Acer CZ350CK Skrócona instrukcja obsługi

Marka
Acer
Kategoria
Telewizory
Model
CZ350CK
Typ
Skrócona instrukcja obsługi
Polski
Skrócona instrukcja uruchamiania monitora LCD firmy Acer (QSG)
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
1. W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD: Należy upewnić się, czy monitor przystosowany jest do zasilania prądem przemiennym
dostępnym w miejscu użytkowania.
Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran.
NIE NALEŻY BEZPOŚREDNIO SPRYSKIWAĆ LUB ZWILŻAĆ JAKIMKOLWIEK PŁYNEM EKRANU LUB OBUDOWY.
NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA BAZIE AMONIAKU LUB ALKOHOLU DO CZYSZCZENIA EKRANU
LCD LUB OBUDOWY.
Firma Acer nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania środków czyszczących na bazie amoniaku lub
alkoholu.
2. Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może go
poważnie uszkodzić.
3. Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
4. Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe powinny być
wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisanta.
5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 do 60°C (od -4 do 140°F). Przechowywanie monitora
LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie.
6. Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących okoliczności:
Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
Na monitor LCD rozlał się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone.
Montaż monitora na podstawie
1. Wyjąć podstawę monitora z opakowania i umieścić ją na stabilnej i równej powierzchni.
2. Wyjąć monitor z opakowania.
3. Zamontować ramię podpórki monitora na podstawie.
Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na ramieniu. (dotyczy wybranych modeli)
Przytwierdzić podstawę do ramienia podpórki monitora, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej
monety. (dotyczy wybranych modeli)
Podłączanie monitora do komputera
1. Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
2. 2-1 Podłączanie kabla HDMI
a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
b. Podłączyć kabel HDMI do komputera.
2-2 Podłączanie kabla DP
a. Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
b. Podłączyć kabel DP do komputera.
3. Podłączyć kabel audio. (opcjonalnie)
4. Włożyć przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
5. Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do znajdującego się
w pobliżu gniazdka elektrycznego.
Zewnętrzne elementy sterujące
Nr Ikona Nazwa Opis
1
Przycisk/
wskaźnik
zasilania
Włącza/wyłącza monitor. Niebieski kolor wskazuje
stan zasilania. Bursztynowy kolor wskazuje tryb
czuwania/oszczędzania energii.
2
Funkcje menu
ekranowego
(OSD)
Nacisnąć, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD).
Nacisnąć jeszcze raz, aby zatwierdzić wybór w
menu ekranowym (OSD).
3
Przycisk wejścia Naciskać, by zmieniać źródła sygnału wejściowego.
4
Przycisk
Głośność
Nacisnąć, aby wyświetlić skalę ustawiania
głośności.
5
Jasność
Naciśnij klawisz, aby otworzyć kontrolę Jasność i
ustaw ją na odpowiednim poziomie.
6
Tryb Naciśnij, aby włączyć menu Tryb.
HDMI
HDMI
DC
DP
DP
HDMIHDMI
123456
Polski
Regulacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacja o zgodności z przepisami FCC
Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono jego zgodność z normami dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie
z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić właściwą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach
mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i jeżeli nie zostało
ono zainstalowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.
Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnym miejscu. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia
w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia
próby usunięcia zakłóceń, korzystając z co najmniej jednego z poniższych sposobów:
Zmiana położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdko, do którego
podłączony jest odbiornik.
Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
Deklaracja zgodności CE
Firma Acer Inc. niniejszym oświadcza, że monitor LCD spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne postanowienia dyrektywy kompatybilności
elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy 2009/125/WE w
odniesieniu do ustanowienia ram ustalania wymogów dotyczących ekologicznego projektowania produktów związanych z energią.
Uwaga:
W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.
Uwaga: Przewody ekranowane
W celu zachowania zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej urządzenie można podłączać do innych urządzeń
komputerowych jedynie za pomocą przewodów ekranowanych.
Uwaga: Urządzenia peryferyjne
Do tego urządzenia można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itp.) mace
certyfikat zgodności z normami dla urządzeń Klasy B. Praca z urządzeniami peryferyjnymi nieposiadającymi odpowiedniego certyfikatu
prawdopodobnie spowoduje zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.
Przestroga
Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone w sposób wyraźny przez producenta mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika,
nadanego przez Federalną Komisję Łączności, do korzystania z niniejszego produktu.
Warunki pracy
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w Części 15 przepisów FCC. Jego działanie musi spełniać dwa następujące
warunki: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń,
w tym zakłóceń mogących negatywnie wpływać na jego działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia kanadyjską normę ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie
domowym w Unii Europejskiej
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać z innymi
odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez przekazanie
go do wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór
i recykling zużytego sprzętu podczas utylizacji pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne przetworzenie
sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc,
w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta,
przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Polski
DANE TECHNICZNE
Instrukcje i inne dokumenty dotyczące produktu firmy Acer można znaleźć w oficjalnej witrynie pomocy technicznej firmy Acer.
* Roczny pobór energii jest obliczany na podstawie typowego poboru energii przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.
Panel LCD
Układ napędowy Kolorowy wyświetlacz LCD TFT
Rozmiar 35”W (89 cm)
Rozstaw pikseli 0,32025 mm (w poziomie) × 0,32025 mm (w pionie)
Jasność
300 cd/m
2
(typowa)
Kontrast Maks. 100000000:1 (ACM)
Kąt widzenia 178° (w poziomie) 178° (w pionie) (CR=10)
Czas reakcji 4 ms (od G do G)
Typ panelu VA
Częstotliwość pozioma
HDMI: 30–140 kHz
DP: 73–151 kHz
Częstotliwość pionowa
HDMI: 24–60 Hz
DP: 30–100 Hz
Wyświetlane kolory 16,7 miliona
Zegar punktowy 536,27 MHz
Maksymalna rozdzielczość
HDMI: 3440 × 1440 przy częstotliwości 50 Hz
DP: 3440 × 1440 przy częstotliwości 100 Hz
Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Klasa efektywności energetycznej A
* Roczny pobór energii 66 (kWh) (dotyczy modelu z wejściem HDMI)
Pobór mocy
(przy 200 nitach)
Tryb włączenia 35 W (typowy)
Tryb uśpienia 0,29 W (typowy)
Tryb wyłączenia 0,25 W (typowy)
Złącze wejściowe
HDMI 19-stykowe
DP 20-stykowe
Wejściowy sygnał wideo
Sygnał HDMI
Sygnał DP
Głośniki 5 W x 2 (opcjonalnie)
Maksymalny rozmiar ekranu
W poziomie: 819,408 mm
W pionie: 345,888 mm
Źródło zasilania 100-240 V, 50/60 Hz
Kwestie środowiskowe
Temperatura pracy: Od 0° do 40°C
Temperatura przechowywania: Od -20° do 60°C
Wilgotność otoczenia podczas pracy: Od 10% do 80%
Wymiary 844,4 (szer.) × 449,01 ~ 579,01 (wys.) × 308,97 (gł.) mm
Waga: 13,35 kg (netto)
Specyfikacje mechanizmów
Pochylenie: Od -5° do +25° (tylko w najwyższym punkcie dostępne jest 25 stopni odchylenia dla kąta
wzniesienia)
Obrót: Od -45° do +45°
Regulacja wysokości: Od 0 mm do 150 mm
Obrót w pionie: Nie
Zdejmowalna podpórka: Tak
Zewnętrzne elementy
sterujące
Przełącznik/przyciski
Przycisk zasilania
MENU/WPROWADŹ
Wejście
Głośność
Jasność
Tryb
Funkcje
Kontrast
Jasność
Nieb. światło
Super ostrość
Nasyc. 6-osiow
6-osiowa barwa
Gamma
Temp. koloru
sRGB
Format DP
Język
Głośność
Wyłączenie OSD
Wejście
Tryb szeroki
Włączenie/wyłączenie ACM
Autom. źródło
Over Drive
Przypis. przyc. skrótu
Włączenie/wyłączenie DDC/CI
Tryb szyb. uruch
Wyświetlanie informacji
Resetuj wszyst. ustaw.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
/