Evolveo android box q4 4k Instrukcja obsługi

Marka
Evolveo
Model
android box q4 4k
Rodzaj
Instrukcja obsługi
.
www.evolveo.eu
Android Box Q4 4K
2
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO AndroidBox Q4 4K
české společnosti EVOLVEO.
Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti.
Připojte Váš nový přístroj EVOLVEO AndroidBox Q4 4K do
HDMI portu vaší televize. Pro napájení použijte dodávaný 230
V/3 A adaptér.
Podpora bezdrátové klávesnice a myši
EVOLVEO AndroidBox Q4 4K podporuje 2.4 GHz bezdrátový
standard pro připojení klávesnice nebo myši.
Připojení k internetu pomocí WiFi
Otevřete „Nastavení”. Přejděte zpět na menu na levé straně
obrazovky, dokud nedosáhnete záložky “Wi-Fi” pod
“BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ & SÍTĚ” poté zapněte přepínač
v pravém horním rohu a po pár sekundách si vyberte Vaši
bezdrátovou síť, zadejte bezpečnostní heslo a čekejte, až se
přístroj připojí k Vaší domovské síti.
3
Poznámka: Připojení tohoto produktu k WiFi vyžaduje jeho
umístění do přímé viditelnosti od většiny běžně používaných
Access point (Přístupových bodů) ve vzdálenosti ne větší než 6
m. Ukazatel síly WiFi signálu je u tohoto produktu pouze
informativní, při potížích s připojením k WiFi, zmenšete
vzdálenost přístroje od Access pointu.
Google Play
Spusťte ikonu aplikace „Obchod Play“, poté se přihlaste ke
svému účtu Google nebo si jej vytvořte, pokud jej ještě
nemáte.
EVOLVEO AndroidBox Q4 4K používá operační systém Android
4.4, který není plně přizpůsoben na televizní obrazovku.
Z tohoto důvodu je kvalita a rozsah zobrazování některých
webových stránek s aktivním obsahem (Flash, Video, ActiveX,
Java, atd.) nebo instalace aplikací Android limitovaná nebo
nemožná. Služby třetích stran mohou být změněny, odstraněny
nebo přerušeny bez předchozího varování. EVOLVEO neručí za
dostupnost daných služeb, obsahů a úplnost překladu Android
menu na obrazovce.
4
Řešení problémů
Problém
Řešení
Zařízení se
nedá zapnout
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno
k napájecímu zdroji a správně připojen kabel
HDMI
Nelze se
připojit pomocí
WiFi
Zkontrolujte Váš WiFi router. Ujistěte se, že
je přenos WiFi ve Vašem zařízení povolen.
Pokud problémy s přístupem k Vaší WiFi
přetrvávají, zkuste připojit další přístroje
(např. Smartphone nebo laptop). Pokud je
připojení funkční, vyberte si stejné připojení
také pro EVOLVEO Smart TV box Q4.
Zkontrolujte, zda se připojujete ke správné
síti a má dostatečný dosah.
Potřebujete radu i po přečtení tohoto návodu?
Nejprve si přečtěte „Často kladené otázky“ na stránkách
www.evolveo.eu nebo kontaktujte technickou podporu
EVOLVEO. Tento produkt prochází neustálým vývojem a
vylepšováním. Proto je možné, že aktuální design, funkce
nebo operace nebudou přesně odpovídat popisu v tomto
5
uživatelském manuálu. Možný rozdíl není chybou přístroje a
není důvodem pro reklamaci.
Záruka se NEVZTAHUJE při:
použití přístroje k jiným účelům
instalaci jiného firmware než toho, který byl v EVOLVEO
AndroidBox Q4 4K nainstalován, nebo toho, který je
možno stáhnout manuálně nebo automaticky z menu
přístroje
elektromechanickém nebo mechanickém poškození
způsobeném nevhodným použitím
škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda,
statická elektřina, přepětí, atd.
škodě způsobené neoprávněnou opravou
poškození záruční plomby nebo nečitelném sériovém
číslu přístroje
Likvidace
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře
nebo na obalu znamená, že v EU všechny elektrické a
elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy
6
dotříděného odpadu po ukončení jejich životnosti.
Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního
odpadu.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že
EVOLVEO AndroidBox Q4 4K (EAN: 8594161336570) je
v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto
typu přístroje.
Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na
ftp://ftp.evolveo.eu/ce
Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
7
Dear customer,
Thank you for choosing the EVOLVEO AndroidBox Q4 4K.
We believe it will bring you a lot of fun and satisfaction.
Plug EVOLVEO AndroidBox Q4 4K device with HDMI cable to
your TV set. Use 230 V wall charter to power up Android box.
Wireless keyboard and mouse support
EVOLVEO AndroidBox Q4 4K supports 2.4 GHz wireless
standard for keyboard or mouse connected.
WiFi connection
Open the “Settings” icon. Scroll back up the left side menu
until you’ve reached the “WiFi” tab under the “WIRELESS &
NETWORKS” then flick the switch on the top right corner to
“ON” and after a few seconds choose your wireless network,
enter the security key, and wait for the device to connect to
your home network.
LAN connection
Open the “Settings” icon and choose “Ethernet”.
Note: Connecting this product to WiFi network requires its
8
location in the direct line of sight from most commonly used
access points at a distance of not more than 6 m. WiFi signal
strength indicator for this product is only informative. If any
problems arise with connecting to WiFi network, reduce the
distance between the device and the access point.
APPLICATION
Click on the top right corner on the EVOLVEO AndroidBox Q4
4K home screen. You will call up the list of the installed
applications. You will run the chosen application by a short
click. You can create a shortcut on the home screen by holding
and move the application icon by drag and drop. For deleting
it from the home screen move the icon by drag and drop it to
the top part of the screen to the icon “Delete”.
You can add the following types of items into the Home
screen:
1. Applications: Adding the application links, web pages
bookmarks, favourite contacts, localities on the Maps,
Gmail name tag, Playlist and many other items. Available
links depend on the installed applications.
2. Widgets: Adding any of the amounts of the different mini
9
applications (Widgets) to own Home screen, including the
clock widget, audio player, photo frame, Google searching
bar, the charging administrator, Calendar informing about
upcoming events and news and weather widget. You can
also download Widgets from the web Google Play.
Settings
Settings provide individual preference setting functions.
EVOLVEO AndroidBox Q4 4K use the Android operating
system, which is not fully adapted to the TV screen. For this
reason, the quality and range of display some web pages with
active content (Flash, Flash video, ActiveX, Java etc.) or the
possibility of installing Android applications, is limited or
impossible. Third party services may be changed without prior
notice, removed or interrupted. EVOLVEO responsible for the
availability of the services and content.
Troubleshooting
Problem
Solution
The stick can´t
be switched on
Check if the stick is properly inserted in
HDMI port, or check charging
10
The sound can´t
be heard
Check if you haven´t muted the sound; the
play file that you want to play can also be
damaged. Check volume settings in your
television
The WiFi
connection can´t
be made
Check your WiFi router. Make sure that you
have the WiFi in your stick enabled. Try also
other devices, e. g. Smartphone or laptop,
if the problems with the access to your WiFi
persist. If the connection is functional
choose the same connection also for the
HDMI stick. Check if you are in the Wi-Fi
network coverage and if the configuration is
correct
Do you still need an advice after reading this guide?
First read “Frequently Asked Questions” at www.evolveo.eu
or contact the EVOLVEO technical support.
This product goes through the constant development and
improving. Therefore it is possible that the actual design,
function or operating won´t absolutely corresponds the
conditions written in this user manual. The possible difference
11
isn´t the device defect and it is not the reason for the
warranty claim.
The warranty DOESN´T APPLY to:
using the device for other purposes than it was designed
to
installation of another firmware then the one that was
installed as the original from the factory or that is to be
downloaded at ftp://ftp.evolveo.eu
mechanical damage of caused by inappropriate using
damage caused by the natural elements as fire, water,
static electricity, overvoltage and so on
damage caused by unauthorized repair
damage of the guarantee seal or unreadable serial
number of the device
Disposal: The symbol of crossed out container on the
product, in the literature or on the wrapping means that in
the European Union all the electric and electronic products,
batteries and accumulators must be placed into the separate
salvage after finishing their lifetime. Do not throw these
12
products into the unsorted municipal waste
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, the company Abacus Electric, s.r.o. declares that
EVOLVEO AndroidBox Q4 4K (EAN: 8594161336570) is in
compliance with the requirements of the norms and
regulations, relevant for the given type of device.
The complete text of Declaration of conformity can be found
on ftp://ftp.evolveo.eu/ce
Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.
All rights reserved.
Design and specification can be changed without prior notice.
13
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το EVOLVEO AndroidBox
Q4 4K. Πιστεύουμε πως θα σας δώσει πολλή διασκέδαση και
χαρά.
Συνδέστε την συσκευή EVOLVEO AndroidBox Q4 4K με το
καλώδιο HDMI στο σετ σας TV. Χρησιμοποιήστε πρίζα 230 V για
να τροφοδοτήσετε την συσκευή Android.
Το EVOLVEO AndroidBox Q4 4K υποστηρίζει το ασύρματο
πρότυπο 2.4 GHz για συνδεδεμένο[πληκτρολόγιο ή ποντίκι.
Σύνδεση WiFi
Ανοίξτε το εικονίδιο “Settings” (Ρυθμίσεις). Μετακινηθείτε
προς τα πίσω, στο μενού της αριστερής πλευράς, μέχρι να
φτάσετε στην καρτέλα “WiFi” κάτω από το “WIRELESS &
NETWORKS” και κατόπιν γυρίστε τον διακόπτη στην επάνω
δεξιά γωνία σε “ON” και μετά από μερικά δευτερόλεπτα,
επιλέξτε το ασύρματο δίκτυό σας, εισάγετε το κλειδί
ασφαλείας, και περιμένετε την συσκευή να συνδεθεί στο
οικιακό σας δίκτυο.
14
Σημείωση: Η σύνδεση αυτού του προϊόντος σε δίκτυο WiFi
απαιτεί την τοποθέτησή του σε άμεση οπτική επαφή σε μια
απόσταση όχι μεγαλύτερη των 6 m από τα συχνότερα
χρησιμοποιούμενα σημεία πρόσβασης. Η ένδειξη ισχύος
σήματος WiFi για αυτό το προϊόν είναι μόνο ενημερωτική. Εάν
προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα με την σύνδεση σε
δίκτυο WiFi, μειώστε την απόσταση ανάμεσα στην συσκευή και
το σημείο πρόσβασης.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κάντε κλικ στην πάνω δεξιά γωνία στην αρχική οθόνη του
EVOLVEO AndroidBox Q4 4K. Θα ανοίξετε την λίστα των
εγκατεστημένων εφαρμογών. Θα εκτελέσετε την εφαρμογή
της επιλογής σας με ένα κλικ. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια
συντόμευση στην αρχική οθόνη κρατώντας και σύροντας το
εικονίδιο της εφαρμογής (μεταφορά και απόθεση). Για να την
διαγράψετε από την αρχική οθόνη, σύρετε το εικονίδιο και
αποθέστε το στο επάνω μέρος της οθόνης στο εικονίδιο
Delete(Διαγραφή).
Μπορείτε να προσθέσετε τους ακόλουθους τύπους
στοιχείων στην Αρχική οθόνη:
1. Εφαρμογές: Προσθέτοντας τους συνδέσμους εφαρμογών,
15
σελιδοδείκτες ιστοσελίδων, αγαπημένες επαφές,
κοινότητες σε Χάρτες, ετικέτα ονόματος Gmail, Playlist και
πολλά άλλα στοιχεία. Οι διαθέσιμοι σύνδεσμοι εξαρτώνται
από τις εγκατεστημένες εφαρμογές.
2. Widgets: Προσθέτοντας οποιεσδήποτε από τις
διαφορετικές μικροεφαρμογές (Widgets) στην Αρχική σας
οθόνη, συμπεριλαμβανομένων του ρολογιού,
αναπαραγωγής μουσικής, κορνίζας φωτογραφιών,
γραμμής αναζήτησης Google, της διαχείρισης χρεώσεων,
του Ημερολογίου (Calendar) που σας πληροφορεί για
επερχόμενες εκδηλώσεις και τις μικροεφαρμογές ειδήσεων
και πρόγνωσης καιρού. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε
Widgets από το Google Play.
Ρυθμίσεις
Οι ρυθμίσεις παρέχουν ξεχωριστές προτιμήσεις για τις
ρυθμίσεις λειτουργιών.
Υποστήριξη ασύρματου πληκτρολογίου και ποντικιού
Το EVOLVEO AndroidBox Q4 4K χρησιμοποιεί το λειτουργικό
σύστημα Android, που δεν είναι πλήρως προσαρμοσμένο στην
οθόνη της TV. Για τον λόγο αυτό, η ποιότητα και το εύρος
16
προβολής ορισμένων ιστοσελίδων με ενεργά περιεχόμενα
(Flash, Flash video, ActiveX, Java κ.λπ.) ή η δυνατότητα
εγκατάστασης εφαρμογών Android, είναι περιορισμένα ή
αδύνατα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους μπορούν
να αλλάξουν, να αφαιρεθούν ή να διακοπούν, χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Η EVOLVEO δεν είναι υπεύθυνη για
την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και τα περιεχόμενα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα
Λύση
Το στικ δεν μπορεί
να ενεργοποιηθεί
Ελέγξτε αν το στικ έχει τοποθετηθεί
σωστά στην θύρα HDMI, ή ελέγξτε την
φόρτιση.
Δεν μπορεί να
ακουστεί ο ήχος
Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιήσει την
σίγαση ήχου. Μπορεί επίσης να έχει
καταστραφεί το αρχείο που θέλετε να
αναπαραγάγετε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις
έντασης στην τηλεόρασή σας
Δεν είναι δυνατή η
σύνδεση Wi-Fi
Ελέγξτε τον δρομολογητή σας WiFi.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε το WiFi
ενεργοποιημένο στο στικ σας. Δοκιμάστε
17
επίσης άλλες συσκευές, π.χ.
Smartphone ή laptop, για να δείτε αν τα
προβλήματα πρόσβασης στο Wi-Fi σας
επιμένουν. Εάν η σύνδεση είναι
λειτουργική, επιλέξτε την ίδια σύνδεση
και για το HDMI στικ. Ελέγξτε αν
βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης του
δικτύου WiFi και αν οι ρυθμίσεις είναι
σωστές
Ακόμη χρειάζεστε μια συμβουλή, παρότι διαβάσατε αυτές τις
οδηγίες;
Διαβάστε πρώτα τις “Συχνές Ερωτήσειςστις ιστοσελίδες του
στικ σας HDMI στο www.evolveo.eu ή επικοινωνήστε με την
τεχνική υποστήριξη της EVOLVEO.
Αυτό το προϊόν υπόκειται σε διαρκή ανάπτυξη και βελτιώσεις.
Ως εκ τούτου είναι δυνατό η πραγματική σχεδίαση,
λειτουργικότητα ή λειτουργία να μην ανταποκρίνονται πλήρως
στις συνθήκες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο
χρήστη. Η ενδεχόμενη διαφορά δεν αποτελεί ελάττωμα της
συσκευής και δεν αποτελεί λόγο αξίωσης της εγγύησης.
18
Η εγγύηση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για:
χρήση της συσκευής για σκοπούς άλλους απ' ότι
σχεδιάστηκε
εγκατάσταση άλλου υλικολογισμικού (firmware) από
εκείνο που εγκαταστάθηκε από τον κατασκευαστή ή
εκείνο που μεταφέρθηκε από το ftp://ftp.evolveo.eu
μηχανική βλάβη του HDMI στικ προκληθείσα από
ακατάλληλη χρήση
βλάβη προκληθείσα από φυσικά αίτια όπως πυρκαγιά,
νερό, στατικό ηλεκτρισμό, υπερτάσεις και ούτω καθ' εξής
βλάβη προκληθείσα από επισκευή σε μη εξουσιοδοτημένο
κέντρο
καταστροφή της σφραγίδας εγγύησης ή δυσανάγνωστος
αριθμός σειράς της συσκευής
Απόρριψη: Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με το
απαγορευτικό Χ στο προϊόν, στην βιβλιογραφία ή στην
συσκευασία δηλώνει πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και
συσσωρευτές πρέπει να τοποθετούνται στους ξεχωριστούς
ειδικούς κάδους απόρριψης μετά το πέρας της ζωής τους. Μην
19
πετάτε αυτά τα προϊόντα στα αταξινόμητα απορρίμματα.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Με το παρόν, η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει ότι το
EVOLVEO AndroidBox Q4 4K (EAN: 8594161336570) είναι
σύμφωνο με τις προδιαγραφές των οδηγιών και κανονισμών,
που σχετίζονται με τον δεδομένο τύπο συσκευής.
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης με τους
κανονισμούς μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.evolveo.eu/ce
Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.
Κατοχυρωμένα δικαιώματα.
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.
20
Tisztelt Felhasználó,
köszönjük, hogy az EVOLVEO AndroidBox Q4 4K -et
választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy a készülék
birtoklása rengeteg szórakozást és megelégedettséget fog
Önnek és környezetének nyújtani.
Csatlakoztassa az Ön, új EVOLVEO AndroidBox Q4 4K
készüléket az Ön TV készülékének a HDMI csatlakozásához. A
készülék megfelelő használatához használja a gyári, 230 V-os
tápforrást.
Vezeték nélküli billentyűzet és egér csatlakoztatása
Az EVOLVEO AndroidBox Q4 4K támogatja a 2.4 GHz-es
vezeték nélküli csatlakozást, a vezeték nélküli egér és
billentyűzet használatához.
Internet csatlakozás WiFi segítségével
Kattintson a „Beállítások” ikonjára. Keresse a képernyő
baloldalán a „Vezeték nélküli csatlakozás & hálózat” mappát,
ezen belül „WiFi” lehetőséget. Ezután a jobb felső sarokban
található ikon segítségével kapcsolja be a csatlakozást, várjon
néhány másodpercet, és válassza ki az Önnek megfelelő
/