Wacom Bamboo Tip instrukcja

Marka
Wacom
Model
Bamboo Tip
Rodzaj
instrukcja
Quick start guide
Guide de mise en route
Bamboo Tip
Before you get started with Bamboo Tip, you need to charge it.
Open the cover on the end of the stylus and connect the stylus to your
computer or USB charger with the included cable.
Fig. 1
- It takes about 2 hours to fully charge. The light is amber during
charging.
Fig 2
When the light turns off, unplug your stylus, and it is ready to use. No
need to pair!
Turn on your Bamboo Tip by pressing the button on the stylus.
Fig. 3
Start using it with iOS and Android devices.
To turn it off, press and hold the button.
The light blinks twice after you turn your stylus on or off.
1
2
3
2h
EN
Learn about the features of your stylus.
If your lines are jagged or skipping, flip the switch on the end of the
stylus to the other position to fix it.
Fig 4
The stylus turns off if you do not use it for several minutes.
- Turn on your stylus by pressing the button again.
If the light is amber and blinking, the battery is low.
- Connect your stylus to your computer or USB charger with the
included USB cable. When the light turns off, the battery is charged.
Find out more on www.wacom.com.
If the stylus nib wears out or you want to customize it, you can click on
"Store" to order Bamboo stylus nibs ACK23016.
Register your product and get help with your stylus by clicking on
"Support."
Download apps to use with your stylus, like the Bamboo Paper app and
Inkspace, by clicking on "Marketplace."
4
LED light indicator
Low
Battery
Charging
Turn on Turn off
Blinks twice
Blinks twice
Um Bamboo Tip verwenden zu können, müssen Sie ihn aufladen.
Öffnen Sie die Abdeckung am Ende des Stylus und schließen Sie ihn über
das im Lieferumfang enthaltene Kabel an Ihren Computer oder Ihr USB-
Ladegerät an.
Abb 1
- Es dauert ca. 2 Stunden, bis der Stylus vollständig aufgeladen ist.
Während des Ladevorgangs leuchtet das Licht.
Abb 2
Wenn das Licht erlischt, können Sie die Stromverbindung des Stylus trennen
und ihn verwenden. Der Stylus muss nicht gekoppelt werden!
Schalten Sie Ihren Bamboo Tip ein, indem Sie die Taste auf dem
Stylus drücken.
Abb. 3
Sie können nun den Stylus mit iOS und Android Geräten verwenden.
Schalten Sie ihn aus, indem Sie den Knopf gedrückt halten.
Nachdem Sie den Stylus ein- oder ausgeschaltet haben, blinkt es zweimal.
1
2
3
2 Stunden
DE
Weitere Informationen über die Funktionen Ihres Stylus.
Falls Ihre Linien gezackt oder verzögert dargestellt werden, drehen Sie den
Schalter am Ende des Stylus auf die andere Position, um das Problem zu
beheben.
Abb 4
Der Stylus schaltet sich aus, sobald Sie ihn mehrere Minuten lang nicht benutzen.
- Schalten Sie Ihren Stylus ein, indem Sie die Taste erneut drücken.
Wenn das Licht leuchtet und blinkt, dann ist der Akku leer.
-
Schließen Sie Ihren Stylus über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an Ihren
Computer oder Ihr USB-Ladegerät an. Wenn das Licht erlischt, ist der Akku aufgeladen.
Weitere Informationen auf www.wacom.com.
• Falls sich die Stylus-Stiftspitzen abnutzen oder Sie sie anpassen wollen, klicken
Sie auf „Store“, um die Bamboo Stylus Stiftspitzen ACK23016 zu bestellen.
Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Hilfe zu Ihrem Stylus, indem Sie
auf „Support“ klicken.
• Laden Sie sich Apps, wie z. B. Bamboo Paper App und Inkspace, herunter und
verwenden Sie sie mit Ihrem Stylus, indem Sie auf „Marketplace“ klicken.
4
LED-Anzeigeleuchte
Niedriger
Akkustand
Laden Anschalten Ausschalten
Blinkt
zweimal
Blinkt
zweimal
Voordat u aan de slag gaat met Bamboo Tip, moet u de stylus
opladen.
Open het klepje aan het uiteinde van de stylus en sluit de stylus met
de meegeleverde kabel aan op uw computer of USB-oplader.
Afb 1
- Het duurt ongeveer 2 uur om de batterij volledig op te laden. Het
lampje brandt oranje tijdens het opladen.
Afb 2
Wanneer het lampje uitgaat, haalt u de kabel los en is de stylus klaar
voor gebruik. Koppelen is niet nodig.
Schakel uw Bamboo Tip in door de knop op de stylus in te drukken.
Afb. 3
Gebruik de stylus met iOS- en Android-apparaten.
Houd de knop ingedrukt om de stylus uit te schakelen.
Nadat u de stylus hebt in- of uitgeschakeld, knippert deze twee keer.
1
2
3
2 uur
NL
Meer informatie over de functies van uw stylus.
Als uw lijnen gekarteld of onderbroken zijn, zet u de schakelaar aan het
uiteinde van de stylus in de andere positie om dit op te lossen.
Afb 4
De stylus wordt uitgeschakeld als u deze een aantal minuten lang niet gebruikt.
- Schakel uw stylus in door nogmaals op de knop te drukken.
Als het lampje oranje knippert, is de batterij bijna leeg.
- Sluit uw stylus met de meegeleverde USB-kabel aan op uw computer
of USB-oplader. Wanneer het lampje uitgaat, is de batterij opgeladen.
Lees meer op www.wacom.com.
Als de penpunt van de stylus verslijt of u deze wilt aanpassen, klikt u
op 'Store' (Winkel) om Bamboo Stylus-punten ACK23016 te bestellen.
Registreer uw product en krijg hulp met uw stylus door te klikken op
'Support' (Technische ondersteuning).
Download apps om met uw stylus te gebruiken, zoals de Bamboo
Paper-app en Inkspace. Klik hiervoor op 'Marketplace'.
4
Led-indicator
Batterij
bijna leeg
Opladen Inschakelen Uitschakelen
Knippert
twee keer
Knippert
twee keer
Innan du startar Bamboo Tip måste du ladda den.
Öppna kåpan på pekpennans ände och anslut pekpennan till din dator
eller USB-laddare med den medföljande sladden.
Bild. 1
- det tar ungefär två timmar att ladda den helt. Lampan lyser i orange
under laddning.
Bild. 2
När lampan släcks kan du koppla ur pekpennan och använda den. Du
behöver inte parkoppla!
Slå på din Bamboo Tip genom att klicka på knappen på
pekpennan.
Bild. 3
Börja använda den med en iOS- eller Android-enhet.
Stäng av den genom att trycka och hålla in knappen.
Lampan blinkar två gånger efter att du slagit på eller av pekpennan.
1
2
3
2 timmar
SV
Ta reda på mer om din pekpenna.
Om raderna är ojämna eller hoppar kan du trycka på knappen på ände.
Bild. 4
Pekpennan slås av om du inte använt den på flera minuter.
- Slå på din pekpenna genom att trycka på knappen.
Om lampan lyser i orange eller blinkar är batterinivån är låg.
- Anslut pekpennan till din dator eller USB-laddare med den
medföljande USB-kabeln.
När lampan slocknar är batteriet
fulladdat.
Ta reda på mer på www.wacom.com.
Om pennans spetsar slits ut eller du vill anpassa dem klickar du på
"Store", för att beställa fler pennspetsar ACK23016.
Registrera din produkt och få hjälp med pekpennan genom att klicka
på "Support."
Hämta appar som du kan använda med din pekpenna, t.ex. apparna
Bamboo Paper och Inkspace, genom att klicka på "Marketplace."
4
Lysdiodindikator
Låg
batterinivå
Laddning Avstängd Påslagen
2 sek.
2 sek.
Du skal oplade Bamboo Tip, inden du kan tage den i brug.
Åbn dækslet for enden af styluspennen, og slut pennen til din computer
eller USB-oplader med det medfølgende kabel.
Fig. 1
- Det tager ca. 2 timer at oplade styluspennen. Lampen lyser gult
under opladning.
Fig. 2
Når lampen slukker, kan du tage kablet ud, og så er styluspennen klar
til brug. Du behøver ikke at parre den med andre enheder!
Du tænder Bamboo Tip ved at trykke på knappen på
styluspennen.
Fig. 3
Styluspennen kan bruges med iOS- og Android-enheder.
Hold knappen nede for at slukke styluspennen.
Den blinker to gange efter at du tænder eller slukker din styluspen.
1
2
3
2 timer
DA
Få mere at vide om styluspennens funktioner.
Hvis linjerne er ujævne eller hopper, skal du indstille kontakten for
enden af pennen til den anden position for at rette det.
Fig. 4
Styluspennen slukker, hvis den har været inaktiv i flere minutter.
- Du kan tænde styluspennen ved at trykke på knappen igen.
Hvis lampen lyser gult og blinker, er batteriet næsten brugt op.
- Tilslut din styluspen til din computer eller USB-oplader med det
medfølgende USB-kabel. Når lampen slukker, er batteriet opladet.
Du kan se mere på www.wacom.com.
Hvis styluspennenes spidser bliver slidt, eller hvis du ønsker at tilpasse
dem, kan du klikke på "Store" for at bestille Bamboo-spidser til
ACK23016.
• Registrer dit produkt, og få hjælp til din styluspen ved at klikke på "Support".
Download apps, som du kan bruge med din styluspen, f.eks. Bamboo
Paper-appen eller Inkspace, ved at klikke på "Marketplace".
4
LED-indikator
Lavt batteri
Opladning
Sluk Tænd
2 sek.
2 sek.
Vous devez charger le stylet Bamboo Tip avant de l'utiliser.
Ouvrez le cache à l'extrémité du stylet et connectez le stylet à votre
ordinateur ou à votre chargeur USB à l'aide du câble inclus.
Fig 1
- La batterie met environ 2 heures à se recharger entièrement. Le
voyant est orange pendant la charge.
Fig 2
Lorsque le voyant s'éteint, débranchez votre stylet. Celui-ci est alors
prêt à l'emploi. Inutile de le jumeler !
Mettez votre stylet Bamboo Tip sous tension en appuyant sur le
bouton.
Fig. 3
Commencez à l'utiliser avec des périphériques iOS et Android.
Pour le mettre hors tension, gardez le bouton appuyé.
Le voyant clignote deux fois après que vous avez mis votre stylet sous
tension ou hors tension.
1
2
3
2 heures
FR
Découvrez les fonctionnalités de votre stylet.
Si vos lignes sont irrégulières ou sautent, placez l'interrupteur à l'extrémité
du stylet dans l'autre position pour corriger le problème.
Fig 4
Le stylet s'éteint si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs minutes.
- Mettez votre stylet sous tension en appuyant à nouveau sur le bouton.
Si le voyant clignote en orange, la batterie est faible.
-
Connectez votre stylet à votre ordinateur ou à votre chargeur USB à l'aide
du câble USB inclus. Lorsque le voyant s'éteint, la batterie est chargée.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wacom.com.
En cas d'usure de la pointe du stylet ou si vous voulez le personnaliser,
cliquez sur « Boutique » pour commander d'autres pointes de stylet
Bamboo ACK23016.
Cliquez sur « Aide » pour enregistrer votre produit et obtenir de l'aide pour votre stylet.
Cliquez sur « Marketplace » pour télécharger des applications à utiliser
avec votre stylet, comme l'application Bamboo Paper et Inkspace.
4
Voyant
Batterie faible Charge Allumer Éteindre
Clignote
deux fois
Clignote
deux fois
Prima di iniziare a utilizzare Bamboo Tip, è necessario caricare
la batteria.
• Aprire il coperchio nella parte inferiore della penna digitale, quindi collegarla
al computer o al caricabatterie USB tramite il cavo in dotazione.
Fig 1
- Per una carica completa occorrono circa 2 ore. La spia luminosa è
color ambra durante il processo di ricarica.
Fig 2
Quando la spia si spegne, è possibile scollegare la penna e iniziare a
utilizzarla. Non è necessario effettuare alcuna associazione!
Per accendere Bamboo Tip, premere il pulsante sulla penna.
Fig. 3
Iniziare a utilizzarla con dispositivi iOS e Android.
Per spegnere la penna, premere e tenere premuto il pulsante.
La spia lampeggia due volte dopo l'accensione o lo spegnimento della
penna.
1
2
3
2 ore
IT
Informazioni sulle funzionalità della penna digitale.
Se le linee sono frastagliate o intermittenti, capovolgere nell'altra
posizione l'interruttore sull'estremità della penna per regolarlo.
Fig 4
La penna si spegne se non viene utilizzata per diversi minuti.
- Premere il pulsante sulla penna per riaccenderla.
Se la spia è color ambra e lampeggia, la batteria è scarica.
- Collegare la penna al computer o al caricabatterie USB tramite il
cavo USB in dotazione. Quando la spia si spegne, la batteria è carica.
Per saperne di più, visitare www.wacom.com.
Se la punta della penna si consuma o si desidera personalizzarla, fare
clic su "Store" per ordinare punte Bamboo Stylus ACK23016.
Fare clic su "Supporto" per registrare il prodotto e ricevere assistenza.
Per scaricare app da utilizzare con la penna, come l'app Bamboo Paper
e Inkspace, fare clic su "Marketplace."
4
Indicatore LED
Batteria
scarica
In carica Accendi Spegni
Lampeggia
due volte
Lampeggia
due volte
Antes de comenzar a utilizar el lápiz Bamboo Tip, es necesario
cargarlo.
Abra la cubierta del extremo del lápiz y conéctelo al ordenador o
cargador USB con el cable incluido.
Fig 1
- Se tarda unas 2 horas en realizar la carga completa. La luz se
iluminará en ámbar durante la carga.
Fig 2
Cuando se apague la luz, desenchufe el lápiz y estará listo para
utilizarlo. No es necesario emparejarlo.
Encienda el Bamboo Tip pulsando el botón del lápiz.
Fig. 3
Comience a utilizarlo con dispositivos iOS y Android.
Para apagarlo, mantenga pulsado el botón.
La luz parpadea dos veces después de encender o apagar el lápiz.
1
2
3
2 horas
ES
Más información sobre las funciones del lápiz.
Si las líneas aparecen irregulares o incompletas, mueva el interruptor
del extremo del lápiz a la otra posición para arreglarlo.
Fig 4
El lápiz se apaga si no lo utiliza durante varios minutos.
- Pulse el botón de nuevo para encender el lápiz.
Si la luz parpadea en ámbar, la batería está baja.
- Conecte el lápiz al ordenador o cargador USB con el cable USB
incluido. Cuando se apague la luz, la batería estará cargada.
Más información en www.wacom.com.
Si la punta de lápiz se desgasta o desea personalizarlo, puede hacer
clic en "Tienda" para solicitar puntas de lápiz Bamboo ACK23016.
Registre su producto y obtenga ayuda para su lápiz haciendo clic en
"Soporte" (asistencia).
Descargue aplicaciones para utilizarlas con su lápiz, como la aplicación
Bamboo Paper e Inkspace, haciendo clic en "Marketplace".
4
Indicador LED
Batería
baja
Cargando Encender Apagar
Parpadea
dos veces
Parpadea
dos veces
Antes de começar a usar a Bamboo Tip, você precisa carregá-la.
Abra a tampa localizada na extremidade da caneta e conecte a caneta
ao seu computador ou ao carregador USB com o cabo incluído.
Fig 1
- O tempo para carregamento total é de 2 horas. A lâmpada fica na
cor âmbar durante o carregamento.
Fig 2
Quando a luz apagar, desconecte a caneta e ela estará pronta para
uso. Não há necessidade de emparelhar!
Para ligar a Bamboo Tip, pressione o botão na caneta.
Fig. 3
Comece a usá-la com dispositivos iOS e Android.
Para desligá-la, pressione e segure o botão.
A luz pisca duas vezes, depois de você ligar ou desligar sua caneta.
1
2
3
2 horas
PT
Saiba mais sobre os recursos da sua caneta.
Se as suas linhas estiverem tremidas ou com falha, mova o interruptor
na extremidade da caneta para a outra posição para resolver o
problema.
Fig 4
A caneta desliga quando não é utilizada por muitos minutos.
- Pressione o botão novamente para ligar sua caneta.
A bateria está fraca quando a luz está âmbar e piscando.
- Conecte a caneta ao seu computador ou ao carregador USB com o
cabo USB incluído. Quando a luz apagar, a bateria está carregada.
Saiba mais em www.wacom.com.
Se a ponta da caneta estiver gasta ou se você quiser personalizá-la,
clique em "Store", para solicitar pontas da Bamboo Stylus ACK23016.
Clique em "Support", para registrar seu produto e obter ajuda com a caneta.
Clique em "Marketplace", para baixar aplicativos para usar com a
caneta, como os aplicativos Bamboo Paper e Inkspace.
4
Luz indicadora do LED
Bateria fraca Carregando Ligado Desligada
Pisca duas
vezes
Pisca duas
vezes
Bamboo Tip
USB
1
2
2
Bamboo Tip
3
iOS Android
2
1
2
3
2
/