AudioSonic RD-1566 Instrukcja obsługi

Kategoria
Radia
Typ
Instrukcja obsługi
PL Instrukcja obsługiPT Manual de utilizador
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za
případná poškození
Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem,
jeho servisním agentem nebo podobně kvalikovanou osobou, aby se
předešlo možným rizikům.
Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že
se kabel nemůže zaseknout.
Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
Pro úplné odpojení příkonu by měl být odpojen AC/DC adaptér z
elektrické sítě, jelikož AC/DC adaptér je odpojovací zařízení přístroje.
Pro ochranu dětí před nebezpečím elektrických spotřebičů prosím
zajistěte, aby spotřebič nikdy neležel bez dozoru. Proto byste měli
vyhradit spotřebiči místo, kde na něj děti nemohou dosáhnout. Ujistěte
se, že kabel není zavěšen směrem dolů.
Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí
kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
Varování: Abyste snížili nebezpečí zasažení elektrickým proudem,
nesnímejte kryt (nebo zadní část). Neobsahuje žádné součásti, které
by vyžadovaly údržbu ze strany uživatele. Servis přenechte kvalik-
ovanému servisnímu personálu.
VAROVÁNÍ: Nevystavujte baterie (nebo jejich balení) vysokým teplotám,
ohni nebo přímému slunečnímu světlu.
Upozornění: uzemnění nebo polarizace. Dbejte bezpečnostního
opatření, kdy širší zuby zástrčky ST musí lícovat s otvorem v objímce
"zásuvky".
Přístroj nesmí být vystaven odkapávání nebo vystříknutí tekutin; na
přístroj nesmí být pokládány předměty naplněné kapalinami.
POPIS SOUČÁSTÍ
Pohled zepředu
1. LCD displej
Pohled shora
2. USB vstup
3. Vol + / Alarm 1
4. Vol - / Alarm 2
5. Funkce/režim
6. Přeskočit vpřed
7. Přeskočit vzad
8. Přehrát /Pauza
9. Ztlumit/Odložení buzení
10. SD/MMC
11. Tlačítko MEM + / Album +
12. Tlačítko MEM - / Album -
13. Napájení/Režim spánku
Pohled zezadu
14. Konektor sluchátek
15. Anténa FM
16. Konektor Aux-in
17. Přívodní šňůra ST
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Vyjmìte spotřebič a příslušenství z krabice.Odstraòte nálepky, ochrannou
fólií nebo plasty ze spotřebiče.
Spotřebič umístìte na rovný a stabilní povrch a zajistìte minimálnì 10 cm
volného místa v jeho okolí. Tento spotřebič není vhodný pro umístìní do
police nebo k venkovnímu používání.
ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Zdroj ST
Přenosný systém můžete napájet zapojením odpojitelné přívodní šňůry ST
dozadu na přístroji a jejího druhého konce do zásuvky. Ujistěte se, že napětí
ve Vaší síti odpovídá napětí na štítku přístroje. Ujistěte se, že přívodní šňůra je
plně vložená do přístroje.
Baterie
Vložte 4 ks baterií typu "C" do oddělení pro baterie. Ujistěte se, že jsou baterie
správně vložené, abyste předešli poškození přístroje. Když není přístroj delší
dobu používán, vždy baterie vyjměte, abyste předešli jejich vytečení a tím i
poškození přístroje.
POUŽITÍ
Hodiny
K dispozici jen v režimu VYP.
Stiskněte a podržte tlačítko „Přehrát/Pauza" a displej zabliká.
Pomocí tlačítka „Přeskočit +/-" zvolíte požadovaná nastavení a pomocí
tlačítka "Přehrát/Pauza" požadovaná nastavení potvrdíte.
Alarm
K dispozici jen v režimu VYP.
Stiskněte a podržte tlačítko „Alarm 1/2" a displej zabliká.
Pomocí tlačítka „Přeskočit +/-" zvolíte požadovaná nastavení a pomocí
tlačítka „Alarm" požadovaná nastavení potvrdíte.
Po provedení nastavení můžete požadovaný alarm zapnout nebo vypnout
jedním stiskem požadovaného tlačítka alarmu v režimu VYP.
Provoz na USB/SD kartu
Stiskem tlačítka „Standby" zařízení zapnete a stiskem tlačítka „Režim "
vstoupíte do režimu USB/SD.
Zasuňte do otvoru jednotku USB nebo SD kartu a zařízení je začne
automaticky přehrávat.
Pomocí tlačítka „Přeskočit +/-" zvolíte požadovanou stopu a pomocí tlačítka
„+/-" zvolíte požadované album.
Stiskem a podržením tlačítka "Standby" zařízení vypnete.
Tlačítko Opakovat
Stiskem a podržením tlačítka „Režim" během přehrávání a každým stiskem
zapnete následující režimy opakování: Opakovat 1 >> Opakovat album.
Aux
Připojte k zařízení 3,5 mm kabel a externí zařízení, stiskněte tlačítko „Režim“ a
počkejte, dokud systém nepřejde do režimu AUX.
Funkce spánku
Stiskem tlačítka "Standby" nastavíte časovač automatického vypnutí (90>80>7
0>60>50>40>30>20>10>VYP)
ČIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
Spotřebič čistìte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte hrubé nebo brusné
čisticí prostředky, drátìnku nebo škrabku, což by poškodilo spotřebič.
Nikdy nenamáčejte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny. Tento spotřebič
není vhodný k mytí v myčce.
ZÁRUKA
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je
produkt používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc by běl být
doložen originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno
datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní
internetové stránky: www.service.tristar.eu
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného
komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se recyklují
elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v návodu
k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály
použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotře-
bičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci
ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.
PODPORA
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na service.tristar.eu!
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller liknande kvalicerade personer, för att
undvika risker.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
sladden inte kan trassla sig.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
Använd aldrig apparaten oövervakad.
För att helt koppla från strömförsörjningen, bör AC/DC-adaptern
för apparaten kopplas bort från elnätet, eftersom den frånkopplade
enheten är AC/DC-adaptern för apparaten.
För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig
att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats
för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte
hänger nedåt.
För att undvika elstötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
Varning: För att minska risken för elektriska stötar, ta inte av höljet
(eller baksidan). Det nns inga delar inuti som kan servas av använ-
daren. Lämna service till kvalicerad servicepersonal.
VARNING: Batteriet (batteri eller batterier eller batteripack) ska inte
utsättas för stark värme såsom solsken, eld eller liknande.
Varning: jordning eller polarisering. Försiktighetsåtgärder bör vidtas
så att det bredare bladet på AC-kontakten måste matcha slitsen i det
mottagande "vägguttaget".
Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda
med vätska bör placeras på apparaten.
BESKRIVNING AV DELAR
Vy framifrån
1. LCD-skärm
Vy ovanifrån
2. USB-anslutning
3. Vol + / Alarm 1
4. Vol - / Alarm 2
5. Funktion / läge
6. Hoppa över +
7. Hoppa över -
8. Spela / Paus
9. Mute / snooze
10. SD/MMC-kort
11. MEM + / Album +-tangent
12. MEM - / Album --tangent
13. Ström / sleep
Vy bakifrån
14. Telefonuttag
15. FM-antenn
16. Aux-in-uttag
17. Nätsladd
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena,
skyddslmerna eller plasten från apparaten.
Ställ maskinen på ett plant och stabilt underlag, och se till att det nns ett
fritt utrymme på minst 10 cm runt enheten. Denna maskin lämpar sig inte
för installation i ett skåp eller för användning utomhus.
STRÖMKÄLLOR
Växelström
Du kan driva ditt bärbara system genom att ansluta den löstagbara nätsladden
till nätingången på baksidan av enheten och i ett vägguttag. Kontrollera att
märkspänningen för apparaten överensstämmer med den lokala nätspänning-
en. Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till apparaten.
Batteri
Sätt i 4 x batterier av "C"-storlek i batterifacket. Var noga med att batterierna är
korrekt isatta för att undvika skador på apparaten. Ta alltid ur batterierna när
apparaten inte kommer att användas under en längre tid, eftersom detta kan
orsaka läckage från batterierna och därigenom skada din apparat.
