Hoover SM18DL4 011 Instrukcja obsługi

Marka
Hoover
Model
SM18DL4 011
Rodzaj
Instrukcja obsługi
®
USER MANUAL GB
MANUEL D’UTILISATION FR
BEDIENUNGSANLEITUNG DE
MANUALE ISTRUZIONI IT
GEBRUIKERSHANDLEIDING NL
MANUAL DE INSTRUÇÕES PT
MANUAL DE INSTRUCCIONES ES
BRUGERVEJLEDNING DK
BRUKSANVISNING NO
INSTRUKTIONSMANUAL SE
KÄYTTÖOHJE FI
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ GR
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ RU
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
NÁVOD K OBSLUZE CZ
NAVODILA ZA UPORABO SI
KULLANIM KILAVUZU TR
B
D
E
H
I
A
K
J
F
G
1 2
3 4
C
L*
M*
5 6
7 8
2
1
1
INSTRUCTIONS FOR SAFE USE
This appliance should only be used for domestic cleaning, as described
in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before
operating the appliance.
Always switch o and remove the charger from the socket before cleaning
the appliance or any maintenance task.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without supervision.
If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a
safety hazard, an authorised Hoover service engineer must replace the power cord.
Never touch the charger with wet hands.
Use only the original charger supplied with the appliance.
Check that your supply voltage is the same as that stated on the charger.
Never charge the batteries in temperatures above 37°C or below 0°C.
Plug the charger in to suitable socket outlet and connect the charger cable
to the [G] Charger Base. Ensure the product on/o switch button is at the
“OFF” position, place the cleaner into the charger base, ensuring the shroud
covers the back of the product. [1]
When the cleaner is charging, the charging LED indicator will ash to advise
that the product is charging. When the product is fully charged and is still
positioned on the charger base, the icon will stop ashing and remain lit.
Before using your cleaner for the rst time, you must fully charge it. This will
take approximately 5 hours.
Do return the appliance to the charger base after use to recharge the batteries.
It is normal for the charger to become warm to the touch when charging.
Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied
by Hoover.
Do not pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or
other similar items.
Do not spray with or pick up ammable liquids, cleaning uids, aerosols or
their vapours.
GB
53
INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w sposób
opisany w niniejszej instrukcji użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie
się z instrukcją przed rozpoczęciem używania odkurzacza.
Należy zawsze wyłączyć i wyjąć ładowarkę z gniazdka przed przystąpieniem
do czyszczenia urządzenia lub wykonaniem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku co najmniej 8 lat, osoby o
ograniczonych zdolnościach zycznych, sensorycznych lub mentalnych, a
także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy,
jedynie pod warunkiem że odbywać się będzie to pod nadzorem lub po
przeszkoleniu na temat bezpiecznego użycia urządzenia oraz związanych
z nim zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Urządzenia nie
powinny czyścić ani konserwować dzieci bez nadzoru.
Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania
z urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa, przewód zasilający powinien zostać
wymieniony przez serwisanta autoryzowanego punktu serwisowego rmy Hoover.
Nigdy nie dotykać ładowarki mokrymi rękami.
Należy stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną wraz z urządzeniem.
Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania w gniazdku jest zgodne z podanym
na tabliczce znamionowej ładowarki.
Nigdy nie ładować akumulatorów w temperaturze powyżej 37°C lub poniżej 0°C.
Podłączyć ładowarkę od odpowiedniego gniazdka, a przewód ładowarki
do stacji ładującej [G]. Sprawdzić, czy przycisk Wł./Wył. urządzenia jest w
położeniu Wył., a następnie umieścić odkurzacz w stacji ładującej, upewniając
się, że osłona pokrywa tył urządzenia. [1]
Kiedy odkurzacz się ładuje, diodowy wskaźnik ładowania będzie migać,
informując o tym, że trwa ładowanie urządzenia. Kiedy urządzenie jest
już całkowicie naładowane, lecz nadal pozostaje w stacji ładującej, ikonka
przestaje migać i zaczyna świecić światłem ciągłym.
Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy w pełni naładować jego
akumulatory. Trwa to ok. 5 godzin.
Po użyciu odkładać urządzenie do stacji ładującej, aby akumulatory się
naładowały.
Nieznaczne nagrzewanie się ładowarki podczas ładowania jest normalnym
zjawiskiem.
Należy korzystać wyłącznie z końcówek, materiałów eksploatacyjnych oraz
części zamiennych zalecanych lub dostarczonych przez rmę Hoover.
Nie wolno wciągać twardych lub ostrych przedmiotów, zapałek, gorącego
popiołu, niedopałków papierosów ani innych podobnych przedmiotów.
Nie spryskiwać łatwopalnymi cieczami, środkami czyszczącymi w aerozolu
ani parą.
PL
54
PL
Nie wolno kontynuować eksploatacji uszkodzonego urządzenia lub
ładowarki.
Serwis rmy Hoover: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego
urządzenia, zalecamy zlecanie prac serwisowych lub napraw wyłącznie
serwisantom autoryzowanego punktu serwisowego rmy Hoover.
Nie używać urządzenia do odkurzania ludzi lub zwierząt.
Nie zbliżać rąk, stóp, luźnej odzieży ani włosów do obracających się szczotek.
Często czyścić klapkę pojemnika na kurz oraz zestaw ltra.
NIE wyjmować wtyczki ładowarki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
W razie dłuższej nieobecności (urlop itp.) odłączyć ładowarkę od zasilania.
Po dłuższej przerwie w eksploatacji urządzenie należy doładować przed
yciem, ponieważ bezczynność powoduje rozładowanie akumulatorów.
Ładunki elektrostatyczne: Odkurzanie niektórych dywanów może
powodować niewielkie naelektryzowanie się urządzenia. Tego rodzaju
ładunki elektrostatyczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.
Nie używać urządzenia na zewnątrz domu, do odkurzania mokrych powierzchni
ani do zbierania wody.
Wymiana akumulatorów
Ze względów bezpieczeńStwa wymiany akumulatorów Li-Ion w tym
odkurzaczu może dokonać jedynie serwisant z serwisu Hoover. Jeśli
akumulatory rozładowują się zbyt szybko, należy skontaktować się z Centrum
Serwisowym Hoover w celu zlecenia ich wymiany.
Nie wolno stosować jednorazowych baterii zamiast akumulatorów.
Utylizacja akumulatorów po zakończeniu eksploatacji urządzenia
Jeżeli urządzenie ma być złomowane, należy z niego najpierw usunąć
akumulatory. Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi b
odłączone od zasilania. Akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny
dla środowiska. Zyte akumulatory należy przekazać do recyklingu. Nie
należy ich wyrzucać ze śmieciami domowymi. W celu wyjęcia akumulatorów
należy skontaktować się z Centrum Serwisowym Hoover lub postępow
zgodnie z następującymi instrukcjami.
WAŻNE: Przed usunięciem należy całkowicie rozładować akumulatory.
Włączyć odkurzacz i pozwolić, aby pracował aż do pełnego wyczerpania
akumulatorów.
Zdjąć przednią pokrywę oraz górną pokrywę z urządzenia. Odkręć 7 śrubki i
otwórz urządzenie. Odkręć 6 śrub i otworzyć komorę akumulatora. Po kolei
odłączać przewody podłączone do akumulatorów, aby upewnić się, że nie
dojdzie do zwarcia.
UWAGA: W razie napotkania jakichkolwiek problemów z demontażem
jednostki lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji
na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia należy
skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub komunalnym zakładem
utylizacji odpadów.
55
ELEMENTY
*tylko w niektórych modelach ** Mogą być inne w zależności od modelu
PL
PRZECHOWYWANIE / ŁADOWANIE
Przechowywanie urządzenia
Produkt skonstruowany jest w taki sposób, aby odkładany był w stacji ładującej przymocowanej do płaskiej lub pionowej
powierzchni (jeśli jest przymocowany do ściany). [1]
Aby podczas ładowania urządzenie wyglądało estetycznie, można owinąć nadmiar przewodu z tyłu stacji ładującej i wypuścić
bokiem lub od dołu.
Montaż naścienny (Potrzebne narzędzia: Śrubokręt i wiertarka)
1. Przyłożyć tekturową linijkę do powierzchni, na której będzie mocowany przyrząd. Zaznacz środki otworów.
2. Odsunąć stację, a następnie wywiercić otwory o średnicy 4,8 mm.
3. Włożyć kołki rozporowe.
4. Umieścić stację na włożonych wkrętach i przesunąć w dół, aby upewnić się, że została dokładnie przymocowana do ściany.
Wskaźnik diodowy ładowania
Sprawdzić, czy przycisk Wł./Wył. urządzenia jest w położeniu Wył., a następnie umieścić odkurzacz w stacji ładującej, upewniając
się, że osłona pokrywa tył urządzenia.
Kiedy odkurzacz się ładuje, diodowy wskaźnik ładowania będzie migać, informując o tym, że trwa ładowanie urządzenia. Kiedy
urządzenie jest już całkowicie naładowane, lecz nadal pozostaje w stacji ładującej, ikonka przestaje migać i zaczyna świecić
światłem ciągłym.
UWAGA: Do ładowania jednostki należy stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną wraz z urządzeniem.
WAŻNE: Podczas ładowania urządzenia wyłącznik zasilania musi być wyłączony. Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy
w pełni naładować jego akumulatory. Trwa to ok. 5 godzin. Nigdy nie ładować akumulatorów w temperaturze powyżej 37°C lub
poniżej 0°C. Nieznaczne nagrzewanie się ładowarki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.
A. Wyłącznik
B. Wyświetlacz LED
C. Wskaźnik diodowy ładowania
D. Zdejmowana ssawka szczelinowa
E. Wlot ssący
F. Pokrywa pojemnika na kurz
G. Stacja ładująca
H. Kartonowa linijka
I. Ładowarka
J. Szczotka do kurzu
K. Uchwyt do otwierania pojemnika na kurz
L. Węża*
M. Szczotka szczelinowa*
SPOSÓB UŻYTKOWANIA
1. Wyjmij odkurzacz ze stacji ładującej.
2. Przesuń wyłącznik do pozycji “ON”, aby rozpocząć odkurzanie lub do pozycji “OFF”, aby zakończyć pracę.
3. Po każdym użyciu opróżnić i oczyścić urządzenie oraz ltr.
4. Aby opróżnić pojemnik, należy pociągnąć spust otwierający. Pokrywa zbiornika otworzy się i zatrzyma w pozycji około 45 °, aby
łatwo wysypać zanieczyszczenia. [2]
WAŻNE: W celu osiągnięcia doskonałych rezultatów czyść ltr po każdym użyciu.
WYŚWIETLACZ LED
Odkurzacz posiada wyświetlacz LED. Gdy urządzenie jest włączone, na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:
Wskaźnik naładowania baterii:
• 4 paski = 100% naładowania
• 3 paski = 75% naładowania
• 2 paski = 50% naładowania
• 1 pasek = 25% naładowania
• 0 pasek <= 5% naładowania
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Zdejmowana ssawka szczelinowa
Założyć ssawkę szczelinową na zbiornik kurzu, aby odkurzyć narożniki i obszary trudnodostępne. [3]
56
PL
1. Pociągnąć za uchwyt, a pokrywa pojemnika na kurz otworzy cię automatycznie. [6]
2. Obrócić i wyjąć ltr. [7]
3. Pojemnik można czyścić wilgotną szmatką.
4. Filtr należy umyć ręcznie w ciepłej wodzie. NIE STOSOWAĆ DETERGENTÓW. Przed ponownym zamontowaniem ich w
odkurzaczu należy je dokładnie osuszyć.
5. Włożyć ltr z powrotem do pojemnika na kurz i zamknąć jego pokrywę.
Demontaż akumulatorów [8]
Ze względów bezpieczeństwa wymiany akumulatorów Li-Ion w tym odkurzaczu może dokonać jedynie serwisant z serwisu
Hoover. Jeśli akumulatory rozładowują się zbyt szybko, należy skontaktować się z Centrum Serwisowym Hoover w celu zlecenia
ich wymiany.
Utylizacja akumulatorów po zakończeniu eksploatacji urządzenia
Jeżeli urządzenie jest likwidowane, należy z niego usunąć akumulatory. Zużyte akumulatory należy przekazać do recyklingu. Nie
należy ich wyrzucać ze śmieciami domowymi. W celu wyjęcia akumulatorów należy skontaktować się z Centrum Serwisowym
Hoover lub postępować zgodnie z następującymi instrukcjami:
Zdjąć przednią pokrywę oraz górną pokrywę z urządzenia. Odkręć 7 śrubki i otwórz urządzenie. Odkręć 6 śrub i otworzyć komorę
akumulatora. Odłącz kable i wyjmij akumulatory.
WAŻNE: Przed usunięciem należy całkowicie rozładować akumulatory.
UWAGA:
Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym
urzędzie m
iejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
WAŻNE INFORMACJE
Części zapasowe i materiały eksploatacyjne rmy Hoover
Należy zawsze wymieniać części na oryginalne części zapasowe rmy Hoover. Można je nabyć
w lokalnym serwisie rmy Hoover lub bezpośrednio w rmie Hoover. Przy zamawianiu części zawsze należy podać numer danego
modelu.
Filtr tkaninowy S103 35601645
Filtr z mikrobry S105 35601646
Ochrona środowiska:
Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest
klasykowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w
celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.
Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami w sprawie utylizacji odpadów.
Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym
urzędzie miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw europejskich 2006/95/WE, 2004/108/WE oraz 2011/65/WE.
HOOVER Limited Pentrebach, Merthyr Tydl, Mid Glamorgan CF48 4TU
UTRZYMANIE FILTRA W CZYSTOŚCI
SZCZOTKA DO KURZU
Zamocować szczotkę do odkurzania na zbiornik kurzu, aby odkurzyć klawiaturę i inne delikatne obszary. [4]
Szczotka szczelinowa*
Włożyć końcówkę węża do wlotu ssącego, a na drugim końcu węża założyć szczotkę szczelinową. [5]
GWARANCJA
Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym
urządzenie jest sprzedawane. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w
punkcie, w którym urządzenie zostało nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy
przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
57
VOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ
Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu
s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že
rozumíte tomuto návodu.
ed čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťovou šňůru
vytáhněte ze zásuvky.
Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a
znalostí, pokud mají dozor nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného
používání tohoto přístroje a byly seznámeny s možnými riziky jeho používání.
S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez
dohledu.
Jestliže je poškozena síťová šňůra, okamžitě přestaňte zařízení používat. Síťovou
šňůru musí vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby se
předešlo ohrožení bezpečnosti.
S nabíječkou nemanipulujte máte-li vlhké ruce.
Pro dobíjení používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením.
Zkontrolujte, zda údaje na štítku nabíječky odpovídají hodnotám síťového
napětí.
Důležité: Nikdy nenabíjejte akumulátor při teplotě vyšší než 37°C nebo nižší
než 0°C.
Zapojte nabíječku do vhodné zásuvky a připojte kabel nabíječky k [G] Nabíjecí
základně. Zkontrolujte, zda je spínač vysavače v poloze “OFF” (vypnuto), pak
vložte vysavač do nabíjecí základny a zkontrolujte, zda je zadní stěna vysavače
zakryta krytem. [1]
Při nabíjení čističe bude kontrolka LED blikat, aby označila, že je produkt
nabíjen. Po úplném dobití výrobku, pokud bude uložen v nabíjecí základně,
přestane kontrolka blikat a zůstane svítit.
ed prvním použitím vysavač plně nabijte. To bude trvat přibližně 5 hodin.
Po použití navraťte zařízení zpět do nabíjecí základny k dobít baterií.
Je běžné, že při nabíjení se nabíječka zahřívá.
Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly
doporučené nebo dodávané rmou Hoover.
Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové
nedopalky a podobné předměty.
Nestříkejte nebo nevysávejte hořlavé kapaliny, čistící tekutiny, aerosoly nebo
jejich výpary.
Nepoužívejte zařízení nebo nabíjení, pokud vám připadá vadné.
CZ
PRINTED IN P.R.C
48013687/01
®
/