Alpine ICS ICS-X7 instrukcja

Kategoria
Samochodowe systemy wideo
Typ
instrukcja
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
1-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
WAŻNE
Należy zapisać poniżej numer seryjny urządzenia i zachować go w celach archiwalnych.
NUMER SERYJNY:
NUMER SERYJNY ISO: AL
DATA MONTAŻU:
IMIĘ I NAZWISKO TECHNIKA:
MIEJSCE ZAKUPU:
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich funkcji można znaleźć w Instrukcji użytkownika
na dostarczonej płycie CD-ROM. (Płyta CD zawiera dane, dlatego nie może być używana do
odtwarzania muzyki i przeglądania zdjęć w odtwarzaczu). W razie potrzeby przedstawiciel firmy
ALPINE może dostarczyć papierową wersję Instrukcji użytkownika znajdującej się na płycie CD-
ROM.
Spis treści
OSTRZEŻENIE .........................................................................................................................................................2
PRZESTROGA .........................................................................................................................................................2
Wprowadzenie ......................................................................................................................................................3
Ekran Home i Ulubione ......................................................................................................................................4
Używanie przycisków Sterowania Multimediami ....................................................................................4
Używanie przycisku Wyświetlania mediów ................................................................................................5
Ustawianie czasu ..................................................................................................................................................5
Obsługa Radia .......................................................................................................................................................6
Obsługa urządzenia iPod/iPhone (opcja) ....................................................................................................7
Obsługa pamięci USB (opcja) ..........................................................................................................................8
Obsługa telefonu bez użycia rąk ....................................................................................................................9
Obsługa Aha (opcja) ..........................................................................................................................................10
Obsługa MirrorLink™ (opcja) ..........................................................................................................................11
Montaż ...................................................................................................................................................................12
Połączenia .............................................................................................................................................................14
Dane techniczne .................................................................................................................................................16
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
2-PL
Wpr
Obsług
System m
Popu
Rozmie
e
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Ten symbol umieszczany jest przy ważnych
instrukcjach. Nieprzestrzeganie ich może
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
NIE WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI ODWRACAJĄCYCH
UWAGĘ OD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA POJAZDU.
Każdą czynność wymagającą dłuższej uwagi należy wykonywać dopiero
po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Należy zatrzymać pojazd w
bezpiecznym miejscu przed podjęciem dalszych czynności.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować wypadek.
NIEWIELKIE PRZEDMIOTY, TAKIE JAK ŚRUBY I WKRĘTY,
PRZECHOWYWW MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
Połknięcie może spowodować poważne obrażenia ciała. W wypadku
połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
NIE NALEŻY ZWIĘKSZAĆ NATĘŻENIA DŹWIĘKU POWYŻEJ
POZIOMU, PRZY KTÓRYM NIE SŁYCHAĆ ODGŁOSÓW
DOBIEGAJĄCYCH SPOZA POJAZDU.
Zbyt wysokie natężenie dźwięku, które uniemożliwia kierowcy usłyszenie
sygnałów takich jak: dźwięk syreny pojazdów ratunkowych lub sygnałów
ostrzegawczych (np. przy przejeździe kolejowym) może stanowić zagrożenie
i doprowadzić do wypadku. SŁUCHANIE GŁOŚNEJ MUZYKI W
SAMOCHODZIE MOŻE TEŻ BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA SŁUCHU.
NIE ROZKŁADAĆ I NIE WYKONYWAĆ SAMODZIELNYCH
MODYFIKACJI.
W przeciwnym wypadku może dojść do wypadku, pożaru lub porażenia prądem.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM 12 V I
UJEMNYM UZIEMIENIEM.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy). Niezastosowanie się do tego wymogu może
spowodować pożar lub inne wypadki.
PRZY WYMIANIE BEZPIECZNIKÓW NALEŻY PRZESTRZEGAĆ
WŁAŚCIWEGO NATĘŻENIA PRĄDU.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar lub
porażenie prądem.
NIE ZAKRYWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH I PANELI
RADIATORÓW.
W przeciwnym wypadku nieodprowadzone ciepło może spowodować
zapalenie urządzenia.
URZĄDZENIE STOSOWTYLKO W MOBILNYCH
INSTALACJACH PRĄDU 12 V.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar,
porażenie prądem lub inne obrażenia ciała.
PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
Nieprawidłowe podłączenie może spowodować pożar lub uszkodzenie urządzenia.
PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW NALEŻY ODŁĄCZYĆ
PRZEWÓD OD UJEMNEGO BIEGUNA AKUMULATORA.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować porażenie
prądem lub obrażenia ciała w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.
NIE WOLNO SPLATAĆ ZE SOBĄ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH.
Nie wolno zdejmować z kabli elektrycznych izolacji w celu
doprowadzenia prądu do innych urządzeń. W przeciwnym wypadku
nastąpi przekroczenie obciążalności prądowej przewodu, czego skutkiem
będzie pożar lub porażenie prądem.
W TRAKCIE WIERCENIA UWAŻAĆ, ABY NIE USZKODZIĆ RUR I
PRZEWODÓW SAMOCHODU.
W wypadku konieczności wiercenia dziur w podwoziu należy
przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby nie uszkodzić ani nie
zablokować rur, przewodu paliwowego, baku albo instalacji elektrycznej.
Niezastosowanie odpowiednich środków ostrożności może b
przyczyną pożaru.
NIE UZIEMIAĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZA
POŚREDNICTWEM ŚRUB I NAKRĘTEK UKŁADU
HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO.
Śruby i nakrętki wykorzystywane w układzie hamulcowym, kierowniczym
(i w innych układach mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu) jak
również baku, BEZWZGLĘDNIE nie mogą być wykorzystywane jako
elementy instalacji elektrycznej ani uziemiającej. W przeciwnym wypadku
może dojść do utraty kontroli nad pojazdem, pożaru, itp.
NIE WOLNO MONTOWURZĄDZENIA W MIEJSCU, W
KTÓRYM UTRUDNIAŁOBY ONO STEROWANIE POJAZDEM,
TAKIM JAK KIEROWNICA CZY DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW.
W przeciwnym wypadku może dojść do ograniczenia widoczności kierowcy
lub ograniczenia jego ruchów, a w konsekwencji do poważnego wypadku.
PRZESTROGA
Ten symbol umieszczany jest przy ważnych
instrukcjach. Nieprzestrzeganie ich może
spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.
W WYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU NALEŻY
NIEZWŁOCZNIE WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub
zniszczenia urządzenia. Należy dostarczyć urządzenie do naprawy do
autoryzowanego przedstawiciela firmy Alpine lub najbliższego centrum
serwisowego Alpine.
WYKONANIE I PODŁĄCZENIE INSTALACJI KABLOWEJ
NALEŻY POZOSTAWIĆ SPECJALIŚCIE.
Wykonanie i podłączenie instalacji do tego urządzenia wymaga
specjalistycznych umiejętności technicznych i doświadczenia. Ze
względów bezpieczeństwa należy zlecić te prace przedstawicielowi firmy,
od której urządzenie zostało nabyte.
DO PRAC MONTAŻOWYCH STOSOWWYSZCZEGÓLNIONE
AKCESORIA I MOCOWAĆ JE W SPOSÓB PEWNY.
Zawsze stosować wyłącznie wyszczególnione akcesoria. Użycie
części innych niż wyszczególnione może skutkować uszkodzeniem
podzespołów wewnętrznych urządzenia lub jego niewłaściwym
zamocowaniem. W efekcie części mogą ulec poluzowaniu i stanowić
zagrożenie dla ludzi lub innych przedmiotów.
PRZEWODY INSTALACJI NALEŻY POPROWADZIĆ W TAKI
SPOSÓB, BY NIE BYŁY ŚCIŚNIĘTE OSTRYMI METALOWYMI
KRAWĘDZIAMI.
Kable i przewody należy poprowadzić z dala od części ruchomych (jak
np. szyn siedzeń) oraz ostrych lub spiczastych krawędzi. Zapobiegnie
to ściśnięciu przewodu i uszkodzeniu instalacji. Jeżeli konieczne jest
przeprowadzenie przewodów przez otwór w metalu, należy zastosować
gumową przelotkę, aby zapobiec ocieraniu się izolacji o krawędź metalu.
NIE MONTOWW MIEJSCACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI LUB
ZAPYLENIU.
Unikać montażu urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub
zapyleniu. Wilgoć i pył przenikają do wnętrza urządzenia i mogą
powodować awarie.
A Prz
Nac
Nac
Nac
wył
B Czu
Skie
zda
me
C Prz
Nac
D Prz
Sys
Włącza
1 Ob
Sys
2 Na
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
3-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
Instrukcja obsługi
Obsługa dotykowa, Rozmieszczenie elementów sterujących, Włączanie i wyłączanie zasilania
Wprowadzenie
Obsługa dotykowa
System można obsługiwać za pomocą panelu dotykowego na ekranie.
Popularne przyciski ekranowe
: Powoduje powrót do poprzedniego ekranu. Zależnie od funkcji, ten przycisk może anulować operacje
wykonywane na ekranie.
: Zamyka okno.
Rozmieszczenie elementów sterujących
e
ZIĆ RUR I
y
ani nie
lektrycznej.
erowniczym
azdu) jak
ne jako
m wypadku
, W
ZDEM,
IEGÓW.
ości kierowcy
wypadku.
erialne.
prawy do
go centrum
EJ
aga
a. Ze
elowi firmy,
ÓLNIONE
ie
eniem
ym
tanowić
TAKI
WYMI
mych (jak
obiegnie
zne jest
astosować
ędź metalu.
OŚCI LUB
lub
mogą
A Przycisk Home/C
Naciśnij przycisk Home, aby wyświetlić Ulubione.
Naciśnij przycisk Home, aby wyświetlić Ekran Home.
Naciśnij i przytrzymaj przez przynajmniej 5 sekund, aby
wyłączyć zasilanie.
B Czujnik zdalnego sterowania
Skieruj pilot zdalnego sterowania w kierunku czujnika
zdalnego sterowania z odległości nie większej niż 2
metry.
C Przycisk
/
Naciśnij, aby dostosować głośność.
D Przycisk RESET
System tego urządzenia zostaje zresetowany.
E Przycisk
(Wyświetlanie mediów)
Podczas niekorzystania z Systemu nawigacji:
Jeśli na ekranie pojawia się , naciśnięcie przycisku
spowoduje zamknięcie ekranu w taki sam
sposób jak dotknięcie [
].
