Casio DH-12TER Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Fornecimento de energia
O sistema de alimentação de duas vias fornece energia mesmo na completa escuridão.
Sempre encarregue a troca da pilha a um revendedor autorizado.
A pilha que vem com este produto se descarrega ligeiramente durante o transporte e
armazenamento. Por esta razão, pode ser preciso substituí-la mais cedo do que o esperado
para a vida útil normal dela.
k Função de desligamento automático
Desligamento automático: Aproximadamente 6 minutos após a última operação de tecla
Conversão de moeda Euro
Para definir uma taxa de conversão
Exemplo: Para definir a taxa de conversão para sua moeda local como 1 euro = 1,95583 DM
(marcos alemães).
A&(SET) (Até que SET apareça.) F(RATE) 1.95583*&(SET)
Você pode verificar a taxa definida atualmente pressionando A e, em seguida, F(RATE).
Cálculos de imposto
Para definir uma taxa de imposto
Exemplo: Taxa de imposto = 5%
A&(SET) (Até que SET apareça.) S(TAX RATE) 5
* &(SET)
Você pode verificar a taxa definida atualmente pressionando A e, em seguida, S(TAX RATE).
* Para taxas de 1 ou maiores, você pode introduzir até seis dígitos. Para taxas menores que 1,
você pode introduzir até 12 dígitos, incluindo 0 para o dígito inteiro e zeros não significativos
(embora somente seis dígitos significativos, contados da esquerda e começando com o primeiro
dígito não zero, possam ser especificados).
Exemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345
Especificações
Alimentação: Sistema de alimentação de duas vias, com pilha solar e uma pilha tipo botão
LR44
Vida útil da pilha: Aproximadamente 3 anos (1 hora de operação por dia)
Temperatura de operação: 0°C a 40°C
Dimensões (A) × (L) × (P) / Peso aproximado (incluindo a pilha)
DF-120TER
II: 32,6×126,5×179,5 mm / 180 g
DH-12TER: 28,5×151×159 mm / 180 g
Русский
Обязательно храните всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы
пользоваться ею для справки в будущем.
Важные меры предосторожности
Не ронять калькулятор и никаким другим образом не подвергать его сильным ударам.
Не пытаться разбирать калькулятор.
Для очистки калькулятора протирать его мягкой сухой тканью.
Содержание инструкции может быть изменено без предупреждения.
Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD.» не несет ответственности никакого вида и не
принимает никакого рода претензий от третьей стороны в связи с использованием
данного изделия.
Питание
Двойная система питания обеспечивает питание даже в полной темноте.
Замену батареи производите только у официального дилера.
Поставляемая в комплекте батарея за время транспортировки и хранения несколько
разряжается. В связи с этим, может потребоваться ее замена за некоторое время до
истечения ожидаемого срока ее службы.
k Функция автоматического отключения питания
Автоматическое отключение питания — примерно через 6 минут после последнего
нажатия на клавишу.
Пересчет евро
3адание обменного курса
Пример. Задать обменный курс для своей местной валюты в размере 1 евро =
1,95583 герм. марки.
A& (SET) (пока не появится индикация «SET») F(RATE)
1.95583*& (SET)
Для проверки выставленного к настоящему моменту курса можно нажать на клавишу
A, а затем на клавишу F(RATE).
Налоговые вычисления
Задание ставки налога
Пример. ставка налога 5 %
A&(SET) (пока не появится индикация «SET») S(TAX RATE)
5
* &(SET)
Заданную ставку можно проверить нажатием на клавишу A, а затем на клавишу
S(TAX RATE).
* Если курс (ставка) 1 и выше, можно ввести до 6 цифр. Если курс (ставка) ниже 1, можно
ввести до 12 цифр, включая 0 в качестве целого и начальные ноли (но только 6 значащих
цифр, считая слева с первой цифры, отличной от ноля).
Примеры: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345
Технические характеристики
Питание система двойного питания калькулятора с солнечным элементом и одной
батареей LR44 кнопочного типа
Срок службы батареи примерно 3 года (при условии работы 1 час в день)
Рабочая температура 0 – 40°C
Размеры (т) × (ш) ×), примерная масса (с батареей)
DF-120TER
II: 32,6×126,5×179,5 мм, 180 г
DH-12TER: 28,5×151×159 мм, 180 г
Magyar
Minden felhasználói dokumentációt tartson kéznél kébbi útmutatásért.
Fontos tudnivalók
Ne ütögesse és ne ejtse le a számolópet.
Soha ne szedje szét a számológépet.
A számológép felületének tisztítását puha, száraz ronggyal végezze.
A használati útmutató tartalma minden előzetes értesítés nélkül változhat.
CASIO COMPUTER CO., LTD. nem vállal felelősséget e termék használatából származó
veszteségekért illetve harmadik fél követeléseiért.
Energiaellátás
Kétutas energiarendszer biztosítja az energiát akár teljes sötétségben is.
Az elemcserét mindig bízza jogosult kereskedőre.
Az új készülékben levő elem a szállítás és raktározás ideje alatt kissé gyengül, emiatt lehet,
hogy normál élettartamánál hamarabb cserére szorul.
k Automatikus kikapcsolás
Automatikus kikapcsolás: Körülbelül 6 perccel az utolsó gombnyomás után
Euró valuta átválsa
Az átváltási árfolyam beállítása
lda: Átváltási árfolyam helyi valutához való beállítása 1 euró = 1,95583 DM (német
márka) esetére.
A& (SET) (Amíg SET meg nem jelenik.) F(RATE)
1.95583*& (SET)
Ellenőrizheti az éppen hozzárendelt árfolyamot az A, majd a F(RATE) gomb
megnyomásával.
Adószámítások
Az adókulcs beállítása
Példa: Adókulcs = 5%
A&(SET) (Amíg SET meg nem jelenik.) S(TAX RATE) 5
* &(SET)
Ellenőrizheti az éppen beállított akulcsot az A, majd a S(TAX RATE) gomb
megnyomásával.
* 1 vagy nagyobb árfolyamoknál és adókulcsoknál legfeljebb hat számjegyet adhat meg. 1-nél
kisebb árfolyamoknál és akulcsoknál legfeljebb 12 számjegyet adhat meg, beleértve az egész
számjegyhez való 0-t és a vezető nullákat (csak hat értékes jeggyel, balról számítva és az el
nem nulla számjeggyel kezdve adható meg).
ldák: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345
1.95583
Euro RATE
1.95583
Euro RATE
%
5.
TAX
%
5.
TAX
1.95583
Euro RATE
1.95583
Euro RATE
%
5.
TAX
%
5.
TAX
1.95583
Euro RATE
1.95583
Euro RATE
%
5.
TAX
%
5.
TAX
Műszaki adatok
Energiaellátás: tutas energia rendszer, napelem és egy LR44 típusú gombelem
Elem élettartama: Kb. 3 év (napi 1 óra használat mellett)
Működési hőmérséklet: 0°C-tól 4C-ig
retek (M) × (Sz) × (H) / Körülbelüli súly (elemmel együtt)
DF-120TER
II: 32,6×126,5×179,5 mm / 180 g
DH-12TER: 28,5×151×159 mm / 180 g
Česky
Ponechte si veškerou uživatelskou dokumentaci při ruce pro budoucí použití.
Důležitá upozor
Dbejte na to, aby Vám kalkulátor nespadl a nevystavujte jej velkým nárazům.
Nikdy kalkulátor nerozebírejte.
Přístroj čistěte měkkým suchým hadříkem.
Obsah tohoto návodu k použití podléhá změnám bez upozornění.
Firma CASIO COMPUTER CO., LTD. nebere žádnou zodpovědnost za jakékoli ztráty či nároky
třetích stran, které mohou být způsobeny používáním tohoto výrobku.
