Blooma Mokau Assembly Instructions

Typ
Assembly Instructions
V10418
EAN: 3663602713289
MOKAU
Tongue & Groove
Wooden shed
Abri de jardin en bois
Domek narzędziowy
drewniany
Zunge und Nut
Holzschuppen
Деревянный хозяйственный
блок из шпунтованной доски
Magazie de lemn cu
lambă şi cu uluc
Caseta de jardín de
madera
Abrigo de jardim em madeira T&G Ahşap kulübe
Bezpieczeństwo
R
Zachować ostrożność podczas korzystania z narzędzi
używanych do budowy domku ogrodowego.
R Nie dopuszczać dzieci i zwierząt do strefy montażu.
R Niektóre części domku ogrodowego mają ostre
krawędzi i mogą spowodować uszkodzenia. Podczas
pracy należy nosić środki ochrony indywidualnej:
rękawice ochronne, odzież z długim rękawem i okulary
ochronne.
R Podczas korzystania z narzędzi maszynowych
należy nosić okulary ochronne, aby chronić wzrok.
Upewnić się, że narzędzia elektryczne są odpowiednio
uszczelnione w celu uniknięcia porażenia prądem.
R W przypadku korzystania z drabiny należy upewnić się,
że stoi ona na stabilnym podłożu. Nigdy nie opierać się
o dach ani inną część domku.
R Nie próbować montować domku ogrodowego podczas
silnego wiatru, ponieważ miejsce pracy może stać się
niebezpieczne.
R Zachować szczególną ostrożność podczas
pracy na dachu i użyć odpowiedniego sprzętu
zabezpieczającego.
R Nie kłaść żadnych przedmiotów na elementach domku
ogrodowego, aby zachować ich oryginalny stan.
R Paliwa i środki powodujące korozję należy
przechowywać w uszczelnionych zbiornikach.
R Należy zapewnić domkowi ogrodowemu ochronę
przed silnym wiatrem, odpowiednio mocując go do
fundamentów.
Fundamenty
R Przed rozpoczęciem montażu domku ogrodowego
należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi zagospodarowania i planowania.
R Wybrać odpowiednie miejsce, w którym można
pracować wokół domku ogrodowego.
R Przed rozpoczęciem montażu domku ogrodowego
należy upewnić się, że zapewniono odpowiednie
fundamenty.
R Domek ogrodowy należy postawić na solidnej, płaskiej
powierzchni. Aby zapewnić odpowiednie fundamenty,
zalecamy skorzystanie ze zbrojonego betonu lub
dużych płyt.
R W przypadku fundamentów ze zbrojonego betonu
przygotować podłoże poprzez przykrycie go warstwą
kamieni/kamyczków. Grubość fundamentów musi
wynosić co najmniej 10 cm. Odczekać 48 godzin, aż do
momentu wyschnięcia betonu.
R Upewnić się, że fundamenty są wypoziomowane i
umożliwiają odpływ wody, aby uniknąć jej zamarzania.
R Jeśli podłoże jest narażone na zamarzanie, fundamenty
muszą znajdować się poniżej granicy zamarzania; w
przeciwnym razie konieczne jest zamontowanie płyty
izolacyjnej, aby mróz nie wywierał negatywnego wpływu
na konstrukcję.
R Dostosować moment siły dokręcania wkrętarki, aby nie
uszkodzić drewna.
R Sprawdzić każdy wymiar domku ogrodowego, aby
upewnić się, że pasuje on do fundamentów.
R Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do ścian,
należy odizolować pierwszą deskę od płyty betonowej
za pomocą taśmy fundamentowej (brak w zestawie).
R Dokładne położenie fundamentów jest kluczem do
pomyślnego montażu. Fundamenty muszą być idealnie
poziome. Fundamenty i konstrukcja muszą pozostać
poziome. Nawet po zakończeniu budowy konstrukcja
drewniana musi mieć możliwość naturalnego
rozciągania się i kurczenia.
R OSTRZEŻENIE: Jeśli domek nie zostanie złożony w
jednym podejściu, zalecamy przechowywanie go w
pomieszczeniu lub w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu. W takim przypadku nie rozpakowywać
produktu. Produktu nie należy kłaść na ziemi, aby
uniknąć kontaktu z wilgocią. Niezwykle ważne jest,
aby miejsce przechowywania było płaskie, ponieważ
drewniane belki mogą ulec odkształceniu
Długość i warunki gwarancji
W marce Blooma przywiązujemy szczególną uwagę
do selekcji materiałów wysokiej jakości oraz stosujemy
techniki produkcyjne, które pozwalają nam na tworzenie
wyjątkowych i trwałych rozwiązań.
Dlatego też oferujemy 5-letnią gwarancję obejmującą wady
produkcyjne produktu (dach jest objęty 2-letnią gwarancją).
Niniejszy produkt jest objęty 5-letnią gwarancją od daty
zakupu w przypadku normalnego, nieprofesjonalnego
użytkowania domowego. Gwarancja będzie rozpatrywana
wyłącznie po przedstawieniu paragonu lub faktury. Dowód
zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Gwarancja obejmuje awarie i usterki, pod warunkiem że
produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
został zamontowany i konserwowany w prawidłowy sposób
— zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby
można go było w przyszłości zdemontować, nie powodując
przy tym jego uszkodzenia.
Niniejszą gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia
powstałe wskutek normalnego zużycia części, złych
warunków atmosferycznych, zalania, wydzielania
ciepła, działania niskich temperatur, złej jakości wody
(twardość, agresywność, korozja itp.), obecności ciał
obcych przenoszonych przez wodę (piasek, opiłki itp.)
lub braku wentylacji pomieszczenia, a także z powodu
niewłaściwego użycia, nadużycia, zaniedbania, wypadku
lub konserwacji przeprowadzonej w nieodpowiedni sposób
lub bez przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji
obsługi.
Dodatkowo gwarancją nie są objęte: uszkodzenia powstałe
wskutek używania nieoryginalnych akcesoriów i/lub
sprzętu lub nieodpowiednich części zamiennych, a także
demontaż lub modykacja produktu.
Gwarancja obejmuje tylko wadliwe części. W żadnym
wypadku nie obejmuje ona kosztów dodatkowych
(transport, robocizna) oraz szkód bezpośrednich lub
następczych.
W ramach gwarancji Kupujący może uzyskać zwrot
zapłaconej kwoty albo wymianę produktu lub jego
naprawę lub inne usługi, których skutkiem będzie
usunięcie wad produkcyjnych. Kupujący jest zobowiązany
do współdziałania z Gwarantem przy realizacji swoich
uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Kupujący,
który korzysta z uprawnień wynikających z niniejszej
gwarancji powinien dostarczyć produkt na podany niżej
adres Gwaranta lub do sklepu, w którym nabył produkt.
Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich
obowiązków niezwłocznie, ale nie później niż w terminie
21 dni.
Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.
Producent:
Kingsher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom
Dystrybutor:
Castorama Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78
02-255 Warszawa
www.castorama.pl
WAŻNE – NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE
INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.
V10518
EAN: 3663602713289
MOKAU
Tongue & Groove
Wooden shed
Abri de jardin en bois
Domek narzędziowy
drewniany
Zunge und Nut
Holzschuppen
Деревянный хозяйственный
блок из шпунтованной доски
Magazie de lemn cu
lambă şi cu uluc
Caseta de jardín de
madera
Abrigo de jardim em madeira T&G Ahşap kulübe
1 2
IMPORTANT - Please
read carefully the
separate safety guide
before use.
IMPORTANT - Lire
attentivement le guide
de sécurité séparé
avant utilisation.
WAŻNE - Przed
użyciem proszę
dokładnie zapoznać
się z instrukcją
bezpieczeństwa.
WICHTIG - Lesen
Sie vor Gebrauch
die separaten
Sicherheitshinweise.
BAЖHO - Пожалуйста,
внимательно прочитайте
отдельное руководство
по технике безопасности
перед использованием.
IMPORTANT - Vă
rugăm să citiţi cu
atenţie ghidul de
siguranţă separat
înainte de utilizare.
IMPORTANTE - Lea
atentamente la guía de
seguridad adjuntada
antes de utilizar el
producto.
IMPORTANTE - Leia
atentamente o guía de
segurança anexada
antes de usar.
ÖNEMLI -
Kullanmadan önce
emniyet kurallarını
lütfen dikkatle
okuyun.
x
?
[001] x 15 + 1
19 x 114 x 2060 mm
[005] x 1
19 x 114 x 2060 mm
[006] x 28
19 x 114 x 405 mm
[007] x 2
19 x 57 x 1760 mm
[W1-1] x 1
330 x 2060 mm
[W2-1] x 1
330 x 2060 mm
[Sla1] x 1
45 x 16 x 1174 mm
[UP1] x 2
55 x 55 x 1732 mm
[008] x 28
19 x 114 x 1760 mm
[009] x 2
19 x 114 x 1760 mm
7
Foundation Fondation Fundament
Fundament Фундамент Fundația
Cimentación Fundação Temel
Level ground required Sol nivelé requis
Wymagane wyrównanie i
wypoziomowanie podłoża
Es wird ein nivellierter
Untergrund benötigt
Требуется выравнивание грунта Necesar teren plat
Es necesario un suelo nivelado É necessário um solo nivelado Düz bir zemin gereklidir
Preparing the concrete
foundation
Préparation de la fondation en
béton
Przygotowanie fundamentu z
betonu
Vorbereitung des
Betonfundaments
Подготовка бетонного
фундамента
Pregătirea fundației din beton
Preparación de la base de
hormigón
Preparação da fundação em
betão
Beton temelin hazırlanması
1600 mm
1900 mm
90°
>150 mm
A = B
B
A
8
1A
[001] x 1
[005] x 1
[007] x 2
Installation Installation Instalacja
Installation Установка Instalare
Instalación Instalação Montaj
1B
[001]
[001] / [005]
[007]
[007]
[007]
[005]
2
1
1
1
1
AR1
AR1
AR1 = EAN: 3663602713296
[001]
[007]
[007]
[005]
[007]
2
1
1
1
1
[QKR4_5x70ZN]
Laying on concrete slabs (not included)
Pose sur dalle béton (non inclus)
Układanie na płytach betonowych
(nie zawartych w zestawie)
Auslegen auf Betonplatten
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Укладка на бетонные плиты (не входят в комплект)
Întinderea pe dale din beton (neinclus)
Losas de hormigón (no incluidas)
Colocação em placas de betão (não incluídas)
Beton levhalar üzerine yerleştirilir (dahil değildir)
Laying on wooden oor (not included)
Pose sur plancher (non inclus)
Układanie na drewnianej podłodze
(brak w zestawie)
Auslegen auf Holzfußböden
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Укладка на деревянное напольное
покрытие (не входит в комплект)
Întinderea pe parchet din lemn (neinclus)
Suelo de madera (no incluido)
Colocação em pavimento de madeira
(não incluído)
Ahşap zemine yerleştirilir (dahil değildir)
[001] x 1
[005] x 1
[007] x 2
[QKR4_5x70ZN] x 4
*Ø2
21
Care Entretien Pielęgnacja
Pflege Уход Îngrijire
Cuidados Cuidados Bakım
23
Maintenance Maintenance Konserwacja
Wartung Обслуживание Întreținere
Mantenimiento Manutenção
Bakım
Konserwacja
Zalecamy usunięcie śniegu z dachu po każdorazowych opadach. Warstwa śniegu o grubości powyżej 10 cm może stwarzać zagrożenie!
Należy regularnie sprawdzać, czy poszczególne części są na swoim miejscu.
Należy regularnie sprawdzać, czy pokrycie dachu jest w dobrym stanie.
Należy regularnie sprawdzać stan produktu i dokonywać niezbędnych napraw. Należy zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję dachu,
pokrycie, drzwi i dolne partie ościeżnic, końcówki drewnianych belek i inne części narażone na zużycie.
Sprawdzać działanie drzwi i okien. Należy sprawdzać również silikonowe uszczelki, drzwi oraz okna i w razie potrzeby wymienić je.
Nie wywierać nacisku na dach.
Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, wkręty itp. na początku i końcu każdego sezonu. Jeśli elementy drewniane domku wysuszą się latem
i napuchną zimą, mogą pojawić się szczeliny pomiędzy niektórymi kawałkami drewna.
Nawet po zaimpregnowaniu wilgoć może przedostać się do narożników, sęków, szczelin i łączeń między elementami. W razie potrzeby
zastosować silikon.
Obróbka drewna
Drewno nie jest zaimpregnowane. W związku z tym zaleca się zaimpregnowanie domku ogrodowego natychmiast po jego zbudowaniu
za pomocą preparatu zabezpieczającego w celu ochrony przed owadami i grzybami niszczącymi drewno. Natychmiast po zakończeniu
montażu domku ogrodowego należy pomalować go dwiema warstwami środka impregnującego lub farby. Regularnie sprawdzać stan
drewna i w razie potrzeby impregnować je ponownie. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi impregnacji.
Najlepszy rezultat można uzyskać w suchych warunkach, gdy temperatura wynosi ponad +5°C. Drzwi i okna należy zaimpregnować po obu
stronach. Domek ogrodowy należy również zaimpregnować wewnątrz za pomocą odpowiedniego środka w celu ochrony przed owadami
i grzybami niszczącymi drewno, zwłaszcza w narożnikach. Impregnację domku wewnątrz i na zewnątrz należy powtarzać zgodnie z
zaleceniami producenta. Obserwować stan bocznej ściany od południowej strony, ponieważ będzie do niej docierać więcej słońca.
Należy pamiętać, że środek impregnujący może przeniknąć z drugiego końca wiązań, łączeń i pozostawić ślady.
Końcówki drewnianych belek i deski czołowe to obszary podatne na przedostawanie się wody. Należy zaimpregnować te miejsca ze
szczególną starannością, ponieważ są one najbardziej narażone na działanie warunków atmosferycznych. Inne miejsca, które są narażone
na działanie warunków atmosferycznych i często użytkowane (deski czołowe, pasy papy dachowej, poręcze) należy impregnować co
najmniej raz w roku.
Podłogę należy impregnować w tym samym czasie co ściany. Przed rozpoczęciem korzystania z domku ogrodowego należy
zaimpregnować podłogę, np. za pomocą lakieru lub farby.
Wartung
Wir empfehlen, Schnee vom Dach zu entfernen. Schnee mit einer Höhe ab 10 cm kann gefährlich sein!
Prüfen Sie regelmäßig, ob sich alle Teile noch an Ort und Stelle benden.
Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich das Dachmaterial in einem guten Zustand bendet.
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihres Produkts und führen Sie eventuell notwendige Reparaturen durch. Überprüfen Sie
besonders die Dachstruktur, die Abdeckung, die Tür und die unteren Teile des Rahmens, die Enden der Holzbalken und weitere
verschleißanfällige Teile.
Überprüfen Sie die Funktion der Türen und Fenster. Überprüfen Sie auch den Zustand der Silikondichtungen, Türen und Fenster und
ersetzen Sie sie falls nötig.
Lehnen Sie sich nicht auf das Dach.
Überprüfen Sie alle Bolzen, Schrauben usw. zu Saisonbeginn und -ende und ziehen Sie sie fest, da Spalten zwischen Holzteilen entstehen
können, wenn das Holz vom Gartenhäuschen im Sommer trocknet und sich im Winter wölbt.
Auch bei ordnungsgemäßer Behandlung kann Feuchtigkeit an den Ecken, Knoten, Spalten und Verbindungen zwischen den Teilen
eindringen. Wenden Sie falls erforderlich Silikon an.
Holzbehandlung
Das verwendete Holz ist unbehandelt. Daher wird empfohlen, Ihr Gartenhäuschen gleich nach dem Aufbau mit einem schützenden
Antibläuemittel und einem Entschäumer zu behandeln. Zwei Schichten Schutzbehandlung oder Farbe müssen nach dem Aufbau Ihres
Gartenhäuschens aufgetragen werden. Überprüfen Sie den Zustand des Holzes und behandeln Sie es ggf. erneut. Befolgen Sie die
Anweisungen des Herstellers.
In einer trockenen Umgebung mit Temperaturen über +5 °C wird ein besseres Ergebnis erzielt. Türen und Fenster müssen beidseitig
behandelt werden. Das Gartenhäuschen muss auch im Innern und insbesondere in den Ecken mit schützenden Antibläuemittel und einem
Entschäumer behandelt werden. Innen- und Außenbehandlungen müssen entsprechend den Herstelleranweisungen regelmäßig wiederholt
werden. Beobachten Sie sorgfältig die Wandbeschaffenheit der nach Süden gerichteten Seitenwand, da diese der Sonne zugewandt ist.
Beachten Sie, dass die Mittel zur Behandlung auf der anderen Seite durch gespaltene Aststellen hindurchießen und Spuren hinterlassen
können.
Die Enden der Holzbalken und der Dachelemente sind Bereiche, an denen eventuell Wasser eintreten kann. Behandeln Sie diese Bereiche
mit besonderer Sorgfalt und Regelmäßigkeit, da diese Teile am ehesten der Witterung ausgesetzt sind. Andere Flächen, die der Witterung
ausgesetzt sind und häuger beansprucht werden (Dachelemente, Dachleisten, Handläufe) müssen ebenso mindestens einmal im Jahr
behandelt werden.
Der Boden muss genauso wie die Wände behandelt werden. Vor der Benutzung des Gartenhäuschens muss der Boden ebenfalls
behandelt werden, zum Beispiel mit Lack oder einer Farbe.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37

Blooma Mokau Assembly Instructions

Typ
Assembly Instructions

w innych językach