Rowenta AQUAPERFECT Instrukcja obsługi

Marka
Rowenta
Model
AQUAPERFECT
Typ
Instrukcja obsługi
ograniczonych zdolnościach fizycznych, czucio-
wych i umys-łowych oraz osoby nieposiadające
stosownego doświadczenia lub wiedzy wyłącznie
pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji
dotyczących bezpiecznego korzystania z urządze-
nia. Dzieci nie powinny wykorzystywać urzadzenia
do zabawy. Czyszczenie oraz czynności konserwa-
cyjne nie powinny być przeprowadzane przez
dzieci bez nadzoru dorosłych.
• Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie przy
yciu napięcia wskazanego na zasilaczu. Naly
ywać wyłącznie modeli zasilaczy dostarczanych
przez producenta urządzenia.
Nadaje się do stosowania pod
prysznicem.
Odłączając od zasilania, chwytać za wtyczkę,
nie za kabel.
• Nie używać przedłużacza elektrycznego.
• Nie stosować urządzenia:
- do depilacji twarzy
- na uszkodzonej skórze
- na strefach wrażliwych (żylaki, piegi, znamiona)
- w przypadku występowania reakcji srnych
(egzema, trądzik, zapalenia).
W przypadku depilacji strefy bikini depilatora
yw wyłącznie za zewnętrznym konturze.
Nie stosować na strefach intymnych (wargi sro-
mowe). Ze względów higienicznych nie zalecamy
yczania depilatora nawet najbliższym osobom.
• Przed każdym użyciem należy naładować urządzenie. Urządzenie to nie jest zasilane z sieci.
• Dla bezpieczeństwa zapewniono zgodność urządzenia z obowiązującymi normami i przepisami
prawnymi (Dyrektywa Niskonapięciowa, Zgodność Elektromagnetyczna, Dyrektywa Środowis-
kowa...).
Uwaga: Urządzenie to nie powinno być ywane przez osoby (w tym również przez dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub przez osoby bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod bezpośrednim
nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub osoba ta udzieliła im wskazówek
dotyczących obsługi urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
• Nie czyścić produktami powodującymi ścieranie lub korozję.
• Nie używać poza zakresem temperatur od 0 °C do 35 °C.
GWARANCJA
Depilator jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i osobistego.
Nie używać depilatora do celów zawodowych.
Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania depilatora.
BIERZMY CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONIE ŚRODOWISKA!
Urządzenie jest wykonane z materiałów, które mogą być poddawane ponownemu
przetwarzaniu lub recyklingowi, w urządzeniu znajdują stakże litowo-jonowe
akumulatory.
W tym celu właściwej utylizacji urządzenie należy oddać do wyznaczonego punktu
zbiórki odpadów lub, w przypadku jego braku, do autoryzowanego punktu obsługi.
Instrukcja dostępna jest także na stronie internetowej: www.rowenta.com
• Funkcja napinania skóry:
Dla pewniejszego, dokładniejszego i szybszego golenia.
• Funkcja ruchomej głowicy:
Do golenia zgodnie z kształtem ciała.
• Funkcja ruchomego grzebienia do stref wrażliwych:
Do lepszego prowadzenia, pozwala uniknąć zaciągania włosków oraz zapobiega mikro
urazom.
5
1
2
3
1
CLIC !
12H
45
min
2
ON
3
O
N
4
0 mm
4 mm
ON
ON
w
ww.rowenta.com
AQUAPERFECT
1
800131756
T
R
U
K
PL
EN
DE
R
U
Before first use: charge the appliance
f
or 16 hours.
Laad vóór het eerste gebruik het
a
pparaat in 16 uur op met
b
ehulp van de adapter.
П
еред первым использованием:
з
арядите прибор в течение
16 часов.
İlk kullanımdan önce: Cihazı 16 saat
ş
arj edin.
Перед першим введенням в
е
ксплуатацію: зарядіть пристрій
п
ротягом 16 годин.
P
rzed pierwszym użyciem: należy
ł
adować urządzenie przez 16 godzin.
TR
UK
PL
E
N
DE
RU
T
R - Tıraş başlıklarını www.accessories.home-and-cook.com
adresindeki Satış Sonrası Destek bölümünde bulabilirsiniz.
UK - Головка бритви доступна на сервісному обслугову-
в
анні на сайті www.accessories.home-and-cook.com
P
L - Głowica do maszynki dostępna w serwisie na stronie
www.accessories.home-and-cook.com
Cihazı kullanmadan önce
dikkatli bir şekilde okuyun.
VENLIK
Dikkat: Bu cihaz ziksel, duyusal veya zihinsel
engeli olan (erişkin veya çocuk) veya cihaz
hakkında hiçbir tecrübe veya bilgisi olmayan
şahıslar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir
kinin gözetimi altında olmadıkla veya bu kişi
tarafından cihazın kullanımı konusunda eğitilme-
dikleri takdirde kullanılmamalıdır.
• Cihaz, yalnızca besleme bloğu üzerinde belirtilen
gerilim ile beslenmelidir. İmlalatçıdan tedarik
edilen besleme blu dışında hiçbir besleme
bloğunu kullanmayın.
• Duşta kullanım icin uygundur.
Cihazın şini kablosundan çekerek
prizden çıkarmayın, fişin kendisini kavrayarak
çıkarın.
• Uzatma kablosu kullanmayın.
Epilasyon cihazını aşağıdaki hallerde ve lge-
lerde kullanmayın:
- yüz üzerinde
- yaralı cilt üzerinde
- riskli alanlarda (varisler, benler, doğum lekeleri)
- deri üstü lezyonlarınız mevcutsa (egzama, iltihap
vb.) Bikini lgesinde kullanmaz halinde,
sadece dış zey in kullanın. İç zeylerde ve
daha özel lgenizde kullanmayın (vajinal duda-
klar). Hijyenik nedenlerden dolayı, cihazınızı yakın
çevrenizden olsa dahi, başka birisiyle paylaşma-
manızı tavsiye ederiz.
• Her türlü kullanımdan önce, cihazınızı iyice şarj ediniz. Cihaz elektriğe bağlı olarak çalışmaz.
• Güvenliğiniz açısından, bu cihaz aşağıda belirtilen hususlara yönelik normlar ve resmi düzenle-
melere uygun olarak üretilmiştir. (Düşük Gerilim, Elektromanyetik Uyumluluk, Çevre Direktifleri...).
Dikkat: Bu cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel engeli olan (erişkin veya çocuk) veya cihaz hakkında
hiçbir tecrübe veya bilgisi olmayan şahıslar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
gözetimi altında olmadıkları veya bu kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda eğitilmedikleri
takdirde kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamamasına dikkat edilmelidir.
• Aşındırıcı veya kazıyıcı özellikte temizlik maddeleri kullanmayın.
• 0 °C altı ve 35 °C üzeri ısıda kullanmayın.
GARAN
Bu ürün sadece ev ortamında kullanılmalıdır. Mesleki amaçla kullanılamaz.
Cihaz hatalı kullanılması
halinde garanti kapsamı dışında kalacaktır.
Bu bilgilere www.rowenta.com Web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
• Cildi gerdirme fonksiyonu:
Daha emniyetli, daha çabuk ve cilde daha yakın bir tıraş için.
Yüzer hareketli tıraş başlığı fonksiyonu:
Vücudunuzun kıvrımlarına uyum sağlar.
• Katlanabilir hassas bölge tarağı:
İstenmeyen tüylerin yönlendirilmesini, çekilme ve mikro kesiklerden kaçınılmasını sağlar.
Уважно прочитайте
перед використанням.
БЕЗПЕКА
• Цей пристрій може використовуватись дітьми
віком від 8 років і вище та особами з
обмеженими фізичними, сенсорними або
розумовими можливостями, особами, які не
мають достатньо досвіду та знань, необхідних
дл
я
по
водж
енн
я
с
т
а
ки
м
и
ви
ро
б
а
м
и
,
за
у
м
о
ви
,
як
що
за
н
и
м
и
пр
о
вод
и
тьс
я
в
і
д
по
ві
д
н
и
й
н
а
г
л
яд
а
бо
в
о
н
и о
з
н
а
йо
м
ле
н
і з
ін
ст
ру
к
ція
м
и щ
о
д
о
безп
е
ч
ного ви
к
ори
с
т
ання
п
ри
с
т
рою і роз
у
мію
т
ь
н
ебе
з
п
е
ку,
щ
о
м
о
ж
е
в
ід
б
у
т
ис
я
.
Н
е
д
о
з
в
оля
йт
е
ді
т
я
м
гр
а
т
и
з
п
р
ист
р
о
єм
.
Очищ
е
н
ня
та
о
бсл
у
г
о
ву
в
а
н
н
я
н
е
п
о
в
ин
н
о
б
у
т
и
в
ик
о
н
а
н
е
д
і
тьм
и
б
е
з
на
г
л
яд
у
.
П
р
ист
р
ій п
о
в
ин
е
н
п
р
а
цю
в
а
т
и т
іль
к
и п
р
и
н
а
п
ру
з
і,
я
ка
з
а
з
н
аче
н
а
н
а
бло
ці
живле
н
ня
.
Ви
ко
ри
с
т
о
в
уй
т
е
л
и
ш
е
т
о
й
б
л
о
к
ж
и
в
л
енн
я,
я
к
ий
п
о
ста
вля
є
т
ь
с
я
в
ир
о
б
н
ик
о
м
в
к
о
м
п
ле
к
т
і
з
при
л
а
д
о
м
.
Під
х
о
дит
ь д
л
я
ви
к
ори
с
т
ання
в ду
ш
і.
П
ід ч
а
с
в
иключ
е
н
н
я
е
п
іля
т
о
р
а
з
м
ереж
і
тяг
ні
ть
за
ви
л
к
у
,
а
не
за
ш
нур.
Не
ви
ко
ри
с
т
о
в
уй
т
е
е
л
ектрич
ни
й
под
о
в
жува
ч
.
Н
е
в
ик
о
р
ист
о
ву
йт
е
е
п
іля
т
о
р
д
ля
в
идале
н
ня
во
л
о
с
ся:
-
на
о
б
л
ич
чі
-
на
по
ш
кодж
ені
й
ш
кі
рі
-
н
а
діля
н
ка
х,
щ
о
п
р
е
д
ста
вля
ю
т
ь
со
бо
ю
з
о
н
и
р
из
ику
а
р
ик
о
з
н
о
р
о
з
шир
е
н
і
в
е
н
и,
р
о
дим
к
и,
род
и
м
і
пл
ям
и
)
-
у
р
азі
захвор
ю
ван
ь
ш
к
ір
и
к
зе
ма,
запале
н
ня,
вуг
рі).
При вико
риста
нні у
зо
ні бікіні цей епіля
т
ор
признач
ено виключ
но
д
ля видалення
воло
сся
на
зовні
шні
й лі
ні
ї
б
і
кі
ні
. Н
е використову
й
те його
на
більш інтимних ділянка
х тат
еві губи).
Із гігієнічних міркувань ми рекомендуємо нікому
не давати свій епілято
р, навіть членам
сім
’ї.
П
е
р
е
за
р
ядж
а
й
т
е
пр
ил
а
д
кожн
о
го
р
а
з
у пе
р
е
д
ти
м
, як
ско
р
и
с
т
ати
с
я н
и
м
. Це
й
пр
и
с
тр
ій
н
е
працю
є
ві
д
м
ереж
і
.
З
ад
л
я
вашої
безпеки
цей
епіл
я
тор
ві
д
пові
д
ає
д
і
юч
и
м
норм
ам
та
прави
л
ам
(Ди
рек
т
и
вам
про
ни
зьк
у
напр
у
г
у
,
ел
ек
т
ром
аг
ні
т
ну
су
м
і
с
ні
с
т
ь,
ото
ч
у
юч
е
с
ередови
ще,
тощо).
У
в
а
г
а
:
Це
й
е
п
і
лят
о
р
н
е
п
р
из
н
аче
н
о
для
в
ико
р
ис
т
а
н
н
я
о
с
о
б
а
м
и
(
в
т
о
м
у
числ
і
д
іть
ми)
із
фізи
чн
им
и,
с
е
н
с
о
р
н
им
и
т
а
р
о
з
умо
в
им
и
в
а
да
м
и,
а
б
о
о
с
о
б
а
ми,
як
і
н
е
м
а
ю
ть
для
ц
ь
о
го
доста
тн
ь
о
досв
і
ду
і
з
н
ан
ь
,
з
а
в
иня
тк
ом
тих
в
ип
адк
і
в
,
к
оли
ї
м
доп
омаг
а
є
лю
дин
а
,
я
ка
в
і
дп
ов
і
дає
за ї
х
безпек
у
,
нагл
я
д
з
а ни
м
и
або поперед
нє і
нс
т
р
у
к
т
у
вання
щодо к
ори
с
т
у
ванн
я
при
л
адом
.
Не
с
л
і
д
дозво
л
я
т
и
д
і
т
я
м
бави
т
и
с
ь
і
з
епіл
я
тором
.
П
і
д
ч
ас
ч
и
с
т
ки
епіл
я
тора
не
с
л
і
д
ви
к
ори
с
тов
у
ват
и
аб
рази
вні
та
к
орозі
й
ні
зас
оби
.
Не
ви
к
ори
с
тов
у
й
те
епіл
я
тор
при
тем
перат
у
рі
ни
жч
е
0
°
C
або
ви
ще
3
5
°
C
.
Г
АРАНТ
ІЯ
Ц
ей
при
л
ад
при
з
на
ч
ено
ви
кл
юч
но
д
л
я
побу
товог
о
при
зна
ч
енн
я
.
Не
ви
к
ори
с
тов
у
й
те
й
ог
о
з
проф
ес
і
й
ною
м
етою
.
У
раз
і
нена
л
еж
ног
о
ви
к
ори
с
тання
д
ія
гарант
і
ї
при
пи
ня
єт
ься
.
Ці інструкції також доступні на нашому сайті
www.rowenta.com
Функція натягува
ння
шкіри:
для
б
ез
печні
шог
о, чисті
шог
о
і
швидшог
о г
ол
і
нн
я
.
Функція «пла
ваюча
головк
а
»:
щоб
ві
дповідати
вигинам
вашог
о
тіл
а.
Функція
«висувна наса
дка-
гребінець для чутливих
ділянок»:
д
ля
направ
л
енн
я
вол
осся
,
і
щоб
уникнути смиканн
я
і
мі
кропорі
зі
в.
Przed rozpoczęciem użytkowania
prosimy uważnie zapoznać się
z poniższą instrukcją.
BEZPIECZSTWO
Uwaga:
Urdzenie może być używane przez
dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o
UK
TR
PL
1800131756_RF7600F0_A2 03/03/14 14:29 Page2
/