojuiaktualnie
ustawionewartościmocykawyiwielkości
filiżanekwyświetlanesąnawyświetlaczu3.
Dostępnesąnastępującenapoje:
Espresso Latte Macchiato
Espresso macch. Kawa z mlekiem
Kawa Pianka mleczna
Cappuccino
Naciskającodpowiedniąilośćrazyprzycisk
„napojespecjalne“możnapokoleiwybierać
różnenapoje:
Gorąca woda Americano *
Ciepłe mleko * Flat White *
Dzbanek kawy * Cafe Cortado *
Pozycjeoznaczone*występujątylkow
niektórychmodelachurządzeń.
85
pl
Przygotowywanienapojów
Ustawianie mocy kawy,
wybieranie kawy zmielonej
PrzeznaciskaniesymboluHmożnaindy-
widualnieustawiaćmockawyalbowybierać
funkcjęprzygotowywaniazmielonejkawy.
Możliwesąnastępująceustawienia:
bardzo łagodna bardzo mocna
łagodna doubleshot mocna
normalna doubleshot mocna+
mocna zmielona kawa
Wybraćnapójprzezdotknięcieodpowied-
niegosymbolu.
DotykaćsymbolHodpowiednią
ilośćrazy,ażnawyświetlaczupojawi
siężądaneustawienie,np.mocnaalbo
zmielona kawa(patrzrozdział„Zaparzenie
zmielonejkawy”).
aromaDouble Shot
Imdłużejparzonajestkawa,tymwięcej
rozpuszczonychwniejsubstancjigorzkichi
niepożądanychsubstancjiaromatycznych.
Wpływatoujemnienasmakistrawność
kawy.Urządzeniedysponujewwziązku
ztymfunkcjąaromaDoubleShotsłużącą
doparzeniabardzomocnejkawy.Po
zaparzeniupołowyżądanejilościkawa
jestponownieizaparzana,dziękiczemu
zawieratylkodobrzesmakująceilekko-
strawnesubstancjearomatyczne.
F
FunkcjiaromaDoubleShotmożna
używaćdowszystkichnapojówo
zawartościmin.35mlkawy.Wprzy-
padkunapojówwmałychporcjach,
takichjaknp.małeespresso,lub
przyustawieniuG,funkcjatajest
niedostępna.
Wybór wielkości filiżanek
Ilośćnapojumożnaindywidualnieustawiać
dotykającsymboluD.
Możliwesąnastępująceustawienia:
mała średnia duża
Wybraćnapójprzezdotknięcie
odpowiedniegosymbolu.
DotykaćDodpowiedniąilośćrazy,
ażnawyświetlaczupojawisiężądane
ustawienie.
F
Strzałkalubstrzałkiobokustawienia,
np.„duża ˆ”,informują,żezostała
zmienionaustawionafabrycznie
domyślnailośćnapoju(patrzrozdział
„Menu – Ustaw wielkość filiżanki “).
Dwie filiżanki jednocześnie
DotknięciesymboluGpowybraniu
napojukawowegolubkawowo-mlecznego
(wprzypadkuniektórychtypówtylkonapoju
kawowego)powodujeprzygotowaniedwóch
filiżanekjednocześnieporozpoczęciu
pobieranianapojuprzezdotknięciesymbolu
C.Ustawieniewyświetlanejestna
wyświetlaczu.
Wybraćnapójprzezdotknięcieodpowied-
niegosymbolu.
DotknąćsymbolG.
Ustawićdwiepodgrzanefiliżankizleweji
prawejstronypodwylotnapojów4.
DotknąćsymbolC,abyzacząć
pobieranienapoju.
Wybranynapójzostajezaparzonyispływa
doobufiliżanek.
F
Napójjestprzygotowywanywdwóch
etapach(dwamielenia).Należy
zaczekaćnazakończenieprocesu
parzenia.
F
Zależnieodtypuurządzenia,
funkcja„Dwiefiliżankijednocześnie“
jestdostępnatylkodlanapojów
kawowych,aniedlanapojów
kawowo-mlecznych.
86
pl Przygotowywanienapojów
Przygotowywanie napojów
kawowych
Urządzeniemusibyćgotowedopracy.
Podstawićpodgrzanąfiliżankępodwylot
napojów4.
Wybraćżądanynapójkawowy,Espresso
alboKawa,przezdotknięcieodpowied-
niegosymbolu.
Nazwanapojuiaktualnieustawione
wartościmocykawyiwielkościfiliżanek
wyświetlanesąnawyświetlaczu.
Kawa
normalna średnia
F
Wielkośćfiliżanekimockawymożna
zmieniaćprzyużyciusymboliD i
H.Przywybranejopcjizmielona
kawawykonaćczynnościopisane
wpunkcie„Zaparzeniezmielonej
kawy”.
Przykład:
DotykaćsymbolD odpowiedniąilość
razy,ażnawyświetlaczupojawisię
ustawienieduża.
DotykaćsymbolH odpowiedniąilość
razy,ażnawyświetlaczupojawisięusta-
wieniełagodna.
DotknąćsymbolC,abyzacząć
pobieranienapoju.
Kawajestparzonainalewanadofiliżanki.
F
Ponownedotknięciesymbolu
Czatrzymujepobieranie
napojuprzedjegozakończeniem.
Przygotowywanie z użyciem
mleka
Tenekspresdokawyposiadazintegrowany
spieniaczmleka.Umożliwiaonprzygotowy-
wanienapojówkawowychzmlekiemalbo
spienionymmlekiemiciepłymmlekiem.
B
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Górnaidolnaczęśćspieniaczamleka
4bsilniesięnagrzewają.Poużyciu
zaczekać,ażspieniaczwystygnie-
dopieroterazmożnagodotknąć.
F
Uwaga!
Zaschnięteresztkimlekatrudno
sięusuwają,spieniacznależywięc
koniecznieczyścićpokażdym
użyciu(patrzrozdział„Czyszczenie
spieniaczamleka”).
F
Przyprzygotowywaniumlekamogą
byćsłyszalnegwiżdżąceodgłosy.
Sąonezwiązanezkonstrukcjąspie-
niaczamleka4b.
F
Ponownedotknięciesymbolu
Czatrzymujepobieranie
napojuprzedjegozakończeniem.
Urządzeniemusibyćgotowedopracy.
Musząbyćpodłączonerurkadomlekai
rurkassąca.
Wprowadzićrurkęssącą4ddopojem-
nikkanamleko.
Ustawićpodgrzanąfiliżankęalbo
szklankępodwylotnapojów.
Napoje kawowe z mlekiem
WybraćnapójEspresso macch., Kawa
z mlekiem, Latte MacchiatoalboCappucino
przezdotknięcieodpowiedniegosymbolu.
Nawyświetlaczuwyświetlanesąnazwa
napojuiaktualnieustawionewartości
wielkościflkorazmocykawy.
F
Wielkośćfiliżanekimockawymożna
zmieniaćprzyużyciusymboliD i
H.Przywybranejopcjizmielona
kawawykonaćczynnościopisane
wpunkcie„Zaparzeniezmielonej
kawy”.
87
pl
Przygotowywanienapojów
DotknąćsymbolC,abyzacząć
pobieranienapoju.
Najpierwurządzeniewlewadofiliżanki
lubszklankimlekoalbospienionemleko.
Następniekawajestparzonainalewanado
filiżanki.
JednokrotnenaciśnięciesymboluC
zatrzymujepobieraniemlekalubkawy,a
dwukrotnenaciśnięciesymboluC
przerywapobieraniecałegonapoju.
Pianka mleczna
WybraćopcjęPianka mleczna przez
dotknięcieodpowiedniegosymbolu.
DotykającsymboluDustawićwielkość
filiżanki.
DotknąćsymboluC,abyzacząć
pobieranienapoju.
Spienionemlekowypływazwylotunapoju.
Napoje specjalne
Naciskającodpowiedniąilośćrazyprzycisk
„napojespecjalne”możnapokoleiwybierać
różnenapoje.
Pozycjeoznaczone*sądostępnetylkow
określonychmodelachurządzeń.
Gorąca woda
Przedpobraniemgorącejwodynależy
wyczyścićspieniaczmlekaizdjąćrurkę
namleko(patrzrozdział„Czyszczenie
spieniaczamleka”).Jeżelispieniaczmleka
niezostaniewyczyszczony,dowodymogą
zostaćdomieszaneniewielkieilościmleka.
B
Niebezpieczeństwo oparzenia!
Spieniaczmleka4bsilniesię
nagrzewa.Poużyciuzaczekać,aż
spieniaczwystygnie-dopieroteraz
możnagodotknąć.
Urządzeniemusibyćgotowedopracy.
Podstawićfiliżankęalboszklankępod
wylotnapoju4.
Dotknąćsymbolu„napoje specjalne” odpo-
wiedniąilośćrazy,ażnawyświetlaczu
pojawisięwskazaniegorącejwody.
DotykającsymboluDustawićwielkość
filiżanki.
DotknąćsymboluC,abyzacząć
pobieranienapoju.
F
JeżelipojawisiękomunikatProszę
zdjąć wężyk do mleka,należy
wykonaćnastępująceczynności:
Zdjąćwężykdomleka4ciponownie
dotknąćsymboluC.
Zwylotu4wypływagorącawoda.
F
Ponownedotknięciesymbolu
Czatrzymujepobieranie
napojuprzedjegozakończeniem.
Ciepłe mleko *
Proszęsięnajpierwzapoznaćzrozdziałem
„Przygotowywaniezużyciemmleka”
istosowaćsiędozawartychwniminformacji.
Następnie:
Dotknąćsymbolu„napojespecjalne”
odpowiedniąilośćrazy,ażnawyświe-
tlaczupojawisięwskazanieCiepłe mleko.
DotykającsymboluDustawićwielkość
filiżanki.
DotknąćsymboluC,abyzacząć
pobieranienapoju.
Zwylotu4wypływaciepłemleko.
F
Ponownedotknięciesymbolu
Czatrzymujepobieranie
napojuprzedjegozakończeniem.
Americano *
Podstawićpodgrzanąfiliżankępodwylot
napojów4.
Dotknąćsymbolu„napojespecjalne”
odpowiedniąilośćrazy,ażnawyświe-
tlaczupojawisięwskazanieAmericano.
Dokonaćustawieńwielkościfiliżanki
imocynapojuwsposóbopisanyw
rozdziale„Przygotowywanienapojów
kawowych”.
DotknąćsymboluC,abyzacząć
pobieranienapoju.
Kawajestparzonainalewanadofiliżanki.
F
Ponownedotknięciesymbolu
Czatrzymujepobieranie
napojuprzedjegozakończeniem.
88
pl Przygotowywanienapojów
Flat White * lub Cafe Cortado *
Proszęsięnajpierwzapoznaćzrozdziałem
„Przygotowywaniezużyciemmleka”
istosowaćsiędozawartychwniminformacji.
Następnie:
Podstawićfiliżankęalboszklankępod
wylotnapoju4.
Dotknąćsymbolu„napojespecjalne”
odpowiedniąilośćrazy,ażnawyświe-
tlaczupojawisięwskazanieFlat White
also Cafe Cortado.
Dokonaćustawieńwielkościfiliżanki
imocynapojuwsposóbopisanyw
rozdziale„Przygotowywanienapojów
kawowych”.
DotknąćsymboluC,abyzacząć
pobieranienapoju.
Najpierwurządzeniewlewadofiliżanki
lubszklankimleko.Następniekawajest
parzonainalewanadofiliżankilubszklanki.
F
Jednokrotnenaciśnięciesymbolu
Czatrzymujepobieranie
mlekalubkawyprzedjegozakoń-
czeniem.Dwukrotnenaciśnięcie
symboluCzatrzymujecały
procespobieranianapoju.
Funkcja dzbanka *
Podstawićdzbanekpodwylotnapoju4.
Dotknąćsymbolu„napojespecjalne”odpo-
wiedniąilośćrazy,ażnawyświetlaczu
pojawisięwskazanieFunkcja dzbanka.
Ustawićżądanąmockawydotykając
symboluH.
DotykającsymboluD ustawićilość
(4filiżankilub6filiżanek).
DotknąćsymboluC,abyzacząć
pobieranienapoju.
Kawajestparzonaiwlewanadodzbanka.
F
Ponownedotknięciesymbolu
Czatrzymujepobieranie
napojuprzedjegozakończeniem.
Zaparzanie zmielonej kawy
Tenekspresdokawymożeteżzaparzać
zmielonąkawę(niekawęrozpuszczalną).
F
Przyparzeniukawymielonejniesą
dostępne:ustawianiemocykawy,
pobieraniedwóchfiliżaneknaraz
orazaromaDoubleShot.
Urządzeniemusibyćgotowedopracy.
Ustawićpodgrzanąfiliżankępodwylot
napojów4.
Wybraćżądanynapójkawowyalbo
kawowo-mlecznyprzezdotknięcieodpo-
wiedniegosymbolu.
DotykaćHodpowiedniąilośćrazy,aż
nawyświetlaczupojawisięustawienie
zmielona kawa.
Otworzyćszufladękawymielonej12.
Wsypaćnajwyżej2płaskiełyżkidokawy
napełnionekawąmieloną.
F
Uwaga!
Niewsypywaćkawyziarnistejani
kawyrozpuszczalnej.
Zamknąćszufladękawymielonej12.
DotknąćsymbolC,abyzacząć
pobieranienapoju.
Kawajestparzonainalewanadofiliżanki.
F
Ponownedotknięciesymbolu
Czatrzymujepobieranie
napojuprzedjegozakończeniem.
Ustawianie stopnia zmielenia
Selektorem11możnaustawićpreferowany
stopieńzmieleniakawy.
F
Uwaga!
Stopieńzmieleniazmieniaćtylkoprzy
włączonymmłynku!Wprzeciwnym
raziemożedojśćdouszkodzenia
urządzenia.
A
Niebezpieczeństwo zranienia!
Niedotykaćmłynkainiewkładaćdo
niegorąk.
89
pl
Przygotowywanienapojów
Przywłączonymmłynkuustawićselektor
11międzyopcjamidrobnegozmielenia
(a:obracaćwkierunkuprzeciwnymdo
kierunkuruchuwskazówekzegara)i
grubegozmielenia(b:obracaćwkierunku
ruchuwskazówekzegara).
a b
F
Noweustawieniebędziezauważalne
dopierooddrugiejfiliżankikawy.
F
Wprzypadkuciemnopalonychziaren
należyustawićdrobniejszystopień
zmielenia,natomiastwprzypadku
jaśniejszychzierengrubszystopień
zmielenia.
Menu
Menusłużydozmianyustawień,
wyświetlaniainformacjilubwykonywania
czynności.
Otworzyćmenuprzezdotknięciesymbolu
A.
Nawyświetlaczupojawiająsięróżne
możliweustawienia,świecąsymbolenawi-
gacyjne.Aktualneustawieniejestodpo-
wiedniooznaczonenawyświetlaczu.
Nawigacja po menu:
I =nawigacjawdół
B =potwierdź/zapisz
F =wróć
A =otwórzmenu/zamknijmenu
F
DotknięciesymboluI zaczyna
cyklicznewyświetlaniemożliwych
ustawieńiopcjiwyboru.Podotarciu
donajniższegopunktumenupojawia
sięponownienajwyższypunktmenu.
Przykład:
Ustawianietemperaturykawymax.:
Dotknąćsymbol A.Otwieranejest
menu.
DotykaćsymbolIodpowiednią
ilośćrazy,ażnawyświetlaczupojawisię
ustawienieTemperatura kawy.
DotknąćsymbolB,pojawiasięnp.
wysoka.
DotykaćsymbolIodpowiednią
ilośćrazy,ażnawyświetlaczupojawisię
ustawieniemax..
DotknąćsymbolB,abyzapisać
ustawienie.Nawyświetlaczuwyświetlane
jestpotwierdzenie.
PojawiasiępunktmenuTemperatura
kawy.
DotknąćsymbolF,abyzamknąćmenu.
Możliwe są następujące ustawienia:
Czyszczenie i konserwacja
Uruchamianiespecjalnychprogramów
serwisowych.
MożliwesąopcjeCzyszczenie spieniacza
mleka, Odkamienianie, Czyszczeniealbo
calc‘nClean.
PrzyużyciusymboluIwybrać
żądanyprogramipotwierdzićsymbolem
B.
DotknąćsymbolC,abyrozpo-
cząćwykonywanieprogramu.
F
Ważne:należysiękoniecznie
stosowaćdorozdziału„Programy
serwisowe”.
Info. o programach serwisowych
(zależnieodtypuurządzenia)
Wskazanieilościnapojów,którąmożna
jeszczeprzygotować,zanimstanie
siękoniecznewykonanieprogramu
serwisowego.
PrzyużyciusymboluIwyświetlić
Czyszczenie za --- calbo
Odkamienianie za --- c.
PrzyużyciusymboluFzamknąć
wskazanie.
90
pl Przygotowywanienapojów
F
Zewzględówtechnicznychliczniknie
wskazuje„dokładnejilościfiliżanek”.
Proporcja kawa-mleko *
Ustawionąfabrycznieproporcjękawy
imlekamożnadopasowywaćnakilku
poziomach.
PrzyużyciusymboluIwybraćnapój
(dotyczytylkonapojówkawowychz
mlekiem)ipotwierdzićwybórsymbolem
B.
PrzyużyciusymboluIwybrać
żądanąproporcję(ustawieniezawar-
tościmlekaw%)ipotwierdzićwybór
symbolemB.
Ustawieniejestzapisanewpamięci.
Przykład:przyustawionejwartości30%
zostanieprzygotowanynapójoproporcji
30%mlekai70%kawy.
Pozycjeoznaczone*występujątylko
wniektórychmodelachurządzeń.
Ulubiony napój
WpunkciemenuUlubiony napójmożna
tworzyćizmieniaćindywidualnenapoje.
Liczbamożliwychulubionychnapojówjest
zależnaodmodeluurządzenia.
PrzyużyciusymboluIwybraćnowy
lubistniejącyjużprofilipotwierdzić
symbolemB.
Wybraćżądanynapójipotwierdzić
symbolemB.
Nawyświetlaczupojawiasięzależnieod
napojuwybórustawieńnapoju,np.mllub
Proporcja kawa-mleko.
Dokonaćwyboruipotwierdzićgo
symbolemB.
Napójjestzapisanywprofilu.
Ustaw wielkość filiżanki
Ustawianieilościdlakażdegonapoju
ikażdejwielkościfiliżanki.Ustawioną
fabrycznieilośćmożnadopasowywaćna
kilkupoziomach.
PrzyużyciusymboluIwybraćnapój
ipotwierdzićsymbolemB.
PrzyużyciusymboluIwybrać
żądanąilośćipotwierdzićsymbolem
B.
Ustawieniejestzapisanewpamięci.
Twardość wody
Ustawieniezgodnezlokalnątrwardością
wody.
Możliwyjestwybórstopni1, 2, 3, 4albo
Instalacja zmiękczająca.Fabrycznieusta-
wionyjeststopień4.
PrzyużyciusymboluIwybrać
żądanątwardośćwodyjęzykipotwierdzić
symbolemB.
F
Prawidłoweustawienietwardości
wodyjestważne,ponieważ
gwarantuje,żeurządzeniebędzie
wewłaściwymczasiekonieczność
usunięciakamienia.
Twardośćwodymożnazmierzyćdowolnym
paskiempomiarowymalbouzyskaćodlokal-
negoprzedsiębiorstwawodociągowego.
Jeżeliwdomujestzainstalowanainstalacja
zmiękczającawodę,proszęwybraćustawie-
nie Instalacja zmiękczająca.
Pasekpomiarowyzanurzyćkrótkow
wodzie,po1minucieodczytaćwynik.
Stopień Stopieńtwardościwody
Niemiecki(°dH) Francuski(°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Auto. wyłączanie
Ustawienieczasu,poktórymurządzenie
będziesięautomatyczniewyłączaćpo
zaparzeniuostatniegonapoju.
Możnatuwybieraćwartościod15minutdo
3godzin.Ustawionyfabrycznieczaswynosi
30minut.
PrzyużyciusymboluIwybraćżądany
czasipotwierdzićsymbolemB.
91
pl
Przygotowywanienapojów
Temperatura kawy
Ustawianietemperaturynapojówkawowych
igorącejwody.
Możliwesąwartościnormalna, wysokaalbo
max.Ustawienieobowiązujedlawszystkich
sposobówzaparzania.
PrzyużyciusymboluIwybrać
żądanypoziomtemperaturyjęzyki
potwierdzićsymbolemB.
Filtr wody
Toustawienieokreśla,czymabyćaktywny
filtrwodyalboczyfiltrwodyniemabyć
używany.
MożliwesąopcjeAktywuj nowy filtralbo
Brak filtra wody.
F
Filtrwodyograniczaodkładaniesię
kamieniairedukujezanieczysz-
czeniawwodzie.Urządzenienie
wymagapozatymtakczęstego
odkamieniania.
Filtrywodymożnanabywaćwhandlualbo
wserwisie(patrzrozdział„Akcesoria”).
F
Ważne:Przedużyciemnowyfiltr
wodynależyprzepłukać.
Wtymcelumocnowcisnąćfiltrwody
łyżkądokawy8dopojemnikanawodę5.
Napełnićpojemnikwodądoznaku„max”.
Połączyćrurkędomleka4c z spienia-
czemmleka4b irurkąssącą4d.
Koniecrurkissącej4dnależywłożyćdo
pojemnikanaskropliny17b.
DotknąćsymbolAiprzyużyciu
symboluIwybraćFiltr wody.
DotknąćsymbolBiprzyużyciu
symboluIwybraćAktywuj nowy filtr.
Opróżnićpojemniknaskroplinyiwłożyć
goponownie.
PotwierdzićwybórsymbolemB.
Wodaprzepływaterazprzezfilr,abygo
przepłukać.
Następnieopróżnićpojemniknaskropliny
iwłożyćgoponownie.
Urządzeniejestponowniegotowedopracy.
F
Przepłukaniefiltraspowodowało
aktywacjęustawieniawskaźnika
Proszę wymienić filtr wody”.
Powyświetleniutegokomunikatu,
albonajpóźniejpoupływie2miesięcy,
ltrjestzużyty.Należygowymienić
zewzględówhigienicznychoraz
wceluochronyurządzeniaprzed
kamieniem(którymożespowodować
jegouszkodzenie).
Jeżeliniemabyćzakładanynowyfiltr,
wybraćustawienieBrak filtra wody i
potwierdzićsymbolemB.
F
Jeżeliurządzenieniejestużywane
przezdłuższyczas(np.podczas
urlopu),tozainstalowanywurzą-
dzeniufiltrwodynależyprzedjego
użyciemwypłukać.Wtymcelupobrać
poprostufiliżankęgorącejwody.
Języki
Ustawieniejęzyka,wktórymbędą
wyświetlanetreściwyświetlacza.
PrzyużyciusymboluIwybrać
żądanyjęzykipotwierdzićsymbolem
B.
Ochrona przed zamarzaniem
Programserwisowypozwalającyna
wykluczenieuszkodzeniuprzezmróz
wczasietransportuiprzechowywania.
Dokładnieopróżniaurządzenie.
F
Urządzeniemusibyćgotowe
dopracy,apojemniknawodę5
napełniony.
DotknąćsymbolC,abyrozpo-
cząćwykonywanieprogramu.
92
pl Pielęgnacjaicodzienneczyszczenie
Wyjąćzbiornikwody,urządzenieauto-
matycznieopróżniaukładprzewodówi
wyłączasię.
Opróżnićpojemniknawodę5ipojemnik
na skropliny 17.
Dźwięki przycisków
Włączaniewyłączaniedźwiękówdotykania
polaobsługi.
PotwierdzićwybórsymbolemB.
PrzyużyciusymboluIwybrać
Dźwięki przycisków włączonealbo
Dźwięki przycisków wyłączoneipotwier-
dzićsymbolemB.
Info.o ilości napojów
(zależnieodtypuurządzenia)
Wskazanieilościnapojówprzygotowanych
odchwiliuruchomieniaurządzenia.
PrzyużyciusymboluFzamknąć
wskazanie.
Ustawienia fabryczne
Tafunkcjaprzywracawartościfabryczne
wszystkichdokonanychustawień.
DotknąćsymbolC,abyusunąć
wszystkiewłasneustawienia.
Pielęgnacja i codzienne
czyszczenie
E
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
Przedczyszczeniemodłączyć
wtyczkęodgniazdasieciowego.
Nigdyniezanurzaćurządzenia
wwodzie.Niestosowaćmyjek
parowych.
Obudowęwycieraćmiękką,wilgotną
ściereczką.
Panelobsługiczyścićściereczką
zmikrowłókna.
Nieużywaćśrodkówzawierających
alkohollubspirytus.
Niestosowaćszorstkichściereczekani
środkówdoszorowania.
Pozostałościkamienia,kawy,mleka,
roztworuczyszcząco-odkamieniającego
należynatychmiastusuwać.Potakimi
resztkamimożepowstawaćkorozja.
Nowegąbczasteściereczkimogą
zawieraćsole.Solemogąpowodować
korozjęnalotowąstaliszlachetnej,w
związkuzczymtegorodzajuściereczki
należyprzedużyciemdokładniewymyć.
Wyjąćpojemniknaskropliny17zpojem-
nikiemnafusy17cdoprzodu.Zdjąć
panel 17aiblaszkępojemnikanaskro-
pliny 17b.Opróżnićiwyczyścićpojemnik
naskroplinyipojemniknafusy.
Wnętrzaurządzenia(podstawpojem-
ników)iszufladynazmielonąkawę
(niejestwyjmowana)nienależymyći
wycierać.
Wymontowaćpływak17diwyczyścić
wilgotnąściereczką(wzależnościodtypu
urządzenia).
L
Następującychelementównie należy
myć w zmywarkach do naczyń:
panelupojemnikanaskropliny17a,osłony
4a,jednostkizaparzania14,pojemnikana
wodę5iosłonyzatrzymującejaromat10.
M
Następująceelementymożnamyćw
zmywarcedonaczyń:
pojemniknaskropliny17,blaszkapojem-
nika na skropliny 17b,pojemniknafusy
17c,łyżkadozmielonejkawy8 oraz górna i
dolnaczęśćspieniaczamleka4b.
F
Ważne:pojemniknaskropliny
17ipojemniknafusy17cnależy
codziennieopróżniaćiczyścić,aby
zapobiecpowstaniuosadów.
93
pl
Pielęgnacjaicodzienneczyszczenie
F
Gdywłączanejestzimneurządzenie
lubjeżeliurządzeniejestwyłączane
popobraniukawy,urządzenieprze-
płukujesięautomatycznie.
F
Ważne:jeżeliurządzenienie
będzieużywaneprzezdłuższy
czas(np.podczasurlopu),należy
dokładnewyczyścićcałeurządzenie,
włączniezwylotemnapoju4,
systememspienianiamleka4b,
pojemnikiemnaskropliny17 oraz
jednostkązaparzania14.
Czyszczenie spieniacza mleka
A
Pokażdymprzygotowaniunapojuz
mlekiemnależykonieczniewyczyścić
spieniaczmleka4b!
F
Systemspieniania4bmlekajestpo
sporządzeniunapojumlecznego
automatycznieczyszczonykrótkim
uderzeniempary.Wceluszczególnie
dokładnegowyczyszczeniaspieniacz
mleka4bmożnaautomatycznie
czyścićprzyużyciuprogramu
„Czyszczenie spieniacza mleka”(patrz
rozdział„Programyserwisowe–
Czyszczeniespieniaczamleka“).
Czyszczenie manualne
B
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Spieniaczmleka4bsilniesię
nagrzewa.Poużyciuzaczekać,aż
spieniaczwystygnie-dopieroteraz
możnagodotknąć.
Rozebraćspieniaczmleka4bwcelu
wyczyszczenia:
Przesunąćwylotnapojów4całkiem
nadół.
Wyjąćpaneldoprzodu4aizdjąćrurkę
domleka.
Wyciągnąćspieniaczmleka4bprostodo
przodu.
Rozebraćgornąidolnączęśćspieniacza
mleka4b.
Odłączyćrurkędomlekairurkęssącą.
Wyczyścićczęściwodązpłynemdo
mycianaczyńimiękkąściereczką.
Wszystkieczęściopłukaćczystąwodąi
wysuszyć.
94
pl Pielęgnacjaicodzienneczyszczenie
F
Górnąidolnączęśćspieniacza
mleka4borazrurkędomleka4c
irurkęssącą4dmożnateżmyćw
zmywarcedonaczyń.
Złożyćczęści.
Włożyćspieniaczmleka4bprostood
przodudourządzenia.
Założyćpanel4a.
Czyszczenie jednostki zaparzania
(rysunek G)
F
Patrztakżekrótkąinstrukcję
wschowku16.
Opróczprogramuautomatycznegoczysz-
czeniajednostkęzaparzania14należy
regularniewyjmowaćiczyścićmanualnie.
Wyłącznikiemsieciowym1 J całkowicie
wyłączyćurządzenie.
Otworzyćdrzwiczki13 jednostka
zaparzania.
Czerwonąblokadę14ajednostkizapa-
rzania 14przesunąćdokońcawlewo.
Nacisnąćdźwignięwyrzutową15 do
końcanadół.Jednostkazaparzania
zostajeodłączona.
Chwycićjednostkązaparzania14 za
wgłębieniaiostrożniewyciągnąć.
F
Ważne:czyścićbezpłynudomycia
naczyń,niemyćwzmywarcedo
naczyń.
Zdjąćosłonę14bjednostkizaparzaniai
dokładnieumyćjednostkęzaparzania14
podbieżącąwodą.
Dokładnieumyćpodstrumieniemwody
sitojednostkizaparzania.
Dokładniewyczyścićwnętrzeurządzenia
wilgotnąściereczką,usunąćewentualne
resztkikawy.
Zaczekać,ażjednostkazaparzania14 i
wewnętrznaczęśćurządzeniawyschnie.
Założyćpokrywę14bnajednostkęzapa-
rzaniaiwsunąćjednostkęzaparzania14
dooporudourządzenia.
Nacisnąćdźwignięwyrzutową15 do
końcadogóry.
Czerwonąblokadę14aprzesunąćdo
końcawprawoizamknąćdrzwiczki13.
95
pl
Programyserwisowe
Programy serwisowe
F
Patrztakżekrótkąinstrukcjęw
schowku16.
Wokreślonychodstępachczasuipo
zapowiedzinawyświetlaczu3widać
Konieczne odkamienianiealbo
Konieczne czyszczeniealbo
Konieczny calc‘nClean.
Urządzenienależyniezwłoczniewyczyścić
lubodkamienićprzyużyciuodpowiedniego
programu.ProceduryOdkamienianie i
Czyszczeniemożnapołączyć,wybie-
rającfunkcję calc‘nClean(patrzrozdział
„calc‘nClean”).Jeżeliprogramsrewisowy
niezostaniewykonanyzgodniezinstrukcją,
możedojśćdouszkodzeniaurządzenia.
Jeżeliużywanyjestfiltrwody,tointerwały
wykonywaniaprogramuodkamieniania
wydłużająsię.
F
Ważne:jeżeliurządzenienie
zostanieodkamienionewodpo-
wiednimczasie,pojawisięinfor-
macjaUpłynął termin odkamieniania.
Urządzenie wkrótce zablokow.
--> naciskaj menu przez 3 sek.
Natychmiastprzeprowadzićproces
odkamienianiazgodniezinstrukcją.
Jeżeliurządzeniezostałozabloko-
wane,jegoobsługabędziemożliwa
dopieropoprzeprowadzeniuprocesu
odkamienienia.
F
Uwaga!
Dlakażdegoprogramuserwisowego
używaćśrodkówdousuwania
kamieniaiczyszczeniazgodnych
zinstrukcją.Nigdynieprzerywać
programuserwisowego!
Niepićcieczy!
Nigdynieużywaćkwasucytryno-
wegoioctuorazśrodkównabazie
octu.
NIgdynieumieszczaćtabletekdo
usuwaniakamieniawszuadcena
kawęmieloną12!
Przedrozpoczęciemkażdegoprogramu
serwisowego(odkamieniania,czyszczenia
lubalbocalc‘nClean)wyjąćjednostkę
jednostkęzaparzania,wyczyścićjązgodnie
zinstrukcjąiponowniezałożyć.
Specjalne tabletki do odkamieniania i
czyszczenia urządzenia można nabywać
w handlu albo w serwisie (patrz rozdział
„Akcesoria”).
Czyszczenie spieniacza mleka
Czas:ok.1minuty
PrzyużyciusymboluAotworzyć
menu.
PrzyużyciusymboluIwybrać
Czyszczenie i konserwacjaipotwierdzić
symbolemB.
PrzyużyciusymboluIwybraćopcję
Czyszczenie spieniacza mlekaipotwier-
dzićsymbolemB.
DotknąćsymbolC,aby
rozpocząćwykonywanieprogramu.
Wyświetlacz3prowadziużytkownikaprzez
program:
Podstawićpustąszklankępodwylot
napojów4iwprowadzićkoniecrurki
ssącej4ddoszklanki.
DotknąćsymbolC.Spieniacz
mlekaczyścisięautomatycznie.
Opróżnićszklankęiwyczyścićrurkę
ssącą4d.
Dodatkowospieniaczmlekanależy
regularnieidokładnieczyścićmanualnie
(wzmywarcedonaczyńlubręcznie).
Odkamienianie
Czas:ok.30minut.
Wierszznajdującysięponiżejwyświetlacza
informujeopostępieprogramu.
F
Jeślifiltrwodyjestwstawionydo
pojemnikanawodę5,należygo
konieczniewyjąćprzeduruchomie-
niemprogramuserwisowego.
PrzyużyciusymboluAotworzyć
menu.
96
pl Programyserwisowe
PrzyużyciusymboluIwybrać
Czyszczenie i konserwacjaipotwierdzić
symbolemB.
PrzyużyciusymboluIwybrać
Odkamienianieipotwierdzićsymbolem
B.
DotknąćsymbolC,aby
rozpocząćwykonywanieprogramu.
Wyświetlacz3prowadziużytkownikaprzez
program:
Opróżnićpojemniknaskropliny17 i
ponowniegowłożyć.
F
Wyświetlasięwezwanie
W razie potrzeby wyjmij filtr wody
¢start.
Wyjąćfiltriponowniedotknąćsymbol
C.
Dopustegopojemnikanawodę5wlać
letniąwodędopoziomuznacznika„0,5 l”
irozpuścićwniej1tabletkędoodkamie-
nianiaSiemensTZ80002N.
DotknąćsymbolC.
Podstawićpojemnikopojemności0,5l
podwylotnapojów4.
Włożyćkoniecrurkissącej4d do
pojemnika.
DotknąćsymbolC.
Jestwykonywanyprogramodkamieniania,
cotrwaok.20minut.
F
Jeżeliwpojemnikunawodęznajduje
sięzbytmałoodkamieniacza5,
pojawiasięmonitUzupełnij środek
odkamieniający ¢start.
Uzupełnićodkamieniacziponownie
dotknąćsymbolC.
Przepłukaćpojemniknawodę5iwlać
świeżąwodędopoziomu„max”.
Jeżeliużywanyjestfiltr,należygoteraz
założyć.
DotknąćsymbolC.
Programodkamienianiapłuczeurządzenie,
cotrwaok.1minuty.
Opróżnićpojemniknaskropliny17 i
ponowniegowłożyć.
F
Ważne:Przetrzećurządzenie
miękką,wilgotnąściereczką,aby
natychmiastusunąćpozostałości
odkamieniacza.Podtakimiresztkami
możepowstawaćkorozja.Nowe
gąbczasteściereczkimogązawierać
sole.Solemogąpowodowaćkorozję
nalotowąstaliszlachetnej,wzwiązku
zczymtegorodzajuściereczkinależy
przedużyciemdokładniewymyć.
Dokładniewyczyścićrurkęssącą4d
wylotunapojów.
Urządzeniejestodkamienioneiponownie
gotowedopracy.
Czyszczenie
Czas:ok.9minut.
Wierszznajdującysięponiżejwyświetlacza
informujeopostępieprogramu.
PrzyużyciusymboluAotworzyć
menu.
PrzyużyciusymboluIwybrać
Czyszczenie i konserwacjaipotwierdzić
symbolemB.
PrzyużyciusymboluIwybraćopcję
Czyszczenieipotwierdzićsymbolem
B.
DotknąćsymbolC,abyrozpo-
cząćwykonywanieprogramu.
Wyświetlacz3prowadziużytkownikaprzez
program:
Opróżnićpojemniknaskropliny17 i
ponowniezałożyć.
Otworzyćszufladękawymielonej12.
WrzucićtabletkędoczyszczeniaSiemens
izamknąćszufladkę12.
DotknąćsymbolC.
Jestwykonywanyprogramczyszczenia,co
trwaok.7minut.
Opróżnićpojemniknaskropliny17 i
ponowniezałożyć.
Urządzeniejestwyczyszczoneiponownie
gotowedopracy.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188

Siemens EQ.6 plus s300 (TE653M11RW) Instrukcja obsługi

Kategoria
Ekspresy do kawy
Typ
Instrukcja obsługi