Sencor SEC 350 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Instrukcja obslugi PL
Utylizacja niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
SEC 250/8 , SEC 350/8 , SEC 355/8, SEC 310,
SEC 320/8
Do zasilania kalkulatora jak również do zasilania awaryjnego zastosowane baterie typu
LR1130(
LR41).
Trwałość baterii jest zależna od sposobu eksploatacji kalkulatora. Standardowa trwałość
baterii wynosi 1 rok. Kalkulator jest wyposażony w funkcję automatycznego wyłączenia. Wymianę
baterii należy powierzyć autoryzowanemu serwisu, zabrania się wymiany baterii we własnym zakresie.
Do oczyszcze-nia wyświetlacza należy użyć delikatnej i wilgotnej ściereczki.
PRZYKŁADY OBLICZEŃ WZORCOWYCH:
Symbol umieszczony na produkcie, jego wyposażeniu dodatkowym lub opakowaniu,
oznacza, że urządzenie spełnia europejskie wymogi dotyczące eksploatacji urządzeń
zasilanych niskim napięciem oraz wymogi zgodności elektromagnetycznej.
Taki symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być
traktowany jako odpad komunalny, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu przerobu i odzysku
odpadów. W krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach europejskich są odrębne systemy segregacji odpadów przeznaczone
do utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przez takie pro ekologiczne zachowa-
nie zapobiegają Państwo potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne
oraz na zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego procesu
składowania tego produktu. Przez zagospodarowanie materiałów oszczędzamy również
surowce naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przerobu i
odzysku materiałów elektronicznych z tego produktu, proszę skontaktować się z urzędem
miasta lub gminy, lokalnym zakładem utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub
ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Producent: Fast ČR, a. s.,
U Sanitasu
1621, CZ 251 01 Říčany
Kezelési útmutató HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltavolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgy jtési rendszereiben)
SEC 250/8 , SEC 350/8 , SEC 355/8, SEC 310,
SEC 320/8
A számológépek tápja vagy esetenként tartalék tápja egy LR1130(
LR41)
alkáli elem. Az elem élettartama a
számológép felhasználási módjától függ. Az elem szokványos élettartama 1 év. A számológép fel van szerelve
az automata kikapcsolás funkcióval. A lemerült elem kicserélését bízza szakszervizre, saját maga ne
próbálkozzon az elem kicserélésével! A készülék és a kijelző tisztításához használjon puha, megnedvesített
rongyot!
SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK:
Ez a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán látható szimbólum azt jelzi, hogy a készülék
megfelel az alacsony feszültségen üzemelő berendezések és az elektromágneses kompatibilitás
tekintetében szabott európai követelményeknek.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos es elektronikai hulladék gy jtésére kijelölt gy jtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékg yjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Gyártó: Fast ČR, a. s.,
U Sanitasu
1621, CZ 251 01 Říčany
MEMORY
MEMORY
MEMORY
MEMORY
Négyzetgyök vonása: Állandók számítása:
Memóriaszámítás:
Százalék számítása:
4 alapművelet:
Hatvány számítása:
MEMORY
MEMORY
MEMORY
MEMORY
Instruction Manual EN
EN Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment
SEC 250/8 , SEC 350/8 , SEC 355/8, SEC 310,
SEC 320/8
The calculator is powered by a type LR1130(
LR41)
alkaline battery or is used as backup. The lifetime of the
battery depends on how the calculator is used. The standard lifetime of the battery is 1 year. The calculator is
equipped with an automatic power-off function. Have the flat battery replaced at a professional service centre,
do not attempt to replace the battery yourself. To clean the device use a fine damp cloth.
SAMPLE CALCULATIONS:
This symbol on the product, its accessories or packaging indicates that the device conforms to
European requirements for low voltage devices and requirements for electromagnetic compatibility.
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product
shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable
collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union
and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and
electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially
hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable
waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources.
Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household
waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Manufacturer: Fast ČR, a. s.,
U Sanitasu
1621, CZ 251 01 Říčany
Square root calculation:
Constant calculation:
Memory calculation:
Percentage calculation:
Chain calculation:
Power calculation:
MEMORY
MEMORY
MEMORY
MEMORY
Návod k obsluze CZ SK
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Výpočet s konstantami:
MEMORY
MEMORY
MEMORY
MEMORY
Výpočet procent:
Výpočet mocniny:
Návod na použitie
Výpočet druhej odmocniny: Výpočet s konštantami:
Výpočet s pamäťou:
Výpočet percent:
Reťazový výpočet:
Výpočet mocniny:
MEMORY
MEMORY
MEMORY
MEMORY
SEC 250/8 , SEC 350/8 , SEC 355/8, SEC 310,
SEC 320/8
Kalkulačky používají pro nap
á
jení případně jako záložní alkalickou baterii LR1130
(LR41).
Životnost baterie závisí
na způsobu použítí kalkulačky. Standardní životnost baterie je 1 rok. Kalkulačka je vybavena automatickým
vypnutím. Výměnu vybité baterie svěřte odbornému servisu, nepokoušejte se sami vyměňovat baterie. Pro
čištění přístroje a displeje použijte jemný vlhký hadřík.
PŘÍKLADY VZOROVÝCH VÝPOČTŮ: PRÍKLADY VZOROVÝCH VÝPOČTOV:
SEC 250/8 , SEC 350/8 , SEC 355/8, SEC 310,
SEC 320/8
V kalkulačkách je použitá pre napájanie prípadne ako záložná alkalická batéria LR1130
(LR41).
Životnosť batérie
závisí na spôsobe použitia kalkulačky. Štandardná životnosť batérie je 1 rok. Kalkulačka je vybavená
automatickým vypnutím. Výmenu vybitej batérie zverte odbornému servisu, nepokúšajte sa sami vymieňať
batérie. Na čistenie prístroja a displeja použite jemnú vlhkú handričku.
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že přístroj odpovídá evropským
požadavkům na zařízení s provozem nízkého napětí a požadavkům na elektromagnetickou
kompatibilitu.
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být
zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro
recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích
existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických
výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní
prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace
odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikviduj-
te prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných
informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí
místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance
prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.
Výrobce: Fast ČR, a. s.,
U Sanitasu
1621, CZ 251 01 Říčany
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že prístroj zodpovedá európskym
požiadavkám na zariadenia s prevádzkou nízkeho napätia a požiadavkám na elektromagnetickú
kompatibilitu.
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre
recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a v iných európskych
krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a
elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych
rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s
odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín - z
uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým
odpadom. Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím
pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov
zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.
Výrobca: Fast ČR, a. s.,
U Sanitasu
1621, CZ 251 01 Říčany
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Sencor SEC 350 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

w innych językach