Princess 221203 Instrukcja obsługi

Kategoria
Blendery
Typ
Instrukcja obsługi
50
PL
Instrukcje bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo ogólne
Przed przystąpieniem do
ytkowania należy uważnie
przeczyt instrukcję obugi.
Należy zachować instrukc
obugi, aby mna bo
z niej skorzystać w przyszłości.
Z urdzenia i akcesorw
należy korzyst wącznie
zgodnie z ich przeznaczeniem.
Nie należy używać urządzenia
i akcesoriów do cew innych
niż te opisane w instrukcji.
Nie wolno korzystać
z urządzenia, jeśli jakakolwiek
część lub akcesorium jest
uszkodzone lub nie dzia
poprawnie. Jli jakakolwiek
część lub akcesorium jest
uszkodzone lub nie dzia
poprawnie, musi zost
wymienione przez producenta
lub autoryzowanego
serwisanta.
Z urządzenia nie powinny
korzystać osoby (w tym
również dzieci) o ograniczonych
mliwciach fizycznych,
sensorycznych i psychicznych
nieposiadające
odpowiedniej wiedzy
i doświadczenia, jli nie są
one nadzorowane przez
osobę odpowiedzial za ich
bezpieczstwo lub osoba ta
nie przekazała im instrukcji
dotyczących ytkowania
urządzenia.
Dzieci powinny b
nadzorowane, aby nie bawy
się urządzeniem.
Nie wolno korzystać
z urdzenia w pobliżu
wanien, pryszniców, zlewów
lub innych zbiorniw
napełnionych wodą.
Nie wolno zanurzać urządzenia
w wodzie lub innych ynach.
Jeśli urdzenie zostanie
zanurzone w wodzie lub
innym ynie, nie wolno
wyciąg go kami. Należy
natychmiast wyciągć
wtyczkę zasila
z gniazdka elektrycznego.
Jeśli urdzenie zostanie
zanurzone w wodzie lub
innym ynie, nie wolno
ponownie z niego korzystać.
Należy dbać o czystość
urdzenia i akcesorw.
Patrz sekcjaCzyszczenie
i konserwacja”.
51
PL
Bezpieczeństwo elektryczne
Przed rozpocciem
ytkowania zawsze naly
sprawdzać, czy napcie
sieci zasilacej odpowiada
wartci podanej na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Urdzenie nie jest
przystosowane do sterowania
przez zewnętrzny czasomierz
lub oddzielny system
zdalnego sterowania.
Należy podłącz urządzenie
do uziemionego gniazdka
elektrycznego. Jli to
konieczne, naly skorzyst
z uziemionego kabla
przedłającego
o odpowiedniej średnicy
(co najmniej 3 x 1 mm
2
).
Dla zapewnienia dodatkowej
ochrony należy zainstalować
wyłącznik różnicoprądowy
(RCD), dla krego wartość
znamionowa pdu
resztkowego nie przekracza
30 mA.
Należy upewn s, że woda
nie może dostać się do
bolców kabla zasilającego
ani przedłużającego.
Należy zawsze całkowicie
rozwij kabel zasilający
i przedłużający.
Należy upewn s, że kabel
zasilacy nie jest zawieszony
na kradzi blatu i nie może
zost przypadkowo
zakleszczony ani nie mna
się o niego potknąć.
Kabel zasilający należy trzymać
z dala od źród gorąca,
olejów i ostrych krawędzi.
Nie wolno korzystać
z urdzenia, jeśli kabel
zasilacy lub wtyczka
zasilaca są uszkodzone lub
nie działa poprawnie. Jeśli
kabel zasilacy lub wtyczka
zasilaca są uszkodzone lub
nie działa poprawnie,
muszą zost wymienione
przez producenta lub
autoryzowanego serwisanta.
Nie wolno pociąg za kabel
zasilacy w celu odłączenia
wtyczki zasilającej od sieci.
Wtyczkę zasila naly
odłącz od sieci, gdy
urdzenie nie jest ywane,
przed jego montażem lub
demontem, a tae przed
czyszczeniem i czynnciami
konserwacyjnymi.
52
PL
Instrukcje bezpieczeństwa
blendera ręcznego
Urdzenie jest
przystosowane wyłącznie do
użytku domowego.
Nie wolno korzystać z niego
na zewnątrz.
Z urdzenia nie wolno
korzystać w wilgotnym
otoczeniu.
Urdzenie naly trzymać
z dala od źród ciea. Nie
wolno umieszczać urządzenia
na gorących powierzchniach
lub w pobliżu otwartego ognia.
Przed dotknięciem urządzenia
należy sprawdz, czy onie
są suche.
Nie wolno dotykać
poruszających się części.
Podczas pracy urdzenia,
a tae czyszczenia
i konserwacji należy trzym
ce z dala od poruszacych
się części.
Należy uważać na ostre części.
Należy trzymać ręce z dala od
ostrych części. W końcówkach
do miksowania i siekania
dołączonych do urządzenia
znajdują się ostrza.
Należy uważać na gorące
części. Przed dotknięciem
obudowy lub części
urdzenia naly poczek
urządzenie ostygnie.
Podczas pracy następuje
wzrost temperatury urządzenia.
Naly zachow szczelną
ostrożność podczas czyszczenia
i konserwacji. Należy zachować
szczegól ostrożność
podczas opróżniania kubka do
miksowania i pojemnika do
siekania. Naly zachow
szczególną ostrożność podczas
wykonywania czynności
związanych z ostrzem.
Nie wolno pozostawiać
urdzenia bez nadzoru
w czasie użytkowania.
Czyszczenie i konserwacja
(rys. A & B)
Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
Ostrzeżenie!
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
konserwacji należy wyłączyć urządzenie,
wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka
elektrycznego i poczekać aż urządzenie
ostygnie.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie
lub innych płynach.
Uwaga!
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać agresywnych lub żrących środków
czyszczących.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać ostrych przedmiotów.
- Napędu, kwki do miksowania, kwki
do siekania oraz końcówki do ubijania nie
wolno myć w zmywarce do naczyń.
53
PL
Należy regularnie sprawdzać urządzenie
pod kątem potencjalnych uszkodzeń.
Napęd (4) należy czyścić miękką, wilgotną
ścierką. Następnie napęd (4) należy
dokładnie osuszyć czystą, suchą ścierką.
Wyczyść akcesoria:
- Miksowanie: Umyj końcówkę do
miksowania (6) pod bieżą wo (rys. B1).
Umyj kubek do miksowania (7) oraz
pokrywkę (8) w wodzie z dodatkiem
detergentu lub w zmywarce. Opłucz
kubek do miksowania (7) oraz pokrywkę
(8) pod bieżącą wodą.
- Siekanie: Umyj końcówkę do siekania
(9) pod bieżącą wodą (rys. B2). Umyj
ostrze siekające (10), pojemnik do
siekania (11) oraz pokryw (12) w wodzie
z dodatkiem detergentu lub w zmywarce.
Opłucz ostrze siekające (10), pojemnik
do siekania (11) oraz pokrywkę (12) pod
bieżącą wodą.
- Ubijanie: Umyj końcówkę do ubijania
(13) pod bieżącą wodą (rys. B3). Umyj
trzepaczkę (14) w wodzie z dodatkiem
detergentu lub w zmywarce. Opłucz
trzepaczkę (14) pod bieżącą wodą.
- Następnie akcesoria należy dokładnie
osuszyć czystą, suchą ścierką.
Opis (rys. A)
Blender ręczny 221203 Princess jest
przeznaczony do miksowania, siekania oraz
ubijania. Urządzenie jest przystosowane
wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
Urządzenie jest przystosowane wyłącznie do
użytku domowego.
1. Przełącznik pracy impulsowej
2. Przycisk wł./wył. (niska prędkość)
3. Przycisk wł./wył. (wysoka prędkość)
4. Napęd
5. Pojemnik na akcesoria
Miksowanie
6. Końcówka do miksowania
7. Kubek do miksowania
8. Pokrywka kubka do miksowania
Siekanie
9. Końcówka do siekania
10. Ostrze siekające
11. Pojemnik do siekania
12. Pokrywka pojemnika do siekania
Ubijanie
13. Końcówka do ubijania
14. Trzepaczka
Użytkowanie (rys. A)
Ostrzeżenie!
- Przed przystąpieniem do montażu lub
demontażu należy wyłączyć urządzenie,
wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka
elektrycznego i poczekać aż urządzenie
ostygnie.
Miksowanie
Końcówka do miksowania (6) jest przeznaczona
do następucych zastosow: przygotowywanie
napojów typu smoothie, koktajli mlecznych,
soków, zup podawanych na zimno, dressingów,
dipów i sosów.
Ostrzeżenie!
- Nie wolno pozostawiać urządzenia stale
włączonego dłużej niż minutę.
- Nie wolno włączać urządzenia, jeśli kubek
do miksowania (7) jest pusty.
- Należy uważać, aby napęd (4) i końcówka
do miksowania (6) nie miały kontaktu
z wodą lub innymi płynami.
- Kubek do miksowania (7) oraz pokrywka
(8) nie są przystosowane do użytku
w kuchence mikrofalowej.
Zamocuj końcówkę do miksowania (6) do
napędu (4), przekręcając ją w lewo do
momentu usłyszenia kliknięcia.
Umieść składniki w kubku do miksowania
(7).
Umieść wtyczkę zasilającą w gniazdku
elektrycznym.
Umieść kubek do miksowania (7) na
pokrywce (8), a następnie na stabilnej,
płaskiej powierzchni.
Umieść końcówkę do miksowania (6)
w kubku do mieszania (7). Upewnij się,
że akcesorium nie znajduje się ponad
składnikami.
Użyj przełącznika pracy impulsowej (1),
aby sprawdzić, czy urządzenie miksuje
składniki poprawnie.
54
PL
Aby włączyć urządzenie, naciśnij
i przytrzymuj przycisk wł./wył. (2/3).
Przesuwaj urządzenie w składnikach,
wykonując łagodne ruchy w górę i w dół.
W ciągu kilku sekund urządzenie zmiksuje
składniki. Im dłużej urządzenie będzie
włączone, tym bardziej jednolita będzie
zmiksowana masa.
Aby wyłączyć urządzenie, zwolnij przycisk
wł./wył. (2/3).
Wyciągnij wtyczkę zasilającą z gniazdka
elektrycznego.
Pozwól, aby urządzenie całkowicie wystygło.
Wyjmij końcówkę do miksowania (6)
z kubka do mieszania (7).
Zdemontuj końcówkę do miksowania (6)
z napędu (4), przekręcając ją w prawo.
Umieść pokrywkę (8) na kubku do
miksowania (7). Zdejmij ją, gdy będziesz
używać składników w dalszym
przygotowywaniu żywności.
Siekanie
Końcówka do siekania (9) służy do siekania
mięsa (surowego i gotowanego), warzyw,
owoców (świeżych i suszonych), orzechów,
ziół, przypraw itd.
Ostrzeżenie!
- Nie wolno pozostawiać urządzenia stale
włączonego dłużej niż 10 sekund.
- Nie wolno włączać urządzenia, jeśli
pojemnik do siekania (11) jest pusty.
- Należy uważać, aby napęd (4) i końcówka
do siekania (9) nie miały kontaktu z wodą
lub innymi płynami.
- Pojemnik do siekania (11) oraz pokrywka
(12) nie są przystosowane do użytku
w kuchence mikrofalowej.
Zamocuj końcówkę do siekania (9) do
napędu (4), przekręcając ją w lewo do
momentu usłyszenia kliknięcia.
Umieść pojemnik do siekania (11) na
pokrywce (12), a następnie na stabilnej,
płaskiej powierzchni.
Umieść ostrze do siekania (10) w pojemniku
do siekania (11).
Pokrój żywność na kawałki. Upewnij się,
że kawałki żywności mieszczą się
w pojemniku do siekania (11).
Umieść składniki w pojemniku do siekania
(11).
Umieść wtyczkę zasilającą w gniazdku
elektrycznym.
Umieść końcówkę do siekania (9)
na pojemniku do siekania (11).
Użyj przełącznika pracy impulsowej (1),
aby sprawdzić, czy urządzenie sieka
składniki poprawnie.
Aby włączyć urządzenie, naciśnij
i przytrzymuj przycisk wł./wył. (2/3).
Urządzenie należy mocno trzympodczas
pracy. W ciągu kilku sekund urządzenie
posieka składniki. Im dłużej urządzenie
będzie włączone, tym drobniej posiekane
zostaną składniki.
Aby wyłączyć urządzenie, zwolnij przycisk
wł./wył. (2/3).
Wyciągnij wtyczkę zasilającą z gniazdka
elektrycznego.
Pozwól, aby urządzenie całkowicie wystygło.
Zdejmij końcówkę do siekania (9)
z pojemnika do siekania (11).
Wyjmij ostrze siekające (10) z pojemnika
do siekania (11).
Zdemontuj końcówkę do siekania (9)
z napędu (4), przekręcając ją w prawo.
Umieść pokrywkę (12) na pojemniku do
siekania (11). Zdejmij ją, gdy będziesz
używać składników w dalszym
przygotowywaniu żywności.
Ubijanie
Końcówka do ubijania (13) służy do ubijania
jaj oraz śmietany, a także do spieniania mleka.
Ostrzeżenie!
- Nie wolno pozostawiać urządzenia stale
włączonego dłużej niż dwie minuty.
- Nie wolno włączać urządzenia, jeśli miska
kuchenna jest pusta.
- Należy uważać, aby napęd (4) i końcówka
do ubijania (13) nie miały kontaktu z wo
lub innymi płynami.
Wsuń trzepaczkę (14) do końcówki do
ubijania (13).
Zamocuj końcówkę do ubijania (13) do
napędu (4), przekręcając ją w lewo do
momentu usłyszenia kliknięcia.
55
PL
Umieść miskę kuchenną na stabilnej,
płaskiej powierzchni.
Umieść składniki w misce kuchennej.
Umieść wtyczkę zasilającą w gniazdku
elektrycznym.
Umieść trzepaczkę (14) w misce kuchennej.
Upewnij się, że akcesorium nie znajduje
się ponad składnikami.
Użyj przełącznika pracy impulsowej (1),
aby sprawdzić, czy urządzenie ubija
składniki poprawnie.
Aby włączyć urządzenie, naciśnij
i przytrzymuj przycisk wł./wył. (2/3).
Podczas pracy, wykonuj urządzeniem
okrężne ruchy w prawo.
Aby wyłączyć urządzenie, zwolnij przycisk
wł./wył. (2/3).
Wyciągnij wtyczkę zasilającą z gniazdka
elektrycznego.
Pozwól, aby urządzenie całkowicie wystygło.
Wyjmij trzepaczkę (14) z miski kuchennej.
Zdemontuj końcówkę do ubijania (13)
z napędu (4), przekręcając ją w prawo.
Wyjmij trzepaczkę (14) z końcówki do
ubijania (13).
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Princess 221203 Instrukcja obsługi

Kategoria
Blendery
Typ
Instrukcja obsługi