Perel CSOLMF Instrukcja obsługi

Marka
Perel
Kategoria
czujniki ruchu
Model
CSOLMF
Rodzaj
Instrukcja obsługi
CSOLMF
V. 01 03/04/2019 24 ©Velleman nv
Erfassungsbereich .................................................... ± 6 m
Erfassungswinkel ....................................................... 120°
Farbwiedergabe-Index .................................................> 80 Ra
IP-Schutzart ................................................................... IP54
Betriebstemperatur .......................................-20 °C bis +50 °C
Abmessungen............................................ 217 x 149 x 34 mm
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen
Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für
Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung
dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem
Produkt und die neueste Version dieser
Bedienungsanleitung, siehe www.perel.eu. Alle
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
© URHEBERRECHT
Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese
Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten.
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es
nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu
reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu
speichern.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Wstęp
Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.
Ważne informacje dotyczące środowiska.
Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu
wskazuje, że utylizacja produktu może być szkodliwa dla
środowiska. Nie należy wyrzucać urządzenia (lub baterii) do
zbiorczego pojemnika na odpady komunalne, należy je przekazać
specjalistycznej firmie zajmującej się recyklingiem. Niniejsze
urządzenie należy zwrócić dystrybutorowi lub lokalnej firmie
świadczącej usługi recyklingu. Przestrzegać lokalnych zasad
dotyczących środowiska.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym
organem odpowiedzialnym za utylizację odpadów.
Dziękujemy za wybór produktu firmy Perel! Prosimy o dokładne
zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Nie
montować ani nieywać urządzenia, jeśli zostało uszkodzone
podczas transportu - należy skontaktow się ze sprzedawcą.
CSOLMF
V. 01 03/04/2019 25 ©Velleman nv
2. Wskazówki bezpieczeństwa
Przed zastosowaniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą
instrukcją oraz symbolami bezpieczeństwa.
IP54
Klasa IP 54.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8
roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby
nieposiadające doświadczenia lub znajomości urządzenia,
jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli
zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia
urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanych z nim
zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy.
Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być
wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
Niniejsze urządzenie posiada wewnętrzny akumulator.
Urządzenie po upływie okresu użytkowania należy usunąć
zgodnie z lokalnymi przepisami. Wbudowany akumulator
jest niewymienny.
W tym urządzeniu nie można wymienić źródła światła.
Zamontować urządzenie na wysokości ≤ 4 m od ziemi.
3. Informacje ogólne
Proszę zapoznać się z informacjami w części Usługi i
gwarancja jakości Velleman
®
na końcu niniejszej instrukcji.
Wprowadzanie zmian w urządzeniu jest zabronione ze
względów bezpieczeństwa. Uszkodzenia spowodowane
zmianami wprowadzonymi przez użytkownika nie podlegają
gwarancji.
Stosować urządzenie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
Używanie urządzenia w niedozwolony sposób spowoduje
unieważnienie gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych
nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji, a sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia lub
problemy.
Firma Velleman ani jej dystrybutorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (nadzwyczajne,
przypadkowe lub pośrednie) dowolnej natury (finansowe,
fizyczne…), wynikające z posiadania, użytkowania lub awarii
niniejszego produktu.
Zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.
CSOLMF
V. 01 03/04/2019 26 ©Velleman nv
4. Montaż
Miejsce montażu
Gdy lampa jest zamontowana w miejscu o mniejszym
nasłonecznieniu, wówczas będzie działać przez mniejszą ilość
godzin w nocy. Czas oświetlenia nocnego może również różnić się
w zależności od jasności nieba w danym dniu. Niewystarczające
ładowanie akumulatora będzie wpływać na wydajność i może
skutkować przedwczesnym wyłączeniem z powodu
niedostatecznego naładowania akumulatora. Zamontować panel
słoneczny skierowany jak najbardziej w stronę południową, aby
zmaksymalizować ekspozycję na bezpośrednie oddziaływanie
promieni słonecznych. Należy pamiętać, że cztery różne pory
roku (oraz kąt padania promieni słonecznych w tych okresach)
mogą mieć wpływ na czas świecenia lampy. Wybrać lokalizację,
która nie znajduje się w pobliżu innych źródeł światła, takich jak
oświetlenie uliczne, ponieważ umożliwia to automatyczne
wyłączanie lampy. Maksymalny czas oświetlenia zależy od
nasłonecznienia i ładowania w ciągu dnia.
Montaż
1. Przy użyciu karty dokonać prawidłowego pomiaru położenia
otworów. Wywiercić dwa otwory.
2. W każdy otwór włożyć kołek nylonowy.
3. Włożyć wkręt w dolny kołek nylonowy i lekko dokręcić.
Wsunąć dolne wycięcie lampy na wkręt.
4. Wyrównać lampę i dokręcić wkręt górny.
5. Nacisnąć przycisk trybu, aby ustawić tryb pracy.
Tryb pracy tryb czujnika
1. Jeśli pojemność akumulatora jest wyższa niż 30%, po
wykryciu ruchu automatycznie włącza się tryb czujnika. Po
ostatnim wykryciu ruchu następuje przełączenie na 20
sekund na słabą jasność.
2. Jeśli pojemność akumulatora jest niższa niż 30%, po
wykryciu ruchu automatycznie włącza się tryb czujnika.
Wyłączenie następuje po upływie 20 sekund od ostatniego
wykrycia ruchu.
CSOLMF
V. 01 03/04/2019 27 ©Velleman nv
Tryb pracy - tryb oświetlenia stałego
Przytrzymać wciśnięty przycisk trybu przez 3 sekundy, aby
włączyć urządzenie. Czujnik ruchu i czujnik światła są wyłączone.
Przy niewystarczającej mocy akumulatora urządzenie
automatycznie wyłączy się i przełączy w tryb czujnika.
5. Utrzymanie i konserwacja
Zanieczyszczone panele słoneczne mogą niewystarczająco
ładować akumulator. Może to prowadzić do przedwczesnego
starzenia się akumulatora, a w rezultacie do zawodnego
działania.
Co jakiś czas przetrzeć wilgotną ściereczką, aby utrzymać
urządzenie w dobrym stanie. Nie stosować szorstkich środków
chemicznych, rozpuszczalników czyszczących ani silnych
detergentów.
6. Specyfikacja techniczna
pobór mocy ..................................................................... 5 W
typ akumulatora ............. litowo-jonowy 18650, 3,7 V, 3000 mAh
materiał .................................................................. ABS + PC
czas ładowania ................................................................. 6 h
typ LED .................................................................. SMD2835
temperatura światła ..................................................... 4000 K
strumień świetlny ........................................................ 500 lm
czujnik PIR
obszar wykrywania................................................... ± 6 m
CSOLMF
V. 01 03/04/2019 28 ©Velleman nv
kąt wykrywania ......................................................... 120°
CRI ...........................................................................> 80 Ra
klasa IP ......................................................................... IP54
temperatura robocza ................................. od -20 °C do +50 °C
wymiary ................................................... 217 x 149 x 34 mm
Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Firma
Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
lub urazy wynikające z (niewłaściwego) korzystania z
niniejszego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji
dotyczących produktu oraz najnowszą wersję niniejszej
instrukcji, należy odwiedzić naszą stronę internetową
www.perel.eu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
© INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji jest
firma Velleman nv. Wszelkie prawa są zastrzeżone na
całym świecie. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być
kopiowana, powielana, tłumaczona ani przenoszona na
jakikolwiek nośnik elektroniczny (lub w inny sposób) bez
wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
MANUAL DO UTILIZADOR
1. Introdução
Aos cidadãos da União Europeia
Importantes informações sobre o meio ambiente no que
respeita a este produto
Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto
desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não
coloque a unidade (ou as pilhas) no depósito de lixo municipal;
deve dirigir-se a uma empresa especializada em reciclagem.
Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem
local. Respeite a legislação local relativa ao meio ambiente.
Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais
para os resíduos.
Agradecemos o facto de ter escolhido a Perel! Leia atentamente
as instruções do manual antes de usar o aparelho. Caso o
aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o
instale e entre em contacto com o seu distribuidor.
defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del
cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una
reparación efectuada fuera del período de garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.
La lista previamente mencionada puede ser adaptada
según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del
artículo en cuestión).
Velleman® Service- und Qualitätsgarantie
Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung
als Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut.
Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen
und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu
gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer
zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von
unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen
spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte
die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).
Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf
Konsumgüter (für die Europäische Union):
• Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine
Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose
Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder
wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann
Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein
gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder
teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein
Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der
Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf
oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im
Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im
Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.
• Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am
Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation,
Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der
Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen
Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen
Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien
(nicht nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare,
eingebaute oder ersetzbare), Lampen, Gummiteile,
Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden,
Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder
unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung,
zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von
Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder
kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher
Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate
zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung
und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen,
Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne
Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-
Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt
(vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-
Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung
hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die
Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es
keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät
zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung
des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte
dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden
Transportkosten berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.
Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst
werden gemäß der Art des Produktes (siehe
Bedienungsanleitung des Gerätes).
Velleman ® usługi i gwarancja jakości
Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate
doświadczenie w dziedzinie światowej elektroniki. Obecnie
firma dystrybuuje swoje produkty w ponad 85 krajach.
Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania
jakościowe oraz wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w
krajach UE. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych
produktów, przechodzą one regularne oraz dodatkowo
wyrywkowe badania kontroli jakości, zarówno naszego
wewnętrznego działu jakości jak również wyspecjalizowanych
firm zewnętrznych. Pomimo dołożenia wszelkich starań czasem
mogą pojawić się problemy techniczne, prosimy odwołać się do
gwarancji (patrz warunki gwarancji).
Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:
• Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24-miesięcznej
gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe od daty zakupu.
• W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia lub
koszt usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman ® może
zdecydować o wymianie artykułu na nowy, wolny od wad lub
zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrot gotówki może jednak nastąpić
z uwzględnieniem poniższych warunków:
- zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w
ciągu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy
- wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z
odpłatnością 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny
nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła w drugim roku od
daty zakupu i dostawy.
• Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:
- gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody
spowodowane są działaniem czynników środowiskowych lub
losowych (np. przez utlenianie, wstrząsy, upadki, kurz, brud,
...), wilgotności;
- gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikających z utraty danych;
- produkty konsumenckie, części zamienne lub akcesoria
podatne na process starzenia, wynikającego z normalnego
użytkowania, np: baterie (ładowalne, nieładowalne, wbudowane
lub wymienne), żarówki, paski napędowe, gumowe elementy
napędowe... (nieograniczona lista);
- usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami,
uderzenia pioruna, upadku lub klęski żywiołowej, itp.;
- usterka wynika z zaniedbań eksploatacyjnych tj. umyślne
bądź nieumyślne zaniechanie czyszczenia, konserwacji,
wymiany materiałów ekspolatacyjnych, niedbalstwa lub z
niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z
instrukcją producenta;
- szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest
do tego celu przeznaczony tj. działalność komerycjna,
zawodowa lub wspólne użytkowanie przez wiele osób - okres
obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6 (sześć)
miesięcy;
- Szkody wynikające ze źle zabezpieczonej wysyłki produktu;
- Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną
naprawę, modyfikację, przeróbkę produktu przez osoby trzecie
jak również bez pisemnej zgody firmy Velleman ®.
• Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do sprzedawcy
® Velleman, solidnie zapakowany (najlepiej w oryginalnym
/