ANVÄNDNING
Klocka
Endast tillgänglig i läge AV.
Håll in Spela / paus"-knappen, displayen blinkar.
Använd "hoppa över +/-"-knapparna för att välja önskade inställningar och
använd "spela / paus"-knappen för att bekräfta önskad inställning.
Alarm
Endast tillgänglig i läge AV.
Håll in "alarm 1/2"-knappen, displayen blinkar.
Använd "hoppa över +/-"-knapparna för att välja önskade inställningar och
använd "alarm"-knappen för att bekräfta de önskad inställningarna.
Efter inställningen kan du slå på eller stänga av önskat alarm genom att
trycka på önskad alarm-knapp i läge AV.
Använda USB/SD-kort
Tryck på "standby"-knappen för att slå på enheten, tryck på "läge"-knappen
för att gå in i USB/SD-läge.
Anslut USB-enheten eller SD-kortet till facket, enheten startar
uppspelningen automatiskt.
Använd "hoppa över +/-"-knapparna för att välja önskat spår, och använd
"album +/-"-knappen för att välja önskat album.
Håll in "standby"-knappen för att stänga av enheten.
Upprepa
Håll in "läge"-knappen under uppspelningen, varje tryck växlar mellan följande
upprepa-lägen: Upprepa 1 >> Upprepa album.
Aux
Anslut en 3,5 mm kabel till enheten och den externa enheten, tryck på
"läge"-knappen tills systemet går in i AUX-läge. Använd kontrollerna på den
externa enheten för att starta uppspelningen.
Sleep-funktion
Tryck på "standby"-knappen för att ställa in timern för automatisk uppspelning
(90>80>70>60>50>40>30>20>10>AV)
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Rengör utsidan med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande
rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar enheten.
Sänk aldrig ner enheten i vatten eller annan vätska. Enheten kan inte diskas
i diskmaskin.
GARANTI
Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig
om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål
som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto
eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och
artikelnummer på produkten.
För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat
fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och
elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen
och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen
som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsap-
parater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndig-
heterna var det nns insamlingsställen.
SUPPORT
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på service.tristar.eu!
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
costruttore, da un addetto all'assistenza o da persone analogamente
qualicate al ne di evitare pericoli.
Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il
cavo non possa rimanere impigliato.
Collocare l’apparecchio su una supercie stabile e piana.
Non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza.
Per scollegare completamente l’ingresso di alimentazione, scollegare
l’adattatore CA/CC dall’alimentazione di rete, in quanto il dispositivo
scollegato è l’adattatore CC/CA dell’apparecchio.
Per proteggere i bambini dai pericoli derivanti dalle apparecchiature
elettriche, non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza. Collocare
quindi l’apparecchio in un luogo non accessibile ai bambini. Non
lasciare il cavo penzoloni.
Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o
apparecchio in acqua o altri liquidi.
Avvertenza: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere
il coperchio (o il retro). All'interno non sono presenti parti riparabili
dall'utente. Per riparazioni rivolgersi a personale qualicato.
AVVERTENZA: La batteria (batteria, batterie o pacco batterie) non deve
essere esposta e calore eccessivo, come la luce solare, il fuoco o simili.
Avviso: messa a terra o polarizzazione. Occorre adottare delle
precauzioni in modo tale che la lama più larga della spina ac coincida
con l'alloggiamento nel comparto "presa a muro".
L'apparecchio non dovrebbe essete esposto a gocce o spruzzi e nessun
oggetto contenente liquidi dovrebbe essere posizionato accanto
all'apparecchio.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
Vista anteriore
1. Display LCD
Vista superiore
2. Slot USB
3. Vol + / Sveglia 1
4. Vol - / Sveglia 2
5. Funzione/ modalità
6. Salta +
7. Salta -
8. Riproduci / Pausa
9. Muto/ snooze
10. SD/MMC
11. Pulsante MEM + / Album +
12. Pulsante MEM - / Album -
13. Accensione/ sleep
Vista posteriore
14. Ingresso telefono
15. Antenna FM
16. Presa Aux- in
17. Cavo di alimentazione CA
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola
protettica o plastica dall’apparecchio.
Posiziona il dispositivo su una supercie stabile e assicura uno spazio libero
di minimo 10 cm. intorno al dispositivo. Questo dispositivo non è adatto ad
essere installato in un mobiletto o per un uso esterno.
TIPO DI ALIMENTAZIONE
Alimentazione CA
Il sistema portatile può essere alimentato collegando l'adattatore di alimen-
tazione CA staccabile alla presa CA sul retro dell'unità e alla presa di rete CA.
Vericare che la tensione nominale dell'apparecchiatura corrisponda a quello
della tensione di rete locale. Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia
inserito completamente nell'apparecchiatura.
Alimentazione a batteria
Inserire 4 batterie tipo "C" nello scomparto batterie. Accertarsi che le batterie
siano inserite correttamente, onde evitare di danneggiare l'apparecchiatura.
Rimuovere sempre le batterie quando l'apparecchiatura non viene utilizzata
per lunghi periodi di tempo, onde evitare perdita delle batterie con danni
conseguenti all'apparecchiatura.
UTILIZZO
Orologio
Disponibile solo in modalità Spento (OFF).
Premere e tenere premuto il pulsante "Play/ pause", il display lampeggia.
Usare i pulsanti "salta +/-" per selezionare le impostazioni desiderate e usare
il pulsante "play/ pausa" per confermare le impostazioni desiderate.
Sveglia
Disponibile solo in modalità Spento (OFF).
Premere e tenere premuto il pulsante "sveglia 1/2", il display lampeggia.
Usare i pulsanti "salta +/-" per selezionare le impostazioni desiderate e usare
il pulsante "sveglia" per confermare le impostazioni desiderate.
Dopo averla impostata, è possibile attivare o disattivare la sveglia premendo
una volta il pulsante sveglia in modalità “spento (OFF).
Funzionamento USB/scheda SD
Premere il pulsante "standby" per accendere l’unità, premere il pulsante
"modalità" per accedere alla modalità USB/SD.
Collegare il dispositivo ash USB o la scheda SD allo slot, l’unità inizierà la
riproduzione automaticamente.
Usare i pulsanti "salta +/-" per selezionare il brano desiderato, usare il
pulsante "album +/-" per selezionare l’album desiderato.
Premere e tenere premuto il pulsante "standby" per spegnere l’unità.
Ripeti
Premere e tenere premuto il pulsante "modalità" durante la riproduzione, ogni
pressione del pulsante passa alle seguenti modalità di ripetizione: Ripeti 1 >>
Ripeti album.
Aux
Collegare il cavo da 3,5 mm all’unità ed il dispositivo esterno, premere il pul-
sante "modalità" nché il sistema accede alla modalità AUX. Usare i controlli sul
dispositivo esterno per iniziare la riproduzione.
Funzione Sleep
Premere il pulsante "standby" per impostare il timer per lo spegnimento auto-
matico (90>80>70>60>50>40>30>20>10>OFF)
PULIZIA E MANUTENZIONE
Pulire la parte esterna con un panno umido. Non utilizzare detergenti
aggressive e abrasivi, pagliette o lana d’acciaio, che danneggia il dispositivo.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altro liquido. Il dispositivo non è
lavabile in lavastoviglie.
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto
viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato
realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura,
scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e
il codice del prodotto.
Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web:
www.service.tristar.eu
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato
tra I riuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale
di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dome-
stiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione
mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo
apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi
contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali
per informazioni in merito ai punti di raccolta.
ASSISTENZA
È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.tristar.eu!
CUIDADOS IMPORTANTES
Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser
considerado responsável pelo dano.
Se o cabo eléctrico estiver danicado, deverá ser substituído pelo
fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma
qualicação de modo a evitar perigos.
Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certique-se de que nunca
ca preso.
O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
Para desligar a entrada de electricidade, o adaptador CA/CC do
aparelho deve ser desligado da tomada eléctrica, dado que o
dispositivo de desligamento é o próprio adaptador CA/CC.
