GoodHome Ladoga vert L. 40 x H. 90 x P. 15 cm instrukcja

Typ
instrukcja
[A] x4 [B] x4 [C] x8 [D] x8 [E] x6 [F] x4 [G] x4
[H] x2 [K] x2 [M] x1 [N] x2 [O] x2 [P] x1 [W] x4
[Q] x1 [R] x1 [S] x1 [T] x1 [U] x2
x ?
Ø4mm
1
2
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécuri.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa oraz
upewnić się, że zostały
w pełni zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они вам
понятны.
RO AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
ORGKF127682 WALL CABINET 40 x 90 A4 BOOK.indb 3 03/04/2019 15:07
7
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
Ostrzeżenie
Instalacja musi zostać przeprowadzona dokładnie zgodnie z
zaleceniami producenta.
Meble ustawiane na posadzce: aby zapobiec możliwci
przewrócenia się produktu, należy zawsze używ
dostarczonych w zestawie elementów mocujących.
Meble podwieszane: aby zapobiec możliwości upadku, należy
zawsze używać dostarczonych w zestawie elementów do
montażu ściennego.
Meble podwieszane na ścianie i/lub suficie: należy sprawdzić
wytrzymałość ściany/sufitu, aby upewnić się, że elementy
mocujące wytrzymają wytwarzane obciążenia.
Więcej szczegółów...
Użyj suchej i czystej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu.
Nie pozostawiaj rozlanej wody na szafce. Usuń wodę natychmiast.
Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych myjek,
wybielaczy, kwasów, silnych detergentów, agresywnych chemicznych
środków czyszczących lub środków czyszczących zawierających
rozpuszczalnik do czyszczenia produktu.
Regularna kontrola
Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i elementy
montażowe zostały prawidłowo przymocowane. Nie używaj, jeśli masz
jakiekolwiek wątpliwości na temat ich przydatności do użycia.
Uważać, by łazienka była dobrze wietrzona, nie umieszczać mebli w pobliżu
wanny lub prysznica.
Gwarancja
Gwarancja produktu jest wazna 10 lat/a od daty zakupu, w ramach
normalnego użytku w gospodarstwie domowym a nie w środowisku
profesjonalnym. Gwarancja jest ważna wyłącznie po okazaniu paragonu lub
faktury zakupu. Prosimy zachować dowód zakupu w bezpiecznym miejscu.
Gwarancja jest ważna wyłącznie przy stosowaniu domowym. Gwarancja
obejmuje naprawę lub wymianę produktu, jeśli w czasie okresu
gwarancji, począwszy od daty zakupu, pojawi się wada fabryczna w
następujących elementach:
• skrzynie
• fasady
• zawiasy
• szuflady
• półki z hartowanego szkła lub melaminowe
Gwarancja obejmuje usterki i niewłaściwe działanie produktu, z
zastrzeżeniem stosowania zgodnie z przeznaczeniem produktu i instalacji
oraz konserwacji zgodnych z zasadami dobrej praktyki i z informacjami
zawartymi w instrukcji użytkownika.
Produkt należy zainstalować tak, by mógł być później demontowany
bez uszkodzenia.
Gwarancja umowna nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych
naturalnym zużyciem części, czynników pogodowych, powodzi,
wytwarzanie ciepła,, morzu, uszkodzeń spowodowanych jakością
wody (wapień, korozja..), obecnością obcych ciał przenoszonych w
wodzie lub poza nią (piasek, opiłki...) lub brak wietrzenia pomieszczenia
oraz uszkodzeń na skutek niewłaściwego lub niedbałego używania,
niezgodnego z przeznaczeniem, wypadku lub wadliwej konserwacji lub
konserwacji niezgodnej z dobrymi praktykami lub informacjami zawartymi
w podręczniku użytkownika.
Szkodliwe skutki spowodowane używaniem nieoryginalnych,
niedostosowanych akcesoriów i/lub części zamiennych, demontażem lub
zmianą produktu są również wyłączone z gwarancji.
Gwarancja jest ograniczona do części uznanych za wadliwe. Nie obejmuje
ona w żadnym razie dodatkowych kosztów (dojazd, siła robocza) oraz
bezpośrednich i pośrednich uszkodzeń.
Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji mogą być wykonywane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków niezwłocznie,
ale nie później niż w terminie 21 dni.
Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.
WAŻNE - NALEŻY
DOKŁADNIE PRZECZYT
NINIEJSZE INFORMACJE
I ZACHOWAĆ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCUN
DE
Es geht los…
Überprüfen Sie, ob alle Einzelteile vorhanden sind. Sollte dies nicht
der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, der
Ihnen gerne weiterhelfen wird.
Wenn Sie bereit sind, stellen Sie sicher, dass die geeigneten
Werkzeuge, ausreichend Platz sowie ein sauberer, trockener Raum
für die Montage zur Verfügung stehen.
Stellen Sie sicher, dass keine versteckten Rohrleitungen oder Kabel
vorhanden sind, wo Sie Bohrarbeiten durchführen wollen.
Wir empfehlen, für die Montage dieses Produkts keine
Elektroschrauber zu verwenden.
Achten Sie stets darauf, Schrauben korrekt in die vorgebohrten
cher einzusetzen.
Z iehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Schrauben und Dübel sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
Sicherheit
Nur für den privaten Gebrauch.
Arbeiten Sie immer auf einem festen, ebenen Untergrund, um
sicherzustellen, dass alle Beine jederzeit in Kontakt mit dem
Boden sind.
Überprüfen Sie die Montagevorrichtungen regelmäßig auf festen
Sitz. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie der Meinung sind,
dass es für den vorgesehenen Zweck nicht geeignet ist.
Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen.
Warnung
Installation muss unter exakter Einhaltung der
Herstelleranweisungen erfolgen.
Auf dem Boden stehendes Mobiliar: Um ein mögliches Umkippen
zu vermeiden, muss dieses Produkt mit den bereitgestellten
Verankerungselementen gesichert werden.
Hängendes Mobiliar: Um ein mögliches Herunterfallen zu
vermeiden, muss dieses Produkt mit den bereitgestellten
Wandverankerungselementen gesichert werden.
An der Wand und/oder Decker hängendes Mobiliar: Überprüfen
Sie die Stabilität der Wand/Decke, um sicherzustellen, dass die
Verankerungselemente den aufgewendeten Kräften standhalten.
Weitere Infos…
Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen
der Oberflächen.
Belassen Sie kein stehendes Wasser auf dem schrank. Entfernen Sie
Wasser sofort.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel, Schleifmittel,
Bleichmittel, Säuren, scharfen Reinigungsmittel, aggressiven
chemischen Reinigungsmittel oder lösungsmittelhaltigen
Reinigungsmittel zum Reinigen des Produkts.
ORGKF127682 WALL CABINET 40 x 90 A4 BOOK.indb 7 03/04/2019 15:07
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

GoodHome Ladoga vert L. 40 x H. 90 x P. 15 cm instrukcja

Typ
instrukcja