ECG FT 23 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
STOLNÍ VENTILÁTOR
VOD K OBSLUZE
CZ
STOLOVÝ VENTILÁTOR
VOD NA OBSLUHU
SK
WENTYLATOR BIURKOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
ASZTALI VENTITOR
HASZNÁLATI ÚTMUTA
HU
TISCHVENTILATOR
BEDIENUNGSANLEITUNG
DE
TABLE FAN
INSTRUCTION MANUAL
EN
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí
t vždy přiložen kpřístroji. Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod abezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto
návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený kprístroju. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy ouważne zapoznanie się zinstrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa iytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt  gyelmesen olvassa el
ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Bitte lesen Sie
vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss
dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the  rst time. The user´s manual
must be always included.
FT 23
CZ
STOLNÍ VENTILÁTOR
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Varoní: Bezpečnostní opatření apokyny uvedené vtomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
asituace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo kúrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1. Ujistěte se, že napě ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení aže je zásuvka řádně
uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.
2. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je přívodní kabel poškozen. Vkeré opravy včetně výměny
napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
3. Chraňte přístroj před přímým kontaktem svodou ajinými tekutinami, aby nedošlo kpřípadnému úrazu
elektrickým proudem.
4. Výrobek je určen pouze kdomácímu použití! Nepoužívejte ventilátor venku nebo ve vlhkém prostředí, ani
se nedotýkejte přívodního kabelu nebo přístroje mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte ventilátor vblízkosti dětí!
6. Ventilátor umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu
potřebná kjeho správné činnosti. Otvory ventilátoru nikdy nezakrývejte!
7. Nepoužívejte tento ventilátor sprogramátorem, časovým spínačem, samostatným systémem dálkového
ovládání nebo s jakýmkoliv jiným zařízením, které automaticky spíná ventilátor, protože existuje
nebezpečí vzniku požáru, pokud je ventilátor zakrytý nebo nesprávně umístěný.
8. Nepoužívejte tento ventilátor vbezprostřední blízkosti míst, kde se shromažďuje teplo (poblíž sporáku,
topení apod.).
9. Ventilátor nikdy nepokládejte na měkké plochy, jako je postel, pohovka apod. Musí být umístěn na
stabilním arovném povrchu.
10. Pokud se z přístroje line neobvyklý zápach nebo kouř, okamžitě jej odpojte a navštivte spřístrojem
servisní středisko.
11. Přístroj nezapínejte anevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice napájecího přívodu. Vždy nejprve
vypněte ventilátor hlavním vypínačem, poté můžete přívodní kabel vytáhnout ze síťové zásuvky!
12. Doporučujeme nenechávat ventilátor se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před
údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel.
Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
13. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
14. Do otvorů ventilátoru nestrkejte prsty nebo jiné předměty.
15. Používejte ventilátor pouze vsouladu s pokyny uvedenými vtomto návodu. Výrobce neodpovídá za
škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
16. Tento spotřebič je určen pro použití vdomácnosti apodobných prostorech, jako jsou:
- kuchyňské kouty vobchodech, kancelářích aostatních pracovištích
- spotřebiče používané vzemědělst
- spotřebiče používané hosty vhotelích, motelech ajiných obytných oblastech
- spotřebiče používané vpodnicích zajišťujících nocleh se snída
17. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální
neschopnost či nedostatek zkušeností aznalostí zabraňuje vbezpečném používání spotřebiče, pokud na
ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou
za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
CZ
4
Výstraha: Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte ventilátor. Ventilátor nesmí být umístěn těsně pod
zásuvkou.
INSTALACE
1. Odšroubujte matici pro přichycení zadní mřížky otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Zadní mřížku umístěte proti přednímu krytu motoru, držadlem směrem nahoru. Ujistěte se, že vodící
čepy krytu motoru jsou správně zasunuté votvorech mřížky.
3. Matici pro přichycení zadní mřížky pevně přišroubujte kmotoru otáčením ve směru hodinových ručiček.
4. Sejměte zhřídele motoru plastový chránič.
5. Vrtuli nasaďte na hřídel motoru tak, že ji opatrně nasunete na vodící kolík hřídele motoru.
6. Našroubujte matici pro přichycení vrtule na hřídel motoru otáčením proti směru hodinových ručiček
apevně ji utáhněte.
7. Přední mřížku přiložte kzadní mřížce. Do otvorů obruče vložte šroubky ana ně našroubujte matice.
Vtéto fázi montáže matice neutahujte úplně.
8. Svorky mřížek posuňte tak, aby do sebe správně zapadly.
9. Na závěr pevně utáhněte malé šroubky.
1. Přední mřížka
2. Vrtule
3. Matice pro přichycení zadního krytu
4. Zadní mřížka
5. Hřídel motoru
6. Kryt motoru
7. Ovladač automatického otáčení
8. Motor
9. Sestavení kloubu vertikálního nastavení
10. Podstavec
11. Napájekabel
12. Přepínač rychlosti (0, 1, 2)
Poznámka: Při přepínání rychlostí ventilátoru můžete zaznamenat rušení rádia, tento jev je utohoto typu
výrobku normální.
TEPELNÁ OCHRANA
Pokud by došlo k etížení pohonné jednotky aktivuje se tepelná ochrana, která ventilátor automaticky
vypne. Vtakovém případě se obraťte na odborný servis.
POUŽITÍ
Ventilátor má 2 rychlosti, jeho ot hlava zajišťuje plynu otáče. Je tic, má nízkou spotřebu energie, je
spolehlivý abezpečný azároveň zajišťuje efektivní proudění vzduchu.
0 - Ventilátor je vypnutý.
1 - Ventilátor běží nízkou rychlostí.
2 - Ventilátor běží vysokou rychlostí.
Ventilátor se během chodu může otáčet.
Pokud chcete, aby se hlava ventilátoru otáčela, zamáčkněte ovladač automatickéo otáčení.
Pokud chcete hlavu ventilátoru zastavit, ovladač automatického otáčení vytáhněte.
CZ
5
Hlavu ventilátoru můžete nastavit nahoru a dolů. Uvolněte matici vertikálního nastavení, ventilátor
nastavte do požadovaného úhlu amatici opět utáhněte.
ČIŠTĚNÍ AÚDBA
1. Před čištěním musíte ventilátor vypnout avytáhnout vidlici napájecího přívodu ze zásuvky.
2. Plastové části otřete utěrkou nebo vlhkou houbičkou namočenou do mýdlového roztoku. Potom vytřete
do sucha. Ventilátor nikdy neponořujte do vody.
3. V případě demontáže ventilátoru postupujte vopačném pořadí než při montáži.
Doporučujeme uschovat obal pro případnou přepravu ventilátoru či jeho skladování.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Průměr 23 cm
Nastavitelný sklon
2 rychlosti
Otočná hlava
Bezpečnostní mřížka
Velmi tichý chod
Jmenovité napětí: 230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 30 W
Hlučnost: 60 dB
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá kochraně přírodních zdrojů. Více informací orecyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
08/05
6
SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne auschovajte pre budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahrňujú všetky možné
podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Užívateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné
zabudovať do žiadneho zvýrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť astarostlivosť. Tieto faktory teda musia byť
zaistené užívateľom/užívateľmi používajúcimi aobsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody
spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek
časti zariadenia.
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických
zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia aže je zásuvka
riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
2. Nikdy prístroj nepoužívajte, ak je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy vrátane výmeny
napájacieho prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
3. Chráňte prístroj pred priamym kontaktom svodou ainými tekutinami, aby nedošlo kprípadnému úrazu
elektrickým prúdom.
4. Výrobok je určený iba na domáce použitie! Nepoužívajte ventilátor vonku alebo vo vlhkom prostredí,
ani sa nedokajte prívodného kábla alebo prístroja mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
5. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate ventilátor vblízkosti detí!
6. Ventilátor umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia vzduchu
potrebná na jeho správnu činnosť. Otvory ventilátora nikdy nezakrývajte!
7. Nepoužívajte tento ventilátor sprogramátorom, časovým spínačom, samostatným systémom diaľkového
ovládania alebo s akýmkoľvek iným zariadením, ktoré automaticky spína ventilátor, pretože existuje
nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je ventilátor zakrytý alebo nesprávne umiestnený.
8. Nepoužívajte tento ventilátor v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zhromažďuje teplo (v blízkosti
sporáka, kúrenia apod.).
9. Ventilátor nikdy neklaďte na mäkké plochy, ako je posteľ, pohovka a pod. Musí byť umiestnený na
stabilnom arovnom povrchu.
10. Ak sa zprístroja šíri neobvyklý zápach alebo dym, okamžite ho odpojte anavštívte sprístrojom servisné
stredisko.
11. Prístroj nezapínajte anevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu. Vždy najprv
vypnite ventilátor hlavným vypínačom, potom môžete prívodný kábel vytiahnuť zo sieťovej zásuvky!
12. Odporúčame nenechávať ventilátor so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred
údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel.
bel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
13. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
14. Do otvorov ventilátora nestrkajte prsty alebo iné predmety.
15. Používajte ventilátor iba vsúlade spokynmi uvedenými vtomto návode. Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.
16. Tento spotrebič je určený na použitie vdomácnosti apodobných priestoroch, ako sú:
- kuchynské kúty vobchodoch, kanceláriách aostatných pracoviskách
- spotrebiče používané vpoľnohospodárstve
- spotrebiče používané hosťami vhoteloch, moteloch ainých obytných oblastiach
- spotrebiče používané vpodnikoch zaisťujúcich nocľah sraňajkami
17. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo
mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní
spotrebiča, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča
7
SK
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú so
spotrebičom hrať.
Výstraha: Aby sa zabránilo prehriatiu, nezakrývajte ventilátor. Ventilátor nesmie byť umiestnený tesne pod
zásuvkou.
INŠTALÁCIA
1. Odskrutkujte maticu pre prichytenie zadnej mriežky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
2. Zadnú mriežku umiestnite proti prednému krytu motora, držadlom smerom hore. Uistite sa, že vodiace
čapy krytu motora sú správne zasunuté votvoroch mriežky.
3. Maticu pre prichytenie zadnej mriežky pevne priskrutkujte k motoru otáčaním v smere hodinových
ručičiek.
4. Odstráňte zhriadeľa motora plastový chránič.
5. Vrtuľu nasaďte na hriadeľ motora tak, že ju opatrne nasuniete na vodiaci kolík hriadeľa motora.
6. Naskrutkujte maticu pre prichytenie vrtule na hriadeľ motora otáčaním proti smeru hodinových ručičiek
apevne ju dotiahnite.
7. Prednú mriežku priložte kzadnej mriežke. Do otvorov obruče vložte skrutky ana ne naskrutkujte matice.
Vtejto fáze montáže matice nedoťahujte úplne.
8. Svorky mriežok posuňte tak, aby do seba správne zapadli.
9. Na záver pevne dotiahnite malé skrutky.
1. Predná mriežka
2. Vrtuľa
3. Matica na prichytenie zadného krytu
4. Zadná mriežka
5. Hriadeľ motora
6. Kryt motora
7. Ovládač automatického otáčania
8. Motor
9. Zostavenie kĺbu vertikálneho nastavenia
10. Podstavec
11. Napájací kábel
12. Prepínač rýchlosti (0, 1, 2)
Poznámka: Pri prepínaní rýchlostí ventilátora môžete zaznamenať rušenie rádia, tento jav je vprípade tohto
typu výrobku normálny.
TEPELNÁ OCHRANA
Ak by došlo k preťaženiu pohonnej jednotky, aktivuje sa tepelná ochrana, ktorá ventilátor automaticky
vypne. Vtakom prípade sa obráťte na odborný servis.
8
SK
POUŽITIE
Ventilátor má 2 rýchlosti, jeho otočná hlava zaisťuje plynulé otáčanie. Je tichý, má nízku spotrebu energie, je
spoľahlivý abezpečný azároveň zaisťuje efektívne prúdenie vzduchu.
0 - Ventilátor je vypnutý.
1 - Ventilátor beží nízkou rýchlosťou.
2 - Ventilátor beží vysokou rýchlosťou.
Ventilátor sa počas chodu môže otáčať.
Pokiaľ chcete, aby sa hlava ventilátora otáčala, zatlačte ovládač automatického otáčania.
Ak chcete hlavu ventilátora zastaviť, ovládač automatického otáčania vytiahnite.
Hlavu ventilátora môžete nastaviť hore a dole. Uvoľnite maticu vertikálneho nastavenia, ventilátor
nastavte do požadovaného uhla amaticu opäť dotiahnite.
ČISTENIE AÚDRŽBA
1. Pred čistením musíte ventilátor vypnúť avytiahnuť vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky.
2. Plastové časti utrite utierkou alebo vlhkou hubkou namočenou do mydlového roztoku. Potom vytrite do
sucha. Ventilátor nikdy neponárajte do vody.
3. V prípade demontáže ventilátora postupujte vopačnom poradí než pri montáži.
Odporúčame uschovať obal pre prípadnú prepravu ventilátora či jeho skladovanie.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Priemer 23 cm
Nastaviteľný sklon
2 rýchlosti
Otočná hlava
Bezpečnostná mriežka
Vmi tichý chod
Menovité napätie: 230 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 30 W
Hlučnosť: 60 dB
VYUŽITIE ALIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier avlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia poitých elektrických aelektronických zariadení (platí včlenských krajinách EÚ aďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že sproduktom by sa nemalo nakladať ako
s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva kochrane prírodných zdrojov. Viac informácií orecyklácii tohto
produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto,
kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpečnosti.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
08/05
PL
WENTYLATOR BIURKOWY
9
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Naly uważnie przeczytać izachować do wglądu!
Ostrzeżenie: Wskazówki iśrodki bezpieczeństwa wniniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków
isytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem, odpowiadającym za bezpieczne
korzystanie zurdzeń elektrycznych, jest ostrożność izdrowy rozsądek. Naly mieć to na uwadze wtrakcie
obsługi urdzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wtrakcie transportu, na skutek
nieprawidłowego użytkowania, wahań napięcia oraz zmiany lub mody kacji którejkolwiek części urządzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając zurządzeń elektrycznych
należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1. Upewnić się, że napięcie wsieci odpowiada napięciu, podanemu na naklejce na urdzeniu, agniazdko
jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie zodpowiednimi przepisami
bezpieczeństwa.
2. Nie wolno korzystać zurządzenia, gdy przewód zasilania jest uszkodzony. Wszelkie naprawy, wtym
wymianę przewodu zasilającego, naly zlecić wprofesjonalnym serwisie! Nie zdejmować oon
urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!
3. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, chronić urządzenie przed bezpośrednim kontaktem
zwodą i innymi cieczami.
4. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego! Wentylator nie może być użytkowany na
zewnątrz, wwilgotnym środowisku, akabla zasilającego ani urządzenia nie wolno dotykać mokrymi
rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
5. Naly zachować szczególną ostrożność, jeżeli wpobliżu urządzenia przebywają dzieci!
6. W celu zapewnienia niezbędnej cyrkulacji powietrza wentylator należy umieścić w odpowiedniej
odległości od innych przedmiotów. Nigdy nie należy zakrywać otworów wentylatora!
7. Nie należy korzystać zwentylatora wpączeniu zprogramatorem, wyłącznikiem czasowym, oddzielnym
systemem zdalnego sterowania, ani żadnym innym urządzeniem, które automatycznie włącza wentylator.
Mogłoby to wywołać pożar, jeżeli wentylator jest zakryty lub umieszczony wnieodpowiednim miejscu.
8. Nie korzystać zwentylatora wpobliżu źródeł ciea (piekarnik, kaloryfer itp.).
9. Nie stawiać wentylatora na miękkim podłożu, np. na łóżku, kanapie itp. Musi być umieszczony na
równym istabilnym podłożu.
10. Jeżeli zurządzenia wydobywa się dym lub zapach, naly je natychmiast wyłączyć izanieść do punktu
serwisowego.
11. Urządzenia nie naly włączać ani wyłączać przez wciśnięcie lub wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.
Najpierw należy wyłączyć urządzenie głównym wącznikiem, a dopiero potem wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego zgniazdka!
12. Nie należy pozostawiać wentylatora, podłączonego do gniazda zasilania, bez nadzoru. Przed
czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy
tego robić, pociągając za kabel, ale za wtyczkę.
13. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów ani ostrych krawędzi.
14. Nie należy wkładać palców ani żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
15. Korzystać z urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
16. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz wpodobny sposób, np.:
- urdzenia waneksach kuchennych wbiurach ipozostałych miejscach pracy,
- urdzenia stosowane wrolnictwie,
- urdzenia używane przez gości whotelach, motelach itp.,
- urdzenia używane wpensjonatach, oferujących nocleg ze śniadaniem.
17. Urdzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym niepełnosprawność
zyczna lub psychiczna albo brak doświadczenia nie pozwala bezpiecznie używać urządzenia bez
nadzoru lub jeżeli nie zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez
odpowiedzialną za nie osobę. Nie należy dopuścić do sytuacji, wktórej dzieci bawią się urządzeniem.
10
PL
Ostrzeżenie: Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy zasłaniać wentylatora. Wentylator nie może być
umieszczony bezpośrednio pod gniazdkiem.
MONTAŻ
1. Odkręć nakrętkę mocującą tylną część siatki, obracając ją wkierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
2. Tylną siatkę umieść uchwytem do góry przed przednią częścią osłony silnika. Upewnij się, że śruby osłony
silnika są prawidłowo umieszczone wotworach siatki.
3. Nakrętkę mocującą tylną część siatki przykręć do silnika, obracając ją wkierunku zgodnym zruchem
wskazówek zegara.
4. Zdejmij plastikowy ochraniacz zwału silnika.
5. Umieść śmigło na wale silnika, ostrożnie nasuwając je na kołek obrotowy wału silnika.
6. Przykręć nakrętkę mocującą śmigło do wału silnika, obracając ją wkierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara idobrze ją dokręć.
7. Przyłóż przednią część siatki do tylnej części. Włóż śrubki wotwory wobręczy inałóż na nie nakrętki.
Wtej fazie montażu nie dokręcaj całkowicie nakrętek.
8. ącza siatki przesuń tak, aby właściwie do siebie pasowały.
9. Na koniec dobrze dokręć małe śrubki.
1. Siatka przednia
2. Śmigło
3. Nakrętka mocująca tylną część osłony
4. Siatka tylna
5. Wał silnika
6. Osłona silnika
7. Przełącznik automatycznego obracania
8. Silnik
9. Zestawienie złączy ustawienia wpionie
10. Podstawka
11. Przewód zasilania
12. Przełącznik prędkości (0, 1, 2)
Uwaga: Podczas zmiany prędkości wentylatora możesz zaobserwować zakłócenia radiowe; wprzypadku
produktów tego typu zjawisko to jest normalne.
OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM
Przy przeciążeniu jednostki napędowej ochrona przed przegrzaniem automatycznie wączy wentylator.
Należy wówczas zwrócić się do specjalistycznego serwisu.
ZASTOSOWANIE
Wentylator ma 2 prędkości oraz płynnie obracającą się głowicę. Jest cichy, ma niskie zużycie energii, jest
niezawodny ibezpieczny, ajednocześnie zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.
0 - Wentylator jest wączony.
1 - Wentylator pracuje na niskiej prędkości.
2 - Wentylator pracuje na wysokiej prędkości.
Wentylator może obracać się wtrakcie pracy.
11
PL
Aby wentylator się obracał, wciśnij przycisk automatycznego obracania.
Aby zatrzymać obracanie się wentylatora, wyjmij przycisk automatycznego obracania.
Głowicę wentylatora można regulować w pionie. Poluzować nakrętkę ustawienia w pionie, wybr
odpowiedni kąt idokręcić nakrętkę.
CZYSZCZENIE IKONSERWACJA
1. Przed czyszczeniem należy wączyć wentylator iwyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazdka.
2. Plastikowe elementy przetrzeć szmatką lub gąbką, zamoczoną wwodzie zmydłem. Następnie wytrzeć
do sucha. Nie wolno zanurzać urdzenia wwodzie.
3. Demontując wentylator, wykonać czynności montażowe wodwrotnej kolejności.
Zalecamy zachowanie opakowania na wypadek transportu lub wcelu przechowywania urządzenia.
DANE TECHNICZNE
Średnica 23 cm
Regulacja nachylenia
2 prędkości
Obrotowa głowica
Kratka bezpieczeństwa
Bardzo cicha praca
Napięcie nominalne: 230 V~ 50 Hz
Moc nominalna: 30 W
Poziom hałasu: 60 dB
EKSPLOATACJA IUSUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy
zplastiku – wrzucić do pojemników zplastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKW PO ZAKCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprtu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE
iinnych krajów europejskich zwprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Naly go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprtu
elektrycznego ielektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego iśrodowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
orecyklingu tego produktu należy się skontaktować zlokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
Produkt spnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
ibezpieczeństwa urdzeń elektrycznych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
08/05
HU
ASZTALI VENTILÁTOR
12
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Olvassa el  gyelmesen, és jól őrizze meg!
Figyelem! Ezen útmutatóban felsorolt biztonsági intézkedések és utasítások nem terjednek ki minden
lehetséges feltételre és helyzetre, amelyek bekövetkezhetnek. Afelhasználónak tudatában kell lennie azzal,
hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni afelhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot.
Ezekről akészüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget
a készülék szállítása, helytelen használata, feszültségingadozás vagy a berendezés vagy annak bármely
részének módosítása miatt fellépő károkért.
Ahhoz, hogy azveszély vagy áramütéses baleset veszélye elkerülhető legyen, az elektromos berendezések
használata során be kell tartani az alapvető intézkedéseket, az alábbiakat beleértve:
1. Ellenőrizze le, hogy a rendelkezésre álló áramkör feszültsége megfelel a készülék gyári adattábláján
olvasható adatnak, és akonnektor előírásszerűen földelt. Ahálózati konnektor feleljen meg ahatályos
biztonsági előírásoknak.
2. Hogyha a bevezető vezeték megsérült, a berendezést ne használja. Minden javítást, ideértve
atápvezeték cseréjét is, bízzon szakszervizre! Ne szerelje le akészülékdőburkolatát, áramütés
veslye!
3. A berendezést óvja a vízzel vagy más folyadékkal való közvetlen érintkezéstől, nehogy áramütést
szenvedjen.
4. A termék kizárólag háztartási használatra készül! Soha ne használja a ventilátort a szabadban vagy
nedves környezetben, és soha ne érintse meg atápkábelt és akészüléket se nedves kézzel. Áramütés
érheti.
5. Szenteljen fokozott  gyelmet aventilátor használatának, ha gyermekek közelében használja.
6. A ventilátort úgy állítsa fel, hogy biztosított legyen ahelyes működéséhez szükges szabad légáramlás.
Aventilátor nyílásait sose takarja le!
7. Ezt aventilátort ne használja programozóval, időkapcsolóval, önálló vagy távvezérlő rendszerrel vagy
bármely más olyan berendezéssel, ami automatikusan bekapcsolja a ventilátort, mivel tűzveszély
fenyeget, ha aventilátor be van takarva vagy helytelenül van elhelyezve.
8. Ne használja ezt aventilátort az olyan helyek közvetlen közelében, ahol hőforrás van (zhely, fűtés, stb.
közelében).
9. A ventilátort ne helyezze puha felületre, mint az ágy, heverő, stb. Stabil és egyenes felületre kell helyezni.
10. Ha aberendezésből szokatlan bűz vagy füst árad, azonnal kapcsolja le ahálózatról és aberendezést
vigye el szervizbe.
11. A berendezést nem szabad a pvezeték dugójának aljzatból való kihúzásával kikapcsolni vagy
benyomásával bekapcsolni. Aventilátort előbb mindig kapcsolja ki afőkapcsolóval, utána kihúzhatja
atápkábel villásdugóját afali aljzatból.
12. Lehetőleg soha ne hagyja az áram alá helyezett ventilátort felügyelet nélkül. A készülék tisztítása és
karbantartása előtt a hálózati vezetéket húzza ki a konnektorból. Soha ne húzza ki akábelnél fogva
avillásdugót acsatlakozóaljból. Aművelethez fogja meg acsatlakozódugót.
13. A tápkábel nem érhet hozzá forró részekhez, és ne vezesse éles éleken át.
14. A ventilátor nyílásaiba ne hatoljon ujjával vagy tárgyak segítségével.
15. A ventilátort kizárólag ajelen használati útmutatóban ismertetett utasításokkal összhangban használja.
Agyártó nem felel akészülék helytelen használata miatt felmerülő károkért.
16. Ez afogyasztó háztartásban és hasonló környezetben való használatra készült, mint amilyenek:
- konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken
- amezőgazdaságban használt fogyasztók
- avendégek által szállodákban, motelekben és más szálláshelyeken avendégek által használt fogyasztók
- areggelit is nyújtó szálláshelyeken használt fogyasztók
17. Ezt a szüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket), amelyek  zikai,
érzékszervi vagy lelki képességük vagy tapasztalatlanságuk és ismereteik hiánya nem teszi lehetővé
a készülék biztonságos használatát, ha nem lesznek felügyelet alatt vagy ha nem voltak a készülék
13
HU
használatát illetően kellőképpen felvilágosítva a biztonságukért felelős személy által. Ügyeljen arra,
hogy akészülékkel gyerekek ne játsszanak.
Figyelmeztetés: A túlmelegedés megelőzése érdekében ne takarja le a ventilátort. A ventilátort nem
szabad közvetlenül az aljzat alá helyezni.
TELEPÍTÉS
1. A hátsó rács felfogató csavarját csavarja le az órajárással ellentétes forgatással.
2. A hátsó rácsot helyezze a motor elülső borítójával szemben, fogantyúval felfelé. Ellenőrizze, hogy
amotor vezető csapjai megfelelően be vannak tolva arács nyílásaiba.
3. A hátsó rács felfogató anyáját erősen csavarozza rá amotorra az órajárással megegyező irányban.
4. A motor tengelyéről vegye le aműanyag védőt.
5. A ventilátor lapátot helyezze amotorra úgy, hogy óvatosan feltolja amotor tengelyének vezetőszegére.
6. A ventilátor lapát motor tengelyére történő felfogatásához csavarja az anyát az órajárással ellentétes
irányban és szorítsa meg.
7. Az elülső rácsot tegye ahátsó rácshoz. Akeret nyílásaiba helyezze be acsavarokat és ezekre rögzítse az
anyákat. Aszerelés ezen fázisában ne szorítsa meg teljesen az anyákat.
8. A rács kapcsait tolja el úgy, hogy illeszkedjenek egymásba.
9. Végül szorítsa meg akis csavarokat.
1. Elülső rács
2. Ventilátor lapát
3. Felfogató anya ahátsó borítóhoz
4. Hátsó rács
5. Motor tengely
6. Motor borító
7. Az automatikus forgás vezérlője
8. Motor
9. A függőleges beállító csukló összeállítása
10. Talp
11. Tápkábel
12. Sebesség kapcsoló (0, 1, 2)
Megjegyzés: A ventilátor sebesség-kapcsolása arádiót zavarhatja, ez ajelenség aterméknél megszokott.
VÉDELEM
Ha a meghajtó egység túl lenne terhelve, aktiválódik a hővédelem, amely a ventilátort automatikusan
kikapcsolja. Az ilyen esetben forduljon szakszervizhez.
HASZNÁLAT
A ventilátor 2 sebességszinten dolgozik, a forgófej folyamatos forgást biztosít. Csendes, kis energia
fogyasztással, megbízható és biztonságos, és egyúttal e ektív légáramlást nyújt.
0 - A ventilátor kikapcsolva.
1 - A ventilátor alacsony sebességen működik.
2 - A ventilátor magas sebességen működik.
A ventilátor működés közben foroghat.
Ha azt kívánja hogy aventilátor fej forogjon, nyomja meg az automatikus forgás vezérlőt.
14
HU
Ha aventilátor fejet meg akarja állítani, az automatikus forgás vezérlőt húzza ki.
A ventilátor fej fel- és lefelé irányba állítható. Lazítsa meg afüggőleges beállító anyát, aventilátort állítsa
akívánt szögbe, és az anyát ismét szorítsa meg.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
1. Tisztítás előtt aventilátort ki kell kapcsolni és atápvezeték dugóját húzza ki az aljzatból.
2. A műanyag részeket törölje meg törlő kendővel vagy szappanos oldatba mártott nedves szivaccsal.
Ezután törölje szárazra. Aventilátort vízbe meríteni tilos!
3. A ventilátor szétszerelése során haladjon fordított sorrendben mint aszereléskor.
A csomagoló dobozokat őrizze meg aventilátor későbbi szállítására vagy tárolására.
MŰSZAKI ADATOK
Átmérő 23 cm
Állítható dőlésszög
2 sebesség
Forgó fej
Biztonsági rács
Nagyon csöndes üzemelés
Névleges feszültség: 230 V~ 50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel: 30 W
Zajszint: 60 dB
HULLAKFELHASZLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek –
műanyaggyűjtő szelekv hulladéktároló edénybe.
ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS
Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és
számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)
Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási
hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására
szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros
hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes
forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól,
aháztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.
Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek.
A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
08/05
DE
TISCHVENTILATOR
15
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!
Warnung: Die Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise, die in dieser Anleitung aufgeführt sind, umfassen
nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss
begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die sich nicht in ein
Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen also bei der Verwendung und Bedienung dieses Geräts
durch den bzw. die Anwender gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch Transport, eine
unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine Modi kation des Geräts entstehen.
Damit es zu keinem Brand oder Unfall durch elektrischen Strom kommt, müssen bei der Verwendung
von elektrischen Geräten immer die Grundvorsichtsmaßnahmen eingehalten werden - einschließlich der
folgenden:
1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose der Spannung auf dem Etikett des Geräts
entspricht, und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss gemäß den
geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein.
2. Benutzen Sie niemals das Gerät, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. Lassen Sie bitte alle
Reparaturen, einschließlich des Austausches des Stromversorgungskabels, von einem
Fachservice ausführen. Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es könnte zu
einem Unfall durch elektrischen Strom kommen!
3. Schützen Sie das Gerät vor dem direkten Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, damit es nicht
zu einem etwaigen Unfall durch elektrischen Strom kommt.
4. Das Produkt ist nur für den privaten nicht-gewerblichen Gebrauch zu verwenden. Verwenden Sie
den Tischventilator nicht im Außenbereich oder in einer feuchten Umgebung. Berühren Sie das
Anschlusskabel oder das Gerät nicht mit nassen Händen. Es droht Unfallgefahr durch elektrischen Strom.
5. Lassen Sie bitte insbesondere Vorsicht walten, falls Sie den Tischventilator in der Nähe von Kindern
verwenden!
6. Stellen Sie den Tischventilator deshalb in einem freien Raum auf, so dass eine freie Luftzirkulation
gewährleistet ist. Dies ist für seine ordnungsgemäße Funktion notwendig. Verdecken Sie niemals die
Ö nung des Tischventilators!
7. Verwenden Sie den Tischventilator nicht mit einem Programmierer, einer Zeitschaltuhr, einem Stand-
Alone-System einer Fernbedienung oder jeglichen anderen Geräten, die automatisch den Tischventilator
steuern, da dabei Brandgefahr besteht, falls der Tischventilator verdeckt oder nicht ordnungsgemäß
aufgestellt ist.
8. Verwenden Sie diesen Tischventilator nicht in der Nähe von Orten, an denen sich Wärme ansammelt (in
der Nähe eines Herdes, einer Heizung u.ä.).
9. Stellen Sie den Tischventilator niemals auf eine weiche Ober äche, wie z.B. das Bett, die Couch u.ä. Er
muss auf einer stabilen, glatten Ober äche aufgestellt sein.
10. Wenn aus dem Gerät ein ungewöhnlicher Geruch oder Rauch austritt, schalten Sie es sofort ab und
suchen Sie mit dem Gerät das nächste Servicezentrum auf.
11. Schalten Sie das Gerät nicht durch Hineinstecken oder Herausziehen des Steckers aus der Stromzufuhr
ein oder aus. Schalten Sie immer zuerst den Tischventilator an dem Hauptschalter aus, dann können Sie
das Stromversorgungskabel aus der Netzsteckdose ziehen.
12. Wir empfehlen, den Tischventilator mit eingestecktem Stromkabel in der Steckdose nicht ohne Aufsicht
zu lassen. Ziehen Sie vor der Wartung das Stromversorgungskabel bitte aus der Steckdose. Ziehen Sie
den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Damit Sie das Kabel aus der Steckdose
ziehen können, ziehen Sie bitte am Stecker.
13. Das Stromversorgungskabel darf weder mit heißen Teilen in Berührung kommen noch über scharfe
Kanten führen.
14. Stecken Sie in die Ö nungen des Tischventilators nicht die Finger oder andere Gegenstände.
15. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten Hinweisen. Der Hersteller
haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstanden sind.
16
DE
16. Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnlichen Räumen bestimmt, wie z.B.
- Küchenbereichen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsstätten.
- Geräte, die in der Landwirtschaft verwendet werden
- Geräte, die von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkunftsstätten verwendet werden
- Geräte, die in Unternehmen verwendet werden die Übernachtung mit Frühstück anbieten
17. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt (einschließlich Kindern), deren
körperliches, sinnliches oder mentales Unvermögen bzw. ein Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen
sie an der sicheren Verwendung des Geräts hindern könnte, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit
verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von einer solchen nicht hinsichtlich der Verwendung
des Geräts instruiert wurden. Es ist notwendig, Kinder zu beaufsichtigen, damit sicher gestellt ist, dass sie
nicht mit dem Gerät spielen werden.
Achtung: Damit das Gerät vor Überhitzung geschützt ist, verdecken Sie nicht den Tischventilator. Der
Tischventilator darf nicht dicht unter eine Steckdose gestellt werden.
INSTALLATION
1. Schrauben Sie die Mutter für die Befestigung der hinteren Gitter durch das Drehen gegen den
Uhrzeigersinn ab.
2. Das hintere Gitter integrieren Sie vor die vordere Abdeckung des Motors, mit dem Halter in Richtung
nach oben. Stellen Sie sicher, dass die Bolzen der Motorabdeckung richtig in die Ö nungen des Gitters
eingelegt sind.
3. Die Mutter für die Befestigung des hinteren Gitters schrauben fest zum Motor hin durch das Drehen in
Richtung des Uhrzeigersinnes.
4. Nehmen Sie von der Motorwelle den Plastikschutz ab.
5. Den Propeller setzen Sie so auf die Motorwelle, dass sie ihn vorsichtig auf den Führungsbolzen der
Motorwelle aufstecken.
6. Schrauben Sie die Befestigung für den Propeller auf die Motorwelle durch das Drehen gegen die
Richtung des Uhrzeigersinnes und ziehen Sie sie fest.
7. Das vordere Gitter legen Sie an das hintere Gitter an. In die Ö nungen der Einfassung fügen Sie die
Schrauben ein und schrauben auf diese die Muttern. In dieser Phase, in der Sie die Muttern montieren
ziehen Sie sie nicht vollständig an.
8. Die Klammern des Gitters schieben Sie so, dass sie richtig einrasten.
9. Am Ende ziehen Sie die kleinen Schrauben an.
1. Vorderes Gitter
2. Propeller
3. Mutter für die Befestigung der hinteren
Abdeckung
4. Hinteres Gitter
5. Motorwelle
6. Motorabdeckung
7. Bedienhebel für das automatische Drehen
8. Motor
9. Gelenkkonstruktion für die vertikale
Einstellung
10. Unterbau
11. Stromversorgungskabel
12. Geschwindigkeitsschalter (0, 1, 2)
Anmerkung: Bei dem Umschalten der Geschwindigkeit des Ventilators können Sie eine Störung des Radios
bemerken, diese Erscheinung ist bei diesem Produkttyp normal.
17
DE
WÄRMESCHUTZ
Falls es zu einer Überlastung der Antriebseinheit kommt, wird der Wärmeschutz aktiviert, der den Ventilator
automatisch ausschaltet. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Fachservice.
VERWENDUNG
Der Tischventilator hat 2 Geschwindigkeiten, sein Drehkopf gewährleistet eine vollständige Umdrehung. Er
ist leise, hat einen niedrigen Energiebedarf, ist zuverlässig und sicher und besonders gewährleistet er eine
e ektive Luftumwälzung.
0 - Der Ventilator ist ausgeschaltet.
1 - Der Ventilator läuft auf niedriger Geschwindigkeit.
2 - Der Ventilator läuft auf hoher Geschwindigkeit.
Der Ventilator kann sich während des Laufs drehen.
Falls Sie möchten, dass sich das Kopfteil des Ventilators dreht, drücken Sie die Bedientaste für das
automatische Drehen.
Falls Sie möchten, dass das Kopfteil des Tischventilators anhält, ziehen Sie die Bedientaste für das
automatische Drehen heraus.
Das Kopfteil des Ventilators können Sie nach oben oder nach unten einstellen. Lösen Sie die Mutter der
vertikalen Einstellung, den Tischventilator stellen Sie in dem gewünschten Winkel auf und die Mutter
drehen Sie erneut.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
1. Vor der Reinigung muss der Tischventilator ausgeschaltet werden und ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
2. Die Plastikteile reiben Sie mit einem Tuch oder einem feuchten Schwamm ab, der in einer Seifenlösung
eingeweicht wurde. Anschließend reiben Sie das Gerät trocken. Tauchen Sie den Tischventilator niemals
in Wasser unter!
3. Im Falle der Demontage des Ventilators gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor wie bei der Montage.
Wir empfehlen, die Verpackung für den Fall einer Reparatur oder zum Wegstellen aufzuheben.
TECHNISCHE DATEN
Durchmesser 23 cm
Einstellbare Neigung
2 Geschwindigkeiten
Drehendes Kopfteil
Sicherheitsgitter
Sehr leiser Betrieb
Nennspannung: 230 V~ 50 Hz
Anschlusswert: 30 W
Geräuschpegel: 60 dB
18
DE
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den
Sammelcontainer für Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den
Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der
Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht
als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor
negativen Ein üssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling
dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder
die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
Dieses Produkt erllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische
Kompatibilität und elektrische Sicherheit.
Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.
08/05
EN
TABLE FAN
19
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions and
situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot
be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using and operating
this appliance. We are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use, voltage  uctuation or
the modi cation or adjustment of any part of the appliance.
To protect against a risk of  re or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical
appliances, including the following:
1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and
that the socket is properly grounded. The outlet must be installed according to valid safety instructions.
2. Do not operate the device with a damaged cord. All repairs including cord replacements shall be
performed by a professional service centre! Do not remove protective covers of the appliance,
risk of electric shock!
3. Protect the device against direct contact with water and other liquids, to prevent potential electric shock.
4. The product is intended only for household use! Do not operate the fan outdoors or in a moist
environment and do not touch the cord or appliance with wet hands. Risk of electric shock.
5. Close supervision is necessary for operating the fan near children!
6. Place the fan out of reach of other objects to ensure su cient air circulation needed for its proper
operation. Do not cover the fan vents!
7. Do not use this fan with a program, timer, independent remote control system or any other device, which
switches the fan on automatically. Risk of  re if the fan is covered or incorrectly positioned.
8. Do not use the fan in the immediate vicinity of places, where heat is accumulated (near the stove, heater
etc.).
9. Do not place the fan on to a soft surface, such as a bed, sofa etc. It must be placed on a stable and  at
surface.
10. If an unusual smell or smoke begins to come from the device, disconnect the device immediately and
visit a service centre.
11. Do not turn the device on or o by plugging or unplugging the power cord. Always turn the fan o using
the main switch; afterwards you may unplug the cord from the outlet!
12. Leaving the fan cord connected to outlet unattended is not recommended. Disconnect the cord from
the electrical outlet prior to performing maintenance. Do not pull the cord from the outlet by yanking
the cord. Unplug the cord from the outlet by grasping the plug.
13. Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead the cord over sharp edges.
14. Do not put your  ngers or other objects into the openings of the fan.
15. Use the fan only in accordance with the instructions given in this manual. The manufacturer is not liable
for damages caused by the improper use of this appliance.
16. This appliance is intended for household use and similar areas, including:
- kitchen corners in markets, o ces and other workplaces
- appliances used in the agricultural industry
- appliances used by guests in hotels, motels and other residential areas
- appliances used in bed and breakfast businesses
17. This appliance shall not be used by persons (including children), whose physical, sense or mental inability
or insu cient experience and skills prevent him from safely using the appliance, if they are not supervised
or if they have not been instructed regarding the use of the appliance by a person responsible for their
safety. Child supervision is essential to prevent them from playing with the appliance.
Warning: To prevent overheating, do not cover the fan. The fan must not be placed directly under an outlet.
20
EN
INSTALLATION
1. Unscrew the nut that attaches the back screen by turning it counter-clockwise.
2. Place the back screen opposite of the front motor cover with the handle facing upward. Make sure the
guide pins of the motor cover are properly inserted into the screen holes.
3. Screw the nut for attaching the back screen  rmly to the motor by turning it clockwise.
4. Remove the plastic protector from the shaft.
5. Place the propeller on the motor shaft by carefully sliding it onto the guide pin of the motor shaft.
6. Screw the nut for attaching the propeller to the motor shaft by rotating it counter-clockwise and
tighten  rmly.
7. Attach the front screen to the back screen. Insert the screws in the holes of the ring and screw nuts on to
these. Do not tighten the nuts completely at this time.
8. Move the screen pins so they fall into place.
9. Finally, tighten the small screws  rmly.
1. Front guard
2. Fan blade
3. Guard mounting nut
4. Rear guard
5. Motor shaft
6. Motor housing
7. Oscilation knob
8. Motor
9. Neck piece assembly
10. Stand
11. Power cord
12. Speed control switch (0, 1, 2)
Note: You may register radio interference while switching fan speeds, this e ect is normal for this kind of
product.
HEAT PROTECTION
Heat protection is activated if an actuating unit is overloaded. The fan switches o automatically. In this case,
refer to a professional service centre.
USE
The fan has 2 speeds, its rotating head ensures smooth rotation. It is quiet, with a low energy consumption,
reliable and safe and at the same time, ensures e ective air circulation.
0 - Fan is o .
1 - Fan is running at low speed.
2 - Fan is running at high speed.
The fan can rotate during operation.
For the fan head to rotate, push the automatic rotation control down.
To stop the rotation of the fan head, pull the automatic rotation control up.
The fan head can be set up or down. Loosen the vertical setting nut, adjust the desired angle of the fan
and tighten the nut again.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

ECG FT 23 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

w innych językach