Hoover ATN 18 LI Instrukcja obsługi

Marka
Hoover
Kategoria
odkurzacze
Model
ATN 18 LI
Rodzaj
Instrukcja obsługi
KOMPONENTy URzĄDzENia
A. Ergonomiczny uchwyt
B. Wyłącznik
B1. WYŁĄCZONY
B2. PODŁOGA
B3. DYWAN
C. Przycisk Turbo
D. Uchwyt do przenoszenia
E. Wyświetlacz LED*
E1. Wskaźnik diodowy ładowania*
F. Pojemnik na kurz
F1. Filtr przed silnikiem
F2. Osłona
F3 Pojemnik na kurz
F4 Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
G. Kratka wylotowa
H. Obudowa
I. Przycisk zwalniania końcówki
J. Kółka tylne
K. Końcówka
K1. Zdejmowana pokrywa szczotki
K2. Kółka przednie
K3. Szczotka obrotowa
K4. Wąż giętki
L. Śruba blokująca
M. Ładowarka
55
* Tylko w niektórych modelach
PL
WażNE iNfORMaCjE
WSKazóWKi DOTyCzĄCE bEzPiECzEńSTWa
Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkownika. Prosimy
o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem używania odkurzacza. Należy korzystać wyłącznie z końcówek
zalecanych lub dostarczonych przez rmę Hoover.
Wymagania elektryczne
Niniejsze urządzenie Hoover zasilane jest podwójnie izolowaną ładowarką akumulatorów, która może być podłączana wyłącznie
do gniazd 230V (UK 240V). Upewnij się, że zasilanie na tabliczce znamionowej ładowarki jest takie samo jak zasilanie w gniazdku.
•  NIE pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem lub jego przełącznikami.
•  NIE używać odkurzacza na zewnątrz domu, do odkurzania mokrych powierzchni lub do zbierania wody.
•  NIE WOLNO wciągać odkurzaczem twardych lub ostrych przedmiotów, zapałek, gorącego popiołu, niedopałków
papierosów ani innych podobnych przedmiotów.
•  NIE rozpylać ani nie wciągać odkurzaczem substancji łatwopalnych, np. płynów czyszczących, benzyny itp., lub ich
oparów, gdyż może to spowodować pożar lub wybuch.
•  NIE stosować jednorazowych baterii zamiast akumulatorów.
•  NIE kłaść odkurzacza w pobliżu źródła ciepła. (np. piekarnika, grzejnika lub kaloryfera)
•  NIE wystawiać akumulatorów na działanie temperatury powyżej 40°C.
•  Często czyścić klapkę pojemnika na kurz oraz zestaw filtra.
•  Po użyciu podłączyć ładowarkę, aby naładować akumulatory. Od czasu do czasu całkowicie rozładować akumulatory,
aby zapewnić ich maksymalną trwałość. Do urządzenia nie podłączać żadnej innej ładowarki.
•  NIE wyjmować wtyczki ładowarki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku co
najmniej 8 lat, osoby o ograniczonych zdolnościach
zycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także
osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia
oraz wiedzy, jedynie pod warunkiem że odbywać
się będzie to pod nadzorem lub po przeszkoleniu
na temat bezpiecznego użycia urządzenia oraz
związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić
się urządzeniem. Urządzenia nie powinny czyścić ani
konserwować dzieci bez nadzoru.
Odkurzacz został zaprojektowany wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym. Producent nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności, a urządzenie nie będzie objęte gwarancją, jeśli jest ono używane dla celów komercyjnych, używane w
niewłaściwy sposób lub niezgodnie z instrukcją obsługi.
SERWIS FIRMY HOOVER: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego urządzenia, zalecamy zlecanie prac serwisowych lub
napraw wyłącznie serwisantom autoryzowanego punktu serwisowego rmy Hoover.
AthenManual-UpdateSeptember2012_union.indd 55 13/09/2012 11.12.11
KORzySTaNiE z ODKURzaCza
KONSERWaCja ODKURzaCza
Aby włączyć odkurzacz, należy przesunąć wyłącznik na jedno z następujących ustawień: [5]
•  PODŁOGA: ustawienie idealne do twardych powierzchni. Normalna praca bez dodatkowego obrotu szczotki. [B2]
•  DYWAN: ustawienie idealne do dywanów. Normalna praca ze szczotką obrotową. [B3]
•  TURBO: nacisnąć przycisk Turbo, aby pracować z pełną mocą w trybie Praca lub Dywan. [C]
WYŚWIETLACZ LED
*
Odkurzacz posiada wyświetlacz LED. Gdy urządzenie jest włączone, na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII*:
•  4 paski = 100% naładowania
•  3 paski = 75% naładowania
•  2 paski = 50% naładowania
•  1 pasek = 25% naładowania
Kiedy akumulatory są rozładowane, ostatni wskaźnik poziomu naładowania będzie migał przez 20 sekund, a następnie urządzenie
wyłączy się automatycznie.
TURBO: gdy na ergonomicznym uchwycie włączony jest tryb Turbo, ikona Turbo świeci się na niebiesko.
WSKAŹNIK NAŁADOWANIA Podczas ładowania ikona akumulatorów będzie migać co 2 sekundy. Po całkowitym naładowaniu
urządzenia ikona przestanie migać, lecz będzie się świeciła przez cały czas, kiedy ładowarka jest podłączona do zasilania. Ikona
będzie wyłączona, kiedy odkurzacz jest używany.
Opróżnianie pojemnika na kurz
1. Nacisnąć przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wysunąć go z obudowy odkurzacza. [6]
2. Umieścić jednostkę nad koszem i przesunąć suwak opróżniania pojemnika, aby opróżnić pojemnik na kurz. [7]
3. Umieścić pojemnik na kurz z powrotem w obudowie odkurzacza. [8].
Czyszczenie ltrów zmywalnych
1. Nacisnąć przycisk zwalniający pojemnik na kurz i przesunąć go do przodu, aby wyjąć pojemnik z obudowy odkurzacza. [6]
2. Wyjąć zestaw ltra oraz osłony z pojemnika na kurz przy pomocy uchwytów na ramie ltra. [9]
3. Obrócić ltr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć go z osłony. [9]
4. Przemyć ltr w ciepłej wodzie i pozostawić na 24 godziny do całkowitego wyschnięcia. Po całkowitym wyschnięciu zmontować
ponownie osłonę i pojemnik. [10]
5. W razie potrzeby przemyć pojemnika letnią wodą. Przed ponownym zamontowaniem w obudowie odkurzacza upewnić się,
że jest suchy. [13]
6. Umieścić pojemnik na kurz z powrotem w obudowie odkurzacza. [8].
Uwaga: Do czyszczenia ltrów nie stosować gorącej wody ani detergentów. W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia
ltra, należy zastąpić go oryginalnym ltrem Hoover. Nie wolno używać odkurzacza bez założonego ltra.
Ważne: Aby zapewnić optymalną wydajność odkurzania, należy regularnie czyścić ltry. Zalecamy mycie ltra raz na miesiąc.
PRzyGOTOWyWaNiE ODKURzaCza
56
* Tylko w niektórych modelach
PL
1. Przymocuj ergonomiczny uchwyt do obudowy odkurzacza i przykręć za pomocą dostarczonej śruby. [2]
2. Włożyć końcówkę w obudowę odkurzacza i mocno docisnąć aż do zablokowania. [3]
3. Włożyć wtyczkę ładowarki do gniazda DC. Przed pierwszym użyciem odkurzacz należy ładować przez 24 godziny. [4]
4. Podczas ładowania wskaźnik ładowania będzie migać.
Uwaga: Aby wyjąć końcówkę, nacisnąć przycisk zwalniający końcówkę i wyciągnąć ją z obudowy odkurzacza.
Uwaga: Do ładowania należy stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną wraz z urządzeniem.
Ważne: Podczas ładowania odkurzacza urządzenie musi być wyłączone.
Nieznaczne nagrzewanie się ładowarki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.
Jeżeli czas pracy urządzenia skrócił się w związku z częstym użyciem, należy pozwolić, aby odkurzacz pracował aż do całkowitego
wyładowania, a następnie ładować go przez 24 godziny. Aby uzyskać optymalne wyniki, czynność tę należy powtarzać co miesiąc.
W razie dłuższej nieobecności (urlop itp.) odłączyć ładowarkę od zasilania. Po dłuższej przerwie w eksploatacji urządzenie należy
d
oładować przed użyciem, ponieważ bezczynność powoduje rozładowanie akumulatorów.
AthenManual-UpdateSeptember2012_union.indd 56 13/09/2012 11.12.11
ROzWiĄzyWaNiE PRObLEMóW
W razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu z urządzeniem przed skontaktowaniem się z lokalnym serwisem rmy Hoover
należy przeprowadzić proste kontrole zgodnie z poniższą listą.
A. Odkurzacz się nie włącza.
Sprawdzić, czy odkurzacz jest naładowany.
B. Utrata mocy ssania lub brak ssania
Opróżnić pojemnik na kurz i wyczyścić ltr.
Zdjąć końcówkę i sprawdzić, czy wąż lub rura nie są zatkane.
Sprawdzić, czy pojemnik na kurz jest prawidłowo zamontowany.
C. Szybko migający wskaźnik (2 razy na sekundę)
Do urządzenia podłączono nieprawidłową ładowarkę.
Stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną w komplecie z odkurzaczem.
D. Nie można naładować akumulatorów.
Może to wynikać z bardzo długiego okresu bezczynności (ponad pół roku).
Skontaktować się z centrum serwisowym rmy Hoover, aby zlecić wymianę akumulatorów.
Jeżeli problem nie znika, skontaktować się z centrum serwisowym rmy Hoover.
57
PL
Wymiana szczotki obrotowej
WAŻNE: Wymianą szczotki należy zawsze wyłączyć odkurzacz.
1. Użyć monety, aby ustawić zamek w położeniu otwarte. [11]
2. Zdejmowanie pokrywy szczotki
3. Wyjąć starą szczotkę.
4. Zamienić na nową szczotkę. Można go zamontować tylko w jednym położeniu. [12]
5. Założyć z powrotem pokrywę szczotki i zamknąć przy pomocy monety.
Wymiana akumulatorów
Ze względów bezpieczeństwa wymiany akumulatorów w tym odkurzaczu może dokonać jedynie serwisant z serwisu Hoover. Jeśli
akumulatory rozładowują się zbyt szybko, należy skontaktować się z centrum serwisowym Hoover w celu zlecenia ich wymiany.
Utylizacja akumulatorów po zakończeniu eksploatacji urządzenia
Jeśli odkurzacz ma być oddany do utylizacji, należy wyjąć z niego akumulatory. Zużyte akumulatory należy przekazać do recyklingu.
Nie należy ich wyrzucać ze śmieciami domowymi. W celu wyjęcia akumulatorów należy skontaktować się z centrum serwisowym
Hoover lub postępować zgodnie z poniższymi informacjami:
WAŻNE: Przed usunięciem należy całkowicie rozładować akumulatory.
1. Włączyć odkurzacz i pozwolić, aby pracował aż do pełnego wyczerpania akumulatorów.
2. Zdemontować ergonomiczny uchwyt oraz odkręcić śruby w obudowie, aby otworzyć odkurzacz.
3. Wyjąć obsadę akumulatorów silnika i odłączyć przewody.
4. Wyjąć akumulatory z obsady.
Uwaga: W razie napotkania jakichkolwiek problemów z demontażem jednostki lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych
informacji na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy
lub komunalnym zakładem utylizacji odpadów.
AthenManual-UpdateSeptember2012_union.indd 57 13/09/2012 11.12.11
CzęśCi zaPaSOWE i MaTERiały EKSPLOaTaCyjNE fiRMy hOOvER
GWaRaNCja
Należy zawsze wymieniać części na oryginalne części zapasowe rmy Hoover. Można je nabyć
w lokalnym serwisie rmy Hoover lub bezpośrednio w rmie Hoover. Przy zamawianiu części zawsze należy podać numer danego
modelu.
WAŻNE: Bateria w tym urządzeniu jest objęta gwarancją przez 6 miesięcy od daty zakupu. Po 6 miesiącach klient jest zobowiązany
do poniesienia kosztu zakupu nowej baterii, która zostanie bezpłatnie zamontowana przez autoryzowanego serwisanta rmy
Hoover.
Materiały eksploatacyjne
•  Filtr HEPA przed silnikiem: S117 – 35601338
Części zamienne
•  Szczotka obrotowa Y29 – 35601339
•  Zestaw akumulatorów 30V: 48006266 Ładowarka: 48006269
•  Zestaw akumulatorów 26,4V: 48006265 Ładowarka: 48006268
•  Zestaw akumulatorów 20,4V: 48006264 Ładowarka: 48006267
•  Zestaw akumulatorów 18V: 48006138 Ładowarka: 48006258
Ochrona środowiska:
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/
WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając
prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczyniają się Państwo do ograniczenia
ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które
mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. Symbol umieszczony na
produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest
klasykowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy zdać w odpowiednim
punkcie utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych.
Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami w sprawie utylizacji odpadów.
Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym
urzędzie miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym urządzenie jest
sprzedawane. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w punkcie, w którym urządzenie zostało
nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
58
PL
AthenManual-UpdateSeptember2012_union.indd 58 13/09/2012 11.12.11
/