Facom Y.135F Instrukcja obsługi

Marka
Facom
Kategoria
Elektronarzędzia
Model
Y.135F
Typ
Instrukcja obsługi
50
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Pierwsza pomoc:
KONTAKT ZE SKÓRĄ:
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie oraz usunąć olej ze skóry.
Spłukać skórę wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.
SPOŻYCIE:
Nie prowokować wymiotów. Najczęściej nie są potrzebne żadne środki zaradcze, chyba, że spożyto dużą ilość oleju. Na wszelki
wypadek zasięgnąć porady lekarza.
KONTAKT Z OCZAMI:
Spłukać wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.
Postępowanie w przypadku pożaru:
TEMPERATURA ZAPŁONU: 390°F/198,9°C
Olej jest lżejszy od wody i może zapalić się ponownie na jej powierzchni. Gasić mgłą wodną, pianą alkoholową, proszkiem lub dwut-
lenkiem węgla. Nie stosować bezpośredniego strumienia wody.
Oddziaływanie na środowisko:
WYDOSTANIE SIĘ DO ŚRODOWISKA:
Zaabsorbować pozostałości materiałem takim jak glinka, piasek lub inny odpowiedni materiał, umieścić w nieprzeciekającym pojemniku
i zamknąć szczelnie do odpowiedniej utylizacji.
Postępowanie z substancją:
Zmyć wodą z mydłem przed jedzeniem, paleniem, stosowaniem kosmetyków lub skorzystaniem z toalety. Usunąć należycie z artykułów
skórzanych, takich jak obuwie czy paski, których nie można zdekontaminować. Stosować w miejscach o dobrej wentylacji.
Przechowywanie:
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu o odpowiedniej wentylacji. Trzymać zdala od otwartego płomienia i wysokich temperatur.
ZASADY BHP :
ABY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWE I BEZPIECZNE DZIAŁANIE NITOWNICY FACOM Y.135F NALEŻY UWAŻNIE
PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZYGOTOWANIA JEJ DO PRACY I NITOWANIA
1. NIE WOLNO używać nitownicy w jakikolwiek inny sposób niż zalecany przez FACOM.
2. Przy posługiwaniu się nitownicą lub przebywaniu w pobliżu miejsca, gdzie jest ona używana należy nosić środki
ochrony oczu.
3. Nitownica NIE jest przeznaczona do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem.
4. Przed przyłączeniem nitownicy do instalacji sprężonego powietrza należy sprawdzić, czy nie jest ona uszkodzona
sprawdzenie to dotyczy również wszystkich przyłączy sprężonego powietrza.
5. Naprawy i (lub) obsługiwanie techniczne nitownicy mogą wykonywać jedynie przeszkoleni pracownicy, w zalecanych
odstępach czasu.
6. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługiwania technicznego lub demontażu jakichkolwiek części nitownicy należy
odłączyć ją od instalacji sprężonego powietrza.
7. Trzymać palce zdala od spustu podczas przyłączania do instalacji sprężonego powietrza lub w przypadku przerwy w
dopływie sprężonego powietrza.
8. Trzymać palce zdala od przedniej części nitownicy podczas przyłączania do instalacji sprężonego powietrza lub nitowania.
9. NIE WOLNO wymierzać nitownicy w kierunku człowieka.
10. NIE WOLNO używać nitownicy ze zdjętą obudową przednią.
11. NIE WOLNO używać nitownicy bez odrzutnika trzpieni lub pojemnika do ich zbierania.
12. NIE WOLNO dokonywać żadnych przeróbek nitownicy. Jakiekolwiek jej przeróbki powodują anulowanie wszystkich
stosownych gwarancji i grożą jej uszkodzeniem lub obrażeniami ciała u jej użytkownika.
13. NIE WOLNO patrzeć na nitownicę bezpośrednio od przodu ani od tyłu
podczas jej używania lub, gdy jest przyłączona do przewodu sprężonego powietrza.
14. Ciśnienie robocze sprężonego powietrza nie może przekraczać 100 psi (6,9 bara).
15. NIE WOLNO wymierzać wylotu powietrza nitownicy w kierunku człowieka.
16. W przypadku kontaktu z płynem hydraulicznym lub środkiem smarującym należy zmyć go ze skóry.
17. Włosy, palce i luźne elementy odzieży należy trzymać z dala od ruchomych części nitownicy.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
BAR
5
6,2
7
0
51
PL
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NITOWNICY
Rodzaj nitu
Materiał (korpus - trzpień)
Średnica nitu
(*) 3,0 – 3,2 mm (1/8”) (*) 4,0 mm (5/32”) (**) 4,8 mm (3/16”)
Otwarty i
Al – Al
i MultiGrip
Al – St/SS
St – St
SS - SS , Mo – St/SS (¤)
Zamknięty
Al – Al
Al – St/SS/Cu – St
St – St
SS – SS
LSR Al – Al
HR™ St - Str (**)
T-Rivet Al – St
Self Plugger St – St
Ultragrip Al – Al/St-St/SS - SS - -
Przy stosowaniu nitów 2,8mm (7/64”) - 4,0mm (5/32”) należy używać popychacza Y.135F028 zamiast zainstalowanego Y.135F027.
Skok
roboczy
Siła wyciągania
trzpienia
Zalecane
ciśnienie
robocze
Maksymalne
ciśnienie
robocze
Zużycie
powietrza
Wydajność źródła
zasilania sprężonym
powietrzem
Poziom hałasu
dB(A)
Poziom
wibracji
Masa
mm N bar bar l/min l/min
Ciśnienie Moc
m/s
2
kg
18 9400 5 - 6,2 6,9 70 150 88 99 < 2,5 1,31



ª
ª
79
A
C
B
A = B + C
£nÊ

{ääÊ
KOŃCÓWKI ROBOCZE
Średnica nita
(mm)
Nit otwarty
NIT ZAMKNIĘTY
NITY HR POPYCHACZ
SZCZĘK
Trzpień
stalowy
Trzpień
aluminiowy
Korpus
aluminiowy
Korpus
stalowy
2,8 / 3,0 / 3,2
Y.135FE30 Y.135FE30 Y.135F028
4,0
Y.135FE40 Y.135FE40
--- -
Y.135F027
4,8
Y.135FE48 Y.135FE48
Al: aluminium, St: stal, SS: stal nierdzewna, Cu: miedź, Mo: monel
(*) stosować zespół popychacza szczęk Y.135F028. (**)stosować zespół popychacza szczęk Y.135F027.
(¤) oprócz nitów MultiGrip
52
POSŁUGIWANIE SIĘ NITOWNICĄ
Przed przystąpieniem do pracy nitownicą należy wykonać następujące sprawdzenia:
Sprawdzić, czy nie jest ona uszkodzona i czy nie występują wycieki oleju
– nie używać nitownicy, jeśli jest ona uszkodzona lub, jeśli wycieka z niej olej.
Sprawdzić, czy założona jest odpowiednia końcówka robocza i dokręcić ją momentem obrotowym 6,8 – 7,3 N.m (60 - 65 in-lbs).
Sprawdzić, czy nakrętka mocująca obudowę przednią 10 jest mocno dokręcona – dokręcać ją wyłącznie ręką.
Przyłączyć nitownicę do przewodu sprężonego powietrza
– patrz wymagania dla zasilania sprężonym powietrzem (str. A).
Założyć pojemnik na zerwane trzpienie 11 .
Otworzyć zawór dopływu sprężonego powietrza przesuwając
czerwoną tuleję VA z boku nitownicy (patrz uwaga poniżej).
Włożyć nit do końcówki roboczej.
Włożyć nit do otworu w łączonych elementach.
Pociągnąć za spust w celu spęczenia nitu.
Zwolnić nacisk na spust.
! Uwaga: nitownica Y.135F jest wyposażona w zawór VA (Otwarty/Zamknięty) do otwierania i zamykania dopływu
sprężonego powietrza w celu oszczędzania powietrza, gdy narzędzie to nie jest używane.
OBSŁUGA CZĘŚCI PRZEDNIEJ
! Uwaga: ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD SPRĘŻONEGO POWIETRZA przed przystąpieniem do obsługiwania technicz-
nego części przedniej, aby uniknąć OBRAŻEŃ.
Dopływ powietrza odtwarty:
Otworzyć zawór poprzez
przesunięcie jego suwaka w
pokazanym kierunku (do góry).
Dopływ powietrza
zamknięty: Zamknąć zawór
poprzez przesunięcie jego
suwaka w pokazanym
kierunku (do dołu)
VA
NAKRĘTKA OBUDOWY PRZEDNIEJ 10
OBUDOWA PRZEDNIA
PŁASK POD KLUCZ
SKOK RYGLA PROWADNICY SZCZĘK
O-Ring
PROWADNICA SZCZĘK
GŁOWICA WYCIĄGAJĄCA
TRZPIEŃ
RYGIEL PROWADNICY SZCZĘK
ZŁĄCZE OBUDOWY
ZĘBY RYGLUJĄCE GŁOWICY
WYCIĄGAJĄCEJ.
ZĘBY PROWADNICY SZCZĘK
W celu zapewnienia optymalnego działania nitownicy należy prowadzić systematyczne obsługiwanie tech-
niczne części przedniej, zgodnie z Harmonogramem Zapobiegawczego Obsługiwania Technicznego.
11
-!8ªªM
Pwietrze suche
g.A
53
PL
UKŁAD ZBIERANIA TRZPIENI
Ze względów bezpieczeństwa, zdjęcie z nitownicy pojemnika na trzpienie powoduje automatyczne wyłączenie
podciśnienia w układzie zbierania trzpieni. Ponowne założenie pojemnika załącza podciśnienie.
CZYSZCZENIE TŁUMIKA POJEMNIKA NA TRZPIENIE
W celu zapewnienia optymalnego działania nitownicy należy systematycznie czyścić tłumik pojemnika na
trzpienie, zgodnie z Harmonogramem Zapobiegawczego Obsługiwania Technicznego.
! Uwaga: ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD SPRĘŻONEGO POWIETRZA przed przystąpieniem do obsługiwania technicz-
nego pojemnika na trzpienie, aby uniknąć OBRAŻEŃ.
1. OCZYŚCIĆ POJEMNIK:
Zdjąć i opróżnić pojemnik A , obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Odkręcić zakrętkę końcową pojemnika B (kluczem płaskim 17mm) i zdjąć kołpak pojemnika C .
Zdjąć tłumik pojemnika D .
Oczyścić wszystkie elementy i usunąć z nich zanieczyszczenia.
1. ZDJĄĆ OBUDOWĘ PRZEDNIĄ:
Odkręcić ręką zakrętkę obudowy przedniej i zsunąć obudowę z nitownicy.
2. ZDJĄĆ PROWADNICĘ SZCZĘK W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO SZCZĘK I CZĘŚCI
WEWNĘTRZNYCH:
Odciągnąć do tyłu rygiel prowadnicy szczęk w celu wyczepienia zębów rygla oraz odkręcić i zdjąć prowadnicę szczęk.
Zdemontować szczęki, ich popychacz oraz sprężynę popychacza w celu ich konserwacji.
3. OCZYŚCIĆ CZĘŚCI:
Oczyścić szczęki, ich prowadnicę, popychacz szczęk i jego sprężynę oraz gwint głowicy wyciągającej trzpień.
Nałożyć smar uszczelniający na zewnętrzną powierzchnię szczęk oraz wewnętrzną powierzchnię ich prowadnicy.
4. PONOWNIE ZMONTOWAĆ CZĘŚCI WEWNĘTRZNE I PROWADNICĘ SZCZĘK:
Założyć szczęki na ich prowadnicę oraz wsunąć sprężynę popychacza szczęk w głowicę do wyciągania trzpienia.
Nałożyć niewielką ilość smaru uszczelniającego na gwinty głowicy do wyciągania trzpienia i zęby rygla prowadnicy
szczęk. Nakręcać prowadnicę szczęk na głowicę aż do zablokowania ruchu obrotowego prowadnicy przez zęby rygla
prowadnicy.
Nałożyć olej do szczęk na szczęki poprzez zanurzenie w nim prowadnicy szczęk na głębokość około 25mm.
Oczyścić zewnętrzną powierzchnię prowadnicy z nadmiaru oleju.
5. PONOWNIE ZAŁOŻYĆ OBUDOWĘ PRZEDNIĄ:
Ponownie założyć obudowę przednią i ręką dokręcić mocno jej nakrętkę do uszczelki O-ring. W przypadku nakrętki
niedostatecznie mocno dokręconej do tej uszczelki może nastąpić utrata podciśnienia.
Podciśnienie w
układzie załączone
KOŁPAK POJEMNIKA
C
ZAKRĘTKA KOŃCOWA POJEMNIKA
B
KORPUS POJEMNIKA
A
KONIEC POJEMNIKA
E
TŁUMIK POJEMNIKA
D
Podciśnienie w
układzie wyłączone
54
2. PONOWNY MONTAŻ POJEMNIKA NA TRZPIENIE:
Założyć koniec pojemnika E na jego korpus F .
Użyć wkrętaka lub podobnego narzędzia do przytrzymania końca pojemnika na miejscu podczas
ponownego montażu (patrz ilustracja poniżej).
Założyć tłumik pojemnika D na jego koniec E .
Założyć kołpak pojemnika C na koniec jego korpusu E .
Założyć i dokręcić nakrętkę końcową pojemnika D na jego końcu E .
MOMENTY OBROTOWE DOKRĘCANIA ELEMENTÓW NITOWNICY
Y.135FE30
Końcówka robocza
Ø 3,0 / 3,2 mm 6,8 - 7,3 N.m
Y.135FKE Y.135FE40
Końcówka robocza
Ø 4,0 mm 6,8 - 7,3 N.m
Y.135FE48
Końcówka robocza
Ø 4,8 mm 6,8 - 7,3 N.m
NAPEŁNIANIE OLEJEM HYDRAULICZNYM
! UWAGA - WAŻNE. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO NAPEŁNIANIA NALEŻY KONIECZNIE ODŁĄCZYĆ NITOWNICĘ OD SPRĘŻONEGO POWIETRZA.
STOSOWAĆ JEDYNIE ZATWIERDZONY OLEJ HYDRAULICZNY, PODANY W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
1. Odłączyć przewód sprężonego powietrza.
2. Zdjąć obudowę przednią
i pojemnik
.
3. Wykręcić cztery śruby imbusowe (CHc) kluczem sześciokątnym 4 mm - (Fig. 1)
4. Obrócić nitownicę dołem do góry i zdjąć cylinder
.
Następnie wyciągnąć zespół tłoka
. (Fig. 2)
5. Spuścić olej z nitownicy do pojemnika na zużyty olej
6. Usunąć czystą szmatką zanieczyszczenia z zespołu tłoka
oraz wnętrza cylindra
.
Nałożyć cienką warstwę smaru uszczelniającego na powierzchnię wewnętrzną cylindra.
7. Poluzować prowadnicę szczęk
o około 3 pełne obroty lub
o 3 mm (0.12’’) i poluzować śrubę wlewu
o około 3 - 31/2
pełnego obrotu lub o 3,6 mm (0.14’’) (Fig. 3).
li
d
Fig. 2
WKRĘTAK
Śruba ampulowa
CHc M4
Fig. 1
54
Fig. 3
3 mm
3,6 mm
F
55
PL
8. Ponownie ustawić nitownicę stabilnie dołem do góry i wlać olej hydrauliczny do tulei dolnej
, do poziomu uszczelki
dociskowej (biała część)
. (Fig. 4)
9. Wsunąć do połowy zespół tłoka
w tuleję dolną
, tak, aby zanieczyszczony olej
hydrauliczny i pęcherze powietrza wydostały się wlewem z poluzowaną śrubą wlewu
.
Trzymać zespół tłoka aż przestaną wydobywać się pęcherze powietrza. (Fig. 5)
10. Lekko dokręcić śrubę wlewu
i wyciągnąć zespół tłoka
.
11. Dolać więcej oleju hydraulicznego do tulei dolnej
, do poziomu uszczelki
dociskowej i wcisnąć zespół tłoka
w tuleję dolną
.
Powolnym, ciągłym ruchem wcisnąć zespół tłoka w głąb i z powrotem 5 – 6 razy.
Następnie wyciągnąć go i sprawdzić czy na powierzchnię oleju nie wypływają
pęcherze powietrza.
Jeśli widoczne są pęcherze, powtarzać tę procedurę aż do ich zaniku. (Fig. 6).
W celu pozbycia się wszystkich pęcherzy z oleju może okazać się konieczne powtórzenie tych czynności 2 – 3 razy.
Jeśli po trzecim razie w oleju nadal znajdują się pęcherze, należy powrócić do czynności 5 i zacząć wszystkie
czynności od nowa poprzez spuszczenie oleju z nitownicy.
12.
Gdy w oleju przestaną być widoczne pęcherze powietrza, należy dolać go do tulei dolnej, do poziomu uszczelki dociskowej
.
13. Sprawdzić, czy prowadnica szczęk
jest luźna (patrz punkt 7). Wcisnąć do połowy zespół tłoka
w tuleję dolną
.
Trzymając zespół tłoka w tym położeniu założyć obudowę przednią i dokręcić ją ręką.
14. Czystą szmatką usunąć dokładnie olej z zespołu tłoka
, zespołu pokrywy cylindra
oraz tulei dolnej
.
Nałożyć cylinder
na zespół tłoka
, następnie obrócić nitownicę w normalne położenie i dociągnąć cztery śruby
ampulowe
momentem 5,2 – 5,8 N.m (46 - 51 in-lbs).
Fig. 4
Fig. 5
y
.
Fig. 6
56
15. Zdjąć obudowę przednią
I dokręcić ręką prowadnicę szczęk
do oporu
16. Poluzować śrubę wlewu
o około 3 - 31/2 pełnego obrotu lub o 3,6 mm (0.14’’),
aby umożliwić wypłynięcie nadmiaru oleju oraz pęcherzy powietrza.
Gdy olej przestanie wypływać dokręcić śrubę wlewu (Fig. 7).
17. Oczyścić nitownicę ze wszelkich śladów oleju i zanieczyszczeń.
18. Założyć ponownie obudowę przednią
i pojemnik na trzpienie
.
UWAGA: Podczas montażu oraz demontażu chronić olej i wnętrze cylindra przed przedostaniem się do nich jakichkolwiek cząstek
metalu i zanieczyszczeń.
Obsługiwanie techniczne
Fig. 7
HARMONOGRAM ZAPOBIEGAWCZEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO
POZYCJA CZYNNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ
Oczyścić i nasmarować część
przednią nitownicy
Patrz “Obsługi części przedniej” Codziennie lub co 5000 cykli roboczych
Codziennie lub co 5000 cykli
roboczych
Sprawdzić wzrokowo, czy szczęki nie są
pęknięte lub uszkodzone oraz czy ich zęby
nie są zużyte.
Podczas obsługiwania części przedniej lub gdy szczęki
zaczną ślizgać się na trzpieniach nitów.
Pojemnik na trzpienie Opróżnić pojemnik Gdy ilość zerwanych trzpieni w pojemniku utrudnia po-
dawanie do niego nowych trzpieni (pojemność zależy od
rozmiaru nitów – pojemnik mieści około 50 - 70 trzpieni
nitów 4,8 mm (3/16”).
Oczyścić tłumik pojemnika Co tydzień lub gdy podciśnienie w układzie MCS przes-
tanie wciągać zerwane trzpienie do pojemnika.
USUWANIE NIESPRAWNOŚCI
OBJAW PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ŚRODKI ZARADCZE
NITOWNICA NIE DZIAŁA
Nitownica nie jest przyłączona do źródła sprężonego
powietrza.
Zawór VA znajduje się w położeniu OFF( “ZAMKNIĘTY”).
Niedostateczne ciśnienie powietrza.
Zbyt wysokie ciśnienie powietrza.
Niedostateczny poziom oleju hydraulicznego w nitownicy.
Przyłączyć do odpowiedniego źródła sprężonego powietrza.
Przesunąć zawór VA w położenie ON (“OTWARTY”).
Wyregulować ciśnienie powietrza.
Wyregulować ciśnienie powietrza.
Poddać nitownicę serwisowaniu przez uprawnionego
pracownika.
LNITOWNICA NIE
POWRACA W POŁOŻENIE
POCZĄTKOWE
Prawdopodobne zacięcie na skutek zanieczyszczeń w
obudowie przedniej.
Przeprowadzić “Obsługiwanie techniczne części przedniej“
i sprawdzić, czy nie występuje zanieczyszczenie albo
uszkodzenie.
WYPADAJĄ SKOKI
ROBOCZE
Niedostateczny poziom oleju hydraulicznego. Poddać nitownicę serwisowaniu przez uprawnionego
pracownika.
57
PL
USUWANIE NIESPRAWNOŚCI
OBJAW PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ŚRODKI ZARADCZE
SZCZĘKI ŚLIZGAJĄ SIĘ NA
TRZPIENIACH
Szczęki zanieczyszczone lub wymagają smarowania.
Zużyte szczęki.
Oczyścić lub nasmarować szczęki.
Wymienić szczęki
NIT NIE WCHODZI W
KOŃCÓWKĘ ROBOCZĄ
Nieprawidłowa końcówka robocza.
Pierścień ścinający zawiesił się w otworze końcówki
roboczej.
Zainstalować prawidłową końcówkę roboczą.
Wyjąć pierścień ścinający, sprawdzić prawidłowość
końcówki roboczej i przejrzeć parametry użytkowe w celu
zapewnienia prawidłowego nitowania.
TRZPIENIE NITÓW NIE
ZRYWAJĄ SIĘ
Nit nie jest całkowicie spęczany.
Zbyt duża siła potrzebna do zerwania trzpienia.
Niedostateczne ciśnienie sprężonego powietrza.
Powtórzyć skok lub zmienić nit.
Użyć nitownicy o wyższych parametrach.
Wyregulować ciśnienie powietrza na wymaganą wartość.
NIE DZIAŁA UKŁAD Nitownica nie przyłączona do źródła sprężonego
powietrza.
Brak pojemnika lub jego szczelności.
Zablokowany tor trzpienia.
Przyłączyć do odpowiedniego źródła sprężonego
powietrza.
Sprawdzić pojemnik na trzpienie.
Oczyścić tor trzpienia.
SŁABE PODCIŚNIENIE Zanieczyszczony tłumik.
Pojemnik jest wypełniony trzpieniami.
Niedostateczne ciśnienie sprężonego powietrza.
Oczyścić lub wymienić tłumik.
Opróżnić pojemnik z trzpieni.
Wyregulować ciśnienie powietrza.
CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Y.135FKE Y.135FKM Y.135FB
Świadectwo Zgodności CE
MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE
, OŚWIADCZAMY
NA WŁASNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE PRODUKT
Y.135F
– NITOWNICA PNEUMATYCZNA Marki
FACOM
- JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY « MASZYNY » 98/37/CE ZAŁĄCZNIKI I, II, III I V
- I JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI UJEDNOLICONEJ NORMY EUROPEJSKIEJ EN 792-6
01.03.2009
Dyrektor ds. Jakości FACOM
66
En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14
BELGIQUE
LUXEMBOURG
FACOM Belgie B.V.B.A.
Egide Walschaertsstraat 14-16
2800 MECHELEN
BELGIQUE
: +32 (0) 15 47 39 35
Fax : +32 (0) 15 47 39 71
NETHERLANDS
FACOM Gereedschappen BV
Martinus Nijhofflaan 2
2624 ES DELFT
P.O. BOX 1007. 2600 BA Delft
NETHERLANDS
: 0800 236 236 2
Fax : 0800 237 60 20
DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE
FACOM NORDEN
Nordre Strandvej 119B
3150 HELLEBÆK
DENMARK
: +45 49 76 27 77
Fax : +45 49 76 27 66
SINGAPORE
FAR EAST
FACOM TOOLS FAR EAST
N° 25 Senoko South Road
Woodlands East Industrial Estate
Singapore 758081
SINGAPORE
: (65) 6752 2001
Fax : (65) 6752 2697
DEUTSCHLAND
FACOM GmbH
Otto-Hahn-Straße 9
42369 Wuppertal
DEUTSCHLAND
: +49 202 69 819-329
Fax : +49 202 69 819-350
SUISSE
ÖSTERREICH
MAGYARORSZAG
ČESKÁ REP.
FACOM WERKZEUGE GMBH
Ringstrasse 14
8600 DÜBENDORF
SUISSE
: 41 44 802 8093
Fax : 41 44 802 8091
ESPAÑA
PORTUGAL
FACOM Herramientas S.L.
Poligono industrial de Vallecas
C/Luis 1°, s/n-Nave 95 - 2°Pl.
28031 Madrid
ESPAÑA
: +34 91 778 21 13
Fax : + 34 91 380 65 33
UNITED
KINGDOM
EIRE
FACOM-UK
Europa view
SHEFFIELD BUSINESS PARK
ENGLAND
: (44) 114 244 8883
Fax : (44) 114 273 9038
ITALIA
SWK Utensilerie S.r.l.
Via Volta 3
21020 Monvalle (VA)
ITALIA
: (0332) 790 381
Fax : (0332) 790 307
POLSKA
FACOM Tools Polska Sp. zo.o.
ul.Modlińska 190
03-119 Warszawa
POLSKA
: (48 22) 510-3627
Fax : (48 22) 510-3656
FRANCE
&
INTERNATIONAL
FACOM S.A.S.
6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
F-91423 Morangis cedex
FRANCE
: 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
http:/ /www.facom.com
Europa link
SHEFFIELD S9 1 XH
Stanley Deutschland GmbH
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla