Mountfield MC438 Instrukcja obsługi

Marka
Mountfield
Model
MC438
Rodzaj
Instrukcja obsługi
Motosega - MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente
il presente libretto.
Chain-saw - OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using
this machine.
Scie à chaîne - MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d'utiliser cette
machine.
Motorsäge - GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor Inbetriebnahme des Geräts die Gebrauchsanleitung
aufmerksam lesen.
Motosierra - MANUAL DE INSTRUCCIONES
CUIDADO: antes de utilizar esta máquina, lea atentamente el
manual de instrucciones.
Kettingzaag - GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: Voordat u de deze machine gaat gebruiken dient u eerst
deze handleiding aandachtig door te lezen.
Motoserra - MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENCAO! Antes de usar a moto-roçadeira, ler com atenção este
manual de instruções.
Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ - °Ã∂πƒπ¢π√ ¢°πø¡
¶ÚÔÛÔ¯‹: ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙÔ ·ÚÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
Motorlu testere - KULLANIM KILAVUZU
D‹KKAT! Makineyi kullanmadan önce talimatlar içeren kılavuzu
dikkatle okuyun.
Spalinowa piła łańcuchowa - INSTRUKCJE OBSŁUGI
UWAGA: Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą
instrukcję.
Motorna verižna žaga - PRIROČNIK ZA UPORABU
POZOR: Preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z
navodili.
ÅÂÌÁÓÔË· - êìKéÇéÑëíÇé èé ùKëèãìÄíÄñàà
ÇçàåÄçàÖ: èÂʉ ˜ÂÏ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ,
‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ÁÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÁÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.
Motorna pila - PRIRUČNIK ZA UPORABO
POZOR: Prije nego pristupite uporabi stroja, pažljivo pročitajte
upute.
Kedjesåg - BRUKSANVISNING
VARNING: Läs igenom hela detta häfte innan du använder
maskinen.
Moottorisaha - KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen
käyttöä.
Kædesav - BRUGSANVISNING
ADVARSEL: Læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du
tager denne maskine i brug.
Motorsag - INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker
maskinen.
Motorová pila - NÁVOD K POUŽITÍ
POZOR: Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k
použití.
Motoros fűrész - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM: a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen
kézikönyvet!
Моторна пила - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: пред да jа употребите машината, вниматељно
прочитаjте го упатството за употреба.
Motorinis pjūklas - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant prietaisą, būtina atidžiai susipažinti su
vartotojo vadovu.
Motorzāģis - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto
instrukciju.
Motoferăstrău - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza mașina, citiţi cu atenţie manualul de
faţă.
åÓÚÓ̇ ÂÁ‡˜Í‡ - ìèöíÇÄçÖ áÄ ìèéíêÖÅÄ
ÇçàåÄçàÖ: ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú χ¯Ë̇ڇ ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ì‡ÒÚÓfl˘‡Ú‡ ÍÌËÊ͇.
Mootorsaag - KASUTUSJUHEND
ETTEVAATUST: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult
käesolevat kasutusjuhendit.
FR
EN
IT
NL
DE
ES
PT
EL
TR
SL
PL
RU
HR
NO
SV
FI
DA
CS
LT
LV
HU
MK
RO
BG
ET
i
ITALIANO - Istruzioni Originali .......................................................................
ENGLISH - Translation of the original instructions (Istruzioni Originali) .........
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale (Istruzioni Originali) ...............
DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung (Istruzioni Originali)..
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original (Istruzioni Originali) ...................
NEDERLANDS
-
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing (Istruzioni Originali)
..
PORTUGUÊS - Tradução do manual original (Istruzioni Originali) .................
§§¡π∫∞
- ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ¯Ú‹Û˘ (Istruzioni Originali)
..
TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi (Istruzioni Originali) ......................
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej (Istruzioni Originali)....................
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil (Istruzioni Originali) ........................
êìëëäàâ - èÂ‚Ӊ ÓË„Ë̇θÌ˚ı ËÌÒÚÛ͈ËÈ (Istruzioni Originali) .......
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa (Istruzioni Originali) ............................
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original (Istruzioni Originali) ....
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käännös (Istruzioni Originali) .......................
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning (Istruzioni Originali)..
NORSK - Oversettelse av orginal bruksanvisning (Istruzioni Originali) ...........
ČESKY - Překlad původního návodu k používání (Istruzioni Originali) ...........
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása (Istruzioni Originali) .............
МАКЕДОНСКИ - Превод на оригиналните упатства (Istruzioni Originali) ..
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas (Istruzioni Originali) .................
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas (Istruzioni Originali) ......
ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului (Istruzioni Originali) ..............
ÅöãÉÄêëäà - àÌÒÚÛ͈Ëfl Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl (Istruzioni Originali) ............
EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge (Istruzioni Originali) ........................
ET
BG
RO
LV
LT
MK
HU
CS
NO
DA
FI
SV
HR
RU
SL
PL
TR
EL
PT
NL
ES
DE
FR
EN
IT
PL
WSTE˛P 1
Szanowny Użytkowniku,
chcemy przede wszystkim podziękować Ci za zaufanie okazane nam przy wyborze naszych produktów i
wyrażamy nadzieję, iż używanie tego urządzenia dostarczy Ci zarówno wiele satysfakcji jak również spełni Twoje
wszystkie oczekiwania. Niniejsza instrukcja została opracowana w celu umożliwienia dokładnego zapoznania się
z urządzeniem i stosowania go w warunkach bezpieczeństwa przy pełnej wydajności; miej na uwadze fakt, iż
instrukcja stanowi integralną część wyposażenia urządzenia, z tego względu należy przechowywać ją zawsze w
zasięgu ręki, by móc w każdej chwili zasięgnąć porady, a przy odstąpieniu czy wypożyczeniu urządzenia prosimy
o przekazanie instrukcji nowym użytkownikom.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z obowiązującymi obecnie wymogami, jest
ono więc bezpieczne i niezawodne jeśli używane jest przy ścisłym przestrzeganiu wskazówek zawartych w niniejs-
zej instrukcji (przewidywany sposób użytkowania); jakikolwiek inny sposób stosowania lub nieprzestrzeganie opi-
sanych norm bezpiecznego użytkowania, konserwacji i napraw uważane jest jako “użytkowanie niewłaściwe” i
powoduje utratę gwarancji oraz zwalnia Wykonawcę z jekiejkolwiek odpowiedzialności obciążając użytkownika
wszelkimi zobowiązaniami wynikającymi ze szkód lub strat spowodowanych wobec osób trzecich.
Jeśli z tekstu niniejszej instrukcji wynikną pewne rozbieżności między zawartym opisem i zakupionym urządze-
niem, prosimy mieć na uwadze fakt, iż w związku z ciągle trwającym procesem ulepszania urządzenia, informac-
je zawarte w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianom bez obowiązku informowania lub uaktualniena instrukc-
ji, przy czym rozbieżności nie mają żadnego wpływu na podstawowe dane dotyczące bezpiecznego użytkowania
ani też zasad poprawnego funkcjonowania urządzenia. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą.
Przyjemnej pracy!
SPIS TREŚCI
1. Identyfikacja części składowych .............................................................. 2
2. Symbole.................................................................................................... 3
3. Przepisy bezpieczeństwa ......................................................................... 4
4. Montaż urządzenia.................................................................................... 6
5. Przygotowanie do pracy........................................................................... 7
6. Uruchomienie - Użytkowanie - Zatrzymanie silnika ................................. 8
7. Użytkowanie urządzenia......................................................................... 10
8. Konserwacja i przechowywanie ............................................................. 12
9. Lokalizacja uszkodzeń............................................................................ 15
10. Akcesoria ............................................................................................... 16
PL
2 IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH CZE˛ŚCI SKŁADOWYCH
1. IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH CZE˛ŚCI SKŁADOWYCH
GŁÓWNE CZE˛ŚCI SKŁADOWE
1. Silnik
2. Hak
3. Przednia osłona ręki
4. Uchwyt przedni
5. Uchwyt tylny
6. Sworzeń blokady łańcucha
7. Prowadnica
8. Łańcuch
9. Futerał prowadnicy
10. Tabliczka znamionowa
STEROWANIE I NAPEŁNIANIE
11. Wyłącznik zatrzymania silnika
12. Przycisk przyspiesznika (gazu)
13. Blokada przyspiesznika
14. Uchwyt rozruchu
15. Przycisk rozrusznika (Starter)
(jeżeli obecny)
16. Przycisk pompki paliwa (Primer)
(jeżeli obecny)
17. Dekompresor (jeżeli obecny)
21. Korek zbiornika na mieszankę pali-
wową
22. Korek zbiornika oleju łańcucha
23. Przykrywka filtru powietrza
ETABLICZKA ZNAMIONOWA
10.1) Znak zgodności z dyrekywą 98/37/CE (2006/42/CE
od 29/12/2009)
10.2) Nazwa i adres producenta
10.3) Poziom natężenia dźwięku LWA
zgodny z normą 2000/14/CE
10.4) Model referencyjny producenta
10.5) Model urządzenia
10.6) Numer fabryczny
10.7) Rok produkcji
10.8) Kod wyrobu
10.9) Numer emisji
10.1
L
WA
dB
10.2
10.7
10.3
10.6
10.410.5
10.810.9
P 36(x) - P 37(x) - P 38(x)
P 41(x) - A 38(x)
P 40(x) - P 42(x)
P 44(x)
1
2
8
34
5
6
7 9
10
5
1211222114
16 13
23 15
15 13
22 21 11 1214
16 23
Wartości maksymalne hałaśliwości i wibracji
Modelu
............................................................................................................................ A 38(x) P 38(x) P 40(x) P 42(x) P 44(x) P 47(x) P 48(x) P 52 (x)
Poziom ciśnienia akustycznego względem narządu słuchu operatora (ISO 22868) ......
db(A) 103 103 103 103 103 98,8 98,8 102,5
- Niepewność pomiaru (2006/42/CE - EN 27574) ........................ db(A) 1,5 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,5
Poziom natężenia akustycznego zmierzony (ISO 22868) .............. db(A) 114 114 112 112 112 116 116 114
- Niepewność pomiaru (2006/42/CE - EN 27574) ........................ db(A) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7
Poziom wibracji (ISO 22867) ........................................................... m/s
2
4,2 4,2 4,7 4,7 4,7 7 7 6,6
- Niepewność pomiaru (2006/42/CE - EN 12096) ......................... m/s
2
0,8 1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1
P 45(x) - P 52(x)
P 43(x) - P 46(x)
P 47(x) - P 48(x)
15 13
21 22 11 1217 14
23
15 13
22 16 121114 21
23
PL
1) Uwaga! Niebezpieczeństwo. To urządzenie, jeżeli
używane nieprawidłowo, może być niebezpieczne
samo dla siebie i dla innych.
2) Niebezpieczeństwo odbicia (kickback)! Odbicie
powoduje gwałtowny i niekontrolowany ruch piły
względem operatora. Pracować zawsze przy zacho-
waniu ostrożności. Używać łańcuchów wy-
posażonych w ogniwa ochronne, które ograniczają
odbijanie.
3) Nigdy nie trzymać urządzenia tylko jedną ręką!
Ująć mocno urządzenie obiema rękami, aby mieć kon-
11) Zbiornik mieszanki paliwowej
12) Zbiornik oleju dla łańcucha i regulator pompy
oleju
13) Regulacja gaźnika
L = regulacja mieszanki paliwowej wolne obroty
H = regulacja mieszanki paliwowej szybkie
obroty
T - IDLE - MIN = regulacja minimalnych obrotów
14) Przycisk rozrusznika (Starter)
15) Przycisk pompki paliwa (Primer)
16) Hamulec łańcucha (symbol wskazuje
pozycję w której hamulec jest zwalniany)
17) Kierunek montowania łańcucha.
trolę nad urządzeniem i ograniczyć ryzyko odbicia.
4) Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcje
obsługi.
5) Operator obsługujący to urządzenie, używane w
warunkach normalnych, codziennie i w sposób ciągły,
może być narażony na hałas o poziomie równym lub
wyższym 85 dB (A). Używać ochron akustycznych i
kasku ochronnego.
6) Stosować obuwie ochronne oraz rękawice!
SYMBOLE 3
SYMBOLE OBJAŚNIAJĄCE NA URZĄDZENIU (jeżeli obecne)
2. SYMBOLE
5
1 2 3
4 6
11
12
13
14
15
16
17
PL
A) PRZESZKOLENIE
1) Przeczytać uważnie instrukcje obsługi. Zapoznać
się dokładnie z systemem sterowania i właściwym sposo-
bem użytkowania urządzenia. Nauczyć się natychmiasto-
wo zatrzymywać silnik.
2) Używać urządzenia do celu jego przeznaczenia, to
znaczy do “ścinania drzew, przecinania dłużycy na
kłody i obcinania gałęzi drzew o rozmiarach dostoso-
wanych do długości prowadnicy” lub przedmiotów z
drewna o podobnych właściwościach. Jakiekolwiek inne
zastosowanie może okazać się niebezpieczne lub usz-
kodzić piłę.
Stanowią niewłaściwe użycie maszyny (czynności podane
przykładowo, ale nie tylko):
regulowanie krzewów;
prace rzeźbiarskie;
cięcie na części palet, skrzyń i ogólnie opakowań;
cięcie na części mebli lub czegokolwiek, co może za-
wierać gwoździe, śruby lub wszelkiego rodzaju ele-
menty metalowe;
wykonywanie prac rzeźniczych;
używanie maszyny jako dźwigni do podnoszenia, prze-
noszenia lub łamania przedmiotów;
– używanie maszyny zablokowanej na stałych podsta-
wach.
3) W żadnym wypadku nie należy pozwalać na użytko-
wanie urządzenia dzieciom, ani osobom nie obeznanym z
instrukcją obsługi. Miejscowe przepisy prawne mogą
określić najniższą granicę wieku dla użytkowników.
4) Narzędzie nie może być używane przez więcej niż jed-
ną osobę.
5) Nigdy nie używać urządzenia:
kiedy osoby, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta znajdują
się w pobliżu;
jeżeli użytkownik jest zmęczony lub źle się czuje, lub
kiedy zażył lekarstwa, narkotyki, spożył alkohol czy in-
ne substancje mogące zaburzyć jego refleks czy
uwagę;
– jeżeli użytkownik nie jest w stanie utrzymać pewnie
urządzenia oburęcznie i/lub nie może utrzymać równo-
wagi stojąc na dwóch nogach podczas wykonywania
pracy.
6) Należy pamiętać, że użytkownik ponosi odpowiedzial-
ność za wypadki i bezpieczeństwo osób trzecich oraz ich
posiadłości.
B) PRZYGOTOWANIE DO PRACY
1) Podczas pracy należy założyć odpowiednie ubra-
nie, które nie stanowi przeszkody dla użytkownika.
Zakładać odpowiednią odzież ochronną wyposażoną w
zabezpieczenia przeciw cięciu.
Zakładać kask, rękawice, okulary ochronne, maskę
przeciwpylną i obuwie zabezpieczone przeciw cięciu z
antypoślizgową podeszwą.
Używać słuchawek w celu ochrony słuchu.
Nie zakładać szali, koszul, naszyjników i innych akce-
sorii wiszących lub luźnych, które mogłyby zapłątać się
w urządzenie lub w inne przedmioty znajdujące się w
miejscu pracy.
Zebrać odpowiednio długie włosy.
2) UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO! Benzyna jest
płynem łatwopalnym.
– przechowywać paliwo w odpowiednich pojemnikach
homologowanych do takiego użycia;
nie palić papierosów podczas operowania przy paliwie;
otworzyć powoli korek zbiornika pozwalając na stop-
niowe uwolnienie się wewnętrznego ciśnienia;
nalewać paliwo tylko na wolnym powietrzu przy użyciu
lejka.;
nalewać paliwo przed uruchomieniem silnika; nie
dodawać paliwa i nie wyjmować korka zbiornika
gdy silnik jest w ruchu lub kiedy jest nagrzany;
w przypadku rozlania się benzyny nie uruchamiać silni-
ka, lecz przenieść urządzenie w czyste miejsce i aby
uniknąć ryzyka pożaru, odczekać aż rozlane paliwo
odparuje;
oczyścić natychmiast każdy ślad benzyny wylanej na
urządzeniu lub na ziemię;
nie uruchamiać urządzenia w miejscu gdzie dokonano
wlewania paliwa;
unikać kontaktu paliwa z odzieżą, a w takim przypadku,
zmienić odzież przed uruchomieniem silnika;
zakręcać zawsze dobrze zakrętki zbiornika i pojemnika
benzyny.
3) Wymienić tłumiki wadliwe lub uszkodzone.
4) Przed użyciem przeprowadzić ogólną kontrolę
urządzenia, a w szczególności:
przycisk przyspiesznika i blokada przyspiesznika
muszą poruszać sie swobodnie, bez wysiłku, a przy ich
zwolnieniu muszą automatycznie i szybko powracać do
swojej neutralnej pozycji;
przycisk przyspiesznika musi pozostać zablokowanay,
jeżeli nie zostaje naciśnięta (odblokowana) blokada
przyspiesznika;
wyłącznik zatrzymania silnika musi być swobodnie
przestawiany z jednej pozycji na drugą;
przewody elektryczne, a w szczególności przewód
świecy zapłonowej musi być nienaruszony celem unik-
nięcia generowania sie iskier, a kołpak musi być po-
prawnie założony na świecy;
uchwyty i ochrony urządzenia muszą być czyste i su-
che oraz mocno przytwierdzone do urządzenia;
– hamulec łańcucha musi być idealnie funkcjonujący i
sprawny;
prowadnica i łańcuch muszą być prawidłowo zamonto-
wane;
łańcuch musi być prawidłowo napięty
5) Przed rozpoczęciem pracy, upewnić się czy wszystkie
zabezpieczenia są poprawnie zamontowane.
C) PODCZAS UŻYTKOWANIA
1) Nie uruchamiać silnika w pomieszczeniach zamknię-
tych, gdzie mogą się zbierać niebezpieczne spaliny tlen-
ku węgla.
2) Wykonywać pracę wyłącznie przy świetle dziennym
lub dobrym oświetleniu sztucznym.
3) Przyjąć nieruchomą i stabilną pozycję:
unikać o ile to możliwe pracy przy podeszwach mo-
krych lub śliskich lub na terenach nierównych i stro-
mych, które nie gwarantują stabilności operatora podc-
zas pracy;
unikać używania drabin czy niestabilnych platform;
4 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
3. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
nie pracować z urządzeniem powyżej wysokości ra-
mion;
nigdy nie biegać, tylko chodzić i zwracać uwagę na nie-
równości terenu i obecność ewentualnych przeszkód;
unikać pracowania pojedynczo lub w zbytnim oddale-
niu, aby ułatwić udzielenie pomocy przy ewentualności
wypadku.
4) Uruchamiać silnik trzymając mocno urządzenie:
uruchamiać silnik co najmniej 3 metry od miejsca, w
którym dokonano wlewania paliwa;
sprawdzić czy inne osoby nie znajdują się w zasięgu
działania urządzenia;
nnie kierować tłumika i tym samym gazu wylotowego w
stronę materiałów łatwopalnych;
uważać na możliwe odrzuty materiałów powodowane
ruchem łańcucha, przede wszystkim kiedy łańcuch
napotyka przeszkody lub obce ciała.
5) Nie zmieniać ustawień silnika i nie pracować na zbyt
szybkich obrotach.
6) Nie przeciążać urządzenia i nie używać urządzenia
małego do wykonania ciężkich prac; użycie odpowiednie-
go urządzenia obniża ryzyko i polepsza jakość pracy.
7) Skontrolować czy minimalna prędkość obrotowa
urządzenia jest taka, że nie pozwoli na poruszanie się
łańcucha oraz, że po dodaniu gazu, silnik powróci natych-
miast do minimum.
8) Uważać, aby nie uderzać mocno prowadnicą w ciała
obce oraz na możliwe odrzuty materiałów powodowane
przesuwaniem się łańcucha
9) Wyłączyć silnik:
za każdym razem kiedy urządzenie jest pozostawione
bez nadzoru.
przed wlewaniem paliwa.
10) Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy
zapłonowej:
przed kontrolą, czyszczeniem lub dokonaniem prac na
urządzeniu;
po uderzeniu o obce ciało. Sprawdzić ewentualne usz-
kodzenia i dokonać, w razie potrzeby, napraw przed
powtórnym uruchomieniem urządzenia i przystąpie-
niem do jego użytkowania;
jeśli maszyna zacznie drgać w nieprawidłowy sposób
(Poszukiwać natychmiast przyczyn drgań i zadbać o
wykonanie koniecznego przeglądu w Specjalistycznym
serwisie).
kiedy urządzenie nie jest używana.
D) KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
1) Regularnie sprawdzać prawidłowość dokręcenia śrub i
nakrętek tak, aby być pewnym, że urządzenie jest zaws-
ze w stanie funkcjonować bezpiecznie. Regularna kon-
trola stanu technicznego jest podstawowym warun-
kiem dla bezpieczeństwa oraz zachowania wydaj-
ności urządzenia.
2) Nie przechowywać urządzenia z benzyną w zbiorniku
w pomieszczeniu, gdzie opary benzyny mogłyby przedo-
stać się do płomienia, iskry lub źródła wysokiej tempera-
tury.
3) Przed odprowadzeniem urządzenia do jakiegokolwiek
pomieszczenia odczekać, aż silnik ochłodzi się.
4) W celu obniżenia ryzyka pożaru, utrzymywać silnik,
tłumik wydechowy i miejsce przechowywania benzyny w
stanie wolnym od resztek trocin, gałęzi, liści czy nadmia-
ru smaru; nie pozostawiać zbiorników ze ściętym mate-
riałem wewnątrz pomieszczenia.
5) Jeśli zaistnieje potrzeba opróżnienia zbiornika, należy
dokonać tego na otwartej przestrzeni oraz przy zimnym
silniku.
6) Założyć rękawice robocze do każdej pracy przy ur-
ządzeniu tnącym.
7) Dbać o ostrzenie łańcucha. Wszystkie czynności
związane z łańcuchem i prowadnicą są pracami, które
wymagają specyficznej kompetencji oprócz wykorzysta-
nia odpowiednich narzędzi, aby były wykonane tak jak
należy; ze względów bezpieczeństwa dobrze jest zawsze
poradzić się waszego Sprzedawcy.
8) W celu zachowania bezpieczeństwa nigdy nie uży-
wać urządzenia, gdy jego części składowe są zużyte
lub uszkodzone. Części uszkodzone muszą być
wymienione, nigdy nie naprawiane. Należy stosować
wyłącznie oryginalne części zamienne. Części zamien-
ne o nieodpowiedniej jakości mogą uszkodzić urządzenie
lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika.
9) Przed odstawienem urządzenia, upewnić się czy wyję-
ło się klucze lub narzędzia użyte do naprawy.
10) Utrzymywać urządzenie z dala od dostępu dzieci!
E) TRANSPORT I PRZEMIESZCZANIE
1) Za każdym razem, gdy potrzebne jest przestawienie
lub przenoszenie urządzenia, należy:
wyłączyć silnik, odczekać aż zatrzyma się łańcuch oraz
odłączyć kołpak świecy zapłonowej;
nałożyć futerał ochronny na prowadnicę;
– chwycić urządzenie jedynie za uchwyty i skierować
prowadnicę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
2) Kiedy urządzenie jest przewożone pojazdem samo-
chodowym, należy ustawić je w taki sposób, aby nie sta-
nowiło żadnego zagrożenia dla nikogo oraz zablokować je
celem uniknięcia jego przewrócenia z możliwym uszkod-
zeniem i rozlaniem się paliwa.
F) W JAKI SPOSÓB POSŁUGIWAĆ SIE˛ INSTRUKCJĄ
W tekście instrukcji obsługi, niektóre paragrafy zawierają-
ce informacje szczególnie ważne, zaznaczone są różnym
stopniem wyrazistości, przy czym znaczenie jest nastę-
pujące:
lub
Dostarcza dokładniejszego
omównienia lub dodatkowych elementów do podanych
poprzednio wskazówek, mając na celu zapobiec uszkod-
zeniu urządzenia lub powodowaniu strat.
W przypadku nieprzestrzega-
nia danych wskazówek możliwość zranienia obsługu-
jącego lub osób trzecich.
W przypadku nieprzestrzega-
nia danych wskazówek możliwość niebezpieczeństwa
ciężkiego zranienia obsługującego lub osób trzecich a
nawet zagrożenie spowodowania śmierci.
ZAGROŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
WAŻNE
UWAGA
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 5
PL
Urządzenie dostarczone jest z
prowadnicą i łańcuchem rozmontowanymi i pustymi
zbiornikami mieszanki paliwowej i oleju.
Rozpakowanie i dokończe-
nie montażu musi być wykonane na równym i
twardym podłożu, z wystarczającą przestrzenią na
poruszanie maszyny i zdjęcie opakowania, korzy-
stając zawsze z odpowiednich przyrządów.
Usuwanie opakowania musi być przeprowadzane
zgodnie z aktualnymi lokalnymi przepisami.
Zakładać zawsze grube
rękawice robocze przy obchodzeniu się ze pro-
wadnicą i łańcuchem. Przy montażu prowadnicy i
łańcucha zwracać szczególną uwagę, aby nie
narażać bezpieczeństwa i wydajności urządzenia;
w wypadku wątpliwości skontaktować się z
waszym Sprzedawcą.
Montaż może być wykony-
wany na różne sposoby, w zależności od systemu
zamocowania prowadnicy i napięcia łańcucha.
Przed montażem prowadnicy upewnić się, że hamulec
łańcucha nie jest włączony, to otrzymuje się, gdy
przednia osłona ręk jest całkowicie pociągnięta do
tyłu, w kierunku korpusa urządzenia.
1a. URZĄDZENIA ZE STANDARTOWYM NAPINA-
NIEMIEM ŁAŃCUCHA
Odkręcić nakrętki i otworzyć karter sprzęgła, aby
dojść do wałka zębatego napędu i do nasadu pro-
wadnicy (Rys. 1). W modelach P 40(x) - P 42(x) - P
44(x): karter sprzęgła dostarczony jest już rozmon-
towany.
Zamontować prowadnicę (2) umiejscowiając kołki w
wyżłobieniu i popchnąć ją w kierunku tylnej części
korpusu urządzenia (Rys. 2)
Zamontować łańcuch wokół wałka zębatego
napędu i wzdłuż bruzdy prowadnicy, przestrzegając
zachowania kierunku obrotu (Rys. 3); jeżeli
końcówka prowadnicy jest wyposażona w zębatkę
opóźnienia, uważać aby ogniwa napędzające
weszły prawidłowo w wyżłobienia zębatki.
– prawdzić czy sworzeń napięcia łańcucha (3) jest
prawidłowo włożony w odpowiedni otwór prowad-
nicy (Fig. 4); w przeciwnym wypadku, obracać
odpowiednio przy pomocy śrubokrętu śrubę (4)
napięcia łańcucha, aż do całkowitego wprowadze-
nia sworznia (Rys. 5) (za wyjątkiem modeli P 42(x)
- P 44(x).
Powtórnie zamontować karter, bez dokręcania
nakrętek.
UWAGA
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
WAŻNE
¤ W modelach P 36(x) - P 37(x) - P 38(x) -
P 41(x) upewnić się, że sworzeń (1 - Rys.1) jest
prawidłowo włożony.
¤ W modelach P 42(x) - P 44(x): sprawdzić czy
sworzeń napięcia łańcucha (3a - Rys.4) karteru
sprzęgła jest prawidłowo włożony w odpowiedni
otwór prowadnicy; w przeciwnym wypadku,
obracać odpowiednio przy pomocy śrubokrętu
śrubę (4a) napięcia łańcucha, aż do całkowitego
wprowadzenia sworznia.
Obracać odpowiednio śrubę napięcia łańcucha (4
lub 4a) aż do osiągnięcia prawidłowego napięcia
łańcucha (Rys. 5). Modele P 46(x) i P 48(x)
wyposażone w dodatkowy napinacz, usytuowany
pomiędzy nakrętkami kartera (5 - Rys. 5).
Trzymając uniesioną prowadnicę, przy pomocy
klucza z wyposażenia, dokręcić całkowicie nakrętki
kartera(Rys. 6).
1b. URZĄDZENIA Z BŁYSKAWICZNYM NAPINA-
NIEM ŁAŃCUCHA “Q-TENS”
– Odkręcić pokrętło (1) i otworzyć karter sprzęgła,
aby dojść do wałka zębatego napędu i do nasadu
prowadnicy (Rys. 7).
Przesunąć do przodu, do oporu, blok napięcia
łańcucha (2) na prowadnicę (Rys. 8).
Zamontować łańcuch na prowadnicy, przestrze-
gając zachowania kierunku obrotu (Rys. 8); jeżeli
końcówka prowadnicy jest wyposażona w zębatkę
opóźnienia, uważać aby ogniwa napędzające
weszły prawidłowo w wyżłobienia zębatki.
Umieścić prowadnicę (3) i nawinąć łańcuch wokół
wałka zębatego napędu (Rys. 8).
Obracać zewnętrzny pierścień (4) karteru, aż oba
oznaczenia na pierścieniu i na karterze bedą się
stykały (Rys. 9).
Powtórnie zamontować karter, zakręcając pokrętło
(1) bez dokręcania go do oporu (Rys. 10).
Napiąć łańcuch obracając w kierunku ruchu
wskazówek zegara zewnętrzny pierścień (4) (Rys.
10).
Trzymając uniesioną prowadnicę, dokręcić do
oporu pokrętło (1) (Rys. 10).
2. KONTROLE PO ZAMONTOWANIU
PROWADNICY I ŁAŃCUCHA
Skontrolować napięcie łańcucha. Napięcie jest pra-
widłowe, w momencie, gdy trzymając łańcuch w
połowie prowadnicy, ogniwa napędzające nie
wychodzą z bruzdy (Rys. 11).
Przy pomocy śrubokrętu, przesuwać łańcuch
wzdłuż szyn, w celu upewnienia się że przesuwanie
odbywa się bez zbytniego oporu.
6 MONTAŻ URZĄDZENIA
PL
4. MONTAŻ URZĄDZENIA
PRZYGOTOWANIE DO PRACY 7
PL
KONTROLA URZĄDZENIA
Przed rozpoczęciem pracy należy:
sprawdzić czy w urządzeniu lub na prowadnicy nie
ma poluzowanych śrub;
sprawdzić czy łańcuch jest naostrzony i bez
znaków uszkodzenia;
sprawdzić czy filtry powietrza są czyste;
sprawdzić czy zabezpieczenia są wystarczające i
dobrze przymocowane;
sprawdzić przymocowanie uchwytów;
sprawdzić sprawność hamulca łańcucha.
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI PALIWA
Urządzenie ta jest wyposażona w dwusuwowy silnik,
który wymaga mieszanki paliwa skomponowanej z
benzyny i oleju smarowego.
Używanie samej benzyny
niszczy silnik i powoduje utratę gwarancji.
Używać tylko paliwa i smarów
dobrej jakości, aby utrzymać dobre rezultaty pracy i
zagwarantować trwałości elementów mechanicznych.
¤ Cechy benzyny
Używać tylko benzyny bezołowiowej (benzyna zielo-
na) z liczbą oktanów nie niższą niż 90 N.O.
Benzyna zielona powoduje
tworzenie sie osadów w zbiorniku, jeżeli jest prze-
chowywana w nim powyżej 2 miesięce. Zawsze
używać benzyny świeżej!
¤ Cechy oleju
Używać tylko oleju syntetycznego najwyższej jakości,
specjalnego dla silników dwusuwowych.
Oleje przeznaczone specjalnie do tego typu silników,
zapewniające najwyższy poziom ochrony, możecie
zakupić u waszego Sprzedawcy.
Używanie tych olejów pozwala na otrzymanie mies-
zanki 2%, gdzie 1 część oleju przypada na 50 części
benzyny.
WAŻNE
WAŻNE
WAŻNE
¤ Przygotowanie i przechowywanie mieszanki
Benzyna i mieszanka są łatwopalne!
Przechowywać benzynę i mieszankę w homolo-
gowanych zbiornikach na paliwa, w miejscach
bezpiecznych i odległych od źródeł ciepła czy
ognia.
Nie pozostawiać zbiorników w zasięgu dostępu
dzieci.
Nie palić papierosów podczas przygotowywania
mieszanki i unikać wdychania oparów benzyny.
Tabela wskazuje ilości benzyny i oleju do wykorzysta-
nia w celu przygotowania mieszanki w zależności od
typu używanego oleju.
W celu przygotowania mieszanki:
Wlać do karnistra homologowanego około połowy
ilości benzyny.
Dodać całość oleju, według wskazań tabeli.
Uzupełnić pozostałą benzyną.
Zamknąć korek i wstrząsnąć energicznie.
Mieszanka podlega starzeniu.
Nie przygotowywać zbyt dużych ilości mieszanki
celem uniknięcia powstawania osadów.
Przechowywać zbiorniki z
mieszanką i benzyną dobrze oznakowane tak, aby
uniknąć ich pomylenia w momencie użytkowania.
Oczyszczać okresowo zbiorniki
benzyny i mieszanki celem usunięcia ewentualnych
osadów.
WAŻNE
WAŻNE
WAŻNE
ZAGROŻENIE!
5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Benzyna Olej syntetyczny Dwusuwowy
litry litry cm
3
1 0,02 20
2 0,04 40
3 0,06 60
5 0,10 100
10 0,20 200
PL
WLEWANIE PALIWA
Nie palić papierosów podc-
zas wlewania paliwa i unikać wdychania oparów
benzyny.
Otwierać ostrożnie korek
karnistra, gdyż wewnątrz może wytworzyć się
podciśnienie.
Przed przystąpieniem do wlewania paliwa:
Wstrząsnąć energicznie karnistrem mieszanki.
Ustawić urządzenie na płaskim, stabilnym terenie z
korkiem zbiornika skierowanym do góry.
Oczyścić korek zbiornika i miejsce dookoła, celem
uniknięcia przedostania się zanieczyszczeń podc-
zas wlewania paliwa.
Otwierać ostrożnie korek zbiornika, aby stopniowo
uwolnić podciśnienie. Przeprowadzić wlewanie
paliwa przy pomocy lejka i unikać napełniania
zbiornika do końca.
Zamknąć zawsze korek
zbiornika, dokręcając go do końca.
Oczyścić natychmiast każdy
ślad ewentualnie wylanej benzyny na urządzeniu
lub w miejscu pracy i nie uruchamiać ponownie sil-
nika, aż benzyna nie odparuje.
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
ZAGROŻENIE!
SMAR ŁAŃCUCHA
Używać wyłącznie oleju spe-
cjalnego dla pił mechanicznych lub oleju lepiącego dla
pił mechanicznych. Nie używać zanieczyszczonego
oleju, aby nie zapchać filtra w zbiorniku i uniknąć bez-
powrotnego uszkodzenia pompy oleju.
Olej specjalny do smarowania
łańcucha jest rozkładający się biologicznie. Użycie
oleju mineralnego lub oleju silnikowego przynosi
groźne szkody dla środowiska.
Używanie oleju dobrej jakości jest podstawą do
osiągnięcia odpowiedniego smarowania części tną-
cych; olej używany lub o niskiej jakości szkodzi sma-
rowaniu i obniża cykl życia łańcucha i prowadnicy.
Wskazane jest zawsze, napełnić całkowicie zbiornik
oleju (przy pomocy lejka) przy każdorazowym wlewa-
niu paliwa; biorąc pod uwagę fakt, że pojemność
zbiornika oleju jest obliczona tak, aby paliwo
skończyło się szybciej niż olej, w ten sposób unika się
ryzyka, że urządzenie będzie pracowało bez oleju.
WAŻNE
WAŻNE
niej po 5 minutach od zatrzymania silnika lub po wla-
niu paliwa.
W celu rozruchu silnika (Rys. 12):
1. Upewnić się, że hamulec łańcucha jest włączony
(Osłona przedniej ręki przesunięta do przodu).
2. Ustawić przełącznik (1) na pozycji «START».
3. W modelach które mają go w wyposażeniu,
nacisnąć przycisk dekompresora.
4. Włączyć starter (2).
5. W modelach które mają go w wyposażeniu,
nacisnąć przycisk pompki paliwa (primer) (3) 3-4
razy w celu ułatwienia zapłonu paliwa.
6. Trzymać nieruchomo urządzenie na ziemi, jedną
ręką za uchwyt przedni i jedną stopą umieszczoną
w uchwycie tylnim, aby nie stracić kontroli podczas
rozruchu. (Rys. 13).
URUCHOMIENIE SILNIKA
Uruchomienie silnika musi
być dokonywane w odległości przynajmniej 3
metrów od miejsca, w którym dokonano wlewania
paliwa.
Przed uruchomieniem silnika:
Położyć urządzenie w pozycji stabilnej na ziemi.
Zdjąć ochronny futerał prowadnicy.
Upewnić się, że prowadnica nie dotyka ziemi czy
innych przedmiotów.
¤ Uruchomienie na zimno
Przez uruchomienie na “zimno”
rozumie się uruchomienie przeprowadzone co najm-
UWAGA
OSTRZEŻENIE!
8
PRZYGOTOWANIE DO PRACY / URUCHOMIENIE- UŻYTKOWANIE-ZATRZYMANIE SILNIKA
6. URUCHOMIENIE- UŻYTKOWANIE-ZATRZYMANIE SILNIKA
PL
URUCHOMIENIE- UŻYTKOWANIE-ZATRZYMANIE SILNIKA 9
Jeżeli urządzenie nie jest
mocno przytrzymywane, szarpnięcie silnika
mogłoby doprowadzić do utraty równowagi ope-
ratora lub odrzucić prowadnicę na jakąś przesz-
kodę lub w kierunku samego operatora.
7. Pociągnąć powoli rączkę rozrusznika na 10 - 15
cm, aż do wyczucia pewnego oporu, po czym
pociągnąć zdecydowanie kilka razy do usłyszenia
pierwszych odgłosów zapłonu.
Aby uniknąć zerwania, nie
wyciągać linki na całą jej długość, nie ciągnąć jej po
brzegu otworu prowadzącego i zwalniać rączkę
powoli, unikając jego niekontrolowanego powrotu.
8. Pociągnąć powtórnie rączkę rozrusznika, aż do
uzyskania regularnego zapalenia się silnika.
9. Jak tylko silnik jest uruchomiony, nacisnąć na
krótko przycisk przyspiesznika (gazu) w celu
wyłączenia rozrusznika (starteru) i powrotu silnika
na minimalne obroty.
Unikać pozostawienia silnika
w ruchu na maksymalnych obrotach z włączonym
hamulcem łańcucha; mogłoby to spowodować
przegrzanie i uszkodzenie sprzęgła.
10. Pozostawić w ruchu silnik na minimalnch obro-
tach przez co najmniej 1 minutę przed rozpoc-
zęciem używania urządzenia.
Jeżeli rączka linki rozrusznika
będzie pociągana często przy włączonym starterze,
silnik może ulec zalaniu paliwem i spowodować utrud-
nienie zapalenia.
W przypadku zalania sie silnika, rozebrać świecę
zapłonową i pociągnąć delikatnie rączkę linki rozrusz-
nika w celu wyeliminowania nadmiaru paliwa; po
czym osuszyć elektrody świecy zapłonowej i zamon-
tować ją z powrotem w silniku.
¤ Uruchomienie na ciepło
W celu uruchomienia na ciepło (natychmiast po
zatrzymaniu silnika), śledzić punkty 1 - 2 - 6 - 7 - 8
poprzedniej procedury.
WAŻNE
WAŻNE
WAŻNE
OSTRZEŻENIE!
UŻYWANIE SILNIKA (Rys. 14)
Szybkość obrotów łańcucha jest regulowana przyci-
skiem przyspiesznika (1), znajdującym się na tylnym
uchwycie (2).
Uruchomienie przyspiesznika możliwe jest tylko
wtedy, gdy jednocześnie naciskana jest dźwignia blo-
kady (3).
Ruch przeniesiony jest z silnika na łańcuch za pomocą
sprzęgła masy odśrodkowej, które uniemożliwia ruch
łańcucha kiedy silnik pracuje na minimalnych obro-
tach.
Nie używać urządzenia, je-
żeli łańcuch obraca się przy silniku na minima-
lnych obrotach, w tym wypadku, należy skontakto-
wać się z waszym Sprzedawcą.
Poprawną prędkość pracy otrzymuje się naciskając
do końca przycisk przyspiesznika (1) .
Podczas pierwszych 6-8 god-
zin użytkowania urządzenia, unikać pracy silnika na
najwyższych obrotach.
ZATRZYMANIE SILNIKA (Rys. 14)
W celu zatrzymania silnika:
Zwolnić przycisk przyspiesznika (1) i pozostawić sil-
nik pracujący na minimum przez kilka sekund.
Przenieść przełącznik (4) do pozycji «STOP».
Po doprowadzeniu przy-
spiesznika do minimum, potrzeba kilku sekund
zanim łańcuch się zatrzyma.
OSTRZEŻENIE!
WAŻNE
OSTRZEŻENIE!
PL
Dla uszanowania innych osób i środowiska natu-
ralnego:
Unikać sytuacji, w których staje się elementem
zakłócającym.
Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów
dotyczących usuwania materiału pozostałego
po cięciu.
Przestrzegać skrupulatnie lokalnych przepisów
dotyczących usunięcia olejów, benzyny, zniszc-
zonych części czy jakichkolwiek innych ele-
mentów zanieczyszczających środowisko.
Zakładać odpowiednią od-
zież podczas pracy. Wasz Sprzedawca może
dostarczyć wam wszelkich informacji dotyczących
najbardziej odpowiedniego sprzętu ochronnego w
celu zapewnieniem bezpiecznych warunków
pracy.
Używanie urządzenia do ści-
nania drzew i obcinania gałęzi wymaga specjalne-
go przeszkolenia.
HAMULEC ŁAŃCUCHA
To urządzenie wyposażone jest w automatyczny ha-
mulec, który zatrzymuje łańcuch w przypadku wystą-
pienia odbicia podczas wykonywania cięcia.
Hamulec ten może być uruchamiany ręcznie, popy-
chając do przodu przednią osłonę ręki. Aby zwolnić
hamulec, pociągnąć do tyłu przednią osłonę w kierun-
ku uchwytu, aż odczuje się zaskoczenie.
Nie używać urządzenia jeże-
li hamulec łańcucha nie funkcjonuje prawidłowo i
zwrócić się do waszego Sprzedawcy w celu prze-
prowadzenia niezbędnych kontroli.
KONTROLA NAPIE˛CIA ŁAŃCUCHA
Podczas pracy, łańcuch się stopniowo wydłuża, dlate-
go należy często sprawdzać jego napięcie.
Nie pracować przy luźnym
łańcuchu, aby nie spowodować niebezpiecznych
sytuacji w wypadku, gdyby łańcuch zeskoczył z
szyn prowadnicy.
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
KONTROLA DOPŁYWU OLEJU
Nie używać urządzenia przy
braku oleju! Zbiornik oleju mógłby opróżnić się prawie
całkowicie, za każdym razem, gdy paliwo się wyczer-
puje. Pamiętać o uzupełnieniu zbiornika oleju za
każdym razem, gdy przeprowadza się wlewanie pali-
wa do piły spalinowej.
Upewnić się, czy prowadni-
ca i łańcuch są dobrze umieszczone, kiedy prze-
prowadza się kontrolę dopływu oleju.
Uruchomić silnik, trzymać go na średnich obrotach i
skontrolować, czy olej do łańcucha jest rozprowad-
zany, jak pokazano na rysunku (Rys. 15).
W modelach P 42(x) - P 44(x) - P 46(x) - P 48(x), stru-
mień oleju łańcucha może być regulowany odkręcając
przy pomocy śrubokrętu odpowiednią śrubę regu-
lacyjną (1) pompy, umieszczoną w tylnej części
urządzenia (Rys. 15).
SPOSÓB UŻYCIA I TECHNIKI CIE˛CIA
Przed przystąpieniem po raz pierwszy do ścinania
drzew lub obcinania gałęzi, należy wprawić się na
kłodach leżących na ziemi lub opartych na podporze,
aby poznać wystarczająco narzędzie i najbardziej
odpowiednie sposoby cięcia.
Podczas pracy, urządzenie
musi być zawsze mocno trzymane dwoma rękami.
Natychmiast zatrzymać sil-
nik jeżeli łańcuch się zatrzyma podczas pracy.
Uważać zawsze na odbicie (kickback), które może
wystąpić jeśli prowadnica napotyka przeszkodę.
Odbijanie występuje wtedy, gdy końcówka łań-
cucha napotyka jakiś przedmiot lub kiedy drewno
ściska się i zakleszcza łańcuch w cięciu.
Kontakt ten na końcówce łańcucha może spo-
wodować gwałtowne szarpnięcie w odwrotnym
kierunku, odbijając prowadnicę do góry i w stronę
operatora, i tak samo w wypadku, gdyby łańcuch
zablokował się wzdłuż górnej części prowadnicy.
W obu wypadkach, odbicie może spowodować u-
tratę kontroli nad piłą, z możliwymi poważnymi
skutkami.
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
WAŻNE
10 UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
7. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
¤ Okrzesywanie drzewa (Rys. 16)
Upewnić się, że obszar u-
padku gałęzi jest wolny.
1. Ustawić się z przeciwnej strony w stosunku do
obcinanej gałęzi.
2. Rozpocząć od gałęzi najniższych, a następnie
kontynuować ścinanie tych wyższych.
3. Wykonywać cięcie od góry w dół, aby uniknąć
zakleszczenia się prowadnicy.
¤ Ścinanie drzewa (Rys. 17)
Na zboczach, należy zawsze
pracować z góry drzewa i upewnić się, że upa-
dające drzewo nie może spowodować szkód
podczas toczenie się.
1. Zadecydować o kierunku upadku drzewa
uwzględniając wiatr, nachylenie drzewa, położenie
najcięższych gałęzi, łatwość pracy po ścince, itd.
2. Uwolnić przestrzeń wokół drzewa i zagwarantować
sobie dobre oparcie dla nóg.
3. Wyznaczyć odpowiednie drogi ucieczki, wolne od
przeszkód; drogi ucieczki muszą być zaplanowane
w kierunku odwrotnym do upadku drzewa, o około
45˚ i muszą pozwolić na oddalenie się operatora w
bezpieczne miejsce, odległe około 2,5 razy wyso-
kość ścinanego drzewa.
4. Po stronie upadku, wykonać wycięcie powalające
na głębokości 1/3 średnicy drzewa.
5. Naciąć drzewo z drugiej strony w pozycji lekko
powyżej końca wycięcia, pozostawiając “zawias”
(1) około 5-10 cm.
6. Bez wyciągania prowadnicy, zmniejszać powoli
szerokość „zawiasu”, aż do upadku drzewa.
7. W szczególnych warunkach lub przy niepewnej
stabilności, powalenie może być zakończone
wprowadzając klin (2) w cięcie z przeciwnej strony
upadku, i uderzając młotem w klin, aż do upadku
drzewa.
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
¤ Obcinanie gałęzi po ścięciu drzewa
(Rys. 18)
Zwracać uwagę na punkty
oparcia gałęzi na terenie, na możliwość, że może
być ona naprężona, na kierunek jaki obierze gałąź
podczas cięcia i na możliwą niestabilność drzewa
po obcięciu gałęzi.
1. Zwracać uwagę na kierunek w jakim gałąź jest
usadzona w pniu.
2. Wykonywać pierwsze cięcie od spodu i dokończyć
cięcie ze strony przeciwnej.
¤ Przecinanie dłużycy na kłody (Rys. 19)
Przecinanie dłużycy na kłody jest ułatwione użyciem
haka.
1. Wbić hak w pień i używając haka jak dźwigni,
wykonać piłą ruch łukiem, który pozwoli prowad-
nicy wgłębić się w drewno.
2. Powtórzyć czynność kilka razy, jeżeli potrzeba,
zmieniając punkt oparcia haka.
¤ Przecinanie dłużycy na kłody bez podpory
(Rys. 20)
Naciąć kłodę na głębokość około połowy jej średnicy,
po czym obrócić ją i dokończyć przecięcie z drugiej
strony.
¤ Przecinanie dłużycy na kłody
z wykorzystaniem podpory (Rys. 21)
1. Jeżeli cięcie następuje na występie w stosunku do
podpór (A), przeciąć od spodu na głębokość 1/3
średnicy kłody i dokończyć przecięcie od góry.
2. Jeżeli cięcie następuje pomiędzy dwoma punktami
oparcia (B), przeciąć od góry na głębokość 1/3
średnicy kłody i dokończyć przecięcie od spodu.
ZAKOŃCZENIE PRACY
Po zakończeniu pracy:
Zatrzymać silnik jak wskazano wcześniej (Rozdz. 6).
Zaczekać,aż zatrzyma się łańcuch i założyć och-
ronny futerał prowadnicy.
OSTRZEŻENIE!
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 11
PL
Właściwe utrzymanie jest podstawowym elementem
dla zachowania z upływem czasu wydajności i bez-
pieczeństwa użytkowania urządzenia.
Podczas zabiegów konser-
wacyjnych:
Odłączyć kołpak świecy zapłonowej.
Odczekać aż silnik będzie dostatecznie
ochłodzony.
Używać rękawic ochronnych przy pracach
związanych z prowadnicą i łańcuchem.
Utrzymywać zamontowane zabezpieczenia pro-
wadnicy, za wyjątkiem pracy na samej prowad-
nicy lub na łańcuchu.
Nie pozostawiać w środowisku olejów, benzyny
czy innych materiałów zanieczyszczających.
CYLINDER I TŁUMIK
W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, czyścić regularnie
łopatki cylindra sprężonym powietrzem i oczyszczać
miejsce dookoła tłumika z trocin, gałązek, liści czy
innych resztek.
ZESPÓŁ ROZRUCHU
Aby uniknąć przegrzania się i uszkodzenia silnika,
kratki zasysające powietrze do ochładzania muszą
być zawsze utrzymane w czystości i wolne od trocin i
odpadków.
Linka rozruchowa musi być wymieniona przy
pierwszych odznakach zniszczenia.
ZESPÓŁ SPRZE˛GŁA
Utrzymywać czop sprzęgła wolny od trocin i
odpadków. Co około 30 godzin należy smarować
łożysko wewnętrzne, u waszego Sprzedawcy.
HAMULEC ŁAŃCUCHA
Często kontrolować skuteczność hamulca łańcucha i
całość taśmy metalowej, która okręca czop sprzęgła.
Taśma musi być wymieniona jeżeli grubość w punk-
tach na styku z czopem sprzęgła zużyła się do około
połowy tej, która znajduje się na obu końcówkach nie
podlegających tarciu.
OSTRZEŻENIE!
WAŁEK ZE˛BATY ŁAŃCUCHA (Rys. 22)
Często kontrolować stan wałka zębatego i wymienić
go, gdy zużycie przekracza 0,5 mm.
Nie montować nowego łańcucha na wałku zębatym
zużytym lub odwrotnie.
SWORZEŃ BLOKADY ŁAŃCUCHA
Sworzeń ten jest ważnym elementem
bezpieczeństwa, ponieważ uniemożliwia niekontrolo-
wany ruch łańcucha, w wypadku jego zerwania lub
rozluźnienia.
Często kontrolować stan sworznia i dopilnować jego
wymiany w przypadku gdy jest on uszkodzony.
UMOCOWANIA
Okresowo kontrolować dokręcenie wszystkich śrub i
nakrętek oraz czy uchwyty są pewnie przymocowane.
CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA (Rys. 23)
Czyszczenie filtra powietrza
jest zasadniczą kwestią dla dobrego funkcjonowania i
trwałości urządzenia. Nie pracować bez filtra lub z fil-
trem uszkodzonym, aby nie spowodować nieodwra-
calnych szkód w silniku.
Czyszczenie musi być przeprowadzane co 8-10 god-
zin pracy.
W celu oczyszczenia filtra:
Odsunąć pokrywę (1) i element filrujący (2)
Potrząsnąć delikatnie elementem filtrującym (2) aby
usunąć brud, i jeżeli to konieczne oczyścić go
sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.
Element filtrujący (2) nigdy nie
może być myty i musi być zawsze zastąpiony nowym,
jeżeli okaże się, iż jest zbyt zabrudzony lub zniszc-
zony.
WAŻNE
WAŻNE
12 KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
PL
8. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Zamontować z powrotem element filtrujący 2) i
pokrywę (1).
W modelach P43(x) - P46(x) - P47(x) - P48(x), naj-
pierw należy włożyć element filtrujący (2a) na
pokrywę (1a) a następnie z powrotem zamontować
dwie złożone części w urządzeniu.
KONTROLA ŚWIECY (Rys. 24)
Okresowo, rozebrać i oczyścić świecę usuwając
ewentualne osady metalową szczoteczką.
Kontrolować i przywrócić prawidłowość odległości
między elektrodami.
Zamontować z powrotem świecę zakręcając ją do
końca kluczem z wyposażenia.
Świeca powinna być wymieniana w przypadku spa-
lonych elektrod lub zniszczonego izolatora, lub mimo
wszystko co 100 godzin pracy, na równorzędną o
analogicznych cechach.
REGULACJA GAŹNIKA
Gaźnik jest wyregulowany w fabryce w sposób poz-
walający na otrzymywanie najlepszych wyników w
każdej sytuacji użytkowania, przy minimalnej emisji
gazów szkodliwych i w zgodzie z obowiązującymi nor-
mami.
W przypadku niedostatecznych rezultatów, skon-
trolować przede wszystkim czy łańcuch przesuwa się
swobodnie i czy prowadnica nie ma zdeformowanych
bruzd, po czym zgłosić się do waszego Sprzedawcy
w celu przeprowadzenia kontroli gaźnika i silnika.
¤ Regulacja minimalnych obrotów
Łańcuch nie może poruszać
się przy silniku na minimalnych obrotach. Jeżeli
łańcuch obraca się przy silniku na minimalnych
obrotach, należy skontaktować się z waszym
Sprzedawcą w celu dokonania prawidłowej regu-
lacji silnika.
OSTRZENIE ŁAŃCUCHA
Z przyczyn bezpieczeństwa i
skuteczności jest bardzo ważne, aby elementy
cięcia były dobrze naostrzone.
OSTRZEŻENIE!
OSTRZEŻENIE!
Ostrzenie jest konieczne, gdy:
¤ Trociny są podobne do proszku.
¤ Potrzybny jest większy nacisk przy cięciu.
¤ Cięcie nie jest prostoliniowe.
¤ Wibracje zwiększają się.
¤ Zużycie paliwa rośnie.
Jeśli łańcuch nie jest wy-
starczająco zaostrzony, zwiększa się ryzyko odr-
zutu (kickback)
Jeżeli operacja ostrzenia powierzona jest specja-
listycznemu serwisowi, może być wykonana przy
zastosowaniu specjalnej aparatury, która gwarantuje
minimalne usunięcie materiału i naostrzenie równo-
mierne na wszystkich krajarkach.
Ostrzenie “własnoręczne” łańcucha wykonuje się
odpowiednim pilnikiem o przekroju okrągłym, którego
średnica jest specyficzna dla każdego typu łańcucha
(patrz “Tabela Konserwacji Łańcucha”) i wymaga
zręczności i doświadczenia, aby nie uszkodzić kraja-
rek.
Aby naostrzyć łańcuch (Rys. 25):
Wyłączyć silnik, zwolnić hamulec łańcucha i unieru-
chomić mocno prowadnicę z zamontowanym
łańcuchem w odpowiednim imadle, upewniając się,
że łańcuch może swobodnie się obracać.
Napiąć łańcuch, w wypadku, gdyby był poluzo-
wany.
Zamontować pilnik na odpowiedniej szynie, po
czym umieścić pilnik w wyżłobieniu, utrzymując
stałe pochylenie według profilu krajarki.
Wykonać tylko kilka ruchów, wyłącznie do przodu i
powtórzyć operację na wszystkich krajarkach z tym
samym nachyleniem (prawe lub lewe).
Odwrócić położenie prowadnicy w imadle i pow-
tórzyć operację na pozostałych krajarkach.
Sprawdzić, czy ząb ograniczający nie wychodzi
poza instrument sprawdzający i opiłować ewen-
tualny występ płaskim pilnikiem, zaokrąglając br-
zegi.
Po naostrzeniu, oczyścić pozostałości piłowania i
pyłu i naoliwić łańcuch zanurzając go w oleju.
Łańcuch musi być wymieniony, gdy:
Długość krajarki obniży się do 5 mm lub mniej;
luz ogniw na złączach jest za duży.
OSTRZEŻENIE!
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 13
PL
KONSERWACJA PROWADNICY (Rys. 26)
W celu uniknięcia asymetrycznego zużycia się pro-
wadnicy, należy okresowo ją obracać.
Dla utrzymania sprawności prowadnicy należy:
Smarować odpowiednią strzykawką łożyska
zębatki opóźnienia (jeżeli obecna).
Wyczyścić bruzdę prowadnicy odpowiednią skro-
baczką.
Wyczyścić otwory smarowania.
– Płaskim plnikiem, usunąć zadziory z boków pro-
wadnicy i opiłować ewentualne nierówności między
szynami.
Prowadnica musi być wymieniona, gdy:
głębokość bruzdy okazuje się niższa niż wysokość
ogniw napędzających (które nigdy nie mogą doty-
kać dna);
ścianka wewnętrzna szyny jest tak zużyta, że powo-
duje boczne skrzywienie łańcucha.
ZABIEGI SZCZEGÓLNE
Każda operacja konserwacyjna nie zawarta w tej
instrukcji może zostać przeprowadzona tylko i
wyłącznie przez waszego Sprzedawcę.
Zabiegi przeprowadzane przez nieodpowiednie ser-
wisy lub osoby niekompetentne powodują utratę
wszystkich udzielonych gwarancji.
PRZECHOWYWANIE
Po każdorazowym zakończeniu pracy, wyczyścić
dokładnie z kurzu i odpadków, naprawić lub wymienić
uszkodzone części.
Urządzenie musi byc przechowywane w miejscu
suchym, z dala od wilgoci oraz z poprawnie
założonym ochronnym futerałem prowadnicy.
DŁUGIE NIEUŻYTKOWANIE
Jeżeli przewiduje się okres
nieużytkowania urządzenia dłuższy niż 2-3 miesiące,
należy zachować wszelkie środki ostrożności w celu
uniknięcia trudności w ponownym użytkowaniu
urządzenia lub trwałych uszkodzeń silnika.
¤ Magazynowanie
Przed magazynowaniem urządzenia należy:
Opróżnić zbiornik paliwa.
Uruchomić silnik i utrzymać go w ruchu na mini-
malnych obrotach, aż do zatrzymania, tak aby
WAŻNE
14 KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
PL
Tabela konserwacji łańcucha
Dane znamionowe łańcucha i prowadnicy zatwierdzone dla tego urządzenia
umieszczone są w “Deklaracji zgodności z wymogami UE”, które dołączone jest do urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa nie używać innych typów łańcucha lub prowadnicy.
Tabela wykazuje dane ostrzenia różnych typów łańcucha, jednakże nie stanowi to podstawy do
używania łańcuchów innych od tego zatwierdzonego.
OSTRZEŻENIE!
Rozstaw łańcucha Poziom zęba ograniczającego (a) Średnica piły (d)
cale mm cale mm cale mm
3/8 Mini 9,32 0,018 0,45 5/32 4,0
0,325 8,25 0,026 0,65 3/16 4,8
3/8 9,32 0,026 0,65 13/64 5,2
0,404 10,26 0,031 0,80 7/32 5,6
wykorzystać całe paliwo pozostałe w gaźniku.
Pozostawić silnik do wychłodzenia i wykręcić
świecę.
Wlać do otworu świecy jedną łyżeczkę oleju (nowe-
go) do silników dwusuwowych.
Pociągnąć kilka razy rączkę rozrusznika w celu roz-
prowadzenia oleju w cylindrze.
Zamontować świecę z tłokiem w nieruchomym
górnym miejscu (widocznym przez otwór świecy
podczas gdy tłok jest na swoim najwyższym biegu).
¤ Ponowne użycie
W momencie powrotu do pracy urządzenia:
Zdjąć świecę.
Uruchomić kilka razy rączkę rozrusznika aby wyeli-
minować nadmiar oleju.
Sprawdzić świecę jak opisano w rozdziale “Kontrola
świecy”.
– Przygotować urządzenie jak opisano w rozdziale
“Przygotowanie do pracy”.
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE / LOKALIZACJA USZKODZEŃ 15
PL
9. LOKALIZACJA USZKODZEŃ
1) Silnik się nie
uruchamia lub nie
pozostaje w ruchu
2) Silnik się
uruchamia,
ale ma małą moc
3) Silnik pracuje
nieregularnie lub
nie ma mocy przy
zasilaniu.
4) Silnik produkuje
zbyt dużo dymu.
Niepoprawna procedura
uruchomienia
Świeca brudna lub nieprawidłowa
odległość pomiędzy elektrodami
Filtr powietrza zatkany
Problemy z mieszanką paliwa
Filtr powietrza zatkany
Problemy z mieszanką paliwa
Świeca brudna lub nieprawidłowa
odległość pomiędzy elektrodami
Problemy z mieszanką paliwa
Nieprawidłowa kompozycja mieszanki
Problemy z mieszanką paliwa
Postępować zgodnie ze
wskazówkami (patrz rozdz. 6)
Sprawdzić świecę (patrz rozdz. 8)
Oczyścić i/lub wymienić filtr
(patrz rozdz. 8)
Skontaktować się z waszym
Sprzedawcą
Oczyścić i/lub wymienić filtr
(patrz rozdz. 8)
Skontaktować się z waszym
Sprzedawcą
Sprawdzić świecę (patrz rozdz. 8)
Skontaktować się z waszym
Sprzedawcą
Przygotować mieszankę według
instrukcji (patrz rozdz. 5)
Skontaktować się z waszym
Sprzedawcą
NIESPRAWNOŚĆ MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIE˛CIA
16 AKCESORIA
Tabela zawiera listę wszystkich możliwych kombinacji
pomiędzy prowadnicą i łańcuchem, ze wskazaniem
tych, które używane są na poszczególnych maszy-
nach, oznaczonych symbolem “ ”.
Biorąc pod uwagę fakt, że
wybór, zastosowanie i użycie prowadnicy i łańcu-
OSTRZEŻENIE!
cha są czynnościami, które użytkownik wykonuje
przy całkowitej autonomii swojego uznania, stąd
odpowiedzialność spada na niego za jakiekolwiek
szkody wynikające z tych czynności. W przypadku
wątpliwości lub niewystarczającej znajomości
specyfiki danej drążka czy łańcucha, należy skon-
taktować się z odsprzedawcą lub ze specjali-
stycznym centrum ogrodniczym.
10. AKCESORIA
Kombinacje prowadnicy i łańcucha
A 38(x)
P 38(x)
P 40(x)
P 42(x)
P 44(x)
P 36(x)
P 37(x)
P 41(x)
P 43(x)
P 47(x)
P 48(x)
P 46(x)
P 45(x)
P 52(x)
PROWADNICA Model
Rozstaw Szerokość ŁAŃCUCH
Długość bruzdy
Cale Cale / cm Cale / mm Kod Kod
3/8” 14" / 35 cm 0,050"/1,3mm 23900110/0 4113702
3/8” 14" / 35 cm 0,050"/1,3mm 1519-9094-01 4113702
3/8” 16" / 40 cm 0,050"/1,3mm 23900111/0 4113705
3/8” 16" / 40 cm 0,050"/1,3mm 1519-9093-01 4113705
325" 13" / 33 cm 0,050"/1,3mm 23900109/0 4113710
325" 16" / 40 cm 0,050"/1,3mm 23900107/0 4113711
325" 13" / 33 cm 0,050"/1,3mm 23900115/0 4113710
325" 16" / 40 cm 0,050"/1,3mm 23900113/0 4113712
325" 18" / 45 cm 0,050"/1,3mm 23900112/0 4113713
325" 13" / 33 cm 0,058"/1,5mm 4112660 4113720
325" 16" / 40 cm 0,050"/1,3mm 23900100/0 4113712
325" 18" / 45 cm 0,050"/1,3mm 23900101/0 4113713
325" 16" / 40 cm 0,058"/1,5mm 4112450 4113721
325" 18" / 45 cm 0,058"/1,5mm 4112490 4113722
325" 20" / 50 cm 0,058"/1,5mm 4112640 4113723
3/8” 18" / 45 cm 0,058"/1,5mm 6995316 4113742
3/8” 20" / 50 cm 0,058"/1,5mm 6995164 4113741
/