Para proteger as crianças contra os perigos de aparelhos eléctricos,
certique-se de que nunca deixa os aparelhos sem supervisão. Para
isso, deve seleccionar um local de armazenamento para o aparelho
onde as crianças não cheguem. Certique-se de que o cabo não está
pendurado para baixo.
Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a cha ou o
aparelho em água ou noutro líquido.
Aviso: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remova a tampa
(ou parte posterior). Não existem peças utilizáveis pelo utilizador no
interior. Consulte a o pessoal de serviços qualicados de manutenção.
AVISO: A bateria (bateria ou pilhas) não deve ser exposta ao calor
excessivo, como a luz solar, fogo ou semelhante.
Cuidado: ligação à terra ou polarização. Deve tomar precauções para
que o pino maior na cha de alimentação coincida com a ranhura na
tomada.
O aparelho não deve ser exposto a humidade ou líquidos e não deve
colocar no mesmo objetos com líquidos.
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
Vista anterior
1. Ecrã LCD
Vista superior
2. Ranhura USB
3. Vol + / Alarme 1
4. Vol - / Alarme 2
5. Função/ modo
6. Saltar +
7. Saltar -
8. Reproduzir / Interromper
9. Silenciar/ repetir alarme
10. SD/MMC
11. Tecla MEM + / Álbum
12. Tecla MEM - / Álbum
13. Ligar/ hibernar
Vista posterior
14. Entrada para auscultadores
15. Antena FM
16. Tomada de Entrada Auxiliar
17. Cabo de alimentação de CA
ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, o papel de
protecção ou o plástico do aparelho.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável e garanta um
mínimo de 10 cm de espaço livre em redor do dispositivo. Este dispositivo
não é adequado a instalação num armário ou a utilização no exterior.
FONTES DE ALIMENTAÇÃO
Potência de CA
Pode ligar o seu sistema portátil ligando o cabo de potência de CA destacável
à entrada de CA, na parte posterior da unidade e a uma tomada de CA de pare-
de. Verique se a tensão nominal do seu aparelho corresponde à tensão local.
Certique-se de que o cabo de alimentação de CA está totalmente inserido no
aparelho.
Potência da bateria
Insira 4 pilhas de tamanho “C” no respectivo compartimento. Certique-se de
que as pilhas estão correctamente inseridas, para evitar danos no aparelho.
Remova sempre as pilhas quando não for utilizar o aparelho durante um longo
período de tempo, uma vez que dará origem a fuga nas pilhas e, subsequente-
mente, danicará o seu aparelho.
UTILIZAÇÃO
Relógio
Disponível apenas no modo OFF.
Prima e mantenha premido o botão "Reproduzir/ interromper", o visor irá piscar.
Utilize os botões "saltar +/-" para seleccionar a conguração desejada e
utilize o botão "reproduzir/ interromper" para conrmar.
Despertador
Disponível apenas no modo OFF.
Prima e mantenha premido o botão "alarme 1/2", o visor irá piscar.
Utilize os botões "saltar +/-" para seleccionar a conguração desejada e
utilize o botão "alarme" para conrmar.
Após a conguração, pode ligar ou desligar o modo despertador premindo
uma única vez o botão de alarme no modo OFF.
Funcionamento com USB/cartão SD
Prima o botão de "modo de espera" para ligar o aparelho, e depois prima o
botão "modo" para entrar em modo USB/SD.
Ligue o dispositivo USB ou o cartão SD à entrada, o aparelho iniciará
automaticamente a reprodução dos conteúdos.
Utilize os botões "saltar +/-" para seleccionar a faixa desejada e utilize o
botão "+/-" para seleccionar o álbum desejado.
Prima durante alguns segundos o botão "espera" para desligar o aparelho.
Repetir
Prima e mantenha premido o botão "modo" durante a reprodução, cada vez
que prime o botão irá saltar entre os seguintes modos: Repetir 1 >> Repetir
álbum.
Modo Aux
Ligue o cabo de 3,5mm ao aparelho e ao dispositivo externo, prima o botão
"modo" até o sistema entrar em modo AUX. Utilize os controlos do dispositivo
externo para iniciar a reprodução.
Função de hibernação
Utilize o botão de "espera" para accionar o temporizador de desligamento
automático (90>80>70>60>50>40>30>20>10>OFF)
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza
ásperos e abrasivos, escovas metálicas ou esfregões de palha-de-aço, que
danicam o aparelho.
Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. O
aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.
GARANTIA
Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se
utilizar o produto de acordo com as instruções e com a nalidade para a
qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra)
deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo
do produto.
Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de
serviço: www.service.tristar.eu
ORIENTÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos
domésticos no nal do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num
local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e elec-
trónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na em-
balagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais
utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos
usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso
meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de
recolha.
ASSISTÊNCIA
Encontrará toda a informação disponível e peças em service.tristar.eu!
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u
producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy
uważać, aby kabel się nie zaplątał.
Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Aby całkowicie odłączyć pobór mocy, zasilacz AC/DC urządzenia
należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, ponieważ urządzeniem
rozłączającym jest właśnie zasilacz AC/DC urządzenia.
Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania
urządzeń elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju
urządzeń bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce
przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go
wyjąć. Należy uważać, aby kabel nie zwisał.
Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać
kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj
pokrywy (lub tylnej obudowy). W środku nie ma żadnych części, które
może naprawić użytkownik. Powierzaj naprawę wykwalikowanemu
personelowi.
OSTRZEŻENIE: bateria ( lub baterie lub paczka baterii) nie mogą być
narażone na działanie nadmiernego gorąca, np. promieni słonecznych,
ognia czy podobnych.
Uwaga: uziemienie lub polaryzacja. Należy zachować ostrożność
i uważać, aby szersza blaszka wtyczki AC pasowała do szczeliny w
gniazdku naściennym.
Urządzenia nie wolno narażać na zalanie cieczą; na urządzeniu nie
należy stawiać pojemników z cieczą.
OPIS CZĘŚCI
Widok z przodu
1. Wyświetlacz LCD
Widok z góry
2. Slot USB
3. Gł + / Alarm 1
4. Gł - / Alarm 2
5. Funkcja/tryb
6. Przejdź +
7. Przejdź-
8. Odtwarzanie/Pauza
9. Wyciszenie/drzemka
10. SD/MMC
11. MEM + / Album przycisk +
12. MEM -/ Album przycisk -
13. Zasilanie/sen
Widok z tyłu
14. Wejście słuchawkowe
15. Antena FM
16. Wejście aux-in
17. Kabel zasilania AC
PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni i zapewnić
minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie nie jest
odpowiednie do instalacji w szafce lub do wykorzystania na zewnątrz.
ŹRÓDŁA ZASILANIA
Zasilanie AC
Przenośny system można zasilać poprzez włożenie odłączanego przewodu AC
do gniazda typu AC z tylu urządzenia oraz do gniazda ściennego AC. Sprawdź,
czy napięcie znamionowe urządzenia odpowiada napięciu w twoim domu.
Sprawdzić, czy przewód AC jest dokładnie włożony do urządzenia.
Zasilanie bateryjne
Włożyć 4 x baterie typu “C” do komory baterii. Sprawdź, czy baterie zostały
prawidłowo włożone w celu uniknięcia uszkodzeń. Zawsze wyjmować baterie,
jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, jako ze może to przy-
czynić się do wycieku baterii oraz dalszych uszkodzeń urządzenia.
UŻYTKOWANIE
Zegar
Dostępny tylko w trybie WYŁĄCZENIA
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "pauzy/odtwarzania", poczym wyświetlacz
zacznie migać.
yć przycisków "pomiń +/-" do wyboru żądanych ustawień i użyć przycisku
"odtwarzania/pauzy" do potwierdzenia żądanego ustawienia.
Alarm
Dostępny tylko w trybie WYŁĄCZENIA
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "alarm 1/2", wyświetlacz zacznie migać.
yć przycisków "pomiń +/-" do wyboru żądanych ustawień i użyć przycisku
"alarm" do potwierdzenia żądanych ustawień.
Po ustawieniu można włączyć lub wyłączyć żądany alarm poprzez
naciśnięcie przycisku żądanego alarmu raz w trybie WYŁĄCZENIA.
Działanie USB / karty SD
Nacisnąć przycisk "czuwania", aby włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk
"tryb", aby wprowadzić tryb USB/SD.
Połączyć pamięć USB lub kartę SD do slotu, urządzenie automatycznie
rozpocznie odtwarzanie.
yć przycisków "pomiń +/-" do wyboru żądanego utworu użyć przycisku
"album" do wyboru żądanego albumu.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "czuwania", aby wyłączyć urządzenie.
Powtórz
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "tryb" podczas odtwarzania, każde naciśnięcie
przełącza następujące tryby powtarzania: Powtórz 1 >> Powtórz album.
Aux
Podłączyć kabel 3.5 mm do urządzenia oraz zewnętrznego urządzenia,
nacisnąć przycisk "tryb" aż system zostanie wprowadzony w tryb AUX. Użyć
kontrolek na zewnętrznym urządzeniu, aby rozpocząć odtwarzanie.
Funkcja sen
Nacisnąć przycisk "czuwania", aby ustawić timer automatycznego wyłączania (9
0>80>70>60>50>40>30>20>10>WYŁ)
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy
nigdy używać ostrych ani żrących środków czyszczących, zmywaków do
szorowania ani druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
GWARANCJA
Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna,
jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został
przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie
zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą
sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić
nasza stronę internetową: www.service.tristar.eu
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać
wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizo-
wane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi
i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których
wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych
urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w
ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki
należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.
WSPARCIE
Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie
service.tristar.eu!
SV BruksanvisningIT Manuale utente
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V prípade ignorovania bezpečnostných pokynov výrobca nie je
zodpovedný za prípadné poškodenie.
V prípade, že je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný technik alebo podobné kvalikované osoby, aby sa
predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
Nikdy spotrebič neprenášejte ťahaním za kábel a uistite sa, že sa kábel
nemôže zaseknúť.
Zariadenie musí byť umiestnené na stabilnom a rovnom povrchu.
Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.
Aby ste úplne odpojili a vypli vstup el. energie, AC/DC rozdvojka
prístroja by mala byť odpojená z hlavného prívodu el. energie ako je
odpojené zariadenie a prístroj z AC/DC rozdvojky prístroja.
Kvôli ochrane detí pred nebezpečenstvom spôsobeným elektrickými
zariadeniami, prosím, zaistite, aby zariadenie nikdy nezostalo bez dozoru.
V dôsledku toho je zariadeniu potrebné vyhradiť miesto, kde naň deti
nemôžu dočiahnuť. Uistite sa, že kábel nie je zavesený smerom dolu.
Napájací kábel, zástrčku ani zariadenie neponárajte do vody ani do
žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.
Varovanie: Aby ste znížili riziko elektrického šoku, neodstraňujte a
nevyberajte kryt (alebo zadnú stranu). Neservisujte a neopravujte
žiadne súčiastky a diely vo vnútri. Odvolajte sa v servisovaní na kvali-
kovaný servisný personál.
VÝSTRAHA: Batéria (batéria alebo batérie alebo balenie batérií) by
nemalo byť vystavované nadmernému ohrevu ako je slnečné žiarenie,
oheň, požiar alebo podobne.
Pozor: Uzemnenie alebo polarizácia. Je potrebné prijať preventívne
opatrenia tak, aby sa širší konektor zástrčky zhodoval s otvorom v
"nástennej zásuvke".
Spotrebič nevystavujte kvapkajúcej ani striekajúcej vody a
neumiestňujte naň žiadne predmety naplnené tekutinami.
POPIS SÚČASTÍ
Pohľad spredu
1. LCD displej
Pohľad zhora
2. USB štrbina
3. Hlasitosť + / Budík 1
4. Hlasitosť - / Budík 2
5. Funkcia/režim
6. Preskočiť +
7. Preskočiť -
8. Prehrávanie / Pauza
9. Stlmiť / Spať
10. SD/MMC
11. MEM + / Album + klávesa
12. MEM - / Album - klávesa
13. Napájanie/ spánok
Pohľad zozadu
14. Vstup, vsuvka na telefón
15. FM anténa
16. Aux - v zdviháku
17. AC elektrický kábel
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Zariadenie a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo zariadenia odstráňte nálepky,
ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby
okolo zariadenia zostal voľný priestor minimálne 10 cm. Toto zariadenie sa
nesmie inštalovať do skrinky ani sa nesmie používať v exteriéri.
ZDROJE EL.ENERGIE
AC el.energia
Môžete zapojiť Váš prenosný, kufríkový systém zapojením oddeliteľného AC
el. kábla do AC vstupu na zadnej strane jednotky a do el. AC zásuvky v stene.
Skontrolujte, že ohodnotené napätie Vášho zariadenia korešponduje s vašim
miestnym napätím. Uistite sa, že AC el. kábel je plne vložený do zariadenia.
El. zdroj batérie
Vložte 4 x "C" veľkosť batérie do priehradky na batérie. Uistite sa, že batérie sú
vložené správne a vyhnite sa poškodeniu na zariadení. Vždy vyberte batérie,
keď sa zariadenie nebude používať dlhšie časové obdobie, pretože to môže
spôsobiť tečenie a pretekanie batérií a následne poškodenie vášho zariadenia.
POUŽÍVANIE
Hodiny
Dostupné len v režime OFF (Vypnuté).
Stlačte a podržte tlačidlo "Prehrať/ pauza", displej bude blikať.
Použite tlačidlá "preskočiť +/-" pre zvolenie želaných nastavení a použite
tlačidlo "prehrať/ pauza" pre potvrdenie želaného nastavenia.
Budík
Dostupný len v režime OFF (Vypnuté).
Stlačte a podržte tlačidlo "budík 1/2", displej bude blikať.
Použite tlačidlá "preskočiť +/-" pre zvolenie želaných nastavení a použite
tlačidlo "budík" pre potvrdenie želaných nastavení.
Po nastavení môžete želaný budík zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla
želaného budíka, keď už je v režime OFF (Vypnuté).
Prevádzka USB/SD-karty
Stlačte tlačidlo "pohotovosť" pre zapnutie jednotky, stlačte tlačidlo "režim"
pre zadanie USB/SD režimu.
Pripojte USB ash alebo SD kartu k otvoru, jednotka začne automaticky
prehrávať.
Použite tlačidlá "preskočiť +/-" pre zvolenie želanej stopy, použite tlačidlo
"album +/-" pre zvolenie želaného albumu.
Stlačte a podržte tlačidlo "pohotovosť" pre vypnutie jednotky.
Opakovanie
Stlačte a podržte tlačidlo "režim" počas prehrávania, každé stlačenie zapne
nasledujúce režimy opakovania: Opakovanie 1 >> Opakovať album.
Aux
Pripojte 3,5 mm kábel k jednotke a externému zariadeniu, stlačte tlačidlo
"režim", pokým systém nezadá AUX režim. Použite ovládače na externom zaria-
dení pre spustenie prehrávania.
Funkcia spánku
Stlačte tlačidlo "pohotovosť" pre nastavenie automatického časovača vypnutia
(90>80>70>60>50>40>30>20>10>OFF)
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu zariadenia.
Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
Zariadenie sa nesmie umývať v umývačke riadu.
ZÁRUKA
Na tento výrobok sa poskytuje 24-mesačná záruka. Záruka je platná, ak sa
výrobok používa v súlade s pokynmi a na účely, na ktoré bol vyrobený. A
navyše, je potrebné zaslať originálny doklad o zakúpení (faktúra, účtenka,
predajný pokladničný blok) s dátumom zakúpenia, názvom predajcu a
číslom položky výrobku.
Podrobné záručné podmienky nájdete na našej servisnej webovej stránke:
www.service.tristar.eu
SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa recyklujú
elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení, v
návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú skutočnosť upozorňuje. Ma-
teriály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou použitých
domácich spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia.
Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.
PODPORA
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na webovej lokalite
service.tristar.eu!
SK Návod na použitieCS Návod na použití
  • Page 1 1
  • Page 2 2

AudioSonic RD-1566 Instrukcja obsługi

Kategoria
Radia
Typ
Instrukcja obsługi