Evolveo android box h4 Instrukcja obsługi

Marka
Evolveo
Model
android box h4
Rodzaj
Instrukcja obsługi
www.evolveo.com
Android Box H4
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO Android Box H4 české společnosti EVOLVEO.
Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti.
Připojte Váš nový přístroj EVOLVEO Android Box H4 do HDMI portu vaší televize. Pro
napájení použijte dodávaný adaptér.
Podpora bezdrátové klávesnice a myši
EVOLVEO Android Box H4 podporuje 2.4 GHz bezdrátový standard pro připojení
klávesnice nebo myši.
Připojení k internetu pomocí WiFi
Otevřete „Nastavení. Přejděte zpět na menu na levé straně obrazovky, dokud
nedosáhnete záložky “WiFi” podBEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ & SÍTĚpozapněte epínač
v pravém horním rohu a po pár sekundách si vyberte Vaši bezdrátovou síť, zadejte
bezpečnostní heslo a čekejte, až se přístroj připojí k Vaší domovské síti.
Poznámka: Připojení tohoto produktu k WiFi vyžaduje jeho umístění do pří
viditelnosti od většiny běžně používaných Access point (Přístupových bodů) ve
vzdálenosti ne větší než 6 m. Ukazatel síly WiFi signálu je u tohoto produktu pouze
informativní, při potížích s připojením k WiFi, zmenšete vzdálenost přístroje od Access
pointu.
Připojení k internetu pomocí LAN
Otevřete „Nastavení”. Přejděte zpět na menu na levé straně obrazovky, dokud
nedosáhnete záložky “Etherneta aktivujte jej.
Google Play
Spusťte ikonu aplikace Obchod Play, poté se přihlaste ke svému účtu Google nebo si
jej vytvořte, pokud jej ještě nemáte.
EVOLVEO Android Box H4 používá operační systém Android, který není plně přizpůsoben
na televizní obrazovku. Z tohoto důvodu je kvalita a rozsah zobrazování některých
webových stránek s aktivním obsahem (Flash, Video, ActiveX, Java, atd.) nebo instalace
aplikací Android limitovaná nebo nemožná. Služby třetích stran mohou být změněny,
odstraněny nebo přerušeny bez předchozího varování. EVOLVEO neručí za dostupnost
daných služeb, obsahů a úplnost překladu Android menu na obrazovce.
Řešení problémů
Problém
Řešení
Zařízení se nedá
zapnout
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájecímu zdroji a
správně připojen kabel HDMI
Nelze se připojit
pomocí WiFi
Zkontrolujte Váš WiFi router. Ujistěte se, že je přenos WiFi ve
Vašem zařízení povolen. Pokud problémy s přístupem k Vaší WiFi
přetrvávají, zkuste připojit další přístroje (např. Smartphone nebo
laptop).
Pokud je připojení funkční, vyberte si stejné připojení také
pro EVOLVEO Android Box H4. Zkontrolujte, zda se připojujete ke
správné síti a má dostatečný dosah.
Potřebujete radu i po přečtení tohoto návodu?
Nejprve si přečtěte „Často kladené otázky“ na stránkách www.evolveo.com nebo
kontaktujte technickou podporu EVOLVEO. Tento produkt prochází neustálým vývojem a
vylepšováním. Proto je možné, že aktuální design, funkce nebo operace nebudou přesně
odpovídat popisu v tomto uživatelském manuálu. Možný rozdíl není chybou přístroje a
není důvodem pro reklamaci.
Záruka se NEVZTAHUJE při:
použití přístroje k jiným účelům
instalaci jiného firmware než toho, který byl v EVOLVEO Android Box H4
nainstalován, nebo toho, který je možno stáhnout manuálně nebo automaticky
z menu přístroje
elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným
použitím
škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí,
atd.
škodě způsobené neoprávněnou opravou
poškození záruční plomby nebo nečitelném sériovém číslu přístroje
Likvidace
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že
v EU všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy
dotříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do
netříděného komunálního odpadu.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost ABACUS Electric, s.r. o. prohlašuje, že EVOLVEO Android Box H4
(EAN: 8594161337973) je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto
typu přístroje.
Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na ftp://ftp.evolveo.com/ce
Copyright © ABACUS Electric, s.r. o.
Všechna práva vyhrazena.
Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Dear customer,
Thank you for choosing the EVOLVEO Android Box H4.
We believe it will bring you a lot of fun and satisfaction.
Plug EVOLVEO Android Box H4 device with HDMI cable to your TV set. Use 230 V wall
charter to power up Android box.
Wireless keyboard and mouse support
EVOLVEO Android Box H4 supports 2.4 GHz wireless standard for keyboard or mouse
connected.
WiFi connection
Open the “Settings” icon. Scroll back up the left side menu until you’ve reached the
“WiFi” tab under the “WIRELESS & NETWORKS” then flick the switch on the top right
corner to “ON” and after a few seconds choose your wireless network, enter the security
key, and wait for the device to connect to your home network.
Note: Connecting this product to WiFi network requires its location in the direct line of
sight from most commonly used access points at a distance of not more than 6 m. WiFi
signal strength indicator for this product is only informative. If any problems arise with
connecting to WiFi network, reduce the distance between the device and the access
point.
LAN connection
Open the “Settings” icon and choose “Ethernet”.
APPLICATION
Click on the top right corner on the EVOLVEO Android Box H4 home screen. You will call
up the list of the installed applications. You will run the chosen application by a short
click. You can create a shortcut on the home screen by holding and move the application
icon by drag and drop. For deleting it from the home screen move the icon by drag and
drop it to the top part of the screen to the icon “Delete”.
Settings
Settings provide individual preference setting functions.
EVOLVEO Android Box H4 use the Android operating system, which is not fully adapted
to the TV screen. For this reason, the quality and range of display some web pages with
active content (Flash, Flash video, ActiveX, Java etc.) or the possibility of installing
Android applications, is limited or impossible. Third party services may be changed
without prior notice, removed or interrupted. EVOLVEO is not responsible for the
availability of the services and content.
Troubleshooting
Problem
Solution
The device can´t be
switched on
Check if the device is connected to 230 V and check HDMI cable
connection with your TV.
The sound can´t be
heard
Check if you haven´t muted the sound; the file that you want to
playback can also be damaged. Check volume settings in your TV.
The WiFi connection
can´t be made
Check your WiFi router. Make sure that you have the WiFi in your
device enabled. Try also other devices, e. g. smartphone or
lap
top, if the problems with the access to your WiFi persist. If the
connection is functional choose the same connection also for the
device. Check if you are in the WiFi network coverage and if the
configuration is correct
Do you still need an advice after reading this guide?
First read “Frequently Asked Questions” at www.evolveo.com
or contact the EVOLVEO
technical support.
The warranty DOESN´T APPLY to:
using the device for other purposes than it was designed to
installation of another firmware then the one that was installed as the original from
the factory or that is to be downloaded at ftp://ftp.evolveo.com
mechanical damage of caused by inappropriate using
damage caused by the natural elements as fire, water, static electricity, overvoltage
and so on
damage caused by unauthorized repair
damage of the guarantee seal or unreadable serial number of the device
Disposal: The symbol of crossed out container on the product, in the literature or on
the wrapping means that in the European Union all the electric and electronic products,
batteries and accumulators must be placed into the separate salvage after finishing their
lifetime. Do not throw these products into the unsorted municipal waste
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, the company ABACUS Electric, s.r.o. declares that EVOLVEO Android Box H4
(EAN: 8594161337973) is in compliance with the requirements of the norms and
regulations, relevant for the given type of device.
The complete text of Declaration of Conformity can be found on
ftp://ftp.evolveo.com/ce
Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.
All rights reserved.
Design and specification can be changed without prior notice.
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το EVOLVEO Android Box H4. Πιστεύουμε πως θα σας
δώσει πολλή διασκέδαση και χαρά.
Συνδέστε την συσκευή EVOLVEO Android Box H4 με το καλώδιο HDMI στο σετ σας TV.
Χρησιμοποιήστε πρίζα 230 V για να τροφοδοτήσετε την συσκευή Android.
Το EVOLVEO Android Box H4 υποστηρίζει το ασύρματο πρότυπο 2.4 GHz για
συνδεδεμένο[πληκτρολόγιο ή ποντίκι.
Σύνδεση WiFi
Ανοίξτε το εικονίδιο “Settings” (Ρυθμίσεις). Μετακινηθείτε προς τα πίσω, στο μενού της
αριστερής πλευράς, μέχρι να φτάσετε στην καρτέλα “WiFi” κάτω από το “WIRELESS &
NETWORKS” και κατόπιν γυρίστε τον διακόπτη στην επάνω δεξιά γωνία σε “ON” και μετά
από μερικά δευτερόλεπτα, επιλέξτε το ασύρματο δίκτυό σας, εισάγετε το κλειδί
ασφαλείας, και περιμένετε την συσκευή να συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο.
Σημείωση: Η σύνδεση αυτού του προϊόντος σε δίκτυο WiFi απαιτεί την τοποθέτησή του σε
άμεση οπτική επαφή σε μια απόσταση όχι μεγαλύτερη των 6 m από τα συχνότερα
χρησιμοποιούμενα σημεία πρόσβασης. Η ένδειξη ισχύος σήματος WiFi για αυτό το προϊόν
είναι μόνο ενημερωτική. Εάν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα με την σύνδεση σε
δίκτυο WiFi, μειώστε την απόσταση ανάμεσα στην συσκευή και το σημείο πρόσβασης.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κάντε κλικ στην πάνω δεξιά γωνία στην αρχική οθόνη του EVOLVEO Android Box H4. Θα
ανοίξετε την λίστα των εγκατεστημένων εφαρμογών. Θα εκτελέσετε την εφαρμογή της
επιλογής σας με ένα κλικ. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση στην αρχική οθόνη
κρατώντας και σύροντας το εικονίδιο της εφαρμογής (μεταφορά και απόθεση). Για να την
διαγράψετε από την αρχική οθόνη, σύρετε το εικονίδιο και αποθέστε το στο επάνω μέρος
της οθόνης στο εικονίδιο “Delete” (Διαγραφή).
Ρυθμίσεις
Οι ρυθμίσεις παρέχουν ξεχωριστές προτιμήσεις για τις ρυθμίσεις λειτουργιών.
Υποστήριξη ασύρματου πληκτρολογίου και ποντικιού
Το EVOLVEO Android Box H4 χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Android, που δεν είναι
πλήρως προσαρμοσμένο στην οθόνη της TV. Για τον λόγο αυτό, η ποιότητα και το εύρος
προβολής ορισμένων ιστοσελίδων με ενεργά περιεχόμενα (Flash, Flash video, ActiveX,
Java κ.λπ.) ή η δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών Android, είναι περιορισμένα ή
αδύνατα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους μπορούν να αλλάξουν, να
αφαιρεθούν ή να διακοπούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η EVOLVEO δεν είναι
υπεύθυνη για την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και τα περιεχόμενα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα
Λύση
Το στικ δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί
Ελέγξτε αν το στικ έχει τοποθετηθεί σωστά στην θύρα HDMI,
ή ελέγξτε την φόρτιση.
Δεν μπορεί να ακουστεί ο
ήχος
Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιήσει την σίγαση ήχου. Μπορεί
επίσης να έχει καταστραφεί το αρχείο που θέλετε να
αναπαραγάγετε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις έντασης στην
τηλεόρασή σας
Δεν είναι δυνατή η
σύνδεση WiFi
Ελέγξτε τον δρομολογητή σας WiFi. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το
WiFi ενεργοποιημένο στο στικ σας. Δοκιμάστε επίσης άλλες
συσκευές, π.χ. Smartphone ή laptop, για να δείτε αν τα
προβλήματα πρόσβασης στο Wi-
Fi σας επιμένουν. Ελέγξτε αν
βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης του δικτύου WiFi και αν οι
ρυθμίσεις είναι σωστές
Ακόμη χρειάζεστε μια συμβουλή, παρότι διαβάσατε αυτές τις οδηγίες;
Διαβάστε πρώτα τις “Συχνές Ερωτήσεις” στις ιστοσελίδες του στικ σας HDMI στο
www.evolveo.com ή επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της EVOLVEO.
Η εγγύηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για:
χρήση της συσκευής για σκοπούς άλλους απ' ότι σχεδιάστηκε
εγκατάσταση άλλου υλικολογισμικού (firmware) από εκείνο που εγκαταστάθηκε από
τον κατασκευαστή ή εκείνο που μεταφέρθηκε από το ftp://ftp.evolveo.com
μηχανική βλάβη του HDMI στικ προκληθείσα από ακατάλληλη χρήση
βλάβη προκληθείσα από φυσικά αίτια όπως πυρκαγιά, νερό, στατικό ηλεκτρισμό,
υπερτάσεις και ούτω καθ' εξής
βλάβη προκληθείσα από επισκευή σε μη εξουσιοδοτημένο κέντρο
καταστροφή της σφραγίδας εγγύησης ή δυσανάγνωστος αριθμός σειράς της συσκευής
Απόρριψη: Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με το απαγορευτικό Χ στο προϊόν,
στην βιβλιογραφία ή στην συσκευασία δηλώνει πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να
τοποθετούνται στους ξεχωριστούς ειδικούς κάδους απόρριψης μετά το πέρας της ζωής
τους. Μην πετάτε αυτά τα προϊόντα στα αταξινόμητα απορρίμματα.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Με το παρόν, η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει ότι το
EVOLVEO Android Box H4 (EAN: 8594161337973) είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές
των οδηγιών και κανονισμών, που σχετίζονται με τον δεδομένο τύπο συσκευής.
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης με τους κανονισμούς μπορεί να βρεθεί στο
ftp://ftp.evolveo.com/ce
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
Κατοχυρωμένα δικαιώματα.
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Tisztelt Felhasználó,
köszönjük, hogy az EVOLVEO Android Box H4 -et választotta.
Biztosak vagyunk benne, hogy a készülék birtoklása rengeteg szórakozást és
megelégedettséget fog Önnek és környezetének nyújtani.
Csatlakoztassa az Ön, új EVOLVEO Android Box H4 készüléket az Ön TV készülékének a
HDMI csatlakozásához. A készülék megfelelő használatához használja a gyári, 230 V-os
tápforrást.
Vezeték nélküli billentyűzet és egér csatlakoztatása
Az EVOLVEO AndroidBox H4 támogatja a 2.4 GHz-es vezeték nélküli csatlakozást, a
vezeték nélküli egér és billentyűzet használatához.
Internet csatlakozás WiFi segítségével
Kattintson aBeállításokikonjára. Keresse a képernyő baloldalán a „Vezeték nélküli
csatlakozás & hálózat” mappát, ezen belül „WiFi” lehetőséget. Ezután a jobb felső
sarokban található ikon segítségével kapcsolja be a csatlakozást, várjon néhány
másodpercet, és válassza ki az Önnek megfelelő vezeték nélküli hálózatot. Adja meg a
kívánt biztonsági jelszót, majd a készülék csatlakozik az otthoni hálózathoz.
Megjegyzés: Ezen készülék csatlakoztatása a WiFi lózathoz a következő tényezőket
figyelembe kell venni: a hétköznapi felhasználók által használt Access point
(Hozzáférési pont) közvetlen látótávolságon belül kell lennie, vagy nem távolabb, mint
6 m. A készülékben használatos WiFi jelerősség mutatói csak jelzésértékűek, a
megfelelő minőségű csatlakozáshoz csökkentse az Access point (Hozzáférési pont) és a
készülék közti távolságot.
Google Play
Kattintson a Google Playalkalmazás ikonjára, ezután jelentkezzen be a saját Google
fiókjába, amennyiben nem rendelkezik ilyennel, hozzon létre egyet
Alkalmazások
A jobb felső sarokban kattintson az EVOLVEO Android Box H4 kezdőlapjára. Itt
megjelenik a készülékre feltelepített alkalmazások listája. A kívánt alkalmazást egy rövid
kattintással indíthatja el. A kívánt alkalmazásról létrehozhat egy gyorsindító ikont a
készülék kezdőlapjára. Egyszerűen nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt alkalmazás
ikonját, majd húzza a kezdőlapra (az egér segítségével). A kezdőképernyőről eltávolítani
kívánt ikont egyszerűen húzza a kijelző felsőrészére, majd az „Eltávolít” ikonra.
Az EVOLVEO Android Box H4 Android operációsrendszert használ, amely nincs teljes
mértékben a TV kijelzőjére átültetve. Ebből kifolyólag az aktív tartalmat (Flash, Video,
ActiveX, Java, stb.) használó weboldalak megjelenítése nem lehet tökéletes (alacsony
felbontás), ill. némely Android alkalmazás telepítése nem lehetséges. Ezen adott
szolgáltatásokért, a kijelzőn megjelenő Android menü teljes nyelvi fordításáért, ill.
tartalmáért az EVOLVEO vállalat nem vállal felelősséget.
Probléma megoldás
Probléma
Megoldás
A készüléket nem
lehetséges bekapcsolni
Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva a
tápforráshoz, ill. a TV készülék HDMI csatlakozásához.
Nincs hang
Ellenőrizze, hogy az Android menüjében nem-e némította le a
készüléket; lehetséges, hogy sérült a fájl, amit le szeretne
játszani. Ellenőrizze a TV készülék hangerejét
Nem működik a WiFi
csatlakozás
Ellenőrizze a WiFi routerét. Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-
e a WiFi csatlakozás a készülékén. Amennyiben a WiFi
csatlakozási problémái továbbra is fenn állnak, próbálkozzon
meg más készülék csatlakoztatásával a hálózathoz (okostelefon,
notebook).
Amennyiben a csatlakozás sikeres, próbálkozzon meg
az, ugyanazok paraméterek beállításaival a saját EVOLVEO
Android Box H4 készülékén is.
További segítségre van szüksége?
Előbb figyelmesen olvassa el a www.evolveo.com honlapon fellelheGyakran ismételt
kérdéseket, vagy vegye fel a kapcsolatot az EVOLVEO technikai tanácsadójával.
A GARANCIA a következő esetekben NEM érvényes:
A készülék nem megfelelő használata
Az EVOLVEO Android Box Q5 4K készülékre feltelepített firmware eltávolítása,
más firmware újratelepítése
A nem megfelelő használatból származó mechanikai sérülések
A természeti elemek okozta károk, mint a tűz, víz, statikus elektromosság,
hőingadozás, stb.
A helytelen szerelés okozta károk
A garancia zár sérülése, felismerhetetlen sorozatszám
Hulladékmegsemmisítés:
A csomagoláson jelzett és a kézikönyvben megjelenő fentebb jelzett szimbólum azt
jelenti, hogy az EU-ban minden elektromos és elektronikus készülék, elem és
akkumulátor az élettartam lejárta után az osztályozott hulladéklerakókban szabad
elhelyezni. Ezeket az eszközöket TILOS a háztartási hulladéklerakókban elhelyezni.
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az ABACUS Electric, s.r.o. ezennel kijelenti, hogy az EVOLVEO Android Box H4
(EAN: 8594161337973) készülék megfelel az 1999/5/EC törvényben (426/2000 Sb. számú
Csehországi kormányrendelet) foglalt alap követelményeknek.
A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható, és letölthető a
ftp://ftp.evolveo.com/ce honlapon.
Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.
Minden jog fenntartva.
A dizájn és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatóak.
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wybranie EVOLVEO Android Box H4.
Wierzymy, że dostarczy on wiele radości i zadowolenia.
Podłącz EVOLVEO Android Box H4 do gniazda HDMI w telewizorze. Do zasilania uźij
230 V adapter.
Obsługa bezprzewodowej klawiatury i myszy
EVOLVEO Android Box H4 obsługuje bezprzewodowy standard 2.4 GHz do podłączenia
klawiatury lub myszy.
WiFi
Należy wybrać ikonę „Ustawienia” i wrócić do menu po lewej stronie ekranu i znaleźć
opcję “WiFi” pod “POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE I SIECI” a następnie włącz
przełącznik w prawym górnym rogu. Po kilku sekundach można wybrać swoją sieć
bezprzewodową, podać hasło i poczekać aż urządzenie podłączy się do sieci.
Notatka: Podłączenie produktu do sieci WiFi wymaga lokalizacji w bezpośrednim polu
widzenia z najczęściej używanych punktów dostępowych w odległości nie większej niż 6
m.Wskaźnik siły sygnału WiFi dla tego produktu jest podany jedynie w celach
informacyjnych. Jeśli pojawią się jakieś problemy z podłączeniem do sieci WiFi,
zmniejsz odległości między urządzeniem a punktem dostępowym.
APLIKACJE
W prawym górnym rogu należy kliknąć na stronę główną EVOLVEO Android Box H4.
Otworzy się lista zainstalowanych aplikacji. W celu otworzenia wybranej aplikacji należy
kliknąć na nią. Można utworzskrót na pulpicie poprzez przytrzymanie i przeciągnięcie
ikonki na pulpit. W celu usunięcia ikonki z pulpitu należy przeciągnąć na ikonę „Usunąć“.
Ustawienia
W opcji ustawień można ustawić poszczególne funkcje.
EVOLVEO Android Box H4 korzysta z systemu operacyjnego Android, którego nie można
w pełni przystosować do ekranu telewizyjnego. Z tego powodu może być ograniczone
lub niemożliwe zainstalowanie aplikacji Android lub pokazywanie stron web z aktywną
zawartością (Flash, Video, ActiveX, Java itd.). Usługi stron trzecich mogą zostać
zmienione, usunięte lub przerwane bez wcześniejszego ostrzeżenia. EVOLVEO nie ponosi
odpowiedzialności za zawartość i dostępność tego typu usług.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie
Nie można włączyć
urządzenia
Należy sprawdzić czy urządzenie jest poprawnie podłączone
do portu HDMI oraz należy sprawdzić naładowanie
Nie słychać dźwięku
Należy sprawdzić czy dźwięk nie został wyłączony; może być
również uszkodzony odtwarzany plik lub playlista.
Należy
sprawdzić ustawienie głośności w telewizorze
Nie można podłączyć
przez WiFi
Należy sprawdzić router WiFi. Należy sprawdzić na routerze
ustawienia transferu danych przez WiFi.
W przypadku
trwających problemów z dostępem do WiFi
, należy
spróbować podłączyć inne urządzenia (np. smartphone lub
laptop).
Jeśli podłączenie działa poprawnie to należy wybrać
takie samo podłączenie dla EVOLVEO Android Box H4
.
Należy sprawdz czy urządzenie jest podłączane do
odpowiedniej sieci i czy wybrana sieć ma odpowiedni zasięg.
W przypadku niejasności wnież po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi, prosimy
sprawdzić nasze rady w zakładce FAQ (Najczęstsze pytania) na stronie www.evolveo.com
lub skontaktować się z pomocą techniczEVOLVEO.
Gwarancja NIE OBEJMUJE:
Uszkodzeń powstałych w wyniku używania urządzenia w innym celu niż opisany w
niniejszym dokumencie
Instalacji innego firmware n ten, który został zainstalowany w EVOLVEO Android
Box H4 lub takiego, który można ściągnąć z ftp://ftp.evolveo.com
Mechanicznych uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem
Uszkodzeń spowodowanych działaniem takich czynników jak ogień, woda, prąd
statyczny, zwarcie itp.
Uszkodzeń spowodowanych nieuprawionymi naprawami, uszkodzeń plomby lub
nieczytelnego numeru seryjnego.
Likwidacja: Symbol przekreślonego kontenera na urządzeniu, w dokumentach lub na
opakowaniu oznacza, że w EU wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i
akumulatory po zakończeniu swojej żywotności muszą zostać wyrzucone w wyznaczonych
do tego miejscach. Nie wolno ich wyrzucać do niesegregowanych śmieci ogólnych.
DEKLARACJA O ZGODNOŚCI
Firma ABACUS Electric, s.r.o. niniejszym deklaruje, że EVOLVEO Android Box H4
(EAN: 8594161337973) pozostaje w zgodności z wymaganiami norm i przepisów
dotyczących tego typu urządzeń.
Pełen tekst Deklaracji o zgodności można znaleźć na ftp://evolveo.com/ce
Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego ostrzeżenia.
Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral EVOLVEO Android Box H4.
Veríme, že Vám prinesie veľa zábavy a spokojnosti.
Pripojte Váš nový prístroj EVOLVEO Android Box H4 do HDMI portu vašej televízie.
Pre napájanie použite 230 V adaptér.
Podpora bezdrôtovej klávesnice a myši
EVOLVEO Android Box H4 podporuje 2.4 GHz bezdrôtový štandard pre pripojenie
klávesnice alebo myši.
Pripojenie k internetu pomocou WiFi
Otvorte ikonu "Nastavenia". Prejdite späť na menu na ľavej strane obrazovky, kým
nedosiahnete záložky "WiFi" pod "BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE & SIETE" potom zapnite
prepínač v pravom hornom rohu a po pár sekundách si vyberte Vašu bezdrôtovú sieť,
zadajte bezpečnostný heslo a čakajte, až sa prístroj pripojí k Vašej domácej sieti.
Poznámka: Pripojenie tohto produktu k WiFi vyžaduje jeho umiestnenie do priamej
viditeľnosti od väčšiny bežne používaných Access point (Prístupových bodov) vo
vzdialenosti nie väčšej ako 6 m Ukazovateľ sily WiFi signálu je u tohto produktu len
informatívny, pri problémoch s pripojením k WiFi, zmenšite vzdialenosť prístroja od
Access pointu.
Pripojenie k internetu pomocou LAN
Otvorte "Nastavenia". Prejdite späť na menu na ľavej strane obrazovky, kým
nedosiahnete záložky "Ethernet" a aktivujte ho.
Google Play
Spustite ikonu aplikácie "Obchod Play", potom sa prihláste do svojho účtu Google alebo si
ho vytvorte, ak ho ešte nemáte.
APLIKÁCIE
V pravom hornom rohu kliknite na domovskú stránku EVOLVEO Android Box H4. Zobrazí
sa zoznam nainštalovaných aplikácií. Vybranú aplikáciu spustíte krátkym kliknutím.
Môžete si vytvoriť zástupcu na domovskej stránke podržaním a pretiahnutím ikony
pomocou myši. Pre vymazanie z domovskej stránky pretiahnite ikonu myšou do hornej
časti obrazovky na ikonu "Odstrániť".
Nastavenie
V sekcii nastavenia si môžete prispôsobiť jednotlivé funkcie
EVOLVEO Android Box H4 používa operačný systém Android, ktorý nie je plne
adaptovaný na televíznu obrazovku. Z tohto dôvodu je kvalita a rozsah zobrazenia
niektorých webových stránok s aktívnym obsahom (Flash, Video, ActiveX, Java, atď.)
alebo inštalácia aplikácií Android limitovaná alebo nemožná. Služby tretích strán môžu
byť zmenené, odstránené alebo prerušené bez predchádzajúceho varovania. EVOLVEO
neručí za dostupnosť daných služieb, obsahov a úplnosť prekladu Android menu na
obrazovke.
Riešenie problémov
Problém
Riešenie
Zariadenie sa nedá zapnúť
Skontrolujte, či je zariadenie správne vložené do HDMI portu
alebo skontrolujte nabíjania
Nie je počuť zvuk
Skontrolujte, či ste nestlmili zvuk; tiež môže byť poškodený
súbor alebo playlist, ktorý chcete prehrať. Skontrolujte
nastavenie hlasitosti vo Vašej televízii
Nedá sa pripojiť pomocou
WiFi
Skontrolujte Váš WiFi router. Uistite sa, že je prenos WiFi vo
Vašom zariadení povolený. Ak problémy s prístupom k Vašej
WiFi pretrvávajú, skúste pripojiť ďalšie prístroje (napr.
smartphone alebo laptop). Ak je pripojenie funkčné, vyberte
si rovnaké pripojenie aj pre
EVOLVEO Android Box H4.
Skontrolujte, či sa pripájate k správnej sieti a má dostatočný
dosah.
Potrebujete radu aj po prečítaní tohto návodu? Najprv si prečítajte "Často kladené
otázky" na stránkach www.evolveo.com alebo kontaktujte technickú podporu EVOLVEO.
Záruka sa NEVZŤAHUJE pri:
použitie prístroja na iné účely
inštalácii iného firmware než toho, ktorý bol v EVOLVEO Android Box H4
nainštalovaný, alebo toho, ktorý je možné stiahnuť z
ftp://ftp.evolveo.com
mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným použitím
škode spôsobenej prírodnými živlami ako je oheň, voda, statická elektrina,
prepätiu, atď.
škode spôsobenej neoprávnenou opravou
poškodeniu záručnej plomby alebo nečitateľnom sériovom čísle prístroja
Likvidácia:
Symbol preškrtnutého kontajneru na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že v
EÚ všetky elektrické a elektronické prístroje, batérie a akumulátory musia byť ulože
do triedeného odpadu po skončení ich životnosti. Nevyhadzujte tieto výrobky do
netriedeného komunálneho odpadu.
PREHLÁSENIE O ZHODE
Týmto spoločnosť ABACUS Electric, s.r.o. prehlasuje, že EVOLVEO Android Box H4
(EAN: 8594161337973) je v súlade s požiadavkami noriem a nariadení príslušným k
tomuto typu prístroja.
Kompletný text Prehlásenie o zhode je k nájdeniu na ftp://ftp.evolveo.com/ce
Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
www.evolveo.com
Android Box H4
/

w innych językach