Podczas korzystania z Systemu nawigacji:
Naciśnięcie przycisku przełącza pomiędzy ekranem
Nawigacji a ekranem Audio/Wideo.
F Przycisk Sterowania Multimediami 1/2/3
Ta czynność różni się w zależności od aplikacji Audio/
Wideo. (Ścieżka W górę/W dół, ODTWÓRZ/PAUZA, Szybkie
przewijanie do tyłu/Szybkie przewijanie do przodu, itd.)
G Przycisk MUTE
Aktywowanie tej funkcji spowoduje natychmiastowe
zmniejszenie poziomu głośności o 20 dB.
Włączanie i wyłączanie zasilania
1 Obróć kluczyk zapłonu w pozycję ACC lub ON.
System zostaje włączony.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Home/C przez przynajmniej 5 sekund, aby wyłączyć zasilanie.
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
4-PL
Instrukcja obsługi Ekran Home i Ulubione
Ekran Home i Ulubione
Z ekranu Home lub Ulubione można w łatwy sposób przejść do żądanej aplikacji. Ekran Home wyświetla ikony
aplikacji działających z urządzeniem. Ulubione to funkcja skrótów, która wyświetla do 4 ikon na bieżącym ekranie.
Dla wygody można dowolnie dostosowywać układ ikon.
y
Jednym d
źródła me
Instrukcja obsługi
Używanie przycisków Sterowania Multimediami
Używanie przycisków Sterowania Multimediami
Do czynności takich jak przełączanie w górę lub w dół pomiędzy utworami, poza przyciskami funkcyjnymi
wyświetlanymi na ekranie, można używać przycisków Sterowania Multimediami na samym urządzeniu. Pozwala
to nacisnąć przycisk Sterowania Multimediami w celu wybrania utworu, nawet gdy ekran główny danego
medium nie jest obecnie wyświetlany.
W zależności od używanego rodzaju mediów działanie przycisków Sterowania Multimediami może się różnić. Na
ekranie wyświetlony zostanie przewodnik, ukazujący który przełącznik steruje daną funkcją.
Dotknij przycisk Home.
Aby przejść do żądanej
aplikacji, należy
dotknąć jej ikony.
Ulubione
Naciśnij przycisk Home.
Ekran Home
Przycisk Home
Przyciski Sterowania Multimediami 1
Przyciski Sterowania Multimediami 2
Przyciski Sterowania Multimediami 3
Wyświetlacz przewodnika
Usta
1 Na
2 Do
3 Do
4 Do
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
5-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
e
kony
ekranie.
Instrukcja obsługi
Używanie przycisku Wyświetlania mediów
Używanie przycisku Wyświetlania mediów
Jednym dotknięciem można przełączyć widok pomiędzy ekranem Nawigacji a ekranem głównym dla bieżącego
źródła mediów.
ultimediami
i
ozwala
żnić. Na
Przycisk Wyświetlania mediów
Ekran mediów
Naciśnij
.
i 3
Instrukcja obsługi Ustawianie daty/czasu
Ustawianie czasu
1 Naciśnij przycisk Home.
2 Dotknij przycisku [Setup].
3 Dotknij przycisku [General Setup].
4 Dotknij przycisku [Date/Time].
5 Dotknij przycisku [Clock Adjust].
6 Dotknij [o] lub [p] opcji „Year, „Month”,
„Day”, „Hour” oraz „Minute”, aby ustawić
zegar.
7 Dotknij przycisku [ ].
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
6-PL
Instrukcja obsługi Radio, System RDS
Obsługa Radia
Wskaźnik numeru programu
Wyświetlenie częstotliwości
Zmniejsza częstotliwości
Przycisk programu
Wyświetla zaprogramowane
stacje po krótkim dotknięciu.
Dotknij przez co najmniej 2
sekundy, aby dodać aktualną
stację do zaprogramowanych
stacji.
Wyświetla ekran
wyboru PTY
Ekran przechodzi do trybu
Prostego lub trybu Info
Tryb PRIORYTETU DLA
WIADOMOŚCI Wł./Wył.
Tryb AF Wł./Wył.
Automatyczne zapisywanie stacji Wskaźnik RDS
Wyświetlenie pasma
Przełączanie pasm
Zwiększa częstotliwość
Obszar informacji
Zwiększa częstotliwość
Zmienia tryb strojenia
Zmniejsza częstotliwości
Tryb informacji o ruchu
drogowym Wł./Wył.
Wyświetla ekran ustawień
audio
Wyszu
Przykłado
wykonaw
1 Do
od
2 Do
3 Do
Obs
Jest możliw
Można po
Tryb A
Odtwarzan
Wyświetla
Wraca do
p
bieżącego
do poprze
d
przeciągu j
rozpoczęci
Przewija s
z
dotknięciu
2 sekundy
Ekran prze
Prostego l
u
Wraca do p
listy odtwa
Podcastu/G
Przechodzi
Artysty/Alb
Wyświetlac
wyszukiwa
Ikona trybu
Wyświetlan
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
7-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
sma
m
liwość
i
ustawień
Wyszukiwanie pliku muzycznego
Przykładowo: Wyszukiwanie według nazwy
wykonawcy
1 Dotknij przycisku [ (Search)] podczas
odtwarzania.
2 Dotknij przycisku [Music].
3 Dotknij przycisku [Artists].
4 Dotknij nazwy wybranego wykonawcy.
Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania Albums
(Albumy) wybranego wykonawcy.
Dotknięcie [p] żądanego artysty spowoduje
odtworzenie wszystkich utworów wybranego artysty.
5 Dotknij nazwy wybranego albumu.
Zostaną wyświetlone wszystkie utwory z
wybranego albumu.
Dotknięcie [p] żądanego albumu spowoduje
odtworzenie wszystkich utworów z wybranego
albumu.
6 Dotknij nazwy wybranego utworu.
Zostanie odtworzony wybrany utwór.
Dotknięcie [p] „ALL” odtworzy wszystkie utwory na liście.
Instrukcja obsługi Odtwarzacz iPod/telefon iPhone (opcja)
Obsługa urządzenia iPod/iPhone (opcja)
Jest możliwe podłączenie urządzenia iPod/iPhone do niniejszego urządzenia poprzez kabel (KCU-461iV) (sprzedawany oddzielnie).
Można podłączyć również urządzenie iPod odtwarzające pliki video, aby cieszyć się nie tylko muzyką, ale również filmami.
Tryb Audio
Odtwarzanie losowe (Mieszanie WSZYSTKIEGO )
Powtarzanie odtwarzania
Wyświetla ekran wyszukiwania
Wraca do początku
bieżącego pliku/Wraca
do poprzedniego pliku w
przeciągu jednej sekundy po
rozpoczęciu odtwarzania/
Przewija szybko do tyłu po
dotknięciu przez co najmniej
2 sekundy
Ekran przechodzi do trybu
Prostego lub trybu Info
Wraca do początku poprzedniej
listy odtwarzania/Artysty/Albumu/
Podcastu/Gatunku/Kompozytora
Przechodzi do początku następnej listy odtwarzania/
Artysty/Albumu/Podcastu/Gatunku/Kompozytora
Numer bieżącego utworu/
Całkowita liczba utworów
Odtwarzanie losowe
(Mieszanie)
Przechodzi do początku
następnego pliku/Szybko
przewija do przodu po
dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Wyświetlacz informacji o
urządzeniu iPod/iPhone
Przechodzi do początku następnego
pliku/Szybko przewija do przodu po
dotknięciu przez co najmniej 2 sekundy
Zatrzymanie i odtwarzanie
Wraca do początku bieżącego
pliku/Wraca do poprzedniego pliku w
przeciągu jednej sekundy po rozpoczęciu
odtwarzania/Przewija szybko do tyłu po
dotknięciu przez co najmniej 2 sekundy
Wyświetla ekran ustawień
audio
Wyświetlacz ekranu
wyszukiwania
Ikona trybu bezpośredniego przełączania
Wyświetlanie grafiki
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
8-PL
Instrukcja obsługi Pamięć USB (opcja)
Obsługa pamięci USB (opcja)
To urządzenie można połączyć z urządzeniem pamięci USB.
Można odtwarzać pliki muzyczne (MP3/WMA/AAC) oraz pliki wideo (DivX® ) zapisane na urządzeniu pamięci USB
ywając wewnętrznego odtwarzacza systemu.
Tryb Audio
Nr bieżącego pliku/Ilość
wszystkich plików
Wraca do początku
bieżącego pliku/Wraca
do poprzedniego pliku
w przeciągu jednej
sekundy po rozpoczęciu
odtwarzania/Przewija
szybko do tyłu po
dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Wyświetlacz ekranu
wyszukiwania
Wraca do początku poprzedniego
folderu
Przechodzi do początku następnego folderu
Przełącza ścieżki audio
Przełącza napisy
Wyświetla ekran ustawień
audio
Wyświetla się ekran
konfiguracji ekranu
Powtarzanie odtwarzania
Zatrzymanie odtwarzania
Przechodzi do początku
następnego pliku/Szybko
przewija do przodu po
dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Wyświetlacz informacji
o DivX®
Przechodzi do początku następnego
pliku/Szybko przewija do przodu po
dotknięciu przez co najmniej 2 sekundy
Zatrzymanie i odtwarzanie
Wraca do początku bieżącego
pliku/Wraca do poprzedniego pliku
w przeciągu jednej sekundy po
rozpoczęciu odtwarzania/Przewija
szybko do tyłu po dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Ekran przechodzi do trybu
Prostego lub trybu Info
Obs
Połączen
funkcją H
Jak po
BLUET
1 Na
2 Do
3 Do
4 Do
ust
5 Do
6 Do
7 Do
Na
ele
8 Dla
po
[Bo
Tryb Video
Wyświetla ekran wyszukiwania
Wraca do początku
bieżącego pliku/Wraca
do poprzedniego pliku
w przeciągu jednej
sekundy po rozpoczęciu
odtwarzania/Przewija
szybko do tyłu po
dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Ekran przechodzi do trybu
Prostego lub trybu Info
Wraca do początku poprzedniego folderu
(Listy odtwarzania/Artysty/Albumu/
Gatunku/Kompozytora)
Przechodzi do początku następnego folderu
(Listy odtwarzania/Artysty/Albumu/Gatunku/
Kompozytora)
Odtwarzania losowe
Numer bieżącego utworu/Całkowita
liczba utworów
Powtarzanie odtwarzania
Przechodzi do początku
następnego pliku/Szybko
przewija do przodu po
dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Wyświetlacz informacji o
MP3/WMA/AAC
Przechodzi do początku następnego
pliku/Szybko przewija do przodu po
dotknięciu przez co najmniej 2 sekundy
Zatrzymanie i odtwarzanie
Wraca do początku bieżącego
pliku/Wraca do poprzedniego pliku
w przeciągu jednej sekundy po
rozpoczęciu odtwarzania/Przewija
szybko do tyłu po dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Wyświetla ekran ustawień
audio
Wyświetlacz ekranu
wyszukiwania
Odtwarzanie losowe (WSZYSTKIEGO)
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
9-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
ęci USB
ustawień
ran
nu
warzania
warzania
oczątku
u/Szybko
du po
co
dy
rmacji
ępnego
zodu po
2 sekundy
o
o pliku
po
zewija
u przez co
Instrukcja obsługi
Włączanie/wyłączanie opcji BLUETOOTH, Korzystanie z BLUETOOTH
Obsługa telefonu bez użycia rąk
Połączenia w trybie głośnomówiącym można nawiązywać, korzystając z telefonu komórkowego zgodnego z
funkcją HFP (Profil zestawu słuchawkowego) z ICS-X7.
Jak podłączyć zgodne urządzenie
BLUETOOTH (Parowanie)
1 Naciśnij przycisk Home.
2 Dotknij przycisku [Setup].
3 Dotknij przycisku [General Setup].
4 Dotknij [o] lub [p] „BLUETOOTH”, aby
ustawić na „On” (Wł.).
5 Dotknij przycisku [BLUETOOTH].
6 Dotknij przycisku [Set BLUETOOTH Device].
7 Dotknij przycisku [Search] dla „No Device.
Na liście urządzeń wyświetla się maksymalnie 10
elementów.
8 Dla urządzenia z listy, które chcesz
podłączyć, dotknij [Audio], [HFT] lub
[Both].
Audio: Ustawia do użytku jako urządzenie audio.
HFT: Ustawia do użytku jako zestaw
głośnomówiący.
Both: Ustawia do użytku jako zarówno urządzenie
audio, jak i zestaw głośnomówiący.
9 Po zakończeniu rejestracji urządzenia,
pojawia się komunikat, a urządzenie
powraca do trybu normalnego.
Proces rejestracji BLUETOOTH różni się w zależności
od wersji urządzenia i mechanizmu SSP (Simple Secure
Pairing - Bezpieczne i Łatwe Parowanie). Jeśli na urządzeniu
pojawi się składający się z 4 lub 6 znaków kod urządzenia,
należy wprowadzić kod za pomocą urządzenia zgodnego ze
standardem BLUETOOTH.
Jeśli w urządzeniu wyświetli się klucz złożony z 6 znaków,
upewnij się, że ten sam klucz wyświetla się na urządzeniu
zgodnym ze standardem BLUETOOTH, po czym dotknij „Yes”.
Odbieranie połączenia
1 Nadejście połączenia powoduje
odtworzenie sygnału nadchodzącego
połączenia i wyświetlenie komunikatu.
2 Dotknij [ ] lub naciśnij Przycisk
Sterowania Multimediami 1.
Połączenie zostanie odebrane.
Rozłączanie połączenia
1 Dotknij [ ] lub naciśnij Przycisk
Sterowania Multimediami 3.
Połączenie zostanie zakończone.
łkowita
warzania
oczątku
u/Szybko
du po
co
dy
rmacji o
ępnego
odu po
2 sekundy
o
o pliku
po
zewija
u przez co
ustawień
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
10-PL
Instrukcja obsługi Aha (opcja)
Obsługa Aha (opcja)
Aha oferuje szybki, spersonalizowany dostęp do wybranej treści. Jej zadanie polega na zaspokajaniu codziennych
potrzeb związanych ze słuchaniem muzyki.
Jeżeli aplikacja Aha jest zainstalowana w telefonie iPhone, możesz wyświetlać i obsługiwać ekran aplikacji przy
yciu ICS-X7.
Aktualny numer treści/całkowita liczba treści
Wyświetlanie grafiki
Wyszukuje początek
bieżącej zawartości/
Wyszukuje poprzednią
zawartość
Wyświetlacz ekranu
wyszukiwania
Ekran przechodzi do trybu
Prostego lub trybu Info
„Like” - Informacje zwrotne
„Dislike” - Informacje zwrotne
Przewijanie do tyłu o 15 s
Aktualnie odtwarzana treść
zostanie przewinięta do
tyłu o 15 s.
Wyświetlanie logo stacji
Wyświetla ekran ustawień
audio
Przywołuje funkcję
poprzedniej stacji
Możesz ponownie wywołać
poprzednio wybraną stację.
Możesz przełączać się między
bieżąco wybraną a poprzednio
wybraną stacją.
Przewijanie do przodu
o 30 s
Aktualnie odtwarzana treść
zostanie przewinięta do
przodu o 30 s.
Wyszukuje początek
następnej zawartości
Wyświetlanie logo
partnerskiego
Wyświetlacz informacji
o Aha
Wyszukuje początek następnej
zawartości
Zatrzymanie i odtwarzanie
Obs
MirrorLin
komórko
obsługiw
Podcza
BLUETO
1 Na
2 Do
Zos
3 Na
Funkcj
W zale
od oper
W tryb
Wyszukuje początek bieżącej
zawartości/Wyszukuje poprzednią
zawartość
Dotknij przycisku [ (Wstecz)] na ekranie odtwarzania, aby powrócić do ekranu wyboru stacji.
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
11-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
iennych
przy
o stacji
ustawień
cję
ji
wywołać
ną stację.
się między
poprzednio
rzodu
ana treść
ta do
ątek
tości
o
rmacji
nej
Instrukcja obsługi MirrorLink™ (opcja)
Obsługa MirrorLink™ (opcja)
MirrorLink jest standardem łączności oferowanym w ramach połączenia pomiędzy ICS-X7 i telefonem
komórkowym. Przy użyciu MirrorLink możesz wyświetlać zawartość ekranu telefonu komórkowego oraz
obsługiwać jego aplikacje w tym urządzeniu.
Podczas używania MirrorLink zalecane jest, aby telefon był połączony zarówno przez USB jak i
BLUETOOTH.
1 Naciśnij przycisk Home.
2 Dotknij [Mirror Mode], [Car Mode], [Navigation] lub [Music].
Zostanie wyświetlony ekran wybranego trybu.
Po połączeniu z kompatybilnym telefonem komórkowym na ekranie Home zostaną wyświetlone ikony aplikacji.
3 Naciśnij przycisk Sterowania Multimediami, aby obsługiwać urządzenie.
Funkcje przycisku Sterowania Multimediami są zależne od trybu.
W zależności od podłączonego telefonu komórkowego tryby możliwe do wykorzystanie w tym urządzeniu mogą różnić się
od operacji w telefonie komórkowym.
W trybie nawigacji możesz obsługiwać system wyłącznie przy użyciu panelu dotykowego.
j
zednią
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
12-PL
Instrukcja obsługi Montaż
Montaż
Podczas podłączania urządzenia do instalacji
elektrycznej pojazdu, należy uwzględnić elementy
zainstalowane fabrycznie (np. komputer pokładowy).
Nie należy wykonywać połączeń z innymi przewodami,
aby umożliwić zasilanie tego urządzenia. Podczas
podłączania stacji multimedialnej ICS-X7 do skrzynki
bezpieczników, należy upewnić się, że bezpiecznik
dla obwodu urządzenia ICS-X7 ma odpowiednią
wartość znamionową. Niewykonanie tej czynności
może spowodować uszkodzenie urządzenia i pojazdu.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z
przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
Podczas montażu wyświetlacz musi być całkowicie
schowany w obudowie. W przeciwnym wypadku, mogą
wystąpić problemy.
1 Montować pomiędzy ustawieniem
poziomym a kątem 30°. Montaż pod kątem
spoza tego przedziału będzie skutkował
pogorszeniem wydajności i może
spowodować uszkodzenie.
0 -30°
2 Montaż mikrofonu.
Dla bezpiecznego użytkowania, upewnij się że:
Miejsce jest mocne i stabilne.
Pola widzenia i ruchu kierowcy nie są
ograniczone.
Mikrofon znajduje się w miejscu, skąd głos
kierowcy może być łatwo odbierany ( na osłonie
przeciwsłonecznej itp.).
Podczas mówienia do mikrofonu nie powinno się
zmieniać pozycji prowadzenia pojazdu. Może to
spowodować odwrócenie uwagi od bezpiecznego
prowadzenia pojazdu. Ostrożnie rozważ odległość
podczas montażu mikrofonu. Upewnij się, że głos
kierowcy jest dobrze odbierany w wybranym
miejscu.
Mikrofon
Zacisk kabla
(do nabycia oddzielnie)
3 Zdejmij osłonę mocującą z urządzenia.
To urządzenie
Klucze wspornika
(w zestawie)
Urządzenie należy wsunąć do osłony
mocującej i zabezpieczyć je.
Osłona mocująca
(w zestawie)
Deska rozdzielcza
Gumowa osłona
(w zestawie)
To urządzenie
Płyta czołowa*
2
(w zestawie)
Śruba
sześciokątna
(w zestawie)
Klucz
wspornika
Płytki
dociskowe*
1
*1 Jeżeli założona osłona mocująca jest poluzowana
na desce rozdzielczej, płytki dociskowe można lekko
zgiąć.
*2 Można zamontować załączoną płytę czołową.
4 Jeż
prz
pa
osł
bra
urz
taś
prz
czy
śru
po
prz
op
Nakręt
Metalo
pasek
mocuj
ą
Przew
W przy
śruby o
Schem
(jeżeli nie
Jeżeli p
(Single
Schema
jako ur
Jeżeli p
dodatn
po usta
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
13-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
nia.
y
zenie
wa*
2
wana
a lekko
.
4 Jeżeli w pojeździe dostępny jest wspornik,
przykręć śrubę sześciokątną do tylnego
panelu urządzenia ICS-X7 i załóż gumową
osłonę na śrubę sześciokątną. W wypadku
braku szyny należy przymocować
urządzenie główne za pomocą metalowej
taśmy (do nabycia oddzielnie). Przykręć
przewód uziemienia urządzenia do
czystego metalowego elementu, używając
śruby (*1), która jest już przykręcona do
podwozia pojazdu. Podłącz wszystkie
przewody urządzenia ICS-X7 zgodnie z
opisem w sekcji POŁĄCZENIA.
To urządzenie
Śruba
Nadwozie
*
1
*
2
Nakrętka sześciokątna (M5)
Śruba dwustronna
Metalowy
pasek
mocujący
Przewód uziemienia
W przypadku śruby oznaczonej symbolem „*2” użyj
śruby odpowiedniej dla miejsca montażu.
