Ryobi RBV26 Instrukcja obsługi

Kategoria
Przycinarki do trawy
Typ
Instrukcja obsługi
Avertissement! Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce mode d'emploi avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser
cet appareil.
Warning! It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating and maintaining this machine.
Warnung! Es ist unerlässlich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie das Gerät montieren,
bedienen und warten.
Advertencia! Es muy importante que lea las instrucciones de este manual antes de montar, realizar operaciones de mantenimiento y
trabajar con esta herramienta.
Avvertenze! Leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di montare, mettere in funzione e svolgere le operazioni di manutenzione
sulla macchina.
Aviso: É essencial que leia as instruções neste manual antes de começar a montar, efectuar a manutenção ou
utilizar esta máquina.
Waarschuwing: Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u deze machine
monteert, gebruikt en onderhoudt.
Varning: Det är mycket viktigt att du läser igenom anvisningarna i den här bruksanvisningen innan du monterar,
använder eller underhåller den här maskinen.
Advarsel: Det er meget vigtigt, at man læser anvisningerne i denne brugsanvisning, inden maskinen samles, betjenes
og vedligeholdes.
Advarsel: Det er viktig at du leser instruksjonene i denne brukermanualen før du setter sammen, vedlikeholder og
bruker maskinen.
Varoitus: On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ennen tämän laitteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
Figyelem! Fontos, hogy a gép összeszerelése, használata és karbantartása eltt elolvassa a kézikönyvben található
utasításokat.
Varování: Neinstalujte, neprovádjte údržbu ani nepoužívejte tento nástroj díve, než si petete pokyny uvedené v
tomto návodu..
:
 ,      
  ,   .
Avertizare: Este esenial s citii instruciunile din cadrul acestui manual înainte de asamblarea, operarea i întreinerea
acestui dispozitiv.
Ostrzeenie: Bardzo wane jest, aby zapozna si z podrcznikiem obsugi przed przystpieniem do montau, obsugi lub
konserwacji tego urzdzenia.
Opozorilo: Zelo pomembno je, da pred sestavljanjem, vzdrževanjem in uporabo te naprave preberete navodila v tem prironiku.
Upozorenje:
Vrlo je važno da ste prije sklapanja, rada i održavanja ovog stroja proitali upute u ovom priruniku.
Hoiatus: Enne masina kokkupanekut, kasutama ja hooldama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
spjimas: Prieš montuojant, naudojant arba atliekant technin šio prietaiso priežir, btina perskaityti ši vartotojo instrukcij.
Brdinjums: Ir oti svargi, lai js izlastu visas instrukcijas šaj rokasgrmat, pirms salikt, lietot un apkopt šo mašnu.
Varovanie: Je dôležité, aby ste si preítali pred montážou, prevádzkou a údržbou tento návod.

:
         ,   ,
      .
960413007-01.indd AII960413007-01.indd AII 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
153
Polski(Tumaczenie oryginalnej instrukcji)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
PL
HU CS RU RO SL HR ET LT LV SK BG
WPROWADZENIE
Produkt jest wyposaony w wiele funkcji sprawiajcych,
e jego uytkowanie jest bardziej przyjemne i daje wicej
satysfakcji. Najwyszy priorytet podczas projektowania
tego urzdzenia miay bezpieczestwo, wydajno i
niezawodno, dziki czemu jest ono atwe w obsudze
i konserwacji.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZESTWA
PRZEZNACZENIE:
Urzdzenie jest przeznaczone do docinania ostrych
pionowych krawdzi wzdu cieek, jezdni lub na granicy
kwietników. Przeznaczone jest wycznie do cicia
trawy lub innej mikkiej rolinnoci. Urzdzenie nie jest
przeznaczone do cicia w adnym innym kierunku ani
adnego innego materiau ni trawa lub inna mikka
rolinno. Urzdzenie nie jest przeznaczone do
wspópracy z elektryczn jednostk napdow.
OSTRZEENIE:
Naley zapozna si ze zrozumieniem z
wszystkimi instrukcjami. Niezastosowanie
si do wszystkich zamieszczonych tu instrukcji
grozi wypadkiem, poarem, poraeniem
prdem, zatruciem tlenkiem wgla lub innym
niebezpieczestwem.
Nie wolno zezwala dzieciom ani osobom bez
odpowiedniego przeszkolenia na korzystanie z tego
urzdzenia.
Nie wolno uruchamia silnika w zamknitych
pomieszczeniach, wdychanie spalin moe by
zabójcze.
Stosowa rodki ochrony wzroku z osonami
bocznymi, posiadajce oznaczenie zgodnoci
z norm EN 166 oraz rodki ochrony suchu. W
przeciwnym wypadku moe doj do uszkodzenia
wzroku przez uderzenie obcym przedmiotem.
Trzyma osoby postronne, dzieci i zwierzta w
odlegoci przynajmniej 15 m od miejsca pracy.
Naley zakada grube, dugie spodnie, koszul z
dugim rkawem, wysokie buty i rkawice. Nie wolno
ubiera lunej odziey, krótkich spodni, sandaów,
biuterii dowolnego typu ani pracowa boso.
Aby zmniejszy ryzyko zranienia przez wcignicie
w ruchome czci maszyny, nie wolno zakada
lunej odziey, szalików, acuchów itp. Dugie
wosy naley zabezpieczy w taki sposób, aby
znajdoway si powyej poziomu ramion, co pozwoli
unikn ryzyka ich zapltania w ruchome elementy
urzdzenia.
Nie wolno obsugiwa tego urzdzenia w stanie
zmczenia, choroby, bdc pod wpywem alkoholu,
rodków odurzajcych lub lekarstw.
Nie pracowa w sabym owietleniu.
Wszystkie koczyny naley trzyma z dala od
ruchomych elementów i gorcych powierzchni
urzdzenia.
W przypadku wytwarzania duej iloci kurzu, aby
zapobiec jego wdychaniu, naley stosowa mask
przeciwpyow.
Sprawdzi miejsce pracy kadorazowo przed
rozpoczciem uywania urzdzenia. Usun
wszelkie przedmioty takie jak kamienie, rozbite
szko, gwodzie, druty, linki, które mogyby zosta
odrzucone lub zaplta si w urzdzenie.
Sta stabilnie, zachowujc równowag. Nie siga
zbyt daleko. Siganie zbyt daleko grozi utrat
równowagi lub dotkniciem gorcej powierzchni
urzdzenia.
Nie wolno uywa urzdzenia bez zaoonego
odiskiernika. Znajduje si on wewntrz tumika.
Przed umieszczeniem dmuchawy w miejscu jej
przechowywania, nale odczeka, a ostygnie silnik.
Uywa wycznie oryginalnych czci zamiennych i
akcesoriów. W przeciwnym wypadku moe doj do
zmniejszenia wydajnoci lub zranienia.
Urzdzenie naley konserwowa zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami w tym podrczniku.
Przed kadym uyciem naley sprawdzi urzdzenie
na obecno lunych elementów mocujcych,
wycieku paliwa itp. Wymieni wszystkie uszkodzone
elementy przed rozpoczciem uytkowania
urzdzenia.
Przed rozpoczciem czyszczenia, naprawy lub
inspekcji naley wyczy silnik i upewni si, e
elementy ruchome s cakowicie zatrzymane.
Odczy przewód od wiecy zaponowej, i
zabezpieczy go tak, aby nie dopuci do
przypadkowego uruchomienia silnika.
Dmuchaw powinien naprawia wycznie
wykwali kowany personel serwisowy. Dokonanie
naprawy lub konserwacji przez osob
niewykwali kowan grozi zranieniem uytkownika i
uszkodzeniem urzdzenia.
Podczas napraw uywa wycznie identycznych
czci zamiennych. Stosowanie nieoryginalnych
zamienników stwarza zagroenie powanym
zranieniem uytkownika i uszkodzeniem urzdzenia.
Nie wolno uywa tego urzdzenia stojc na drabinie,
dachu, drzewie lub innej niestabilnej podstawie.
Stanie na stabilnej podstawie zapewni lepsze
panowanie nad urzdzeniem w nieprzewidzianych
sytuacjach.
960413007-01.indd 153960413007-01.indd 153 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
154
Polski(Tumaczenie oryginalnej instrukcji)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
PL
HU CS RU RO SL HR ET LT LV SK BG
SPECYFICZNE ZASADY BEZPIECZESTWA
Podczas pracy dmuchaw naley trzyma w prawej
rce. Zobacz instrukcj obsugi w dalszej czci tego
podrcznika odnonie prawidowej pozycji podczas
odkurzania i dalszych informacji na ten temat.
W zwizku z duym nateniem haasu, aby
zapobiec uszkodzeniu suchu, konieczne jest
stosowanie rodków ochrony suchu (nauszników).
Aby zmniejszy ryzyko zranienia przez ruchome
czci urzdzenia, przed przystpieniem do
montau lub demontau przystawek naley wyczy
silnik. Nie obsugiwa urzdzenia bez zaoonych
oson. Odczy przewód wiecy zaponowej przed
przystpieniem do czynnoci konserwacyjnych
lub w razie potrzeby uzyskania dostpu do czci
ruchomych urz
dzenia.
Nie wolno kierowa dyszy dmuchawy w kierunku
osób postronnych lub zwierzt.
Nie uruchamia dmuchawy bez zaoonych rur
nadmuchowych. Dmuchawa jest wyposaona
w blokad bezpieczestwa uniemoliwiajc
uruchomienie urzdzenia bez zaoonej rury.
Wewntrz rury nadmuchowej nie wolno umieszcza
adnych przedmiotów.
Urzdzenie uywa wycznie w sposób opisany w
tym podrczniku.
Nie uruchamia trybu odkurzacza bez zaoonego
pojemnika na mieci. Wyrzucane odpadki
mog spowodowa powane zranienie. Przed
uruchomieniem urzdzenia upewni si, e pojemnik
na mieci jest dokadnie zamknity.
Obracajce si opaty wirnika mog spowodowa
powane zranienie. Przed otwarciem klapy
odkurzacza lub przystpieniem do montau/wymiany
rur ssawnych/nadmuchowych naley zatrzyma
silnik i upewni si, e opaty wirnika przestay
si obraca. Nie wkada rk ani adnych innych
przedmiotów wewntrz rur ssawnych gdy s one
podczone do urzdzenia.
Nie uruchamia urzdzenia bez zaoonych
odpowiednich przystawek. Podczas pracy w trybie
dmuchawy, rury nadmuchowe musz by zaoone a
klapa zamknita. Podczas pracy w trybie odkurzacza,
musz by zaoone rury ssawne i pojemnik na
mieci. Podczas pracy urzdzenia pojemnik na
mieci musi by dokadnie zasunity, aby unikn
wydmuchiwania odpadów. (Uwaga: urzdzenie
posiada blokad bezpieczestwa zapobiegajc
uruchomieniu urzdzenia bez zaoonych rur
ssawnych/nadmuchowych).
Unika sytuacji grocych wcigniciem ognia
lub aru do pojemnika na mieci. Nie obsugiwa
urzdzenia w pobliu róde otwartego ognia. Nie
odkurza gorcego popiou z kominków, grillów,
ognisk itp. Nie odkurza niedopaków papierosów
lub cygar o ile nie ostygy one cakowicie.
TANKOWANIE PALIWA
Paliwo jest wysoce atwopalne. Zachowanie
odpowiednich rodków ostronoci pozwoli
zmniejszy ryzyko powanego zranienia.
Paliwo naley przechowywa w chodnym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu, z dala od róde
zap
onu.
Paliwo przechowywa w pojemniku specjalnie do
tego przeznaczonym.
Nie wolno pali tytoniu podczas tankowania paliwa.
Paliwo tankowa na zewntrz pomieszcze.
Paliwo naley dolewa przed uruchomieniem silnika.
Nie wolno odkrca korka zbiornika paliwa ani
dolewa paliwa, gdy silnik pracuje lub jest gorcy.
Nie wolno pali tytoniu podczas przenoszenia paliwa.
Paliwo naley miesza i przechowywa w pojemniku
przeznaczonym do przechowywania paliwa.
Paliwo naley miesza na otwartej przestrzeni, w
miejscach nie naraonych na wystpowanie iskier
lub otwartego ognia.
Powoli poluzowa korek paliwa zwalniajc cinienie
wewntrz zbiornika i nie dopuszczajc do wydostania
si paliwa przez korek.
Dokrci dokadnie korek po zatankowaniu.
Wytrze ewentualnie rozlane paliwo. Przed
uruchomieniem silnika odsun si o przynajmniej 9
metrów od stanowiska tankowania.
Pod adnym pozorem nie wolno próbowa wypala
rozlanego paliwa.
Aby zmniejszy ryzyko poaru i oparze, tankowanie
naley przeprowadza ze szczególn ostronoci.
Paliwo jest wysoce atwopalne.
W przypadku rozlania paliwa, nie naley uruchamia
silnika. Naley odsun urzdzenie od miejsca
rozlania i unika zbliania si ze ródami otwartego
ognia lub iskier zanim nie ulotni si opary paliwa.
Niezwocznie zaoy korek wlewu paliwa i dokrci
go szczelnie. Zamkn te pojemnik z paliwem.
Aby przetransportowa urzdzenie w pojedzie,
naley opróni
zbiornik paliwa i zabezpieczy
urzdzenie przed przemieszczaniem si.
Paliwo naley spuszcza do przeznaczonego do
tego zbiornika, w miejscu o dobrej wentylacji.
Znale pusty kawaek ziemi, zatrzyma silnik
i odczeka a ostygnie przed rozpoczciem
tankowania.
Zachowa ten podrcznik. Naley do niego wraca
systematycznie i uywa go do instruowania
innych osób, które mog obsugiwa to narzdzie.
Wypoyczajc komu urzdzenie, naley doczy
równie ten podrcznik.
960413007-01.indd 154960413007-01.indd 154 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
155
Polski(Tumaczenie oryginalnej instrukcji)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
PL
HU CS RU RO SL HR ET LT LV SK BG
Podczas obsugi tego urzdzenia naley stosowa
rodki ochrony suchu. Praca podobnego urzdzenia
w pobliu zwiksza ryzyko zranienia.
Stosowanie rodków ochrony suchu zmniejsza
syszalno ostrzee (alarmów, okrzyków). Naley
zwraca wiksz uwag na to, co dzieje si w
miejscu pracy.
Badania dowodz, e wibracje powodowane przez
narzdzia rczne mog wywoywa u niektórych
osób objawy syndromu Raynauda. Objawy tego
syndromu to mrowienie, drtwienie i blednicie
palców, podobne do efektów wystawienia na
dziaanie niskich temperatur.
Wpyw na wystpowanie tych objawów maj czynniki
dziedziczne, wystawienie na dziaanie zimna i
wilgoci, niewaciwa dieta, palenie tytoniu i okrelone
nawyki w miejscu pracy. Efekty wibracji mona
zredukowa przez zastosowanie odpowiednich
rodków zapobiegawczych:
a) Dba o zachowanie ciepa w przypadku niskich
temperatur. Podczas pracy zakada rkawice
zapobiegajce marzniciu doni i nadgarstków.
Badania wykazuj, e gównym czynnikiem majcym
wpyw na wystpowanie syndromu Raynauda jest
zimno.
b) Podczas przerw w pracy naley wykonywa
wiczenia poprawiajce krenie krwi..
c) Podczas pracy robi czste przerwy. Ograniczy
czas codziennego kontaktu z urzdzeniem.
W razie dowiadczenia dowolnego z wymienionych
objawów, naley niezwocznie zaprzesta
uytkowania tego urzdzenia i skontaktowa si z
lekarzem.
Aby zmniejszy zagroenie wynikajce z wdychania
kurzu, naley lekko zwily obszar roboczy przed
przystpieniem do odkurzania lub sprztania za
pomoc dmuchawy.
Za pomoc grabek ogrodowych lub mioty rozluni
zbitki nagromadzonych lici lub innych mieci.
W przypadku wystpowania ryzyka zranienia przez
spadajce przedmioty, zakada kask ochronny.
960413007-01.indd 155960413007-01.indd 155 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
156
Polski(Tumaczenie oryginalnej instrukcji)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
PL
HU CS RU RO SL HR ET LT LV SK BG
SYMBOLE
Na urzdzeniu mog znajdowa si omówione poniej symbole. Naley si z nimi zapozna i zapamita ich
znaczenie. Poprawne zrozumienie tych symboli pozwoli lepiej i bezpieczniej obsugiwa urzdzenie.
SYMBOL NAZWA ZNACZENIE/OBJANIENIE
Zagroenie bezpieczestwa Ostrzega przed potencjalnym zagroeniem bezpieczestwa osób.
Zapozna si z
podrcznikiem obsugi
Aby zmniejszy ryzyko obrae, uytkownik musi przeczyta i
zrozumie podrcznik obsugi przed rozpoczciem uytkowania
urzdzenia.
rodki ochrony wzroku i
suchu
Do obsugi urzdzenia zakada rodki ochrony wzroku posiadajce
oznaczenie zgodnoci z norm EN 166 oraz rodki ochrony suchu.
Klapa komory ssawnej Nie uruchamia urzdzenia, jeli klapa ssawna nie jest zabezpieczona.
Dugie wosy Ryzyko wcignicia dugich wosów we wlot powietrza.
Rury nadmuchowe Nie obsugiwa urzdzenia bez zaoonych rur nadmuchowych.
Luna odzie Ryzyko wcignicia lunej odziey we wlot powietrza.
Paliwo i rodek smarny
Stosowa benzyn bezoowiow przeznaczon do pojazdów
spalinowych, o liczbie oktanowej 91 [(R + M)/2] lub wyszej.
Dmuchawa napdzana jest silnikiem dwusuwowym i wymaga
stosowania mieszanki paliwa i oleju do silników dwusuwowych.
Trzyma z dala osoby
postronne
Trzyma osoby postronne a szczególnie dzieci i zwierzta w
odlegoci przynajmniej 15 metrów od miejsca pracy.
Rykoszet Niebezpieczestwo rykoszetu.
Nastpujce hasa ostrzegawcze maj ilustrowa poziom zagroenia zwizanego z obsug tego urzdzenia.
SYMBOL HASO ZNACZENIE
NIEBEZPIECZESTWO:
Bezwarunkowo niebezpieczna sytuacja. W przypadku jej nieuniknicia,
dojdzie do powanych obrae lub mierci.
OSTRZEENIE:
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja. W przypadku jej nieuniknicia,
moe doj do powanych obrae lub mierci.
PRZESTROGA:
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja. W przypadku jej nieuniknicia,
moe doj do obrae niskiego lub redniego stopnia.
PRZESTROGA:
(bez symbolu zagroenia bezpieczestwa) Sytuacja groca
uszkodzeniem mienia.
960413007-01.indd 156960413007-01.indd 156 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
157
Polski(Tumaczenie oryginalnej instrukcji)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
PL
HU CS RU RO SL HR ET LT LV SK BG
OPIS
Rys. 1a.
1. Rura dolna ssawna
2. Pojemnik na mieci
3. Adapter
4. Regulator przepustnicy
5. Spust przepustnicy
6. Rura górna ssawna
7. Korek paliwa
8. Uchwyt rozrusznika
9. Dwignia rozrusznika
10. Uchwyt górny
11. Przecznik W-Wy
12. Przecznik zwierny po stronie dmuchawy
13. Rczna pompka paliwa
14. Uchwyt odkurzacza
Rys. 1b
15. Rura górna nadmuchowa
16. Zaczep osony
17. Klapa komory ssawnej
18. Rura dolna nadmuchowa
19. Przecznik zwierny po stronie odkurzacza
Rys. 2
15. Rura górna nadmuchowa
18. Rura dolna nadmuchowa
19. Przecznik zwierny po stronie odkurzacza
Rys. 3
2. Pojemnik na mieci
3. Adapter
Rys. 4
20. Gniazdo wzniesione
21. Adapter zaoony w worku na mieci
22. Uniesiony wypust blokujcy z pytk metalow
przecznika
Rys. 5
23. Zespó pojemnika na mieci
24. Wkrt w osonie komory ssawnej
25. Wypust klapy komory ssawnej
17. Klapa komory ssawnej
19. Przecznik zwierny po stronie odkurzacza
Rys. 6
26. Otwór komory ssawnej
27. Zaczep mocujcy
28. Zespó rury ssawnej
29. Wkrt mocujcy rury ssawnej
17. Klapa komory ssawnej
19. Przecznik zwierny po stronie odkurzacza
Rys. 7
8. Uchwyt i linka rozrusznika
30. Etykieta ze skrócon instrukcj rozruchu
5. Spust przepustnicy
11. Przecznik W-Wy
9. Dwignia rozrusznika
13. Rczna pompka paliwa
Rys. 8
12. Przecznik zwierny po stronie dmuchawy
19. Przecznik zwierny po stronie odkurzacza
Rys. 9
31. Dysza wysokocinieniowa
Rys. 10
4. Regulator przepustnicy
5. Spust przepustnicy
Rys. 11
12. Przecznik zwierny po stronie dmuchawy
19. Przecznik zwierny po stronie odkurzacza
Rys. 12
32. Pokrywa  ltra powietrza
33. Przestawi pokrto w pooenie otwarte/zamknite.
Rys. 13
32. Pokrywa  ltra powietrza
34. Filtr powietrza
CECHY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pojemno silnika .....................................................26 cc
Prdko powietrza ............................................320 km/h
Wydatek powietrza ........................................... 11 m
3
/min
Ciar ......................................................................4,3 kg
Moc znamionowa:.................................................. 0,6 kW
Prdko obrotowa silnika (maks.) .............9000 obr./min.
Prdko obrotowa silnika (bieg jaowy)............................
........................................................3000 – 4600 obr./min.
Poziom natenia dwiku zgodnie z norm EN
15503:2009 Aneks A (dmuchawa/odkurzacz)
Zwikszanie obrotów ............................. 83,3 / 82,8 dB(A)
Bieg jaowy ............................................ 72,4 / 71,1 dB(A)
Poziom cinienia dwiku A :................. 83,3 / 82,8 dB(A)
Poziom cinienia dwiku w pooeniu operatora
(dmuchawa/odkurzacz)
Zwikszanie obrotów ............................. 96,4 / 96,6 dB(A)
Bieg jaowy ............................................ 81,3 / 81,6 dB(A)
Poziom cinienia dwiku A :................. 88,7 / 88,9 dB(A)
Niepewno pomiaru natenia dwiku: ............ 3 dB(A)
960413007-01.indd 157960413007-01.indd 157 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
158
Polski(Tumaczenie oryginalnej instrukcji)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
PL
HU CS RU RO SL HR ET LT LV SK BG
Poziom drga przy uchwycie zgodnie z norm EN
15503:2009 Aneks B
Tryb dmuchawy (uchwyt przedni/uchwyt tylny)
Zwikszanie obrotów ............................... 1,63 / 1,57 m/s
2
Bieg jaowy .............................................. 0,80 / 0,78 m/s
2
Warto równowana cakowitego poziomu drga ...........
...................................................................0,96/0,93 m/s
2
Tryb odkurzacza (uchwyt przedni/uchwyt tylny), prdko
robocza .................................................... 1,63 / 1,60 m/s
2
Bieg jaowy .............................................. 0,80 / 0,76 m/s
2
Warto równowana cakowitego poziomu drga ...........
...................................................................0,96/0,93 m/s
2
Niepewno pomiaru drga ................................. 1,5 m/s
2
ZAPOZNAJ SI Z TYM URZDZENIEM
Zobacz rysunki 1a-1b.
Bezpieczne uytkowanie tego urzdzenia wymaga
zrozumienia informacji umieszczonych na nim i w tym
podrczniku oraz wiedzy dotyczcej pracy do wykonania.
Przed przystpieniem do uytkowania dmuchawy/
odkurzacza naley zapozna si ze wszystkimi funkcjami
obsugowymi i zasadami bezpieczestwa.
RURA I DYSZE DMUCHAWY
Rur nadmuchow mona zmontowa i zaoy do
dmuchawy bez uycia adnych narzdzi.
PRZECZNIKI ZWIERNE
Produkt ten jest wyposaony w przeczniki zwierne.
Urzdzenie bdzie dziaa wycznie pod warunkiem
umieszczenia pytek metalowych w obydwu
przecznikach zwiernych. W ten sposób zmniejsza si
ryzyku przypadkowego kontaktu z elementami ruchomymi.
REGULATOR PRZEPUSTNICY
Funkcja regulatora przepustnicy umoliwia obsug
dmuchawy bez potrzeby staego naciskania przycisku
spustu przepustnicy. Aby zwolni obroty silnika, wystarczy
przestawi d
wigni regulatora do przodu.
DYSZA WYSOKOCINIENIOWA ZE SKROBAKIEM DO
WILGOTNYCH LICI
Jest to dysza szczególnie nadajca si do sprztania
wilgotnych, posklejanych lici. Pozwala ona rozdziela
za pomoc skrobaka zbit mas lici podczas pracy
dmuchawy.
SILNIK
Dmuchawa jest wyposaona w mocny silnik 26 cc
wystarczajcy do wykonania najciszych prac
ogrodowych.
START EASY™
Funkcja Start Easy™ upraszcza i przyspiesza rozruch
urzdzenia.
SPUST PRZEPUSTNICY
Dmuchawa moe pracowa z dowoln prdkoci, od
biegu jaowego po cakowicie otwart przepustnic.
ODKURZACZ / TUMIK
Zmiana kon guracji urzdzenia z dmuchawy na
odkurzacz/tumik jest prosta i wymaga jedynie rubokrta
krzyowego.
POJEMNIK NA MIECI
Pojemnik na mieci mocuje si do dmuchawy w atwy
sposób za pomoc odpowiedniego adaptera.
UCHWYT ODKURZACZA
Uchwyt uatwia prac w trybie odkurzania.
RURY SSAWNE
Rury ssawne mona zaoy do dmuchawy za pomoc
rubokrta krzyowego.
MONTA
ROZPAKOWANIE
Produkt wymaga zmontowania.
Ostronie wyj urzdzenie i wszystkie akcesoria
z opakowania. Sprawdzi z doczon list, czy
zestaw jest kompletny.
OSTRZEENIE:
Nie naley uywa urzdzenia, jeli jakikolwiek
element z listy jest ju zmontowany po otwarciu
opakowania. Elementy z tej listy dostarczane
s przez producenta w stanie niezmontowanym
i wymagaj montau przez klienta. Obsuga
urzdzenia nieprawidowo zmontowanego grozi
powanym zranieniem.
Naley dokadnie sprawdzi, czy urzdzenie nie
zostao uszkodzone podczas transportu.
Nie usuwa elementów opakowania, dopóki nie
mamy pewnoci, e urzdzenie nie jest uszkodzone
i dziaa prawidowo.
MONTA RUR NADMUCHOWYCH
Zobacz rysunek 2.
Umieci kocówk rury dolnej w kocówce rury
górnej.
Wyrówna wzniesione zaczepy przy wylocie w
korpusie dmuchawy z gniazdami rury górnej, wsun
zaczepy w gniazda i dobrze poczy przekrcajc,
równoczenie naley upewni si, e wcinity jest
plastikowy przycisk spustu blokady, co umoliwia
wczenie blokady bezpieczestwa. Przed kadym
960413007-01.indd 158960413007-01.indd 158 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
159
Polski(Tumaczenie oryginalnej instrukcji)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
PL
HU CS RU RO SL HR ET LT LV SK BG
uyciem dmuchawy naley sprawdzi pewno
poczenia i poprawi w razie potrzeby.
Zamkn pokryw komory ssawnej i dokrci rub
na pokrywie upewniajc si, e styk metalowy
znalaz si w przeczniku zwiernym.
Aby wyj rury, naley wyj styk metalowy z
przecznika zwiernego, obróci i wysun rury z
wylotu w korpusie dmuchawy.
MONTA POJEMNIKA NA MIECI
Patrz rysunki 3 – 4.
Wyj rur nadmuchow z dmuchawy: wyj styk
metalowy z przecznika, przekrci i wysun z
wylotu w korpusie dmuchawy.
Odsun zamek w pojemniku i zaoy adapter
zgodnie z ilustracj. Umieci adapter w pojemniku,
po stronie przeciwnej do zamka. Po prawidowym
zmontowaniu szerszy koniec adaptera pozostanie
wewntrz pojemnika.
Wyrówna uniesione gniazda adaptera pojemnika na
mieci z podniesionymi zaczepami wylotu w korpusie
dmuchawy, wcisn adapter pojemnika w korpus
dmuchawy. Przekrci adapter a do zablokowania,
wsun styk metalowy w gniazdo przecznika
zwiernego, upewniajc si, e przecznik jest
zwarty i gotowy do pracy.
Obróci pojemnik na mieci tak, aby pasek na rami
skierowany by do góry.
Przed uruchomieniem urzdzenia upewni si, e
worek na mieci jest dokadnie zasunity i zamknity.
MONTA RUR SSAWNYCH
Patrz rysunki 5 – 6.
OSTRZEENIE:
Obracajce si opaty wirnika mog spowodowa
powane zranienie. Przed zdjciem osony
komory ssawnej lub przystpieniem do montau/
wymiany rur ssawnych naley zatrzyma silnik
i upewni si, e opaty wirnika przestay si
obraca. Nie wkada rk ani adnych innych
przedmiotów wewntrz rur ssawnych gdy s one
podczone do urzdzenia.
Aby zaoy rury ssawne:
Poczy rur górn i doln, wyrównujc wzniesione
zaczepy blokujce z otworem w rurze górnej. Jest to
czynno jednorazowa, od tej pory poczone rury
s nierozdzielne.
Za pomoc paskiego rubokrta nacisn zaczep
osony komory ssawnej i poluzowa wkrt klapy,
nastpnie zdj klap.
Wyrówna rur z zaczepami w korpusie urzdzenia.
Wkrci wkrty mocujce górn rur ssawn do
korpusu urzdzenia. Upewni si, e styk metalowy
na rurze ssawnej znajduje si w przeczniku
zwiernym.
Aby odczy rury ssawne:
Poluzowa wkrty na górnej rurze ssawnej
przekrcajc je w lewo.
Wyj górn rur ssawn z korpusu urzdzenia.
Zamkn oson komory ssawnej dokrcajc wkrt
mocujcy.
OBSUGA
UWAGA: Urzdzenie jest wyposaone w przeczniki
zwierne po stronie ssawnej i nadmuchowej. Urzdzenie
bdzie dziaa wycznie pod warunkiem umieszczenia
pytek metalowych w obydwu przecznikach zwiernych.
Gdy urzdzenie pracuje w trybie dmuchawy (rys. 8),
styki metalowe na rurze dmuchawy i klapie musz by
umieszczone w odpowiednich przecznikach zwiernych.
Gdy urzdzenie pracuje w trybie odkurzacza (rys. 11),
styki metalowe na rurze ssawnej i rurze przejciowej
musz by umieszczone w odpowiednich przecznikach
zwiernych.
OSTRZEENIE:
Nie wolno dopuci do tego, aby fakt zapoznania
si z tym urzdzeniem zmniejszy ostrono
operatora. Naley pamita o tym, e
nieostrono trwajca uamek sekundy moe
by powodem bardzo powanych obrae.
OSTRZEENIE:
Nie uruchamia urzdzenia w pobliu otwartych
okien.
OSTRZEENIE:
Stosowa rodki ochrony wzroku z osonami
bocznymi, posiadajce oznaczenie zgodnoci
z norm EN166, oraz rodki ochrony suchu.
W przeciwnym wypadku moe doj do
uszkodzenia wzroku przez uderzenie obcym
przedmiotem.
ZASTOSOWANIE
Dopuszcza si uytkowanie tego urzdzenia w celach
wymienionych poniej:
Usuwanie lici i innych odpadków z trawnika
Usuwanie lici i igie drzew z podestów i podjazdów
Odkurzanie lici z trawnika
MIESZANIE PALIWA
Urzdzenie napdzane jest silnikiem dwusuwowym i
wymaga stosowania mieszanki paliwa i oleju do silników
dwusuwowych. Mieszanka powinna mie proporcje 50:1.
960413007-01.indd 159960413007-01.indd 159 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
160
Polski(Tumaczenie oryginalnej instrukcji)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
PL
HU CS RU RO SL HR ET LT LV SK BG
UWAGA: Producent zaleca stosowanie WYCZNIE
mieszanki Ryobi (gotowa mieszanka) lub oleju G.
MIESZANIE PALIWA:
Uy czystego pojemnika przeznaczonego do
przechowywania benzyny.
Wymiesza benzyn bezoowiow i olej do silników
dwusuwowych w pojemniku, zgodnie z instrukcj
podan na opakowaniu oleju.
Silnik jest przeznaczony do pracy na benzynie
bezoowiowej dla pojazdów spalinowych, o liczbie
oktanowej 91 [(R + M) / 2] lub wyszej. Nie stosowa
zwykych olejów silnikowych lub olejów do silników
dwusuwowych pozaburtowych.
UWAGA: Wikszo mieszanek paliwowych zachowuje
trwao do 30 dni. NIE NALEY przygotowywa
paliwa w ilociach wystarczajcych na wicej ni 30 dni
uytkowania.
MIESZANKA BENZYNY I OLEJU DO SILNIKÓW
2-SUWOWYCH (50:1)
BENZYNA OLEJ
1 galon (US) 2,6 oz.
1 litr 20 cc (20 ml)
NAPENIANIE ZBIORNIKA
OSTRZEENIE:
Benzyna jest wyjtkowo atwopalna i
wybuchowa. Zapon lub eksplozja benzyny gro
poparzeniem operatora i osób postronnych.
Przed przystpieniem do tankowania naley
bezwzgldnie wyczy silnik. Nie wolno
tankowa paliwa do uruchomionego lub
gorcego silnika. Przed uruchomieniem silnika
odsun si o przynajmniej 9 metrów od
stanowiska tankowania. Nie wolno pali tytoniu
ani zblia si do róde otwartego ognia i
iskier. W przeciwnym wypadku moe doj do
powanych obrae.
Oczyci obszar wokó korka paliwa, aby zapobiec
zanieczyszczeniu paliwa.
Powoli poluzowa korek paliwa, przekrcajc go w
lewo.
Ostronie wla mieszank paliwow do zbiornika.
Oczyci i sprawdzi stan techniczny uszczelki przed
zaoeniem korka.
Zaoy pokryw korek paliwa i dokrci go w prawo,
do oporu.
Wytrze ewentualnie rozlane paliwo.
Przed uruchomieniem silnika odsun si o
przynajmniej 9 metrów od stanowiska tankowania.
UWAGA: Pierwszemu uruchomieniu silnika moe
towarzyszy dym, co jest normalnym objawem.
OSTRZEENIE:
Sprawdzi, czy nie wystpuj wycieki paliwa.
Nieszczelny korek wlewu paliwa stanowi
zagroenie poarem i musi by niezwocznie
wymieniony. W przypadku stwierdzenia
wycieków, usun problem przed rozpoczciem
uytkowania urzdzenia. W przeciwnym
wypadku moe doj do poaru i powanego
zranienia.
PALIWA Z UTLENIACZAMI
NIE UYWA BENZYNY E85. SPOWODOWAOBY TO
UTRAT GWARANCJI.
UWAGA: Uszkodzenie ukadu paliwowego lub problemy
z kultur pracy silnika wynike z zastosowania paliwa o
zawartoci utleniaczy wyszej ni w podanym zestawieniu
nie s objte umow gwarancyjn.
Etanol: Benzyna zawierajca do 10% objtociowo
etanolu (zwykle nazywana E10) lub 15% objtociowo
(E15) s dopuszczalne. Nie uywa benzyny E85.
URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE PRACY
Zobacz rysunek 7.
Aby uruchomi zimny silnik:
NIE NACISKA przycisku przepustnicy do momentu, a
silnik zostanie uruchomiony i pracuje prawidowo.
Pooy dmuchaw/odkurzacz na paskiej, wolnej od
obcych przedmiotów powierzchni.
NAPOMPOWA PALIWO – nacisn pompk
paliwa 7 razy.
USTAWI dwigni rozrusznika w pooenie START.
POCIGN link rozrusznika, a do uruchomienia
silnika.
UWAGA: Nacinicie i zwolnienie spustu przepustnicy
powoduje zwolnienie dwigni startu do pooenia RUN
(PRACA).
Aby uruchomi gorcy silnik:
POCIGN link rozrusznika, a do uruchomienia
silnika.
Zatrzymywanie silnika:
Nacisn i przytrzyma przecznik w po
oeniu
zatrzymania „O”, a do zatrzymania silnika.
Patrz rysunki 8 – 9.
OSTRZEENIE:
Nie umieszcza dmuchawy na lub w pobliu
lunych odpadów lub wiru. Odpady mog
zosta wcignite do komory ssawnej,
960413007-01.indd 160960413007-01.indd 160 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
161
Polski(Tumaczenie oryginalnej instrukcji)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
PL
HU CS RU RO SL HR ET LT LV SK BG
uszkadzajc urzdzenie i groc powanym
zranieniem.
Aby unikn rozrzucania odpadów, naley
rozpoczyna sprztanie od zewntrznych krawdzi
stosu. Nie kierowa nadmuchu bezporednio w
rodek stosu odpadków.
Urzdzenia napdzane naley obsugiwa w
rozsdnych porach dnia, niezbyt wczenie ani
niezbyt póno, aby nie przeszkadza innym osobom.
Naley stosowa si do godzin okrelonych w
przepisach lokalnych.
Aby zmniejszy poziom haasu, naley ograniczy
ilo jednoczenie pracujcych urzdze i
uruchamia dmuchaw na moliwie najmniejszych
obrotach, wystarczajcych do wykonania danej
pracy. Pomoe to równie
 w zmniejszeniu poziomu
drga.
Aby oszczdza wod, naley stosowa dmuchawy
zamiast wy wodnych w celu czyszczenia trawników
i ogrodów, szczególnie, cieek, chodników, patio itp.
Przed rozpoczciem pracy naley skontrolowa stan
techniczny urzdzenia, szczególnie tumik, wloty
powietrza i  ltry powietrza.
Przed rozpoczciem sprztania dmuchaw,
poluzowa zbite odpady za pomoc grabek i miote.
W warunkach duego zakurzenia mona zwily
sprztan powierzchni, jeli woda jest dostpna.
Uwaa na dzieci, zwierzta, otwarte okna, wieo
umyte samochody, nadmuch kierowa w bezpieczn
stron
.
Dmuchaw trzyma w sposób przedstawiony na
rysunku 9, tak, aby strumie powietrza oddziaywa
blisko gruntu.
Po zakoczeniu pracy naley POSPRZTA!
Odpadki naley odpowiednio utylizowa.
Dysza wysokocinieniowa szczególnie nadaje si do
sprztania wilgotnych, posklejanych lici. Pozwala
ona rozdziela za pomoc skrobaka zbit mas lici
podczas pracy dmuchawy.
REGULATOR PRZEPUSTNICY
Zobacz rysunek 10.
Funkcja regulatora przepustnicy umoliwia obsug
dmuchawy bez potrzeby staego naciskania przycisku
spustu przepustnicy.
Sposób uycia regulatora przepustnicy:
Przestawi dwigni regulatora wstecz, w stron
operatora, w pooenie odpowiadajce danej
prdkoci silnika.
Aby wy
czy funkcj regulacji przepustnicy,
przestawi dwigni cakowicie do przodu.
PRACA W TRYBIE ODKURZANIA
Zobacz rysunek 11.
OSTRZEENIE:
Tumik i inne gorce powierzchnie dmuchawy/
odkurzacza musz znajdowa si z dala od
ciaa operatora. W przeciwnym wypadku moe
doj do powanego zranienia.
Zaoy rury ssawne i pojemnik na mieci. Zobacz
sekcj powicon montaowi urzdzenia, wczeniej
w tym podrczniku.
Uruchomi dmuchaw. Zobacz sekcj powicon
rozruchowi i zatrzymywaniu pracy urzdzenia,
wczeniej w tym podrczniku.
Zaoy pasek pojemnika na mieci na prawe
rami. Górny uchwyt trzyma w lewej doni, uchwyt
odkurzacza w doni prawej.
Przesuwa
 dmuchaw/odkurzacz ruchem od
lewej do prawej i z powrotem, wzdu zewntrznej
krawdzi stosu odpadków. Aby unika zatykania,
nie umieszcza rury ssawnej bezporednio w stosie
odpadów.
Silnik powinien znajdowa si wyej, ni kocówka
ssawna rury.
Podczas pracy na zboczu, rura ssawna powinna by
skierowana w dó.
Aby unikn powanych obrae lub uszkodzenia
urzdzenia, nie wolno odkurza ska, stuczonego
szka, butelek lub innych podobnych przedmiotów.
W przypadku zatkania rur ssawnych, naley
zatrzyma silnik, upewni si, e opaty wirnika
przestay si obraca i odczy przewód zapony
przed przystpieniem do usuwania przeszkody.
Wyj górn rur ssawn z korpusu urzdzenia
i usun zanieczyszczenia z komory wentylatora
dmuchawy. Odczy pojemnik na mieci i oczyci
rur. Do przetkania rury moe by potrzebny prt lub
kij. Przed ponownym zaoeniem rur naley upewni
si, e usunito wszystkie zanieczyszczenia.
KONSERWACJA
OSTRZEENIE:
Do napraw uywa wycznie oryginalnych
czci zamiennych. Stosowanie nieoryginalnych
czci zamiennych moe stwarza zagroenie
dla zdrowia uytkownika lub spowodowa
uszkodzenie urzdzenia.
OSTRZEENIE:
Stosowa rodki ochrony wzroku z osonami
bocznymi, posiadajce oznaczenie zgodnoci
960413007-01.indd 161960413007-01.indd 161 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
162
Polski(Tumaczenie oryginalnej instrukcji)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
PL
HU CS RU RO SL HR ET LT LV SK BG
z norm EN166, oraz rodki ochrony suchu.
W przeciwnym wypadku moe doj do
uszkodzenia wzroku przez uderzenie obcym
przedmiotem.
OSTRZEENIE:
Przed przystpieniem do czyszczenia, inspekcji
lub serwisowania maszyny, naley wyczy
silnik, odczeka, a wszystkie ruchome czci
maszyny zostan zatrzymane, odczy
przewód wiecy zaponowej i odsun go od
wiecy. W przeciwnym wypadku moe doj do
powanego zranienia lub strat materialnych.
OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI URZDZENIA
Nie stosowa rozpuszczalników do czyszczenia
elementów plastikowych. Wikszo plastików jest
wraliwa na rozmaite rozpuszczalniki dostpne w handlu
i moe ulec uszkodzeniu przez ich stosowanie. Py, kurz,
rodki smarujce, tuszcz itd. powinny by usuwane za
pomoc czystych cierek.
OSTRZEENIE:
Powierzchnie plastikowe urzdzenia nie
powinny styka si z pynem hamulcowym,
benzyn, produktami naftowymi, smarami itd.
rodki chemiczne mog uszkodzi, osabi lub
cakowicie zniszczy komponenty plastikowe,
co moe stanowi zagroenie dla uytkowników
urzdzenia.
Niektóre czynnoci regulacyjne i naprawy uytkownik
moe wykona samodzielnie. W przypadku innych napraw
konieczne bdzie oddanie urzdzenia do autoryzowanego
serwisu.
CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA
Patrz rysunek 12-13.
Aby zapewni odpowiedni wydajno i ywotno
urzdzenia,  lr powietrza musi by utrzymywany w
czystoci.
Zdj pokryw  ltra powietrza, przekrcajc pokrto
w lewo, jednoczenie delikatnie poci
gajc pokryw.
Przepuka  ltr czyst wod.
Delikatnie cisn  ltr, usuwajc nadmiar wody.
Zaoy  ltr powietrza.
Zaoy pokryw  ltra powietrza na swoje miejsce.
Przekrci pokrto w prawo, dokrcajc pokryw.
CZYSZCZENIE OTWORU WYRZUTOWEGO, TUMIKA
i ODISKIERNIKA
UWAGA: W zalenoci od typu uytego paliwa, typu
stosowanego oleju smarujcego i warunków pracy,
otwór wyrzutowy i ekran przeciwiskrowy mog zosta
zablokowane sadzami spalinowymi. W przypadku
stwierdzenia spadku mocy urzdzenia, w celu
przywrócenia jego wydajnoci moe okaza si konieczne
usunicie nagromadzonych zanieczyszcze
. Zalecamy,
aby dokona tego pracownik autoryzowanego serwisu.
Odiskiernik naley czyci lub wymienia co kade 50
godzin pracy lub corocznie, aby zapewni odpowiedni
wydajno urzdzenia. Odiskierniki mog by rónego
typu, w zalenoci od kraju zakupu urzdzenia. W
sprawie lokalizacji odiskiernika naley skontaktowa si z
najbliszym przedstawicielem serwisowym.
OSTRZEENIE:
Aby unikn ryzyka poaru, nie wolno
uruchamia dmuchawy/odkurzacza bez
zaoonego odiskiernika.
POJEMNIK NA MIECI
A dirty bag will reduce performance. Pojemnik na mieci
naley wywróci „na lew stron” i wytrzepa. Raz w roku
pojemnik naley wypra w wodzie z dodatkiem myda.
KOREK WLEWU PALIWA
OSTRZEENIE:
Nieszczelny korek wlewu paliwa stanowi
zagroenie poarem i musi by niezwocznie
wymieniony.
Korek paliwa zawiera jednorazowy  ltr i zawór zwrotny.
Zatkany  ltr paliwa obnia osigi silnika. Jeli praca silnika
ulega poprawie po poluzowaniu korka, moe to oznacza
uszkodzenie zaworu zwrotnego lub zatkanie  ltra. W razie
potrzeby, wymieni korek paliwa.
WYMIANIA WIECY ZAPONOWEJ
W silniku stosuje si wiec Ryobi AC00160, Champion
RCJ-6Y lub NGK BPMR7A z odstpem elektrody 0,025
cala. Naley uywa identycznych zamienników i
wymienia wiece raz w roku.
PRZECHOWYWANIE PRODUKTU
Usun z produktu wszelkie zanieczyszczenia.
Nieuywane urzdzenie przechowywa w suchym,
dobrze wentylowanym pomieszczeniu, do którego nie
maj dostpu dzieci. Nie przechowywa urzdzenia
wraz z materiaami korozyjnymi, takimi jak ogrodowe
substancje chemiczne lub sól odmraajca.
Przestrzega wszelkich norm ISO i lokalnych
przepisów dotyczcych bezpiecznego
przechowywania i posugiwania si paliwem.
960413007-01.indd 162960413007-01.indd 162 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
163
Polski(Tumaczenie oryginalnej instrukcji)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI
PL
HU CS RU RO SL HR ET LT LV SK BG
ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW
Problem Moliwa przyczyna Rozwizanie
Nie mona
uruchomi silnika.
Brak paliwa w zbiorniku.
wieca zwarta lub zuyta.
wieca uszkodzona (pknita porcelana
lub elektrody),
Uszkodzony, odczony lub zwarty
przewód zaponowy.
Uszkodzony ukad zaponowy.
Zatankowa benzyn.
Wymieni wiec zaponow.
Wymieni wiec zaponow.
Wymieni lub podczy przewód zaponowy.
Skontaktowa si z autoryzowanym punktem
serwisowym.
Trudno uruchomi
silnik.
Woda w ukadzie paliwowym lub
zwietrzaa mieszanka.
Zbyt duo oleju w mieszance.
Silnik zalany lub zbyt niski dopyw paliwa.
wieca zaponowa zawilgocona.
Spuci paliwo i nala wiee.
Spuci paliwo, wla nowe, o prawidowych
proporcjach mieszanki.
Wyregulowa ssanie zgodnie z
zapotrzebowaniem.
Skontaktowa si z autoryzowanym punktem
serwisowym.
Silnikowi brakuje
mocy.
Zatkany  ltr powietrza.
Oczyci  ltr powietrza. Zobacz sekcj
Czyszczenie  ltra powietrza wczeniej w tym
podrczniku.
Przegrzewanie
silnika.
Zbyt mao oleju w mieszance.
Sporzdzi mieszank paliwow zgodnie z
instrukcj w tym podrczniku.
W przypadku przechowywania przez okres 1
miesica, bd duej:
Odprowadzi cae paliwo z urzdzenia i skadowa
w pojemniku do tego celu przeznaczonym.
Uruchomi urzdzenie i poczeka
na jego samoistne
zatrzymanie.
960413007-01.indd 163960413007-01.indd 163 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49