One For All URC 1210 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
1. Čtyřmístný kód zařízení (např. televizor Aiwa) najdete v seznamu kódů. Kódy
jsou seřazeny podle typu zařízení a značky. Nejoblíbenější kódy jsou zařazeny na
začátku. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto (ne v pohotovostním režimu).
Pokud vaše značka v seznamu není, zkuste použít funkci Vyhledávání kódu.
Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto. Pokud ne, zapněte jej ručně.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko SETUP, až červená kontrolka LED pod tlačítkem
napájení dvakrát blikne (červená kont-rolka LED nejprve blikne jednou, pak
dvakrát).
3. Zadejte čtyřmístný kód zařízení pomocí číselných tlačítek (např. kód televizoru
Aiwa je 4542). Červená dioda LED zhasne. Pokud červená dioda LED bliká, číslo
není správné.
4. Nyní dálkový ovladač namiřte ONE FOR ALL na vaše zařízení a stiskněte
tlačítko POWER. Pokud se vaše zařízení vypne, je dálkový ovladač ONE FOR ALL
připraven k jeho ovládání. Pokud ovladač zařízení
nevypne, zkoušejte další kódy uvedené v seznamu
u vaší značky.
Pokud žádný z těchto kódů nefunguje, vyzkoušejte funkci Vyhledání kódu. Funkci
Vyhledání kódu lze použít také v případě, že vaše značka není v seznamu uvedena.
Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení prohledáním všech
kódů obsažených v paměti dálkového ovládání ONE FOR ALL. Metodu vyhledá-
vání můžete také použít, pokud vaše značka není v seznamu vůbec uvedena.
1. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuto. Pokud ne, zapněte jej ručně.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko SETUP, až červená kontrolka LED pod tlačítkem
napájení dvakrát blikne (červená kont-rolka LED nejprve blikne jednou, pak
dvakrát).
3. Stiskněte tlačítka 9 9 1. Červená kontrolka LED dvakrát blikne.
4. Dále stiskněte tlačítko napájení.
5. Namiřte dálkové ovládání ONE FOR ALL na televizní přijímač. Opakovaně tiskněte
tlačítko KANÁL+ (CHANNEL+), až se televizní přijímač vypne (při každém stisknutí
tlačítka KANÁL+ (CHANNEL+) vyšle dálkové ovládání ONE FOR ALL signál
POWER z dalšího kódu obsaženého v paměti). Tlačítko může být nutné stisknout
mnohokrát (až 150krát), buďte proto trpěliví.
6. Jakmile se televizní přijímač vypne, uložte kód stisknutím tlačítka SETUP.
Funkce Vyhledání kódu
Nastavení kódů
(Příklad: nastavení dálkového ovladače ONE FOR ALL na váš televizor)
ČESKY
Učení
Dálkový ovladač One For All se dokáže naučit libovolnou funkci z jiného
funkčního dálkového ovladače. Chcete-li ovladač takto používat, nejprve je
třeba mít k dispozici všechny původní dálkové ovladače s fungujícími bateriemi.
Pro naučení funkcí je nutné, aby byl původní dálkový ovladač přibližně tři
centimetry od dálkového ovladače OFA a aby ukazoval směrem zobrazeným na
obrázku níže:
1. Stiskněte a přidržte tlačítko SETUP, až červená kontrolka LED pod tlačítkem
napájení dvakrát blikne (červená kont-rolka LED nejprve blikne jednou, pak
dvakrát).
2. Tryck på 9 7 5.
3. Stiskněte a uvolněte tlačítko, jehož funkci chcete používat (například
tlačítko Napájení televizoru). Červená kontrolka LED bude neustále blikat.
2 - 5 CM
GUIDE
ČESKY
4. Stiskněte a uvolněte odpovídající tlačítko na původním dálkovém ovladači,
například Napájení.
5. Červená kontrolka LED dvakrát blikne, což znamená, že se ovladač správně
naučil požadovanou funkci.
6. Kroky 3 až 4 opakujte pro každé tlačítko, jehož funkci chcete používat.
Pamatujte si, že se ovladač může učit z více dálkových ovladačů, jednomu
tlačítku však může být přiřazena jen jedna funkce.
7. Jakmile ovladač naučíte všechny požadované funkce tlačítek, stiskněte a
podržte tlačítko SETUP, dokud dvakrát neblikne červená kontrolka LED.
Pokud při provádění kroku 5 jednou dlouze blikne červená kontrolka LED,
funkce nebyla naučena správně. Postup zopakujte od kroku 3.
Pokud po provedení nastavení nefunguje správně jedno nebo více tlačítek,
můžete kdykoli znovu aktivovat režim učení zopakováním postupu od
kroku 1.
Smazání naučené funkce a získání původní funkce
1. Stiskněte a přidržte tlačítko SETUP, až červená kontrolka LED pod tlačítkem
napájení dvakrát blikne (červená kont-rolka LED nejprve blikne jednou, pak
dvakrát).
2. Stiskněte 9 7 6.
3. Stiskněte dvakrát tlačítko (např. červené), jehož přiřazení má být
odstraněno.
1. Εντοπίστε τον τετραψήφιο κωδικό συσκευής για τη δική σας συσκευή (π.χ.
τηλεόραση Aiwa) στον κατάλογο Κωδικών. Οι κωδικοί αναγράφονται κατά τύπο
συσκευής και επωνυμία μάρκας. Ο πιο δημοφιλής κωδικός εμφανίζεται πρώτος.
Βεβαιωθείτε ότι η δική σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση
αναμονής). Εάν η επωνυμία της δικής σας συσκευής δεν υπάρχει στον κατάλογο,
παρακαλούμε δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικού. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
σας είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν είναι, ενεργοποιήστε την με το χέρι.
2.
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SETUP ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜
ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ LED οو ·fi ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ POWER (ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ LED ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ Ì›·
ÊÔÚ¿, ÎÈ ¤ÂÈÙ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜).
3. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της δικής σας συσκευής χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά πλήκτρα (π.χ. κωδικός TV - Aiwa 4542). Η κόκκινη λυχνία LED θα σβήσει.
Αν η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει, ο αριθμός είναι λανθασμένος.
4. Τώρα, στρέψτε το ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ONE FOR ALL προς τη συσκευή σας και
πατήστε το πλήκτρο POWER. Αν η συσκευή σας απενεργοποιηθεί, το
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ONE FOR ALL είναι έτοιμο να χειριστεί τη σύσκευή σας. Αν η
συσκευή δεν απενεργοποιηθεί, απλά χρησιμοποιήστε τον δεύτερο κωδικό που
αναφέρεται στον κατάλογο για τη δική σας μάρκα.
Αν κανένας από τους κωδικούς που αναφέρονται για τη δική σας μάρκα δεν λειτουργεί,
δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικού. Η Αναζήτηση κωδικού ενδέχεται επίσης να
λειτουργεί αν η επωνυμία της δικής σας μάρκας δεν εμφανίζεται καθόλου στον κατάλογο.
Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να βρείτε τον κώδικα για τη συσκευή σας
ανιχνεύοντας όλους τους κώδικες που περιέχονται στη μνήμη του ONE FOR ALL.
Η Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί επίσης να βοηθήσει αν η μάρκα της συσκευής σας
δεν αναγράφεται καθόλου.
1. βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιη (όχι σε κατάσταση αναμονής).
2.
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SETUP ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜
ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ LED οو ·fi ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ POWER (ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ LED ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ Ì›·
ÊÔÚ¿, ÎÈ ¤ÂÈÙ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜).
3.
¶·Ù‹ÛÙ 9 9 1. ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ LED ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.
4.
ŒÂÈÙ·, ·Ù‹ÛÙ POWER.
5.
ÙÚ¤„Ù ÙÔ ONE FOR ALL ÚÔ˜ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜. ΔÒÚ· ·Ù‹ÛÙ Channel +
Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿, ̤¯ÚÈ Ó· Û‚‹ÛÂÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ (οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿Ù ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ Channel + ÙÔ ONE FOR ALL ı· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· Û‹Ì· POWER ·fi ÙÔÓ
ÂfiÌÂÓÔ ÎÒ‰Èη Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË). ÿÛˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ù‹ÛÂÙ ·˘Ùfi
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ (¤ˆ˜ 150 ÊÔÚ¤˜) ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· ¤¯ÂÙ ˘ÔÌÔÓ‹.
6.
ªfiÏȘ Û‚‹ÛÂÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SETUP ÁÈ· Ó·
·ÔıË·ÛÂÙ ÙÔÓ ÎÒ‰Èη.
ª¤ıÔ‰Ô˜ ∞Ó·˙‹ÙËÛ˘
Ρύθμιση κωδικού
(Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ONE FOR ALL
για τη δική σας τηλεόραση)
EÏÏËÓÈο EÏÏËÓÈο
1. Найдите код вашего устройства (например, Aiwa Television) в списке
кодов. Коды указываются в соответствии с типами устройств и их марками.
Первыми указаны наиболее известные марки. Убедитесь, что ваше
устройство включено (не в режиме ожидания).указываются в
2. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиод-
ный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет
два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
3. Введите четырехзначный код устройства с помощью цифровых кнопок
(например, код для Aiwa – 4542). Красный индикатор мигнет два раза в
подтверждение того, что код запомнен.
4. Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на устройство и нажмите
OFF (ВЫКЛ.). Если устройство выключится, пульт ONE FOR ALL готов к
работе. Если устройство не отвечает, выполните шаги 1-5 с каждым из кодов,
приведенных для вашей марки.
Если ни один из кодов не подходит или если производитель вашего устройства
отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска.
С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства,
проанали-зировав все коды, содержащиеся в памяти универсального
пульта ONE FOR ALL. Этот метод поиска также можно использовать, если
производитель устрой-ства отсутствует в списке.
1. Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания)
2. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиод-
ный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет
два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
3. Нажмите 9 9 1. Красный индикатор мигнет два раза.
4. Затем нажмите кнопку POWER (Питание).
5. Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Теперь нажимайте
кнопку Channel + (Канал +) до тех пор, пока телевизор не выключится (при
каждом нажатии кнопки Channel + (Канал +) универсальный пульт ONE FOR
ALL посылает на телевизор сигнал выключения, соответствующий
следующему коду, содержащемуся в памяти). Возможно, вам придется
нажимать кнопку много раз (до 150 раз), поэтому наберитесь терпения.
6. При выключении телевизора необходимо нажать кнопку SETUP, чтобы
сохранить этот код.
Метод поиска
Настройка кодов
(Пример: Как настроить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ONE FOR ALL
для вашего телевизора)
РУССКИЙ РУССКИЙ
1. Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (ör. Aiwa Television). Kodlar,
cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk
sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme
modunda değil).
2. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönünceye kadar (kırmızı
LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) SETUP tuşuna
basın ve basılı tutun.
3. Numara tuşlarını kullanarak dört basamaklı cihaz kodunuzu (ör. Aiwa
kodu 4542) girin. Kırmızı LED, kodun kaydedildiğini onaylamak için iki kez
yanıp söner.
4. Şimdi ONE FOR ALL’ü cihazınıza doğrultun ve OFF‘a basın. Cihazınız
kapanırsa, ONE FOR ALL, cihazınızı çalıştırmaya hazırdır. Cihazınız yanıt
vermezse, markanız için listelenen her kod için 1-5. adımları uygulayın.
Cihazınızın markası için listelenen kodlardan hiçbiri cihazınızı çalıştırmazsa ya
da ilgili marka listede yoksa, arama yöntemini deneyin.
Arama Yöntemi, ONE FOR ALL’ün hafızasında bulunan tüm kodları taraya-
rak cihazınız için doğru kodu bulmanızı sağlar. Arama Yöntemi,
markanız listede olmadığında da işe yarar.
1. Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil)
2. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönünceye kadar (kırmızı
LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) SETUP tuşuna
basın ve basılı tutun.
3. 9 9 1 tuşlarına basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
4. Daha sonra POWER'a basın.
5. ONE FOR ALL'i Televizyonunuza doğrultun. Televizyonunuz kapanana kadar
tekrar tekrar CH+ tuşuna basın ( CH+ tuşuna her basışınızda ONE FOR ALL,
hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihaza POWER sinyali gönderecektir).
Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 keze kadar),
lütfen sabırlı olun.
6. Televizyonunuz kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için SETUP tuşuna
basın.
Kod Arama
Kod Kurulumu
(Örnek: Televizyonunuzun ONE FOR ALL kumandanız kurmak için)
TÜRKÇE TÜRKÇE
1. Znajdź kod dla swojego urządzenia (np. telewizor Aiwa) w liście kodów.
Kody wymienione są według typu urządzenia i marki. Najbardziej popularny
kod zamieszczony jest jako pierwszy. Upewnij się, że twoje urządzenie jest
włączone (nie w trybie czuwania).
2. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz SETUP, do momentu dwukrotnego mrugnięcia
czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED
błyśnie raz, a potem dwa razy).
3. Wprowadź twój czterocyfrowy kod za pomocą klawiszy numerycznych (np.
kod Aiwa 4542). Czerwona dioda mignie dwa razy, aby potwierdzić, że kod
został wprowadzony.
4. Teraz skieruj pilota ONE FOR ALL na urzadzenie i nacisnij przycisk wyłącza-
nia OFF. Jeżeli urządzenie wyłączy się, pilot ONE FOR ALL jest gotowy do
obsługi danego urządzenia. Jeśli twoje urządzenie nie odpowiada, wykonaj
kroki 1-5, używając każdego kodu podanego dla posiadanej przez ciebie marki
urządzenia.
Jeśli żaden z kodów podanych dla tej marki nie działa LUB, jeśli twoja marka nie jest
wymieniona na liście, spróbuj metody wyszukiwania.
Metoda wyszukiwania umożliwi Ci znalezienie kodu dla urządzenia przez
przeskanowanie wszystkich kodów zapisanych w pamięci ONE FOR ALL. Metoda
szukania może także okazać się skuteczna, jeżeli marka twojego urządzenia nie
znajduje się na liście.
1. Włącz telewizor (nie w trybie czuwania).
2. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz SETUP, do momentu dwukrotnego mrugnięcia
czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED
błyśnie raz, a potem dwa razy).
3. Przyciśnij 9 9 1. Czerwona dioda LED błyśnie dwukrotnie.
4. Następnie przyciśnij POWER.
5. Skieruj ONE FOR ALL w stronę twojego telewizora. Teraz przyciskaj CH(+), aż twój
telewizor wyłączy się (za każdym razem, kiedy przyciskasz klawisz CH+, ONE FOR
ALL wyśle sygnał POWER z następnego kodu zapisanego w pamięci). Będziesz
musiał przyciskać ten klawisz wiele razy (nawet do 150 razy) bądź, więc cierpliwy.
6. Jak tylko twój telewizor się wyłączy, przyciśnij klawisz SETUP, aby zapisać kod.
Wyszukiwanie kodów
Ustawianie kodu
(Przykład: Sposób ustawienia pilota ONE FOR ALL do obsługi telewizora)
POLSKI POLSKI
1. Etsi laitteen (esim. Aiwa-televisio) nelinumeroinen koodi koodiluette-
losta. Koodit on lueteltu laitteen tyypin ja tuotemerkin mukaan. Suosituin
koodi on luettelossa ensimmäisenä. Varmista, että laite on käynnissä (ei val-
miustilassa). Jos laitteesi tuotemerkkiä ei ole luettelossa, kokeile koodiha-
kua. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Pidä SETUP -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen
punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten
kahdesti).
3. Anna laitteen nelinumeroinen koodi numeropainikkeilla (esim. TV - Aiwa -
koodi 4542). Punainen merkkivalo sammuu. Jos punainen merkkivalo
vilkkuu, numero on väärä.
4. Osoita seuraavaksi ONE FOR ALL -OHJAIMELLA laitetta ja paina
POWER-painiketta.
Jos laite sammuu, ONE FOR ALL -OHJAIN on valmis ohjaamaan laitetta. Jos
laite ei sammu, kokeile seuraavaa tuotemerkin kohdalle merkittyä koodia.
Jos mikään tuotemerkin koodeista ei toimi, kokeile koodihakua. Koodihaku voi
toimia myös silloin, jos tuotemerkkiä ei ole luettelossa ollenkaan.
Hakumenetelmällä pystyt helposti löytämään laitteen koodin
kokeilemalla kaikkia ONE FOR ALL -kaukosäätimen muistiin tallennettuja
laitekoodeja. Hakumenetelmä saattaa toimia, vaikka laitteesi merkkiä ei
ole ollenkaan luettelossa.
1. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Pidä SETUP -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen
punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran,
sitten kahdesti).
3. Näppäile numerosarja 9 9 1. Punainen valo välähtää kahdesti.
4. Paina virtanäppäintä.
5. Suuntaa ONE FOR ALL televisiotasi kohti. Painele ”CH+ -näppäintä toistu-
vasti kunnes television virta kytkeytyy pois päältä (ONE FOR ALL lähettää
jokaisella painalluksella uutta koodia vastaavan virrankytkentäsignaalin).
Saatat joutua painelemaan näppäintä useita kertoja (enimmillään 150
kertaa), joten ole kärsivällinen toimenpiteen suhteen.
6. Paina SETUP -näppäintä heti television sammuttua koodin tallentamiseksi.
Hakumenetelmä
Koodien määrittäminen
(Esimerkki: ONE FOR ALL -OHJAIMEN määrittäminen televisiota varten)
SUOMI SUOMI
4. Paina alas ja vapauta vastaava painike alkuperäisellä kaukosäätimellä,
esimerkiksi virtapainike.
5. Punainen merkkivalo vilkkuu kahdesti sen merkiksi, että painike on opittu
oikein.
6. Toista vaiheet 3 ja 4 jokaiselle opittavalle painikkeelle. Muista, että voit
opettaa useista kaukosäätimistä mutta vain yhden toiminnon painiketta
kohden.
7. Kun olet opettanut säätimelle kaikki tarvittavat toiminnot, pidä SETUP-
painiketta painettuna, kunnes punainen merkkivalo välähtää kahdesti.
Jos punainen merkkivalo näyttää yhden pitkän välähdyksen vaiheessa 5,
toimintoa ei ole opittu oikein. Yritä uudelleen alkaen vaiheesta 3.
Jos yksi tai useampi painike ei toimi oikein asettamisen jälkeen, voit palata
oppimistilaan koska tahansa toistamalla menettelyn vaiheesta 1.
Opitun toiminnon poistaminen ja alkuperäisen toiminnon
palauttaminen.
1. Pidä SETUP -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen
punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran,
sitten kahdesti).
2. Paina 9 7 6.
3. Paina poistettavaa painiketta (esim. punaista) kahdesti.
4. Πατήστε και αφήστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, για
παράδειγμα το πλήκτρο τροφοδοσίας.
5. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές για να επισημάνει ότι η
εκμάθηση του πλήκτρου έγινε σωστά.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για κάθε πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει
εκμάθηση – μην ξεχνάτε ότι η εκμάθηση είναι δυνατή από πολλά
τηλεχειριστήρια, αλλά είναι δυνατή μία μόνο λειτουργία ανά πλήκτρο.
7. Αφού ολοκληρώσετε την εκμάθηση όσων πλήκτρων χρειάζεστε, πατήστε και κρατή-
στε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED.
Αν το κόκκινο LED ανάψει μία μόνο φορά παρατεταμένα στο βήμα 5, η
εκμάθηση της λειτουργίας δεν έγινε σωστά, θα πρέπει να επαναλάβετε από
το βήμα 3 και μετά.
Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά
μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να περάσετε ξανά στη λειτουργία εκμάθησης
οποιαδήποτε στιγμή, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία από το βήμα 1.
Τρόπος διαγραφής μιας λειτουργίας που έχει προκύψει από εκμά-
θηση, ώστε να επανέλθει η αρχική λειτουργία.
1.
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SETUP ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ‰‡Ô
ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ LED οو ·fi ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ POWER (ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ LED ı·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ Ì›· ÊÔÚ¿, ÎÈ ¤ÂÈÙ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜).
2. Πατήστε 9 7 6.
3. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο που θέλετε να διαγράψετε (π.χ. το κόκκινο).
4. Нажмите и отпустите соответствующую кнопку на оригинальном пульте
ДУ, например кнопку питания.
5. Красный светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что
функция кнопки была настроена надлежащим образом.
6. Повторяйте этапы 3 и 4 для каждой кнопки, функцию которой вы хотите
настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов
ДУ, но только по одной функции на кнопку.
7. Настроив все нужные функции, нажмите клавишу SETUP и удерживайте
ее, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды.
Если на этапе 5 красный светодиодный индикатор мигает один раз в
течение длительного времени, это означает, что функция не была
настроена правильно и следует повторить процедуру, начиная
с этапа 3.
Если одна или несколько кнопок не работают после настройки
надлежащим образом, можно в любое время снова перейти в режим
настройки функций и повторить процедуру, начиная с этапа 1.
Как удалить обученную функцию и вернуть первоначальную?
1. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиод-
ный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет
два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
2. Нажмите 9 7 6.
3. Дважды нажмите клавишу, функцию которой требуется удалить
(например, красную).
4. Orijinal uzaktan kumanda üzerinde karşılık gelen tuşa basın ve bırakın
örneğin Güç.
5. Kırmızı LED iki kez yanıp sönerek tuşun doğru şekilde öğrenildiğini onaylar.
6. Öğrenilmesini istediğiniz her tuş için adım 3 - 4’ü tekrarlayın – unutmayın,
birden fazla uzaktan kumandadan öğrenmek mümkündür ama her tuş için
sadece bir fonksiyon öğrenilebilir.
7. İhtiyacınız olan tüm tuşları öğrendiğinizde, kırmızı LED iki kez yanıp sönene
kadar SETUP tuşunu tutun.
5. adımda Kırmızı LED bir kez uzun yanıp sönerse, fonksiyon doğru
öğrenilmemiştir, 3. adımı lütfen tekrar deneyin.
Kurulumdan sonra bir veya daha fazla tuşun düzgün çalışmadığını fark
ederseniz, 1. adımdan başlayan prosedürleri tekrar ederek istediğiniz
zaman öğrenme moduna girebilirsiniz.
Orijinal işlevi elde etmek için ezberletilmiş bir işlev nasıl silinir?
1. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönünceye kadar (kırmızı
LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) SETUP tuşuna
basın ve basılı tutun.
2. 9 7 6'e basın.
3. Silinecek tuşa (örn. kırmızı) iki kez basın.
5. Gdy funkcja zostanie poprawnie wprowadzona, czerwona dioda LED
zamiga dwa razy.
6. Powtórz kroki 3 i 4 dla każdego przycisku, pod którym chcesz zapisać
funkcję. Pamiętaj, że możesz wprowadzić funkcje z wielu pilotów, lecz do
jednego przycisku możesz przypisać tylko jedną funkcję.
7. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych funkcji naciśnij i przytrzymaj
przycisk SETUP i przytrzymaj go do dwukrotnego mignięcia czerwonej
diody LED.
Jeśli czerwona dioda LED mignie jeden raz na dłużej w kroku 5 funkcja nie
została prawidłowo wprowadzona. Powtórz czynności od kroku 3.
Jeśli po zakończeniu konfiguracji przynajmniej jeden przycisk nie działa
prawidłowo, możesz zawsze wrócić do trybu nauki i powtórzyć procedurę
od kroku 1.
Usuwanie skopiowanej funkcji.
1. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz SETUP, do momentu dwukrotnego mrugnięcia
czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED
błyśnie raz, a potem dwa razy).
2. Naciśnij przyciski 9 7 6.
3. Naciśnij przycisk, którego funkcję chcesz usunąć (np. czerwony).
One For All -kaukosäädin voi oppia minkä tahansa toisen toimivan kaukosääti-
men toiminnon. Tehdäksesi näin varmista ensin, että kaikki alkuperäiset
kaukosäätimet ovat esillä ja niissä on toimivat paristot. Toimintojen oppiminen
edellyttää, että alkuperäinen kaukosäädin on noin 3 cm:n etäisyydellä OFA-kau-
kosäätimestä ja osoittaa sitä kohden kuten kuvassa:
1. Pidä SETUP -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen
punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten
kahdesti).
2. Paina 9 7 5
3. Paina kaukosäätimen painiketta, jolle haluat opettaa toiminnon, esimerkiksi
television virta -painiketta) – Punainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
Oppiminen
2 - 5 CM
GUIDE
Το τηλεχειριστήριό σας One For All μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία
από ένα άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Για να το κάνετε αυτό,
βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι
έχουν τοποθετημένες μπαταρίες που λειτουργούν. Για την εκμάθηση, το αρχικό
τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 3 cm από το
τηλεχειριστήριο OFA, κοιτώντας το ένα το άλλο, όπως απεικονίζεται παρακάτω:
1.
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SETUP ̤¯ÚÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ LED οو ·fi ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ POWER
(ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ LED ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ Ì›· ÊÔÚ¿, ÎÈ ¤ÂÈÙ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜).
2. Πατήστε 9 7 5.
3. Πατήστε κι αφήστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση μιας
λειτουργίας (για παράδειγμα το πλήκτρο τροφοδοσίας TV) - Το κόκκινο LED
θα αναβοσβήσει δύο φορές.
ΕΚΜΑΘΗΣΗ
2 - 5 CM
GUIDE
Настройка Функций
Пульт ДУ One For All может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Бла-
годаря быстрой и простой однократной настройке вы сможете управлять одним
или несколькими домашними развлекательными устройствами. Для этого
сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что все они
оснащены рабочими батарейками. Для настройки функций оригинальный пульт
ДУ должен находиться на расстоянии приблизительно три сантиметра от пульта
ДУ OFA и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.
1. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный свето-
диодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не
мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
2. Нажмите 9 7 5.
3. Нажмите и отпустите кнопку, для которой вы хотите настроить функ-
цию, например кнопку питания телевизора, — красный светодиодный
индикатор будет мигать непрерывно.
2 - 5 CM
GUIDE
Öğrenme
One For All uzaktan kumandanız çalışan herhangi bir uzaktan kumandadan
tüm fonksiyonları öğrenebilir. Bunu yapmak için önce tüm orijinal uzaktan
kumandaların hazır olduğundan ve içlerinde çalışan piller olduğundan emin
olun. Fonksiyonları öğrenmek için orijinal uzaktan kumandalar OFA uzaktan
kumandadan yaklaşık 3 cm mesafede aşağıda gösterilen şekilde bir birlerine
bakmalıdır:
1. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönünceye kadar (kırmızı
LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) SETUP tuşuna
basın ve basılı tutun.
2. 9 7 5 'e basın
3. Bir fonksiyon öğrenmesini istediğiniz tuşa basın ve bırakın (örneğin Rehber
tuşu) – Kırmızı LED sürekli olarak yanıp sönecektir.
2 - 5 CM
GUIDE
Uczenie
Pilot One For All może nauczyć się dowolnej funkcji realizowanej przez
oryginalny pilot. na pilocie lub panelu przednim. Aby to zrobić, najpierw
upewnij się, że masz wszystkie oryginalne piloty oraz że są w nich sprawne
baterie. Aby nauczyć pilot wybranej funkcji, ustaw oryginalny pilot do
urządzenia ok. 3 cm od pilota One For All tak, jak to pokazano na ilustracji.
1. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz SETUP, do momentu dwukrotnego mrugnięcia
czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED
błyśnie raz, a potem dwa razy).
2. Naciśnij kolejno przyciski 9 7 5.
3. Naciśnij i zwolnij przycisk, pod którym chcesz zapisać funkcję
(np. przewodnika telewizyjnego). Czerwona dioda LED zacznie migać.
4. Naciśnij i puść odpowiedni przycisk na oryginalnym pilocie, na przykład
przycisk zasilania.
2 - 5 CM
GUIDE
Contour TV _ URC1210 _ Update 2019 75x250_711781.qxp_Opmaak 1 27-03-19 16:58 Pagina 25
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

One For All URC 1210 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi