Candy CFBC 3130 Instrukcja obsługi

Marka
Candy
Kategoria
zamrażarki
Model
CFBC 3130
Rodzaj
Instrukcja obsługi
PANEL STEROWANIA PRZEDZIAŁU ZAMRAŻARKI LODÓWKI Z PODWÓJNYM KOMPRESOREM
Aby uzyskać dostęp do panelu sterowania, należy otworzyć górne drzwi chłodziarko-zamrażarki.
(rysunek 1)
2
3
1
ZAMRAŻANIE LODÓWKI Z PODWÓJNYM KOMPRESOREM
W celu znacznego przyspieszenia czasu zamrażania, można również wyjąć pojemnik . Na panelu sterowania zamrażarkiustaw tryb
SUPER; zapala się pomarańczowa kontrolka (rysunek 1). Po 24 godzinach można umieszczać produkty żywnościowe bezpośrednio na
metalowym stelażu. Zamrażanie trwa 24 godziny; po tym czasie można z powrotem włożyć pojemnik i odpowiednio poukładać produkty w
zamrarce. Po 50 godzinach kontroler z elektroniczną pamięcią automatycznie przywraca ostatnio ustawioną temperaturę zwykłą.Informacje o
maksymalnej ilości produktów żywnościowych, jaką można zamrozić, można znaleźć na tabliczce znamionowej (rysunek 2).
Na potrzeby szybkiego zamrażania oraz przeprowadzenia testów przechowywania żywności należy usunąć wszystkie pojemniki za wyjątkiem
dolnego.
PANEL STEROWANIA ZAMRAŻARKI
Przekręć pokrętło na panelu sterowania i ustaw temperaturę codziarki
i zamrażarki.
Panel termostatu znajduje się wewnątrz codziarki, w jej prawym
górnym rogu. Przestawienie pokrętła w pozycję „0" powoduje wyłączenie
urządzenia. Zalecamy ustawienie pokrętła temperatury w pozycji 2 lub 3.
UWAGA: Jli produkt jest wyposażony w 2 kompresory, możliwe
dzie wyłączenie zamrażarki przez dzianie bezpośrednio na panelu
sterowania przedziału zamrażarki.
Za pomocą tych przycisków można ustawić temperaturę
w zamrażarce.
Przycisk (2) służy do obniżania temperatury, a przycisk
(3) do podwyższania.
W przypadku podwyższenia temperatury w
zamrażarce do -7°C zapala się czerwona
kontrolka alarmowa. Kontrolka gaśnie, kiedy
temperatura spadnie poniżej -8°C.
UWAGA: Po włączeniu urządzenia po raz
pierwszy lub po dłuższym czasie nieużywania
czerwona kontrolka świeci się dopóty, dopóki
temperatura w zamrażarce nie spadnie do
odpowiedniego poziomu.
Kiedy włączony jest tryb SUPER, świeci się pomarańczowa kontrolka. Aby włączyć ten tryb,
naciskaj przycisk (2) tak długo, aż wszystkie kontrolki zaświecą się silnym światłem; ponowne
naciśnięcie tego przycisku powoduje zapalenie pomarańczowej kontrolki.
W tym trybie sprężarka zamrażarki jest zasilana bez przerwy, maksymalnie przez 50 godzin,
co zapewnia szybkie mrożenie. Aby wyłączyć zamrażarkę przed upływem 50 godzin, naciśnij
przycisk (3); to spowoduje wyłączenie trybu SUPER.
UWAGA: Jeśli sprężarka nie jest włączona podczas uaktywniania trybu SUPER,
urządzenie odczekuje na samoczynne uruchomienie sprężarki i dopiero wtedy
przechodzi do trybu SUPER.
29 PL
Te kontrolki informują o wzroście lub spadku temperatury w zamrażarce.
Im niższa temperatura, tym więcej kontrolek świeci się i tym jaśniej one
się świecą.
Kiedy wszystkie kontrolki są zgaszone, zamrażarka jest wyłączona. Każda
kontrolka może świecić się na dwa sposoby. Światło słabe oznacza, że
zamrażarkę ustawiono na temperaturę średnią; światło silne oznacza, że
ustawiono temperaturę niską.
Aby włączyć/wyłączyć zamrażarkę, naciśnij przycisk (1).
Standardowo producent ustawia temperaturę urządzenia na wartość średnią; urządzenie wystarczy więc podłączyć do prądu.
UWAGA: jeśli po podłączeniu urządzenia nie jest wyświetlana temperatura, włącz zamrażarkę, naciskając przycisk (1).
Ustawienia panelu sterowania są zapisywane w elektronicznej pamięci urządzenia po jego wyłączeniu; dlatego następnym razem wystarczy
włączyć zamrażarkę przyciskiem (1).
W przypadku zatrzymania urządzenia w wyniku przerwy w dostawie zasilania, po ponownym włączeniu prądu należy uruchomić chłodziarko-
zamrażarkę przyciskiem (1).
UWAGA: W przypadku naciśnięcia przycisku i wyłączenia zamrażarki sprężarka zatrzymuje się po 15 sekundach. Jeśli w ciągu tego
czasu przycisk zostanie naciśnięty ponownie, urządzenie nie przerwie pracy. To zapobiega przypadkowemu wyłączeniu urządzenia
np. podczas czyszczenia.
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY
ZAMRAŻANIE LODÓWKI Z POJEDYNCZYM KOMPRESOREM
Stworzyć wystarczającą przestrzeń dla zamranej żywności, która musi być równomiernie rozłożona na półce. Po kilku godzinach włożyć
żywność do zamrożenia. Produkt jest zamrożony po 24 godzinach. W celu uniknięcia nadmiernego chłodzenia żywnci wewnątrz przedziału
lodówki podczas fazy zamrażania, w razie konieczności, delikatnie cofnąć ustawienie termostatu podczas wkładania zamrażanej żywości. Pod
koniec procesu zamrania obrócić pokrętło termostatu z powrotem na standardową wartość.
W celu ustawienia testowego do zamrażania i przechowywania wyjąć wszystkie szufl ady za wyjątkiem dolnej. Maksymalną ilć żywności, którą
można zamrozić określono na tabliczce znamionowej (patrz rys. 2).
ROZMRAŻANIE
(rysunek 2)
Kiedy sprężarka nie pracuje, następuje automatyczne rozmrożenie wnętrza lodówki.
Niewielka ilość lodu lub wody w tylnej części lodówki podczas jej pracy jest zjawiskiem
normalnym.
Należy dbać o to, aby odpływ wody był zawsze czysty. Produkty nie powinny dotykać
tylnej ani bocznych ścianek chłodziarki.
Zalecamy rozmrożenie zamrażarki, gdy grubość warstwy lodu przekracza 3 mm.
Uwaga. Tutaj widoczna jest tabliczka znamionowa. W razie problemów,
kiedy zachodzi konieczność skontaktowania się z serwisem, należy
podać informacje umieszczone na tej tabliczce.
Uwaga: Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, urządzenie może pracować w trybie ciągłym; w takim przypadku na tylnej ściance
zamrażarki gromadzi się lód. W takim przypadku należy ustawić pokrętło na niższą wartość (1-2).
ODPROWADZANIE WODY
Urządzenie wyposażone jest w system odprowadzania wody z rozmrażania.
System ten składa się z następujących
części:
listwy wyciąganej tak, aby woda spływała do zbiornika;
zbiornika, do którego odprowadzana jest woda (nie jest dostarczany
w zestawie).
PRZENOSZENIE DRZWI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI NA PRZECIWNĄ STRONĘ
30 PL
Wyjmij czop i tuleję z górnego panelu.
Zdejmij drzwi górne.
Zdejmij środkowy zawias i podkładki.
Zdejmij drzwi dolne.
Wyjmij czop z prawego dolnego zawiasu
i umieść go w lewym dolnym zawiasie.
Odwróć nakładkę uchwytu, kra jest
zakładana na zatrzask.
Załóż zawias i drzwi, zaczynając od góry
1 2 3.
1
2
3
INSTALACJA URZĄDZENIA W OBUDOWIE
Załóż dołączoną do zestawu maskownicę do urządzenia.
Maskownica powinna znajdować się po przeciwnej stronie zawiasów.
Umieść urządzenie w obudowie, wyrównując do strony
przeciwnej niż strona z zawiasami.
31 PL
Upewnij się, że górny uchwyt urządzenia
jest odpowiednio dopasowany do obudowy.
Przykręć górną część urządzenia do
obudowy wkrętami dostarczonymi w zestawie.
Przykręć dolną część urządzenia
wkrętami dostarczonymi w zestawie.
Zamocuj kratkę wentylacyjną. Poluzuj wkręty środkowego prawego
zawiasu.
Dosuń płytę blisko do kolumny.
Przykręć uchwyt do obudowy wkrętami
dostarczonymi w zestawie.
Dokć wkręty środkowego prawego
zawiasu.
Powtarzaj te same czynnci dla
środkowego lewego zawiasu.
2
4
3
1
WIELKOŚĆ URZĄDZENIA I
OBUDOWY
DOPASOWYWANIE DRZWI OBUDOWY DO
DRZWI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
JAK ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWĄ PRA
URZĄDZENIA
Po zamocowaniu urządzenia tył obudowy należy oprzeć o ścianę, tak aby
nie było dostępu do mechanizmu sprężarki.
Dla zapewnienia prawidłowej pracy chłodziarko-zamrażarki sprężarka
znajdująca się na dole urządzenia musi być odpowiednio chłodzona,
dlatego należy zapewnić odpowiedni obieg powietrza.
W tylnej części obudowy musi znajdować się ujście z otworem u góry; nie
może ono być zasłonięte. Również z przodu musi znajdować się ujście;
jest ono zakryte kratką wentylacyjną.
Urządzenie jest dostarczane z mocowaniami (suwnice i uchwyty
przesuwne), za pomocą których można dopasować drzwi chłodziarko-
zamrarki do drzwi obudowy.
Otwórz drzwi obudowy i chłodziarki. Umieść uchwyt przesuwny na
suwnicy i dokręć go do drzwi urządzenia.
Zaznacz miejsca otworów na wkręty i wywierć otwory o średnicy
2,5 mm.
Przymocuj drzwi urządzenia do drzwi obudowy, wykorzystując
otwory na uchwycie przesuwnym.
Wielkość wycć w obudowie.
Odstęp między obudową a sufi tem.
32 PL
540x50mm
540x50mm
380x37mm
380x50mm
580
50mm
Zamocuj suwnicę wewnątrz drzwi obudowy na żądanej wysokości.
Suwnica powinna znajdować się w odległości ok. 20 mm od
zewnętrznej krawędzi drzwi.
20
/