Acme Made HD310L Instrukcja obsługi

Marka
Acme Made
Kategoria
suszarki do włosów
Model
HD310L
Rodzaj
Instrukcja obsługi
3
4 GB User’s manual 95 Warranty card
11 LT Vartotojo gidas 96 Garantinis lapas
18 LV Lietošanas instrukcija 97 Garantijas lapa
26 EE Kasutusjuhend 98 Garantiileht
33 PL Instrukcja obsługi 99 Karta gwarancyjna
40 DE Bedienungsanleitung 100 Garantieblatt
48 FI Kayttoohje 101 Takuulomake
55 SE Bruksanvisning 102 Garantisedel
63 RO Manual de utilizare 103 Fişa de garanţie
71 BG Ръководство за употреба 104 Гаранционен лист
79 RU Инструкция пользователя 105 Гарантийный талон
87 UA Інструкція 106 Гарантійний лист
33
PL
wprowadzenie
Gratulujemy wyboru zakupu suszarki do włosów Acme! Produkt został zaprojektowany dla
zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie suszenia i stylizacji włosów.
Proszę dla własnej wygody zanotować pełny numer typu i datę nabycia, oraz zachować dowód
zakupu i załączyć go do gwarancji i informacji o serwisie. Wydobyć w przypadku potrzeby serwisu
gwarancyjnego.
UWAGA: Specykacja tego produktu (zaznaczona na produkcie i opakowaniu) jest oparta o
specjalne testy obciążenia. Użytkowanie normalne, lub użycie zaleconego wyposażenia, może
mieć znacznie mniejszy pobór energii.
wskazówka konserwacji
przez użytkownika
Konserwacja tej suszarki nie kosztuje, nie wymaga materiałów zużywających się ani smarowania.
Urządzenie, by działało właściwie, należy utrzymywać w czystości. Nie blokować ani nie zatykać
wlotów powietrza, bo doprowadzi to do przegrzania. Urządzenie nie zawiera części dla serwisu
użytkownika, wszelkie serwisowanie powinno być wykonywane przez autoryzowany serwis lub
fachowy warsztat. Nigdy nie dopuścić do skręcenia sznura, ciągnięcia, załamania, albo owijania
wokół suszarki. Jeśli sznur jest skręcony, to należy go rozprostować przed użyciem. Nie używane
urządzenie powinno być przechowywane w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
34
PL
ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Przy użyciu urządzeń elektrycznych, zawsze należy przestrzegać, podstawowych wskazówek
bezpieczeństwa, włączając w to poniższe:
PRZED UŻYCIEM PROSZĘ PRZECZYTWSZYSTKIE WSKAZÓWKI.
TRZYMAĆ ZDALA OD WODY.
NIEBEZPIECZEŃSTWO - jak w większości urządzeń elektrycznych, części elektryczne mogą być
pod napięciem nawet przy wyłączeniu zasilania. Aby zredukować ryzyko porażenia elektrycznego:
1. Po użyciu wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka sieci
2. Nie używać podczas kąpieli
3. Nie kłaść ani nie przechowywać urządzenia tam gdzie może ono spaść lub być wciągnięte do
wanny lub umywalki.
4. Nie wkładać ani nie upuścić do wody ani innej cieczy.
5. Jeśli jednak urządzenie do wody wpadnie, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci.
Chronić przed zamoczeniem.
OSTRZEŻENIE – Dla uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia elektrycznego, pożaru, lub urazów
osób:
1. Urządzenie nie powinno być nigdy zostawione bez nadzoru gdy wetknięte jest do sieci.
2. Jeśli produkt jest używany w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych, wymaga
szczególnego nadzoru.
35
PL
3. Używać tego produktu tylko do zamierzonego użytku, tak jak opisano w niniejszym
podręczniku. Nie używać wyposażenia nie zaleconego przez producenta.
4. Jeśli uszkodzony jest sznur zasilający, to dla uniknięcia zagrożenia, musi być on wymieniony
przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalikowaną osobę.
5. Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym sznurem lub wtykiem, jeśli działa nieprawidłowo,
albo jeśli było upuszczone, uszkodzone, lub wpadło do wody. Zwrócić wówczas urządzenie do
serwisu dla sprawdzenia i naprawy.
6. Trzymać sznur zdala od gorących powierzchni. Nie owijać sznura wokół urządzenia.
7. Nigdy nie blokować wlotów powietrza do urządzenia i nie kłaść go na miękkiej powierzchni,
takiej jak łóżko czy kanapa, mogącej zablokować wloty powietrza. Nie dopuszczać do wlotów
powietrza, gazy, włosów itp.
8. Nie dopuścić do wpadnięcia lub wetknięcia żadnego obiektu do otworów lub wylotu.
9. Nie używać na dworze ani w miejscach gdzie rozpylane są aerozole (spraye) lub gdzie jest
podawany tlen.
10. Nie stosować sznura przedłużacza.
11. Nie kierować gorącego powietrza na oczy ani inne wrażliwe na gorąco strefy.
12. Wyposażenie może być gorące w trakcie użycia. Przed manipulacją nim, proszę pozwolić mu
ostygnąć.
13. Pracującego urządzenia nie odkładać na niczym.
14. Podczas używania urządzenia trzymać włosy zdala od wlotów powietrza.
15. Dala dodatkowej ochrony zaleca się podłączenie, do sieci zasilania łazienki, urządzenia prądu
upływu (RCD) ze znamionowym prądem upływu nie przekraczającym 30 mA. O radę należy
poprosić instalatora sieci.
Zgodność elektromagnetyczna (EMC): urządzenie Acme jest zgodne ze wszystkimi normami
dotyczącymi pól elektromagnetycznych.
36
PL
opis ogólny
A – Dysza
B – wloty powietrza
C – Przełącznik chłodzenia
D – Przełącznik przepływu powietrza
E – Przełącznik temperatury
F – Pętelka wieszaka
G – Końcówka tapirowania
37
PL
ytkowanie urządzenia
Suszenie
1. Upewnić się, że wyłącznik zasilania jest w położeniu 0.
2. Wetknąć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
3. Ustawić pożądany przepływ powietrza włącznikiem urządzenia.
• Ustawić wyłącznik przepływu powietrza na dla stylizacji fryzury lub suszenia włosów
krótkich.
•Ustawićwyłącznikprzepływupowietrzana dla ultra szybkiego suszenia.
4. Ustawić pożądaną temperaturę na zimną, ciepłą lub gorącą.
•Ustawieniezimnej0 pozwala osuszyć prawie suche włosy i pomaga w nadaniu im połysku.
• Ustawienie ciepłejI jest szczególnie odpowiednie do suszenia mokrych włosów aż do
prawie całkowitego ich wysuszenia.
•UstawieniegorącegoII umożliwi osuszenie mokrych włosów bardzo szybko.
5. Suszyć włosy ruchami szczotkowania z suszarką w niewielkiej odległości od włosów.
6. Po wysuszeniu ustawić wyłącznik w pozycję 0 i wyjąć wtyk z gniazdka. Przed schowaniem
pozwolić suszarce ostygnąć przez 10 do 15 minut.
Zimny nadmuch
Za pomocą tego wyłącznika możliwe jest przerwanie procesu grzania, tak by powietrze mogło b
zmieszane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.
Funkcja jonizacyjna
Funkcja jonizacyjna nadaje dodatkowy połysk redukuje kędziory i elektryczność statyczną. Jest
szczególnie odpowiednia dla suchych i prawie suchych włosów. Funkcja jonizacyjna działa gdy
suszarka jest włączona na poziom mocy I lub II. To zabezpiecza także suszarkę przed kurzem i
38
PL
ogranicza ryzyko przegrzania.
Dysza
Dyszą suszarki można kierować nadmuch prosto na szczotkę lub grzebień, którymi stylizuje się
włosy.
1. Osuszyć wstępnie włosy suszarką ustawioną na najwyższe grzanie. Dla suszenia podzielić włosy
na pasma szerokości 5 cm. Umieścić dużą okrągłą szczotkę u nasady jednego z pasm.
2. Skierować suszarkę z dyszą pod kątem 90 stopni do pasma i przesuwać pod nim szczotką,
poczynając od nasady włosów w kierunku końców. Suszarkę należy teraz przestawić na poziom
średni. Powtórzyć proces kilkakrotnie do całkowitego osuszenia, przed przejściem do pasma
następnego.
3. Zakończyć podwinięciem końców pod spód.
Użycie końcówki tapirowania
Metoda pierwsza
1. Osuszyć włosy poczynając od nasady ruchem kołowym, zawsze w tym samym kierunku.
Końcówki tapirowania używać tylko przy ustawieniu suszarki na prędkość I”.
2. Kontynuować suszenie, trzymając suszarkę pod kątem 90 stopni do skóry. To podniesie włosy
do góry zwiększając ich objętość.
3. Zakończyć osuszając końce.
Metoda druga
1. Aby zwiększyć objętość włosów, należy je osuszać od spodu do góry tak by ich nasada
odstawała od skóry. Końcówki tapirowania używać tylko przy ustawieniu suszarki na prędkość
I”.
2. Skierować suszarkę na nasadę włosów dla uzyskania maksymalnej ich objętości.
3. Kontynuować proces w kierunku końców włosów.
39
PL
czyszczenie
1. Przed czyszczeniem wyjąć wtyk z gniazdka.
2. Zdjąć wyposażenie z urządzenia przed jego czyszczeniem.
3. Urządzenie czyścić suchą ścierką.
4. Wyposażenie czyścić ścierką wilgotną lub zmyć wodą.
5. Przed użyciem lub przechowywaniem osuszyć.
przechowywanie
1. Po użyciu suszarki wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka sieci
2. Nie owijać sznura wokół urządzenia.
3. Pozwolić suszarce ostygnąć przez 10 do 15 minut przed schowaniem.
rozwiązywanie problemów
Suszarka nie działa
• Sprawdzić gniazdko do którego podłączona jest suszarka. Możliwe, że jest ono uszkodzone.
Wetknąć do gniazdka inne urządzenie by to sprawdzić.
• Jeśli suszarka wyłącza się automatycznie sama to może znaczyć, że została przegrzana.
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci i pozwolić wystygnąć suszarce przez kilka minut. Oczyścić
otwory i kratki suszarki jeśli są zatkane włosami lub czymś innym i spróbować ponownie
włączyć urządzenie.
• Może być uszkodzony sznur zasilania suszarki. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci i uważnie
sprawdzić. Jeśli jest uszkodzony, należy oddać do serwisu w celu wymiany.
99
PL
Nazwa wyrobu Model wyrobu
Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy
Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób)
Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty
1. Okres gwarancyjny
Gwarancja jest ważna od dnia nabycia wyrobu przez
kupującego. Okres gwarancyjny jest wskazany na
opakowaniu.
2. Warunki gwarancji
Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku okazania
oryginału dokumentu potwierdzającego zakup wyrobu i tej
karty gwarancyjnej, na której jest wskazana nazwa modelu i
data nabycia wyrobu oraz nazwa i adres sprzedającego.
W przypadku awarii wyrobu w okresie gwarancyjnym, o
ile nie jest ona spowodowana przyczynami wymienionymi
w punkcie Gwarancji nie udziela się, na wytwórcy leży
obowiązek naprawy lub zamiany wyrobu.
Gwarancja nie obejmuje okresowych przeglądów, prac
konserwacyjnych oraz naturalnego zużycia poszczególnych
części wyrobu.
Gwarancji nie udziela się w przypadku, gdy wady wyrobu
były spowodowane:
• niewłaściwą instalacją, ytkowaniem i/lub obsługą
wyrobu, opartą na nieprzestrzeganiu wskazówek
producenta, wymogów technicznych lub zasad
bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem,
silnym uderzeniem lub upadkiem na ziemię;
• korozją,zabrudzeniem,działaniemwodylubpiasku;
• interwencją użytkownika, naprawami, modykacjami
lub czyszczeniem, wykonywanym poza warsztatem
autoryzowanym producenta;
• stosowaniem nieodpowiednich dla danego wyrobu
części zamiennych, oprogramowania lub materiałów
eksploatacyjnych;
• nieszczęśliwymprzypadkiemlubinnymwydarzeniem,na
które producent nie ma żadnego wpływu, między innymi,
błyskawicą, wodą, ogniem, polem magnetycznym lub
niewłaściwą wentylacją;
• niezgodnością wyrobu z normami i specykacjami
konkretnego państwa, które nie jest państwem nabywcy.
Każda próba dostosowania wyrobu do wymogów
technicznych i zasad bezpieczeństwa innego państwa
anuluje wszelkie prawa na obsługę gwarancyjną wyrobu.
W przypadku, gdy badanie nie wykazuje żadnych wad
zgłoszonego wyrobu, wszelkie koszty związane z obsługą
obciążają kupującego.
/