5 Wsuń urządzenie ICS-X7 w deskę rozdzielczą,
aż usłyszysz kliknięcie. Zapewnia to
prawidłowe zablokowanie urządzenia i
uniemożliwia jego przypadkowe wysunięcie
się z deski rozdzielczej.
Schemat połączeń przełącznika SPST (sprzedawany oddzielnie)
(jeżeli nie jest dostępne zasilanie ACC)
PRZEŁĄCZNIK SPST (OPCJA)
ICS-X7
ACC
(czerwony)
BATTERY
(żółty)
BEZPIECZNIK
(5A, opcja)
BEZPIECZNIK
(20A, opcja)
Akumulator
Jeżeli pojazd nie umożliwia zasilania w trybie ACC, należy dodać przełącznik jednobiegunowy i jednostanowy SPST
(Single-Pole, Single-Throw) (sprzedawany oddzielnie) i bezpiecznik (sprzedawany oddzielnie).
Schemat i wartość znamionowa bezpiecznika podane powyżej dotyczą przypadku, gdy urządzenie ICS-X7 jest używane
jako urządzenie samodzielne.
Jeżeli przełączony przewód zasilania (zapłonu) urządzenia ICS-X7, zostanie podłączony bezpośrednio do bieguna
dodatniego (+) akumulatora pojazdu, stacja multimedialna ICS-X7 będzie pobierać prąd (kilkaset miliamperów), nawet
po ustawieniu przełącznika w pozycji wyłączenia (OFF), oraz powodować rozładowanie akumulatora.
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
14-PL
Instrukcja obsługi Połączenia
Połączenia
Połączenia 1/2
REMOTE OUT
Do modułu zdalnego
sterowania z kierownicy.
Antena
Połącz z opcjonalnym interfejsem
wyświetlacza pojazdu.
Nie używany
(brązowy)
REVERSE
(pomarańczowy/biały)
(żółty)
(czerwony)
(biały)
Wtyczka ISO anteny
Do przewodu wejściowego
Do strony dodatniej przewodu sygnałowego
lampy cofania samochodu
Mikrofon (w zestawie)
Do złącza wyjścia wideo
Do złączy wyjścia audio (R, L)
Wzmacniacz
Lewy tylny
Prawy tylny
Wzmacniacz
Lewy przedni
Prawy przedni
Wzmacniacz Subwoofery
Połącz
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
15-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
o
Połączenia 2/2
(niebieski/biały)
REMOTE TURN-ON
Telefon komórkowy
(do nabycia oddzielnie)
Kabel Telefon komórkowy
(do nabycia oddzielnie)
Kabel rozszerzenia USB
(w zestawie)
odtwarzacza iPod lub
telefonu iPhone
(do nabycia oddzielnie)
Zestaw połączeniowy KCU-461iV
(do nabycia oddzielnie)
Przedłużacz VIDEO AV dla urządzenia iPod
(W zestawie z KCU-461iV)
10A
(różowy/czarny)
AUDIO INTERRUPT IN
(żółty/niebieski)
PARKING BRAKE
(czerwony)
IGNITION
(czarny)
GND
(niebieski)
POWER ANT
(żółty)
BATTERY
(zielony)
(zielony/czarny)
(biały)
(biały/czarny)
(szary/czarny)
(szary)
(fioletowy/czarny)
(fioletowy)
Do wzmacniacza lub korektora
Nie używany
Do przewodu sygnałowego
hamulca postojowego
Do anteny elektrycznej
Kluczyk zapłonu
Akumulator
Lewy tylny
Lewy przedni
Prawy przedni
Prawy tylny
Głośniki
Pamięć USB
(do nabycia oddzielnie)
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
16-PL
Instrukcja obsługi Dane techniczne
Dane techniczne
MONITOR
Rozmiar ekranu 7,0”
Typ wyświetlacza LCD Przezroczysty wyświetlacz LCD
typu TN
System wyświetlania obrazu Aktywna matryca TFT
Liczba pikseli1 1 152 000
(800 × 3 × 480)
Efektywna liczba pikseli 99% lub więcej
System podświetlenia LED
TUNER FM
Zakres strojenia 87,5 – 108,0 MHz
Czułość użytkowa (mono) 8,1 dBf (0,7 V/75 omów)
Czułość wyciszania: 50 dB 12 dBf (1,1 V/75 omów)
Wybór kanałów alternatywnych
80 dB
Współczynnik sygnału do szumu
65 dB
Separacja stereo 35 dB
Współczynnik przechwytywania
2,0 dB
TUNER MW
Zakres strojenia 531 – 1 602 kHz
Czułość użytkowa 25,1 V/28 dBf
TUNER LW
Zakres strojenia 153 – 281 kHz
Czułość (norma IEC) 31,6 V/30 dBf
USB
Wymagania USB USB 1.1/2.0
Maksymalne zużycie energii 1 000 mA
Klasa USB USB (odtwarzanie z urządzenia)/
USB (klasa pamięci masowej)
System plików FAT12/16/32
Dekodowanie MP3 MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Dekodowanie WMA Windows Media™ Audio
Dekodowanie AAC Format pliku AAC-LC „.m4a”
Liczba kanałów 2 kanały (stereo)
Pasmo przenoszenia* 5–20 000 Hz (±1 dB)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
0,008% (przy 1 kHz)
Zakres dynamiczny 95 dB (przy 1 kHz)
Współczynnik sygnału do szumu
100 dB
Separacja kanałów 85 dB (przy 1 kHz)
Pasmo przenoszenia może się różnić w zależności od
oprogramowania użytego do kodowania/szybkości transmisji bitów.
*
SEKCJA BLUETOOTH
BLUETOOTH Specyfikacje Bluetooth V2.1+EDR
Moc wyjœciowa +4 dBm Maks. (Klasa mocz 2)
Profil HFP (Profil zestawu
głośnomówiącego)
OPP (Profil przesyłania elementów)
PBAP (Profil dostępu do książki
telefonicznej)
A2DP (Profil zaawansowanej
dystrybucji audio)
AVRCP (Profil zdalnego sterowania
audio/wideo)
OGÓLNE
Wymagania dotyczące zasilania
14,4 V DC (prąd stały)
(dozwolony zakres: 11–16 V)
Temperatura pracy -20°C to + 60°C
Maksymalna moc wyjściowa 50 W × 4
Napięcie wyjściowe 2 000 mV/10 k-omów
Masa 1,6 kg
Poziom sygnału wyjściowego audio
Preout (przód, tył): 4 V/10 k-omów (maksymalnie)
Preout (subwoofer): 4 V/10 k-omów (maksymalnie)
WYMIARY OBUDOWY
Szerokość 178 mm
Wysokość 100 mm
Głębokość 159 mm
Z powodu ciągłego ulepszania produktu dane techniczne
i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Panel LCD jest produkowany z wykorzystaniem bardzo
precyzyjnej technologii. Liczba efektywnych pikseli
wynosi ponad 99,99%. Oznacza to możliwość, że 0,01%
pikseli może być zawsze włączona lub wyłączona.
Wypro
Dolby
o
towaro
Windo
towaro
firmy M
i/lub in
iPhone
iTunes
zarejes
Etykiet
iPod) o
iPhone
zaproje
podłąc
iPhone
jako sp
Firma A
tego u
bezpie
wraz z
bezprz
© 2010
oraz ha
zastrze
DivX®,
towaro
zależny
Znak sł
znakam
ycie
podleg
Techn
jest lice
Thoms
„Niniejs
wyłącz
Produc
ytko
(to jest
radiow
sieciac
lub sys
kanały
na żąd
uzyska
dostęp
http://w
aha, log
znaki h
HARMA
przyzw
ALPINE ICS-X7 68-21057Z37-A (PL)
17-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
cz 2)
ementów)
książki
anej
terowania
6 V)
alnie)
alnie)
echniczne
a.
m bardzo
seli
że 0,01%
na.
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Windows Media i logo Windows są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch i
iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
Etykiety „Made for iPod” (przeznaczone dla odtwarzacza
iPod) oraz „Made for iPhone” (przeznaczone dla telefonu
iPhone) oznaczają, że urządzenie elektroniczne zostało
zaprojektowane specjalnie pod kątem możliwości
podłączenia do odtwarzacza iPod lub telefonu
iPhone i zostało certyfikowane przez producenta
jako spełniające standardy jakości firmy Apple.
Firma Apple nie jest odpowiedzialna za działanie
tego urządzenia lub jego zgodność z normami
bezpieczeństwa i prawnymi. Użytkowanie urządzenia
wraz z iPod lub iPhone może wpłynąć na działanie sieci
bezprzewodowej.
© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia
oraz hasło Works with Nokia to znaki towarowe lub
zastrzeżone znaki towarowe firmy Nokia Corporation.
DivX®, DivX Certified® i powiązane logo są znakami
towarowymi firmy Rovi Corporation lub jej podmiotów
zależnych używanymi na podstawie licencji.
Znak słowny i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde
ycie tych znaków przez firmę Alpine Electronics, Inc.
podlega licencji.
Technologia kodowania sygnału audio MPEG Layer-3
jest licencjonowana przez firmy Fraunhofer IIS oraz
Thomson.
„Niniejsze urządzenie sprzedawane jest z licencją
wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
Producent nie udziela licencji ani żadnych praw do
ytkowania tego urządzenia w celach komercyjnych
(to jest przynoszących zyski), nadawania przez stacje
radiowe i telewizyjne/odtwarzania w sieci Internet,
sieciach intranetowych ani żadnych innych sieciach
lub systemach dystrybucji, jak na przykład płatne
kanały multimedialne lub usługi dostarczania treści
na żądanie. Na tego rodzaju usługi konieczne jest
uzyskanie odrębnej licencji. Szczegółowe informacje
dostępne są pod adresem
http://www.mp3licensing.com
aha, logo Aha logo, wygląd handlowy Aha stanowią
znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe
HARMAN International Industries, używane zgodnie z
przyzwoleniem.
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
HORN DISTRIBUTION S.A.
UL. KURANTÓW 34
02-873 WARSZAWA
TEL.: 0-22 331-55-55
FAX.: 0-22 331-55-00
WWW.ALPINE.COM.PL
Centralny Serwis:
ul. Kurantów 26, 02-873 Warszawa,
tel. 22/331 55 33, [email protected]
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164

Alpine ICS ICS-X7 instrukcja

Kategoria
Samochodowe systemy wideo
Typ
instrukcja