AL-KO BC 4535 II Premium Instrukcja obsługi

Marka
AL-KO
Kategoria
przycinarki do trawy
Model
BC 4535 II Premium
Rodzaj
Instrukcja obsługi
2
BC 4535 II
D: Gebrauchsanleitung 6
GB: Instructions for Use 14
NL: Gebruikshandleiding 22
F: Mode d’emploi 30
E: Instrucciones de uso 38
I: Libretto di istruzioni 46
H: Használat 54
SLO: Navodilo za uporabo 62
HR: Upute za uporabu 70
DK: Brugsanvisning 78
S: Bruksanvisning 86
N: Bruksanvisning 94
FIN: Käyttöohjeet 102
PL: Instrukcja obsługi 110
CZ: Návod k použití 118
SK: Návod na použitie 126
RUS: Руководство по использованию 134
UA: Інструкція щодо використання 142
BG: Ръководство за експлоатация 150
RO: Manual de utilizare 158
TR: Kullanım kılavuzu 166
ETK: BC 410 174
ETK: BC 4125 176
110
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsług
Objaśnienie znaków
Uwaga!
Ścisłe stosowanie się do niniejszych ostrzeżeń
może zapobiec powstaniu obrażeń ciała i/lub strat
materialnych.
Specjalne wskazówki ułatwiające zrozumienie
i obsługę.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
To urządzenie służy do przycinania i koszenia domowych
trawników.
Inne wykorzystanie urządzenia jest niezgodne
z przeznaczeniem.
Uwaga!
Przemysłowa eksploatacja urządzenia jest
niedozwolona.
Znaczenie symboli na urządzeniu
Uwaga!
Zapoznać się z instrukcją obsługi.
Nosić okulary ochronne, hełm ochronny,
stosować środki ochrony słuchu.
Nosić rękawice ochronne.
Nosić obuwie ochronne.
Nie dopuszczać osób postronnych do
niebezpiecznego obszaru
Niebezpieczeństwo spowodowane
przedmiotami wyrzucanymi z dużą siłą
15m(50ft)
Odstęp pomiędzy urządzeniem
i osobami postronnymi musi wynosić co
najmniej 15 metrów.
Wprowadzenie
Przed uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą
dokumentacją. Stanowi to warunek bezpiecznej pracy
i bezawaryjnej obsługi.
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz
ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji oraz
umieszczonych na urządzeniu.
Dokumentacja stanowi element składowy opisywanego
produktu i w przypadku sprzedaży należy ją przekazać
nabywcy.
Wskazówki bezpieczeństwa
Urządzenie należy eksploatować tylko w nienagannym
stanie technicznym.
Nie należy wyłączać zabezpieczeń.
Nie wolno eksploatować urządzenia z innymi
narzędziami tnącymi lub dobudowanymi urządzeniami.
Należy nosić odpowiednią odzież roboczą:
długie spodnie, pełne obuwie, rękawice,
hełm ochronny, okulary ochronne, środki ochrony
słuchu.
Podczas pracy zwrócić uwagę na pewne oparcie.
Urządzenia nie obsługiwać pod wpływem alkoholu,
środków odurzających lub leków.
Urządzenie obsługiwać zawsze dwoma rękami.Uchwyty
muszą być suche i czyste.
Mechanizm tnący utrzymywać z dala od ciała i odzieży.
Nie dopuszczać osób postronnych do niebezpiecznego
obszaru.
Z obszaru roboczego usunąć ciała obce.
Z osłony, głowicy linki i silnika zawsze usuwać skoszoną
trawę.
W przypadku pozostawienia urządzenia:
wyłączyć silnik,
odczekać, aż mechanizm tnący zatrzyma się.
Urządzenia nie pozostawiać bez nadzoru.
Uniemożliwić eksploatację maszyny dzieciom lub innym
osobom, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi.
Lokalne przepisy mogą określać minimalny wiek osoby
obsługującej urządzenie.
111
PL
474 218_a
Specykacja
BC 4535 II
Typ silnika Chłodzony powietrzem, 2-suwowy
Pojemność 42,7 cm³
Moc: 1,1 kW
Ciężar silnika suchego (EN ISO 11806) 7,6 kg
Masa bez benzyny 9,0 kg
Pojemność zbiornika paliwa 1,1 l
Moc akustyczna ISO 22868 113 dB, niepewność LpA 3 dB
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie
z normą ISO 22868
102 dB
Wibracje zgodnie z normą ISO 22867 ≤ 15 m/s
2
, niepewność K 2,25 m/s
2
Szerokość cięcia linki 41 cm
Średnica linki 2,5 mm
Szerokość cięcia tarczy tnącej 25 cm
Uchwyt Uchwyt „rowerowy”
Zapłon Elektroniczny
Świeca zapłonowa L8RTC
Napęd Sprzęgło odśrodkowe
Maks. prędkość obrotowa silnika 9500 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego 2800 ± 150 obr./min
Prędkość obrotowa narzędzia (nóż) 7500 obr./min
Akcesoria – nóż Nr art. 112405
Akcesoria – głowica żyłkowa Nr art. 112406
Akcesoria – pas do noszenia Nr art. 411705
Zabezpieczenia
Uwaga!
Nie należy wyłączać zabezpieczeń – niebezpieczeństwo zranienia!
Osłona zabezpieczająca przed uderzeniem
kamieni
Chroni użytkownika przez przedmiotami wyrzucanymi
z dużą siłą. Wbudowany nóż skraca linkę tnącą na
odpowiednią długość.
Zatrzymanie awaryjne
W sytuacji awaryjnej włącznik zapłonu przestawić do
pozycji „STOP”.
Uwaga!
W przypadku dłuższej pracy, na skutek wibracji może dojść do zaburzeń naczyń krwionośnych lub układu nerwowego
w takich miejscach, jak palce, dłonie lub nadgarstki. Mogą wystąpić drętwienia różnych części ciała, ostry ból lub zmiany
skórne. W przypadku pojawienia się tych symptomów należy udać się do lekarza!
112
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsług
Montaż
Przegląd elementów (Ilustracja 1)
1 Nóż tnący
2 Głowica linki
3 Pokrywa ochronna
4 Uchwyt „rowerowy”
5a/5b Dźwignia przepustnicy
6 Przełącznik silnika „wył” i „wł”
7a/7b Blokada dźwigni przepustnicy
8 Pas do noszenia
9 Pokrywa ltra powietrza
10 Zbiornik benzyny
11
wignia pozycja „przymknięta - pozycja „otwarta
12 Pompka zastrzykowa (pompa membranowa
do zimnego startu)
Uwaga!
Urządzenie można eksploatować wyłącznie po jego
całkowitym złożeniu.
Montaż uchwytu
Uchwyt „rowerowy” (Ilustracja 2A, B)
1. Gumowy mankiet (3) założyć na rękojeść.
2. Czterema śrubami z gniazdem sześciokątnym (1)
zamocować dolną klamrę (2) i element pośredni (4).
3. Pręt uchwytu (5) włożyć do oprawy i zamocować za
pomocą górnej klamry (6) i czterech śrub z gniazdem
sześciokątnym (7).
Montaż pokrywy ochronnej (Ilustracja 5)
1. Metalową płytkę (2) położyć pod pokry ochron (3).
2. Zamocować na uchwycie 4 śrubami (1).
Nóż wbudowany w pokrywę ochronną automatycznie
przycina linkę tnącą na optymalną długość.
Montaż linki tnącej
1. Usunąć zawleczkę (Ilustracja 4-4) i kołnierz
(Ilustracja 4-3).
2. Klucz sześciokątny (Ilustracja 6-2) włożyć do otworu
tarczy zabierakowej, a głowicę linki (Ilustracja
6-1) przykręcić do trzpienia prowadzącego wału
napędowego.
(Uwaga: gwint lewy!)
3. Tarczę zabierakową unieruchomić za pomocą klucz
sześciokątny, aby zacisnąć głowicę linki (Ilustracja
6-1).
Montaż noża tnącego
1. Mniejsze zabezpieczenie przed przecięciem
zdemontować z osłony (Ilustracja 5 ).
2. Usunąć zawleczkę (Ilustracja 4-4) i kołnierz
(Ilustracja 4-3).
3. Nóż tnący ułożyć na tarczy zabierakowej tak, aby
otwór noża znajdował się dokładnie na okręgu tarczy
zabierakowej.
4. (Ilustracja 4-3) Kołnierz założyć na nożu tnącym w
taki sposób, aby płaska strona była skierowana w
stronę noża tnącego.
5. Nakrętkę mocującą przykręcić na trzpieniu
prowadzącym. W tym celu klucz sześciokątny
(Ilustracja 4-5) włożyć w przewidziany do tego celu
otwór i dokręcić kluczem. (Uwaga: gwint lewy!)
6. Nakrętkę zabezpieczyć klinem poprzecznym.
Ustawianie pasa naramiennego (rys. A-E)
1. Pas naramienny przełożyć przez lewe ramię.
2. Hak zamykający zaczepić w oczku.
3. Długość pasa naramiennego sprawdzić, poruszając
urządzenie na boki, bez uruchamiania silnika.Głowica
linki lub nóż tnący muszą się znajdować równolegle
do podłoża.
Uwaga!
Podczas pracy zawsze używać pasa naramiennego.
Pas naramienny zaczepić dopiero po uruchomieniu
silnika, podczas pracy na biegu jałowym.
113
PL
474 218_a
Paliwo i środki eksploatacyjne
Wskazówki bezpieczeństwa
Uwaga!
Benzyna jest substancją bardzo łatwo palną
niebezpieczeństwo pożaru!
Benzynę należy mieszać i przechowywać tylko
w przewidzianych do tego celu pojemnikach.
Nie należy używać mieszanki paliwowej przechowywa-
nej dłużej niż 90 dni.
Paliwo należy tankować wyłącznie na świeżym powie-
trzu.
Podczas tankowania nie wolno palić.
Nie należy otwierać zbiornika przy pracującym lub
gorącym silniku.
Uszkodzony zbiornik lub zamknięcie zbiornika należy
wymienić.
Pokrywę zbiornika należy zawsze dobrze zamknąć.
Opróżniać zbiornik benzyny tylko na zewnątrz.
W przypadku wycieku benzyny:
nie uruchamiać silnika,
nie uruchamiać zapłonu,
oczyścić urządzenie.
Przygotowanie mieszanki paliwowej
Stosować paliwo wyłącznie w stosunku 50:1.
1. Benzynę oraz olej do silników 2-suwowych wlać do
odpowiedniego pojemnika zgodnie z danymi zawartymi w tabeli.
2. Obydwa składniki dokładnie wymieszać.
Tabela proporcji mieszanki paliwowej
Proces mieszania Benzyna Olej
50 części benzyny :
1 część oleju
Olej do silników 2-suwowych
1 l 20 ml
3 l 60 ml
5 l 100 ml
Uruchomienie
Uwaga!
Przed uruchomieniem należy zawsze przeprowadzić
kontrolę wzrokową. Nie wolno używać urządzenia z
luźnymi, uszkodzonymi lub zużytymi elementami tnącymi
i/lub elementami mocującymi.
Podkaszarkę eksploatować zawsze z osłoną.
Przestrzegać specycznych dla danego kraju przepisów
dotyczących czasów pracy.
Zawsze stosować się do treści zawartych w dołączonej
instrukcji obsługi producenta silnika.
Uruchamianie silnika
Uwaga!
Nie uruchamiać silnika w zamkniętych pomieszczeniach.
Niebezpieczeństwo zatrucia!
Przed uruchomieniem należy skrócić linkę tnącą do
ugości 13 cm w celu odciążenia silnika.
Pozycje klapy powietrza:
PRZYMKNIĘTA OTWARTA
Zimny start
Uwaga!
Linkę rozrusznika należy zawsze ciągnąć prosto.
Nie dopuścić do nagłego zwinięcia.
1. Przełącznik zapłonu ustawić w pozycji „Start”
(Ilustracja 7).
2. Ustalić pozycję dźwigni przepustnicy:
Przełącznik „Lock off” (2) wcisnąć do środka.
Następnie jednocznie wcisć dźwign
przepustnicy (3) i bloka wigni przepustnicy (4).
Zwolnić przełącznik „Lock off”.
Dźwignia gazu ustawi się na pełen gaz.
3. Klapę powietrza (1) ustawić w pozycji „PRZYMKNIĘTA”
(Ilustracja 8).
4. Pompę paliwa (2) wcisnąć 10 razy.
5. Szybko pociągnąć linkę rozrusznika 3–4 razy na
wprost, aż silnik się uruchomi (zapali).
114
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsług
Instrukcja obsługi
Podczas przycinania i koszenia eksploatować silnik zawsze
w górnym zakresie prędkości obrotowej.
Wskazówki bezpieczeństwa
Uwaga!
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz
ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji oraz
umieszczonych na urządzeniu.
Należy nosić odpowiednią odzież roboczą.
Podczas pracy zwrócić uwagę na pewne oparcie.
Urządzenie obsługiwać zawsze dwoma rękami.
Mechanizm tnący utrzymywać z dala od ciała i odzieży.
Nie dopuszczać osób postronnych do niebezpieczne-
go obszaru.
Podczas pracy urządzenia nie utrzymywać głowicy linki
ponad poziomem kolan.
Podczas koszenia na zboczu stać zawsze poniżej
urządzenia tnącego.
Nie pracować na śliskich pagórkach lub zboczach.
Nie używać urządzenia w pobliżu łatwo palnych płynów
lub gazów – niebezpieczeństwo eksplozji i/lub pożaru!
Po zetknięciu z ciałami obcymi:
wyłączyć silnik,
sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń.
Osoby, które nie są obeznane z kosiarką, powinny
przećwiczyć obchodzenie się z urządzeniem przy
wyłączonym silniku.
Wydłużenie linki tnącej
1. Silnik przełączyć na pełne obroty i głowicę linki
zetknąć z podłożem.
Linka zostanie automatycznie wydłużona.
Nóż w osłonie skraca linkę na odpowiednią
długość.
Czyszczenie osłony
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Skoszoną trawę ostrożnie usunąć śrubokrętem lub
podobnym narzędziem.
Osłonę czyścić regularnie, aby uniknąć przegrzania
rurki rękojeści.
Wyłączyć silnik,
1. Zwolnić dźwignię przepustnicy i pozostawić silnik na
biegu jałowym.
2. Przełącznik zapłonu ustawić w pozycji „STOP”.
Uwaga!
Po wyłączeniu silnik jeszcze pracuje niebezpieczeństwo
zranienia!
6. Po uruchomieniu silnika: Klapę powietrza ustawić
w pozycji „OTWARTA”.
7. Szybko pociągnąć linkę rozrusznika, aż silnik się
uruchomi.
8. Jeśli silnik się nie uruchamia, powtórzyć czynności
1–8.
Ciepły start
1. Przełącznik zapłonu ustawić w pozycji „Start”.
2. Klapę powietrza ustawić w pozycji „OTWARTA”.
3. Dźwignię przepustnicy unieruchomić tak, jak w przy-
padku zimnego startu.
4. Linkę rozrusznika pociągnąć maksymalnie 6
razy – silnik uruchomi się. Dźwignię przepustnicy
przytrzymać całkowicie wciśniętą, aż silnik będzie
spokojnie pracował.
Silnik nie uruchamia się:
Klapę powietrza ustawić w pozycji „OTWARTA”
Linkę rozrusznika pociągnąć 5 razy.
Jeżeli silnik w dalszym ciągu nie uruchamia się:
odczekać 5 minut, a następnie powtórzyć próbę
przy wciśniętej dźwigni przepustnicy.
Stosować się do instrukcji zawartych w części
„Środki zaradcze w przypadku zakłóceń”.
115
PL
474 218_a
Przycinanie
1. Sprawdzić uchwyt i ustalić żądaną wysokość cięcia.
2. Głowicę linki poprowadzić i utrzymać na żądanej
wysokości.
3. Urządzenie przesuwać na boki w sposób podobny do
ruchu wykonywanego sierpem.
4. Głowicę linki utrzymywać cały czas równolegle do
podłoża.
Niskie przycinanie
1. Lekko pochylone urządzenie przesuwać do przodu
tak, aby poruszało się w niewielkiej odległości od
podłoża.
2. Przycinać zawsze z dala od ciała.
Przycinanie przy ogrodzeniach i fundamentach
Uwaga!
Nie dotykać budynków niebezpieczeństwo
odrzucenia!
1. Urządzenie prowadzić powoli i ostrożnie, nie
uderzając linką w przeszkody.
Przycinanie wokół pni drzew
1. Urządzenie ostrożnie i powoli prowadzić wokół pnia
drzewa tak, aby linka tnąca nie dotykała kory drzewa.
2. Kosić wokół pnia drzewa od strony lewej do prawej.
3. Trawę i chwasty dotknąć końcówką linki i pochylić
głowicę linki lekko do przodu.
Przycinanie przy murach, fundamentach i drzewach
prowadzi do zwiększonego zużycia linki.
Koszenie
1. Głowicę linki pochylić w prawo pod kątem 30 stopni.
2. Uchwyt ustawić w żądanej pozycji.
Uwaga!
Z obszaru roboczego usunąć ciała obce.
Wyrzucane z dużą siłą ciała obce mogą spowodować
obrażenia ciała/straty materialne.
Koszenie za pomocą noża tnącego
Podczas koszenia noż tnący wykonuje w płaszczyźnie
poziomej ruch po łuku od jednej do drugiej strony.
Uwaga!
Przed użyciem noża tnącego dodatkowo zwrócić uwagę
na:
użycie pasa,
sprawdzenie tarczy tnącej pod kątem prawidłowego
montażu,
stosowanie odziy ochronnej i okularów ochronnych.
Tarcz tnących przeznaczonych do chwastów
nie stosować do przycinania krzewów i młodych
drzew!
Uwaga!
Używać wyłącznie oryginalnych noży i oryginalnego
wyposażenia!
Nieoryginalne części mogą spowodować obrażenia ciała
oraz usterki!
Unikanie odrzutu
Uwaga!
Nie używać noża tnącego w pobliżu stałych przeszkód
– niebezpieczeństwo odrzutu/zranienia!
Zakleszczenie
Gęsta roślinność, młode drzewa lub krzewy mogą
zablokować i zatrzymać tarczę tnącą.
Unikać zablokowania, zwracając uwagę na kierunek
pochylenia krzewów oraz tnąc od przeciwnej strony.
Jeżeli podczas cięcia tarcza tnąca zostanie zatrzymana
przez zaplątany przedmiot,
natychmiast wyłączyć silnik,
utrzymać urządzenie na wysokości, aby tarcza
tnąca nie odskoczyła lub została złamana,
wyrzucić zaplątany materiał.
116
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsług
Konserwacja i pielęgnacja
Filtr powietrza
Uwaga!
Nie eksploatować urządzenia bez ltra powietrza. Filtr
powietrza należy regularnie czyścić. Uszkodzony ltr
powietrza wymienić.
1. Usunąć pokrętło gwiaździste, zdjąć pokrywę i wyjąć
ltr powietrza.
2. Filtr powietrza umyć mydłem i wodą. Nie używać
benzyny!
3. Filtr powietrza pozostawić do wyschnięcia.
4. Filtr powietrza zamontować w odwrotnej kolejności.
Filtr paliwa
Uwaga!
Nie eksploatować urządzenia bez ltra paliwa. Może to
doprowadzić do poważnych uszkodzeń silnika.
1. Wyjąć zamknięcie zbiornika.
2. Paliwo wlać do odpowiedniego pojemnika.
3. Drucianym haczykiem wyciągnąć ltr ze zbiornika.
4. Filtr wyjąć ruchem obrotowym.
5. Wymienić ltr.
Ustawianie gaźnika
Gaźnik jest fabrycznie optymalnie wyregulowany.
Świeca zapłonowa (Ilustracja 9)
Przerwa iskrowa świecy zapłonowej = 0,635mm [0,025“].
1. Świecę zapłonową dokręcić momentem 12-15 Nm.
2. Wtyczkę świecy zapłonowej nałożyć na świecę.
Ostrzenie noża
1. Nóż tnący zdjąć z osłony.
2. Nóż tnący zamocować w imadle i naostrzyć płaskim
pilnikiem. Piłować tylko w jednym kierunku.
Regulacja cięgien elastycznych
Cięgna elastyczne kosy spalinowej zostały wyregulowane
fabrycznie.
W razie znaczącej zmiany położenia „manetki“, może dojść
do rozciągnięcia cięgna elastycznego i tym samym do
usterki działania funkcji przyspieszania.
Gdy narzędzie tnące kosy po uruchomieniu silnika i
odryglowaniu blokady półgazu nie powróci w położenie
spoczynkowe, należy śrubą regulacyjną (ilustracja 10 -a)
wyregulować cięgno elastyczne.
Regulacja ma na celu przywrócenie prawidłowego działania
dźwigni przyspieszenia.
Uwaga!
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń o obracające
się narzędzia tnące!
Cięgna elastyczne regulować wyłącznie przy
wyłączonym silniku
Przed sprawdzeniem działania wyłączyć kosę
Przechowywanie
W przypadku dłuższego przechowywania (przez zimę)
opróżnić zbiornik benzyny.
Opróżniać zbiornik benzyny tylko na zewnątrz.
Przed przechowaniem odczekać, aż silnik ostygnie.
1. Opróżnić zbiornik paliwa.
2. Silnik uruchomić i pozostawić na biegu jałowym, aż
się zatrzyma.
3. Silnik pozostawić do ostygnięcia.
4. Świecę zapłonową odkręcić kluczem do świec.
5. Do komory spalania wlać łyżeczkę oleju do silników
2-suwowych. Aby rozprowadzić olej wewnątrz silnika,
kilkakrotnie powoli pociągnąć linkę rozrusznika.
6. Włożyć świecę zapłonową.
7. Urządzenie dokładnie oczyścić i poddać konserwacji.
8. Urządzenie przechowywać w chłodnym i suchym
miejscu.
Uwaga!
Nie należy przechowywać urządzenia w pobliżu
otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury
niebezpieczeństwo poparzenia lub eksplozji!
117
PL
474 218_a
Uwaga! Niebezpieczeństwo pożaru!
Nie przechowywać zatankowanej maszyny w budynkach,
w których opary benzyny mogą mieć kontakt z otwartym
ogniem lub iskrą!
Obszar silnika, wydechu, skrzynki akumulatora i zbiorni-
ka paliwa musi być wolny od skoszonej trawy, benzyny
i oleju.
Ponowne uruchomienie
1. Usunąć świecę zapłonową.
2. Szybko przeciągnąć linkę rozrusznika, aby usunąć
z komory spalania pozostały olej.
3. Oczyścić świecę zapłonową, sprawdzić przerwę
iskrową, w razie potrzeby wymienić świecę.
4. Urządzenie przygotować do użycia.
5. Zbiornik napełnić prawidłową mieszanką paliwa
i oleju. (50:1).
Utylizacja
Zużytych urządzeń nie
wyrzucać ze śmieciami
domowymi!
Opakowanie, urządzenie i akcesoria są wykonane
z materiałów nadających się do powtórnego
wykorzystania i należy je w odpowiedni sposób
zutylizować.
Środki zaradcze w przypadku zakłóceń
PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ŚRODEK ZARADCZY
Silnik nie uruchamia się. Nieprawidłowy przebieg procesu
uruchamiania.
Zastosować się do treści zawartych w
instrukcji obsługi.
Silnik uruchamia się, ale nie
kontynuuje pracy.
Nieprawidłowa pozycja dźwigni
zasysacza
Dźwignię ustawić na tryb pracy (RUN)
Zanieczyszczona, nieprawidłowo
ustawiona lub nieprawidłowa świeca
zapłonowa
Oczyścić/wyregulować lub wymienić
świecę zapłonową.
Zanieczyszczony ltr paliwa Wymienić ltr
Silnik uruchamia się, ale nie
pracuje z pełną mocą.
Nieprawidłowa pozycja dźwigni
zasysacza
Dźwignię ustawić na tryb pracy (RUN)
Zanieczyszczony ltr powietrza Oczyścić lub wymienić ltr.
Niestabilna praca silnika Zanieczyszczona, nieprawidłowo
ustawiona lub nieprawidłowa świeca
zapłonowa
Oczyścić/wyregulować lub wymienić
świecę zapłonową.
Nadmierna ilość dymu Nieprawidłowa mieszanka paliwowa Stosować prawidłową mieszankę
paliwową (stosunek 50:1).
W przypadku zakłóceń nieujętych w niniejszej tabeli lub zakłóceń, których nie można usunąć samodzielnie, należy
się zwrócić do właściwego serwisu naszej rmy.
AL-KO
236
BG RO PL
Szanowny kliencie AL-KO,
cięgna elastyczne kosy
spalinowej zostały
wyregulowane fabrycznie.
W razie znaczącej zmiany
położenia „manetki“, może
dojść do rozciągnięcia cięgna
elastycznego i tym samym
do usterki działania funkcji
przyspieszania.
Gdy narzędzie tnące kosy
po uruchomieniu silnika i
odryglowaniu blokady półgazu
nie powróci w położenie
spoczynkowe, należy śrubą
regulacyjną (ilustracja -a)
wyregulować cięgno elastyczne.
Regulacja ma na celu
przywrócenie prawidłowego
działania dźwigni
przyspieszenia.
Uwaga!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń o
obracające się narzędzia
tnące!
Cięgna elastyczne
regulować wyłącznie
przy wyłączonym
silniku
Przed sprawdzeniem
działania wyłączyć
kosę
Уважаеми клиенти на AL-KO,
бронираните жила на
Вашата моторна косачка са
предварително фабрично
регулирани.
Ако мястото на „велосипедната
ръкохватка“ се промени
съществено, това може да
доведе до удължаване на
бронираното жило и може да
наруши функционирането на
педала за газта.
Ако режещият инструмент
на косачката не спре след
стартиране и освобождаване
на полугазовия блокиращ
механизъм, бронираното
жило трябва да се донастрои
с регулиращия винт
(Изображение -a).
След това отново е осигурено
правилното функциониране на
педала за газта.
Внимание!
Опасност от нараняване
от въртящи се режещи
инструменти!
Донастройвайте
бронираните жила
само при изключен
двигател
Проверявайте
функционирането
на косачката
единствено когато
тя е в лежащо
положение
Stimate client AL-KO,
tracţiunile Bowden ale
motocositoarei dvs.au fost
prereglate în uzină.
Dacă poziţia „mânerului
bicicletei“ se modică
semnicativ, se poate ajunge
la prelungirea cablului de
tracţiune Bowden şi deci la
perturbarea funcţionării manetei
de acceleraţie.
Dacă după pornirea şi
deblocarea dispozitivului de
blocare a semigazului, scula de
tăiere a coasei nu se opreşte,
este necesară reglarea tracţiunii
Bowden cu şurubul de reglaj
(gura -a).
După aceea se realizează din
nou o funcţionare corectă a
manetei de acceleraţie.
Atenţie!
Pericol de rănire datorită
sculelor tăietoare
rotative!
Reglarea tracţiunilor
Bowden se face doar
cu motorul oprit
Funcţionarea se
verică doar cu
coasa în poziţie
orizontală
PL
255
Deklaracja zgodności EWG
Niniejszym oznajmiamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym
do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE,
normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.
Produkt
Kosa spalinowa ze sprzęgłem
odśrodkowym
Numer seryjny
G2302305
Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Pełnomocnik
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Typ
BC 4535 II
Wytyczne UE
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (13)
2002/88/EG
Normy zharmonizowane
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09
Poziom mocy dźwięku
zmierzony / gwarantowany
BC 4535 II 109 / 113 dB(A)
Ocena zgodności
2000 /14/EG
załącznik V
Kötz, 2010-12-14
Antonio De Filippo, Managing Director
Gwarancja
Ewentualne wady materiałowe lub produkcji urządzenia usuwamy w przepisowym okresie gwarancji braku wad, po-
przez naprawę lub wymianę według naszego wyboru. Okres gwarancji określany jest według przepisów kraju zakupu.
Gwarancja przysługuje tylko wtedy gdy: Gwarancja wygasa gdy:
Obchodzono się odpowiednio z urządzeniem
Przestrzegano instrukcji obsługi
Stosowano oryginalne części zamienne
Próbowano urządzenie naprawiać
Dokonywano zmian technicznych w urządzeniu
Stosowano urządzenie nizgodnie z przeznaczeniem
(np. zawodowe lub komunalne zastosowanie)
Gwarancja nie obejmuje:
Uszkodzeń lakieru wynikłych z normalnego zużycia
Części podlegających zużyciu oznaczonych w wykazie XXX
XXX
(X) w ramkach
Spalonych silników – Dla nich obowiązują odrębne postanowienia gwarancyjne producenta silnika
W przypadku konieczności korzystania z gwarancji proszę się zwrócić do Waszego sprzedawcy lub autoryzowanej
placówki serwisowej z niniejszą deklaracją gwarancji i dowodem zakupu. Udzielenie gwarancji nie ma wpływu na
prawne możliwości roszczeń nabywcy względem sprzedawcy.
────
────
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni