BOMANN HL 1096 CB Instrukcja obsługi

Kategoria
Ogrzewacze pomieszczeń
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

HL1096CB_IM_new3 17.05.18
31
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że 
korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika 
są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych 
wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urzą-
dzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na 
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub 
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Ogólne uwagi
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie 
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz 
z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości rów-
nież kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując 
urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywat-
nego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urzą-
dzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach 
działalności gospodarczej.
Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę 
trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego 
promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym 
wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz 
ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia 
wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub 
mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli 
chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu 
wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, 
proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę 
z gniazdka.
Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez 
nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządze-
nie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową 
z gniazda (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel 
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy 
przestać korzystać z urządzenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swo-
bodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, 
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE:
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. 
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia
Na produkcie umieszczone są symbole ostrzegawcze i informacyjne:
OSTRZEŻENIE:
Aby uniknąć przegrzania grzejnika, nie należy go okry-
wać.
OSTRZEŻENIE:
Niektóre elementy produktu mogą bardzo się nagrzać i powo-
dują powstanie oparzeń. Nie dopuszczać do kontaktu ze skórą.
Urządzenie przenosić chwytając za rączkę.
Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci
i osób chorych.
HL1096CB_IM_new3 17.05.18
32
Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub
starsze, osoby z obniżoną sprawnością zyczną, zmysłową lub
umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one 
nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urzą-
dzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istnieją-
cych niebezpieczeństw.
Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
Dzieci poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że
znajdują się pod opieką przez cały czas.
Dzieci między 3 a 8 rokiem życia mogą jedynie włączać i wyłą-
czać urządzenie, tylko, gdy znajdują się pod opieką lub zostały
poinstruowane pod kątem bezpiecznego użytkowania urządzenia
i jeśli rozumieją ryzyko, jakie niesie, pod warunkiem, że urządze-
nie ustawiono i zainstalowano w normalnej pozycji użytkowania.
Dzieciom między 3 a 8 rokiem życia nie wolno wkładać wtyczki do
gniazda, nie wolno czyścić urządzenia ani też nie mogą wykony-
wać żadnych dozwolonych dla użytkownika prac konserwacyjnych.
Proszę ustawiać urządzenie w odległości przynajmniej 90 cm od
innych przedmiotów ze wszystkich stron urządzenia.
Proszę w żadnym wypadku nie korzystać z urządzenia grzew-
czego w pomieszczeniach, w których znajdują się grożące eksplo-
zją opary (np. benzyna) ewent. w czasie pracy z łatwopalnym kle-
jem lub rozpuszczalnikiem (np. podczas oklejania lub lakierowania
parkietu, PCV itp.).
Proszę nie wprowadzać do urządzenia żadnych przedmiotów.
Proszę zwracać uwagę na bezpieczny odstęp między kablem
zasilającym a obudową urządzenia grzewczego.
Nie korzystać z urządzenia grzewczego na wolnym powietrzu.
HL1096CB_IM_new3 17.05.18
33
Grzejnika nie używać w bezpośredniej bliskości wanien kąpielo-
wych, pryszniców czy basenów.
Proszę nie ustawiać urządzenia grzewczego bezpośrednio pod
gniazdkiem.
Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pra-
cownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest
uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela 
serwisu lub podobnie wykwalikowanej osoby, aby uniknąć zagro-
żenia.
Wskazówki dotyczące użytkowania
Rozpakowywanie
1. Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak folia, 
materiał wypełniający, zaciski do kabli i karton.
2. Odwiń całą długość kabla.
Połączenie elektryczne
1. Proszę upewnić się, że napięcie urządzenia (patrz ta-
bliczka identykacyjna) zgadza się z napięciem w sieci.
2. Ustaw przełącznik na   lub na najniższy stopień.
3. Wtyczkę sieciową podłączaj tylko do prawidłowo zainsta-
lowanego gniazda z zestykiem ochronnym.
Moc przyłączeniowa
Pobór mocy stacji może wynosić maks. 2000 W. W związku 
z tym wskazane jest podłączenie osobnym przewodem 
i zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem domowym 16 A.
UWAGA: Przeciążenie
Używane przedłużacze powinny mieć przewody 
o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm².
Nie używaj rozgałęziaczy ze względu na dużą moc 
urządzenia.
Przełącznik funkcyjny
=  Wyłączone
=  Chłodne powietrze
I =  Ciepłe powietrze (1000 W)
II =  Ciepłe powietrze (2000 W)
WSKAZÓWKA:
W małych pomieszczeniach należy wybierać małą moc. 
Jeżeli to nie wystarczy, przełącz na wyższy stopień.
Ustawienie temperatury
Termostat powoduje regularne włączanie i wyłączanie się 
urządzenia, dzięki czemu w pomieszczeniu zostaje zacho-
wana stała temperatura.
Najniższy
stopień
Najwyższy
stopień
Aby w optymalny sposób ustawić temperaturę, postępuj 
zgodnie z następującą instrukcją:
1. Ustaw regulator termostatyczny na najwyższy stopień.
2. Po osiągnięciu żądanej temperatury powoli obracaj 
regulator wstecz, aż do wyłączenia grzejnika. Lampka 
kontrolna w przełączniku gaśnie.
Urządzenie grzewcze automatycznie zachowa w pamięci 
wybrany poziom temperatury.
UWAGA:
Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyjmij wtyczkę 
z gniazda.
Praca z niską temperaturą powietrza
Aby używać urządzenia jako wentylatora, ustaw przełącznik 
funkcji na symbol wentylatora i przekręć regulator tempera-
tury do najwyższego położenia.
Zakończenie pracy
Aby zakończyć pracę, ustaw przełącznik na najniższy 
stopień lub w pozycji   a następnie wyciągnij wtyczkę 
z gniazda sieciowego. Lampka kontrolna gaśnie.
HL1096CB_IM_new3 17.05.18
34
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Urządzenie wyposażone zostało w zabezpieczenie 
przed przegrzaniem automatycznie wyłączające 
urządzenie przy jego przegrzaniu. Ustaw przełącznik 
funkcyjny w pozycji  i wyciągnij przewód sieciowy 
z gniazda. Urządzenia należy pozostawić na ok. 10 mi-
nut do ostygnięcia przed jego ponownym włączeniem.
Jeżeli zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłącza 
urządzenie po krótkim czasie działania, prawdopodobnie 
wystąpiło uszkodzenie. Należy wyłączyć urządzenie 
i odłączyć je od sieci.
Oddaj urządzenie sprzedawcy lub do naszego serwisu 
w celu sprawdzenia.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę zawsze 
wyciągać wtyczkę z gniazdka!
Proszę poczekać, aż urządzenie zupełnie się ochłodzi!
Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać 
w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elek-
trycznego lub pożaru.
UWAGA:
Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych 
przedmiotów.
Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczą-
cych.
Urządzenie wytrzeć suchą ściereczką, aby usunąć 
nagromadzony kurz.
Aby pozbyć się ewentualnych plam mogą Państwo użyć 
lekko wilgotnej ściereczki (nie mokrej).
Dane techniczne
Model:..................................................................HL 1096 CB
Napięcie zasilające: ................................. 220 - 240 V~, 50 Hz
Pobór mocy: ..................................................... 1800 - 2000 W
Stopień ochrony: ..................................................................
Masa netto: ............................................................ok. 0,92 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicz-
nych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy 
bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania 
dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektroma-
gnetycznej.
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na
zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty 
zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie 
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma 
zwrot ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie 
spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną 
takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub mate-
riałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił 
zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy 
wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe 
w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządze-
nia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na 
wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu go-
tówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi 
i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i pra-
widłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, 
data sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów 
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywil-
nego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt 
elektryczny nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, 
przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycz-
nego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny,
którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych 
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających 
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, 
do recyklingu i do innych form wykorzystania starego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo 
w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
1 / 1

BOMANN HL 1096 CB Instrukcja obsługi

Kategoria
Ogrzewacze pomieszczeń
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla