Acme Made HD120 Instrukcja obsługi

Marka
Acme Made
Kategoria
suszarki do włosów
Model
HD120
Rodzaj
Instrukcja obsługi
4 GB User’s manual 48 Warranty card
8 LT Vartotojo gidas 49 Garantinis lapas
12 LV Lietošanas instrukcija 50 Garantijas lapa
16 EE Kasutusjuhend 51 Garantiileht
20 PL Instrukcja obsługi 52 Karta gwarancyjna
24 DE Bedienungsanleitung 53 Garantieblatt
28 RO Manual de utilizare 54 Fişa de garanţie
32 BG Ръководство за употреба 55 Гаранционен лист
36 RU Инструкция пользователя 56 Гарантийный талон
40 UA Інструкція 57 Гарантійний лист
44 ES Manual de usuario 58 Hoja de garantía
20
PL
Wprowadzenie
Gratulujemy wyboru zakupu suszarki do włosów Acme! Produkt został zaprojektowany dla zaspokojenia
wszystkich potrzeb w zakresie suszenia i stylizacji włosów.
Proszę dla własnej wygody zanotować pełny numer typu i datę nabycia, oraz zachować dowód zakupu i załączyć
go do gwarancji i informacji o serwisie. Wydobyć w przypadku potrzeby serwisu gwarancyjnego.
UWAGA: Specykacja tego produktu (zaznaczona na produkcie i opakowaniu) jest oparta o specjalne testy
obciążenia. Użytkowanie normalne, lub użycie zaleconego wyposażenia, może mieć znacznie mniejszy pobór
energii.
Wskazówka konserwacji przez użytkownika
Konserwacja tej suszarki nie kosztuje, nie wymaga materiałów zużywających się ani smarowania. Urządzenie,
by działało właściwie, należy utrzymywać w czystości. Nie blokować ani nie zatykać wlotów powietrza, bo
doprowadzi to do przegrzania. Urządzenie nie zawiera części dla serwisu użytkownika, wszelkie serwisowanie
powinno być wykonywane przez autoryzowany serwis lub fachowy warsztat. Nigdy nie dopuścić do skręcenia
sznura, ciągnięcia, załamania, albo owijania wokół suszarki. Jeśli sznur jest skręcony, to należy go rozprostow
przed użyciem. Nie używane urządzenie powinno być przechowywane w bezpiecznym, suchym miejscu, poza
zasięgiem dzieci.
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Przy użyciu urządzeń elektrycznych, zawsze należy przestrzegać, podstawowych wskazówek bezpieczeństwa,
włączając w to poniższe:
PRZED UŻYCIEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI. TRZYMAĆ ZDALA OD WODY.
NIEBEZPIECZEŃSTWO - jak w większości urządzeń elektrycznych, części elektryczne mogą być pod napięciem
nawet przy wyłączeniu zasilania. Aby zredukować ryzyko porażenia elektrycznego:
1. Po użyciu wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka sieci
2. Nie używać podczas kąpieli
3. Nie kłaść ani nie przechowywać urządzenia tam gdzie może ono spaść lub być wciągnięte do wanny lub
21
PL
umywalki.
4. Nie wkładać ani nie upuścić do wody ani innej cieczy.
5. Jeśli jednak urządzenie do wody wpadnie, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci. Chronić przed
zamoczeniem.
OSTRZEŻENIE – Dla uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia elektrycznego, pożaru, lub urazów osób:
1. Urządzenie nie powinno być nigdy zostawione bez nadzoru gdy wetknięte jest do sieci.
2. Jeśli produkt jest używany w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych, wymaga szczególnego nadzoru.
3. ywać tego produktu tylko do zamierzonego użytku, tak jak opisano w niniejszym podręczniku. Nie
używać wyposażenia nie zaleconego przez producenta.
4. Jeśli uszkodzony jest sznur zasilający, to dla uniknięcia zagrożenia, musi być on wymieniony przez
producenta, serwisanta lub podobnie wykwalikowaną osobę.
5. Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym sznurem lub wtykiem, jeśli działa nieprawidłowo, albo
jeśli było upuszczone, uszkodzone, lub wpadło do wody. Zwrócić wówczas urządzenie do serwisu dla
sprawdzenia i naprawy.
6. Trzymać sznur zdala od gorących powierzchni. Nie owijać sznura wokół urządzenia.
7. Nigdy nie blokować wlotów powietrza do urządzenia i nie kłaść go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko
czy kanapa, mogącej zablokować wloty powietrza. Nie dopuszczać do wlotów powietrza, gazy, włosów itp.
8. Nie dopuścić do wpadnięcia lub wetknięcia żadnego obiektu do otworów lub wylotu.
9. Nie używać na dworze ani w miejscach gdzie rozpylane są aerozole (spraye) lub gdzie jest podawany tlen.
10. Nie stosować sznura przedłużacza.
11. Nie kierować gorącego powietrza na oczy ani inne wrażliwe na gorąco strefy.
12. Wyposażenie może być gorące w trakcie użycia. Przed manipulacją nim, proszę pozwolić mu ostygnąć.
13. Pracującego urządzenia nie odkładać na niczym.
14. Podczas używania urządzenia trzymać włosy zdala od wlotów powietrza.
15. Dala dodatkowej ochrony zaleca się podłączenie, do sieci zasilania łazienki, urządzenia prądu upływu (RCD)
ze znamionowym prądem upływu nie przekraczającym 30 mA. O radę należy poprosić instalatora sieci.
Zgodność elektromagnetyczna (EMC): urządzenie Acme jest zgodne ze wszystkimi normami dotyczącymi pól
elektromagnetycznych.
22
PL
Opis ogólny
A – Dysza
B – Wloty powietrza
C – Pętelka wieszaka
D – Przełącznik temperatury
Użytkowanie urządzenia
Suszenie
1. Upewnić się, że wyłącznik zasilania jest w położeniu 0.
2. Wetknąć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
3. Ustawić pożądaną temperaturę na zimną, ciepłą lub gorącą.
• Ustawienie zimnej “ * “ pozwala osuszyć prawie suche włosy i pomaga w nadaniu im połysku.
• Ustawienie ciepłej “1” jest szczególnie odpowiednie do suszenia mokrych włosów aż do prawie całkowitego
ich wysuszenia.
• Ustawienie gorącego “2” umożliwi osuszenie mokrych włosów bardzo szybko.
4. Suszyć włosy ruchami szczotkowania z suszarką w niewielkiej odległości od włosów.
5. Po wysuszeniu ustawić wyłącznik w pozycję 0 i wyjąć wtyk z gniazdka. Przed schowaniem pozwolić suszarce
ostygnąć przez 10 do 15 minut.
Dysza
Dyszą suszarki można kierować nadmuch prosto na szczotkę lub grzebień, którymi stylizuje się włosy.
1. Osuszyć wstępnie włosy suszarką ustawioną na najwyższe grzanie. Dla suszenia podzielić włosy na pasma
szerokości 5 cm. Umieścić dużą okrągłą szczotkę u nasady jednego z pasm.
2. Skierować suszarkę z dyszą pod kątem 90 stopni do pasma i przesuwać pod nim szczotką, poczynając od
nasady włosów w kierunku końców. Suszarkę należy teraz przestawić na poziom średni. Powtórzyć proces
kilkakrotnie do całkowitego osuszenia, przed przejściem do pasma następnego.
3. Zakończyć podwinięciem końców pod spód.
23
PL
Czyszczenie
1. Przed czyszczeniem wyjąć wtyk z gniazdka.
2. Zdjąć wyposażenie z urządzenia przed jego czyszczeniem.
3. Urządzenie czyścić suchą ścierką.
4. Wyposażenie czyścić ścierką wilgotną lub zmyć wodą.
5. Przed użyciem lub przechowywaniem osuszyć.
Przechowywanie
1. Po użyciu suszarki wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka sieci
2. Nie owijać sznura wokół urządzenia.
3. Pozwolić suszarce ostygnąć przez 10 do 15 minut przed schowaniem.
Rozwiązywanie problemów
Suszarka nie działa
• Sprawdzić gniazdko do którego podłączona jest suszarka. Możliwe, że jest ono uszkodzone. Wetknąć do
gniazdka inne urządzenie by to sprawdzić.
• Jeśli suszarka wyłącza się automatycznie sama to może znaczyć, że została przegrzana. Wyciągnąć wtyczkę
z gniazdka sieci i pozwolić wystygnąć suszarce przez kilka minut. Oczyścić otwory i kratki suszarki jeśli są
zatkane włosami lub czymś innym i spróbować ponownie włączyć urządzenie.
• Może być uszkodzony sznur zasilania suszarki. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci i uważnie sprawdzić. Jeśli
jest uszkodzony, należy oddać do serwisu w celu wymiany.
Symbol zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego (WEEE)
Symbol WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być utylizowany jak odpady domowe. Aby pomoc
chronić środowisko naturalne należy upewnić się, że niniejszy produkt jest poprawnie utylizowany.
Więcej informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać u lokalnych władz, służb
oczyszczania lub w sklepie, w ktorym zakupiono ten produkt.
52
PL
Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty
Nazwa wyrobu Model wyrobu
Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy
Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób)
1. Okres gwarancyjny
Gwarancja jest ważna od dnia nabycia wyrobu przez
kupującego. Okres gwarancyjny jest wskazany na
opakowaniu.
2. Warunki gwarancji
Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku okazania
oryginału dokumentu potwierdzającego zakup wyrobu i tej
karty gwarancyjnej, na której jest wskazana nazwa modelu i
data nabycia wyrobu oraz nazwa i adres sprzedającego.
W przypadku awarii wyrobu w okresie gwarancyjnym, o
ile nie jest ona spowodowana przyczynami wymienionymi
w punkcie Gwarancji nie udziela się, na wytwórcy leży
obowiązek naprawy lub zamiany wyrobu.
Gwarancja nie obejmuje okresowych przeglądów, prac
konserwacyjnych oraz naturalnego zużycia poszczególnych
części wyrobu.
Gwarancji nie udziela się w przypadku, gdy wady wyrobu
były spowodowane:
• niewłaściwą instalacją, użytkowaniem i/lub obsługą
wyrobu, opartą na nieprzestrzeganiu wskazówek
producenta, wymogów technicznych lub zasad
bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem,
silnym uderzeniem lub upadkiem na ziemię;
• korozją,zabrudzeniem,działaniemwodylubpiasku;
• interwencją użytkownika, naprawami, modykacjami
lub czyszczeniem, wykonywanym poza warsztatem
autoryzowanym producenta;
• stosowaniem nieodpowiednich dla danego wyrobu
części zamiennych, oprogramowania lub materiałów
eksploatacyjnych;
• nieszczęśliwymprzypadkiemlubinnymwydarzeniem,na
które producent nie ma żadnego wpływu, między innymi,
błyskawicą, wodą, ogniem, polem magnetycznym lub
niewłaściwą wentylacją;
• niezgodnością wyrobu z normami i specykacjami
konkretnego państwa, które nie jest państwem nabywcy.
Każda próba dostosowania wyrobu do wymogów
technicznych i zasad bezpieczeństwa innego państwa
anuluje wszelkie prawa na obsługę gwarancyjną wyrobu.
W przypadku, gdy badanie nie wykazuje żadnych wad
zgłoszonego wyrobu, wszelkie koszty związane z obsługą
obciążają kupującego.
/