OK OAC 100 Instrukcja obsługi

Marka
OK
Kategoria
wentylatory domowe
Model
OAC 100
Typ
Instrukcja obsługi
Deutsch 4 - 13
Ελληνικά
14 - 23
English
24 - 33
Español 34 - 43
Français 44 - 53
Magyar 54 - 63
Italiano 64 - 73
Nederlands 74 - 83
Polski 84 - 93
Português 94 - 103
Svenska
104 - 113
Türkçe 114 - 123
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 3 8/11/13 4:27 PM
84
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. UWAŻNIE
PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO PRZYSZŁEGO WGLĄDU
1. Niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym! Nie próbować samodzielnie
naprawiać urządzenia. W przypadku awarii
naprawy musi dokonać wykwalifikowany
fachowiec.
2. Uwaga! Ryzyko odniesienia obrażeń!
Podczas użycia ręce, włosy, odzież i przybory
kuchenne należy trzymać z dala od otworów
wentylacyjnych w celu uniknięcia obrażeń ciała i
uszkodzeń urządzenia.
3. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania
należy upewnić się, że napięcie w sieci oraz
wartość znamionowa prądu odpowiadają
informacjom dotyczącym zasilania podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
4. Uwaga! Podczas czyszczenia lub użytkowania
nie zanurzać elektrycznych części urządzenia
w wodzie i innych cieczach. Nigdy nie wkładać
urządzenia pod bieżącą wodę.
5. Urządzenie to może być używane przez dzieci
w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej,
lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są
one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej
instrukcje o sposobie użytkowania urządzenia i
rozumieją zagrenia związane z korzystaniem.
6. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenia i konserwacji wykonywanych przez
użytkownika nie powinny przeprowadzać dzieci
bez nadzoru.
7. Nigdy nie używać uszkodzonego urządzenia!
Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy odłączyć
je od gniazda elektrycznego.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 84 8/11/13 4:29 PM
85
PL
8. Przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć
uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem! Należy
przestrzegać wszystkich ostrzeżeń znajdujących się na urządzeniu.
9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym
użyciem lub niestosowaniem się do niniejszej instrukcji.
10. Urządzenie używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w gospodarstwach domowych. Nie używać urządzenia na otwartej
przestrzeni lub w łazience. Wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach.
11. Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego, nie ściskać, nie zginać i nie
pocierać o ostre krawędzie. Trzymać z dala od gorących powierzchni i otwartych
źródeł ognia. Przewód przyłączeniowy należy położyć tak, aby przypadkowe
pociągnięcie lub potknięcie się o niego nie było możliwe.
12. Jeśli używany jest przedłużacz, jego specyfikacja musi być odpowiednia dla energii
zużywanej przez urządzenie.
13. Pod żadnym pozorem nie otwierać urządzenia. Nie wkładać żadnych obiektów do
wnętrza obudowy.
14. Nigdy nie przykrywać urządzenia.
15. Nigdy nie używać akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta. Mogą
one zagrażać bezpieczeństwu i spowodować uszkodzenie urządzenia. Używać
wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów.
16. Nie korzystać z urządzenia, mając mokre ręce lub stojąc na mokrej podłodze. Nie
dotykać wtyczki mokrymi rękami.
17. Urządzenie należy trzymać z dala od wszelkich gorących powierzchni i otwartego
ognia. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie na płaskich, stabilnych,
czystych i suchych powierzchniach. Chronić urządzenie przed ciepłem, kurzem,
bezpośrednimi promieniami słonecznymi, wilgocią, kapiącą lub pryskającą wodą.
18. Nie stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. Nie stawiać przedmiotów
będących źródłem ognia, np. świeczek, na lub w pobliżu urządzenia. Nie stawiać
obiektów wypełnionych wodą, np. wazonów, na lub w pobliżu urządzenia.
19. Nie używać urządzenia w pobliżu wybuchowych lub łatwopalnych oparów.
20. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
21. Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, kiedy znajduje się ono w użyciu.
22. Regularnie sprawdzać wtyczkę i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta,
serwisanta lub osoby podobnie wykwalifikowane w celu uniknięcia zagrożenia.
23. Nie odłączać wtyczki zasilającej od gniazda elektrycznego, ciągnąc za przewód
zasilający (urządzenie należy odłączać, trzymając za wtyczkę) ani nie owijać
przewodu wokół urządzenia.
24. Podłączyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazda, aby w razie wypadku możliwe
było natychmiastowe odłączenie urządzenia. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie,
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Stosować wtyczkę jako wyłącznik.
25. Odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazda, kiedy urządzenie nie jest używane lub
przed czyszczeniem.
26. Przed odłączeniem wtyczki zasilającej należy zawsze najpierw wyłączyć
urządzenie.
27. Przed przeniesieniem urządzenia należy je wyłączyć.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 85 8/11/13 4:29 PM
86
PL
GRATULUJEMY
Dziękujemy za zakup produktu ok.. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi i zachować ją do przyszłego wglądu.
PRZEZNACZENIE
Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do chłodzenia powietrza w pomieszczeniach.
Nie należy używać urządzenia do innych celów. Stosowanie do innych celów może
prowadzić do odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.
CZĘŚCI
Produkt jest dostępny w różnych kolorach.
8
4
5
1 2
7
6
3
10
11
9
12
1. Panel użytkownika
2. Przełącznik wł./wył.
3. Uchwyt
4. Przewód zasilający z wtyczką
5. Wskaźnik poziomu wody
6. Kółka samonastawne (x4)
7. Zbiornik na wodę
8. Otwory wentylacyjne
9. Wlot powietrza i osłona filtra
10. Dźwignia blokująca
11. Wylot wody
12. Pilot zdalnego sterowania
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 86 8/11/13 4:29 PM
87
PL
CZĘŚCI
J K
I
LM
H
N
V
UTSRQP
O
W
A
G
F
B
C
E
D
Pilot zdalnego sterowania
Przycisk Funkcja
ON (A)
Włączanie wentylatora
OFF (B)
Tryb czuwania
(C)
Wł./wył. oscylacji
(D)
Wybór trybu wentylatora NATURE, SLEEP,
NORMAL
Przycisk Funkcja
(E)
Wybór prędkości wentylatora LOW, MIDDLE,
HIGH
(F)
Wł./wył. funkcji chłodzenia
(G)
Wybór cyklu pracy 1/2/4/8 hr
Przyciski kontrolne
Przycisk Funkcja
ON/OFF (H)
Włączanie trybu wentylatora/ trybu czuwania
SPEED (I)
Wybór prędkości wentylatora LOW, MIDDLE,
HIGH
TIMER (J)
Wybór cyklu pracy 1/2/4/8 hr
Przycisk Funkcja
COOLER (K)
Wł./wył. funkcji chłodzenia
TRYB (L)
Wybór trybu wentylatora NATURE, SLEEP,
NORMAL
SWING (M)
Wł./wył. oscylacji
Elementy wyświetlacza
Wyświetlacz Funkcja
COOLER (N)
Włączona funkcja chłodzenia
1/2/4/
8 hr
(O)
Pokazuje wybrany tryb pracy. Jeśli żadna z
4 diod LED nie świeci się, produkt działa w
trybie pracy ciągłej
NATURE (P)
Tryby wentylatora
( strona 91)
Natura
SLEEP (Q) Sen
NORMAL (R) Zwykły
Wyświetlacz Funkcja
SWING (S)
Włączona funkcja oscylacji
FAN LOW
(T)
Prędkości
wentylatora
Niska
FAN
MIDDLE
(U) Średnia
FAN HIGH
(V)
Wysoka
wskaźnik
zasilania
(W)
Podczas pracy i przy włączonym trybie
czuwania świeci się na czerwono
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 87 8/11/13 4:29 PM
88
PL
PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM
Rozpakowywanie i montaż
• Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
• Sprawdzić pod kątem kompletności i uszkodzeń powstałych podczas transportu.
W przypadku uszkodzeń lub niekompletnej dostawy należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
1 2 3
Wyjąć jednostkę
chłodzącą ze zbiornika
na wodę. Wyjąć pilot
zdalnego sterowania oraz
4kółka ze zbiornika na
wodę.
Przekręcać nakrętkę
wylotu wody w kierunku
zgodnym z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara,
aby zamknąć wylot.
Przykręcić wszystkie
4 kółka do zbiornika
na wodę. Kółka muszą
zaskoczyć na miejsce ze
słyszalnym kliknięciem.
MAX
MIN
4 5 6
Napełnić zbiornik zimną,
czystą wodą bez żadnych
dodatków.
Poziom wody musi
znajdować się wyżej niż
oznaczenie MIN oraz niżej
niż oznaczenie MAX.
Funkcja chłodzenia:
Nałożyć jednostkę
chłodzącą na zbiornik
na wodę. Wąż musi
znajdować się w zbiorniku
na wodę.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 88 8/11/13 4:29 PM
89
PL
PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM
UWAGA
Jeśli zasięg działania
urządzenia znacznie się
zmniejszy lub jeśli urzą-
dzenie przestanie reago-
wać na sygnały pilota,
należy zmienić baterie.
7 8
Upewnić się, że
2dźwignie blokujące
znajdujące się z tyłu
jednostki chłodzącej
prawidłowo przylegają
do krawędzi zbiornika na
wodę.
Wkładanie baterii: Zdjąć
pokrywkę komory na
baterie. Włożyć 2 baterie
AAA (nie zawarte w
zestawie) zgodnie z ich
biegunowością (+/–).
Zamknąć komorę baterii.
20 cm
20 cm
20 cm
40 cm
100 cm
9 10 11
Upewnić się, że dookoła
produktu dostępna jest
wolna przestrzeń.
Zabezpieczyć urządzenie
w miejscu, blokując kółka
(naciskając dźwignię w
dół).
Upewnić się, że podłoga
jest równa.
Ustawić przełącznik
zasilania w pozycji O
(wył.). Podłączyć wtyczkę
do odpowiedniego
gniazda.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 89 8/11/13 4:29 PM
90
PL
DZIAŁANIE
UWAGA
Jeśli produkt nie będzie
używany przez dłuższy
okres czasu, należy całko-
wicie go wyłączyć:
• Przestawić przełącznik
zasilania do pozycji O.
• Zamknąć otwory
wentylacyjne poprzez
złożenie ich w dół.
• Odłączyć wtyczkę
zasilającą od gniazda.
12 13
Ustawić żądany kąt
nawiewu poprzez
ostrożne podniesienie
palcami jednej z listw.
Uwaga: Produkt można
włączyć wyłącznie jeśli
otwory wentylacyjne są
otwarte.
Włączanie produktu:
Ustawić przełącznik
zasilania w pozycji I.
Urządzenie znajduje się
teraz w trybie czuwania.
Szczegóły dotyczące
sterowania urządzeniem
znajdują się na stronie z
opisem panelu
( strona 87).
FUNKCJA CHŁODZENIA
• Przy włączonej funkcji chłodzenia urządzenie zasysa
powietrze z otoczenia poprzez otwory wentylacyjne
znajdujące się z tyłu i miesza je z wodą w zbiorniku.
Następnie z otworów wydobywa się bardzo delikatna
mgiełka. Mgiełka natychmiast ulega kondensacji i
schładza powietrze w pomieszczeniu.
• Funkcja wentylatora: Po wyłączeniu funkcji
chłodzenia produkt można używać jako wentylator.
W tym wypadku nie ma potrzeby napełniania
zbiornika wodą.
14
Ważne uwagi dotyczące funkcji chłodzenia
• Uwaga! Nigdy nie włączać funkcji chłodzenia, jeśli zbiornik z wodą jest pusty lub
jeśli poziom wody znajduje się poniżej oznaczenia MIN.
• Pompa wodna będzie pracować bardzo głośno, jeśli funkcja chłodzenia zostanie
włączona, a w zbiorniku nie będzie odpowiedniej ilości wody. Jeśli to nastąpi,
należy wyłączyć funkcję chłodzenia.
• Przed napełnieniem zbiornika wodą: Ustawić przełącznik zasilania w pozycji O
(wył.). Odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazda.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 90 8/11/13 4:29 PM
91
PL
DZIAŁANIE
TRYBU WENTYLATORA
• Przełączanie między 3 trybami wentylatora jest możliwe dzięki przyciskowi MODE
lub (pilot zdalnego sterowania):
Tryb Opis
NORMAL Stała prędkość wentylatora zgodnie z wybranym ustawieniem SPEED.
NATURE Prędkość wentylatora zmienia się, symulując naturalną bryzę. Zmiany
prędkości zależą od wybranego ustawienia SPEED.
SLEEP Lekka bryza na noc. Nacisnąć ten przycisk, aby powrócić do trybu
NORMAL.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OGÓLNE
• Uwaga! Nigdy nie używać urządzenia jeśli brakuje filtra lub jeśli jest on zapchany.
• Upewnić się, że woda nie dostanie się do elementów sterujących ani do wnętrza
jednostki chłodzącej.
• Nie stosować żadnych chemicznych, agresywnych lub ściernych środków
czyszczących.
• Przed czyszczeniem: Wyłączyć produkt, odłączyć od zasilania i wyjąć jednostkę
chłodzącą ze zbiornika na wodę.
• W zależności od środowiska i częstotliwości użytkowania zalecamy czyszczenie
produktu przynajmniej raz na miesiąc. Jeśli z funkcji chłodzenia korzysta się przez
dłuższy czas kilka razy w tygodniu, konieczne może być czyszczenie produktu
częściej niż raz na miesiąc.
• Należy postępować ostrożnie, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia.
• Należy postępować ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniom filtra.
• Opróżniać i zmieniać wodę w zbiorniku co 2 dni.
CZYSZCZENIE FILTRA WLOTU POWIETRZA
15 16 17
Nacisnąć dwie klapki na
osłonie filtra. Zdjąć osłonę
i wyjąć filtr (łącznie z
ramką).
Zanurzyć filtr i osłonę w
ciepłej wodzie z mydłem.
Za pomocą miękkiej
szczotki usunąć wszelki
osad. Dokładnie opłukać
filtr i osłonę czystą wodą.
Za pomocą miękkiej
szczotki wyczyścić cały
wlot powietrza i otwory
znajdujące się z tyłu
jednostki chłodzącej.
Pozostawić wszystkie
części do całkowitego
wyschnięcia, a następnie
ponownie je zamontować
(kolejność montażu części
jest odwrotna niż podczas
demontażu).
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 91 8/11/13 4:29 PM
92
PL
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE POZOSTYCH CZĘŚCI
18 19 20
Filtr węża: Zmoczyć
małą, miękką szczotecz-
kę w wodzie z mydłem i
ostrożnie wyczyścić nią
mały filtr na końcu węża.
Opłukać filtr czystą wodą
i pozostawić do całkowi-
tego wyschnięcia.
Zbiornik na wodę: Przy-
trzymać zbiornik nad
zlewem. Wyjąć zatyczkę
z wylotu wody. Poczekać,
aż cała woda ścieknie ze
zbiornika. Zmoczyć miękką
gąbkę w wodzie z mydłem
i wyczyścić całe wnę-
trze zbiornika na wodę.
Opłukać zbiornik na wodę
czystą wodą i pozostawić
do całkowitego wyschnię-
cia. Za pomocą zatyczki
zamknąć wylot wody.
Obudowa: Za pomocą
miękkiej szczotki usunąć
kurz z otworów wentyla-
cyjnych. Następnie lekko
zwilżoną szmatką wyczy-
ścić listwy. Zamknąć otwo-
ry wentylacyjne poprzez
naciśnięcie ich w dół.
Przetrzeć całą zewnętrzną
część obudowy za pomocą
miękkiej, lekko zwilżonej
szmatki i pozostawić do
całkowitego wyschnięcia.
ODWAPNIANIE
Osady kamienia
kotłowego najlepiej
usuwać za pomocą
środków odwapniających
dostępnych na rynku.
Podczas odwapniania
postępować zgodnie
z instrukcjami obsługi
producenta środka
(użycie, czas działania,
rozcieńczenie).
21 22
Filtr węża: Wyjąć filtr
z węża. Pozostawić, aż
się namoczy. Następnie
spłukać pod bieżącą wodą
i umieścić z powrotem w
wężu
Zbiornik na wodę:
Napełnić zbiornik
mieszanką. Następnie
należy przepłukać zbiornik
i wytrzeć do czysta
wilgotną szmatką.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 92 8/11/13 4:29 PM
93
PL
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Produkt się nie
włącza.
Wtyczka nie jest podłączona. Podłączyć wtyczkę do
gniazda zasilającego.
Przełącznik w pozycji O. Przełącznik w pozycji I
(przełącznik znajduje się z
boku urządzenia).
Otwory wentylacyjne są zamknięte. Otworzyć otwory
wentylacyjne.
Nietypowe
hałasy
podczas
użytkowania.
Filtr wlotu powietrza i/lub filtr węża są
zapchane.
Wyczyścić filtry.
Funkcja chłodzenia jest włączona, ale
zbiornik jest pusty.
Napełnić zbiornik wodą.
DANE TECHNICZNE
Napięcie pracy: 220 – 240 V~, 50 Hz
Moc wejściowa: 80 W
Klasa ochrony: II
Pojemność zbiornika na wodę: 20 litrów
Ciężar: 6,6 kg (bez wody)
Opis Symbol Wartość Jednostka
Maksymalna prędkość wentylatora
F
5,04 m
3
/min
Moc wejściowa wentylatora
P
61,97 W
Wartość eksploatacyjna
SV
0,08 (m
3
/min)/W
Zużycie energii w trybie czuwania
P
SB
0,43 W
Sezonowe zużycie energii elektrycznej
Q
20,31 kWh/a
Poziom mocy akustycznej wentylatora
L
WA
59,43 dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza
c
1,40 metrów/sek.
Wskaźnik pomiaru dla wartości
eksploatacyjnej
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012
ISO 5801:2007
EN 50564:2011
EN 60704–2–7:1998
EN 60704–1:2010
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 93 8/11/13 4:29 PM
/

Ta instrukcja jest również odpowiednia