One For All URC 6230 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zdalne sterowanie
Typ
Instrukcja obsługi
Spis treści
INSTALACJA BATERII
42
OPIS ORAZ FUNKCJE
43
USTAWIANIE
Ustawianie przy pomocy kodów 44
Metoda wyszukiwania 45
Rozpoznawanie kodów 45
KODY USTAWIEŃ
TV : Telewizor /LCD / Plazma /Projektor/ Projektor telewizyjny
52
SAT : Odbiornik satelitarny / Set-Top-Box / tuner DVB-S / tuner DVB-T / Freeview (UK) /
TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
60
CBL : Konwerter kablowy / Set-Top-Box / tuner DVB-C
63
VAC : Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /
Przełączniki AV
63
DVD : Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo /
DVD/HDD
63
PONOWNE PRZYPISYWANIE TRYBU
46
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Pomocne wskazówki 46
Polski
Instalacja baterii
Do urządzenia ZAPPER konieczne są 2 nowe baterie alkaliczne typu “AAAA.
1 Zdejmij pokrywę znajdującą się z tyłu urządzenia ZAPPER przez naciśnięcie na klapkę.
2 Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów + i – znajdującymi się w obudowie baterii i
włóż baterie.
3 Załóż pokrywę baterii na miejsce.
Ważne uwagi:
- Aby po wymianie baterii nie trzeba było ponownie programować pilota ZAPPER,
należy w ciągu 5 minut założyć nowe baterie.
Zalecane jest nieużywanie akumulatorków.
42 WWW.ONEFORALL.COM
706113_URC-6230-31_E_10t:Zapper_3 06-12-2007 14:52 Pagina 42
1 POWER – ZASILANIE (czerwona dioda LED – Light Emitting Diode)
Przycisk POWER steruje tą samą funkcją jak w przypadku oryginalnego pilota.
Dioda LED pod przyciskiem POWER zaświeci się przy każdym jego naciśnięciu.
2 Zamknięty: CHANNEL +/- (KANAŁ), VOLUME+/- (GŁOŚNOŚĆ) oraz MUTE (WYCISZENIE)
Przyciski CH+/- oraz VOL+/- działają tak samo jak te znajdujące się na
oryginalnym pilocie.
Otwarty: Góra, dół, lewo prawo oraz OK (wycisz)
Przyciski nawigacji (GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO oraz OK) działają tak samo jak te
znajdujące się na oryginalnym pilocie. Przyciski te służą także do konfiguracji
urządzenia ZAPPER.
3 16:9
Przycisk ten ustawia funkcję widoku szerokiego ekranu (16:9), jeśli jest dostępna
na oryginalnym pilocie.
4 MENU
Przycisk MENU obsługuje tą samą funkcję jak w przypadku twojego
oryginalnego pilota.
5 PRZEWODNIK
W trybie TV, DVD i/lub SAT, dostępna będzie funkcja „Przewodnik,
(jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie).
6 AV
W trybie TV dostępna będzie funkcja AV / Wejście. W trybie VCR dostępna
będzie funkcja TV/VCR”, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie.
W trybie DVD dostępna będzie funkcja “TV/DVD”, jeśli dostępna jest na twoim
oryginalnym pilocie. W trybie DVD dostępna będzie funkcja TV/SAT lub
TV/DTV, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie.
7 MAGIC
Przycisk MAGIC (= przycisk konfiguracji) używany jest do ustawiania pilota
ZAPPER.
8 Przyciski transportowe (PRZEWIJANIE DO TYŁU, PAUZA, PLAY itp.)
Przyciski te obsługują funkcje transportowe (PLAY, FF, REW etc.)
twojego urządzenia. Aby zapobiec przypadkowemu zapisowi,
przycisk NAGRYWANIE (RECORD) musi być wciśnięty dwukrotnie,
aby rozpocząć zapisywanie.
9 TV Telewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny
DVD Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD
SAT Odbiornik satelitarny / Konwerter kablowy / DSS / Akcesoria wideo (Np.
Media Centre) / Personal Video Recorder / Hard Disc Recorder
Opis oraz funkcje
WWW.ONEFORALL.COM 43
706113_URC-6230-31_E_10t:Zapper_3 06-12-2007 14:52 Pagina 43
Ustawianie przy pomocy kodów
Przykład: Aby skonfigurować ZAPPER do telewizora, należy wykonać poniższą procedurę.
1 Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie w trybie czuwania).
2 Znajdź kod dla swojego telewizora w tabeli kodów (strona 52-66). Kody wymienione są
według marki urządzenia. Najbardziej popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy.
3 Otwórz klapkę, aby uzyskać dostęp do przycisku MAGIC.
4 Naciśnij przycisk TV.
5 Przyciśnij i przytrzymaj klawisz MAGIC do momentu dwukrotnego
mrugnięcia diody (czerwona dioda LED znajdująca się pod przyciskiem
POWER błyśnie raz, a potem dwa razy).
6 Wprowadź 5-cyfrowy kod zgodnie z poniższym schematem.
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie.
7 Teraz skieruj pilota ZAPPER na telewizor i naciśnij przycisk ZASILANIE
(POWER). Jeżeli telewizor wyłączy się, urządzenie ZAPPER powinno być gotowe
do sterowania.
8 Jeśli funkcje nie działają poprawnie, powtórz kroki 4 – 7 stosując kolejny kod z listy dla
urządzenia tej marki.
przykład: Aby wprowadzić kod telewizora “Sony” - 33121, należy nacisnąć GÓRA, GÓRA, PRAWY,
LEWY, PRAWY
Aby skonfigurować odtwarzacz DVD lub odbiornik satelitarny proszę w kroku 4 nacisnąć
odpowiadający przycisk urządzenia.
Ważne uwagi:
- Niektóre kody są bardzo podobne. Jeśli telewizor nie odpowiada lub nie działa poprawnie
z jednym z kodów, wykonaj kroki 1-5 dla każdego z kodów podanych dla danej marki.
- Jeśli żaden z kodów nie działa, spróbuj metody wyszukiwania opisanej w następnej sekcji.
Metoda szukania może także okazać się skuteczna, jeżeli marka danego urządzenia nie
znajduje się na liście.
Kod TV
Kod VCR
Kod DVD
PRAWY = 1
LEWY = 2
DÓŁ = 4
OK (mute) = 5
GÓRA = 3
44 WWW.ONEFORALL.COM
USTAWIANIE
706113_URC-6230-31_E_10t:Zapper_3 06-12-2007 14:52 Pagina 44
Metoda wyszukiwania
Jeśli telewizor nie reaguje na pilota ZAPPER po wypróbowaniu wszystkich kodów podanych
dla danej marki kodów, spróbuj wyszukać kod.
Przykład: aby wyszukać kod dla danego telewizora:
1 Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie w trybie czuwania).
2 Otwórz klapkę, aby uzyskać dostęp do przycisku MAGIC.
3 Naciśnij przycisk TV.
4 Przyciśnij i przytrzymaj klawisz MAGIC do momentu dwukrotnego mrugnięcia diody
(czerwona dioda LED znajdująca się pod przyciskiem POWER błyśnie raz, a potem
dwa razy).
5 Następnie naciśnij przyciski OK (mute), DÓŁ, DÓŁ.
6 Skieruj ZAPPER na telewizor. Teraz naciskaj na przemian POWER oraz CHANNEL –,
aż telewizor wyłączy się. Może okazać się konieczne wielokrotne naciśnięcie tych
przycisków (nawet do 150 razy!), bądź więc cierpliwy. Pamiętaj, że należy trzymać pilota
ZAPPER skierowanego na urządzenie przez cały czas wyszukiwania.
7 Gdy urządzenie wyłączy się, naciśnij przycisk MAGIC , aby zachować kod.
Pilot ZAPPER powinien być teraz gotowy do sterowania telewizorem. Włącz ponownie
swoje urządzenie i wypróbuj wszystkie funkcje, aby upewnić się, że poprawnie działają.
Jeżeli niektóre z poleceń pilota ZAPPER nie działają poprawnie, spróbuj ponownie metody
wyszukiwania, możesz używać nieprawidłowego kodu.
- Aby skonfigurować odtwarzacz DVD lub odbiornik satelitarny proszę w kroku 3 nacisnąć
odpowiadający przycisk urządzenia.
Rozpoznawanie kodów
Przykład: Aby sprawdzić kod dla telewizora:
1 Otwórz klapkę, aby uzyskać dostęp do przycisku MAGIC.
2 Naciśnij przycisk TV.
3 Przyciśnij i przytrzymaj klawisz MAGIC, do momentu dwukrotnego mrugnięcia diody
(czerwona dioda LED znajdująca się pod przyciskiem POWER błyśnie raz, a potem dwa
razy).
4 Następnie naciśnij przyciski OK (mute), GÓRA, DÓŁ.
5 Dla pierwszej cyfry pięciocyfrowego kodu, naciśnij przycisk PRAWO i policz mrugnięcia
czerwonej diody.
6 Dla drugiej cyfry naciśnij przycisk LEWO i policz mrugnięcia czerwonej diody.
7 Dla trzeciej cyfry naciśnij przycisk GÓRA i policz mrugnięcia czerwonej diody.
8 Dla czwartej cyfry naciśnij przycisk DÓŁ i policz mrugnięcia.
9 Dla piątej cyfry naciśnij przycisk OK (mute) i policz mrugnięcia.
- Aby wyświetlić zaprogramowany kod dla odtwarzacza DVD lub odbiornika satelitarnego
proszę w kroku 2 nacisnąć odpowiadający przycisk urządzenia.
WWW.ONEFORALL.COM 45
706113_URC-6230-31_E_10t:Zapper_3 06-12-2007 14:52 Pagina 45
Możliwa jest zmiana trybu każdego z przycisków urządzenia. Jest to użyteczne, jeżeli chcesz
obsługiwać przy pomocy ZAPPER dwa takie same urządzenia. Kod może być ustawiony za
pomocą „Ustawienia bezpośredniego (str. 44) lub „Metody wyszukiwania" (str. 45).
Aby zmienić przycisk urządzenia, patrz poniższy przykład.
Przykład: aby zaprogramować drugi telewizor na przycisku SAT.
1 Otwórz klapkę, aby uzyskać dostęp do przycisku MAGIC.
2 Przyciśnij i przytrzymaj klawisz MAGIC do momentu dwukrotnego mrugnięcia
diody (czerwona dioda LED znajdująca się pod przyciskiem POWER błyśnie raz,
a potem dwa razy).
3 Naciśnij i zwolnij przycisk OK (mute) następnie DÓŁ i PRAWO.
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie.
4 Naciśnij przycisk TV.
5 Naciśnij przycisk SAT. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie.
Przycisk SAT stanie się teraz drugim przyciskiem TV i może być używany do sterowania
drugim telewizorem.
Ponowne przypisywanie trybu
Problem
Twoja marka nie jest wymieniona
na liście kodów ZAPPER?
ZAPPER nie działa z twoim
urządzeniem(ami)?
ZAPPER nie wykonuje komend
prawidłowo?
Nie można wybrać kanału 10.
i następnych telewizora.
ZAPPER nie reaguje po przyciśnięciu
klawisza?
Dioda LED nie miga po naciśnięciu
przycisków?
Rozwiązanie
Spróbuj metody wyszukiwania.
A) Spróbuj wszystkich kodów dla twojej marki.
B) Spróbuj metody wyszukiwania.
Może używasz nieprawidłowego kodu.
Spróbuj powtórzyć ustawianie bezpośrednie
korzystając z każdego kodu podanego na liście przy
nazwie danej marki lub uruchamiaj metodę
wyszukiwania tak długo, aż znajdziesz właściwy kod.
Jeżeli twój oryginalny pilot nie ma przycisków
CHANNEL +/-, ZAPPER może nie obsługiwać tej funkcji.
Upewnij się, że masz nowe baterie i czy skierowałeś
ZAPPER w stronę twojego urządzenia.
Wymień baterie na 2 nowe alkaiczne typu „AAAA”.
Problem i rozwiązanie
Centrum Obsługi Klienta
Jeżeli masz pytania dotyczące działania uniwersalnego pilota ONE FOR ALL i nie możesz znaleźć na nie
odpowiedzi w sekcji Wykrywanie i usuwanie usterek, możesz skontaktować się z centrum obsługi klienta.
Polski Ukraine
Fax : 0616 523800 Fax : +38 044 4890187
Tel. : 0801 801108 / 0048 616543520 Tel. : +38 044 4890188
Web. : www.oneforall.pl Web. : www.oneforall.com.ua
Slovakia Croatia
E-mail : [email protected] E-mail : lucija@tehnocentar.hr
Fax : +421 55 611 8111 Fax : +385 1 48 16 807
Tel. : +421 55 611 8131 Fax : +385 1 48 16 806
Web. : www.dsi.sk Web. : www.tehnocentar.hr
46 WWW.ONEFORALL.COM
706113_URC-6230-31_E_10t:Zapper_3 06-12-2007 14:52 Pagina 46
Italiano
La compagnia Universal Electronics inc./ ONE FOR ALL garantisce L acquisto originale che questo prodotto sarà esente
da difetti di mano d’ opera dietro l’ utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito gratuitamente se verrà
provato che e’ diffetttoso entro l’ anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla prova dello scontrino che assicura
la data d acquisto. La garanzia non copre la scatola, L imballaggio, le pile o ogni altro articolo che abbia a che vedere
con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati.Per accedere al nostro servizio al cliente durante l’
anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico che trovate sulla pagina ”Servizio Clienti”. Vi chiediamo
cortesemente di conservare lo scontrino affinche’ noi possiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro
servizio.
Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per
favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di
beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.
Nederlands
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij van
materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Als
aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt gratis vervangen
worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode teruggestuurd wordt. Deze
garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde behuizing
of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het
bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice tijdens de garantieperiode, belt u
het nummer dat u vindt op de Klantenservice pagina. Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig
hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt.
Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op
dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking tot
consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.
Magyar
A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő
használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az
egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a tu-
lajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL
céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatá-
sok okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő
beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a
termék módosítása/javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen
vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karb-
antartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha
a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szük-
ségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra.
Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta,
akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A
jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady
materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty za-
kupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on odpowiednio napra-
wiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych
przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji
niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne
firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie, na-
dużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa
konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, klęski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub
niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód
zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych.
W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą
przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwa-
rancja nie narusza tych praw.
Č
Č
e
e
s
s
k
k
y
y
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento
výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku
od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven,
nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od
jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které
nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek upraven nebo opraven jiným
subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, ne-
správným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpra-
vou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje
zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho
nárok na danou službu.
Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí,
můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva
nejsou touto zárukou nijak dotčena.
Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands
706113_URC-6230-31_E_10t:Zapper_3 06-12-2007 14:53 Pagina 67
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

One For All URC 6230 Instrukcja obsługi

Kategoria
Zdalne sterowanie
Typ
Instrukcja obsługi