Festool DTS 400 REQ-Plus Instrukcja obsługi

Kategoria
Szlifierki elektryczne
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Originalbetriebsanleitung/Ersatzteilliste 6
Original operating manual/Spare parts list 9
Notice d’utilisation d’origine/Liste de pièces de rechange 12
Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto 15
Istruzioni per l’uso originali/Elenco parti di ricambio 18
Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen 21
Originalbruksanvisning/Reservdelslista 24
Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo 26
Original brugsanvisning/Reservedelsliste 29
Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 32
Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes 35
Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей 38
Originální návod k použití/Seznam náhradních dílů 41
Oryginalna instrukcja eksploatacji/Lista części zamiennych 44
RS 100 Q
468071_004
44
Szlifi erka oscylacyjna
Dane techniczne RS 100 CQ
Moc 620 W
Predkosc obrotowa 6300 min
-1
Liczba suwów roboczych 12600 min
-1
Suw szlifujący 5,0 mm
Stopa szlifi erska 115 x 221 mm
Ciężar (bez kabla) 3 kg
Klasa ochronna
/II
Wymienione ilustracje znajdują się na początku
instrukcji eksploatacji.
Symbole
Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem
Należy nosić maskę przeciwpyłową!
Instrukcja/przeczytać zalecenia!
Nosić okulary ochronne.
Stosować osobiste środki ochrony słu-
chu!
1 Zastosowanie zgodne z przeznacze-
niem
Zgodnie z przeznaczeniem urządzenie służy do
szlifowania drewna, tworzywa sztucznego, meta-
lu, kamienia, materiałów kompozytowych, farby/
lakierów, masy szpachlowej i temu podobnych
materiałów.
Nie wolno ciąć materiałów zawierających
azbest.
Z uwagi na bezpieczeństwo instalacji elektrycz-
nych maszyna nie może być zawilgocona, ani
eksploatowana w wilgotnym otoczeniu. Maszyna
może być stosowana wyłącznie do szlifowania na
sucho.
Odpowiedzialność za szkody i wypadki
powstałe na skutek użytkowania niezgod-
nego z przeznaczeniem ponosi użytkow-
nik.
2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
2.1 Ogólne przepisy bezpieczeństwa
UWAGA! Należy przeczytać wszystkie zale-
cenia bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprze-
strzeganie następujących ostrzeżeń i instrukcji
może stać się przyczyną porażenia prądem elek-
trycznym, pożaru i/lub ciężkiego obrażenia ciała.
Wszystkie zalecenia odnośnie bezpieczeństwa
pracy i instrukcje należy zachować do wykorzy-
stania w przyszłości.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektrona-
rzędzie“ odnosi się do elektronarzędzi zasilanych
energią elektryczną z sieci (z przewodem zasila-
jącym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulato-
rami (bez przewodu zasilającego).
2.2 Zalecenia bezpieczeństwa związane z
maszyną
Stosować zawsze okulary ochronne,
ponieważ podczas szlifowania występuje
niebezpieczeństwo wypadku.
- Jeśli podczas szlifowania powstają pyły wybu-
chowe lub samozapłonowe, należy koniecznie
przestrzegać wskazówek producenta obrabia-
nego materiału dotyczące sposobu obróbki.
- W trakcie pracy mogą powstawać szkodliwe/
trujące pyły (np. zawierająca ołów powłoka
malarska, niektóre rodzaje drewna i metalu).
Stykanie się z tymi pyłami lub wdychanie tych
pyłów może stanowić niebezpieczeństwo dla
osoby obsługującej maszynę lub osób znaj-
dujących się w pobliżu. Należy przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w
danym kraju. Elektronarzędzie należy podłączać
do odpowiedniego urządzenia odsysającego.
Dla ochrony zdrowia należy nosić maskę
przeciwpyłową P2.
2.3 Informacja odnośnie emisji hałasu i wi-
bracji
W typowym przypadku wartości ustalone zgodnie
z normą EN 60745 wynoszą:
Poziom ciśnienia akustycznego 80 dB(A)
Poziom całkowitego ciśnienia akustycznego
91 dB(A)
Plus różnica w dokładności pomiaru K = 3 dB
Stosować osobiste środki ochrony słuchu!
Wartość całkowita wibracji (suma wektorowa w
trzech kierunkach) ustalona zgodnie z normą EN
60745:
Wartość emisji wibracji (3-osiowo) a
h
= 3,5 m/s
2
Uchwyt dodatkowy a
h
= 4,5 m/s
2
Nieoznaczoność K = 2,0 m/s
2
Podane parametry emisji (wibracja, hałas) zostały
pomierzone zgodnie z warunkami pomiarowymi
określonymi w normie EN 60745 i służą do po-
45
równywania urządzeń. Nadają się one również
do tymczasowej oceny obciążenia wibracjami i
hałasem podczas użytkowania. Podane parametry
emisji dotyczą głównych zastosowań elektronarzę-
dzia. Jeśli jednak narzędzie elektryczne zostanie
użyte do innych zastosowań, z innymi narzędziami
mocowanymi lub nieodpowiednio konserwowane,
może to znacznie zwiększyć obciążenie wibracja-
mi i hałasem całej czasoprzestrzeni roboczej. W
celu dokładnej oceny dla danej czasoprzestrzeni
roboczej trzeba uwzględnić również zawarte w niej
czasy biegu jałowego i czasy przestoju urządzenia.
Może to znacznie zmniejszyć obciążenie w całym
okresie czasu pracy.
3 Podłączenie do instalacji elektrycznej i
rozruch
Napięcie sieciowe musi być zgodne z
danymi zamieszczonymi na tabliczce
znamionowej.
Włącznik (1.1) służy do załączania i wyłączania
urządzenia (I = zał. / 0 = wył.). Do pracy ciągłej
można zablokować go za pomocą bocznego przy-
cisku blokującego (3.1) . Ponowne naciśnięcie
włącznika powoduje zwolnienie blokady.
Przed podłączeniem lub odłączeniem od
przewodu sieciowego maszynę zawsze
wyłączyć!
Podłączanie i odłączanie elektrycznego przewodu
zasilającego patrz rysunek 4.
4 Ustawienia w maszynie
Przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek prac przy maszynie należy
zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda!
4.1 Pochłanianie pyłu
Maszynę należy zawsze podłączać do
odkurzacza. Pochłanianie pyłu zapobiega
obciążeniu powietrza pyłem i zmniejsza
zanieczyszczenie na stanowisku pracy.
Do króćca ssącego (1.2) można podłączyć odku-
rzacz fi rmy Festool za pomocą węża o średnicy
27 mm.
Pył ze szlifowania jest zasysany kanałami w
stopie szlifi erskiej bezpośrednio w miejscu jego
powstawania.
Dla uniknięcia przyssawania się urządzenia do
płaskiej powierzchni obrabianego elementu,
można zasysać brakujące powietrze poprzez
otwarcie obejścia (2.1/2.2) . Im szerzej otwarte
jest obejście, tym więcej brakującego powietrza
jest zasysane.
4.2 Mocowanie materiału szlifi erskiego
Stosować tylko oryginalne materiały szlifi erskie
rmy Festool!
Materiały ścierne Stickfi x
Do stopy szlifierskiej Stickfix można
zamocować łatwo i szybko odpowiednie
krążki papieru ściernego Stickfi x i krążki
szlifujące z włókna Stickfi x.
Materiały szlifi erskie samoprzyczepne zakłada się
na stopę szlifi erską i okładzina samotrzymająca
stopy Stickfi x trzyma je pewnie i mocno.
Po użyciu papiery ścierne Stickfi x są zwyczajnie
ściągane.
Materiały ścierne do mocowania
Firma Festool oferuje dziurkowane papie-
ry ścierne do mocowania. Niedziurkowa-
ny papier ścierny można dziurkować za
pomocą „Lochfi x“ (wyposażenie).
- Przed założeniem papieru ściernego najpierw
należy przymocować papier szlifi erski Stickfi x do
stopy szlifi erskiej, aby okładzina przyczepna sto-
py szlifi erskiej Stickfi x nie uległa uszkodzeniu.
- Zacisnąć papier ścierny oboma elementami za-
ciskowymi (1.3/1.4). Elementy zaciskowe można
otworzyć poprzez naciśnięcie ich dźwigni.
Po zamocowaniu papier ścierny musi być
naprężony i przylegać całą powierzchnią
do stopy szlifi erskiej.
4.3 Uchwyt dodatkowy
Do szlifowania przednią krawędzią stopy blisko
krawędzi obrabianego przedmiotu można odkrę-
cić uchwyt dodatkowy (1.5).
5 Wskazówki obsługi
Nie przeciążać maszyny poprzez zbyt duży na-
cisk podczas pracy! Najlepszy wynik osiąga się
pracując z równomierną siłą nacisku. Wydajność
i jakość pracy zależna jest w zasadzie od doboru
właściwego matariału szlifi erskiego.
Obróbka metalu
Podczas obróbki metalu należy z powo-
dów bezpieczeństwa podjąć następujące
środki:
- Zainstalować prądowy wyłącznik ochronny (FI,
PRCD).
- Podłączyć maszynę do odpowiedniego odkurza-
cza.
- Regularnie czyścić maszynę z kurzu osadzonego
na obudowie silnika.
46
Nosić okulary ochronne.
6 Wyposażenie
Należy stosować wyłącznie oryginalne wyposaże-
nie i materiały użytkowe fi rmy Festool przewidzia-
ne dla tego urządzenia, ponieważ te komponenty
systemu są wzajemnie dopasowane optymalnie.
W przypadku stosowania wyposażenia i mate-
riałów użytkowych innych oferentów, możliwe
jest jakościowe pogorszenie wyników pracy i
ograniczenie praw gwarancyjnych. W zależności
od zastosowania może ulec zwiększeniu zużycie
maszyny lub obciążenie podczas pracy. Z tego
względu należy chronić siebie, swoją maszynę i
prawa gwarancyjne poprzez wyłączne stosowanie
oryginalnego wyposażenia fi rmy Festool i orygi-
nalnych materiałów użytkowych fi rmy Festool!
Numery katalogowe wyposażenia i narzędzi po-
dane są w katalogu fi rmy Festool lub w internecie
pod adresem „www.festool.com“.
7 Przegląd, konserwacja i czyszczenie
Przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek prac przy maszynie należy
zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda!
Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza, otwory
wentylacyjne w obudowie silnika muszą być za-
wsze odsłonięte i czyste.
Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze,
które wymagają otwarcia obudowy silnika, mogą
być wykonywane wyłącznie przez upoważniony
warsztat serwisowy.
Urządzenie jest wyposażone w specjalne węgle
samoczynnie wyłączające. Jeżeli są one zużyte,
następuje samoczynne odłączenie prądu i ma-
szyna zatrzymuje się.
8 Usuwanie
Nie wolno wyrzucać narzędzi elektrycznych wraz z
odpadami domowymi! Urządzenia, wyposażenie i
opakowania należy przekazać zgodnie z przepisami
o ochronie środowiska do odzysku surowców wtór-
nych. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących
przepisów państwowych.
Tylko UE: Zgodnie z europejską Wytyczną 2002/96/
EG zużyte narzędzia elektryczne trzeba groma-
dzić osobno i odprowadzać do odzysku surowców
wtórnych zgodnie z przepisami o ochronie środo-
wiska.
9 Gwarancja
Na urządzenia produkcji naszej fi rmy udzielamy
gwarancji z tytułu wad materiałowych i błędów
produkcyjnych zgodnie z postanowieniami usta-
wowymi obowiązującymi na terytorium danego
kraju, która wynosi co najmniej 12 miesięcy. Na
terytorium państw UE czas trwania gwarancji wy-
nosi 24 miesiące (licząc od daty na rachunku lub
dowodzie dostawy). Szkody, a zwłaszcza naturalne
zużycie, przeciążenie, użytkowanie niezgodne z
przeznaczeniem względnie szkody zawinione przez
użytkownika lub inne zastosowanie niezgodnie z in-
strukcją obsługi, lub które znane były w momencie
zakupu, nie są objęte gwarancją. Nie są również
objęte szkody, powstałe w wyniku stosowania
nieoryginalnego wyposażenia i materiałów użyt-
kowych (np. talerze szlifi erskie). Reklamacje mogą
zostać uznane tylko wtedy, gdy nierozłożone na
części urządzenie zostanie odesłane do dostawcy
lub do upoważnionego warsztatu serwisowego fi r-
my. Należy zachować instrukcję obsługi, zalecenia
bezpieczeństwa, listę części zamiennych i dowód
zakupu. Ponadto obowiązują aktualne w momencie
zakupu warunki gwarancyjne producenta.
Uwaga
Ze względu na stałe prace badawcze i rozwojowe
zastrzega się zmiany zamieszczonych tu danych
technicznych.
Rozporządzenie REACh dla produktów firmy
Festool, ich wyposażenia i materiałów eksplo-
atacyjnych
REACh jest to rozporządzenie o substancjach che-
micznych, które obowiązuje w całej Europie od 2007
r. Firma nasza, jako „użytkownik końcowy“, a zatem
jako producent wyrobów jest świadoma obowiązku
informowania naszych klientów. W celu dostarcza-
nia naszym klientom najnowszych informacji oraz
informowania o możliwych substancjach z listy
kandydatów w wyrobach naszej fi rmy, utworzyliśmy
następującą stronę internetową: www.festool.com/
reach
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Festool DTS 400 REQ-Plus Instrukcja obsługi

Kategoria
Szlifierki elektryczne
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla