Hoover JOVIS Instrukcja obsługi

Marka
Hoover
Kategoria
odkurzacze przenośne
Model
JOVIS
Typ
Instrukcja obsługi
SUOMI
Lue nämä ohjeet huolellisesti
Tämä tuote on asennettava ja sitä on käytettävä vain sen
alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa näiden ohjeiden
mukaisesti. Käytä tuotetta vain kodin siivoukseen.
Turvatiedot
ÄLÄ kerää imurilla kovia tai teräviä esineitä, tulitikkuja,
kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja tai mitään muutakaan
vastaavaa.
ÄLÄ kerää imurilla liuotinpohjaisia tuotteita tai herkästi
syttyviä nesteitä, kuten puhdistusnesteitä ja bensiiniä, tai
muita kaasuja.
ÄLÄ käytä laitetta, jos se tai seinäliitäntäjohto tai laturiin
johtava johto on viallinen.
ÄLÄ vaihda akkujen tilalle paristoja, joita ei voi ladata.
PUHDISTA usein pölykansi ja suodatinyksikkö, kun keräät
imurilla hienoa pölyä.
PALAUTA laite seinätelineeseen akkujen latauksen jälkeen.
Anna akkujen tyhjentyä ajoittain kokonaan, jotta varmistat
akkujen mahdollisimman pitkän käyttöiän.
ÄLÄ upota imuria nesteeseen.
ÄLÄ kerää imurilla nesteitä (vain kuivaversio).
Sähkövaatimukset
Tämän Hoover-laitteen mukana toimitetaan kaksoiseristetty
akkulaturi, joka soveltuu vain 230 V:n (Isossa-Britanniassa
240 V:n) seinäpistorasiaan. Varmista, että laturin arvokilpi
vastaa käyttämääsi sähköjännitettä.
Ominaisuudet [linkki kuvaan 1]
[1] Kahva
[2] Virtakytkin
[3] Neljä LED-merkkivaloa jäljellä olevan lataustason
ilmaisemista varten
[4] Latauksen LED-merkkivalo
[5] Pölykannen irrotuspainikkeet
[6] Imuaukko
[7] Sisäänvedettävät harjakset
[8] Pölykansi
[9] Lataus-/säilytysalusta
[10] Rakosuutin
[11] Kumilasta (VAIN märkä- ja kuivaversio)
Yksikön säilytys [linkki kuviin 2 ja 3]
Tuote on suunniteltu säilytettäväksi latausalustalla tasaisella
pinnalla [kuva 2] tai pystyasennossa, jos se on kiinnitetty
seinään [kuva 3].
Säilytä laite siististi asettamalla ylimääräinen johto
latausalustan takapuolelle ja tuomalla se esille joko sivulta tai
alhaalta.
SEINÄASENNUS (tarvittavat työkalut: ruuvitaltta ja pora)
1. Aseta latausalusta kiinnityspintaa vasten. Merkitse reikien
keskikohdat.
2. Siirrä alustaa ja poraa sitten halkaisijaltaan 4,8 mm:n reiät.
3. Kiinnitä pistotulpat.
4. Aseta alusta uudelleen paikalleen, kiinnitä ja kiristä ruuvit
ja varmista, että alusta on kiinnitetty tiukasti seinään.
Lataus
Aseta imuri alustaan ja varmista, että suojus peittää tuotteen
takaosan.
HUOMAA: Käytä imurin lataamiseen vain sen mukana
toimitettua laturia.
TÄRKEÄÄ: Lataa imuria vähintään 24 tunnin ajan ennen
ensimmäistä käyttöä.
Virta on katkaistava, kun imuria ladataan.
Latauksen aikana laturi tuntuu kosketettaessa lämpimältä,
mikä on normaalia.
Jos käyttöaika lyhenee toistuvassa käytössä, anna imurin
käydä, kunnes se pysähtyy, ja lataa se sitten uudelleen 24
tunnin ajan. Laite toimii parhaimmin, kun teet tämän
kuukausittain.
Älä koskaan lataa akkuja yli 37 °C:n tai alle 0 °C:n
lämpötilassa.
Käyttö
Poista imuri säilytysalustasta ja kytke imuriin virta painamalla
virtakytkintä ja katkaise virta painamalla virtakytkintä
uudelleen.
Tyhjennä ja puhdista yksikkö ja suodatin jokaisen käytön
jälkeen tai silloin, kun roskia tai nestettä on ensimmäisrajaan
asti.
LED-merkkivalot [kuva 4]
Latauksen punainen LED-merkkivalo syttyy sen merkiksi, että
tuotetta ladataan [a].
Kun imuri on kokonaan ladattu, neljä vihreää LED-merkkivaloa
syttyy ja osoittaa jäljellä olevan lataustason [b]. Kun latausta ei
ole, merkkivalot eivät syty. Vihreiden valojen määrä osoittaa
aina jäljellä olevan varaustason.
Tarvikkeet [linkitetty kuviin 5 ja 6]
Rakosuutin [kuva 5]
Rakosuutinta säilytetään latausalustassa.
Kumilasta (vain märkä- ja kuivaversio) [kuva 5]
Kumilastaa säilytetään latausalustassa. Kiinnitä kumilasta
säiliöön, jossa se toimii nesteiden keräyksen
apuvälineenä.
Sisäänvedettävät harjakset [kuva 6]
Sopivat mainiosti herkkien pintojen, kuten
tietokonenäppäimistön tai pianon kosketinten,
puhdistamiseen. Käyttö: Liu'uta harjaksia eteenpäin tai
vedä harjakset sisään liu'uttamalla niitä taaksepäin.
Märkä keräys (VAIN märkä- ja kuivaversio)
Asenna kumilasta laitteeseen, jossa se toimii nesteiden
keräyksen apuvälineenä.
Kun keräät nesteitä, älä anna säiliön täyttyä yli rajan.
TÄRKEÄÄ: Pidä imuri nesteiden keräyksen aikana ja jälkeen
aina pystyasennossa (suutinpää alaspäin), jotta nestettä ei
läikkyisi tai joutuisi moottoriin. Tyhjennä neste aina säiliöstä
heti käytön jälkeen. Älä kerää imurilla liuotinpohjaisia tai
tulenarkoja nesteitä. Nesteiden keräämisen jälkeen säiliö,
ilmanohjain ja suodatin PITÄÄ kuivata perusteellisesti ja
kumilasta poistaa ennen kuivien roskien keräämistä.
Pölysäiliön ja suodattimen poisto tai vaihto [linkki kuviin
7, 8, 9 ja 10]
TÄRKEÄÄ: Laite toimii parhaimmin, kun puhdistat
suodattimen jokaisen käytön jälkeen.
Pidä imuria pystyasennossa ja paina kahvan molemmin puolin
olevia pölykannen irrotuspainikkeita. Pölykansi irtoaa tuotteen
rungosta [kuva 7].
Pidä pölykantta roskakorin yllä ja käytä suodattimen kahvaa
poistaessasi suodattimen/ilmanohjaimen pölykannesta [kuva 8].
Tyhjennä pölysäiliö ja harjaa pöly ja lika suodattimista [kuva 9].
Säiliö, ilmanohjain (vain märkä ja kuiva) ja suodattimet
voidaan pestä lämpimällä saippuavedellä. Varmista, että ne
kaikki ovat täysin kuivia, ennen kuin asetat ne imuriin.
Aseta suodatin pölysäiliöön [kuva 10] ja pölysäiliö imuriin.
WEEE
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
annetun direktiivin 2002/96/EY (ns. WEEE-direktiivin)
mukaisesti.
Kun varmistat tämän laitteen asianmukaisen loppukäsittelyn,
voit osaltasi estää ympäristöön ja ihmisten terveyteen
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, joita tästä laitteesta syntyvän
romun asiaankuulumaton käsittely saattaisi muuten aiheuttaa.
Laitteessa oleva tunnus osoittaa, ettei tätä laitetta saa
käsitellä kotitalousjätteenä. Laite on vietävä asianmukaiseen
keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä
varten.
Loppukäsittelyssä on noudatettava jätteiden loppukäsittelyä
koskevia paikallisia ympäristömääräyksiä. Voit pyytää
lisätietoja tämän laitteen käsittelystä, hyödyntämisestä ja
kierrätyksestä kotipaikkakuntasi viranomaisilta,
jätehuoltoyritykseltä tai liikkeestä, josta olet ostanut laitteen.
Takuulauseke
Ensimmäisenä vuonna HOOVER-teknikot vaihtavat tai
korjaavat kaikki vialliset osat veloituksetta, lukuun ottamatta
kohtuulliselle kulutukselle alttiita osia, kuten hihnoja, harjoja ja
pusseja. Takuun mukaisen korvauksen saamisen
edellytyksenä on, että sinulla on esittää ostotodistus ja että
laite on toimitettu ja sitä on huollettu ja käytetty HOOVERin
ohjeiden mukaisesti.
Poikkeukset
Tuotetta koskevat välilliset menetykset ja satunnaiset
vahingot.
Kaikki väärästä asennuksesta tai väärinkäytöstä aiheutuvat
viat.
Joku muu kuin Hooverin valtuuttama henkilö on korjannut tai
peukaloinut laitetta.
Laitteeseen on asennettu muita kuin valmistajan alkuperäisiä
osia.
Laitetta on käytetty muualla kuin kotitaloudessa.
Laitteen kanssa on käytetty väärää jännitettä.
Jos HOOVER-tuotteen kanssa ilmenee ongelmia, ota yhteys
lähimpään HOOVER-huoltoliikkeeseen. Takuu ei vaikuta
lakisääteisiin tai tavanomaisiin oikeuksiin. Candy Hoover Oy ei
voi vastata niistä seurauksista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä
laitetta käytetään joihinkin muihin kuin näissä ohjeissa
kuvattuihin tarkoituksiin.
EËËHNIKA
ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ áõôÝò ôéò ïäçãßåò
Ôï ðñïúüí áõôü èá ðñÝðåé íá óõíáñìïëïãçèåß êáé íá
÷ñçóéìïðïéåßôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôï óêïðü ãéá ôïí ïðïßïí
ðñïïñßæåôáé, üðùò áíáöÝñåôáé óôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò. Íá ôï
÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãéá ïéêéáêÞ ÷ñÞóç.
Õðåíèõìßóåéò áóöáëåßáò
ÌÇÍ ìáæåýåôå ìå ôï óêïõðÜêé óêëçñÜ Þ áé÷ìçñÜ
áíôéêåßìåíá, óðßñôá, êáõôÞ óôÜ÷ôç, áðïôóßãáñá Þ Üëëá
ðáñüìïéá áíôéêåßìåíá.
ÌÇÍ ìáæåýåôå ìå ôï óêïõðÜêé äéáëõôéêÜ Þ åýöëåêôá õãñÜ
üðùò õãñÜ êáèáñéóìïý, âåíæßíç êëð., Þ ôïõò áôìïýò ðïõ
áíáäýïõí áõôÜ ôá õãñÜ.
ÌÇÍ ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ åÜí öáßíåôáé åëáôôùìáôéêÞ
Þ åÜí Ý÷åé öèáñåß åßôå ôï êáëþäéï ôïõ óôçñßãìáôïò ôïß÷ïõ
åßôå ï öïñôéóôÞò.
ÌÇÍ áíôéêáèéóôÜôå ôçí ìðáôáñßá íéêåëßïõ-êáäìßïõ ìå ìç
åðáíáöïñôéæüìåíåò ìðáôáñßåò.
ÍÁ êáèáñßæåôå óõ÷íÜ ôï äï÷åßï óêüíçò êáé ôï ößëôñï üôáí
ìáæåýåôå øéëÞ óêüíç.
ÍÁ ôïðïèåôåßôå êáé ðÜëé ôç óõóêåõÞ óôï óôÞñéãìá ôïß÷ïõ
ìåôÜ ôç ÷ñÞóç, þóôå íá åðáíáöïñôßæïíôáé ïé ìðáôáñßåò.
ÐåñéóôáóéáêÜ íá áðïöïñôßæåôå ôåëåßùò ôéò ìðáôáñßåò, ãéá íá
Ý÷ïõí ôç ìÝãéóôç äéÜñêåéá æùÞò.
ÌÇÍ âõèßæåôå ôï óêïõðÜêé ìÝóá óå õãñÜ.
ÌÇÍ ìáæåýåôå õãñÜ (Ìüíï ãéá ôçí Ýêäïóç Óôåñåþí)
ÇëåêôñéêÝò ÁðáéôÞóåéò
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ Hoover óõíïäåýåôáé áðü öïñôéóôÞ
ìðáôáñéþí, ï ïðïßïò äéáèÝôåé äéðëÞ ìüíùóç êáé åßíáé
êáôÜëëçëïò ãéá óýíäåóç ìüíï óå ðñßæá 220V / 230V (240V
ãéá ôï Ç.Â.).
Âåâáéùèåßôå üôé ç ôÜóç ôçò ðáñï÷Þò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò
ôáéñéÜæåé ìå ôçí ôéìÞ ðïõ áíáãñÜöåôáé óôçí ðéíáêßäá ôïõ
öïñôéóôÞ.
×áñáêôçñéóôéêÜ [ÄéÜãñáììá 1]
[1] ×åéñïëáâÞ
[2] Äéáêüðôçò Ýíáñîçò/ôåñìáôéóìïý ëåéôïõñãßáò (On/off)
[3] 4 åíäåéêôéêÝò ëõ÷íßåò åðéðÝäïõ öüñôéóçò
[4] ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá öüñôéóçò
[5] ÐëÞêôñá áðåëåõèÝñùóçò ôïõ äï÷åßïõ óêüíçò
[6] Óôüìéï áíáññüöçóçò
[7] Óõñüìåíç âïýñôóá
[8] Äï÷åßï óêüíçò
[9] ÂÜóç öüñôéóçò/áðïèÞêåõóçò
[10]Ñýã÷ïò
[11]Ëáóôé÷Ýíéï åîÜñôçìá (ÌÏÍÏ ãéá ôçí Ýêäïóç
Õãñþí/Óôåñåþí)
ÁðïèÞêåõóç [ÄéáãñÜììáôá 2 & 3]
Ôï ðñïúüí åßíáé ó÷åäéáóìÝíï ãéá íá ôïðïèåôåßôáé óôç âÜóç
öüñôéóçò óå åðßðåäç åðéöÜíåéá [ÄéÜãñáììá 2] Þ êáôáêüñõöá
[ÄéÜãñáììá 3].
Ãéá ôáêôéêÞ áðïèÞêåõóç, ôõëßîôå ôï êáëþäéï ðïõ ðåñéóóåýåé
óôï ðßóù ìÝñïò ôçò âÜóçò öüñôéóçò, ìå ôï Üêñï íá
ðñïåîÝ÷åé áðü ôï ðëÜé Þ áðü ôï êÜôù ìÝñïò.
ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ ÓÔÏÍ ÔÏÉ×Ï (Áðáéôïýìåíá åñãáëåßá:
Êáôóáâßäé êáé ôñõðÜíé)
1. ÔïðïèåôÞóôå ôç âÜóç öüñôéóçò ðÜíù óôçí åðéöÜíåéá
ôïõ ôïß÷ïõ. Óçìåéþóôå ôá êÝíôñá ãéá ôéò ïðÝò óôïí
ôïß÷ï.
2. ÌåôáêéíÞóôå ôç âÜóç êáé óôç óõíÝ÷åéá áíïßîôå ïðÝò
ôùí 4,8 ÷éëéïóôþí ìå ôï ôñõðÜíé.
3. ÔïðïèåôÞóôå ïýðá.
4. ÔïðïèåôÞóôå îáíÜ ôç âÜóç, ôïðïèåôÞóôå êáé óößîôå ôéò
âßäåò êáé âåâáéùèåßôå üôé ç âÜóç åßíáé êáëÜ
óôåñåùìÝíç óôïí ôïß÷ï.
Öüñôéóç
ÔïðïèåôÞóôå ôï óêïõðÜêé óôç âÜóç öüñôéóçò êáé
âåâáéùèåßôå üôé êáëýðôåôáé ìüíï ôï ðßóù ìÝñïò ôïõ
ðñïúüíôïò. Óçìåßùóç: Ãéá åðáíáöüñôéóç, íá ÷ñçóéìïðïéåßôå
ìüíïí ôï öïñôéóôÞ ðïõ ðáñÝ÷åôáé ìå ôï óêïõðÜêé.
ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: Ðñéí áðü ôçí ðñþôç ÷ñÞóç, öïñôßóôå ôï
óêïõðÜêé åðß 24 þñåò ôïõëÜ÷éóôïí.
ÊáôÜ ôç öüñôéóç, ï äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò
ðñÝðåé íá åßíáé êëåéóôüò (OFF). Åßíáé öõóéïëïãéêü ï
öïñôéóôÞò íá èåñìáßíåôáé êáôÜ ôç öüñôéóç.
ÅÜí ï ÷ñüíïò ëåéôïõñãßáò ìåéþíåôáé ìåôÜ ôçí
åðáíáëáìâáíüìåíç ÷ñÞóç, áöÞóôå ôï óêïõðÜêé óå
ëåéôïõñãßá ìÝ÷ñéò üôïõ óôáìáôÞóåé, óôç óõíÝ÷åéá
åðáíáöïñôßóôå ôï ãéá 24 þñåò êáé åðáíáëáìâÜíåôå ôçí ßäéá
äéáäéêáóßá êÜèå ìÞíá ãéá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá.
ÐïôÝ ìçí öïñôßæåôå ôéò ìðáôáñßåò óå èåñìïêñáóßá
õøçëüôåñç áðü 37°C Þ ÷áìçëüôåñç áðü 0°C.
Ôñüðïò ÷ñÞóçò
ÁöáéñÝóôå ôï óêïõðÜêé áðü ôç âÜóç áðïèÞêåõóçò êáé ðéÝóôå
ìßá öïñÜ ôï äéáêüðôç ëåéôïõñãßáò óôç èÝóç Ýíáñîçò (ÏÍ)
ãéá íá áíÜøåé êáé îáíÜ óôç èÝóç ôåñìáôéóìïý (OFF) ãéá íá
óâÞóåé. ÁäåéÜæåôå êáé êáèáñßæåôå ôç óõóêåõÞ êáé ôï ößëôñï
ìåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç Þ üôáí ôá áðïññßììáôá Þ ôá õãñÜ
öôÜíïõí óôçí Ýíäåéîç ìÝãéóôçò óôÜèìçò ãåìßóìáôïò.
ÅíäåéêôéêÝò ëõ÷íßåò (ÄéÜãñáììá 4)
Ç êüêêéíç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá öüñôéóçò èá áíÜøåé,
õðïäåéêíýïíôáò üôé ç óõóêåõÞ öïñôßæåé [a]. ¼ôáí ôï
óêïõðÜêé öïñôéóôåß ðëÞñùò, ïé 4 ðñÜóéíåò åíäåéêôéêÝò
ëõ÷íßåò åðéðÝäïõ öüñôéóçò èá áíÜøïõí [b]. ¼ôáí ôï
óêïõðÜêé áðïöïñôéóôåß ðëÞñùò, äåí èá áíÜâåé êáìßá
åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá. Ôï åðßðåäï öüñôéóçò èá õðïäåéêíýåôáé
êÜèå öïñÜ áðü ôïí áñéèìü ôùí áíáììÝíùí ðñÜóéíùí
åíäåéêôéêþí ëõ÷íéþí.
ÅîáñôÞìáôá [ÄéáãñÜììáôá 5 & 6]
Ñýã÷ïò [ÄéÜãñáììá 5]
Ôï ñýã÷ïò åßíáé áðïèçêåõìÝíï óôç âÜóç öüñôéóçò.
Ëáóôé÷Ýíéï åîÜñôçìá (Ìüíï ãéá ôçí Ýêäïóç
Õãñþí/Óôåñåþí) [ÄéÜãñáììá 5]
Ôï Ëáóôé÷Ýíéï åîÜñôçìá åßíáé áðïèçêåõìÝíï óôç âÜóç
öüñôéóçò. ÔïðïèåôÞóôå ôï ëáóôé÷Ýíéï åîÜñôçìá óôç
óõóêåõÞ ãéá ôçí ðåñéóõëëïãÞ õãñþí.
Óõñüìåíç âïýñôóá [ÄéÜãñáììá 6]
ÉäáíéêÞ ãéá ôïí êáèáñéóìü ëåðôþí åðéöáíåéþí üðùò
ðëÞêôñá õðïëïãéóôÞ Þ ðéÜíïõ.
Ãéá íá ôçí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå: ÓýñåôÝ ôçí ðñïò ôá åìðñüò Þ
ðñïò ôá ðßóù.
ÐåñéóõëëïãÞ Õãñþí (ÌÏÍÏ ãéá ôçí Ýêäïóç Õãñþí/Óôåñåþí)
ÔïðïèåôÞóôå ôï ëáóôé÷Ýíéï åîÜñôçìá óôç óõóêåõÞ ãéá ôçí
ðåñéóõëëïãÞ õãñþí.
¼ôáí ðåñéóõëëÝãåôå õãñÜ, ìçí îåðåñíÜôå ôçí Ýíäåéîç
ìÝãéóôçò óôÜèìçò ãåìßóìáôïò.
ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: Íá êñáôÜôå ðÜíôá ôï óêïõðÜêé êÜèåôá (ìå ôï
áêñïóôüìéï ðñïò ôá êÜôù) êáôÜ ôç äéÜñêåéá êáé ìåôÜ ôçí
ðåñéóõëëïãÞ õãñþí, ãéá íá áðïöýãåôå ôá ðéôóéëßóìáôá êáé
ãéá íá ìçí ìðåé õãñü óôï ìïôÝñ. Íá áäåéÜæåôå ðÜíôá ôï õãñü
áðü ôï äï÷åßï áìÝóùò ìåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç. Ìçí ìáæåýåôå
äéáëõôéêÜ Þ åýöëåêôá õãñÜ Þ âåíæßíç. ÌåôÜ ôçí ðåñéóõëëïãÞ
ôùí õãñþí, ÐÑÅÐÅÉ íá óôåãíþíåôå êáëÜ ôï äï÷åßï, ôï
êÜëõììá ößëôñïõ êáé ôï ößëôñï êáé ðñÝðåé íá áöáéñåßôå ôï
ëáóôé÷Ýíéï åîÜñôçìá ðñéí ìáæÝøåôå óôåãíÞ óêüíç.
Äï÷åßï óêüíçò & ößëôñï, áöáßñåóç Þ áíôéêáôÜóôáóç
[ÄéáãñÜììáôá 7, 8, 9 & 10]
ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: ãéá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá, êáèáñßæåôå ôï
ößëôñï ìåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç.
Êñáôþíôáò ôï óêïõðÜêé êÜèåôá, ðáôÞóôå êáé ôá äýï ðëÞêôñá
áðåëåõèÝñùóçò ôïõ äï÷åßïõ óêüíçò, óôçí êÜèå ðëåõñÜ ôçò
÷åéñïëáâÞò êáé áöáéñÝóôå ôç äéÜôáîç ôïõ äï÷åßïõ óêüíçò
áðü ôï êõñßùò óþìá ôïõ ðñïúüíôïò [ÄéÜãñáììá 7].
ÊñáôÞóôå ôï äï÷åßï óêüíçò ðÜíù áðü êáëÜèé áðïññéììÜôùí
êáé ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôç ÷åéñïëáâÞ ôïõ ößëôñïõ ãéá íá
áöáéñÝóåôå ôï ößëôñï/êÜëõììá ößëôñïõ áðü ôï äï÷åßï
óêüíçò [ÄéÜãñáììá 8].
ÁäåéÜóôå ôï äï÷åßï óêüíçò. Âïõñôóßóôå ôç óêüíç êáé ôá
õðïëåßììáôá áðü ôá ößëôñá [ÄéÜãñáììá 9].
Ìðïñåßôå íá ðëýíåôå ôá ößëôñá, ôï äï÷åßï óêüíçò êáé ôï
êÜëõììá ößëôñïõ (Ìüíï ãéá ôçí Ýêäïóç Õãñþí/Óôåñåþí) ìå
æåóôÞ óáðïõíÜäá êáé âåâáéùèåßôå üôé Ý÷ïõí óôåãíþóåé
åíôåëþò ðñéí ôá åðáíáôïðïèåôÞóåôå óôï óêïõðÜêé.
ÔïðïèåôÞóôå êáé ðÜëé ôï ößëôñï óôï äï÷åßï óêüíçò
[ÄéÜãñáììá 10] êáé åðáíáóõíáñìïëïãÞóôå ôï äï÷åßï óêüíçò
óôï óêïõðÜêé.
ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ öÝñåé ôç óÞìáíóç ðïõ õðïäåéêíýåé ç
ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá 2002/96/ÅÊ, ðåñß ÁðïâëÞôùí Çëåêôñéêïý
êáé Çëåêôñïíéêïý Åîïðëéóìïý (ÁÇÇÅ).
Ç óùóôÞ áðüññéøç ôïõ ðñïúüíôïò èá áðïôñÝøåé ôéò ðéèáíÝò
áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò óôï ðåñéâÜëëïí êáé ôçí áíèñþðéíç
õãåßá, ïé ïðïßåò ðéèáíüí íá ðñïêýøïõí áðü ôçí áêáôÜëëçëç
áðüññéøç ôïõ ðñïúüíôïò. Ç óÞìáíóç ôïõ ðñïúüíôïò
åðéóçìáßíåé üôé ôï óõãêåêñéìÝíï ðñïúüí äåí ðñÝðåé íá
áðïññßðôåôáé ìáæß ìå ôá ïéêéáêÜ áðïññßììáôá. Áíôßèåôá, èá
ðñÝðåé íá ðáñáäïèåß óå êáôÜëëçëï ÷þñï ðåñéóõëëïãÞò ãéá
ôçí áíáêýêëùóç ôïõ çëåêôñéêïý êáé çëåêôñïíéêïý
åîïðëéóìïý.
Ç áðüññéøç ôïõ ðñïúüíôïò èá ðñÝðåé íá ãßíåé óýìöùíá ìå
ôïõò åèíéêïýò ðåñéâáëëïíôéêïýò êáíïíéóìïýò ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôçí áðüññéøç áðïâëÞôùí. Ãéá ðåñéóóüôåñåò
ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðåîåñãáóßá, ôçí áðïêïìéäÞ êáé
ôçí áíáêýêëùóç ôïõ ðñïúüíôïò, åðéêïéíùíÞóôå ìå ôçí ôïðéêÞ
äçìïôéêÞ áñ÷Þ, ôçí õðçñåóßá áðïêïìéäÞò áðïññéììÜôùí Þ ôï
êáôÜóôçìá áðü ôï ïðïßï áãïñÜóáôå ôï ðñïúüí.
ÄÞëùóç Åããýçóçò
Ç íÝá óáò óõóêåõÞ óõíïäåýåôáé áðü ðëÞñç åããýçóç ç ïðïßá
éó÷ýåé ãéá 24 ìÞíåò áðü ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜò êáé êáëýðôåé
çëåêôñïëïãéêÝò êáé ìç÷áíéêÝò âëÜâåò åêôüò áðü:
á) ÂëÜâåò ðïõ ðñïêáëïýíôáé ëüãù åóöáëìÝíçò
åãêáôÜóôáóçò Þ êáêÞò ÷ñÞóçò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò Þ ôõ÷áßáò
æçìéÜò.
â) ÅðéóêåõÝò Þ ðáñåìâÜóåéò óôï ìç÷Üíçìá áðü Üôïìá ðïõ
äåí åßíáé åîïõóéïäïôçìÝíá áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ íá
åêôåëïýí åñãáóßåò óÝñâéò.
ã) ÁíôáëëáêôéêÜ ðïõ ôïðïèåôÞèçêáí óôï ìç÷Üíçìá êáé äåí
åßíáé ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ ôïõ êáôáóêåõáóôÞ.
ä) Ìç ïéêéáêÞ ÷ñÞóç ôïõ ìç÷áíÞìáôïò.
å) Ëåéôïõñãßá óå ëáíèáóìÝíç ôÜóç.
Ïé ðáñáðÜíù õðïäåßîåéò äåí åðçñåÜæïõí ôá íüìéìá
äéêáéþìáôÜ óáò.
¼ôáí ðñïâÜëëåôå ïðïéáäÞðïôå áîßùóç ìå âÜóç ôïõò üñïõò
ôçò ðáñïýóáò åããýçóçò, èá ðñÝðåé íá ðñïóêïìßæåôå ôï
ôéìïëüãéï ðþëçóçò Þ ôçí áðüäåéîç áãïñÜò.
РУССКИЙ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
Изделие предназначено для установки и использования
исключительно по своему прямому назначению,
описанному в настоящей инструкции. Используйте прибор
только для домашней уборки.
Внимание
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие для всасывания твердых или
острых предметов, спичек, горячей золы и пепла,
сигаретных окурков и проч.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие для всасывания продуктов, в
состав которых входят растворители или
легковоспламеняющиеся жидкости, в частности, жидкие
моющие средства, бензин и т.п., а также их пары.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ неисправным изделием. Не используйте
прибор с неисправным электрическим кабелем или
поврежденным зарядным устройством.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ вместо блока питания не
подзаряжаемые аккумуляторные батареи. ПРИ УБОРКЕ
мелкой пыли чаще очищайте мусоросборник и
фильтрующий элемент. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
установите прибор в зарядное устройство. Время от
времени полностью разряжайте аккумуляторы, чтобы
продлить срок их службы.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус изделия в жидкость. Для
влажной чистки используйте соответствующую насадку на
прибор.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор для влажной уборки
(только для изделий для сухой чистки).
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Данное изделие т.м. Hoover имеет зарядное устройство,
оснащенное двойной изоляцией, которое предназначено
для включения в электрическую сеть напряжением 220В
(240В для Великобритании). Перед использованием
прибора убедитесь, что данные, приведенные на заводской
табличке зарядного устройства, соответствуют Вашей
электрической сети.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[1] Рукоятка
[2] Выключатель (Вкл./Выкл.)
[3] Четыре световых индикатора уровня зарядки
аккумуляторов
[4] Световой индикатор подзарядки
[5] Клавиши отсоединения мусоросборника
[6] Всасывающая горловина
[7] Выдвигаемая щетка
[8] Мусоросборник
[9] Кронштейн/зарядное устройство
[10] Насадка щелевая
[11] Насадка для влажной чистки (только для моделей для
сухой и влажной чистки)
КРОНШТЕЙН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИБОРА [рис. 2 и 3]
Изделие следует хранить в специальном кронштейне,
которое одновременно служит зарядным устройством.
Кронштейн устанавливается на ровную поверхность
горизонтально [см. рис. 2] или вертикально [см. рис. 3].
Для удобства избыток питающего провода можно намотать
на катушку с обратной стороны кронштейна/ зарядного
устройства и вывести сбоку или снизу.
КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ
1. Приложите кронштейн/зарядное устройство к стене.
Отметьте на стене центр каждого крепежного
отверстия.
2. Отложите кронштейн. Просверлите в отмеченных
точках отверстия 4,8 мм.
3. Вставьте в отверстия вкладыши.
4. Установите кронштейн в намеченное положение,
вставьте в отверстия саморезы, затяните. Проверьте
прочность крепления.
ПОДЗАРЯДКА
Установите прибор в кронштейн. Удостоверьтесь, что
задняя часть изделия плотно прилегает к кронтшейну.
ВАЖНО: для подзарядки прибора используйте только
штатное зарядное устройство, которым оно комплектуется
при продаже.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИБОР НЕОБХОДИМО ПРОДЕРЖАТЬ В ЗАРЯДНОМ
УСТРОЙСТВЕ НЕ МЕНЕЕ СУТОК (24 ЧАСА).
Во время зарядки выключатель (Вкл./Выкл.) на приборе
должен оставаться в положении Выкл. (англ. «off»).
Само зарядное устройство должно быть постоянно
включено в электрическую розетку. Во время зарядки
корпус зарядного устройства нагревается – это нормально.
Если после частого использования время работы прибора
заметно сокращается, используйте прибор до полной
остановки, затем поставьте на зарядку на сутки (24 часа).
Рекомендуем повторять операцию раз в месяц для
продления срока службы аккумуляторов. Не заряжайте
аккумуляторные батареи при температуре воздуха выше
37°С и ниже 0°С.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Извлеките прибор из кронштейна/зарядного устройства.
Установите выключатель в положение Вкл. (англ. «on»). Для
выключения прибора установите выключатель в положение
Выкл. (англ. «off»). Очищайте мусоросборник и фильтр после
каждого использования прибора, или когда объем мусора и
жидкой грязи достигнет максимума.
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПОДЗАРЯДКИ [см. рис. 4]
Световой индикатор красного цвета означает, что идет
подзарядка прибора.
Когда пылесос полностью заряжен, все четыре световых
индикатора уровня зарядки будут гореть зеленым светом [б].
При нулевом уровне зарядки ни один световой индикатор
не горит.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ [см. рис. 5 и 6]
Насадка щелевая [рис 5]
Щелевая насадка хранится в специальном гнезде на
кронштейне/зарядном устройстве.
Насадка для влажной чистки (только для моделей для
сухой и влажной чистки, см. Фото 5)
Насадка хранится в специальном гнезде на
кронштейне/зарядном устройстве. Для использования
установите на горловину пылесоса.
Выдвигаемая щетка [рис. 6]
Рекомендуется для чистки чувствительных
поверхностей. Для использования выдвиньте
соответствующую клавишу. Чтобы убрать щетку,
верните клавишу в исходное положение.
ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА (только для моделей для сухой и
влажной чистки)
Установите на горловину пылесоса насадку для влажной
чистки. Во время уборки следите, чтобы объем
всасываемой жидкости не превысил максимально
допустимого уровня.
Важно: Чтобы жидкость не пролилась наружу и не попала в
двигатель, во время использования и по окончании уборки
прибор следует держать строго вертикально (оконечником
насадки вниз). Удаляйте жидкость из мусоросборника сразу
после уборки. Запрещается использовать прибор для
уборки жидкостей, содержащих растворители,
легковоспламеняющиеся и горючие вещества.
После каждой влажной уборки обязательно полностью
просушите мусоросборник, дефлектор и фильтр. Не
забудьте снять насадку для влажной уборки, если Вы
собираетесь производить только сухую чистку.
МУСОРОСБОРНИК И ФИЛЬТР: ОТСОЕДИНЕНИЕ И
УСТАНОВКА [рис. 7, 8, 9 и 10]
ВАЖНО: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАИЛУЧШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЩАТЕЛЬНО ОЧИЩАЙТЕ ДЕФЛЕКТОРИ
ФИЛЬТР ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА.
Удерживая прибор в вертикальном положении, нажмите
клавишу сбоку на рукоятке.
Мусоросборник отсоединится от корпуса прибора [рис. 7].
Удерживая мусоросборник над мусорным контейнером,
при помощи специальной ручки извлеките из
мусоросборника фильтр/дефлектор [рис. 8].
Опорожните мусоросборник, очистите фильтр от пыли [рис.
9].
Мусоросборник, дефлектор и фильтр можно мыть в теплой
воде с мылом. В этом случае перед следующим
использованием их нужно обязательно полностью
просушить. Установите дефлектор и фильтр в
мусоросборник (рис. 10), присоедините мусоросборник к
корпусу прибора.
WEEE
В соответствии с Европейским стандартом 2002/96/СЕ об
утилизации электрического и электронного оборудования
данное изделие маркировано знаком WEEE. Маркировка
WEEE означает, что по окончании срока службы изделие не
может направляться в обычные бытовые отходы, а должно
сдаваться на специальный пункт утилизации электрического
и электронного оборудования. За дополнительной
информацией обращайтесь в территориальные органы по
охране окружающей среды.
Гарантия
В течение 2х лет с даты приобретения изделия центры
технического обслуживания Hoover обязуются произвести
замену или ремонт дефектных компонентов за
исключением ломающихся и расходных материалов, щеток
и мусоросборников.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
Утеря или случайное повреждение изделия.
Неисправности, обусловленные неправильной установкой
или ненадлежащим использованием прибора.
Ремонт конструктивных узлов прибора, выполненный
лицами, не имеющими авторизации изготовителя на
оказание услуг по сервисному обслуживанию.
Использование не оригинальных запасных частей.
Использование прибора не по прямому назначению.
Включение прибора в электрическую сеть с ненадлежащим
электрическим напряжением. По всем вопросам
технического обслуживания обращайтесь в ближайший
авторизованный сервисный центр.
Компания HOOVER не несет ответственность за
последствия иного применения изделия, нежели описано в
настоящей инструкции.
POLSKI
PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ
Produkt musi być złożony zgodnie z niniejszą instrukcją i
może być wykorzystywany jedynie do celów w niej
określonych. Tylko do odkurzania pomieszczeń
mieszkalnych.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
NIE WOLNO zanurzać całego odkurzacza w cieczach, lecz
tylko końcówkę roboczą Pojemnika.
NIE WOLNO wciągać odkurzaczem większych ilości cieczy.
NIE WOLNO wciągać odkurzaczem twardych lub ostrych
przedmiotów, zapałek, gorącego popiołu, niedopałków
papierosów ani innych podobnych przedmiotów.
NIE WOLNO wciągać odkurzaczem produktów zawierających
rozpuszczalniki ani cieczy łatwopalnych, jak np. płyny
czyszczące, benzyna, itp. ani ich oparów.
NIE WOLNO używać urządzenia, jeżeli wydaje się być
uszkodzone albo jeśli uszkodzony jest przewód lub
ładowarka.
NIE WOLNO zamiast akumulatorów niklowo-kadmowych
zakładać baterii, których nie można ładować.
NALEŻY często czyścić Pojemnik oraz zespół filtrów, jeżeli
odkurzany jest drobny proszek.
NALEŻY po użyciu urządzenia włożyć je do ładowarki
ściennej w celu doładowania baterii. Od czasu do czasu
należy zupełnie rozładować akumulator, aby zapewnić
maksymalną żywotność.
Wymagania elektryczne:
Niniejsze urządzenie marki Hoover posiada podwójnie
izolowaną ładowarkę akumulatorów, dostosowaną tylko do
gniazdek typu 230 V (w Wielkiej Brytanii 240 V). Sprawdź, czy
parametry prądu podane na tabliczce znamionowej ładowarki
odpowiadają charakterystyce dostępnej sieci.
ELEMENTY URZĄDZENIA [diagram 1]
[1] Rączka
[2] Włącznik
[3] Lampka poziomu naładowania
[4] Lampka kontrolna ładowania
[5] Przycisk otwarcia pojemnika
[6] Otwór ssący
[7] Szczotka wysuwana
[8] Pojemnik na kórz
[9] Uchwyt z ładowarką
[10] Końcówka szczelinowa
[11] Końcówka gumowa (tylko wersja Wet& Dry)
PRZECHOWYWANIE [diagram 2&3]
Urządzenie zaprojektowane jest tak, że może być umieszczone
w ładowarce leżącej płasko lub zamontowanej pionowo. Dla
lepszej estetyki zwiń nadmiar przewodu zasilającego z tyłu
ładowarki i wyprowadź go jednym z otworów znajdujących się
z boków i z dołu obudowy ładowarki.
MONTAŻ NAŚCIENNY (POTRZEBNE NARZĘDZIA:
ŚRUBOKRĘT I WIERTARKA)
1. Przyłóż ładowarkę do powierzchni gdzie ma być
zamontowana. Zaznacz środki otworów.
2. Odłóż ładowarkę i wywierć przy pomocy wiertarki
otwory o średnicy 4,8 mm.
3. Wsuń do otworów kołki rozporowe.
4. Ponownie przyłóż ładowarkę do ściany, włóż wkręty,
dokręć je i sprawdź, czy ładowarka jest solidnie
przymocowana do ściany.
PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA
1. Przytrzymaj urządzenie za uchwyt i ruchem w dół wsuń
je do ładowarki
2. Sprawdź, czy zapaliła się czerwona dioda informująca,
że trwa ładowanie.
ŁADOWANIE
UWAGA: Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie
ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem.
WAŻNE: PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ODKURZACZA
ŁADUJ GO PRZEZ PRZYNAJMNIEJ 24 GODZINY.
Podczas ładowania wyłącznik główny musi być ustawiony w
pozycji OFF (wyłączony).
Ładowarka musi być cały czas podłączona do gniazdka
zasilania.
Podczas ładowania ładowarka może się rozgrzewać.
Jeżeli po kolejnych użyciach czas działania odkurzacza ulega
skróceniu, włącz go i poczekaj do całkowitego rozładowania
akumulatora, a następnie ładuj go przez 24 godziny. Aby
uzyskać najlepsze rezultaty powtarzaj tę czynność raz w
miesiącu.
WAŻNE: Nigdy nie wolno ładować baterii w temperaturze
powyżej 37°C lub poniżej 0°C.
JAK UŻYWAĆ ODKURZACZA
STOSOWANIE: Wyjmij odkurzacz z ładowarki, ustaw
wyłącznik główny w położenie ON (włączony). Opróżnij i
wymyj urządzenie oraz filtr po każdym użyciu lub gdy odpady
bądź ciecz przekroczy poziom maksymalny.
LAMPKA KONTROLN ŁAODOWANIA [diagram 4]
Lampka kontrolna ładowania będzie świeciła na czerwono
kiedy urządzenie jest ładowane. Kiedy akumulatory zostaną
naładowane do końca lampka zmieni kolor na zielony.
Poziom naładowania urządzenie jest sygnalizowany przez
ilość świecących lampek na kolor zielony.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE [diagram 5&6]
Końcówka szczelinowa [5]
Końcówka szczelinowa umieszczona jest w uchwycie
Końcówka gumowa (tylko wersja odkurzacza Wet&Dry)
[5]
Końcówka gumowa umieszczona jest w uchwycie.
Używaj końcówki gumowej do zbierania płynów.
Szczotka wysuwana [6]
Używaj do czyszczenia delikatnych powierzchni takich
jak klawiatura komputera, pianina itp.
ŚCIĄGANIE PŁYNÓW (tylko wersja Wet& Dry)
Końcówkę gumową przechowuje się w podstawie ładowarki.
Załóż końcówkę gumową na dyszę pojemnika, aby ułatwić
zbieranie cieczy. Do dopuszczaj do przekraczania poziomu
maksymalnego.
Ważne: Podczas zbierania płynów i potem należy zawsze
utrzymywać urządzenie w położeniu pionowym (z końcówką
skierowaną ku dołowi), aby uniknąć przeciekania cieczy lub
przedostania się cieczy do silnika.
Zawsze należy opróżniać Pojemnik natychmiast po użyciu.
Nie wolno wciągać urządzeniem żadnych roztworów na bazie
rozpuszczalników ani cieczy łatwopalnych. Po zebraniu
cieczy a przed rozpoczęciem odkurzania suchych pyłów
BEZWZGLĘDNIE należy dokładnie wysuszyć pojemik, filtr i
usunąć końcówkę gumową do szyb.
POJEMNIK NA KURZ ORAZ FILTR: DEMONTAŻ i
ZAKŁADANIE [diagram 7,8,9 & 10]
WAŻNE: ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE REZULTATY, NALEŻY
OCZYŚCIĆ POJEMNIK I FILTR PO KAŻDYM UŻYCIU.
Trzymając urządzenie w położeniu pionowym należy
nacisnąć przycisk otwarcia pojemnika i odłączyć pojemnik.[7]
Ostrożnie zdjąć filtr i zaślepkę pojemnika.[8] Opróżnić
Pojemnik.
Zmieść kurz i zanieczyszczenia z filtra lub wytrzepać filtr do
kosza na śmieci.[9]
Pojemnik, zaślepkę i filtr można myć w ciepłej wodzie z
mydłem. Przed ponownym założeniem tych części do
odkurzacza należy sprawdzić, czy są one zupełnie
wysuszone.
Włożyć zaślepkę i filtr do pojemnika i założyć ponownie
pojemnik do odkurzacza.
Utylizowanie zużytych akumulatorów Jeśli nie da się już
naładować akumulatora, należy wyjąć cały zestaw
akumulatora niklowo-kadmowego z urządzenia i utylizować
go we właściwy sposób.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Gwarancja
Niniejsze urządzenie przez okres 24 miesięcy od daty
nabycia jest objęte pełną gwarancją na awarie elektryczne i
mechaniczne z wyjątkiem:
a) uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu,
nieprawidłowego używania urządzenia lub powstałych
wskutek wypadku.
b) sytuacji, gdy napraw urządzenia lub ingerencji w
urzadzenniu dokonała osoba nieuprawniona przez
producenta do wykonywania tego typu usług.
c) przypadku gdy jakiekolwiek części zamontowane do
urządzenia nie są oryginalnymi częściami producenta.
d) używania urządzenia poza gospodarstwem domowym.
e) używania urządzenia przy niewłaściwym napięciu.
Powyższe postanowienia nie ograniczają ustawowych
uprawnień właściciela.Przy składaniu roszczeń na warunkach
niniejszej gwarancji należy obowiązkowo przedłożyć
rachunek lub paragon.
ČESKY
Přečtěte si, prosím, důkladně niže uvedené pokyny
Tento vysavač se musí sestavit a používat pouze k účelům,
pro něž je určen a které jsou popsány v těchto pokynech.
Používejte jej pouze k čištění v domácnosti.
Bezpečnostní upozornění
NIKDY nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky,
horký popel, nedopalky cigaret nebo jiný odpad podobného
charakteru.
NIKDY nevysávejte kapaliny na bázi ředidel nebo hořlavé
kapaliny, jako například čistící prostředky, benzín apod. nebo
jejich výpary.
NIKDY vysavač nepoužívejte, pokud jeví známky poruchy
nebo pokud je poškozený napájecí kabel nebo nabíječka.
NIKDY neinstalujte do držáku baterií běžné baterie, které
nelze dobíjet.
Při vysávání jemného prachu ČASTO čistěte nádobu na
nečistoty a blok filtru.
Po použití
ZAPOJTE spotřebič do nabíječky, aby se dobily
akumulátorové baterie. Abyste dosáhli maximálni živostnosti
baterií, přiležitostně je zcela vybijte.
NIKDY neponořujte celý vysavač do kapalin.
NIKDY nevysávejte kapaliny (platí pro suché vysávaní).
Požadavky na elektrické napájení
Tento vysavač Hoover je vybaven akumulátorovou nabíječkou
s dvojitou izolací, kterou lze zapojit pouze do zásuvky s
napájecím napětím 230 V. Zkontrolujte, zda údaje na štítku
nabíječky odpovídjí hodnotám síťového napájení.
Popis [viz obr.1]
[1] Rukojeť
[2] Vypínač
[3] Čtyři kontrolky LED zbytkové úrovnč nabití
[4] Kontrolka dobíjení
[5] Tlačitko uvolněni nádoby na nečistoty
[6] Sací hubice
[7] Nástavec na prachové nečistoty
[8] Nádoba na nečistoty
[9] Stojan s nabíječkou
[10] Štěrbinový nástavec
[11] Nástavec se stěrkou (POUZE verze Wet & Dry)
Uložení [viz obr. 2 & 3]
Tento výrobek je navržen tak, aby mohl být umístěn do
nabíjecího stojanu v horizontální [obr. 2] nebo díky montáži
na stěnu vertikální [obr. 3] poloze.
Nadbytečnou délku napájecího kabelu naviňte na zadní
stranu nabiječky a kabel vytáhněte spodním nebo bočním
otvorem.
MONTÁŽ NA ZEĎ. (Potřebujete: šroubovák a vrtačku)
1. Nabíječku přiložte ke zdi na předpokládané místo
montáže. Vyznačte si středy montážních otvorů.
2. Sejměte nabíječku a vyvrtejte otvory o průměru 4.8mm.
3. Do otvorů vložte hmoždinky.
4. Znovu přiložte nabíječku, do otvorů zasuňte šrouby a
utáhněte je tak, aby nabíječka pevně přilehla ke stěně.
Nabíjení
Vložte vysavač do nabíjecího stojanu a ujistěte se, že kryt
kryje zadní stranu výrobku.
Pozn.: K nabíjení používejte pouze nabíječku dodanou
společně s vysavačem.
Důležité: Před prvním použitím vysavač nabíjejte nejméně 24
hodin.
Při nabíjení musí být vypínač vysavače v poloze off.
Pokud se nabíječka při nabíjení zahřívá, je to normální.
Pokud se při opakovaném používání provozní doba vysavače
zkrátí, nechte ho běžet,
dokud se motor nezastaví. Pak dejte akumulátor 24 hodin
nabíjet. Pro zachování
maximální účinnosti opakujte tento postup každý měsíc.
Nikdy nenabíjejte akumulátor při teplotě vyšší než 37°C nebo
nižší než 0°C
Použití
Sejměte nabíječku ze stojanu a stiskněte vypínač jednou pro
zapnutí a ještě jednou pro vypnutí.
Po každém použití nebo jakmile nečistoty nebo kapaliny
dosáhnou na rysku maximálního naplnění vysavač i filtr
vyprázdněte a vyčistěte.
Kontrolky LED [obr. 4]
Červená kontrolka nabíjení se rozsvítí, jakmile se vysavač
nabíjí [a].
Jakmile je vysavač úplně nabitý, rozsvítí se zeleně čtyři
kontrolky LED zbytkové úrovně nabití [b]. Pokud je tato
úroveň nabití nulová, nebude svítit žádné světlo. Zbytková
úroveň je signalizována nepřetržitě a je vyjádřena počtem
rozsvícených zelených kontrolek.
Příslušenství [viz obr. 5 & 6]
Štěrbinový nástavec [obr. 5]
Štěrbinový nástavec je uložen na nabíjecím stojanu.
Nástavec se stěrkou (pouze verze Wet & Dry) [obr. 5]
Nástavec se stěrkou je uložen na nabíjecím stojanu. Na
vysavač upevněte nástavec se stěrkou, který vám
usnadní vysávání kapalin.
Nástavec na prachové nečistoty [obr. 6]
je ideální pomůckou pro čištění choulostivých povrchů
jako jsou klávesnice počítače nebo klavíru. Použití:
Přepínač pod nádobkou na nečistoty vysuňte dopředu
pro vytažení nebo zasuňte dozadu pro zatažení štětin.
Mokré vysávání (POUZE verze Wet & Dry)
Nástavec se stěrkou vám usnadní vysávání kapalin.
Dbejte, aby při vysávání nepřesáhla hladina rysku
maximálního naplnění nádoby.
Důležité: Vysavač musí být během vysávání kapalin i po
vypnutí ve svislé poloze (sací hubice musí směřovat dolů),
aby nedošlo k rozlití nasátých kapalin nebo k jejich proniknutí
do motorku. Vždy po použití obsah nádobky na nečistoty
ihned vyprázdněte. Nevysávejte nikdy kapaliny na bázi
rozpouštědel, hořlavé nebo vznětlivé kapaliny. Po každém
vysávání kapalin JE NUTNÉ nechat nádobku na nečistoty,
klapku a filtr důkladně vyschnout a sejmout nástavec se
stěrkou. Teprve pak lze vysávat suché nečistoty.
Vyjmutí nebo nasazení nádoby na nečistoty a filtru [viz
obr. 7, 8, 9, & 10]
Důležité: pro dosažení nejlepších výsledků čistěte filtr po
každém použití.
Držte vysavač ve svislé poloze a stiskněte tlačítka uvolnění
nádobky i stranu rukojeti.
Nádobku na nečistoty uvolněte z hlavního tělesa vysavače
[obr. 7].
Držte nádobku nad odpadkovým košem, uchopte rukojeť
filtru a filtr/klapku vyjměte z nádobky na nečistoty [obr. 8].
Nádobku na nečistoty vyprázdněte a z filtrů kartáčkem
odstraňte prach a nečistoty [obr. 9].
Nádobku na nečistoty, klapku (pouze verze Wet & Dry) a filtry
lze omývat vlažnou vodou s mýdlem. Před usazením do
vysavače nechte všechny součásti dokonale vyschnout.
Zasuňte filtr zpět do nádoby na nečistoty [obr. 10] a nádobu
nasaďte zpět do vysavače.
Likvidace vysavače
Tento spotřebič je označen podle Evropské směrnice
2002/96/EC o Elektrickém a elektronickém zařízení (WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete v
ochraně před možnými negativními vlivy pro životní prostředí
a lidské zdraví, které mohou být v opačném případě
způsobeny nesprávnou likvidací tohoto výrobku.
Symbol na výrobku ukazuje, že s tímto výrobkem nemůže být
nakládáno jako s domácím odpadem. Měl by být předán na
příslušné místo sběru pro recyklaci elektrických a
elektronických zařízení Likvidace musí proběhnout v souladu
s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro
podrobné informace o zacházením, uskladnění a recyklaci
tohoto výrobku kontaktujte příslušný místní úřad, společnost
likvidující komunální odpad nebo prodejnu, kde jste výrobek
zakoupili.
Podmínky záruky
Po dobu 2 let technici společnosti Candy ČR vymění nebo
opraví veškeré vadné součásti zdarma, vyjma dílů, které
podléhají opotřebení a potrhání jako jsou pásy, kartáče a
sáčky.
Při jakékoli reklamaci na základě těchto záručních podmínek
jste povinni předložit doklad o nákupu. Spotřebič musí být
dodán, udržován a používán v souladu s návodem dodaným
společností Candy ČR.
Záruka se nevztahuje na následující případy:
Následná ztráta nebo náhodné poškození spotřebiče.
Jakékoli závady, k nimž dojde v důsledku nesprávné
instalace nebo nesprávného používání.
Opravy nebo zásahy do spotřebiče provedené osobou, která
není držitelem oprávnění společnosti Candy ČR.
Použití jiných než originálních náhradních dílů.
Používání spotřebiče mimo domácnost.
Provoz při nesprávném napětí Při jakékoli reklamaci
spotřebiče HOOVER se telefonicky obraťte na nejbližší
servisní středisko nebo přímo na servisní oddělení Candy ČR,
s.r.o.. Záruka nemá vliv na vaše zákonná nebo obecně platná
práva. Společnost Candy ČR s.r.o. není odpovědná za vady
spotřebiče vzniklé při použití k jiným účelům, než je popsáno
v tomto návodu.
SLOVENSKI
Prosimo, da pozorno preberete ta navodila!
Izdelek sestavite, kot jet o pojasnjeno v teh navodilih.
Uporabljate ga le za čiščenje v gospodinjstvih, kot je to
opisano v teh navodilih.
Varnostna opozorila
NE vsesavajte trdih ali ostrih predmetov, vžigalic, vročega
pepela, cigaretnih ogorkov ali podobnih predmetov.
NE vsesavajte izdelkov, ki vsebujejo topila, ali vnetljivih
tekočin, na primer čistilnih tekočin, bencina ipd., ali njihovih
hlapov.
Sesalnika
NE uporabljajte, če opazite nepravilnost v
delovanju, ali če sta poškodovani priključni električni kabel,
zidni nosilec ali polnilec.
Nadomeščanje baterijskega vložka z baterijami za enkratno
uporabo
NI dovoljeno.
Če vsesavate fin prah,
POGOSTO OČISTITE posodo zaprah
in sklop filtra.
Po uporabi odložite sesalnik na zidni nosilec, da se baterije
ponovno napolnijo. Občasno povsem izpraznite baterije, ker
na ta način dosežete najdaljšo možno življenjsko dobo
baterij.
NIKOLI ne potapljajte sesalnika v tekočino.
NE vsesavajte tekočin (model za suho čiščenje).
Električne zahteve
Sesalniku Hoover je priložen dvojno izoliran polnilec baterij,
primeren za priključitev na 230-V vtičnico na zidu (UK 240V).
Prepričajte se, da napetost v vašem električnem omrežju
ustreza predpisani napetosti.
Značilnosti [slika 1]
[1] Ročaj
[2] Stikalo za vklop/izklop
[3] Štiri kontrolne lučke (LED) za prikaz stanja baterij
[4] Kontrolna lučka (LED) polnjenja baterij
[5] Gumb za sproščanje posode za prah
[6] Odprtina za vsesavanje
[7] Premična krtačka
[8] Posoda za prah
[9] Nosilec (polnjenje baterij/shranjevanje)
[10] Nastavek za reže
[11] Nastavek za brisanje (SAMO modeli Wet & Dry)
Nosilec [sliki 2 & 3]
Sesalnik odložite na nosilec/polnilec, postavljen na ravno
površino [slika 2] ali obešen na zid [slika 3].
Odvečno dolžino kabla ovijte na hrbtni strani nosilca ter ga
speljite ob strani ali spodaj.
ZA MONTAŽO NA ZID (Potrebno orodje: izvijač in vrtalni stroj)
1. Nosilec s polnilcem postavite ob zid, kamor ga želite
pritrditi. Označite sredini lukenj.
2. Umaknite nosilec ter izvrtajte luknji s premerom 4,8
mm.
3. Vstavite zidna vložka.
4. Pridržite nosilec ob zid in vstavite vijaka ter ju
zategnite. Prepričajte se, da je nosilec varno pritrjen na
zid.
Polnjenje
Odložite sesalnik na nosilec, ki ima tudi funkcijo polnilnika.
Opomba: Za polnjenje baterij uporabljajte samo polnilec, ki je
bil priložen sesalniku!
POMEMBNO: Pred prvo uporabo naj se baterije v sesalniku
polnijo vsaj 24 ur.
Med polnjenjem baterij mora biti sesalnik izklopljen.
Med polnjenjem baterij se polnilec segreje. To je normalno.
Če se po večkratni uporabi čas delovanja skrajša, pustite
sesalnik delovati, dokler se ne izklopi, nato pa ga polnite 24
ur. Ta postopek ponovite enkrat na mesec, da zagotovite
najboljše možno delovanje.
Nikoli ne polnite baterij pri temperaturah nad 37°C ali pod 0°C
Uporaba
Ko želite uporabiti sesalnik, ga dvignite z nosilca. Vklopite ga
s pritiskom na stikalo za vklop/izklop; ga s pritiskom na isto
tipko ga tudi izklopite.
Po vsaki uporabi izpraznite posodo za prah in očistite filter,
najkasneje ko seže nečistoča do črte, ki označuje največjo
dovoljeno količino prahu v posodi.
Kontrolne lučke (LED) [slika 4]
Med polnjenjem sveti rdeča kontrolna lučka (LED) [a].
Ko so baterije povsem polne, se osvetlijo štiri zelene
kontrolne lučke (LED), ki kažejo stanje baterij [b]. Ko se
baterije izpraznijo, vse zelene lučke ugasnejo. Število zelenih
lučk kaže trenutno napolnjenost baterij.
Priključki [sliki 5 & 6]
Nastavek za reže [slika 5]
Nastavek za reže je shranjen v nosilcu.
Nastavek za brisanje (samo modeli Wet & Dry) [slika 5]
Nastavek za brisanje je shranjen v nosilcu. Namestite
ga na posodo za lažje vsesavanje tekočin.
Premična krtača [slika 6]
Je idealne pripomoček za čiščenje občutljivih površin,
na primer računalnika ali klavirskih tipk. Ko jo
potrebujete, jo potisnite naprej, nato pa jo spet
potisnite nazaj, da se skrije.
Vsesavanje tekočin (SAMO modeli Wet & Dry)
Namestite nastavek za brisanje za lažje vsesavanje tekočin.
Pri vsesavanju tekočin pazite, da ne presežete maksimalne
dovoljene količine (oznaka na posodi).
POMEMBNO: Med in po vsesavanju tekočin držite sesalnik
pokončno (konec, na katerem so nastavki, navzdol), da se
tekočina ne bi razlila ali stekla v motor. Tekočino takoj izlijte.
Ne vsesavajte topil, vnetljivih ali gorljivih tekočin. Po
vsesavanju tekočin se MORATA deflektor in filter temeljito
posušiti, nastavek za brisanje pa odstraniti. Šele nato lahko
sesalnik spet uporabljate za vsesavanje suhe nečistoče.
Odstranjevanje ali zamenjava posoda za prah & filtra
[slike 7, 8, 9, & 10]
POMEMBNO: Za najboljše rezultate očistite filter po vsaki
uporabi sesalnika.
Pridržite sesalnik v pokončnem položaju ter pritisnite na
gumba za sproščanje posode za prah na obeh straneh ročaja.
Posoda za prah se loči od ohišja [slika 7].
Pridržite posodo za prah nad smetnjakom in s pomočjo ročaja
filtra snemite filter/deflector s posode za prah [slika 8].
Izpraznite posodo zap rah in skrtačite prah in nečistočo s
filtrov [slika 9].
Posodo, deflektor (samo modeli Wet & Dry) in filtre lahko
operete s toplo milnico. Pred ponovnim nameščanjem v
sesalnik se morajo temeljito posušiti.
Namestite filter v posodo za prah [slika 10] in posodo zap rah
nazaj v sesalnik.
WEEE
Izdelek je označen skladno z direktivo evropske
Gospodarske zbornice 2002/96 o odpadni električni in
elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali
preprečiti morebitne negativne posledice na okolje in zdravje
ljudi, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno odstranjevanje
aparata.
Simbol na izdelku označuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno
ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek
odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in
elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi
okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.
Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi
tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali trgovino, v
kateri ste izdelek kupili.
Garancijski pogoji
V roku 2 let bodo pooblaščeni serviserji brezplačno zamenjali
ali popravili pokvarjene dele, razen delov, ki so podvrženi
običajni obrabi, npr. jermeni, krtače in vrečke. Za uveljavitev
garancije morate predložiti dokazilo o nakupu. Garancija velja
za aparate, ki so bili dobavljeni, vzdrževani in uporabljani
skladno z navodili proizvajalca.
Izjeme
Izgubljeni izdelki ali naključno poškodovani izdelki Vse
okvare, ki so posledica nepravilne priključitve ali napačne
uporabe.
Popravila ali posegi s strain nepooblaščenih oseb Uporaba
neoriginalnih nadomestnih delov.
Uporaba aparata v komercialne namene (ne v
gospodinjstvih).
Priključitev na neustrezno napetost Če pri uporabi svojega
aparata HOOVER naletite na težave, se lahko po telefonu
posvetujete s strokovnjakom pooblaščenega servisa. Candy
Hoover d.o.o. ne prevzema odgovornosti za škodo ali
poškodbe zaradi nenamenske uporabe aparata oz. uporabe
aparata v namene, ki v teh navodilih niso navedeni.
MAGYAR
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az utasításokat.
A terméket össze kell szerelni, és csak rendeltetésszerűen
szabad használni az itt ismertetett utasításoknak
megfelelően. Csak háztartási célra használható.
Biztonsági figyelmeztetés
Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat, gyufát, forró
hamut, cigarettacsikket vagy hasonló anyagokat.
Ne szívjon fel a készülékkel hígítószeres vagy gyúlékony
anyagokat, például tisztítófolyadékokat, benzint vagy azok
gőzeit.
Ne használja a készüléket, ha az hibásnak látszik, vagy ha a
falikar kábele vagy a töltő sérült.
Ne cserélje ki az akkumulátort nem tölthető akkumulátorra.
Finom por felszívása esetén tisztítsa ki gyakran a porsapkát
és a szűrőegységet.
Az akkumulátor feltöltése céljából használat után helyezze
vissza a készüléket a falikarra.
Az akkumulátor maximális élettartamának elérése érdekében
időnként teljesen merítse le az akkumulátort.
Ne tegye a készüléket folyadékba.
Ne szívjon fel a készülékkel folyadékot (csak száraz változat).
Elektromos követelmények
Ezt a Hoover-készüléket kettős szigetelésű
akkumulátortöltővel szállítjuk, amely csak 230 V-os (az
Egyesült Királyságban 240 V-os) csatlakozóaljzatba dugható
be. Ellenőrizze, hogy a töltőkészülék adattábláján feltüntetett
értékek megfelelnek-e a hálózati feszültségnek.
Részegységek [lásd az 1. ábrát]
[1] Fogantyú
[2] Be/Ki kapcsoló
[3] Négy LED töltésjelző a töltöttségi szint jelzésére
[4] LED töltésjelző
[5] Porsapka-kioldó gomb
[6] Szívónyílás
[7] Visszahúzható kefék
[8] Porsapka
[9] Töltő-/tárolóalap
[10] Réstisztító eszköz
[11] Gumihengeres eszköz (CSAK nedves és száraz változat)
A készülék tárolása [lásd a 2. és a 3. ábrát]
A készülék sík felületen a töltőalapon [2. ábra] vagy
függőlegesen falra szerelve [3. ábra] helyezhető el.
A kényelmes elhelyezéshez tekerje a vezetéket a töltőalap
hátsó részére, és vezesse ki valamelyik oldalán vagy alul.
FALRA SZERELÉS (Szükséges szerszámok: csavarhúzó és
fúró)
1. Helyezze a töltőalapot a szerelőfelületre. Jelölje be a
furatok középpontját.
2. Vegye el az alapot és fúrjon 4,8 mm-es lyukakat.
3. Helyezze be a tipliket.
4. Illessze vissza az alapot, tegye be és húzza meg a
csavarokat, és ügyeljen arra, hogy az alap stabilan
rögzüljön a falra.
Töltés
Helyezze a készüléket az alapra, közben ügyeljen arra, hogy
a védőborítás letakarja a készülék hátsó részét.
Megjegyzés: A porszívógép töltéséhez csak a készülékkel
együtt szállított töltőt használja.
FONTOS! Az első használat előtt 24 órán keresztül kell a
porszívógépet tölteni.
A porszívógép töltése közben a főkapcsolónak KI helyzetben
kell lennie.
A töltőkészülék töltés közbeni melegedése normális jelenség.
Ha ismételt használat után csökken az üzemidő, akkor addig
működtesse a porszívógépet, amíg az teljesen le nem áll,
majd pedig töltse 24 órán keresztül. A legjobb eredmény
elérése érdekében havonta ismételje meg ezt a műveletet.
Soha ne töltse az akkumulátort 37°C fölött és 0°C alatt.
Használat
Vegye le a készüléket a tárolóalapról, a bekapcsoláshoz
nyomja meg egyszer, és a kikapcsoláshoz nyomja meg még
egyszer a Be/Ki gombot.
Ürítse ki és tisztítsa meg az egységet és a szűrőt minden
használat után, vagy ha a piszok vagy a hulladék eléri a max.
vonalat.
LED kijelzők [4. ábra]
A LED töltésjelző lámpa pirosan világít, ami azt jelzi, hogy a
készülék töltése folyamatban van [a].
A porszívógép teljes feltöltése után a töltöttségi szintet jelző
négy LED kijelző zölden világít [b]. Ha a készülék lemerült,
akkor egy lámpa sem világít. A töltöttségi szintet mindig a
zöld lámpák megfelelő száma jelzi.
Tartozékok [lásd az 5. és a 6. ábrát]
Réstisztító eszköz [5. ábra]
A réstisztító eszköz a töltőalapban található.
Gumihengeres eszköz (csak nedves és száraz változat)
[5. ábra] A gumihengeres eszköz a töltőalapban
található. A folyadék összegyűjtésének elősegítése
érdekében helyezze a gumihengeres eszközt a tartály
csőtoldatába.
Visszahúzható kefék [6. ábra] Az olyan finom felületek
tisztításához alkalmas, mint a számítógép- vagy a
zongorabillentyűk. Használat: Csúsztassa előre vagy
hátra.
Nedves felszedés (CSAK nedves és száraz változat)
A folyadék összegyűjtésének elősegítése érdekében tegye fel
a gumihengeres eszközt.
Folyadék felszívásakor ne töltse fel a készüléket a
maximumot jelző vonalnál jobban.
FONTOS! A folyadék kifröccsenésének és a motorba történő
behatolásának megakadályozására a folyadékgyűjtés közben
és után mindig tartsa függőleges helyzetben a tisztítógépet
(a csőtoldat végével lefelé). Használat után midig ürítse ki a
folyadékot a tartályból. Ne szívjon fel hígítószeres oldatokat,
gyúlékony vagy éghető folyadékokat. A folyadékfelszívás
után a tartályt, a terelőt és a szűrőt alaposan meg kell
szárítani, és a száraz por felszívása előtt a gumihengert ki
kell venni.
A portartály és a szűrő eltávolítása vagy cseréje [lásd a
7., 8., 9. és 10. ábrát]
FONTOS! A legjobb eredmény elérése érdekében minden
használat után tisztítsa meg a szűrőt.
A készüléket függőleges helyzetben tartva nyomja le a
fogantyú két oldalán lévő porsapka-kioldó gombot. A
porsapka így kivehető a termékházból [7. ábra].Tartsa a
porsapkát egy szemetes edény fölé, és használja a
szűrőfogót a szűrő/terelő porsapkából történő kiemeléséhez
[8. ábra].
Ürítse ki a portartályt, és kefélje le a port és a piszkot a
szűrőkről [9. ábra].
A tartály, a terelő (csak nedves és száraz változat) és a
szűrők szappanos, meleg vízben elmoshatók. A készülékbe
történő visszahelyezés előtt mindegyik tartozéknak teljesen
száraznak kell lennie.
Tegye vissza a szűrőt a portartályba [10. ábra], a portartályt
pedig helyezze vissza a készülékbe.
Az elektromos és az elektronikus berendezések
hulladékelhelyezése.
A készülék jelölése megfelel az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladékelhelyezéséről szóló 2002/96/EK
európai irányelvnek (WEEE).
A termék megfelelő hulladék-elhelyezésével Ön segítséget
nyújt a környezetre és az emberi egészségre kifejtett
esetleges negatív következmények megelőzésében,
amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése idézhet
elő.
A terméken lévő szimbólum azt jelzi, hogy a termék
háztartási hulladékként nem kezelhető. A készüléket arra
kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések
újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyen kell leadni.
Az elhelyezést a hulladékkezelésre vonatkozó helyi
környezetvédelmi szabályokkal összhangban kell elvégezni.
A termék kezelésével, visszanyerésével és
újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a
hulladékkezelő szolgálattal vagy azzal az üzlettel, ahol a
terméket vásárolta.
Garancianyilatkozat
A Hoover szerelői 1 évig díjmentesen cserélik ki vagy javítják
meg a hibás alkatrészeket, az elhasználódó alkatrészek
(például szíjak, kefék és zsákok) kivételével. A garanciális
igények érvényesítéséhez Önnek igazolnia kell a vásárlás
időpontját, továbbá a készüléket a Hoover utasításainak
megfelelően kell szállítania, telepítenie és használnia.
Kizárások Következményes veszteségek és a termék véletlen
sérülése.
A helytelen telepítés vagy használat miatt bekövetkező hibák.
A készülék Hoover-felhatalmazással nem rendelkező személy
által történő javítása vagy megbontása.
A gyártó eredeti alkatrészeitől eltérő alkatrészek használata.
A készülék háztartási céltól eltérő használata.
Nem megfelelő feszültségen történő üzemeltetés.
Ha bármilyen problémája merülne fel a HOOVER-termékkel
kapcsolatban, kérjük, hívja fel a legközelebbi HOOVER-
szervizt. Ez a garancia nem érinti az Ön törvény által
meghatározott jogait. A Hoover cég nem vállal felelősséget a
gép jelen utasításban meghatározott rendeltetésétől eltérő
használatának következményeiért.
HRVATSKI
PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE
Proizvod se mora sklopiti i koristiti samo na način i u svrhe
kako je opisano u ovim uputama. Rabite samo za čišćenje u
domaćinstvu.
Podsjetnik o sigurnosti
NE URANJAJTE usisavač u tekućinu
NE USISAVAJTE tekućinu ( samo za usisavače za suho
usisavanje )
NE USISAVAJTE teške ili oštre predmete, šibice, još
tinjajuće opuške ili slično.
NE USISAVAJTE proizvode na bazi otapala ili zapaljive
tekućine poput tekućina za čišćenje, benzina i dr. kao ni pare
tih tekućina.
NE KORISTITE uređaj ako je neispravan ili ukoliko je kabel
ili punjač oštećen.
NE ZAMJENJUJTE nikal-kadmijsku bateriju običnim,
nepunjivim baterijama.
ČESTO očistite spremnik prašine i filter uređaja nakon
usisavanja sitne prašine.
NAKON uporabe vratite uređaj na punjač kako bi se baterije
napunile. Povremeno potpuno ispraznite baterije kako bi one
što dulje trajale.
Zahtjevi električnog napajanja.
Hoover uređaj ima punjač baterije s dvostrukom izolacijom
koji treba uključiti samo u utičnicu napona 220V (UK 240V).
Provjerite da li označeni napon na proizvodu odgovara
naponu napajanja u Vašem domaćinstvu
DIJELOVI [vezano uz sliku 1]
[1] Ručka
[2] Uključi / Isključi prekidač
[3] 4-segmentni LED indikator napunjenosti baterije
[4] LED indikator punjenja baterije
[5] Tipka za otvaranje spremnika prašine
[6] Umetak za sisaljku
[7] Četke na uvlačenje
[8] Spremnik za prašinu
[9] Postolje za punjenje / odlaganje
[10] Nastavak za čišćenje pukotina
[11] Nastavak za upijanje ibrisanje tekućine (samo za
mokro/suho varijantu)
POHRANA/PUNJENJE POTREBAN ALAT: IZVIJAČ I
BUŠILICA
Nosač za pohranu i punjenje Uređaj se može pohraniti u
nosač za punjenje na ravnoj površini [slika 2] ili se montira u
okomiti položaj [slika 3].
Za uredan izgled odloženog usisavača, namotajte preostali
kabel na pozadinu nosača za punjenje, a potrebnu dužinu
izvucite sa strane ili sa dna.
ZA ZIDNU MONTAŽU
1. Postavite nosač za punjenje na zid gdje će stajati.
Označite sre inu otvora za montažu.
2. Maknite nosač i izbušite rupe promjera 4,8 mm.
3. Postavite tiple
4. Ponovno postavite nosač i stavite vijke, učvrstite ih i
provjerite da li je nosač dobro učvršćen na zid.
POHRANA UREĐAJA
1. Držite usisavač za ručku i lagano ga gurnite prema
dolje u nosač za punjenje.
2. Provjerite da li se uključio crveni indikator punjenja
PUNJENJE NAPOMENA: Za punjenje usisavač koristite
isključivo dostavljeni punjač.
VAŽNO: PRIJE PRVE UPORABE, PUNITE USISAV
NAJMANJE 24 SATA.
Prilikom punjenja usisavača, prekidač napajanja mora biti
isključen.
Punjač držite stalno priključenim na utičnicu. Sasvim je
normalno da punjač prilikom punjenja postane topliji.
Ako se nakon česte uporabe vrijeme rada nakon punjenja
znatno smanji, koristite usisavač sve dok se ne zaustavi tako
da ga potpuno ispraznite, te tada stavite na punjenje tijekom
24 sati.
Postupak ponovite svakog mjeseca za održavanje najboljeg
stanja uređaja.
Važno: Baterije nikad nemojte puniti na temperaturama iznad
37°C ili ispod 0°C
NAČIN UPORABE
Uzmite usisavač iz nosača za punjenje, pomaknite prekidač
za uključivanje na položaj ON. Ispraznite i očistite usisavač i
filter nakon svake uporabe ili kad u spremniku ima prljavštine
ili tekućine do linije koja pokazuje maksimalnu razinu
napunjenosti.
LED indikatori [slika 4]
Pri punjenju baterije aparata svijetli crveni LED indikator.
Kada je baterija usisivača napunjena, svijetle četiri zelena
LED indikatora. Ukoliko je baterija potpuno prazna, nema
svijetlosne indikacije, tj. LED indikatori su ugašeni. Stupanj
napunjenosti baterije biti će prikazan u svakom trenutku
brojem upaljenih LED indikatora.
DODACI [veza na sliku 5 i 6]
Nastavak za čišćenje pukotina [slika 5] Nastavak za
čišćenje pukotina učvršćen je na kućištu punjača.
Nastavak za upijanje i brisanje tekućine (samo mokro /
suho varijanta) [slika 5] Nastavak za usisavanje tekućina
pohranjen je na bazi punjača. Postavite nastavak na
spremnik za prašinu kako bi omogućili usisavanje
tekućina.
POMIČNE ČETKE [slika 6] Idealne za čišćenje osjetljivih
površina. Za uporabu: Kližite prekidač ispod spremnika
prašine prema naprijed.
Kližite prekidač natrag da biste uvukli četkice.
USISAVANJE TEKUĆINA (samo mokro / suho varijanta)
Nastavak za usisavanje tekućina pohranjen je na bazi
punjača.
Postavite nastavak na spremnik za prašinu kako bi omogućili
usisavanje tekućina. Ne usisavajte ukoliko tekućina prelazi
liniju maksimalne napunjenosti.
Važno: Uvijek držite usisavač uspravno (kraj nastavka za
usisavanje prema dolje) tijekom i nakon usisavanja tekućina,
kako bi spriječili prolijevanje ili ulazak tekućine u motor.
Uvijek ispraznite tekućinu iz spremnika odmah nakon
uporabe. Ne usisavajte tekućine na bazi otapala, lako ili
samozapaljive tekućine. Nakon usisavanja tekućina,
spremnik, nastavak za usisavanje i filter MORAJU se potpuno
obrisati i osušiti prije nastavka usisavanja suhe prašine i
prljavštine.
SPREMNIK PRAŠINE I FILTER: SKIDANJE I ZAMJENA
[veza na slike 7, 8, 9 i 10]
VAŽNO: ZA NAJBOLJE REZULTATE UPORABE, OČISTITE
NASTAVAK ZA USISAVANJE I FILTER NAKON SVAKE
UPORABE Držeći usisavač u uspravnom položaju, pritisnite
tipku za otpuštanje i skinite sklop spremnika prašine.
Lagano skinite filter i nastavak za usisavanje.
Ispraznite spremnik prašine.
Očetkajte prašinu i prljavštinu s fitera ili stresite filter unutar
kante za smeće.
Spremnik, nastavak za usisavanje i filter možete prati u toploj
sapunici, no moraju biti potpuno suhi prije ponovnog
stavljanja na usisavač.
Ponovno postavite nastavak za usisavanje i filter na spremnik
prašine i montirajte sklop spremnika prašine na usisavač.
Odlaganje istrošenih baterija proizvoda
Kad baterije više ne zadržavaju napon, nikal-kadmijska
baterija u usisavaču mora se izvaditi i odložiti na ispravan
način.
Raspitajte se kako je na Vašem području riješeno odlaganje
starih baterija ili vratite baterije ovlaštenom Hoover
dobavljaču.
Izjava o jamstvu
Novi uređaj ima jamstvo 24 mjeseci od dana nabavke u
slučaju električnih i mehaničkih kvarova isključujući:
a) Sve kvarove zbog neispravne ugradnje ili uporabe uređaja
ili slučajnih oštećenja.
b) Popravaka ili prerada stroja koje je izvršila osoba koju
proizvođač nije za to ovlastio.
c) Ugradnju dijelova koji nisu originalni dijelovi proizvođača.
d) Uporabu proizvoda i izvan domaćinstva.
e) Rad na neispravnom naponu.
Prethodno ne utječe na Vaša statutarna prava.
Prilikom reklamacije prema uvjetima ovoga jamstva obvezno
je izdavanje računa ili primke.
SUOMI
Candy Hoover Oy
Huolto-osasto
Lautamiehentie 3
02770 Espoo
puh.: 0600.98809
ÅËËÁÄÁ
ÁÖÏÉ Ê. ÓÁÑÁÖÉÄÇ
Á.Å.Â.Å.
ÁÈÇÍÁ
ÁãáìÝìíïíïò 47, 176 75
ÊáëëéèÝá
Ôçë: 210-9478700
Öáî: 210-9428541
Service: 210-9478773
Áíô/êÜ: 210-9478775
Ðáíåðéóôçìßïõ 41 - ÓôïÜ
Íéêïëïýäç
Ôçë: 210-3222705
Öáî: 210-3225770
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
Áë. Ðáðáíáóôáóßïõ 53,
544 53
Èåó/íßêç
Ôçë: 2310-928972
Öáî: 2310-954023
РУССКИЙ
Центр технического
обслуживания
ДЖИАС Россия
121019 Россия, Г-19
а/я 219
POLSKI
CANDY POLSKA Sp z
o.o.
UL. Poleczki 23
02-822 Warszawa
Serwis Centralny Candy
Tel (0-42) 653.36.29
ČESKY
Servisní oddělení Candy
ČR, s.r.o.,
Karmelitská 18
Praha 1, 118 00
telefon +420 257 530 412
fax +420 257 530 419
SLOVENSKI
Servisna služba.
Candy Hoover d.o.o,
Letališka cesta 35,
1000 Ljubljana
Tel: 01 5207 554
fax: 01 520 75 58
MAGYAR
Candy Hoover
Márkaszerviz:
1072 Budapest,
Klauzál tér 5.
Tel.: 06-(1)-461-0548,
06-40-200-665
HRVATSKI
CANDY HOOVER
ZAGREB d.o.o. Savska
Cesta 64/II - 10000
Zagreb
Tel.: 00385-1-6176242
JOVIS
WET & DRY / DRY
ENGLISH
ITALIANO
FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUES
DEUTSCH
VLAAMS/NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
EËËHNIKA
РУССКИЙ
POLSKI
ČESKY
SLOVENSKI
MAGYAR
HRVATSKI
USER INSTRUCTIONS
S83 W & D - 35600530
S82 DRY - 35600529
Jovis_03_08_06.qxp 03/08/2006 16:10 Page 2
/