AEG DB 7040 INOX Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
1
PERFEKT DB-7020/7040/7070
elazko
Instrukcja obsugi
2
3
Szanowny Kliencie
Prosimy o uwane przeczytanie in-
strukcji obsugi. Szczególn! uwag"
naley zwróci# na wskazówki bezpie-
cze$stwa.
Instrukcj" obsugi naley zachowa#,
aby móc z niej skorzysta# wtedy, gdy
b"dzie to konieczne. Instrukcj" naley
przekaza# kolejnemu uytkownikowi w
przypadku odst!pienia elazka innej
osobie.
Elementy elazka (rys. 1)
A Tabliczka znamionowa
B Stopa ze stali nierdzewnej (model
DB 7020/7040)
Stopa ceramiczna (model DB
7070)
C Otwory wylotu pary
D Dysza spryskiwacza
E Otwór do napeniania wod!
F Wy!cznik pary „On/Off” i funkcji
auto czyszczenia „Self Clean”
G Przycisk spryskiwacza
H Przycisk „uderzenia pary”
J Wska7nik zasilania
K Przewód zasilaj!cy
L Podstawa i tabel! informacyjn!
M Wkad przeciwko osadom (model
DB 7040/7070)
N Uchwyt do przechowywania prze-
wodu zasilaj!cego
O Regulator temperatury
P Przezroczysty zbiornik wody
Q Pojemnik na wod"
Regulator temperatury (rys. 2)
A Niska temperatura – „Zimne elaz-
ko”
B Syntetyki
C Jedwab / Wena
D Bawena / Len
Wskazówki bezpiecze2stwa
- @elazko mona pod!czy# do zasi-
lania, którego instalacja jest zgodna
z parametrami umieszczonymi na
tabliczce znamionowej (rys. 1/A).
- @elazko mona pod!czy# do
gniazdka zainstalowanego zgodnie
z przepisami bezpiecze$stwa.
- Uwaga! Podczas pracy stopa e-
lazka i obudowa nagrzewaj! si" do
wysokiej temperatury!
- Nie pozostawia# w!czonego e-
lazka bez nadzoru.
Jeeli wychodz! Pa$stwo z po-
mieszczenia nawet na krótk!
chwil", naley zawsze wyj56
wtyczk7 przewodu zasilaj!cego
z gniazdka. Dzieci nie powinny
znajdowa# si" w pobliu w!-
czonego elazka.
Podczas wydostawania si" pary
poprzez otwory w stopie elazka
istnieje ryzyko poparzenia si7!
- Przed czyszczeniem, napenianiem
i oprónianiem elazka z wody na-
ley zawsze wyj!# wtyczk" prze-
wodu zasilaj!cego z gniazdka.
- Nie zanurza# elazka w wodzie!
- Zawsze stawia# elazko na pod-
stawie, w pozycji pionowej.
- Nie skr"ca# i nie zwi!zywa# prze-
wodu zasilaj!cego, nie okr"ca# go
wokó elazka, jeeli jest jeszcze
gor!ce. @elazko schowa# po osty-
gni"ciu i po oprónieniu z ewentu-
alnych resztek wody.
- Sprawdza# regularnie sprawnoB#
przewodu zasilaj!cego! Do napra-
wy przewodu zasilaj!cego potrzeb-
ne s! specjalne narz"dzia. W przy-
padku usterki przewodu lub elazka
naley skontaktowa# si" z autory-
zowanym zakadem serwisowym,
wskazanym przez producenta.
4
Urz5dzenia elektryczne mog5
by6 naprawiane wy95cznie przez
wykwalifikowany personel. Na-
prawy wykonywane przez osoby
nieuprawnione mog5 zagraa6
bezpiecze2stwu uytkownika lub
spowodowa6 uszkodzenie urz5-
dzenia.
Dane techniczne
Moc .......................................2000 W
Napi"cie sieciowe .................230V
Przed pierwszym w95czeniem
Regulacja temperatury (rys. 2)
Prosimy zwraca# uwag" na metki
odziey, na których znajduje si" wa-
Bciwa temperatura prasowania danej
tkaniny.
Tabela wskazuje, które temperatury s!
najodpowiedniejsze dla danego rodza-
ju tkaniny. Zalecamy posortowanie
odziey. Rozpocz!# prasowanie mate-
riaów wymagaj!cych niszych tempe-
ratur, przechodz!c stopniowo do tka-
nin, które naley prasowa# gor!cym
elazkiem. W ten sposób unikniecie
Pa$stwo zniszczenia delikatnych tka-
nin wysok! temperatur!. Wska7nik
zasilania zostanie podBwietlony po
pod!czeniu elazka do zasilania (rys.
1/J). Wska7nik zgaBnie, kiedy elazko
osi!gnie zadan! temperatur". Jeeli
regulator temperatury (rys. 1/O) zosta-
nie ustawiony na nisz! pozycj", nale-
y odczeka#, a stopa wystarczaj!co
ostygnie. @elazko osi!gnie nisz!, za-
dan! temperatur" wtedy, gdy wska7nik
zostanie ponownie podBwietlony.
Prasowanie „na sucho”
Ustawi# wy!cznik pary (rys. 1/F)
na pozycj" „0” (rys. 4/A).
Ustawi# regulator temperatury
(rys. 1/O) na wymagan! wartoB#
temperatury.
Prasowanie parowe
Napenianie elazka wod (rys. 3)
@elazko mona napenia# wod! tylko
wtedy, gdy wtyczka przewodu zasilaj!-
cego jest wyj"ta z gniazdka.
Ustawi# wy!cznik pary w pozy-
cji „0” – prasowanie na sucho
(rys. 4/A) i ustawi# elazko w
pozycji pionowej na podstawie.
Napeni# zbiornik wod! do po-
ziomu „MAX”. Pojemnik na wo-
d" (rys. 1/Q) za!czony do e-
lazka uatwi wykonanie tej czyn-
noBci.
Twardo wody
@elazko mona napenia# bie!c! wo-
d! z kranu o twardoBci max. 3 PPM,
17°dH (wg niemieckiej skali twardoBci
wody). Informacji o stopniu twardoBci
wody udzielaj! wadze lokalne. Jeeli
woda w miejscu Pa$stwa zamieszka-
nia ma wyszy wspóczynnik twardo-
Bci, naley uy# wody destylowanej lub
mieszanki wody z kranu i destylowa-
nej.
Przy pierwszym uyciu elazka, na-
ley pami!ta, e:
Napeni# zbiornik wod!; ustawi#
wy!cznik pary (rys. 1/F) w po-
zycji „1” (rys. 4/B).
Rozgrza# elazko i postawi# je
stop! skierowan! do dou na
podstawce (rys. 5), pozwoli# aby
woda przeksztacia si" w par".
i
Najlepsze rezultaty prasowania
z uyciem pary oraz najmniejsz!
iloB# d7wi"ków wytwarzanych
przez par" otrzymacie Pa$stwo
po trzykrotnym napenieniu i
oprónieniu zbiornika na wod".
5
Prasowanie parowe
Ustawi# regulator temperatury (rys.
1/O) na odpowiedni rodzaj tkaniny i
odczeka#, a wska7nik zasilania (rys.
1/J) zgaBnie – wtedy ustawi# wy!cznik
pary (rys. 1/F) w pozycji „1” (rys. 4/B).
WartoB# temperatury dla danej tkaniny
pokrywa si" z ustawieniem poziomu
pary w tabeli. W poziomym uoeniu
elazka ksztatuje si" para. Po usta-
wieniu elazka pionowo ujBcie pary
zostaje automatycznie zatrzymane.
Funkcja spryskiwacza (rys 6/A)
Przy pierwszym korzystaniu z elazka
(lub po duszej przerwie) moe zda-
rzy# si" , e przycisk spryskiwacza (rys.
1/G) trzeba b"dzie wcisn!# kilkakrot-
nie, zanim woda wydostanie si" po-
przez dysz" spryskiwacza (rys. 1/D).
Funkcj" spryskiwacza mona uywa#
take podczas prasowania na sucho.
Funkcja „uderzenia pary” (rys. 6/B)
Dodatkowa iloB# pary jest szczególnie
pomocna podczas prasowania bardzo
pogniecionych lub sztywnych tkanin.
Funkcj" dodatkowej pary mona uru-
chomi# podczas prasowania parowego
lub na sucho.
Ustawi# regulator temperatury
(rys. 1/O) w pozycji „MAX” i od-
czeka#, a elazko osi!gnie za-
dan! temperatur", tj. wska7nik
zasilania zgaBnie (rys. 1/J).
PodnieB# elazko nad tkanin! i
wcisn!# przycisk „uderzenia pa-
ry” (rys. 1/H). Przed ponownym
wciBni"ciem przycisku naley
odczeka# 5 sekund.
Prasowanie parowe tkanin na wie-
szakach
Obróci# regulator temperatury
(rys. 1/O) do pozycji „MAX” i od-
czeka#, a wska7nik zasilania
zgaBnie (rys. 1/J).
Powiesi# ubranie na wieszaku i
trzyma# elazko w odlegoBci
10-20 cm od tkaniny.
Teraz wcisn!# przycisk „ude-
rzenia pary” (rys. 1/H). Przed
ponownym wciBni"ciem przyci-
sku naley odczeka# 5 sekund.
Uwaga! Nie naley odBwiea#
ubra$, które maj! Pa$stwo na
sobie. Ryzyko poparzenia si7!
Zatrzymanie kapania kropel wody
Nie dotyczy modelu DB 7020
@elazko wyposaono w funkcj", która
zatrzymuje wytwarzanie pary (i kapa-
nie kropel wody), gdy wybrano zbyt
nisk! temperatur" prasowania.
Przechowywanie
Wyj56 wtyczk7 przewodu zasilaj5-
cego z gniazdka!
Ustawi# regulator temperatury (rys.
1/O) w pozycji „Cold” (Zimne) (rys.
2/A), a wy!cznik pary (rys. 1/F) w po-
zycji „0” (rys. 4/A).
Opróni# elazko z resztek wody znaj-
duj!cej si" w zbiorniku (rys. 7).
Przechowywa# elazko w pozycji pio-
nowej, na podstawie.
Przewód zasilaj!cy owin!# wokó co-
kou (rys. 1/K i 8).
Konserwacja i czyszczenie
Funkcja chronica przed tworze-
niem si! osadów
Dotyczy modeli DB 7040/7070)
Wkady chroni!ce przed tworzeniem
si" osadów *rys. 1.M) naley wymie-
nia# regularnie, bior!c pod uwag"
Bredni czas prasowania oraz twardoB#
uywanej wody, wedug poniszej ta-
beli:
6
Twardo wody
redni czas
prasowania
w tygodniu
1°
°°
°-10°
°°
°dH
11°
°°
°-20°
°°
°dH 21-30°
°°
°dH
0-2
godziny
10
miesicy
8
miesicy
3
miesice
2-4
godziny
6
miesicy
4
miesice
1,5
miesica
4-6
godzin
4
miesice
3
miesice
1
miesic
Wymiana wk9adów
Uwaga: naley uywa# oryginalnych
wkadów AEG. Mona je kupi# w auto-
ryzowanych serwisach lub u sprze-
dawcy (E-no. 900084991)
Wyj!# wtyczk" przewodu zasila-
j!cego z gniazdka.
Opróni# pojemnik na wod".
Za pomoc! monety odkr"ci# na-
kr"tk" o 90° w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek i zdj!#
(rys. 9).
Wyj!# zuyty wkad i woy# no-
wy (rys. 10).
Zaoy# i przykr"ci# pokrywk".
Funkcja auto czyszczenia „Self cle-
an”
Zalecamy czyszczenie elazka co dwa
tygodnie. Jeeli woda uywana do pra-
sowania jest bardzo twarda, naley t"
czynnoB# wykonywa# cz"Bciej.
Uy# funkcji auto czyszczenia w na-
st"puj!cy sposób:
Wyj!# wtyczk" przewodu
zasilaj!cego z gniazdka.
Ustawi# wy!cznik pary (rys.
1/F) w pozycji „0” (rys. 4/A).
Napeni# zbiornik wod! (rys.
1/P) do poziomu „MAX”.
Ustawi# regulator temperatury
(rys. 1/O) w pooeniu „MAX”.
Woy# wtyczk" przewodu zasi-
laj!cego do gniazdka.
Odczeka#, a wska7nik zasila-
nia (rys. 1/J) zgaBnie.
Wyj!# wtyczk" przewodu z
gniazdka.
Model DB 7020
Trzyma# elazko poziomo nad
zlewozmywakiem.
Ustawi# wy!cznik pary (rys.
1/F) w pooeniu „Self clean”
(auto czyszczenie) (rys. 4/C) i
przytrzyma# je nad zlewozmy-
wakiem w pozycji poziomej.
Para i gor!ca woda b"d! wydo-
byway si" z otworów w stopie
elazka (rys. 1/C). Lekko
przesuwa# elazko nad zlewem,
a zbiornik b"dzie pusty.
Model DB 7040/7070
i
CzynnoB# naley przeprowadzi#
przy nagrzanym elazku.
Ustawi# wy!cznik pary (rys.
1/F) w pooeniu „Self clean”
(auto czyszczenie) (rys. 4/C) a
ze stopy elazka przestanie wy-
dobywa# si" para.
Skierowa# elazko czubkiem do
dou i opróni# zbiornik wody
(rys. 7).
Powtórzy# czynnoB#, jeeli to
konieczne
Wszystkie modele
Pozwoli# na ostygni"cie elaz-
ka. Przetrze# stop" elazka a-
godn! i such! szmatk!.
Usuwanie kamienia
Jeeli uywacie Pa$stwo wody z kranu
do prasowania parowego, w komorze
parowej b"dzie gromadzi si" osad.
7
Dua iloB# osadu powoduje zmniej-
szenie iloBci wytwarzanej pary.
Jeeli uywacie Pa$stwo twardej wody
z kranu, usuwanie kamienia b"dzie
konieczne nawet w przypadku funkcji
chroni!cej przed tworzeniem si" osa-
dów (w modelach DB 7040/7070)
Aby usun!# kamie$ naley uy# ciepej
wody i octu, w proporcji 1:1. Wla# mie-
szank" do zimnego elazka, nie pod!-
czonego do zasilania (rys. 3).
Niektóre z dost"pnych w handlu Brod-
ków odkamieniaj!cych s! zbyt agre-
sywne i nie naley ich uywa#!
Od!czy# elazko od zasilania.
Ustawi# wy!cznik pary (rys.
1/F) w pozycji „0” (rys. 4/A).
Napeni# pojemnik wod! (rys.
1/P) do poziomu „MAX”.
Ustawi# regulator temperatury
(rys. 1/O) w pooeniu „MAX”.
Woy# wtyczk" przewodu zasi-
laj!cego do gniazdka.
Odczeka# a wska7nik zasilania
(rys. 1/J) zgaBnie.
Wyj!# wtyczk" z gniazdka.
Postawi# elazko poziomo na
stopie (rys. 5).
Ustawi# wy!cznik pary (rys.
1/F) w pozycji „1” (rys. 4/B) i po-
zwoli#, aby mieszanka wypyn"-
a z elazka.
Nast"pnie powtórzy# opisan!
powyej czynnoB# uywaj!c
czystej wody. Rozgrza# agod-
nie elazko, aby komora parowa
wysuszya si".
Teraz mona ju uywa# elazko do
prasowania.
Zalecamy usuwanie kamienia i osadów
z elazka co trzy miesi!ce.
Co zrobi6, gdy ...
- nie pojawia si" para podczas pra-
sowania parowego?
- w ciepych i suchych pomieszcze-
niach (zim!) moe si" pojawia#
niewielka iloB# pary, gdy jest ona
zabierana przez suche powietrze
przed kondensacj!;
- krople wody wydostaj! si" przez
otwory w stopie elazka?
- Nie ustawia# wy!cznika pary w
pooeniu „1” do czasu, a elazko
osi!gnie temperatur" odpowiedni!
do prasowania parowego. Jeeli
ustawiono zbyt nisk! temperatur",
naley j! zwi"kszy#;
- na odziey pojawiaj! si" plamy w
trakcie prasowania?
- OczyBci# elazko. Wypolerowa#
stop" elazka wtedy, gdy jest jesz-
cze ciepe: roztworem octu i wody
lub agodnym detergentem czysz-
cz!cym.
- Podczas prasowania na sucho
woski i nitki tkanin mog! dosta#
si" do komory, w której jest wytwa-
rzana para. Moe to spowodowa#
plamienie odziey w trakcie pra-
sowania parowego. Wtedy naley
oczyBci# wn"trze zbiornika wody.
Napeni# go wod! i delikatnie po-
trz!sn!# elazkiem. Wyla# wod".
- stopa elazka jest szorstka lub
przypalona?
- Ustawiano zbyt wysok! temperatu-
r" prasowania. Wybiera# tempera-
tur" prasowania odpowiedni! do
danej tkaniny (patrz tabela).
Ochrona Arodowiska natu-
ralnego
Nie wyrzuca# elementów opakowania:
- Elementy kartonowe, styropianowe
oraz torby plastikowe naley pose-
gregowa# do odpowiednich pojem-
ników lub odda# do punktu zbiórki
surowców wtórnych.
- Informacji o lokalnych punktach
zbiórki udzielaj! wadze lokalne.
8
Serwis
W przypadku usterek urz! dzenia naley zgosi# si" do autoryzowanego zakadu ser-
wisowego, wskazanego przez producenta.
Tabela temperatur prasowania - zalecenia
Tkanina Regulator
temperatury
Wy95cznik pary Uwagi
Syntetyki
Akryl Lycra
Poliamid
Wy!czony
„0”
Nylon
Poliester Dakron
Celuloza
Wy!czony "
„0”
Wiskoza
Tkaniny naturalne
Jedwab
Wy!czony "
„0”
Wena
Wy!czony "
„0”
Jedwab, wena i
tkaniny syntetycz-
ne mona praso-
wa# na sucho
przykrywaj!c wil-
gotn! szmatk!;
prasowa# przez
szmatk"
Bawena
W!czony "
„1”
Stay dopyw pary
moliwy od poo-
enia ***
Len
W!czony "
„1”
Dodatkowy dopyw
pary od pooenia
*** dla tkanin trud-
nych do prasowa-
nia
Ustawienie
po zako$czeniu
korzystania
z elazka
= zimne
Wy!czony "
„0”
Wyj!# wtyczk"
przewodu zasilaj!-
cego z gniazdka
Tkaniny mieszane naley prasowa# przy najniszej temperaturze (dla delikatniej-
szego rodzaju wókna; np. dla tkaniny bawena+poliester naley ustawi# elazko w
pooeniu dla poliestru).
Naley zawsze stosowa# si" do wskazówek umieszczonych przez producenta
odziey na jej metkach (zwaszcza wtedy, gdy zalecenia s! inne ni w powyszej
tabeli).
9
10
11
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11

AEG DB 7040 INOX Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi