Hilti SR 30 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
SR 30
de Original-Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
en Original operating instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
nl Originele handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
fr Mode d'emploi original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
es Manual de instrucciones original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
pt Manual de instruções original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
it Manuale d’istruzioni originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
da Original brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
sv Originalbruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
no Original bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
fi Alkuperäiset ohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
et Originaalkasutusjuhend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
lv Oriģinālā lietošanas instrukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
lt Originali naudojimo instrukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
pl Oryginalna instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
ru Перевод оригинального руководства по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
sl Originalna navodila za uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
kk Түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулық . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
el Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
tr Orijinal kullanım kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
*2243029*
2243029 Polski 135
8.1 Tiesinis pjūklas nėra parengtas veikti
Sutrikimas Galima priežastis Sprendimas
Prietaisas neįsijungia. Nepaspaustas transportinės ap-
saugos įtaisas.
Paspauskite transportinės
apsaugos įtaisą.
Pjūklelio negalima išimti
įrankio griebtuvo.
Fiksavimo svirtis paspausta ne iki
atramos.
Fiksavimo svirtį spauskite, kol
atsirems, ir pjūklelį išimkite.
Įrankio griebtuvas pripildytas pjo-
vimo liekanų.
Pašalinkite pjovimo liekanas
ir reguliariai valykite įrankio
griebtuvą išorės. Prietaiso
priežiūra. psl. 134
8.2 Tiesinis pjūklas yra parengtas veikti
Sutrikimas Galima priežastis Sprendimas
Prietaisas veikia ne visa galia. Valdymo jungiklis nuspaustas ne iki
galo
Valdymo jungiklį spauskite iki
galo.
Pjūklelio negalima išimti
įrankio griebtuvo.
Fiksavimo svirtis paspausta ne iki
atramos.
Fiksavimo svirtį spauskite, kol
atsirems, ir pjūklelį išimkite.
9 Utilizavimas
Hilti prietaisai yra pagaminti medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo
sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą
perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos
konsultanto.
Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!
10 RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r8627548.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.
11 Gamintojo teikiama garantija
Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Oryginalna instrukcja obsługi
1 Dane dotyczące dokumentacji
1.1 O niniejszej dokumentacji
Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek
konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
Należy stosować s do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeż zawartych w niniejszej
dokumentacji i podanych na wyrobie.
Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom
wyłącznie z instrukcją obsługi.
1.2 Objaśnienie symboli
1.2.1 Ostrzeżenia
Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastoso-
wano następujące hasła ostrzegawcze:
136 Polski 2243029
*2243029*
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód
materialnych.
1.2.2 Symbole w dokumentacji
W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
1.2.3 Symbole na rysunkach
Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków robo-
czych opisanych w tekście
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy
w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.
1.3 Symbole zależne od produktu
1.3.1 Symbole na produkcie
Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Zaryglowane
Odryglowane
Jałowa prędkość skokowa
Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
1.4 Informacje o produkcie
Produkty przeznaczone do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane
i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel.
Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego
wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób
niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
*2243029*
2243029 Polski 137
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone na tabliczce znamionowej.
Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku
pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
Dane o produkcie
Piła szablasta SR 30
Generacja 01
Nr seryjny
1.5 Deklaracja zgodności
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi
i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
2 Bezpieczeństwo
2.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia,
jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia.
Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub
ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych
prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu
zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu
pracy mogą prowadzić do wypadków.
Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w któ-
rym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych
osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować
wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfi-
kowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki.
W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje
zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia
lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić
przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone
lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącz-
nie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego
do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącz-
nik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
Bezpieczeństwo osób
Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie
używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu
lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
138 Polski 2243029
*2243029*
Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego
wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask
ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza
ryzyko obrażeń ciała.
Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia
do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do
ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia
elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty,
można spowodować wypadek.
Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze,
które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać
równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów,
odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy
one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza
zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji
elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia.
Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych
obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone.
Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie
można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności
zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem
lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane przez
osoby niedoświadczone.
Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części
funkcjonują bez zarzutu i nie zablokowane, czy części nie popękane ani uszkodzone w takim
stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia.
Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części.
Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia
tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wska-
zówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie
elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one
być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną
obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Serwis
Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko orygi-
nalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.
2.2 Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pilarek z poruszającym się w obie strony
brzeszczotem
Podczas wykonywania prac, w trakcie których urządzenie może natrafić na ukryte przewody elek-
tryczne, trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym
może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie
prądem.
*2243029*
2243029 Polski 139
Zamocować i zabezpieczyć narzędzie za pomocą zacisków lub w inny sposób na stabilnym
podłożu. Nie trzymać obrabianego przedmiotu jedynie dłonią ani nie dociskać do własnego ciała,
ponieważ pozostanie niestabilny, co może prowadzić do utraty kontroli.
2.3 Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przy cięciu
Bezpieczeństwo osób
Nie wkładać rąk w strefę cięcia i nie dotykać brzeszczotu. Drugą ręką trzymać przednią część uchwytu
lub obudowę silnika. Trzymanie piły oburącz zapobiega skaleczeniu rąk przy cięciu.
Używać wyłącznie produktu, który jest w dobrym stanie technicznym.
Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować
zranienia i poparzenia.
Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować
odkurzacz przemysłowy z oficjalnie dopuszczoną klasą ochrony, odpowiadającą lokalnym przepisom o
ochronie przeciwpyłowej. Pyły z niektórych materiałów, jak zawierające ołów pokrycie malarskie, niektóre
rodzaje drewna, beton, mur i kamień zawierające kwarc oraz minerały i metale, mogą być szkodliwe dla
zdrowia.
Zadbać o prawidłową wentylację miejsca pracy i w razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową odpowied-
nią do każdego rodzaju pyłu. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłu może wywołać reakcje alergiczne
oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu.
Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców.
Nie wkładać rąk pod obrabiany materiał.
Urządzenie należy mocno trzymać oburącz za przeznaczone do tego celu uchwyty i ustawić ramiona w
pozycji, w której można powstrzymać siły odrzutu.
Uchwyty muszą być zawsze suche i czyste.
Zawsze stawać z boku brzeszczotu, nigdy nie ustawiać brzeszczotu w jednej linii z własnym ciałem.
Podczas odrzutu piła może odskoczyć do tyłu!
W przypadku zakleszczenia się brzeszczotu lub przerwania pracy należy wyłączyć urządzenie i pozostawić
do całkowitego zatrzymania się brzeszczotu. Nigdy nie wyciągać piły z obrabianego materiału, gdy
brzeszczot jeszcze się porusza, ponieważ istnieje ryzyko powstania odrzutu.
W celu ponownego uruchomienia piły, która utknęła w obrabianym materiale, należy wyśrodkować
brzeszczot w szczelinie cięcia, a następnie sprawdzić, czy zęby brzeszczotu nie zakleszczyły się w
materiale.
Szczególną ostrożność należy zachować podczas cięcia ścian lub innych niewidocznych stref. Brzeszczot
może podczas cięcia zablokować się w ukrytych obiektach i spowodować odrzut.
Zanim piła zostanie uruchomiona należy sprawdzić, czy brzeszczot jest bezpiecznie zablokowany w
uchwycie narzędziowym, pociągając za niego. Wypadające brzeszczoty stanowią ogromne niebezpie-
czeństwo.
Bezpieczeństwo elektryczne
Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występo-
wania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. W przypadku uszkodzenia
przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.
Podczas wykonywania prac, w trakcie których urządzenie może natrafić na ukryte przewody elektryczne,
trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może
doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie
prądem.
Regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia i w razie stwierdzenia jego uszkodzenia
oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi. Jeśli uszkodzony jest przewód przyłączeniowy
elektronarzędzia, należy go wymienić na specjalny i dopuszczony do użytku przewód przyłączeniowy,
dostępny w serwisie. Regularnie kontrolować przedłużacze i w razie uszkodzenia wymienić je na nowe.
Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać.
Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą
stwarzać ryzyko porażenia prądem.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
Nie stosować tępych lub uszkodzonych brzeszczotów. Powodują one zwiększone tarcie oraz niebezpie-
czeństwo zakleszczania się lub odrzutu brzeszczotu.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących posługiwania się brzeszczotami i przechowywania ich.
Za pomocą płozy dociskowej docisnąć urządzenie do obrabianego przedmiotu. Zapewnia to optymalną
wydajność i bezpieczną pracę.
140 Polski 2243029
*2243029*
Nosić odpowiednią odzież ochronną, zabezpieczającą przed poparzeniem przez gorące wióry.
2.4 Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Używać wyłącznie produktu, który jest w dobrym stanie technicznym.
Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
Nie stosować tępych lub uszkodzonych brzeszczotów. Powodują one zwiększone tarcie oraz niebezpie-
czeństwo zakleszczania się lub odrzutu brzeszczotu.
Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występo-
wania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. W przypadku uszkodzenia
przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.
Obrabiany materiał zabezpieczyć na stabilnym podłożu. Nigdy nie trzymać obrabianego materiału w ręku
lub na nodze.
Włączyć produkt dopiero po przyjęciu odpowiedniej pozycji roboczej.
Podczas cięcia prowadzić urządzenie zawsze w kierunku od siebie.
Pracować z umiarkowanym dociskiem i odpowiednią prędkością cięcia, szczególnie w przypadku rur o
dużych średnicach. Zapobiega to przegrzaniu się urządzenia.
Przed przystąpieniem do przecinania rur upewnić się, że nie ma w nich cieczy. W razie potrzeby opróżnić
je.
Podczas cięcia rur trzymać urządzenie nad ciętą rurą.
Urządzenie nie jest zabezpieczone przed wnikaniem w nie wilgoci. Wyciekająca ciecz może
spowodować zwarcie w urządzeniu.
Nigdy nie zagłębiać piły w podłożu, jeśli nie wiadomo, co się pod nim znajduje. Tor cięcia, na górze i
dole, musi być wolny od przeszkód.
Jeśli brzeszczot natrafi na jakiś przedmiot, może dojść do odrzutu urządzenia.
Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować
zranienia i poparzenia.
Na czas przechowywania lub transportu urządzenia należy włączać zabezpieczenie transportowe.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących posługiwania się brzeszczotami i przechowywania ich.
Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu w czasie pracy urządzenia muszą nosić odpowiednie okulary
ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne i lekką maskę przeciwpyłową.
Zawsze stosować brzeszczot o odpowiedniej długości. W trakcie całego suwu brzeszczot musi wystawać
poza element obrabiany.
Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego
ukrwienia.
Nie patrzeć bezpośrednio w światło (diody LED) ani nie świecić innym osobom w twarz. Istnieje
niebezpieczeństwo oślepienia.
Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu. Zawsze nosić osobiste
wyposażenie ochronne, zakładać okulary i rękawice ochronne.
W przypadku prac przebiciowych należy zabezpieczyć obszar po drugiej stronie.
Zawsze stosować brzeszczoty, które podczas skoku wystają co najmniej 40 mm poza obrabiany
przedmiot. Zapobiega to powstawaniu silnego odrzutu.
*2243029*
2243029 Polski 141
3 Opis
3.1 Ogólna budowa urządzenia 1
@
Uchwyt narzędziowy
;
Uchwyt na adapter do cięcia
=
Składany hak do rusztowań (wyposażenie)
%
Włącznik
&
Uchwyt tylny
(
Przewód sieciowy
)
Ucho zabezpieczające
+
Przednia część uchwytu z przyciskiem blo-
kady płozy dociskowej
§
Dźwignia do odblokowania brzeszczotu
/
Przyłącze odsysania (wyposażenie)
:
Płoza dociskowa
Brzeszczot
$
Adapter do cięcia (wyposażenie)
3.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Opisywany produkt to piła szablasta. Jest ona przeznaczona do cięcia drewna, materiałów drewnopodobnych
i metalicznych oraz tworzyw sztucznych.
Produkt przeznaczony jest do obsługi oburęcznej.
3.3 Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji
Nie wolno ciąć cegieł, betonu, gazobetonu, kamienia naturalnego ani płytek ceramicznych.
Nie używać produktu do obcinania przewodów, w których znajduje się ciecz.
Nie zagłębiać piły w podłożu, jeśli nie wiadomo, co się pod nim znajduje.
3.4 Zakres dostawy
Piła szablasta, instrukcja obsługi.
Więcej produktów systemowych, dopuszczonych do użytkowania z Państwa produktem znajduje się
w centrum Hilti Store lub pod adresem: www.hilti.group.
4 Dane techniczne
Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i znamionowy pobór mocy zamieszczono na
tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej
dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie
robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia
znamionowego urządzenia.
142 Polski 2243029
*2243029*
SR 30
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
4,8 kg
Prędkość skokowa
2 650 obr./min
Długość skoku
32 mm
Uchwyt narzędziowy
1/2 in
4.1 Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841
Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie
z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je
również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane
do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane
mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas
eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub
włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas
eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe
środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa
organizacja pracy.
Informacje o hałasie
SR 30
Poziom mocy akustycznej (L
WA
)
98,1 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (K
WA
)
3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (L
pA
)
78,1 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (K
pA
)
3 dB(A)
Łączna wartość drgań
SR 30
Wartość emisji wibracji podczas cięcia płyt wiórowych (a
h,B
)
13,6 m/s²
Tolerancja błędu dla cięcia płyt wiórowych (K)
1,7 m/s²
Wartość emisji wibracji podczas cięcia belek drewnianych (a
h,WB
)
19 m/s²
Tolerancja błędu dla cięcia belek drewnianych (K)
3,9 m/s²
5 Przygotowanie do pracy
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie produktu.
Przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany osprzętu, wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej doku-
mentacji i podanych na produkcie.
5.1 Montaż haka do rusztowań (wyposażenie) 5
Zamontować hak do rusztowań.
5.2 Demontaż brzeszczotu 2
1. Przesunąć dźwignię blokującą do oporu w górę i przytrzymać w tej pozycji.
2. Wyjąć brzeszczot ku przodowi z uchwytu narzędziowego.
3. Przesunąć dźwignię blokującą z powrotem.
*2243029*
2243029 Polski 143
5.3 Wymiana płozy dociskowej 3
1. Zdemontować brzeszczot. Strona 142
2. Nacisnąć przycisk blokady płozy dociskowej.
3. Wyciągnąć płozę dociskową.
4. Nacisnąć przycisk blokady płozy dociskowej.
5. Przesmarować lekko płozę dociskową i wsunąć w prowadnicę, ustawiając żądaną pozycję.
Płoza dociskowa może być używana w trzech pozycjach.
6. Sprawdzić, czy płoza dociskowa zaskoczyła na miejsce.
7. Zamocować brzeszczot. Strona 143
5.4 Montaż przyłącza do odsysania (wyposażenie) 4
1. Zdjąć płozę dociskową.
2. Nasunąć przyłącze odsysania na prowadnicę płozy dociskowej.
3. Przesmarować lekko płozę dociskową i wsunąć całkowicie w prowadnicę.
5.5 Montaż brzeszczotu 6
Stosować wyłącznie brzeszczoty z końcówką wtykową 1/2".
1. Sprawdzić, czy końcówka wtykowa jest czysta i lekko nasmarowana. W razie konieczności oczyścić
i nasmarować końcówkę wtykową.
2. Przesunąć dźwignię blokującą do oporu w górę i przytrzymać w tej pozycji.
3. Włożyć brzeszczot od przodu w uchwyt narzędziowy.
4. Przesunąć dźwignię blokującą z powrotem.
5. Ciągnąc za brzeszczot sprawdzić, czy zaskoczył na swoje miejsce.
5.6 Prowadzenie piły 8
1. Trzymać piłę za przewidziane do tego celu uchwyty.
2. Prowadzić piłę do obrabianego elementu.
3. Prowadzić piłę do przodu i do tyłu.
Przyciskając piłę do obrabianego elementu, można doprowadzić do złamania brzeszczotu a to może
prowadzić do obrażeń.
5.7 Wyrzynanie 7
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie w wyniku odrzutu.
Podczas wyrzynania należy odpowiednio zabezpieczyć obszar pracy z tyłu urządzenia. Należy stosować
tylko właściwe (możliwe najkrótsze) brzeszczoty.
Wyrzynanie stosować wyłącznie w przypadku miękkich przedmiotów i przy użyciu krótkich brzesz-
czotów. Produktu można używać do wyrzynania w dwóch różnych pozycjach: w pozycji normalnej i
odwróconej.
1. Przyłożyć produkt przednią krawędzią płozy dociskowej do obrabianego przedmiotu.
2. Wcisnąć włącznik urządzenia.
3. Mocno docisnąć produkt do obrabianego przedmiotu i zagłębić brzeszczot w podłożu zmniejszając kąt
ustawienia.
Ważne jest, aby produkt pracował, zanim brzeszczot zetknie się z podłożem, ponieważ w
przeciwnym wypadku może dojść do zablokowania produktu.
4. Po zagłębieniu brzeszczotu w obrabianym przedmiocie ustawić urządzenie w normalnej pozycji roboczej
(płoza dociskowa przylega całą powierzchnią) i ciąć dalej wzdłuż linii cięcia.
144 Polski 2243029
*2243029*
5.8 Włączanie/wyłączanie
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane przez brzeszczot zatrzymujący się z opóźnieniem w
stosunku do wyłączenia urządzenia !
Urządzenie odsuwać od obrabianego przedmiotu dopiero po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia.
Przed odłożeniem produktu odczekać, całkowicie się zatrzyma.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek uszkodzonego haka do rusztowania! Spadające urządzenie
może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
Przed rozpoczęciem pracy skontrolować prawidłowe zamocowanie haka do rusztowania.
1. Aby włączyć piłę szablastą, należy nacisnąć włącznik.
2. Aby wyłączyć piłę szablastą, należy puścić włącznik.
6 Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem
urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć
wtyczkę z gniazda!
Konserwacja urządzenia
Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawie-
rających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Regularnie czyścić i smarować uchwyt narzędziowy z zewnątrz. Należy do tego używać sprayu Hilti
314648.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych
może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektry-
ków.
Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod
względem prawidłowego działania.
W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę
serwisowi Hilti.
Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować
ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne.
Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są
dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group.
7 Transport i przechowywanie
Urządzenia elektrycznego nie transportować z zamontowanym narzędziem roboczym.
Urządzenie elektryczne zawsze przechowywać z wyciągniętą wtyczką.
Przechowywane urządzenie musi być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
Przed uruchomieniem elektronarzędzia po dłuższym transporcie lub przechowywaniu należy je sprawdzić
pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
*2243029*
2243029 Polski 145
8 Pomoc w przypadku awarii
W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie
usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti.
8.1 Piła szablasta jest niesprawna
Awaria Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się. Zabezpieczenie transportowe nie
zostało włączone.
Włączyć zabezpieczenie trans-
portowe.
Brzeszczot nie daje się wy-
ciągnąć z uchwytu narzędzio-
wego.
Dźwignia blokująca nie jest wci-
śnięta do oporu.
Wcisnąć dźwignię blokującą do
oporu i wyjąć brzeszczot.
Uchwyt narzędziowy zablokowany
wiórami.
Usunąć wióry i regularnie
czyścić uchwyt narzędziowy
z zewnątrz. Konserwacja
urządzenia. Strona 144
8.2 Piła szablasta jest sprawna
Awaria Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie nie ma pełnej
mocy.
Nie do końca wciśnięty włącznik Wcisnąć do oporu włącznik
urządzenia.
Brzeszczot nie daje się wy-
ciągnąć z uchwytu narzędzio-
wego.
Dźwignia blokująca nie jest wci-
śnięta do oporu.
Wcisnąć dźwignię blokującą do
oporu i wyjąć brzeszczot.
9 Utylizacja
Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego
wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti
przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti
lub doradcy handlowego.
Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komu-
nalnymi!
10 Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji nie-
bezpiecznych)
Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r8627548.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.
11 Gwarancja producenta na urządzenia
W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem
Hilti.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204

Hilti SR 30 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi