Alpine INE-W925R Instrukcja obsługi

Kategoria
Radioodbiorniki samochodowe
Typ
Instrukcja obsługi
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
1-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
WAŻNE
Należy zapisać poniżej numer seryjny urządzenia i zachować go w celach archiwalnych.
NUMER SERYJNY:
NUMER SERYJNY ISO: AL
DATA MONTAŻU:
IMIĘ I NAZWISKO TECHNIKA:
MIEJSCE ZAKUPU:
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich funkcji można znaleźć w Instrukcji użytkownika
na dostarczonej płycie CD-ROM. (Płyta CD zawiera dane, dlatego nie może być używana do
odtwarzania muzyki i przeglądania zdjęć w odtwarzaczu). W razie potrzeby przedstawiciel firmy
ALPINE może dostarczyć papierową wersję Instrukcji użytkownika znajdującej się na płycie CD-
ROM.
Spis treści
OSTRZEŻENIE .........................................................................................................................................................2
PRZESTROGA .........................................................................................................................................................2
Wprowadzenie ......................................................................................................................................................3
Informacje o podwójnym ekranie ..................................................................................................................5
Rejestracja użytkownika ....................................................................................................................................6
Obsługa Radia .......................................................................................................................................................7
Obsługa DAB/DAB+/DMB .................................................................................................................................7
Obsługa MP3/WMA/AAC ...................................................................................................................................8
Obsługa DVD .........................................................................................................................................................8
Obsługa urządzenia iPod/iPhone (opcja) ....................................................................................................9
Obsługa pamięci USB (opcja) ........................................................................................................................10
Obsługa telefonu bez użycia rąk ..................................................................................................................11
Montaż ...................................................................................................................................................................12
Połączenia ............................................................................................................................................................14
Dane techniczne .................................................................................................................................................16
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
2-PL
Wpr
Obsług
System m
Popu
Rozmies
e
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Ten symbol umieszczany jest przy ważnych
instrukcjach. Nieprzestrzeganie ich może
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
NIE WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI ODWRACAJĄCYCH
UWAGĘ OD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA POJAZDU.
Każdą czynność wymagającą dłuższej uwagi należy wykonywać dopiero po
całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym
miejscu przed podjęciem dalszych czynności.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować wypadek.
NIEWIELKIE PRZEDMIOTY, TAKIE WKRĘTY, PRZECHOWYWW
MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
Połknięcie może spowodować poważne obrażenia ciała. W wypadku połknięcia
należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
NIE NALEŻY ZWIĘKSZAĆ NATĘŻENIA DŹWIĘKU POWYŻEJ
POZIOMU, PRZY KTÓRYM NIE SŁYCHAĆ ODGŁOSÓW
DOBIEGAJĄCYCH SPOZA POJAZDU.
Zbyt wysokie natężenie dźwięku, które uniemożliwia kierowcy usłyszenie
sygnałów takich jak: dźwięk syreny pojazdów ratunkowych lub sygnałów
ostrzegawczych (np. przy przejeździe kolejowym) może stanowić zagrożenie
i doprowadzić do wypadku. SŁUCHANIE GŁOŚNEJ MUZYKI W
SAMOCHODZIE MOŻE TEŻ BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA SŁUCHU.
NIE ROZKŁADAĆ I NIE WYKONYWAĆ SAMODZIELNYCH
MODYFIKACJI.
W przeciwnym wypadku może dojść do wypadku, pożaru lub porażenia
prądem.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM 12 V I UJEMNYM
UZIEMIENIEM.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem
firmy). Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar lub inne
wypadki.
PRZY WYMIANIE BEZPIECZNIKÓW NALEŻY PRZESTRZEGAĆ
WŁAŚCIWEGO NATĘŻENIA PRĄDU.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar lub porażenie
prądem.
NIE ZAKRYWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH I PANELI
RADIATORÓW.
W przeciwnym wypadku nieodprowadzone ciepło może spowodować zapalenie
urządzenia.
URZĄDZENIE STOSOWTYLKO W MOBILNYCH INSTALACJACH
PRĄDU 12 V.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar, porażenie
prądem lub inne obrażenia ciała.
NIE WKŁADAĆ RĄK, PALCÓW LUB PRZEDMIOTÓW OBCYCH W
GNIAZDA WEJŚCIOWE URZĄDZENIA LUB SZCZELINY.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia
urządzenia.
PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
Nieprawidłowe podłączenie może spowodować pożar lub uszkodzenie
urządzenia.
PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW NALEŻY ODŁĄCZYĆ
PRZEWÓD OD UJEMNEGO BIEGUNA AKUMULATORA.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować porażenie prądem lub
obrażenia ciała w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.
NIE WOLNO SPLATAĆ ZE SOBĄ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH.
Nie wolno zdejmować z kabli elektrycznych izolacji w celu doprowadzenia
prądu do innych urządzeń. W przeciwnym wypadku nastąpi przekroczenie
obciążalności prądowej przewodu, czego skutkiem będzie pożar lub porażenie
prądem.
W TRAKCIE WIERCENIA UWAŻAĆ, ABY NIE USZKODZIĆ RUR I
PRZEWODÓW SAMOCHODU.
W wypadku konieczności wiercenia dziur w podwoziu należy przedsięwziąć
wszelkie środki ostrożności, aby nie uszkodzić ani nie zablokować rur, przewodu
paliwowego, baku albo instalacji elektrycznej. Niezastosowanie odpowiednich
środków ostrożności może być przyczyną pożaru.
NIE UZIEMIAĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZA POŚREDNICTWEM
ŚRUB I NAKRĘTEK UKŁADU HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO.
Śruby i nakrętki wykorzystywane w układzie hamulcowym, kierowniczym (i
w innych układach mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu) jak również
baku, BEZWZGLĘDNIE nie mogą być wykorzystywane jako elementy instalacji
elektrycznej ani uziemiającej. W przeciwnym wypadku może dojść do utraty
kontroli nad pojazdem, pożaru, itp.
NIE WOLNO MONTOWURZĄDZENIA W MIEJSCU, W KTÓRYM
UTRUDNIAŁOBY ONO STEROWANIE POJAZDEM, TAKIM JAK
KIEROWNICA CZY DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW.
W przeciwnym wypadku może dojść do ograniczenia widoczności kierowcy lub
ograniczenia jego ruchów, a w konsekwencji do poważnego wypadku.
NIE NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ SUGESTIAMI DOTYCZĄCYMI TRASY,
JEŚLI INSTRUKCJE SYSTEMU NAWIGACYJNEGO PROWADZĄ
DO WYKONANIA NIEBEZPIECZNEGO LUB NIEDOZWOLONEGO
MANEWRU, STWARZAJĄ ZAGROŻENIE LUB KIERUJĄ W OBSZARY,
KTÓRE WEDŁUG KIEROWCY SĄ NIEBEZPIECZNE.
Niniejszy produkt nie stanowi substytutu osobistej oceny sytuacji na drodze.
Wszelkie podane przez niniejszy system sugestie dotyczące trasy nie powinny
nigdy mieć pierwszeństwa nad lokalnymi przepisami o ruchu drogowym
bądź osobistą oceną sytuacji na drodze i znajomością zasad bezpiecznego
prowadzenia pojazdów.
PRZESTROGA
Ten symbol umieszczany jest przy ważnych
instrukcjach. Nieprzestrzeganie ich może
spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.
W WYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU NALEŻY NIEZWŁOCZNIE
WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub zniszczenia
urządzenia. Należy dostarczyć urządzenie do naprawy do autoryzowanego
przedstawiciela firmy Alpine lub najbliższego centrum serwisowego Alpine.
WYKONANIE I PODŁĄCZENIE INSTALACJI KABLOWEJ NALEŻY
POZOSTAWIĆ SPECJALIŚCIE.
Wykonanie i podłączenie instalacji do tego urządzenia wymaga specjalistycznych
umiejętności technicznych i doświadczenia. Ze względów bezpieczeństwa należy
zlecić te prace przedstawicielowi firmy, od której urządzenie zostało nabyte.
DO PRAC MONTAŻOWYCH STOSOWWYSZCZEGÓLNIONE
AKCESORIA I MOCOWAĆ JE W SPOSÓB PEWNY.
Zawsze stosować wyłącznie wyszczególnione akcesoria. Użycie części innych niż
wyszczególnione może skutkować uszkodzeniem podzespołów wewnętrznych
urządzenia lub jego niewłaściwym zamocowaniem. W efekcie części mogą ulec
poluzowaniu i stanowić zagrożenie dla ludzi lub innych przedmiotów.
PRZEWODY INSTALACJI NALEŻY POPROWADZIĆ W TAKI SPOSÓB,
BY NIE BY ŚCIŚNIĘTE OSTRYMI METALOWYMI KRAWĘDZIAMI.
Kable i przewody należy poprowadzić z dala od części ruchomych (jak np.
szyn siedzeń) oraz ostrych lub spiczastych krawędzi. Zapobiegnie to ściśnięciu
przewodu i uszkodzeniu instalacji. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie
przewodów przez otwór w metalu, należy zastosować gumową przelotkę, aby
zapobiec ocieraniu się izolacji o krawędź metalu.
NIE MONTOWW MIEJSCACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI LUB
ZAPYLENIU.
Unikać montażu urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub zapyleniu.
Wilgoć i pył przenikają do wnętrza urządzenia i mogą powodować awarie.
NIE NALEŻY DOTYKAĆ PORUSZAJĄCEGO SIĘ PANELU PRZEDNIEGO
ANI MONITORA.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie urządzenia.
A Prz
Um
B Czu
Skie
zda
me
C Prz
Pow
zare
Nac
sek
D Prz
Prz
E Pr
z
Prz
Jeś
o
prz
hist
F Prz
Pow
ekr
po
w
Nac
3 se
tłum
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
3-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
Instrukcja obsługi Obsługa dotykowa, Rozmieszczenie elementów sterujących, Włączanie i wyłączanie zasilania
Wprowadzenie
Obsługa dotykowa
System można obsługiwać za pomocą panelu dotykowego na ekranie.
Popularne przyciski ekranowe
: Powoduje powrót do poprzedniego ekranu. Zależnie od funkcji, ten przycisk może anulować operacje
wykonywane na ekranie.
: Zamyka okno.
Rozmieszczenie elementów sterujących
e
UR I
dsięwziąć
ur, przewodu
owiednich
CTWEM
CZEGO.
niczym (i
k również
nty instalacji
do utraty
ÓRYM
AK
kierowcy lub
ku.
TRASY,
NEGO
BSZARY,
a drodze.
e powinny
wym
znego
terialne.
OCZNIE
nia
wanego
Alpine.
LEŻY
cjalistycznych
ństwa należy
nabyte.
NE
ci innych niż
wnętrznych
i mogą ulec
w.
SPOSÓB,
DZIAMI.
ak np.
o ściśnięciu
zenie
lotkę, aby
LUB
pyleniu.
awarie.
ZEDNIEGO
lub
A Przycisk (zwalnianie)
Umożliwia zdjęcie panelu przedniego.
B Czujnik zdalnego sterowania
Skieruj pilot zdalnego sterowania w kierunku czujnika
zdalnego sterowania z odległości nie większej niż 2
metry.
C Przycisk
(My Favorites)
Powoduje wyświetlenie ekranu Ulubione dla
zarejestrowanego Użytkownika 1.
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez co najmniej 3
sekundy, aby przełączyć na Użytkownika 2.
D Przycisk
(MAP)
Przechodzi do ekranu mapy nawigacyjnej.
E Przycisk
(PHONE)
Przechodzi do ekranu menu telefonu.
Jeśli podłączony jest telefon z obsługą trybu
głośnomówiącego, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk
przez co najmniej 3 sekundy, aby przełączyć na ekran
historii połączeń.
F Przycisk
(AUDIO)
Powoduje wyświetlenie ekranu Audio/wideo. Jeśli
ekran Audio/wideo jest już wyświetlany, przycisk
powoduje zmianę źródła.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk AUDIO przez co najmniej
3 sekundy, aby włączyć tryb „Ustawianie balansu/
tłumika/ subwoofera.
G Pokrętło/przycisk MUTE/C
Aby dostosować poziom głośności, obróć pokrętło w
lewo lub w prawo.
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć tryb wyciszenia.
Naciśnij i przytrzymaj przez przynajmniej 3 sekundy,
aby wyłączyć zasilanie.
H Przycisk c (Wysuń)
Umożliwia wysunięcie płyty.
I Przycisk RESET
System tego urządzenia zostaje zresetowany.
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
4-PL
Info
Aby wyśw
jednocze
Pozycj
Prawy i le
Aby przeł
pozycji w
Włączanie i wyłączanie zasilania
1 Obróć kluczyk zapłonu w pozycję ACC lub ON.
System zostaje włączony.
2 Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez przynajmniej 3 sekundy, aby wyłączyć zasilanie.
Pełny ekran
Pełny ekran
*
1
Podcz
umoż
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
5-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
Instrukcja obsługi Informacje o podwójnym ekranie
Informacje o podwójnym ekranie
Aby wyświetlić ekran odtwarzania muzyki podczas wyświetlania wskazówek dojazdu itp., można wyświetlić
jednocześnie ekrany Nawigacja i Audio/wideo.
Pozycja wyświetlania podwójnego ekranu
Prawy i lewy ekran można przełączyć przez przeciąganie i upuszczanie.
Aby przełączyć ekrany, dotknij środka ekranu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go do żądanej
pozycji wyświetlacza. Ekrany zamienią pozycję po podniesieniu palca.
Dotknij miejsca na ekranie Nawigacji.
lub
Naciśnij przycisk
(MAP).
Pełny ekran Audio/wideo
Dotknij przycisku
Dotknij przycisku *
1
ub
Naciśnij przycisk
(AUDIO).
Podwójny ekran
Pełny ekran nawigacji
*
1
Podczas odtwarzania filmów na ekranie wyświetlane są opcje [Podwójnie szeroki], [Podwójnie pełny] i [Pełny ekran]
umożliwiające wybranie wielkości ekranu.
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
6-PL
Instrukcja obsługi Rejestracja użytkownika
Rejestracja użytkownika
Można zarejestrować do dwóch użytkowników. Skonfiguruj ustawienia Użytkownik 1 i Użytkownik 2 dla każdego
ytkownika.
1 Naciśnij przycisk (My Favorites).
Zostanie wyświetlony ekran Ulubione.
2 Dotknij [Start].
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania nazwy
pierwszego użytkownika.
Dotknięcie przycisku [Pomiń] powoduje
zarejestrowanie nazwy użytkownika jako
„UŻYTKOWNIK 1” lub „UŻYTKOWNIK 2”, a
żadne urządzenie BLUETOOTH nie zostanie
zarejestrowane. W takim przypadku użytkownicy
nie będą przełączani automatycznie.
Dotknięcie przycisku [Kasuj] lub naciśnięcie
przycisku
(My Favorites) spowoduje powrót
do pierwotnego ekranu bez rejestrowania
ytkownika.
3 Wprowadź nazwę użytkownika za pomocą
klawiatury i dotknij przycisku [OK].
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania urządzenia
BLUETOOTH.
Dotknij przycisku [
], aby edytować nazwę.
4 Dotknij przycisku [Połączenie], a następnie
przycisku [OK].
Zostanie wyświetlona lista urządzeń BLUETOOTH.
Dotknięcie przycisku [Brak połączenia]
spowoduje wyjście z rejestracji użytkownika bez
rejestrowania urządzenia BLUETOOTH.
5 Dotknij przycisku [Szukaj].
System rozpocznie wyszukiwanie urządzeń
BLUETOOTH.
Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona
lista urządzeń BLUETOOTH.
Wybierz opcję [ON] (Włączone) dla ustawienia
BLUETOOTH na wstępnie zarejestrowanym
urządzeniu BLUETOOTH.
6 Dotknij zarejestrowanego urządzenia
BLUETOOTH, a następnie dotknij przycisku
[OK].
Zostanie wyświetlony ekran Ulubione dla
UŻYTKOWNIK 1.
Rejestrowanie Użytkownika 2
7 Naciśnij przycisk (My Favorites).
Nastąpi wyjście z ekranu Ulubione i zostanie
wyświetlony pierwotny ekran.
8 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (My
Favorites) przez co najmniej 3 sekundy.
Zostanie wyświetlony przewodnik funkcji Ulubione.
Powtórz kroki od 2 do 6, aby zarejestrować
UŻYTKOWNIK 2.
e
Obs
Zmniejsza
Przycisk p
r
Wyświetla za
po krótkim d
Dotknij prze
sekundy, aby
stację do za
stacji.
Automaty
c
Zmienia try
Wskaźnik t
Tryb inform
Wł./Wył.
Zmienia pr
Tryb PRIOR
WIADOMO
Obs
Zmniejsza
Przycisk p
r
Wyświetla za
usługi po kró
Dotknij prze
sekundy, aby
usługę do za
stacji.
Tryb PRIO
R
WIADOMO
Zmienia try
Wskaźnik t
Tryb inform
drogowym
Zmienia pr
Wyświetla
zespołu
Automaty
c
usługi
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
7-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
ka
ażdego
ń
świetlona
wienia
ym
nia
zycisku
ie
My
ndy.
Ulubione.
ć
Instrukcja obsługi Radio
Obsługa Radia
Zmniejsza częstotliwości
Przycisk programu
Wyświetla zaprogramowane stacje
po krótkim dotknięciu.
Dotknij przez co najmniej 2
sekundy, aby dodać aktualną
stację do zaprogramowanych
stacji.
Automatyczne zapisywanie stacji
Przełączanie pasm
Zwiększa częstotliwość
Zmienia tryb strojenia
Zmienia przyciski funkcyjne
Wskaźnik trybu SEEK
Tryb informacji o ruchu drogowym
Wł./Wył.
Wyświetlacz informacji o RDS
Informacje o zmianach
Wskaźnik RDS
Wyświetla ekran wyboru PTY
Tryb AF Wł./Wył.
Zmienia przyciski funkcyjne
Tryb PRIORYTETU DLA
WIADOMOŚCI Wł./Wył.
Instrukcja obsługi DAB/DAB+/DMB
Obsługa DAB/DAB+/DMB
Zmniejsza częstotliwości
Przycisk programu
Wyświetla zaprogramowane
usługi po krótkim dotknięciu.
Dotknij przez co najmniej 2
sekundy, aby dodać aktualną
usługę do zaprogramowanych
stacji.
Tryb PRIORYTETU DLA
WIADOMOŚCI Wł./Wył.
Przełączanie pasm
Zwiększa częstotliwość
Zmienia tryb strojenia
Zmienia przyciski funkcyjne
Wskaźnik trybu SEEK
Tryb informacji o ruchu
drogowym Wł./Wył.
Wyświetlacz informacji o
DAB/DAB+/DMB
Informacje o zmianach
Wyświetla ekran wyboru
usługi
Wyświetla ekran wyboru PTY
Zmienia przyciski funkcyjne
Wyświetla ekran wyboru
zespołu
Automatyczne zapisywanie
usługi
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
8-PL
Instrukcja obsługi DVD
Obsługa DVD
Po dotknięciu ekranu odtwarzania DVD, wyświetla się ekran obsługi DVD. Poniżej znajduje się przykład ekranu
obsługi DVD-VIDEO.
Wyświetla tryb ekranu klawiatury numerycznej
Przechodzi do początku
rozdziału/Przechodzi do
poprzedniego rozdziału w
przeciągu jednej sekundy po
rozpoczęciu odtwarzania/
Przewija szybko do tyłu po
naciśnięciu przez co najmniej
2 sekundy
Wyświetla ekran menu
Zmienia przyciski funkcyjne
Powtarzanie odtwarzania
Zatrzymanie odtwarzania
Przechodzi do początku
następnego pliku/Szybko
przewija do przodu po
dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Wyświetlacz informacji o
DVD-1
Zatrzymanie i odtwarzanie
Wyszu
Przykłado
wykonaw
1 Do
od
2 Do
3 Do
Obs
Jest moż
(sprzedaw
tylko muz
Tryb A
Wyświetlacz informacji
o DVD-2
Wyświetla ekran menu głównego
Przełącza kąt
Zmienia przyciski funkcyjne
Wyświetla ekran sterowania
menu
Przełącza ścieżki audio
Przełącza napisy
Czas, który upłynął
Pozostały czas odtwarzania
Wyświetlan
Wraca do p
pliku/Wrac
pliku w prz
po rozpocz
Przewija sz
dotknięciu
sekundy
Numer bie
ż
Całkowita l
Wyświetla
Zatrzyma
n
Wraca do p
odtwarzan
Gatunku/K
Ikona trybu
przełączan
Czas, który
Instrukcja obsługi CD/MP3/WMA/AAC
Obsługa MP3/WMA/AAC
Wyświetla ekran wyszukiwania
Wraca do początku
bieżącego pliku/Wraca
do poprzedniego pliku
w przeciągu jednej
sekundy po rozpoczęciu
odtwarzania/Przewija
szybko do tyłu po
dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Wraca do początku poprzedniego
folderu
Przechodzi do początku
następnego folderu
Odtwarzania losowe
Numer bieżącego utworu/
Całkowita liczba utworów
Wyświetla ekran ustawień
audio
Przechodzi do początku
następnego pliku/Szybko
przewija do przodu po
dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Wyświetlacz informacji o
MP3/WMA/AAC
Czas, który upłynął
Wyświetla ekran
wyszukiwania
Zatrzymanie i odtwarzanie
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
9-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
ranu
menu
funkcyjne
arzania
zątku
Szybko
u po
o
y
m
acji o
Wyszukiwanie pliku muzycznego
Przykładowo: Wyszukiwanie według nazwy
wykonawcy
1 Dotknij przycisku [ (Search)] podczas
odtwarzania.
2 Dotknij przycisku [Music].
3 Dotknij [Artists].
4 Dotknij nazwę wybranego wykonawcy.
Zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania Albums
(Albumy) wybranego wykonawcy.
Dotknięcie [p] żądanego artysty spowoduje
odtworzenie wszystkich utworów wybranego
artysty.
5 Dotknij nazwy wybranego albumu.
Zostaną wyświetlone wszystkie utwory z
wybranego albumu.
Dotknięcie [p] żądanego albumu spowoduje
odtworzenie wszystkich utworów z wybranego
albumu.
6 Dotknij nazwy wybranego utworu.
Zostanie odtworzony wybrany utwór.
Dotknięcie [p] „ALL” odtworzy wszystkie utwory na
liście.
Instrukcja obsługi Odtwarzacz iPod/telefon iPhone (opcja)
Obsługa urządzenia iPod/iPhone (opcja)
Jest możliwe podłączenie urządzenia iPod/iPhone do niniejszego urządzenia poprzez kabel (KCU-461iV)
(sprzedawany oddzielnie). Można podłączyć również urządzenie iPod odtwarzające pliki video, aby cieszyć się nie
tylko muzyką, ale również filmami.
Tryb Audio
terowania
udio
warzania
Wyświetlanie grafiki
Wraca do początku bieżącego
pliku/Wraca do poprzedniego
pliku w przeciągu jednej sekundy
po rozpoczęciu odtwarzania/
Przewija szybko do tyłu po
dotknięciu przez co najmniej 2
sekundy
Numer bieżącego utworu/
Całkowita liczba utworów
Wyświetla ekran wyszukiwania
Zatrzymanie i odtwarzanie
Wraca do początku poprzedniej listy
odtwarzania/Artysty/Albumu/Podcastu/
Gatunku/Kompozytora
Ikona trybu bezpośredniego
przełączania
Wyświetlacz informacji o
iPod/iPhone
Przechodzi do początku
następnego pliku/Szybko
przewija do przodu po
dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Odtwarzanie losowe
Powtarzanie odtwarzania
Pozostały czas odtwarzania
Wyświetla ekran
wyszukiwania
Przechodzi do początku
następnej listy
odtwarzania/Artysty/
Albumu/Podcastu/
Gatunku/Kompozytora
Czas, który upłynął
sowe
n ustawień
początku
ku/Szybko
odu po
z co
ndy
ormacji o
n
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
10-PL
Instrukcja obsługi Pamięć USB (opcja)
Obsługa pamięci USB (opcja)
Można odtwarzać pliki muzyczne (MP3/WMA/AAC) oraz pliki wideo (DivX®) zapisane na urządzeniu pamięci USB
ywając wewnętrznego odtwarzacza systemu.
Patrz „Obsługa MP3/WMA/AAC” (str. 8), aby uzyskać więcej informacji dotyczących muzyki.
Tryb Video
Obs
Połączen
funkcją H
Jak po
BLUET
1 Do
ba
2 Do
3 Do
4 Do
ust
5 Do
6 Do
BL
7 Do
Na
ele
Wraca do początku bieżącego
pliku/Wraca do poprzedniego
pliku w przeciągu jednej
sekundy po rozpoczęciu
odtwarzania/Przewija szybko
do tyłu po dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Wyświetlacz informacji o DivX®
Wyświetla ekran wyszukiwania
Zatrzymanie i odtwarzanie
Zatrzymanie odtwarzania
Wraca do początku poprzedniego
folderu
Przechodzi do początku następnego
folderu
Nr bieżącego pliku/Ilość
wszystkich plików
Przechodzi do początku
następnego pliku/Szybko
przewija do przodu po
dotknięciu przez co
najmniej 2 sekundy
Powtarzanie odtwarzania
Czas, który upłynął
Zmienia przyciski funkcyjne
Wyświetla ekran
wyszukiwania
Zmienia przyciski funkcyjne
Przełącza ścieżki audio
Przełącza napisy
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
11-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
ęci USB
Instrukcja obsługi Włączanie/wyłączanie opcji BLUETOOTH, Korzystanie z BLUETOOTH
Obsługa telefonu bez użycia rąk
Połączenia w trybie głośnomówiącym można nawiązywać, korzystając z telefonu komórkowego zgodnego z
funkcją HFP (Profil zestawu słuchawkowego) z INE-W925R.
Jak podłączyć zgodne urządzenie
BLUETOOTH (Parowanie)
1 Dotknij przycisku [Setup] (Konfiguracja) na
banerze górnym.
Ikona [SETUP] (Konfiguracja)
2 Dotknij przycisku [ (BLUETOOTH)].
3 Dotknij przycisku [BLUETOOTH].
4 Dotknij [o] lub [p] „BLUETOOTH”, aby
ustawić na „On” (Wł.).
5 Dotknij przycisku [ ].
6 Dotknij przycisku [Ustaw urządzenie
BLUETOOTH].
7 Dotknij przycisku [Search] dla „No Device.
Na liście urządzeń wyświetla się maksymalnie 10
elementów.
8 Dla urządzenia z listy, które chcesz
podłączyć, dotknij [Audio] lub [Hands-free].
Audio:
Ustawia do użytku jako urządzenie audio.
Hands-free: Ustawia do użytku jako zestaw
głośnomówiący.
9 Po zakończeniu rejestracji urządzenia,
pojawia się komunikat, a urządzenie
powraca do trybu normalnego.
Proces rejestracji BLUETOOTH różni się w zależności
od wersji urządzenia i mechanizmu SSP (Simple Secure
Pairing - Bezpieczne i Łatwe Parowanie). Jeśli na
urządzeniu pojawi się składający się z 4 lub 6 znaków
kod urządzenia, należy wprowadzić kod za pomocą
urządzenia zgodnego ze standardem BLUETOOTH.
Jeśli w urządzeniu wyświetli się klucz złożony z 6
znaków, upewnij się, że ten sam klucz wyświetla się na
urządzeniu zgodnym ze standardem BLUETOOTH, po
czym dotknij „Yes”.
Odbieranie połączenia
1 Nadejście połączenia powoduje
odtworzenie sygnału nadchodzącego
połączenia i wyświetlenie komunikatu.
2 Dotknij przycisku [ ] lub naciśnij przycisk
(PHONE).
Połączenie zostanie odebrane.
Rozłączanie połączenia
1 Dotknij [ ].
Połączenie zostanie zakończone.
ku/Ilość
w
czątku
u/Szybko
du po
co
dy
warzania
ął
i funkcyjne
audio
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
12-PL
Instrukcja obsługi Montaż
Montaż
Podczas podłączania urządzenia do instalacji
elektrycznej pojazdu, należy uwzględnić elementy
zainstalowane fabrycznie (np. komputer pokładowy).
Nie należy wykonywać połączeń z innymi przewodami,
aby umożliwić zasilanie tego urządzenia. Podczas
podłączania stacji multimedialnej INE-W925R
do skrzynki bezpieczników, należy upewnić się, że
bezpiecznik dla obwodu urządzenia INE-W925R ma
odpowiednią wartość znamionową. Niewykonanie tej
czynności może spowodować uszkodzenie urządzenia i
pojazdu. W przypadku wątpliwości należy skontaktować
się z przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
Podczas montażu wyświetlacz musi być całkowicie
schowany w obudowie. W przeciwnym wypadku, mogą
wystąpić problemy.
1 Montować pomiędzy ustawieniem
poziomym a kątem 30°. Montaż pod kątem
spoza tego przedziału będzie skutkował
pogorszeniem wydajności i może
spowodować uszkodzenie.
0 - 30°
2 Montaż mikrofonu.
Dla bezpiecznego użytkowania, upewnij się że:
Miejsce jest mocne i stabilne.
Pola widzenia i ruchu kierowcy nie są
ograniczone.
Mikrofon znajduje się w miejscu, skąd głos
kierowcy może być łatwo odbierany ( na osłonie
przeciwsłonecznej itp.).
Podczas mówienia do mikrofonu nie powinno się
zmieniać pozycji prowadzenia pojazdu. Może to
spowodować odwrócenie uwagi od bezpiecznego
prowadzenia pojazdu. Ostrożnie rozważ odległość
podczas montażu mikrofonu. Upewnij się, że głos
kierowcy jest dobrze odbierany w wybranym
miejscu.
Mikrofon
Zacisk kabla
(do nabycia oddzielnie)
3 Zdejmij osłonę mocującą z urządzenia.
To urządzenie
Klucze wspornika
(w zestawie)
Urządzenie należy wsunąć do osłony
mocującej i zabezpieczyć je.
Osłona mocująca
(w zestawie)
Deska rozdzielcza
To urządzenie
Płyta czołowa*
2
(w zestawie)
Płytki
dociskowe*
1
Klucz
wspornika
Gumowa osłona
(w zestawie)
Śruba
sześciokątna
(w zestawie)
*1 Jeżeli założona osłona mocująca jest poluzowana
na desce rozdzielczej, płytki dociskowe można lekko
zgiąć.
*2 Można zamontować załączoną płytę czołową.
4 Jeż
prz
pa
gu
wy
urz
taś
prz
czy
śru
po
prz
op
Nakrę
Metal
pase
k
mocuj
Przew
W przy
śruby o
Schem
(jeżeli nie
Jeżeli p
(Single
Schema
używan
Jeżeli p
dodatn
nawet p
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
13-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
nia.
y
dzenie
wa*
2
e)
wana
a lekko
.
4 Jeżeli w pojeździe dostępny jest wspornik,
przykręć śrubę sześciokątną do tylnego
panelu urządzenia INE-W925R i załóż
gumową osłonę na śrubę sześciokątną. W
wypadku braku szyny należy przymocować
urządzenie główne za pomocą metalowej
taśmy (do nabycia oddzielnie). Przykręć
przewód uziemienia urządzenia do
czystego metalowego elementu, używając
śruby (*1), która jest już przykręcona do
podwozia pojazdu. Podłącz wszystkie
przewody urządzenia INE-W925R zgodnie z
opisem w sekcji POŁĄCZENIA.
To urządzenie
Śruba
Nadwozie
*
1
*
2
Nakrętka sześciokątna (M5)
Śruba dwustronna
Metalowy
pasek
mocujący
Przewód uziemienia
W przypadku śruby oznaczonej symbolem „*2” użyj
śruby odpowiedniej dla miejsca montażu.
5 Wsuń urządzenie INE-W925R w deskę
rozdzielczą, aż usłyszysz kliknięcie.
Zapewnia to prawidłowe zablokowanie
urządzenia i uniemożliwia jego
przypadkowe wysunięcie się z deski
rozdzielczej.
Schemat połączeń przełącznika SPST (sprzedawany oddzielnie)
(jeżeli nie jest dostępne zasilanie ACC)
PRZEŁĄCZNIK SPST (OPCJA)
INE-W925R
ACC
(czerwony)
BATTERY
(żółty)
BEZPIECZNIK
(5A, opcja)
BEZPIECZNIK
(20A, opcja)
Akumulator
Jeżeli pojazd nie umożliwia zasilania w trybie ACC, należy dodać przełącznik jednobiegunowy i jednostanowy SPST
(Single-Pole, Single-Throw) (sprzedawany oddzielnie) i bezpiecznik (sprzedawany oddzielnie).
Schemat i wartość znamionowa bezpiecznika podane powyżej dotyczą przypadku, gdy urządzenie INE-W925R jest
używane jako urządzenie samodzielne.
Jeżeli przełączony przewód zasilania (zapłonu) urządzenia INE-W925R, zostanie podłączony bezpośrednio do bieguna
dodatniego (+) akumulatora pojazdu, stacja multimedialna INE-W925R będzie pobierać prąd (kilkaset miliamperów),
nawet po ustawieniu przełącznika w pozycji wyłączenia (OFF), oraz powodować rozładowanie akumulatora.
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
14-PL
Instrukcja obsługi Połączenia
Połączenia
Połącz
REMOTE TURN-ON
Antena
Przedłużacz VIDEO AV dla urządzenia
iPod (W zestawie z KCU-461iV)
Kabel rozszerzenia USB
(w zestawie)
(niebieski/biały)
REVERSE
(pomarańczowy/biały)
PARKING BRAKE
(zielony)
(zielony/czarny)
Anteny GPS (w zestawie)
odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone
(do nabycia oddzielnie)
Do wzmacniacza lub korektora
Do strony dodatniej przewodu sygnałowego lampy
cofania samochodu
Do przewodu sygnałowego hamulca postojowego
Lewy tylny
Lewy przedni
Prawy przedni
Prawy tylny
Głośniki
(biały)
(biały/czarny)
(szary/czarny)
(szary)
(fioletowy/czarny)
(fioletowy)
Akumulator
Kluczyk zapłonu
Zestaw połączeniowy KCU-461iV
(do nabycia oddzielnie)
Pamięć USB
(do nabycia oddzielnie)
(żółty/niebieski)
IGNITION
(czerwony)
BATTERY
(żółty)
GND
(czarny)
10A
Wtyczka ISO anteny
Telefon Nokia
(do nabycia oddzielnie)
Zestaw połączeniowy telefonu Nokia
KCU-230NK (sprzedawany oddzielnie)
Do anteny elektrycznej
POWER ANT
(niebieski)
Połączenia 1/2
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
15-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
Połączenia 2/2
REMOTE OUT
(brązowy)
REMOTE IN
(brązowy)
SPEED SENSOR
(zielony/biały)
CAMERA1
CAMERA2
Do anteny DAB
(żółty)
(czerwony)
(biały)
(żółty)
(czerwony)
(biały)
Do złącza wyjścia wideo
Do złączy wyjścia audio (R, L)
Do złącza wejścia wideo
Do złączy wejścia audio (R, L)
Wzmacniacz
Wzmacniacz
Wzmacniacz
Lewy tylny
Prawy tylny
Lewy przedni
Prawy przedni
Subwoofery
Do przewodu wejściowego
Do przewodu wyjściowego
Do linii impulsu prędkości pojazdu
Do kamery z tyłu/innej
Do kamery z przodu/z tyłu
Złącze 4P (nie używane)
Do modułu zdalnego sterowania z kierownicy
Mikrofon (w zestawie)
hone
mpy
ego
ie)
okia
elnie)
Połącz z opcjonalnym interfejsem
wyświetlacza pojazdu.
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
16-PL
Instrukcja obsługi Dane techniczne
Dane techniczne
MONITOR
Rozmiar ekranu 6,1”
Typ wyświetlacza LCD Przezroczysty wyświetlacz LCD
typu TN
System wyświetlania obrazu Aktywna matryca TFT
Liczba pikseli1 1 152 000
(800 × 3 × 480)
Efektywna liczba pikseli 99% lub więcej
System podświetlenia LED
TUNER FM
Zakres strojenia 87,5 – 108,0 MHz
Czułość użytkowa (mono) 8,1 dBf (0,7 V/75 omów)
Czułość wyciszania: 50 dB 12 dBf (1,1 V/75 omów)
Wybór kanałów alternatywnych
80 dB
Współczynnik sygnału do szumu
65 dB
Separacja stereo 35 dB
Współczynnik przechwytywania
2,0 dB
TUNER MW
Zakres strojenia 531 – 1 602 kHz
Czułość użytkowa 25,1 V/28 dBf
TUNER LW
Zakres strojenia 153 – 281 kHz
Czułość (norma IEC) 31,6 V/30 dBf
SEKCJA DAB
Zakres strojenia BAND III 174,9 – 239,2 MHz
Zakres strojenia L-BAND 1 452,9 – 1 490,6 MHz
Czułość BAND III -98 dBm
Czułość L-BAND -96 dBm
Sygnał/szum (z JIS-A) 85 dB
Zniekształcenia 0,1%
Różnica poziomu wyjściowego 0 dB
USB
Wymagania USB USB 1.1/2.0
Maksymalne zużycie energii 1 000 mA
Klasa USB USB (odtwarzanie z urządzenia)/
USB (klasa pamięci masowej)
System plików FAT12/16/32
Dekodowanie MP3 MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Dekodowanie WMA Windows Media™ Audio
Dekodowanie AAC Format pliku AAC-LC „.m4a”
Liczba kanałów 2 kanały (stereo)
Pasmo przenoszenia* 5–20 000 Hz (±1 dB)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
0,008% (przy 1 kHz)
Zakres dynamiczny 95 dB (przy 1 kHz)
Współczynnik sygnału do szumu
100 dB
Separacja kanałów 85 dB (przy 1 kHz)
Pasmo przenoszenia może się różnić w zależności od
oprogramowania użytego do kodowania/szybkości transmisji
bitów.
ODTWARZACZ CD/DVD
Pasmo przenoszenia 5 – 20 000 Hz (±1 dB)
Pomiar kołysania i drżenia (% WRMS)
Poniżej mierzalnych limitów
*
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
0,008% (przy 1 kHz)
Zakres dynamiczny 95 dB (przy 1 kHz)
Separacja kanałów 85 dB (przy 1 kHz)
Sygnał systemowy NTSC/PAL
Rozdzielczość pozioma 500 linii lub więcej
Poziom wyjściowego sygnału wideo
1 Vp-p (75 omów)
Stosunek sygnał/szum sygnału wideo
DVD: 60 dB
Stosunek sygnał/szum sygnału audio
100 dB
MECHANIZM ODTWARZAJĄCY
Długość fali DVD: 666 nm
CD: 785 nm
Moc lasera CLASS II
SEKCJA GPS
Częstotliwość odbioru GPS 1 575,42 ±1 MHz
Czułość odbioru GPS -130 dB max.
SEKCJA BLUETOOTH
BLUETOOTH Specyfikacje Bluetooth V2.1+EDR
Moc wyjœciowa +4 dBm Maks. (Klasa mocz 2)
Profil HFP (Profil zestawu
głośnomówiącego)
OPP (Profil przesyłania elementów)
PBAP (Profil dostępu do książki
telefonicznej)
A2DP (Profil zaawansowanej
dystrybucji audio)
AVRCP (Profil zdalnego sterowania
audio/wideo)
OGÓLNE
Wymagania dotyczące zasilania
14,4 V DC (prąd stały)
(dozwolony zakres: 11–16 V)
Temperatura pracy -20°C to + 60°C
Maksymalna moc wyjściowa 50 W × 4
Napięcie wyjściowe 4 000 mV/10 k-omów
Masa 2,32 kg
Poziom sygnału wyjściowego audio
Preout (przód, tył): 4 V/10 k-omów (maksymalnie)
Preout (subwoofer): 4 V/10 k-omów (maksymalnie)
AUX OUT: 1,2 V/10 k-omów
WYMIARY OBUDOWY
Szerokość 178 mm
Wysokość 100 mm
Głębokość 164,4 mm
WYMIARY PŁYTY CZOŁOWEJ
Szerokość 170 mm
Wysokość 95 mm
Głębokość 18,5 mm
Z powodu ciągłego ulepszania produktu dane techniczne
i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Panel LCD jest produkowany z wykorzystaniem bardzo
precyzyjnej technologii. Liczba efektywnych pikseli
wynosi ponad 99,99%. Oznacza to możliwość, że 0,01%
pikseli może być zawsze włączona lub wyłączona.
To urz
ą
kopiow
Stanac
własno
wstecz
Wypro
Dolby o
towaro
Windo
towaro
firmy M
i/lub in
iPhone
iTunes
zarejes
Etykiet
iPod) o
iPhone
zaproje
podłąc
iPhone
jako sp
Firma A
tego u
bezpie
wraz z
bezprz
© 2010
oraz ha
zastrze
DivX®,
towaro
zależny
Znak sł
znakam
ycie
podleg
Techn
jest lice
Thoms
„Niniejs
wyłącz
Produc
ytko
(to jest
radiow
sieciac
lub sys
kanały
na żąd
uzyska
dostęp
http://w
©1993-20
Fragment
zastrzeżon
ALPINE INE-W925R QRG 68-21057Z83-A (PL)
17-PL
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
GR
cz 2)
ementów)
książki
anej
terowania
6 V)
alnie)
alnie)
echniczne
a.
m bardzo
seli
że 0,01%
na.
To urządzenie wykorzystuje technologię ochrony przed
kopiowaniem chronioną patentami obowiązującymi w
Stanach Zjednoczonych oraz innymi prawami ochrony
własności intelektualnej Rovi Corporation. Inżynieria
wsteczna oraz demontaż są zabronione.
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Windows Media i logo Windows są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch i
iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
Etykiety „Made for iPod” (przeznaczone dla odtwarzacza
iPod) oraz „Made for iPhone” (przeznaczone dla telefonu
iPhone) oznaczają, że urządzenie elektroniczne zostało
zaprojektowane specjalnie pod kątem możliwości
podłączenia do odtwarzacza iPod lub telefonu
iPhone i zostało certyfikowane przez producenta
jako spełniające standardy jakości firmy Apple.
Firma Apple nie jest odpowiedzialna za działanie
tego urządzenia lub jego zgodność z normami
bezpieczeństwa i prawnymi. Użytkowanie urządzenia
wraz z iPod lub iPhone może wpłynąć na działanie sieci
bezprzewodowej.
© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia
oraz hasło Works with Nokia to znaki towarowe lub
zastrzeżone znaki towarowe firmy Nokia Corporation.
DivX®, DivX Certified® i powiązane logo są znakami
towarowymi firmy Rovi Corporation lub jej podmiotów
zależnych używanymi na podstawie licencji.
Znak słowny i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde
ycie tych znaków przez firmę Alpine Electronics, Inc.
podlega licencji.
Technologia kodowania sygnału audio MPEG Layer-3
jest licencjonowana przez firmy Fraunhofer IIS oraz
Thomson.
„Niniejsze urządzenie sprzedawane jest z licencją
wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
Producent nie udziela licencji ani żadnych praw do
ytkowania tego urządzenia w celach komercyjnych
(to jest przynoszących zyski), nadawania przez stacje
radiowe i telewizyjne/odtwarzania w sieci Internet,
sieciach intranetowych ani żadnych innych sieciach
lub systemach dystrybucji, jak na przykład płatne
kanały multimedialne lub usługi dostarczania treści
na żądanie. Na tego rodzaju usługi konieczne jest
uzyskanie odrębnej licencji. Szczegółowe informacje
dostępne są pod adresem
http://www.mp3licensing.com
©1993-2011 NAVTEQ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Fragmenty ©2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
HORN DISTRIBUTION S.A.
UL. KURANTÓW 34
02-873 WARSZAWA
TEL.: 0-22 331-55-55
FAX.: 0-22 331-55-00
WWW.ALPINE.COM.PL
Centralny Serwis:
ul. Kurantów 26, 02-873 Warszawa,
tel. 22/331 55 33, [email protected]
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184

Alpine INE-W925R Instrukcja obsługi

Kategoria
Radioodbiorniki samochodowe
Typ
Instrukcja obsługi