McCulloch B40 BT ELITE Instrukcja obsługi

Marka
McCulloch
Model
B40 BT ELITE
Rodzaj
Instrukcja obsługi
ZNACZENIE SYMBOLI
Polish 411
Symbole
OSTRZE˚ENIE! W razie
nieprawid∏owej lub nieuwa˝nej
obs∏ugi, wykaszarka, wycinarka lub
przycinarka mo˝e staç si´
niebezpiecznym narz´dziem,
mogàcym spowodowaç powa˝ne
obra˝enia lub Êmierç u˝ytkownika
bàdê innych osób. Dlatego bardzo wa˝ne jest, aby przeczytaç
niniejszà instrukcj´ obs∏ugi dok∏adnie i ze zrozumieniem.
Przed przystàpieniem do pracy
maszynà prosimy dok∏adnie i ze
zrozumieniem zapoznaç si´ z treÊcià
niniejszej instrukcji.
Zawsze nale˝y stosowaç:
Kask ochronny, gdy zachodzi ryzyko
uderzenia spadajàcymi przedmiotami
Zatwierdzone ochronniki s∏uchu
Zatwierdzona os∏ona oczu
Maks. liczba obrotów wa∏ka zdawczego,
obr/min
Niniejszy produkt zgodny jest z
obowiàzujàcymi dyrektywami CE.
Ostrze˝enie przed odrzucanymi i
rykoszetujàcymi przedmiotami.
W czasie pracy u˝ytkownik maszyny
jest zobowiàzany dopilnowaç, aby
˝adne osoby ani zwierz´ta nie
znajdowa∏ si´ bli˝ej ni˝ w odleg∏oÊci 15
m.
Maszyna wyposa˝ona w tarcz´ tnàcà
lub w tarcz´ do koszenia trawy mo˝e
zostaç gwa∏townie odrzucona w bok,
gdy tarcza natrafi na przedmiot trwale
zwiàzany z pod∏o˝em. Zjawisko to
nazywa si´ odbiciem. Tarcza jest w
stanie odciàç r´k´ lub nog´. Nale˝y zapewniç, by ludzie i
zwierz´ta nigdy nie znajdowali si´ bli˝ej ni˝ w odleg∏oÊci co
najmniej 15 metrów od maszyny.
Zawsze u˝ywaj zatwierdzonych r´kawic
ochronnych.
U˝ywaj przeciwpoÊlizgowego,
stabilnego obuwia wysokiego.
Ssanie: Wyciàgnij dêwigni´ ssania do
po∏o˝enia w∏àczenia.
Pompa paliwowa.
Emisja ha∏asu do otoczenia zgodna z
dyrektywà Wspólnoty Europejskiej.
WartoÊç emisji dla maszyny podana
zosta∏a w rozdziale Dane techniczne
oraz na naklejce.
Uzupe∏nianie paliwa.
Pozosta∏e symbole/naklejki samoprzylepne
umieszczone na maszynie dotyczà specjalnych
wymogów, zwiàzanych z certyfikatami w
poszczególnych krajach.
Przeglàd lub/oraz konserwacj´ wolno
wykonywaç tylko przy wy∏àczonym
silniku, gdy wy∏àcznik znajduje si´ w
po∏o˝eniu STOP.
Zawsze u˝ywaj zatwierdzonych
r´kawic ochronnych.
Wykonuj regularnie czyszczenie.
Kontrola wzrokowa.
Konieczne jest stosowanie
zatwierdzonej os∏ony oczu.
10000
5
0
FT
15
m
50FT
15 m
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 411 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
SPIS TREÂCI
412 – Polish
Spis treÊci Przyst´pujàc do uruchomienia
nale˝y pami´taç o przestrzeganiu
nast´pujàcych zasad:
Zapoznaj si´ dok∏adnie z treÊcià instrukcji obs∏ugi.
ZNACZENIE SYMBOLI
Symbole ..................................................................... 411
SPIS TREÂCI
Spis treÊci ................................................................... 412
Przyst´pujàc do uruchomienia nale˝y pami´taç o
przestrzeganiu nast´pujàcych zasad: ......................... 412
WST¢P
Szanowny Kliencie! .................................................... 413
CO JEST CO?
Co jet co w wykaszarce? ........................................... 414
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA
Wa˝ne ....................................................................... 415
Ârodki ochrony osobistej ............................................. 415
Zespo∏y zabezpieczajàce maszyny ............................ 416
Osprz´t tnàcy ............................................................. 419
MONTA˚
Monta˝ uchwytu sterowniczego i ràczki gazu ........... 422
Monta˝ ostrza i g∏owicy ˝y∏kowej ............................... 422
Monta˝ os∏ony ostrza i ostrza tnàcego ....................... 423
Zak∏adanie os∏ony transportowej ................................ 424
Dopasowywanie szelek i zawieszenia wykaszarki ...... 424
PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SI¢ Z
PALIWEM
Zasady bezpieczeƒstwa - paliwo .............................. 425
Paliwo ......................................................................... 425
Tankowanie ................................................................ 426
URUCHAMIANIE I WY¸ÑCZANIE
Kontrola przed uruchomieniem .................................. 427
Uruchamianie i wy∏àczanie ......................................... 427
TECHNIKA PRACY
Ogólne zasady pracy maszynà ................................... 429
KONSERWACJA
Gaênik ........................................................................ 434
T∏umik ........................................................................ 434
Uk∏ad ch∏odzenia ........................................................ 435
Filtr powietrza ............................................................. 435
Filtr paliwa .................................................................. 435
Przek∏adnia kàtowa ..................................................... 435
Âwieca zap∏onowa ...................................................... 436
Plan konserwacji ......................................................... 437
DANE TECHNICZNE
Dane techniczne ........................................................ 438
Zapewnienie o zgodnoÊci z normami WE .................. 439
!
OSTRZE˚ENIE! D∏ugotrwa∏e przebywanie
w ha∏asie mo˝e doprowadziç do trwa∏ej
utraty s∏uchu. Dlatego nale˝y zawsze
stosowaç atestowane ochronniki s∏uchu.
!
OSTRZE˚ENIE! Pod ˝adym pozorem nie
wolno zmieniaç ani modyfikowaç
fabrycznej konstrukcji maszyny bez
zezwolenia wydanego przez producenta.
Zawsze nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie
oryginalnych cz´Êci zamiennych.
Samowolne wprowadzanie zmian oraz/
lub montowanie wyposa˝enia nie
zatwierdzonego przez producenta mo˝e
staç si´ przyczynà groênych obra˝eƒ lub
Êmierci obs∏ugujàcego urzàdzenie bàdê
innych osób.
!
OSTRZE˚ENIE! W razie nieprawid∏owej
lub nieuwa˝nej obs∏ugi, wykaszarka,
wycinarka lub przycinarka mo˝e staç si´
niebezpiecznym narz´dziem, mogàcym
spowodowaç powa˝ne obra˝enia lub
Êmierç u˝ytkownika bàdê innych osób.
Dlatego bardzo wa˝ne jest, aby
przeczytaç niniejszà instrukcj´ obs∏ugi
dok∏adnie i ze zrozumieniem.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 412 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
Polish – 413
WST¢P
Szanowny Kliencie!
Dzi´kujemy za wybór produktu McCulloch W ten sposób stajà si´ Paƒstwo cz´Êcià historii, która rozpocz´∏a si´ dawno temu,
gdy McCulloch Corporation rozpocz´∏a produkcje silników w czasie II Wojny Âwiatowej. Od 1949 roku, w którym McCulloch
zaprezentowa∏ swojà pierwszà lekkà jednoosobowà pi∏´ ∏aƒcuchowà, przemys∏ drzewny ju˝ nigdy nie by∏ taki sam.
Linia innowacyjnych pil ∏aƒcuchowych by∏a kontynuowana przez dekady, a firma si´ rozwija∏a, najpierw przez silniki do
samolotów i gokartów w latach pi´çdziesiàtych, a nast´pnie mini pi∏y ∏aƒcuchowe w latach szeÊçdziesiàtych. W latach
siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych do oferty wprowadzono wykaszarki i dmuchawy.
W chwili obecnej McCulloch, jako cz∏onek grupy Husqvarna, kontynuuje tradycj´ mocnych silników, innowacji technicznych i
wytrzyma∏ych konstrukcji, które by∏y naszymi cechami charakterystycznymi przez ponad pó∏ wieku. Obni˝anie zu˝ycia paliwa,
emisji, poziomów ha∏asu, poprawianie bezpieczeƒstwa i wygody u˝ytkowania to nasze g∏ówne priorytety.
Mamy nadziej´, ˝e b´dà Paƒstwo zadowoleni ze swojego produktu McCulloch, poniewa˝ zosta∏ zaprojektowany tak, aby s∏u˝y∏
przez d∏ugie lata. Jego ˝ywotnoÊç mo˝na przed∏u˝yç, przestrzegajàc instrukcji obs∏ugi, serwisowania i konserwacji. W razie
potrzeby profesjonalnej pomocy przy naprawie lub serwisowaniu, prosimy o kontakt z lokalizatorem serwisu (Service Locator) na
www.mcculloch.com.
McCulloch nieustannie modernizuje swoje wyroby, w zwiàzku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
dotyczàcych m.in. wyglàdu produktów bez uprzedzenia.
Instrukcj´ t´ mo˝na równie˝ znaleêç na stronie www.mcculloch.com.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 413 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
414 – Polish
CO JEST CO?
Co jet co w wykaszarce?
15
16
17
21
25
19
4
3
10
20
24
1
1
13
11
23
22
14
12
5
26
9
2
4
18
8
6
7
1
1 Ostrze
2 Uzupe∏nianie Êrodka smarujàcego, przek∏adniakàtowa
3 Przek∏adnia kàtowa
4 Os¸ona osprz´tu tnàcego
5 Wysi´gnik
6 Wy∏àcznik
7 Dêwignia gazu
8 Blokada dêwigni gazu
9 Zaczep do zawieszania
10 Os∏ona cylindra
11 Uchwyt rozrusznika
12 Zbiornik paliwa
13 Dêwignia ssania
14 Pokrywa filtra powietrza
15 Nakr´tka zabezpieczajàca
16 Ko∏nierz oporowy
17 Talerz dystansowy
18 PierÊcieƒ sprz´gajàcy
19 Zacisk uchwytu sterowniczego
20 Instrukcja obs∏ugi
21 Os∏ona transportowa
22 Klucz do nakr´tki ostrza
23 Ko∏ek blokujàcy
24 Szelki
25 G∏owica ˝y∏kowa
26 Pompa paliwowa.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 414 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA
Polish 415
Wa˝ne
Ârodki ochrony osobistej
KASK
Kask ochronny, gdy zachodzi ryzyko uderzenia spadajàcymi
przedmiotami
OCHRONNIKI S¸UCHU
Nale˝y stosowaç ochronnik s∏uchu o wystarczajàcych
waÊciwoÊciach t∏umiàcych.
WA˚NE!
Maszyna jest przeznaczona wy∏àcznie do przycinania
trawy, wykaszania trawy oraz/lub wykaszania zaroÊli
leÊnych.
Do silnika jako êród∏a nap´du mo˝esz zak∏daç wy∏àcznie
zalecane przez nas akcesoria oraz elementy osprz´tu
tnàcego, wymienione w rozdziale Dane techniczne.
Nie wolno pracowaç maszynà w stanie przem´czenia, po
spo˝yciu alkoholu lub po przyj´ciu leków os∏abiajàcych
wzrok, zdolnoÊç oceny i koordynacj´.
Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz wskazówki podane
pod rubrykà Ârodki ochrony osobistej.
Nie wolno pracowaç maszynà przerobionà, odbiegajàcà od
orygina∏u.
Nie wolno pracowaç maszynà uszkodzonà. Stosuj si´ do
instrukcji dotyczàcych konserwacji, kontroli
bezpieczeƒstwa i obs∏ugi technicznej podanych w niniejszej
instrukcji obs∏ugi. Niektóre czynnoÊci konserwacyjne i
obs∏ugowe muszà byç wykonane przez przeszkolonego i
wykwalifikowanego specjalist´. Patrz wskazówki pod
rubrykà konserwacja.
Przed uruchomieniem maszyny nale˝y zamocowaç
wszystkie pokrywy, os∏ony i uchwyty. W celu unikni´cia
pora˝enia pràdem zapewnij, by kapturek Êwiecy zap∏onowej
i przewód zap∏onowy nie by∏y uszkodzone.
U˝ytkownik maszyny jest zobowiàzany dopilnowaç, aby
podczas pracy ˝adne osoby postronne ani zwierz´ta nie
znajdowa∏y si´ w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 15 m. JeÊli w tym
samym miejscu pracuje kilku u˝ytkowników, odleg∏oÊç
mi´dzy nimi nie powinna byç mniejsza ni˝ podwójna
wysokoÊç drzew, przy czym musi wynosiç co najmniej 15
m.
U˝ytkowanie regulujà przepisy paƒstwowe lub lokalne.
Nale˝y przestrzegaç odpowiednich przepisów
Przed u˝yciem maszyny nale˝y wykonaç jej przeglàd
ogólny, patrz plan konserwacji.
!
OSTRZE˚ENIE! Podczas pracy urzàdzenie
niniejsze wytwarza pole elektro-
magnetyczne. W pewnych
okolicznoÊciach pole to mo˝e zak∏ócaç
prac´ aktywnych lub pasywnych
implantów medycznych. Przed
przystàpieniem do pracy z maszynà w
celu ograniczenia ryzyka powa˝nych lub
Êmiertelnych obra˝eƒ, osoby posiadajàce
implanty medyczne powinny
skonsultowaç si´ z lekarzem oraz ich
producentem.
!
OSTRZE˚ENIE! W∏àczanie silnika w
zamkni´tych lub êle wentylowanych
pomieszczeniach mo˝e byç przyczynà
Êmierci wskutek uduszenia lub zatrucia
tlenkiem w´gla.
!
OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie pozwalaj
dzieciom na u˝ytkowanie lub
przebywanie w pobli˝u maszyny.
Poniewa˝ maszyna wyposa˝ona jest w
spr´˝ynujàcy wy∏àcznik i mo˝e zostaç
uruchomiona nawet przez powolne i
s∏abe oddzia∏ywanie na ràczk´
rozrusznika, nawet ma∏e dzieci w
pewnych okolicznoÊciach mogà byç w
stanie uruchomiç maszyn´. Oznacza to
ryzyko powa˝nych obra˝eƒ. Dlatego
nale˝y zdejmowaç nasadk´ Êwiecy
zap∏onowej, gdy maszyna nie jest pod
nadzorem.
WA˚NE!
W razie nieprawid∏owej lub nieuwa˝nej obs∏ugi,
wykaszarka, wycinarka lub przycinarka mo˝e staç si´
niebezpiecznym narz´dziem, mogàcym spowodowaç
powa˝ne obra˝enia lub Êmierç u˝ytkownika bàdê innych
osób. Dlatego bardzo wa˝ne jest, aby przeczytaç niniejszà
instrukcj´ obs∏ugi dok∏adnie i ze zrozumieniem.
Podczas u˝ywania maszyny nale˝y zawsze mieç na sobie
zatwierdzone przez odpowiednie w∏adze Êrodki ochrony
osobistej. Srodki ochrony osobistej nie eliminujà ryzyka
odniesienia obra˝eƒ, natomiast ograniczajà ich rozmiar w
razie zaistnienia wypadku. PoproÊ swojego dealera o pomoc
w wyborze Êrodków ochrony osobistej.
!
OSTRZE˚ENIE! Majàc za∏o˝one ochronniki
s∏uchu nale˝y zawsze byç szczególnie
uwa˝nym na sygna∏y i zawao∏ania
ostrzegawcze. Zdejmuj ochronniki s∏uchu
zaraz po wy∏àczeniu silnika.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 415 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA
416 – Polish
OS¸ONA OCZU
Nale˝y zawsze u˝ywaç zatwierdzonych os∏on oczu.
U˝ywajàc maski ochronnej twarzy, nale˝y mieç na sobie
tak˝e zatwierdzone okulary ochronne. Za zatwierdzone
okulary ochronne uwa˝ane sà takie, które sà zgodne z
normami ANSI Z87.1 dla USA lub EN 166 dla krajów UE.
R¢KAWICE
R´kawice nale˝y u˝ywaç wtedy, kiedy to jest konieczne np.
podczas monta˝u mechanizmu tnàcego.
OBUWIE WYSOKIE
U˝ywaj obuwia wysokiego z podnoskami stalowymi i
podeszwami przeciwpoÊlizgowymi.
ODZIE˚
Stosuj odzie˝ uszytà z tkaniny odpornej na rozdarcie i nie noÊ
luênej garderoby, która ∏atwo zaczepia si´ o ga∏´zie. NoÊ
zawsze d∏ugie spodnie uszyte z mocnej tkaniny. Nie zak∏adaj
bi˝uterii, krótkich spodni i sanda∏ów, ani nie pracuj bez
obuwia. Dopilnuj, aby w∏osy nie spada∏y na ramiona.
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaç si´ zawsze
w pobli˝u.
Zespo∏y zabezpieczajàce
maszyny
W niniejszym rozdziale przedstawiono poszczególne zespo∏y
zabezpieczajàce maszyny, omówiono ich funkcj´ oraz
sposoby ich kontrolowania i konserwacji w celu zapewnienia
prawid∏owego dzia∏ania. Patrz rozdzia∏ Co jest co?, aby
zapoznaç si´ z rozmieszczeniem tych zespo∏ów w pilarce.
Je˝eli maszyna nie jest prawid∏owo konserwowana i nie jest
poddawana profesjonalnie wykonywanym naprawom oraz/
lub obs∏ugom technicznym, jej okres u˝ytkowy jest krótszy
oraz wi´ksze jest ryzyko wypadków. Je˝eli potrzebujesz
wi´cej informacji, skontaktuj si´ z najbli˝szym warsztatem
serwisowym.
Blokada dêwigni gazu
Blokada dêwigni gazu zabezpiecza przed przypadkowym
naciÊni´ciem dêwigni gazu. Nacisk na dêwigni´ (A)
znajdujàcà si´ na uchwycie (tzn. w momencie uj´cia
uchwytu) zwalnia dêwigni´ gazu (B). Po zwolnieniu uchwytu
dêwignia gazu i dêwignia blokady powrócà do swoich pozycji
wyjÊciowych. Ruch ten kontrolujà dwie niezale˝ne od siebie
spr´˝yny. Oznacza to, ˝e gdy puÊcisz uchwyt dêwignia gazu
jest automatycznie blokowana w pozycji biegu ja∏owego.
Sprawdê, czy dêwignia gazu jest zablokowana w po∏o˝eniu
biegu ja∏owego, gdy blokada dêwigni gazu znajduje si´ w
po∏o˝eniu wyjÊciowym.
WA˚NE! Wszelkie czynnoÊci obs∏ugowe i naprawy
maszyny wymagajà specjalnego przeszkolenia. Dotyczy to
szczególnie jej zespo∏ów zabezpieczajàcych. Je˝eli
maszyna nie spe∏nia jakiegokolwiek z ni˝ej wymienionych
warunków kontrolnych, nale˝y jà oddaç do warsztatu
obs∏ugi technicznej. Kupujàc nasze produkty zyskujesz
tak˝e gwarancj´ profesjonalnej obs∏ugi i napraw. Je˝eli w
miejscu zakupu nie jest prowadzona obs∏uga serwisowa,
zapytaj o adres najbli˝szego warsztatu obs∏ugi technicznej.
!
OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie u˝ywaj
maszyny z uszkodzonymi zespo∏ami
zabezpieczajàcymi. Zespo∏y
zabezpieczajàce maszyny nale˝y
kontrolowaç i konserwowaç zgodnie z
opisem w niniejszym rozdziale. Je˝eli
Twoja maszyna nie spe∏nia
jakiegokolwiek z warunków kontrolnych,
nale˝y jà oddaç do serwisu.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 416 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA
Polish 417
WciÊnij blokad´ dêwigni gazu i sprawdê, czy po zwolnieniu
nacisku powraca ona do po∏o˝enia wyjÊciowego.
Sprawdê, czy dêwignia gazu i jej blokada poruszajà si´ p∏ynnie
i czy spr´˝yny powrotne dzia∏ajà prawid∏owo.
Patrz wskazówki pod rubrykà Uruchamianie. W∏àcz maszyn´
i dodaj gazu do oporu. Zwolnij dêwigni´ gazu i sprawdê, czy
osprz´t tnàcy zatrzyma∏ si´ i nie porusza si´. JeÊli osprz´t
tnàcy obraca si´, mimo i˝ dêwignia gazu znajduje si´ w
po∏o˝eniu biegu ja∏owego, nale˝y sprawdziç wyregulowanie
biegu ja∏owego gaênika. Patrz wskazówki pod rubrykà
Konserwacja.
Wy∏àcznik
Silnik nale˝y wy∏àczaç za pomocà wy∏àcznika.
W∏àcz silnik i sprawdê, czy po przesuni´ciu wy∏àcznika w
po∏o˝enie stop silnik zatrzyma si´.
Os¸ona osprz´tu tnàcego
Zadaniem os∏ony jest ochrona u˝ytkownika przed od∏amkami
wyrzucanymi przez wirujàcy mechanizm tnàcy. Os∏ona
zabezpiecza równie˝ u˝ytkownika przed dotkni´ciem do
osprz´tu tnàcego.
Sprawdê, czy os∏ona nie jest uszkodzona i czy nie ma Êladów
p´kni´cia. Wymieƒ os∏on´, która zosta∏a uderzona lub jest
p´kni´ta.
Zawsze stosuj os∏on´ zalecanà dla danego osprz´tu tnàcego.
Patrz rozdzia∏ Dane techniczne.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 417 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA
418 – Polish
System t∏umienia wibracji
Twoja maszyna jest wyposa˝ona w system t∏umienia
wibracji, którego zadaniem jest ograniczenie wibracji do
minimum i zapewnienie jak najwi´kszego komfortu podczas
pracy maszynà.
U˝ycie niew∏aÊciwie nawini´tej ˝y∏ki lub nieostrego,
niew∏aÊciwego osprz´tu tnàcego (niew∏aÊciwego typu lub
nieprawid∏owo naostrzonego, patrz wskazówki pod rubrykà
Ostrzenie ostrza) zwi´ksza poziom drgaƒ.
System t∏umienia wibracji, w który wyposa˝ona jest
maszyna, obni˝a poziom wibracji przekazywanych na
uchwyty z silnika/osprz´tu tnàcego.
Sprawdê, czy elementy amortyzujàce sà ca∏e i dobrze
zamocowane. Aby wymieniç uk∏ad t∏umienia drgaƒ prosz´
skontaktowaç si´ z autoryzowanym punktem sprzeda˝y
McCULLOCH. Odwiedê stron´ www.mcculloch.com.
Szybkie rozpinanie
Z przodu znajduje si´ ∏atwodost´pny mechanizm szybkiego
rozpinania b´dàcy zabezpieczeniem na wypadek zapalenia
si´ silnika lub w innych sytuacjach, gdy konieczne jest szybkie
oswobodzenie operatora z maszyny i szelek. Patrz wskazówki
pod rubrykà Dopasowywanie szelek i zawieszenia wykaszarki.
Sprawdê, czy paski szelek sà w∏aÊciwie umieszczone. Po
wyregulowaniu szelek i zawiszenia maszyny sprawdê, czy
dzia∏a mechanizm rozpinania awaryjnego.
T∏umik
Zadaniem t∏umika jest ograniczenie do minimum poziomu
ha∏asu i odrzucanie spalin poza stref´ pracy operatora.
W krajach o goràcym i suchym klimacie ryzyko powstawania
po˝arów jest du˝e. Dlatego niektóre t∏umiki wyposa˝yliÊmy w
!
OSTRZE˚ENIE! W ˝adnym wypadku nie
wolno u˝ywaç osprz´tu tnàcego bez
zamontowanej, zatwierdzonej os∏ony.
Patrz rozdzia∏ Dane techniczne.
Stosowanie niew∏aÊciwych lub
uszkodzonych os∏on mo˝e staç si´
przyczynà powa˝nych obra˝eƒ.
!
OSTRZE˚ENIE! Nadmierne wystawienie
operatora na dzia∏anie wibracji mo˝e
powodowaç uszkodzenia uk∏adu krà˝enia
i uk∏adu nerwowego, szczególnie u ludzi
z wadami krà˝enia. Zwróç si´ do lekarza,
jeÊli rozpoznasz u siebie symptomy
dolegliwoÊci somatycznych, których
przyczynà mo˝e byç wystawienie na
nadmierne wibracje. Przyk∏adem takich
symptomów jest; dr´twienie, utrata
czucia, mrowienie, k∏ucie, ból, utrata si∏,
zmiany koloru skóry lub jej stanu.
Symptomy te zazwyczaj sà odczuwalne
w palcach, d∏oniach i nadgarstkach.
Ryzyko wzrasta przy niskich
temperaturach.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 418 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA
Polish 419
tzw. siatk´ przeciwiskrowà. Sprawdê, czy t∏umik w Twojej
maszynie ma takà siatk´.
JeÊli t∏umik w Twojej maszynie jest wyposa˝ony w siatk´
przeciwiskrowà, nale˝y jà regularnie czyÊciç.
Zanieczyszczona siatka powoduje przegrzewanie si´ silnika,
co mo˝e byç przyczynà powa˝nych uszkodzeƒ.
T∏umik wymaga dok∏adnego stosowania si´ do instrukcji
dotyczàcych kontroli, konserwacji i obs∏ugi. Sprawdzaj
regularnie, czy t∏umik jest dok∏adnie przymocowany do
maszyny. Nigdy nie u˝ywaj maszyny z uszkodonym
t∏umikiem.
Nakr´tka zabezpieczajàca
Do zamocowania niektórych typów osprz´tu tnàcego u˝ywa
si´ nakr´tki zabezpieczajàcej.
Podczas monta˝u dokr´caj nakr´tk´ w kierunku przeciwnym
do kierunku obrotów osprz´tu tnàcego. Podczas demonta˝u
odkr´caj nakr´tk´ w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów
osprz´tu tnàcego. (UWAGA! Nakr´tka jest lewoskr´tna.)
Podczas odkr´cania i przykr´cania nakr´tki ostrza tnàcego
zawsze istnieje ryzyko skaleczenia si´ o z´by ostrza tnàcego.
Nale˝y zatem pami´taç, aby podczas wykonywania tej
czynnoÊci r´ka os∏oni´ta by∏a przez os∏on´ ostrza. Aby by∏o to
mo˝liwe, u˝ywaj zawsze klucza nasadowego z r´kojeÊcià o
odpowiedniej d∏ugoÊci. Strza∏ka na rysunku wskazuje obszar,
w którym nale˝y operowaç kluczem nasadowym przy
odpowiednio odkr´caniu i dokr´caniu nakr´tki.
Dokr´ç nakr´tk´ kluczem nasadowym.
Osprz´t tnàcy
W niniejszym rozdziale omówiono, jak dzi´ki stosowaniu
w∏aÊciwego osprz´tu tnàcego i prawid∏owej jego konserwacji
mo˝na:
Zmniejszyç tendencje maszyny do odbijania
Uzyskaç maksymalnà wydajnoÊç skrawania
Przed∏u˝yç ˝ywotnoÊç osprz´tu tnàcego
!
OSTRZE˚ENIE! Wewnàtrz t∏umika
znajdujà si´ substancje chemiczne
mogàce wywo∏ywaç choroby
nowotworowe. W razie uszkodzenia
t∏umika unikaj stycznoÊci z tymi
elementami.
!
OSTRZE˚ENIE! Pami´taj o tym, ˝e:
Spaliny silnikowe majà wysokà
temperatur´ , mogà zawieraç iskry, które
mogà si´ staç przyczynà po˝aru. Nigdy
nie w∏àczaj maszyny w pomieszczeniach
zamkni´tych lub w pobli˝u materia∏ów
∏atwopalnych!
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 419 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA
420 – Polish
Osprz´t tnàcy
Ostrze tnàce przeznaczone jest do pi∏owania gatunków
drewna w rodzaju drewna opa∏owego.
Ostrze do trawy i nó˝ do trawy przeznaczone sà do koszenia
bujnej trawy.
G∏owica ˝y∏kowa przeznaczona jest do przystrzygania trawy.
Zasady ogólne
Korzystaj wy∏àcznie z osprz´tu tnàcego wraz z zalecanymi
przez nas os∏onami! Patrz rozdzia∏ Dane techniczne.
Z´by tnàce ostrza powinny byç dobrze i prawid∏owo
naostrzone! Stosuj si´ do naszych instrukcji i u˝ywaj
w∏aÊciwego prowadnika pilnika. Nieprawid∏owo naostrzone
bàdê uszkodzone ostrza zwi´kszajà ryzyko wypadku.
Dopilnuj, aby z´by tarczy tnàcej by∏y prawid∏owo rozwarte!
Post´puj zgodnie z naszymi instrukcjami i stosuj zalecany
rozwieracz. Nieprawid∏owe rozwarcie z´bów tarczy tnàcej
zwi´ksza ryzyko jej zakleszczenia si´, odbicia oraz
uszkodzenia.
Skontroluj, czy narz´dzia tnàce nie sà uszkodzone bàdê
p´kni´te. Uszkodzone narz´dzia tnàce nale˝y wymieniç na
nowe.
Ostrzenie no˝a do trawy i ostrza do trawy
OdnoÊnie prawid∏owego ostrzenia patrz instrukcje na
opakowaniu osprz´tu tnàcego. Ostrze i no˝ ostrzy si´
przy pomocy drobnego, p∏askiego pilnika.
WA˚NE!
Korzystaj wy∏àcznie z osprz´tu tnàcego wraz z zalecanymi
przez nas os∏onami! Patrz rozdzia∏ Dane techniczne.
OdnoÊnie zak∏adania ˝y∏ki oraz wyboru ˝y∏ki o prawid∏owej
Êrednicy patrz instrukcje producenta dot. osprz´tu tnàcego.
Z´by tnàce ostrza powinny byç dobrze i prawid∏owo
naostrzone! Stosuj si´ do naszych instrukcji. Patrz tak˝e
instrukcja na opakowaniu ostrza.
Dbaj o zachowanie w∏aÊciwego rozwarcia z´bów ostrza!
Przestrzegaj naszych instrukcji i u˝ywaj zalecanego
szablonu do ostrzenia.
!
OSTRZE˚ENIE! Przed przystàpieniem do
pracy z jakimkolwiek osprz´tem tnàcym
nale˝y zawsze wy∏àczyç silnik. Wiruje
on jeszcze przez jakiÊ czas po zwolnieniu
dêwigni gazu. Zanim zaczniesz
wykonywaç jakiekolwiek prace, upewnij
si´, czy osprz´t tnàcy zatrzyma∏ si´
ca∏kowicie i od∏àcz przewód od Êwiecy
zap∏onowej.
!
OSTRZE˚ENIE! Niew∏aÊciwy typ osprz´tu
tnàcego lub nieprawid∏owo naostrzone
ostrze zwi´kszajà ryzyko powstania
odbicia.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 420 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA
Polish 421
Wszystkie kraw´dzie tnàce powinny byç ostrzone w
jednakowy sposób, aby nie zmieni∏o si´ wywa˝enie
tarczy.
Ostrzenie ostrza tnàcego
OdnoÊnie prawid∏owego ostrzenia patrz instrukcje na
opakowaniu osprz´tu tnàcego.
Prawid∏owo naostrzone ostrze stanowi podstaw´ efektywnej
pracy i pozwala uniknàç nadmiernego zu˝ywania si´ ostrza i
wykaszarki.
Zadbaj o to, aby ostrze mia∏o stabilny punkt podparcia
podczas ostrzenia. Pos∏uguj si´ okràg∏ym pilnikiem o
Êrednicy 5,5 mm oraz prowadnikiem pilnika.
Kàt ostrzenia wynosi 15°. Co drugi zàb ostrzy si´ w
prawo, a co drugi w lewo. JeÊli ostrze zosta∏o silnie zu˝yte
o kamienie, w wyjàtkowych wypadkach mo˝na si´
pos∏u˝yç p∏askim pilnikiem ostrzàc górne cz´Êci z´bów.
CzynnoÊç t´ nale˝y wykonaç przed ostrzeniem pilnikiem
okràg∏ym. Ostrzenie górnych cz´Êci wszystkich z´bów
powinno odbywaç si´ w ten sam sposób.
Nastaw rozwarcie z´bów. Powinno ono wynosiç 1 mm.
G∏owica ˝y∏kowa
Stosuj wy∏àcznie zalecane g∏owice ˝y∏kowe oraz ˝y∏ki. Sà
one przetestowane przez producenta i dostosowane do
okreÊlonej mocy silnika. Jest to szczególnie wa˝ne, gdy
korzysta si´ z automatycznej g∏owicy ˝y∏kowej. U˝ywaj
tylko zalecanego osprz´tu tnàcego. Patrz rozdzia∏ Dane
techniczne.
Ogólnie bioràc, maszyny z silnikiem o ma∏ej mocy
wymagajà stosowania ma∏ych g∏owic ˝y∏kowych i vice
versa. Silnik musi byç bowiem w stanie wyrzuciç ˝y∏k´
wzd∏u˝ promienia g∏owicy ˝y∏kowej, a tak˝e pokonaç
opór Êcinanej trawy.
D∏ugoÊç ˝y∏ek jest te˝ wa˝na. D∏u˝sza ˝y∏ka wymaga
wi´kszej mocy silnika ni˝ ˝y∏ka krótsza o tej samej
Êrednicy.
Zwróç uwag´, aby przecinacz ˝y∏ki znajdujàcy si´ na
os∏onie g∏owicy, nie by∏ uszkodzony. S∏u˝y on do
przycinania linki na odpowiednià d∏ugoÊç.
Aby przed∏u˝yç ˝ywotnoÊç ˝y∏ek, mo˝na je w∏o˝yç na
par´ dni do wody. Zwi´kszy to wytrzyma∏oÊç i trwa∏oÊç
˝y∏ki.
!
OSTRZE˚ENIE! Ostrze, które jest
wygi´te, zniekszta∏cone, p´kni´te,
z∏amane lub uszkodzone w jakikolwiek
inny sposób nale˝y zawsze poddaç
kasacji. Nigdy nie próbuj prostowaç
wygi´tych ostrzy w celu ponownego ich
u˝ycia. Stosuj wy∏àcznie oryginalne
ostrza przepisanego typu.
WA˚NE!
Stale zwracaj uwag´, czy ˝y∏ka jest równo i mocno
nawini´ta na b´ben, gdy˝ w przeciwnym razie powstanà
szkodliwe dla zdrowia drgania maszyny.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 421 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
MONTA˚
422 – Polish
Monta˝ uchwytu sterowniczego i
ràczki gazu
Zamontuj uchwyt w zacisku na wa∏ku u˝ywajàc do tego
czterech Êrub.
Za∏ó˝ tulej´ ochronnà, tak jak pokazano to na rysunku.
Monta˝ ostrza i g∏owicy ˝y∏kowej
Monta˝ os∏ony ostrza, ostrza do trawy i
no˝a do trawy
Os∏on´ ostrza/os∏on´ wielofunkcyjnà (A) zahacza si´ do
specjalnego uchwytu na wysi´gniku i przykr´ca za
pomocà Êruby (L). Stosuj zalecanà os∏on´ ostrza. Patrz
rozdzia∏ Dane techniczne.
Zamontuj na wa∏ku zdawczym pierÊcieƒ sprz´gajàcy (B).
Obróç wa∏ek do nasadzania ostrza, tak aby jeden z
otworów pierÊcienia sprz´gajàcego zrówna∏ si´ z
odpowiednim otworem na obudowie przek∏adni.
W∏ó˝ ko∏ek blokujàcy (C) do otworu, tak aby wy∏ek zosta∏
zabezpieczony.
Za∏ó˝ na wa∏ek zdawczy ostrze (D), ko∏nierz oporowy (E)
oraz talerz dystansowy (F).
Przykr´ç nakr´tk´ (G). Nakr´tk´ nale˝y dokr´caç
momentem 35-50 Nm (3,5-5 kpm). U˝yj klucza
nasadowego znajdujàcego si´ w zestawie narz´dzi.
Trzymaj klucz za r´kojeÊç mo˝liwie najbli˝ej os∏ony
ostrza. Nakr´tk´ przykr´ca si´ obracajàc kluczem
przeciwnie do kierunku wirowania (UWAGA! jest
lewoskr´tna).
!
OSTRZE˚ENIE!
Podczas monta˝u osprz´tu tnàcego
bardzo wa˝ne znaczenie ma dopilowanie,
aby pierÊcieƒ sprz´gajàcy/prowadnik
ko∏nierza oporowego wszed∏ na
w∏aÊciwe miejsce w Êrodkowym
otworze osprz´tu tnàcego.
Nieprawid∏owo zamontowany osprz´t
tnàcy mo˝e staç si´ przyczynà
powa˝nych obra˝eƒ, gro˝àcych nawet
utratà ˝ycia.
!
!
OSTRZE˚ENIE! W ˝adnym wypadku nie
wolno u˝ywaç osprz´tu tnàcego bez
zamontowanej, zatwierdzonej os∏ony.
Patrz rozdzia∏ Dane techniczne.
Stosowanie niew∏aÊciwych lub
uszkodzonych os∏on mo˝e staç si´
przyczynà powa˝nych obra˝eƒ.
WA˚NE! Aby móc u˝ywaç ostrza tnàcego lub ostrza do
trawy, maszyna musi byç wyposa˝ona w odpowiedni
uchwyt sterowniczy, os∏on´ ostrza i szelki.
A
C
B
L
A
G
F
D
E
A
C
B
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 422 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
MONTA˚
Polish 423
Monta˝ os∏ony przycinarki i g∏owicy
˝y∏kowej
Za∏ó˝ os∏on´ przeciwodpryskowà (A) przeznaczonà do
stosowania z g∏owicà ˝y∏kowà.
Os∏on´/os∏on´ wielofunkcyjnà zahacza si´ do
specjalnego uchwytu na wysi´gniku i przykr´ca za
pomocà Êruby (L).
Zamontuj na wa∏ku zdawczym pierÊcieƒ sprz´gajàcy (B).
Obróç wa∏ek do nasadzania ostrza, tak aby jeden z
otworów pierÊcienia sprz´gajàcego zrówna∏ si´ z
odpowiednim otworem na obudowie przek∏adni.
W∏ó˝ ko∏ek blokujàcy (C) do otworu, tak aby wy∏ek zosta∏
zabezpieczony.
Nakr´ciç g∏owic´ ˝y∏kowà/no˝e plastikowe (H)
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Demonta˝ przeprowadza si´ post´pujàc w odwrotnej
kolejnoÊci.
Monta˝ os∏ony ostrza i ostrza
tnàcego
Zdemontuj p∏ytk´ mocujàcà (H). Zamontuj element
poÊredniczàcy (I) i zacisk (J) za pomocà dwóch Êrub (K),
zgodnie z rysunkiem. Os∏ona ostrza (A) zostaje
zamontowana do elementu poÊredniczàcego za pomocà
4 Êrub (L), zgodnie z rysunkiem.
UWAGA! Zawsze stosuj os∏on´ zalecanà dla danego
osprz´tu tnàcego. Patrz rozdzia∏ Dane techniczne.
Zamontuj na wa∏ku zdawczym pierÊcieƒ sprz´gajàcy (B).
Obróç wa∏ek do nasadzania ostrza, tak aby jeden z
otworów pierÊcienia sprz´gajàcego zrówna∏ si´ z
odpowiednim otworem na obudowie przek∏adni.
W∏ó˝ ko∏ek blokujàcy (C) do otworu, tak aby wy∏ek zosta∏
zabezpieczony.
UmieÊç ostrze (D) i ko∏nierz oporowy (F) na wale
zdawczym.
Przykr´ç nakr´tk´ (G). Nakr´tk´ nale˝y dokr´caç
momentem 35-50 Nm (3,5-5 kpm). U˝yj klucza
nasadowego znajdujàcego si´ w zestawie narz´dzi.
Trzymaj klucz za r´kojeÊç mo˝liwie najbli˝ej os∏ony
ostrza. Nakr´tk´ przykr´ca si´ obracajàc kluczem
L
A
A
C
B
H
A
C
B
A
L
I
J
K
H
F
D
B
G
C
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 423 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
MONTA˚
424 – Polish
przeciwnie do kierunku wirowania (UWAGA! jest
lewoskr´tna).
Podczas odkr´cania i przykr´cania nakr´tki ostrza tnàcego
zawsze istnieje ryzyko skaleczenia si´ o z´by ostrza tnàcego.
Nale˝y zatem pami´taç, aby podczas wykonywania tej
czynnoÊci r´ka os∏oni´ta by∏a przez os∏on´ ostrza. Aby by∏o to
mo˝liwe, u˝ywaj zawsze klucza nasadowego z r´kojeÊcià o
odpowiedniej d∏ugoÊci. Strza∏ka na rysunku wskazuje obszar,
w którym nale˝y operowaç kluczem nasadowym przy
odpowiednio odkr´caniu i dokr´caniu nakr´tki.
Zak∏adanie os∏ony transportowej
Zamocuj na ostrzu pokryw´ transportowà, tak jak to
pokazano na ilustracji.
Dopasowywanie szelek i
zawieszenia wykaszarki
Szybkie rozpinanie
Z przodu znajduje si´ ∏atwo dost´pny mechanizm szybkiego
rozpinania. Pos∏u˝ si´ nim w wypadku zapalenia si´ silnika lub
w innych sytuacjach awaryjnych, gdy konieczne jest szybkie
oswobodzenie si´ z maszyny i szelek.
Równomierne obcià˝enie ramion
W∏aÊciwe dopasowanie szelek i zawieszenia maszyny
znacznie u∏atwia prac´. Wyreguluj szelki tak, aby zapewnia∏y
jak najlepszà pozycj´ przy pracy. Âciàgnij boczne paski, tak
aby obcià˝enie obu ramion by∏o równomierne.
Prawid∏owa wysokoÊç
Wyreguluj pasek naramienny, tak aby osprz´t tnàcy
ustawiony by∏ równolegle do ziemi.
Prawid∏owe wywa˝enie
Oprzyj osprz´t tnàcy lekko o ziemi´. Przesuƒ oczko do
zawieszania, aby osiàgnàç lepsze wywa˝enie wykaszarki.
!
OSTRZE˚ENIE! Podczas pracy
wykaszarka musi zawsze byç zahaczona
do szelek. W przeciwnym razie nie
mo˝na bezpiecznie manewrowaç
wykaszarkà, w wyniku czego mo˝esz
okaleczyç siebie lub innych. Nigdy nie
u˝ywaj szelek z zepsutym mechanizmem
szybkiego rozpinania.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 424 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SI¢ Z PALIWEM
Polish 425
Zasady bezpieczeƒstwa - paliwo
Nigdy nie uruchamiaj maszyny, gdy:
1 Je˝eli rozla∏eÊ paliwo na urzàdzenie. Wytrzyj jà i
poczekaj, a˝ wyschnà resztki benzyny.
2 Je˝eli obla∏eÊ paliwem siebie lub swoje ubranie, zmieƒ
ubranie. Pêrzemyj te cz´Êci cia∏a, które mia∏y stycznoÊç z
paliwem. U˝yj wody I myd∏a.
3 Paliwo wycieka z maszyny. Regularnie sprawdzaj
szczelnoÊç korka wlewowego i przewodów paliwowych.
Transport i przechowywanie
Maszyn´ i paliwo nale˝y przechowywaç i transportowaç
w taki sposób, aby w razie ewentualnego wycieku paliwa
i powstania oparów nie zachodzi∏o ryzyko wyst´powania
iskier lub otwartego p∏omienia, np. w pobli˝u maszyn i
silników elektrycznych, kontaktów elektrycznych/
prze∏àczników pràdu lub kot∏ów.
Do przechowywania i transportowania paliwa nale˝y
u˝ywaç pojemników specjalnie przeznaczonych do tego
celu i zatwierdzonych.
Przed odstawieniem maszyny na d∏u˝sze
przechowywanie nale˝y opró˝niç zbiornik paliwa.
Dowiedz si´ na najbli˝szej stacji benzynowej, co nale˝y
zrobiç z nie zu˝ytym paliwem.
Przed odstawieniem maszyny na d∏u˝sze przechowanie
nale˝y jà dok∏adnie oczyÊciç i przeprowadziç kompletny
serwis.
Os∏ona transportowa osprz´tu tnàcego musi byç zawsze
zamontowana na czas transportu lub przechowywania
maszyny.
Na czas transportu maszyn´ nale˝y zabezpieczyç.
Gdy maszyna odstawiona jest na przechowanie, nie
znajduje si´ pod nadzorem, a tak˝e podczas
wykonywania wszelkich przewidzianych czynnoÊci
serwisowych, nale˝y zawsze zdejmowaç nasadk´ Êwiecy
zap∏onowej w celu zapobie˝enia niezamierzonemu
uruchomieniu silnika.
Paliwo
UWAGA! Maszyna wyposa˝ona jest w silnik dwusuwowy.
Jako paliwo nale˝y stosowaç wy∏àcznie mieszank´ benzyny z
olejem do dwusuwów. Dok∏adne odmierzenie iloÊci oleju
gwarantuje uzyskanie mieszanki o prawid∏owym sk∏adzie. W
przypadku sporzàdzania ma∏ej iloÊci mieszanki nawet
niewielkie zachwianie proporcji mo˝e znacznie wp∏ynàç na jej
sk∏ad.
Benzyna
UWAGA! Stosuj wy∏àcznie wysokogatunkowà benzyn´ o
liczbie oktanowej co najmniej 90 (RON), zmieszanà z olejem.
Je˝eli posiadana maszyny wyposa˝ona jest w katalizator
(patrz rozdzia∏ "Dane techniczne") wolno stosowaç wy∏àcznie
benzyn´ bezo∏owiowà (wysokojakoÊciowà, zmieszanà z
olejem). Benzyna o∏owiowa spowoduje zniszczenie
katalizatora.
Nale˝y stosowaç benzyn´ dostosowanà do wymogów
Êrodowiska naturalnego, tzw. benzyn´ alkalitowà, je˝eli taka
jest dost´pna.
Mo˝na stosowaç paliwo mieszane z etanolem E10
(mieszanka maks. 10% etanolu). Stosowanie mieszanek z
etanolem wy˝szych ni˝ E10 to gorsze warunki pracy, które
mogà prowadziç do uszkodzenia silnika.
Zaleca si´ benzyn´ co najmniej 90-oktanowà (RON).
Stosowanie benzyny o liczbie oktanowej mniejszej ni˝ 90
powoduje stukanie. Prowadzi to do przegrzania silnika, co
mo˝e byç przyczynà jego powa˝nego uszkodzenia.
W przypadku pracy silnika na stale wysokich obrotach
zaleca si´ stosowanie benzyny o wy˝szej liczbie
oktanowej.
Olej do silników dwusuwowych
W celu zapewnienia najlepszego rezultatu i najlepszych
osiàgów stosuj olej Universal, Universal powered by
McCULLOCH do silników dwusuwowych, który jest
specjalnie dostosowany do naszych silników
dwusuwowych, ch∏odzonych powietrzem.
Nigdy nie u˝ywaj oleju do dwusuwów przeznaczonego do
ch∏odzonych wodà, przyczepnych silników do ∏odzi, czyli
tzw. oleju do silników przyczepnych (oznaczonego
TCW).
Nigdy nie u˝ywaj oleju przeznaczonego do silników
czterosuwowych.
Niska jakoÊç oleju lub zbyt bogata mieszanka benzyny z
olejem mo˝e mieç negatywny wp∏yw na dzia∏anie
katalizatora i na jego okres u˝ytkowania.
Olej taki stosuje si´ w proporcji
1:50 (2%) z olejem Universal, Universal powered by
McCULLOCH do silników dwusuwowych.
!
OSTRZE˚ENIE! Zachowuj ostro˝noÊç
podczas obchodzenia si´ z paliwem.
Pami´taj o ryzyku po˝aru, eksplozji,
unikaj wdychania oparów.
!
OSTRZE˚ENIE! Paliwo i jego opary sà
bardzo ∏atwo palne. Wdychanie oparów
paliwa lub kontakt paliwa ze skórà mo˝e
doprowadziç do powa˝nych obra˝eƒ.
Zachowuj ostro˝noÊç i zapewnij dobrà
wentylacj´ podczas post´powania z
paliwem.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 425 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SI¢ Z PALIWEM
426 – Polish
1:33 (3%) z innymi olejami do ch∏odzonych powietrzem
silników dwusuwowych, sklasyfikowanymi jako JASO
FB/ISO EGB.
Sporzàdzanie mieszanki
Mieszank´ sporzàdzaj w czystym pojemniku,
zatwierdzonym jako odpowiedni do przechowywania
benzyny.
Do naczynia nalej najpierw po∏ow´ benzyny
przeznaczonej do sporzàdzenia mieszanki. Nast´pnie
dodaj do niej ca∏à dawk´ oleju. Wymieszaj dok∏adnie
paliwo z olejem potrzàsajàc pojemnikiem. Dolej pozosta∏à
iloÊç benzyny.
Przed ka˝dorazowym nalaniem paliwa do zbiornika
maszyny wymieszaj je dok∏adnie potrzàsajàc kanistrem.
Nie sporzàdzaj mieszanki w iloÊci wi´kszej ni˝ to jest
potrzebne do 1 miesi´cznego u˝ycia.
Zbiornik paliwa nieu˝ywanej przez d∏u˝szy czas maszyny
nale˝y opró˝niç i oczyÊciç.
Tankowanie
Stosuj kanister z zabezpieczeniem przeciw przelewaniu
paliwa.
Je˝eli rozla∏eÊ paliwo na urzàdzenie. Wytrzyj jà i
poczekaj, a˝ wyschnà resztki benzyny.
OczyÊç korek wlewowy i powierzchni´ wokó∏ niego.
Zanieczyszczenia dostajàce si´ do zbiornika mogà byç
przyczynà zak∏óceƒ w pracy silnika.
Zadbaj o to, aby paliwo by∏o dobrze zmieszane
potrzàsajàc kanistrem przed zatankowaniem.
Benzyna, w
litrach
Olej do silników dwusuwowych,
w litrach
2% (1:50) 3% (1:33)
5 0,10 0,15
10 0,20 0,30
15 0,30 0,45
20 0,40 0,60
!
OSTRZE˚ENIE! Podczas tankowania
przestrzegaj nast´pujàcych zasad, które
zmniejszajà ryzyko po˝aru:
Mieszanie i nalewanie paliwa nale˝y
wykonywaç na zewnàtrz, w miejscu
gdzie nie ma iskier lub p∏omieni.
Nie pal i nie stawiaj niczego goràcego w
pobli˝u naczyƒ z paliwem.
Nigdy nie tankuj, gdy silnik jest
uruchomiony.
Przed przystàpieniem do tankowania,
wy∏àcz silnik i odczekaj kilka minut a˝
ostygnie.
Korek wlewowy otwieraj ostro˝nie,
poniewa˝ wewnàtrz zbiornika mo˝e
panowaç nadciÊnienie.
Po zatankowaniu dok∏adnie zakr´ç korek
wlewowy.
Przed uruchomieniem maszyny przenieÊç
jà na bezpiecznà odleg∏oÊç od miejsca
tankowania.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 426 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
URUCHAMIANIE I WY¸ÑCZANIE
Polish 427
Kontrola przed uruchomieniem
Sprawdê, czy ostrze nie jest p´kni´te u podstawy z´bów
lub przy otworze Êrodkowym. Najcz´stszà przyczynà
p´kni´ç sà ostre wci´cia u podstawy z´bów powsta∏e
podczas ostrzenia lub u˝ywania ostrza z t´pymi z´bami.
Ostrze z p´kni´ciami nale˝y poddaç kasacji.
Sprawdê, czy na ko∏nierzu oporowym nie powsta∏y
p´kni´cia wskutek zm´czenia materia∏u lub zbyt
mocnego dokr´cania. W razie stwierdzenia p´kni´ç
ko∏nierz oporowy nale˝y poddaç kasacji.
Upewnij si´, czy nakr´tka zabezpieczajàca nie utraci∏a
swojej zdolnoÊci mocujàcej. ZdolnoÊç mocujàca nakr´tki
zabezpieczajàcej powinna odpowiadaç momentowi si∏y
równemu 1,5 Nm. Moment si∏y dokr´cenia nakr´tki
wynosi 35-50 Nm.
Skontroluj, czy os∏ona ostrza nie jest uszkodzona ani
p´kni´ta. Os∏on´ ostrza, która zosta∏a uderzona lub na
której wyst´pujà p´kni´cia nale˝y wymieniç na nowà.
Skontroluj, czy g∏owica ˝y∏kowa i os∏ona
przeciwodpryskowa nie sà uszkodzone ani p´kni´te.
G∏owic´ ˝y∏kowà lub os∏on´ przeciwodpryskowà, które
zosta∏y uderzone lub na których wyst´pujà p´kni´cia
nale˝y wymieniç na nowe.
Nigdy nie u˝ywaj maszyny bez os∏ony lub z os∏onà
uszkodzonà.
Zanim maszyna zostanie uruchomiona, wszystkie
pokrywy muszà zostaç prawid∏owo zamontowane I nie
mogà byç uszkodzone.
Uruchamianie i wy∏àczanie
Uruchamianie
Zap∏on: Przesuƒ wy∏àcznik do po∏o˝enia w∏àczenia.
Ssanie:
!
OSTRZE˚ENIE! Przed uruchomieniem
maszyny musi byç zamontowana
kompletna os∏ona sprz´g∏a z
wysi´gnikiem, gdy˝ w przeciwnym razie
sprz´g∏o mo˝e si´ obluzowaç i
spowodowaç obra˝enia.
Przed uruchomieniem maszyny przenieÊç
jà na bezpiecznà odleg∏oÊç od miejsca
tankowania. Ustaw maszyn´ na
stabilnym pod∏o˝u. Dopilnuj, aby osprz´t
tnàcy do niczego nie dotyka∏.
Dopilnuj, aby nikt nieupowa˝niony nie
znajdowa∏ si´ w pobli˝u miejsca pracy,
gdy˝ grozi to odniesieniem powa˝nych
obra˝eƒ. Bezpieczna odleg∏oÊç wynosi 15
m.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 427 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
URUCHAMIANIE I WY¸ÑCZANIE
428 – Polish
Wyciàgnij dêwigni´ ssania do po∏o˝enia w∏àczenia.
Pompa paliwowa:
PrzyciÊnij kilkakrotnie gumowà gruszk´ r´cznej pompy
paliwowej, tak aby nape∏ni∏a si´ paliwem. Gruszka nie musi
byç nape∏niona ca∏kowicie.
PrzyciÊnij korpus maszyny do ziemi lewà r´kà (UWAGA! Nie
stopà!). Ujmij uchwyt rozrusznika prawà r´kà i ciàgnij powoli,
a˝ poczujesz opór (zaz´bienie rozrusznika), a nast´pnie
szarpnij szybko i energicznie. Nigdy nie owijaj linki
rozrusznika wokó∏ d∏oni.
Gdy silnik zaskoczy, natychmiast ustaw dêwigni´ ssania z
powrotem w pierwotnym po∏o˝eniu. Po uruchomieniu silnika
bezzw∏ocznie wciÊnij dêwigni´ gazu do oporu, przy czym
obroty rozruchowe wy∏àczà si´ automatycznie.
UWAGA! Nie wyciàgaj linki rozrusznika ca∏kowicie i nie
puszczaj jej nagle, gdy jest wyciàgni´ta. Mo˝e to
spowodowaç uszkodzenie maszyny.
UWAGA! Nigdy nie dotykaj ˝adnà cz´Êcià cia∏a do
oznaczonej powierzchni. Dotkni´cie mo˝e spowodowaç
oparzenie cia∏a lub pora˝enie pràdem, je˝eli nasadka Êwiecy
zap∏onowej jest uszkodzona. U˝ywaj zawsze r´kawic. Nigdy
nie u˝ywaj maszyny z uszkodzonà nasadkà Êwiecy
zap∏onowej.
Wy∏àczanie silnika
Silnik unieruchamia si´ przez wy∏àczenie zap∏onu.
UWAGA! Silnik unieruchamia si´ przez wy∏àczenie zap∏onu.
!
OSTRZE˚ENIE! Gdy dêwignia ssania
znajduje si´ w po∏o˝eniu w∏àczenia,
osprz´t tnàcy zaczyna wirowaç w
momencie uruchamiania silnika.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 428 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
TECHNIKA PRACY
Polish 429
Ogólne zasady pracy maszynà
Podstawowe zasady bezpieczeƒstwa
1 Rozglàdnij si´, aby:
Upewniç si´, ˝e w pobli˝u nie znajdujà si´ ludzie,
zwierz´ta lub przedmioty mogàce mieç wp∏yw na
sprawowanie przez Ciebie kontroli nad maszynà.
Aby zapewniç, ˝e osoby postronne i zwierz´ta nie
ponoszà ryzyka zetkni´cia si´ z osprz´tem tnàcym lub
uderzenia przedmiotami odrzucanymi na odleg∏oÊç przez
osprz´t tnàcy.
UWAGA! Nigdy nie u˝ywaj maszyny, jeÊli nie masz
mo˝liwoÊci wezwania pomocy w razie wypadku.
2 Dokonaj inspekcji obszaru, w którym b´dziesz pracowaç.
Usuƒ wszystkie porozrzucane przedmioty, jak kamienie,
szk∏o, gwoêdzie, druty, sznurki i inne, które mogà zostaç
odrzucone przez maszyn´ lub zaplàtaç si´ na osprz´cie
tnàcym.
3 Nie nale˝y u˝ywaç maszyny w z∏ych warunkach
atmosferycznych. Np. w czasie g´stej mg∏y, du˝ych
opadów, silnego wiatru, du˝ego mrozu itp. Praca przy z∏ej
pogodzie jest m´czàca i niesie ze sobà dodatkowe
zagro˝enia np. Êliski grunt, niemo˝liwy do przewidzenia
kierunek obalania drzew itp.
4 Zapewnij sobie bezpieczne poruszanie i pozycj´ przy
pracy. Przy poruszaniu si´ po powierzchni roboczej nale˝y
uwa˝aç na ewentualne przeszkody (korzenie, g∏azy,
ga∏´zie, do∏y, rowy itp.). Szczególnà ostro˝noÊç nale˝y
zachowaç podczas pracy na terenie pochy
5 Zachowaj szczególnà ostro˝noÊç podczas ci´cia
napr´˝onych drzew. Napr´˝one drzewo mo˝e zarówno
przed, jak i po przeci´ciu spr´˝ynowaç powracajàc do
swojego normalnego po∏o˝enia. W razie nieprawid∏owego
ustawienia si´ przy drzewie lub niew∏aÊciwego
umiejscowienia rzazu drzewo mo˝e uderzyç w Ciebie lub
w maszyn´, w wyniku czego mo˝esz straciç kontrol´.
Obie okolicznoÊci mogà doprowadziç do powa˝nych
obra˝eƒ cia∏a.
6 Utrzymuj dobrà równowag´ i mocne oparcie dla stóp. Nie
nale˝y si´ nadmiernie wyciàgaç. Przez ca∏y czas
zachowaj w∏aÊciwe ustawienie stóp i równowag´.
7 Pod∏àczyç urzàdzenie do ucha do zawieszania
znajdujàcego si´ na szelkach. Trzymaj zawsze maszyn´
dwoma r´koma. Trzymaj maszyn´ po prawej stronie
tu∏owia. Trzymaj wszystkie cz´Êci cia∏a z dala od
powierzchni goràcych. Trzymaj wszystkie cz´Êci cia∏a z
dala od obracajàcego si´ osprz´tu tnàcego.
8 Osprz´t tnàcy trzymaj na wysokoÊci poni˝ej pasa.
WA˚NE!
W niniejszym rozdziale omówione sà podstawowe zasady
bezpieczeƒstwa obowiàzujàce podczas pracy wykaszarkà i
przycinarkà.
Je˝eli znajdziesz si´ w sytuacji, w której nie jesteÊ pewny
prawid∏owoÊci dalszego sposobu post´powania, zasi´gnij
porady eksperta. Zwróç si´ do swojego dealera lub
warsztatu obs∏ugi technicznej.
Nie podejmuj si´ pracy, gdy uwa˝asz, ˝e nie masz
wystarczajàcych kwalifikacji.
Przed przystàpieniem do u˝ytkowania nale˝y uzmys∏owiç
sobie ró˝nice mi´dzy wykaszaniem zaroÊli leÊnych,
wykaszaniem trawy i przycinaniem trawy.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 429 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM
TECHNIKA PRACY
430 – Polish
9 Przechodzàc na inne miejsce pracy nale˝y wy∏àczyç
silnik. Podczas przemieszczania si´ na d∏u˝szych
odcinkach bàdê w czasie transportu, nale˝y u˝ywaç
os∏ony transportowej.
10 Nigdy nie pozostawiaj maszyny z w∏àczonym silnikiem
bez nadzoru.
ABC wykaszania
Stosuj zawsze w∏aÊciwy sprz´t.
Miej zawsze dobrze dopasowany sprz´t.
Przestrzegaj przepisów bezpieczeƒstwa.
W∏aÊciwie organizuj prac´.
Ostrze w chwili przyk∏adania powinno zawsze pracowaç
na najwy˝szych obrotach.
U˝ywaj zawsze dobrze naostrzonych ostrzy.
Unikaj kamieni.
Kontroluj kierunek opadania (wykorzystuj wiatr).
Metody pracy
Przed przystàpieniem do wykaszania nale˝y zbadaç dany
obszar, tzn. jaki jest teren, czy pod∏o˝e jest pochylone,
kamieniste, pokryte rowami itp.
Nast´pnie rozpocznij wykaszanie w tej cz´Êci dzia∏ki,
gdzie jest naj∏atwiej, uzyskujàc w ten sposób dogodny
punkt wyjÊcia.
Pracuj systematycznie, poruszajàc si´ w t´ i z powrotem
w poprzek dzia∏ki, tak aby szerokoÊç pasa pracy wynosi∏a
4-5 m. W ten sposób wykorzystany zostaje pe∏ny zasi´g
maszyny w obu kierunkach, a praca u˝ytkownika staje si´
u∏atwiona i urozmaicona.
D∏ugoÊç odcinka pracy powinna wynoÊç ok. 75 m.
Zbiorniki na paliwo nale˝y przenosiç w miar´ przesuwania
si´ pracy.
!
OSTRZE˚ENIE! Operatorowi maszyny, ani
nikomu innemu nie wolno próbowaç
odciàgaç ci´tego materia∏u, podczas gdy
silnik pracuje lub osprz´t tnàcy obraca
si´, gdy˝ mo˝e to doprowadziç do
powa˝nych obra˝eƒ.
Zanim przystàpisz do usuwania materia∏u
owini´tego wokó∏ osi, na której
zamocowana jest tarcza tnàca, wy∏àcz
silnik i odczekaj do ca∏kowitego ustania
obrotów osprz´tu tnàcego, gdy˝ w
przeciwnym razie istnieje ryzyko
odniesienia obra˝eƒ. Podczas pracy oraz
zaraz po jej zakoƒczeniu przek∏adnia
kàtowa mo˝e byç nagrzana. Dotkni´cie
jej grozi oparzeniem.
!
OSTRZE˚ENIE! Uwa˝aj na przedmioty
odrzucane spod tarczy. Stosuj zawsze
atestowane okulary ochronne lub mask´
ochronnà twarzy. Nigdy nie nachylaj si´
nad os∏onà zabezpieczajàcà osprz´tu
tnàcego. Odrzucony przez maszyn´
kamieƒ lub zanieczyszczenia mogà
uderzyç ci´ w oko i spowodowaç utrat´
wzroku lub inne powa˝ne obra˝enia.
Nie pozwól osobom nieupowa˝nionym
przebywaç w pobli˝u. Dzieci, zwierz´ta i
obserwatorzy muszà znajdowaç si´ poza
strefà zagro˝enia, w bezpiecznej
odleg∏oÊci, nie mniejszej ni˝ 15 m.
Wy∏àcz natychmiast maszyn´, gdy ktoÊ
si´ zbli˝a. Nigdy nie obracaj si´
gwa∏townie z maszynà nie upewniwszy
si´ uprzednio, ˝e nikt nie znajduje si´ z
ty∏u, w strefie zagro˝enia.
!
OSTRZE˚ENIE! Drobne ga∏´zie lub trawa
zaklinowywujà si´ czasami mi´dzy
osprz´tem tnàcym i os∏onà. Wy∏àcz
zawsze silnik zanim zaczniesz ich
usuwanie.
!
OSTRZE˚ENIE! Maszyna wyposa˝ona w
tarcz´ tnàcà lub w tarcz´ do koszenia
trawy mo˝e zostaç gwa∏townie
odrzucona w bok, gdy tarcza natrafi na
przedmiot trwale zwiàzany z pod∏o˝em.
Zjawisko to nazywa si´ odbiciem.
Odbicie tarczy mo˝e byç wystarczajàco
silne, by spowodowaç odrzucenie
maszyny oraz/lub operatora i utrat´
kontroli nad maszynà. Odbicie tarczy
mo˝e nastàpiç ca∏kiem nieoczekiwanie,
je˝eli maszyna napotka na przeszkod´,
zgaÊnie lub zakleszczy si´.
Prawdopodobieƒstwo wyst´powania
odbiç tarczy jest wi´ksze podczas ci´cia
w miejscach, w których ci´ty materia∏
nie jest dobrze widoczny.
Unikaj pi∏owania tà cz´Êcià ostrza, która
odpowiada miejscu na zegarze mi´dzy
godzinà 12 i 3. SzybkoÊç wirowania
mo˝e spowodowaç odbicie ostrza
w∏aÊnie w tej cz´Êci w chwili
przyk∏adania go do grubszych pni.
S1155295-38_3,B40B,BTELITE.fm Page 430 Thursday, September 13, 2018 8:00 AM