Napájení
Dvoucestný systém napájení poskytuje zdroj energie i za úplné tmy.
Vždy ponechte výměnu baterie na autorizovaném servisu.
Baterie dodávaná s tímto přístrojem se pomalu vybíjí během převozu a uskladnění. Z tohoto
vodu je možné, že bude třeba baterii vyměnit dříve, než je její běžná životnost.
k Funkce automatického vypnutí
Automatické vypnutí: Přibližně šest minut od posledního stisknutí klávesy
Převod měny Euro
• Nastavení kurzu
Příklad: Nastavení kurzu vaší místní měny jako 1 Euro = 1,95583 DM (Německá marka).
A& (SET) (Až se obje SET.) F(RATE) 1.95583*& (SET)
Nastavený kurz lze zkontrolovat stisknutím A a poté F(RATE).
Daňové výpočty
Nastavení výše da
íklad: výše daně = 5%
A&(SET) (Až se objeví SET.) S(TAX RATE) 5
* &(SET)
Právě nastavenou výši daně lze zkontrolovat stisknutím A a poS(TAX RATE).
* Pro výši daně a kurzy s hodnotou 1 a vyšší lze vložit až šest míst. Pro výši daně a kurzy menší
než 1 lze vložit až 12 míst včetně 0 na integerovém místě (před desetinnou čárkou) a nuly na
čele za desetinnou čárkou (lze specifikovat pouze šest platných míst počítáno zleva a započato
na prvním nenulovém místě).
íklady: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345
Technické údaje
Napájení: dvoucestný systém napájení se solárními články (fotočlánky) a jednou knoflíkovou
baterií LR44
Životnost baterie:ibližně 3 roky (1 hodina provozu denně)
Provozní teplota:C až 40°C
Rozměry (V) × (Š) × (D) / Přiblná hmotnost (včetně baterie)
DF-120TER
II: 32,6×126,5×179,5 mm / 180 g
DH-12TER: 28,5×151×159 mm / 180 g
Polski
Upewnij się, czy posiadasz całą dokumentację użytkownika, w celu otrzymania niezbędnych
informacji.
Ważne środki ostrożności
Unikaj opuszczania kalkulatora oraz narażania go na silne uderzenia.
Nigdy nie próbój rozbierać kalkulatora.
Do czyszczenia jednostki używaj suchej i miękkiej szmatki.
Zawartość tej Instrukcji Obsługi może ulec zmianie bez uprzedzenia.
Firma CASIO COMPUTER CO. LTD., nie odpowiada za żadne straty i roszczenia przez osoby
trzecie, które mogą wyniknąć podczas użytkowania artyku.
Zasilanie
Dwuźróowy system zasilania dostarcza mocy nawet w zupełnych ciemnościach.
Zawsze pozostaw wymianę baterii uprawnionemu sprzedawcy.
Załączona wraz z jednoską bateria podczas przewozu i magazynowania nieznacznie s
wyczerpuje. Dlatego też, może zajść potrzeba wymiany jej na nową, wcześniej niż przewiduje
normalny okres użytkowania baterii.
k Funkcja automatycznego wączania zasilania
Automatyczne wyłączanie zasilania: W przybliżeniu 6 minut po ostatniej operacji klawisza
Konwersja Waluty Euro
Aby nastawiać kursy konwersji
Przykład: Aby nastawić kurs konwersji dla Twojej waluty lokalnej jako 1 euro = 1,95583 DM
(Marki niemieckie).
A& (SET) (Aż do ukazania się “SET”.) F(RATE)
1.95583*& (SET)
Możesz sprawdzić obecnie nastawiony kurs, naciskając A, a następnie F(RATE).
Obliczanie podatków
Aby nastawiać stopę podatko
Przykład: Stopa podatkowa = 5%
A&(SET) (Aż do ukazania się “SET”.) S(TAX RATE) 5
* &(SET)
Możesz sprawdzić obecnie wyszczególnioną stopę podatkową, naciskając A, a naspnie
S(TAX RATE).
* Dla kursów (stawek) z 1 lub większych, możesz wprowadzać do 6 cyfr. Dla kursów (stawek)
mniejszych niż 1, możesz wprowadzać do 12 cyfr, włącznie z 0 dla liczb ckowitych i pierwszych
zer (niemniej jednak może być wyszczególnione jedynie sześć cyfr znaczących, liczonych od
lewej strony i rozpoczynających się od cyfry, która nie jest zerem).
Przykłady: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345
Dane techniczne
Zasilanie: System podwójnego zasilania z ogniwem słonecznym oraz jedną baterią typu LR44
Żywotność baterii: Około 3 lat (1 godzina pracy dziennie)
Temperatura pracy: 0°C do 4C
Wymiary (wys.) × (szer.) × (gł.) / Waga przybliżona (włącznie z baterią)
DF-120TERII: 32,6×126,5×179,5 mm / 180 g
DH-12TER: 28,5×151×159 mm / 180 g
“F*
1
A
0.
6 ÷ 3 × 5 + 2.4 – 1 = 11.4
6/3*5+2.4-1=
11.4
2 × (– 3) = – 6
2*3>=
– 6.
*
1
5 ÷ 3 = 1.66666666…
“F” 5/3=
1.66666666666
“CUT, 2*
2
” 5/3=
1.66
“5/4, 2” 5/3=
1.67
*
2
$ 1.23
“CUT, ADD
2
” 123+
1.23
3.21
321-
4.44
1.11
111+
3.33
2.00
2.=
5.33
$ 5.33
1.95583
Euro RATE
1.95583
Euro RATE
%
5.
TAX
%
5.
TAX
1.95583
Euro RATE
1.95583
Euro RATE
%
5.
TAX
%
5.
TAX
FCUT5/4FCUT5/4
43210ADD243210ADD2
1 + 5 = 6
“F” 5++1=
K
6.
3 + 5 = 8
3=
K
8.
7 – 6 = 1
6--7=
K
1.
2 – 6 = – 4
2=
K
4.
2 × 3 = 6
2**3=
K
6.
2 × 4 = 8
4=
K
8.
15 ÷ 3 = 5
3//15=
K
5.
21 ÷ 3 = 7
21=
K
7.
(DH-12TER)
'4 × 5 = 10
“F” 49*5=
10.
100 × 5% = 5
“F” 1#*5&
5.
100 + (100 × 5%) = 105
“F” 1#*5&+
105.
10 – (10 × 20%) = 8
“F” 10*20&-
8.
30 = 60 × ?% ? = 50
“F” 30/60&
50.
12 = 10 + (10 × ?%) ? = 20
“F” 12-10&
20.
100%
25%
$120
? ($160)
? ($40)
“F” 120+25&
-
160.
40.
8 × 9 = 72
“F” o*
3
A8*9l
M
72.
–) 5 × 6 = 30
5*6m
M
30.
2 × 3 = 6
2*3l
M
6.
48
n*
4
M
48.
5 × 6 = 30
“F” A5*6=
GT
30.
2 × 8 = 16
2*8=
GT
16.
46
&
GT
46.
12 ÷ 2 = 6
“F” o*
3
A12l/2=
GT M
6.
12 ÷ 5 = 2.4
n*
4
/5=
GT M
2.4
12 ÷ 8 = 1.5
n*
4
/8=
GT M
1.5
9.9
&
GT M
9.9
7.8 × 89 = 694.2
“F” o*
3
A7.8l*89=
GT M
694.2
4.56 × 23 = 104.88
4.56l*23=
GT M
104.88
12.36 799.08
n*
4
GT M
12.36
&
GT M
799.08
*
3
MM(DH-12TER)
*
4
M(DH-12TER)
2 + 3 = 6
4
“F” 2+3C4=
6.
2 + 7 = –5
2+-7=
– 5.
5 + 77 = 12
(DF-120TERII) 5+77'=
12.
999999999999 + 1 =
1000000000000
“F” 999999999999+1=
A
E
1.00000000000
0.
100 DM a EUR? (51.13)
(1 DM = 1.95583 EUR)
110 EUR a FRF? (721.5527)
(1 FRF = 6.55957 EUR)
100 DM × 5 = EUR? (255.65)
(1 DM = 1.95583 EUR)
Complies with (CE) Rule No. 1103/97
The number of significant digits of this product is 11.
Errors may be generated in currency conversion calculations that produce results greater than the
values shown below.
Cumple con el reglamento (CE) Nº 1103/97
El número de dígitos significantes de este producto es 11 dígitos.
Los errores pueden generarse en los cálculos de conversión de divisas que producen resultados
mayores que los valores mostrados a continuación.
Conforme au règlement (CE) No. 1103/97
Le nombre de chiffres significatifs de ce produit est 11.
Des erreurs peuvent se produire lors des calculs de conversion de devises produisant des résultats
plus grands que les valeurs indiquées ci-dessous.
Korrekte Umrechnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1103/97
Die Anzahl der höchstwertigen Stellen dieses Produkts ist 11.
Wenn bei der Kalkulation einer Währungsumwandlung Beträge entstehen, die die untenstehenden
Werte überschreiten, kann unter Umständen eine Fehlermeldung ausgegeben werden.
Conforme alla norma n. 1103/97 (CE)
Il numero di cifre significative di questo prodotto è 11.
Possono essere generati degli errori nei calcoli di conversione di valute che producono risultati
maggiori dei valori mostrati qui sotto.
Överensstämmer med (CE) regel nr. 1103/97
Antal signifikanta siffror hos denna produkt är 11.
Fel kan uppstå i beräkningar med valutaomvandling some framställer resultat större än värdena
som anges nedan.
Voldoet aan (CE) regel nummer 1103/97
Het aantal significante cijfers van dit product is 11.
Er kunnen fouten gegenereerd worden bij koersomrekeningen waarbij resultaten worden verkregen
die groter zijn dan de onderstaande waarden.
Overenstemmer med (CE) regulasjon nr. 1103/97
Antallet signifikante sifre for dette produktet er 11.
Feil kan oppstå ved utføring av valutakonverteringer som gir større svar enn verdiene vist nedenfor.
Noudattaa (CE) sääntöä nro 1103/97
Tämän tuotteen merkitsevien lukujen määrä on 11.
Virheitä saattaa ilmetä, jos valuutanmuunnoksen tulokset ovat suurempia kuin alla näytetyt arvot.
I overensstemmelse med (CE) regel nr. 1103/97
Antallet af dette produkts betydende cifre er 11.
Der kan opstå fejl i udregninger af valutaomregninger, som giver resultater, der er større end
værdierne vist herunder.
Cumpre com a Regra (CE) N° 1103/97
O número de dígitos significativos deste produto é 11.
Podem ocorrer erros nos cálculos de conversão de moeda que produzem resultados maiores do
que os valores mostrados abaixo.
Cоответствует правилу CE Nº 1103/97
Число значащих цифр для этого изделия — 11.
Если при пересчете валют получаются результаты, превышающие значения, приведенные
ниже, возможно возникновение ошибок.
A 1#F
51.13
Euro
A 1#F
51.13
Euro
l
100.
Local
l
100.
Local
A
110
l
721.5527
Local
A
110
l
721.5527
Local
F
110.
Euro
F
110.
Euro
A
5*1#F=
255.65
A
5*1#F=
255.65
Megfelel a 1103/97 sz. CE előírásnak
A termék értékes jegyeinek száma 11.
Hibák keletkezhetnek az olyan valutaátváltási számításokban, amelyek az alábbi értékeknél
nagyobb eredményeket állítanak elő.
Splňuje (CE) Vyhlášku č. 1103/97
Počet platných míst tohoto výrobku je 11.
Chyby ve výpočtech s převodem měny mohou vznikat, když jsou produkovány výsledky větší než
hodnoty uvedené níže.
Zgodnie z przepisem (CE) No. 1103/97
Liczba cyfr znaczących tego produktu wynosi 11.
W trakcie wykonywania obliczeń konwersji walut, mogą zaistnieć błędy dające wyniki większe niż
te, które zostały poniżej przedstawione.
1.00 =
Local*
Local*
DEM
FRF
ITL
ESP
NLG
BEF
PTE
ATS
FIM
IEP
LUF
1.95583
6.55957
1936.27
166.386
2.20371
40.3399
200.482
13.7603
5.94573
0.787564
40.3399
511,291,881.19 999,999,999.99
152,449,017.23 999,999,999.95
51,645,689.90 99,999,999,983
601,012,104.38 99,999,999,999
453,780,216.08 999,999,999.98
2,478,935,247.71 99,999,999,999
498,797,897.06 99,999,999,998
72,672,834.16 999,999,999.89
168,187,926.46 999,999,999.99
1,269,738,078.42 999,999,999.99
2,478,935,247.71 99,999,999,999
1,955,830,000.00 1,000,000,000.00
6,559,570,000.00 1,000,000,000.00
999,999,999,999 516,456,899.09
166,386,000,000 1,000,000,000.00
2,203,710,000.00 1,000,000,000.00
40,339,900,000 1,000,000,000.00
200,482,000,000 1,000,000,000.00
13,760,300,000.00 1,000,000,000.00
5,945,730,000.00 1,000,000,000.00
787,564,000.00 1,000,000,000.00
40,339,900,000 1,000,000,000.00
* Local Currency/Divisa local/Devise locale/Örtliche Währung/Valuta locale/Lokal valuta/
Plaatselijke valuta/Lokal valuta/Paikallinen valuutta/Lokal valuta/Moeda local/
Местная валюта/Helyi valuta/Místní měna/Waluta krajowa
Tax rate/Tasa de impuesto/Taux de taxe/Steuerrate/Aliquota dell’imposta/Skattesats/
Belastingpercentage/Skattesats/Veroarvo/Afgiftsprocent/Taxa de imposto/Cтавка
налога/Adókulcs/Výše daně/Stopa podatkowa = 5%
$150 ???
“F” A 150 S
S
S
$105 ???
A 105 T
T
T
*
5
Price-plus-tax/Precio más impuesto/Prix toutes taxes comprises/Preis-plus-Steuer/
Prezzo più imposta/Pris med skatt/Prijs plus belasting/Pris med skatt/Verollinen
hinta/Pris-med-afgift/Preço mais imposto/цена с налогом/Ár + a/Cena s da/Cena
z podatkiem
*
6
Tax/Impuesto/Taxe/Steuer/Imposta/Skatt/Belasting/Skatt/Vero/Afgift/Imposto/налог/
Adó/Daň/Podatek
*
7
Price-less-tax/Precio menos impuestos/Prix hors taxes/Preis-minus-Steuer/Prezzo
meno imposta/Pris utan skatt/Prijs minus belasting/Pris uten skatt/Veroton hinta/Pris-
uden-afgift/Preço menos imposto/цена без налога/Ár – a/Cena bez da/Cena bez
podatku
*
5
157.5
TAX+
*
5
157.5
TAX+
*
6
7.5
TAX
*
6
7.5
TAX
*
5
157.5
TAX+
*
5
157.5
TAX+
*
7
100.
TAX−
*
7
100.
TAX−
*
6
5.
TAX
*
6
5.
TAX
*
7
100.
TAX−
*
7
100.
TAX−
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Casio DH-12TER Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla