Zelmer ZIR0500 Trip Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi
ZIR0500
ŻELAZKO PAROWE
Паровой утюжок
/ Steam iron
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
Żelazko parowe
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Паровой утюжок
VOD K POUŽITÍ
Napařovací žehlička
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Парна ютия
NAVODILA ZA UPORABO
Parná žehlička
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
Парова праска
USER MANUAL
Steam iron
BENUTZERHANDBUCH
Dampfbügeleisen
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Gőzölős vasaló
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Fier cu Aburi
PL
EN
DE
CZ
SK
HU
RO
RU
UA
BG
ZIR0500
1
7 2 6 12
11
5
3 9 4 8 10
3
PLPL
DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MARKI ZELMER. ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. Przechowuj ją w
bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
OPIS
1. Przycisk wyrzutu pary
2. Pokrętło regulacji pary
3. Pokrywa wlotu wody
4. Składany uchwyt
5. Przycisk do składania/rozkładania uchwytu
6. Regulacja temperatury
7. Lampka wskaźnika temperatury
8. Zbiornik wody
9. Oznaczenie maksymalnego poziomu napełnienia
10. Selektor wartości napięcia
11. Przewód zasilający
12. Stopa
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w
wieku od 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej
sprawności zycznej, sensorycznej lub psychicznej i
osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia
oraz wiedzy pod warunkiem, że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznej
obsługi urządzenia i będą rozumiały zagrożenia
związane z taką obsługą. Nie należy dopuszczać,
aby dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieci nie mogą
przeprowadzać czynności czyszczenia ani konserwacji
urządzenia bez nadzoru.
Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, dla
bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany serwis lub odpowiednio
wykwalikowaną osobę.
Żelazka nie można zostawiać bez nadzoru, jeżeli jest
4
PL
PL
podłączone do zasilania.
Wtyczkę należy wyjąć z gniazda przed napełnieniem
zbiornika wodą.
Żelazko musi być używane i przechowywane na
stabilnej i płaskiej powierzchni.
Podczas umieszczania żelazka na podstawie dopilnuj,
aby powierzchnia, na której leży podstawa, była
stabilna.
Żelazko nie może być używane, jeżeli zostało
upuszczone, przecieka lub nosi widoczne ślady
uszkodzeń.
Trzymaj żelazko i przewód poza zasięgiem dzieci
poniżej 8 roku życia, jeżeli jest zasilane lub odstawione
do ochłodzenia.
Instrukcje bezpiecznego napełniania zbiornika wody
znajdują się w sekcji dotyczącej napełniania zbiornika
wody.
UWAGA. Gorące powierzchnie. Powierzchnie
mogą być gorące podczas używania żelazka.
Żelazko nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego
WAŻNE OSTRZEŻENIA
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i w żadnym wypadku nie może być
używane do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych. Nieprawidłowe używanie lub niewłaściwa
obsługa produktu powoduje unieważnienie gwarancji.
Przed podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź, czy napięcie zasilania jest takie samo, jak wskazane
na tabliczce znamionowej urządzenia.
W przypadku używania adaptera upewnij, że może osiągnąć natężenie 16 A i ma wtyczkę z
uziemieniem.
W trakcie korzystania z urządzenia przewód zasilający nie może być zaplątany ani owinięty wokół
urządzenia.
Nie używaj, nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia od sieci, mając mokre dłonie lub stopy.
Nie ciągnij za przewód zasilający w celu odłączenia urządzenia. Nie używaj przewodu do wieszania
5
PLPL
urządzenia.
Nie kieruj strumienia pary bezpośrednio w stronę ludzi lub zwierząt.
Nie podstawiaj urządzenia pod kran w celu napełnienia zbiornika. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani
innych płynach.
W przypadku jakiejkolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast odłącz urządzenie od sieci i skontaktuj
się z ocjalnym działem wsparcia technicznego. Aby zapobiec jakiemukolwiek niebezpieczeństwu, nie
należy otwierać obudowy urządzenia. Naprawy lub procedury dotyczące urządzenia może wykonywać
tylko wykwalikowany personel z ocjalnego działu wsparcia technicznego marki.
Urządzenie należy czyścić według wskazówek znajdujących się w sekcji dotyczącej konserwacji i
czyszczenia.
EUROGAMA SP. Z O. O. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez ludzi, zwierzęta lub
przedmioty z powodu niestosowania się do ostrzeżeń.
Przed pierwszym użyciem
Przed użyciem żelazka przeczytaj instrukcję obsługi i upewnij się, że budowa żelazka i jego funkcje
są zrozumiałe. Usuń wszelkie materiały po opakowaniu i etykiety przed użyciem urządzenia po raz
pierwszy.
Przy pierwszym użyciu z urządzenia mogą szybko uwalniać się zapachy lub opary. Nie rozpylaj pary po
raz pierwszy na ubraniach, ponieważ na stopie mogą znajdować się zabrudzenia.
UŻYTKOWANIE
Nagrzewanie
Sprawdź, czy prasowany wyrób zawiera metkę z instrukcjami dotyczącymi prasowania. We wszystkich
przypadkach stosuj się do tych instrukcji.
Nastaw pokrętło regulacji temperatury na odpowiednią temperaturę wskazaną w instrukcjach
dotyczących prasowania lub na metce materiału.
Oznakowanie Materiał, na przykład
. (1 kropka) włókno octanowe, elastan, poliamid, polipropylen
. . (2 kropki)
włókno miedziowe, poliester, jedwab, włókno triacetatowe,
wiskoza, wełna
… (3 kropki) / MAX bawełna, len
Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego. Lampka wskaźnika zaświeci się. Po osiągnięciu wybranej
temperatury lampka wskaźnika zgaśnie, co oznacza, że można rozpocząć prasowanie.
Napełnianie zbiornika wody
Przed rozpoczęciem napełniania zbiornika odłącz żelazko od zasilania.
Urządzenie należy napełniać wodą z kranu. Jeżeli woda w miejscu używania żelazka jest twarda lub
półtwarda, używaj mieszanki wody z kranu z wodą destylowaną lub demineralizowaną zakupioną w
sklepie w proporcji, odpowiednio, 2:1 i 1:1 (woda destylowana: woda z kranu). Skontaktuj się z dostawcą
wody w celu ustalenia rodzaju wody w miejscu używania żelazka. Nie używaj wyłącznie destylowanej
lub demineralizowanej wody, wody deszczowej, wody zmiękczanej, wody zapachowej, wody z innych
urządzeń, np. z chłodziarek, klimatyzatorów, suszarek, lub innych rodzajów wody przygotowanej w
domu.
6
PL
PL
Otwórz pokrywę wlotu wody.
Powoli wlej wodę przez wlot.
Nie przekraczaj poziomu wskazanego na zbiorniku wody w celu uniknięcia rozpryskiwania się wody.
Zbiornik na wodę należy opróżniać po każdym użyciu.
Prasowanie parowe
Ustaw pokrętło regulacji temperatury na wybraną pozycję zgodnie z metką producenta. Lampka
wskaźnika będzie świecić się do czasu osiągnięcia wybranej temperatury. Następnie lampka wskaźnika
wyłączy się.
Ustaw regulację pary na wybraną pozycję.
OSTROŻNIE: Unikaj kontaktu z wyrzucaną parą.
Prasowanie na sucho
Żelazka parowego można używać do prasowania na sucho z wodą lub bez wody w zbiorniku. Najlepiej
unikaj prasowania na sucho z pełnym zbiornikiem wody.
Ustaw regulację pary na pozycję minimum.
Za pomocą pokrętła regulacji temperatury wybierz pozycję, która najlepiej nadaje się do prasowanego
materiału.
OSTROŻNIE: Jeżeli żelazko parowe było używane przez dłuższy czas, jest ciepłe i nie ma w nim wody.
Nie napełniaj żelazka wodą do czasu, aż się ochłodzi
Wyrzut pary
Funkcja wyrzutu pary zapewnia dodatkową parę do usuwania uporczywych zagnieceń.
Ustaw regulację pary na pozycję min.
Przyciśnij przycisk dodatkowej pary w celu uwolnienia strumienia pary.
Uwaga: Aby zapobiec wyciekaniu wody ze stopy, nie naciskaj przycisku dodatkowej pary w sposób
ciągły i odczekaj około 5 sekund między kolejnymi naciśnięciami.
Prasowanie w pionie
Naciskając przycisk wyrzutu pary w odstępach można również prasować w pionie (zasłony, ubrania na
wieszakach itp.).
Uwaga: Aby zapobiec wyciekaniu wody ze stopy, nie naciskaj przycisku dodatkowej pary w sposób
ciągły i odczekaj około 5 sekund między kolejnymi naciśnięciami.
Składany uchwyt
Produkt jest wyposażony w składany uchwyt do łatwego przenoszenia i przechowywania podczas
podróży. W celu złożenia lub rozłożenia uchwytu naciśnij przycisk „PUSH” i pociągnij za uchwyt do
momentu usłyszenia kliknięcia.
Selektor wartości napięcia
Wybierz wartość napięcia w zależności od miejsca podróży za pomocą selektora wartości napięcia.
Upewnij się, że selektor napięcia jest całkowicie przesunięty na wybraną pozycję z innej pozycji.
Po zakończeniu prasowania
Ustaw pokrętło regulacji temperatury na pozycję minimum.
Odłącz wtyczkę od gniazdka ściennego.
Ustaw żelazko na podpórce.
7
PLPL
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem żelazka parowego upewnij się, że jest odłączone od zasilania i całkowicie ostygło.
Nie używaj ściernych środków czyszczących.
Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni używaj zwilżonej miękkiej ścierki i wycieraj urządzenie do
sucha. Nie używaj rozpuszczalników, ponieważ uszkodzą powierzchnię urządzenia.
Czyszczenie stopy: nie używaj czyścików lub ostrych gąbek do czyszczenia stopy, ponieważ mogą
uszkodzić powierzchnię. W celu usunięcia przypaleń przesunąć ciepłe żelazko po wilgotnej ściereczce.
W celu wyczyszczenia stopy przetrzyj ją miękką wilgotną ściereczką i osusz.
Ważne:
nie używaj dodatków chemicznych, substancji zapachowych lub odkamieniaczy. Niezastosowanie się do
tego zalecenia prowadzi do utraty gwarancji.
Rozwiązywanie problemów
Problem Potencjalna przyczyna Rozwiązanie
Płyta nie
nagrzewa się,
chociaż żelazko
jest włączone.
Problem z podłączeniem. Sprawdź przewód zasilający i wtyczkę.
Pokrętło regulacji temperatury
znajduje się w pozycji „min.”.
Wybierz odpowiednią temperaturę.
Żelazko nie
wytwarza pary.
Niewystarczająca ilość wody w
zbiorniku.
Napełnij zbiornik wody.
Regulator pary jest ustawiony w
pozycji braku pary.
Ustaw regulator pary w pozycji
od minimalnego poziomu pary do
maksymalnego poziomu pary.
Wybrana temperatura jest niższa
niż wskazana temperatura
prasowania z parą.
Wybierz wyższą temperaturę.
Wyrzut pary
i funkcja
pionowego
wyrzutu pary nie
działają.
Funkcja wyrzutu pary była
używana bardzo często w krótkim
okresie.
Postaw żelazko w pozycji poziomej i
odczekaj przed użyciem funkcji wyrzutu
pary.
Żelazko nie jest dostatecznie
gorące.
Ustaw wyższą temperaturę do
prasowania parowego. Ustaw żelazko w
pozycji pionowej i odczekaj, aż lampka
wskaźnika temperatury zacznie świecić
stałym światłem.
Żelazko
przecieka.
Ustawiono zbyt niską temperaturę,
aby wytwarzać parę.
Pokrętło zmiany pary musi być ustawione
w pozycji
tak długo, jak żelazko jest
gorące.
Nieprawidłowe zamknięcie
systemu „calc’nClean”.
Przyciśnij kilka razy przycisk „clean”.
8
PL
PL
UTYLIZACJA
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie
może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
W celu zapewnienia jego należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu przekaż go do wyznaczonego punktu
selektywnego zbierania odpadów.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Mamy nadzieję, że użytkowanie produktu przyniesie Państwu wiele satysfakcji.
9
PLEN
WE WOULD LIKE TO THANK YOU FOR CHOOSING ZELMER. WE WISH THE PRODUCT
PERFORMS TO YOUR SATISFACTION AND PLEASURE.
WARNING
Please read the instructions for use carefully prior to using the product. store these in a safe place for
future reference.
DESCRIPTION
1. Shot of steam button
2. Steam regulator
3. Cover for lling opening
4. Foldable handle
5. Button for folding/unfolding handle
6. Temperature Control
7. Temperature indicator light
8. Water tank
9. Level mark for maximum lling
10. Voltage selector
11. Power cord
12. Soleplate
SAFETY INSTRUCTIONS
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
If the supply cord is damaged it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualied
persons in order to avoid a hazard.
The iron must not be left unattended while it is
connected to the supply mains.
The plug must be removed from the socket-outlet
before the water reservoir is lled with water.
10
PL
EN
The iron must be used and rested on a at, stable
surface
When placing the iron on its stand, ensure that the
surface on which the stand is placed is stable.
The iron is not to be used if it has been dropped, if there
are visible signs of damage or if it is leaking.
Keep the iron and its cord out of reach of children less
than 8 years of age when it is energized or cooling
down.
CAUTION Hot surfaces. Surfaces are liable to
get hot during use.
The iron is not intended for regular use.
IMPORTANT WARNINGS
This appliance is designed for home use and should never be used for commercial or industrial use
under any circumstances. Any incorrect use or improper handling of the product shall render the
warranty null and void.
Prior to plugging in the product, check that your mains voltage is the same as the one indicated on the
product label.
If you use one adaptor, make sure it can reach 16 A and is provided with earth socket
The mains connection cable must not be tangled or wrapped around the product during use.
Do not use the device, or connect and disconnect to t supply mains with the hands and / or feet wet.
Do not pull on the connection cord in order to unplug it or use it as a handle
Do not direct steam at people and animals.
Do not place the appliance under the tap to ll the water tank, or immerse it in water or other liquids.
Unplug the product immediately from the mains in the event of any breakdown or damage and contact
an ofcial technical support service. In order to prevent any risk of danger, do not open the device. Only
qualied technical personnel from the brand´s Ofcial technical support service may carry out repairs or
procedures on the device.
Proceed according to maintenance and cleaning section of this manual for cleaning.
EUROGAMA SP. Z O. O. disclaims all liability for damages that may occur to people, animals or objects,
for the non-observance of these warnings.
Before the rst use
Before using the steam iron, please ensure you read the user manual and understand all parts and
features of the steam iron. Be sure to remove any packaging material and labels before using for the rst
time.
In the rst use they can break off odors or fumes that sent quickly. Do not spray for the rst time on
clothes and there may be traces of dirt on the soleplate.
11
PLEN
HOW TO USE
Always check whether a label with ironing instructions is attached to an article to be ironed. Follow these
instructions in all cases.
Turn the temperature control dial round to set the appropriate temperature indicated in ironing
instructions or in fabric label.
Marking Material, for example
. (1 dot) Acetate, elastane, polyamide, polypropylene
. . (2 dots) Cupro, polyester, silk, triacetate, viscose, wool
… (3 dots) / MAX Cotton, linen
Insert the main plug into the wall socket. The indicator light will turn on. Once the selected temperature is
reached, the light will turn off, indicating you may start ironing.
Water tank lling
Unplug the iron before lling the water tank.
The device is designed for use with tap water. If the water in your area is hard or semi-hard use mix
tap water with distilled or demineralized water purchased in stores, in the ratio 2:1 and 1:1 respectively
(distilled water: tap water). Check with your water supplier to determine the type of water in your area.
Never use 100% distilled or demineralized, rain water, softened water, scented water, water from other
appliances such as refrigerators, air conditioners, dryers or other types of home water preparation water.
Open the cover for lling.
Slowly pour water through the water inlet.
Do not ll higher than mark on the water tank, in order to avoid spilling out of water.
The water tank should be emptied after each use.
Steam ironing
Set the temperature control dial to the desired position in accordance with the manufacturer’s label. The
indicator light will turn on until the temperature is reached. Then the indicator light will turn off.
Set the variable steam control to the desired position.
CAUTION: Avoid coming in contact with ejected steam.
Dry ironing
The steam iron can be used on the dry setting with or without water in the water tank, it is best to avoid
having the water tank full while dry ironing.
Turn the variable steam control to the minimum position.
Select the setting on the temperature control dial best suited for the fabric to be ironed.
CAUTION: If the steam iron has been used for a long time, it is hot and there is no water. Do not rell it
with water until the steam iron cools down.
Shot of steam
The shot of steam feature provides additional steam for removing stubborn wrinkles.
Turn off the variable steam control to the min position
Press the powerful steam button to release the burst of steam.
12
PL
EN
NOTE: To prevent water leakage from the soleplate, do not keep the powerful steam button in
continuously and wait almost 5 seconds between pressures.
Vertical ironing
By pressing the shot-steam button at intervals you can also iron vertically (curtains, hung garments, etc.)
NOTE: To prevent water leakage from the soleplate, do not keep the powerful steam button in
continuously and wait almost 5 seconds between pressures.
Foldable handle
The product has a foldable handle for easy transportation and storage while travelling. To fold or unfold
it, press the “PUSH” button and move the handle until you hear a CLICK.
Voltage selector
Please select the required voltage depending on the place you travel by using the voltage selector. Make
sure the voltage selector is fully changed from one voltage to the desired one.
When you nished ironing
Set the temperature dial to the minimum position.
Remove the main plug from the wall socket.
Stand the iron on heel rest.
MANITENANCE AND CLEANING
Before cleaning the steam iron ensure it is unplugged from the power supply and has completely cooled
down.
Do not use abrasive cleaners.
To clean exterior surfaces, use a damp soft cloth and wipe dry. Do not use any chemical solvents, as
these will damage the surface.
Cleaning the soleplate; Do not use scouring pads or harsh cleaners on the soleplate as these will
damage the surface. To remove burnt residue, iron over a damp cloth while iron is still hot. To clean the
soleplate, simply wipe with soft damp cloth and wipe dry.
Please note: Do not use chemical additives, scented substances or decalcies. Failure to comply with
the above-mentioned regulations leads to the loss of guarantee.
13
PLEN
Troubleshooting
Problem Possible cause Solution
Soleplate is not
heating even
though iron is
turned on.
Connection problem
Check main power supply cable plug and
outlet.
Temperature control is in “min”
position
select adequate temperature
Iron does not
produce steam
Not enough water in tank Fill water tank
Steam control is selected in non-
steam position.
Set steam control between positions of
minimum steam and maximum steam
(see “iron chart”).
Selected temperature is lower than
that specied to use with steam.
Select a higher temperature
Steam jet and
vertical steam jet
function does not
work
Steam jet function was used very
frequently within a short period.
Put iron on horizontal position and wait
before using steam jet function.
Iron is not hot enough
Adjust to higher temperature to steam
ironing. Put iron in vertical position and
wait temperature indicator light becomes
xed.
The iron is
leaking
The temperature setting is too low
to produce steam.
The variable steam knob must be set on
“0” position until the iron is hot.
PRODUCT DISPOSAL
This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic
devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), provides the legal
framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic
and electrical devices. Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical
and electronic waste collection centre closest to your home.
We hope that you will be satised with this product.
14
PL
DE
WIR MÖCHTEN UNS BEI IHNEN BEDANKEN, DASS SIE SICH FÜR ZELMER ENTSCHIEDEN
HABEN. WIR HOFFEN, DASS DAS PRODUKT ZU IHRER ZUFRIEDENHEIT UND IHREM
VERGNÜGEN FUNKTIONIERT.
ACHTUNG
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung des Produkts aufmerksam durch.
Bewahren Sie diese zur späteren Einsichtnahme an einem sicheren Ort auf.
BESCHREIBUNG
1. Betätigung der Dampftaste
2. Dampfregler
3. Abdeckung für Einfüllöffnung
4. Faltbarer Griff
5. Taste zum Ein- und Ausklappen des Griffs
6. Temperaturregler
7. Temperatur-Kontrollleuchte
8. Wassertank
9. Füllstandsmarkierung für maximale Befüllung
10. Spannungswahlschalter
11. Netzkabel
12. Basisplatte
SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
von Personen mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den
sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden
und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung
und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
Bei Beschädigung des Netzkabels muss dieses
vom Hersteller, seinem Servicepartner oder ähnlich
qualizierten Personen ausgetauscht werden, um eine
Gefährdung zu vermeiden.
Das Bügeleisen darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
15
PLDE
Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden,
bevor der Wasserbehälter mit Wasser befüllt wird.
Die Bügeleisen müssen auf einer achen, stabilen
Oberäche verwendet und abgestellt werden
Wenn das Bügeleisen auf seinen Ständer gestellt wird,
ist darauf zu achten, dass die Oberäche, auf der der
Ständer steht, stabil ist.
Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es
fallen gelassen wurde, wenn es sichtbare Anzeichen
von Schäden aufweist oder wenn es undicht ist.
Bewahren Sie das Bügeleisen und sein Kabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren
auf, wenn es mit Strom versorgt wird oder es gerade
abkühlt.
Anweisungen zur sicheren Auffüllung des
Wasserbehälters benden sich im Abschnitt zum
Wassertank.
VORSICHT. Heiße Oberächen. Die Oberächen
können bei der Anwendung heiß werden.
Das Bügeleisen ist nicht für den regelmäßigen
Gebrauch bestimmt.
WICHTIGE WARNHINWEISE
Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch konzipiert und sollte unter keinen Umständen für den
gewerblichen oder industriellen Gebrauch verwendet werden. Jede unsachgemäße Verwendung oder
unsachgemäße Handhabung des Produkts führt zum Erlöschen der Garantie.
Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts, ob Ihre Netzspannung mit der auf dem Typenschild
angegebenen übereinstimmt.
Falls Sie einen Adapter verwenden, stellen Sie sicher, dass er imstande ist, 16 A zu erreichen und dass
er mit einer Schutzkontaktsteckdose ausgestattet ist.
Das Netzanschlusskabel darf während der Verwendung nicht verwickelt oder um das Produkt gewickelt
werden.
Benutzen Sie das Gerät nicht, schließen Sie es nicht an und trennen Sie es nicht vom Stromnetz, wenn
Sie nasse Hände und / oder Füße haben.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker zu ziehen, und verwenden Sie es nicht als Griff.
Dampf nicht auf Menschen und Tiere richten.
16
PL
DE
Stellen Sie das Gerät nicht unter den Wasserhahn, um den Wassertank zu befüllen, tauchen Sie es
zudem nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Trennen Sie das Produkt im Falle einer Panne oder Beschädigung sofort vom Stromnetz und wenden
Sie sich an einen ofziellen technischen Kundendienst. Um Gefahren zu vermeiden, darf das Gerät nicht
geöffnet werden. Nur qualiziertes technisches Personal des ofziellen technischen Kundendienstes der
Marke darf Reparaturen oder Eingriffe an dem Gerät durchführen.
Verfahren Sie bei der Reinigung entsprechend des Abschnitts bezüglich Konservierung und Reinigung in
diesem Handbuch.
EUROGAMA SP. Z O. O. lehnt jede Haftung für Schäden ab, die an Menschen, Tieren oder
Gegenständen entstehen könnten, falls diese Warnhinweise nicht beachtet werden.
Vor dem ersten Gebrauch
Bevor Sie die Dampfstation benutzen, lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung durch und
verstehen Sie sämtliche Teile und Funktionen der Dampfstation. Stellen Sie sicher, das gesamte
Verpackungsmaterial und Etiketten vor der ersten Anwendung zu entfernen.
Beim ersten Einsatz können Gerüche oder Dämpfe entstehen, die schnell entweichen. Sprühen Sie
das erste Mal nicht auf Kleidungsstücke, da Spuren von Schmutz auf der Basisplatte vorhanden sein
könnten.
ANWENDUNG
Beheizung
Prüfen Sie jederzeit, ob sich ein Etikett mit Bügelanweisungen an einem zu bügelnden Artikel bendet.
Halten Sie sich in jedem Fall an diese Anweisungen.
Drehen Sie die Temperaturwahlscheibe, um die jeweilige Temperatur einzustellen, die in den
Bügelanweisungen oder auf dem Stoffetikett angegeben ist.
Markierung Material, zum Beispiel
. (1 Punkt) Acetat, Elastan, Polyamid, Polypropylen, usw.
. . (2 Punkte) Cupro, Polyester, Seide, Triacetat, Viskose, Wolle, usw.
… (3 Punkte) / MAX Baumwolle, Leinen
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose. Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Sobald die
ausgewählte Temperatur erreicht wurde, erlischt die Kontrollleuchte und zeigt an, dass mit dem Bügeln
begonnen werden kann.
Befüllung des Wassertanks
Ziehen Sie den Stecker des Bügeleisens ab, bevor Sie den Wassertank befüllen.
Das Gerät ist für die Anwendung mit Leitungswasser ausgerichtet. Falls das Wasser in Ihrer Umgebung
hart oder halbhart ist, vermischen Sie das Leitungswasser mit destilliertem oder entmineralisiertem
Wasser, das Sie in Geschäften gekauft haben, im Verhältnis von 2:1 bzw. 1:1 (destilliertes Wasser:
Leitungswasser). Prüfen Sie bei Ihrem Wasserversorger, um welche Art von Wasser es sich in
Ihrer Umgebung handelt. Verwenden Sie nie 100 % destilliertes oder entmineralisiertes Wasser,
Regenwasser, enthärtetes Wasser, Duftwasser, Wasser aus anderen Geräten wie Kühlschränken,
Klimaanlagen, Trocknern oder andere Arten von Haushaltswasser.
Öffnen Sie die Abdeckung zur Befüllung.
17
PLDE
Gießen Sie langsam Wasser durch die Wassereinfüllung.
Befüllen Sie nicht bis über die Markierung am Wassertank, um ein Herausspritzen des Wassers zu
vermeiden.
Der Wassertank sollte nach jeder Anwendung entleert werden.
Dampfbügeln
Stellen Sie die Temperaturwahlscheibe auf die gewünschte Position entsprechend des
Herstelleraufklebers. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, bis die Temperatur erreicht ist. Im Anschluss
erlischt die Kontrollleuchte.
Stellen Sie die variable Dampfsteuerung auf die gewünschte Position.
VORSICHT: Vermeiden Sie den Kontakt mit dem austretenden Dampf.
Trockenbügeln
Das Dampfbügeleisen kann in der Trockeneinstellung mit oder ohne Wasser im Wassertank benutzt
werden, am besten wäre es, den Wassertank während des Trockenbügelns nicht komplett gefüllt zu
haben.
Drehen Sie die variable Dampfsteuerung auf die minimale Position.
Wählen Sie die Einstellung an der Temperaturwahlscheibe, die sich für das zu bügelnde Material am
besten eignet.
VORSICHT: Falls das Dampfbügeleisen für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, ist es heiß
und es bendet sich kein Wasser in ihm. Befüllen Sie das Dampfbügeleisen nicht mit Wasser, bis es
abgekühlt ist.
Dampfausstoß
Die Dampfausstoßfunktion sorgt für zusätzlichen Dampf zur Beseitigung hartnäckiger Falten.
Schalten Sie die variable Dampfregelung durch Drehen auf die Position „min“ aus.
Drücken Sie die leistungsstarke Dampftaste, um den Dampfausstoß freizugeben.
HINWEIS: Um einen Austritt von Wasser aus der Basisplatte zu verhindern, halten Sie die
leistungsstarke Dampftaste nicht kontinuierlich gedrückt und warten Sie bis zu 5 Sekunden zwischen
den Drücken ab.
Vertikales Bügeln
Durch das Drücken der Dampfausstoß-Taste in Intervallen können Sie auch vertikal bügeln (Vorhänge,
ausgehängte Kleidungsstücke, usw.)
HINWEIS: Um einen Austritt von Wasser aus der Basisplatte zu verhindern, halten Sie die
leistungsstarke Dampftaste nicht kontinuierlich gedrückt und warten Sie bis zu 5 Sekunden zwischen
den Drücken ab.
Faltbarer Griff
Das Produkt verfügt über einen klappbaren Griff für den einfachen Transport und die Lagerung auf
Reisen. Zum Ein- und Ausklappen drücken Sie die Taste „PUSH“ und bewegen den Griff, bis Sie ein
KLICKEN hören.
Spannungswahlschalter
Wählen Sie die gewünschte Spannung mit dem Spannungswahlschalter je nach Ort aus, an den Sie
reisen. Stellen Sie sicher, dass der Spannungswahlschalter vollständig auf die gewünschte Spannung
umgestellt ist.
Nach Beendigung des Bügelns
Stellen Sie die Temperaturwahlscheibe auf die minimale Position ein.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Stellen Sie das Bügeleisen auf die Fersenstütze.
18
PL
DE
WARTUNG UND REINIGUNG
Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Dampfbügeleisen vom Stromnetz getrennt und
vollständig abgekühlt ist.
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
Reinigen Sie Außenächen mit einem feuchten, weichen Tuch und wischen Sie diese anschließend
trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, da diese die Oberäche beschädigen können.
Reinigung der Basisplatte; Benutzen Sie keine Scheuerschwämme oder scharfen Reinigungsmittel auf
der Basisplatte, da diese zu Schäden an der Oberäche führen können. Um verbrannte Rückstände zu
entfernen, bügeln Sie über ein feuchtes Tuch, solange das Bügeleisen noch heiß ist. Um die Basisplatte
zu reinigen, wischen Sie diese lediglich mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocken.
Bitte beachten Sie:
Keine chemischen Zusätze, Duftstoffe oder Entkalkungsmittel benutzen. Die Missachtung der oben
erwähnten Vorschriften führt zum Verfall der Garantie.
19
PLDE
Fehlerbehebung
Problem Mögliche Ursachen Lösung
Die Basisplatte wird erhitzt,
obwohl das Bügeleisen
eingeschaltet ist.
Verbindungsproblem
Prüfen Sie den Netzstecker und die
Steckdose des Netzkabels.
Die Temperaturregelung
bendet sich in der „min“-
Position
Eine angemessene Temperatur
auswählen
Das Bügeleisen erzeugt
keinen Dampf
Nicht ausreichend Wasser im
Tank
Befüllen Sie den Wassertank
Die Dampfregelung ist auf die
dampose Position eingestellt.
Stellen Sie die Dampfsteuerung
zwischen den Positionen minimaler
und maximaler Dampf ein.
Die ausgewählte Temperatur
ist geringer als die angegebene
Temperatur für die Anwendung
mit Dampf.
Eine höhere Temperatur auswählen
Dampfstrahl- und
Vertikaldampfstrahlfunktion
funktionieren nicht
Die Dampfstrahlfunktion ist
innerhalb kurzer Zeit sehr oft
angewendet worden.
Stellen Sie das Bügeleisen in die
horizontale Position und warten Sie
ab, bis Sie die Dampfstrahlfunktion
anwenden.
Das Bügeleisen ist nicht heiß
genug
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein, um das Dampfbügeln zu
ermöglichen. Stellen Sie das
Bügeleisen in die vertikale
Position und warten Sie ab, bis die
Temperaturanzeige als Standlicht
blinkt.
Das Bügeleisen läuft aus
Die Temperatureinstellung
ist zu gering, um Dampf zu
erzeugen.
Die variable Dampftaste muss in
Position gebracht werden, bis
das Bügeleisen heiß ist.
Kein korrekter Verschluss des
„calc’nClean“
Systems.
Betätigen Sie die „clean“-Taste
mehrfach
HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Dieses Produkt entspricht der europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte, bekannt als WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment),
die den in der Europäischen Union geltenden Rechtsrahmen für die Entsorgung und
Wiederverwendung von Elektro- und Elektronikaltgeräten schafft. Entsorgen Sie dieses
Produkt nicht in der Mülltonne, sondern in der Elektro- und Elektronik-Abfallsammelstelle in
der Nähe Ihres Hauses.
Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt zufrieden sind.
20
PL
CZ
RÁDI BYCHOM VÁM PODĚKOVALI, ŽE JSTE SI VYBRALI SPOLEČNOST ZELMER. DOUFÁME, ŽE
VÁM BUDE PRODUKT DOBŘE SLOUŽIT.
VAROVÁNÍ
Před použitím produktu si pozorně přečtěte návod k použití. Uložte jej na bezpečném místě pro budoucí
použití.
POPIS
1. Tlačítko parního rázu
2. Regulace plynulého napařování
3. Uzávěr otvoru pro plnění nádržky na vodu
4. Sklopná rukojeť
5. Tlačítko pro sklopení/vyklopení rukojeti
6. Termostat
7. Kontrolka teploty
8. Vodní nádrž
9. Ryska maxima vody v nádržce
10. Volič napětí
11. Napájecí kabel
12. Žehlicí plocha
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními
schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a
znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny
ohledně bezpečného použití spotřebiče a rozumí
možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí
být vyměněn výrobcem nebo zástupcem servisu či
podobně kvalikovanou osobou, aby se eliminovalo
nebezpečí.
Nikdy nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je
připojena do elektrické sítě.
Před naplněním nádrže vodou, nesmí být zástrčka
zapojena do elektrické sítě.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Zelmer ZIR0500 Trip Instrukcja obsługi

Kategoria
Okowy
Typ
Instrukcja obsługi