Braun CafHouse Pure KF 550 Instrukcja obsługi

Kategoria
Samochody
Typ
Instrukcja obsługi
20
Voit käyttää mitä tahansa kalkinpoistoainetta, joka ei
vahingoita alumiinia.
Seuraa kalkinpoistoaineen käyttöohjetta.
Toista toimenpide niin monta kertaa kuin tarpeen,
kunnes keittimen toiminta on palautunut entiselleen.
Keitä lopuksi maksimimäärä raikasta, kylmää vettä
ainakin kahdesti puhdistaaksesi keittimen.
Hyviä ohjeita
Noudata seuraavia ohjeita saadaksesi parhaan
mahdollisen aromin kahviisi:
Käytä ainoastaan tuoretta kahvijauhetta
Säilytä kahvijauhe viileässä, kuivassa ja pimeässä
paikassa (esim.jääkaapissa). Säilytysrasian tulee olla
ilmatiivis.
Käytä ainoastaan Braunin vedensuodattimia.
Kahvinkeitintä säännöllisesti käytettäessä veden-
suodatin tulee vaihtaa kahden kuukauden välein.
Puhdista kahvinkeitin ja poista kalkki säännöllisesti
kohdissa IV ja V kerrotulla tavalla.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 2004/108/EC
mukaiset EMC-vaatimukset sekä matalajännitettä
koskevat säännökset (2006/95/EC).
Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, säästä
ympäristöä äläkä hävitä sitä kotitalousjätteiden
mukana. Hävitä tuote viemällä se Braun-
huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun
ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien alan
takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan
veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta
tai valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu harkintamme
mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai
vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa
kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitetta
myydään ko. maassa Braunin tai virallisen maahantuojan
toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka
johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta
tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai
toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta
korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-
huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin
alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon
osoittamiseksi.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa
asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta
020-377 877.
Polski
Wyroby firmy Braun spe∏niajà najwy˝sze wymagania
dotyczàce jakoÊci, wzornictwa oraz funkcjonalnoÊci.
Gratulujemy zakupu i ˝yczymy zadowolenia z
u˝ytkowania naszego wyrobu.
Uwaga:
Przed uruchomieniem nale˝y dok∏adnie zapoznaç
si´ z instrukcjà obs∏ugi.
Urzàdzenie to nie mo˝e byç u˝ywane przez dzieci
lub osoby fizycznie lub umys∏owo upoÊledzone,
jeÊli nie znajdujà si´ one pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeƒstwo. Zalecamy
przechowywaç urzàdzenie w miejscu niedost´pnym
dla dzieci.
Przed uruchomieniem nale˝y sprawdziç czy napi´cie
w sieci jest zgodne z podanym na spodzie
urzàdzenia.
Nie nale˝y dotykaç goràcych powierzchni, zw∏aszcza
p∏yty grzejnej. Nie wolno dopuÊciç, aby kabel
zasilajàcy dotyka∏ do p∏yty.
Nie nale˝y stawiaç dzbanka na innych goràcych
powierzchniach (takich jak p∏yty kuchenne,
podgrzewacze itp.).
Nie wolno u˝ywaç dzbanka w kuchence mikro-
falowej.
Przed przygotowaniem kolejnej kawy, nale˝y
poczekaç oko∏o 5 minut a˝ urzàdzenie ostygnie
(wy∏àczyç), w przeciwnym razie przy nalewaniu
zimnej wody mo˝e dojÊç do wytworzenia si´ goràcej
pary wodnej.
Urzàdzenia elektryczne Braun spe∏niajà odpowied-
nie standardy bezpieczeƒstwa. Naprawa urzàdzeƒ
elektrycznych (równie˝ wymiana kabla zasilajàcego)
mo˝e byç wykonywana tylko przez autoryzowany
serwis. Niekompetentna, niew∏aÊciwie przeprowad-
zona naprawa sprz´tu mo˝e spowodowaç powa˝ne
zagro˝enie dla u˝ytkownika.
Urzàdzenie zosta∏o przystosowane do
przygotowania kawy w iloÊciach typowych dla
gospodarstwa domowego.
Do przyrzàdzania kawy nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie
zimnej wody.
PojemnoÊç
10 fili˝anek (125 ml ka˝da)
Opis urzàdzenia
· Schowek na kabel
Element wyrównawczy
# Wskaênik poziomu wody
$ Pojemnik na wod´
% Filtr wody (brak w modelu KF 500/KF 510; mo˝e byç
zakupiony osobno)
& Wskaênik wymiany filtra wody
Á Przycisk do otwierania filtra
Ë Koszyczek na filtr z zabezpieczeniem przed
kapaniem
È P∏yta grzejna
Í W∏àcznik/hy∏àcznik
W∏àczony =
Wy∏àczony =
{ Dzbanek
3104391_KF500_4-34 Seite 20 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
21
I Uruchomienie
Za∏o˝enie fitra wody
(brak w modelu KF 500/KF 510; mo˝e byç zakupiony
osobno)
1. Wyjàç filtr
% z opakowania.
2. Z pojemnika na wod´ wyjàç element wyrównawczy
.
3. Za∏o˝yç filtr (uwaga: nie wyrzucaç elementu
wyrównawczego; urzàdzenie mo˝e pracowaç z
filtrem wody lub elementem wyrównawczym).
4. Filtr wody powinien byç wymieniany co dwa
miesiàce. Dla przypomnienia, mo˝na ustawiç termin
nast´pnej wymiany na wskaêniku wymiany filtra
&.
Wskazówka
Przed
pierwszym u˝ytkowaniem, po d∏ugiej przerwie
lub po wymianie filtra wody nale˝y przepuÊciç przez
urzàdzenie maksymalnà iloÊç Êwie˝ej, zimnej wody
bez
zaparzania kawy.
II Przygotowanie kawy
Nape∏niç pojemnik Êwie˝à, zimnà wodà, nacisnàç
przycisk
Á aby otworzyç koszyczek na filtr, za∏o˝yç filtr
papierowy nr 4, wsypaç kaw´, postawiç dzbanek na
p∏ycie grzejnej i w∏àczyç urzàdzenie. Dla wi´kszej
wygody, podczas nasypywania lub usuwania kawy,
koszyczek na filtr mo˝e byç ∏atwo zdejmowany z zawia-
sów. Zabezpieczenie przed kapaniem zapobiega
wyciekaniu kawy, gdy podczas parzenia dzbanek jest
wyj´ty aby nalaç fili˝ank´ kawy. Dzbanek powinien byç
niezw∏ocznie odstawiony na p∏yt´ grzejnà, aby nie
dopuÊciç do przepe∏nienia koszyczka na filtr.
Czas parzenia jednej fili˝anki: oko∏o 1 minuty. IloÊç
zaparzonej kawy w dzbanku b´dzie mniejsza ni˝ iloÊç
wlanej wody, poniewa˝ woda jest absorbowana przez
kaw´.
Model KF 550
jest wyposa˝ony w automatyczny
wy∏àcznik (auto-off). Maks. po dwóch godzinach pracy,
eks-pres automatycznie wy∏àczy si´.
III Filtr wody
Filtr wody poprawia smak i aromat kawy usuwajàc chlor,
nieodpowiedni smak i zapach jak równie˝ osad. JeÊli
wk∏ad jest regularnie wymieniany (co dwa miesiàce),
nie tylko zapewnia lepszy smak kawy, ale zapobiegajàc
odk∏adaniu si´ kamienia mo˝e wyd∏u˝yç okres
u˝ytkowania ekspresu do kawy. Filtry do wody Braun
sà dost´pne w punktach sprzeda˝y detalicznej lub
serwisach Braun.
IV Czyszczenie
Przed przystàpieniem do czyszczenia wyjàç wtyczk´ z
gniazdka sieciowego. Nie wolno myç urzàdzenia pod
bie˝àcà wodà ani zanurzaç w wodzie; nale˝y czyÊciç
wilgotnà Êciereczkà. Wszystkie zdejmowane cz´Êci
mo˝na myç w zmywarce do naczyƒ.
V Odkamienianie (bez ilustracji)
JeÊli do parzenia kawy u˝ywana jest twarda woda, a
urzàdzenie pracuje bez filtra wody, nale˝y je regularnie
odkamieniaç. Gdy filtr wody jest u˝ywany i regularnie
wymieniany nie ma potrzeby odkamieniania. Je˝eli
jednak parzenie kawy trwa d∏u˝ej ni˝ zwykle, nale˝y
urzàdzenie odkamieniç.
Wa˝ne:
Na czas odkamieniania wyjàç filtr wody i za∏o˝yç
element wyrównawczy.
Mo˝na u˝ywaç dost´pnych w handlu Êrodków
odkamieniajàcych, które nie reagujà z aluminium.
Nale˝y zapoznaç si´ z instrukcjà producenta Êrodka
odkamieniajàcego.
Powtarzaç procedur´ tak d∏ugo, a˝ czas parzenia
fili˝anki kawy wróci do normy.
Przynajmniej dwukrotnie przepuÊciç przez urzàdze-
nie maksymalnà iloÊç Êwie˝ej, zimnej wody aby
oczyÊciç urzàdzenie.
Wskazówki/dobre rady:
Urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane aby zapewniç
maksymalny smak i aromat kawy. Dlatego Braun
poleca:
Nale˝y u˝ywaç tylko Êwie˝ej, mielonej kawy.
Zmielonà kaw´ przechowywaç w ch∏odnym, suchym
i ciemnym miejscu (np. lodówce) w szczelnym
opakowaniu.
Nale˝y u˝ywaç tylko filtrów wody Braun i wymieniaç
je co dwa miesiàce.
Regularnie myç i odkamieniaç urzàdzenie jak
opisano w cz´Êci IV i V.
Zastrzega si´ mo˝liwoÊç wprowadzania zmian.
Produkt ten spe∏nia wymogi dyrektywy
EMC 2004/108/EC oraz dyrektywy 2006/95/EC
dotyczàcej elektrycznych urzàdzeƒ
niskonapi´ciowych.
Prosimy nie wyrzucaç urzàdzenia do Êmieci po
zakoƒczeniu jego u˝ytkowania. W tym przypadku
urzàdzenie powinno zostaç dostarczone do
najbli˝szego serwisu Braun lub do adekwatnego punktu
na terenie Paƒstwa kraju, zajmujàcego si´ zbieraniem z
rynku tego typu urzàdzeƒ.
Warunki gwarancji
1. Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. gwarantuje
sprawne dzia∏anie sprz´tu w okresie 24 miesi´cy od
daty jego wydania Kupujàcemu. Ujawnione w tym
okresie wady b´dà usuwane bezp∏atnie, przez
wymieniony przez firm´ Procter and Gamble DS
Polska sp. z.o.o. autoryzowany punkt serwisowy,
w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprz´tu do
autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Kupujàcy mo˝e wys∏aç sprz´t do naprawy do
najbli˝ej znajdujàcego si´ autoryzowanego punktu
serwisowego wymienionego przez firm´ Procter and
Gamble DS Polska sp. z.o.o. lub skorzystaç z
poÊrednictwa sklepu, w którym dokona∏ zakupu
3104391_KF500_4-34 Seite 21 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
22
sprz´tu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie
wyd∏u˝eniu o czas niezb´dny do dostarczenia i
odbioru sprz´tu.
3. Kupujàcy powinien dostarczyç sprz´t w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym dodatkowo
zabezpieczonym przed uszkodzeniem.
Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym
zabezpieczeniem sprz´tu nie podlegajà naprawom
gwarancyjnym.
4. Niniejsza gwarancja jest wa˝na z dokumentem
zakupu i obowiàzuje na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Okres gwarancji przed∏u˝a si´ o czas od zg∏oszenia
wady lub uszkodzenia do naprawy sprz´tu.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoÊci
przewidzianych w instrukcji, do wykonania których
Kupujàcy zobowiàzany jest we w∏asnym zakresie i
na w∏asny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprz´tu dokonywane jest
na koszt Kupujàcego wed∏ug cennika danego
autoryzowanego punktu serwisowego i nie b´dzie
traktowane jako naprawa gwarancyjna.
8. Gwarancjà nie sà obj´te:
a) mechaniczne uszkodzenia sprz´tu
spowodowane w czasie jego u˝ytkowania lub
w czasie dostarczania sprz´tu do naprawy;
b) uszkodzenia i wady wynik∏e na skutek:
u˝ywania sprz´tu do celów innych ni˝ osobisty
u˝ytek;
niew∏aÊciwego lub niezgodnego z instrukcjà
u˝ytkowania, konserwacji, przechowywania
lub instalacji;
u˝ywania niew∏aÊciwych materia∏ów
eksploatacyjnych;
napraw dokonywanych przez nieuprawnione
osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub
samowolnego otwarcia sprz´tu powoduje
utrat´ gwarancji;
przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub
u˝ywania do napraw nieoryginalnych cz´Êci
zamiennych firmy Braun;
c) cz´Êci szklane, ˝arówki oÊwietlenia;
d) ostrza i folie do golarek oraz materia∏y
eksploatacyjne.
9. Bez nazwy i modelu sprz´tu, daty jego zakupu
potwierdzonej pieczàtkà i podpisem sprzedawcy
karta gwarancyjna jest niewa˝na.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wy∏àcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieƒ Kupujàcego wynikajàcych z
niezgodnoÊci towaru z umowà.
âesk˘
Na‰e v˘robky spíÀajú maximálne poÏiadavky na kvalitu,
funkãnosÈ a design. Îeláme Vám veºa pote‰enia pri
práci s nov˘m prístrojom znaãky Braun.
Upozornûní
Pfied pouÏitím pfiístroje si prosím pfieãtûte peãlivû
cel˘ návod k pouÏití.
Pfiístoj nesmí pouÏívat dûti ani osoby se sníÏen˘mi
fyzick˘mi nebo psychick˘mi schopnostmi bez
dohledu osoby, která je zodpovûdná za jejich
bezpeãnost. Obecnû je doporuãeno uchovávat
pfiístroj mimo dosah dûtí.
Pfied pfiipojením do zásuvky zkontrolujte, zda napûtí
v síÈové zásuvce odpovídá napûtí uvedenému na
spodní stranû tohoto pfiístroje.
Nedot˘kejte se hork˘ch povrchÛ, zejména topné
desky. VÏdy dbejte na to, aby se topné desky
nedot˘kal síÈov˘ kabel.
Sklenûnou konviãku nepokládejte na jiné topné
zdroje (napfi. sporák, topné desky atd.).
Sklenûnou konviãku nepouÏívejte v mikrovlnné
troubû.
Pfied dal‰í pfiípravou nové kávy nechejte pfiístroj
nejménû 5 minut mimo provoz, aby dostateãnû
vychladl (pfiístroj vypnûte). Pfii nalévání studené vody
by se totiÏ mohla vytvofiit pára a za urãit˘ch okolností
by mohlo dojít k opafiení.
Elektrické spotfiebiãe Braun odpovídají pfiíslu‰n˘m
bezpeãnostním pfiedpisÛm. Opravy elektrick˘ch
spotfiebiãÛ (vãetnû v˘mûny síÈového pfiívodu) smûjí
provádût pouze kvalifikovaní odborníci v autorizo-
van˘ch opravnách. Neodbornû provedená oprava
mÛÏe zapfiíãinit nehodu nebo uÏivatele vystavit
nebezpeãí úrazu.
Tento pfiístroj je konstruován pouze ke zpracování
mnoÏství bûÏného v domácnosti.
Pro pfiípravu kávy pouÏívejte vÏdy studenou vodu.
Maximální poãet ‰álkÛ
10 ‰álkÛ (125 ml kaÏd˘)
Popis
· SíÈov˘ pfiívod/prostor pro uloÏení kabelu
Vyrovnávací tûlísko
# Ukazatel stavu vody
$ Zásobník vody
% Kazeta vodního filtru (není souãástí u modelu
KF 500 / KF 510; lze ji samostatnû zakoupit)
& Otoãn˘ knoflík pro plánování v˘mûny vodního filtru
Á Tlaãítko uvolnûní otoãného filtru
Ë Ko‰ filtru s funkcí zamezení odkapávání
È Topná deska
Í Pfiepínaã zapnuto/vypnuto
Zapnuto =
Vypnuto =
{ Sklenûná konviãka
I Uvedení do provozu
Instalace kazety vodního filtru
(není souãástí u modelu KF 500 / KF 510; lze ji
samostatnû zakoupit)
1. Rozbalte kazetu vodního filtru
%.
2. Vyjmûte vyrovnávací tûlísko
ze zásobníku vody.
3104391_KF500_4-34 Seite 22 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33

Braun CafHouse Pure KF 550 Instrukcja obsługi

Kategoria
Samochody
Typ
Instrukcja obsługi