Beurer HK 49 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
D
Bauch-/Rücken-Heizkissen .......
Gebrauchsanweisung .............2-8
G
Stomach & back heat pad .........
Instruction for Use ................9-14
F
Coussin chauffant pour le ventre
et le dos
Mode d´emploi ..................... 15-20
E
Almohadilla eléctrica para el
abdomen y la espalda
Instrucciones para el uso ...21-26
I
Termoforo per addome e schiena
Instruzioni per l´uso .............27-32
T
Karın/sırt ısı yastığı .....................
Kullanma Talimatı ................33-38
r
Электрогрелка ............................
Инструкция по применению ....39-46
Q
Poduszka elektryczna pod
brzuch i plecy................................
Instrukcja obsługi ................47-51
HK 49 Cosy
46
POLSKI
1. Zawartość opakowania ....................................47
1.1 Opis urządzenia ..........................................47
2. Ważne wskazówki
Zachować do późniejszego użytku ..................47
3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..........49
4. Obsługa ............................................................49
4.1 Bezpieczeństwo .........................................49
4.2 Uruchamianie ............................................49
4.3 Włączanie ...................................................49
4.4 Ustawianie temperatury .............................49
4.5 Automatyczne wyłączanie ..........................50
4.6 Wyłączanie .................................................50
5. Czyszczenie i konserwacja ...............................50
6. Przechowywanie ...............................................51
7. Utylizacja ..........................................................51
8. Rozwiązywanie problemów ..............................51
9. Dane techniczne ...............................................51
Spis treści
Wyjaśnienie oznaczen
Przeczytaj instrukcje! Można prać w pralce z
programem dla tkanin
bardzo delikatnych w
temperaturze 30°C
Nie wybielać
Nie wbijać igieł! Nie suszyć w suszarce
Nie prasować
Nie używać po
sfałdowaniu lub po
zsunięciu!
Nie czyścić chemicznie
Nie nadaje się do
użytku przez dzieci
poniżej 3 roku życia.
Zastosowane w tym
urządzeniu tekstylia
spełniają wysokie wy
-
magania ekologiczne
Standardu 100 teksty
-
liów ekologicznych, jak
zostało to potwierdzone
przez Instytut Badawczy
Hohenstein).
OSTRZEŻENIE:
Ostrzeżenie związane z niebezpieczeństwem
skaleczenia lub zagreniem dla zdrowia.
47
UWAGA: Wskazówka dot. możliwości powstania szkód w
urządzeniu lub osprzęcie.
WSKAZÓWKI: Wskazówka dot. ważnych informacji.
1. Zawartość opakowania
1 Poduszka rozgrzewająca
1 Przełącznik
1 Instrukcja obsługi
1.1 Opis urządzenia
1. Wtyczka
2. Przewód zasilający
3. Przełącznik
4. Podświetlany wskaźnik poziomów temperatury
5. Przełącznik suwakowy do wybierania opcji
WŁ/WYŁ i poziomów temperatury
6. Złącze wtykowe
2. Ważne wskazówki
Zachować do późniejszego użytku
OSTRZEŻENIE
• Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może spowodować
powstanie szkód rzeczowych i osobowych (porażenie prądem
elektrycznym, poparzenie skóry, pożar). Poniższe ostrzeżenia i
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa służą nie tylko ochronie
zdrowia użytkownika lub zdrowia osób trzecich, lecz także ochronie
produktu. Należy przestrzegać tych wskazówek i dołączyć niniejszą
instrukcję w razie przekazania urządzenia innym osobom.
Poduszka rozgrzewająca nie może być użytkowana przez osoby
mające problemy z odczuwaniem wysokich temperatur oraz inne
osoby wymagające opieki, które mogą nie zareagować na przegrzanie
(np.: diabetycy, osoby z chorobowymi zmianami skóry lub z blizno
-
waceniem skóry w obrębie stosowania, osoby po przyjęciu leków
uśmierzających ból lub alkoholu).
• Poduszki rozgrzewającej nie wolno stosować w przypadku bardzo
małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat), ponieważ osoby te nie zare
-
agują na przegrzanie.
• Poduszki rozgrzewającej nie wolno stosować w przypadku małych
dzieci (w wieku od 3 do 8 lat), chyba że przełącznik został ustawiony
przez rodziców lub opiekuna, a dziecko zostało odpowiednio poin
-
struowane o sposobie użycia poduszki rozgrzewającej.
0
1
2
3
1
2
3
4
5
6
48
• Poduszka rozgrzewająca może być używana przez dzieci powyzej
8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, senso
-
ryczną i umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy tylko wtedy,
gdy znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje,
w jaki sposób bezpiecznie korzystać z poduszki i są świadome
zagrożeń wynikłych z jej użytkowania.
• Dzieci nie mogą bawić się poduszką rozgrzewającą.
• Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane
przez dzieci, chyba że znajdują się one pod opieką osoby dorosłej.
Poduszka rozgrzewająca nie jest przeznaczona do użytku w szpitalach.
• Nie wolno wkłuwać igieł.
• Nie używać w stanie złożonym ani pomarszczonym.
• Nie używać w stanie mokrym.
Poduszka rozgrzewająca może być stosowana wyłącznie w połączeniu
z przełącznikiem podanym na etykiecie.
• Pola elektryczne i magnetyczne wytwarzane przez poduszkę roz-
grzewającą mogą w pewnych okolicznościach zakłócić działanie
rozrusznika serca. Jednakże ich wartość jest dużo niższa od wartości
granicznych: natężenie pola elektrycznego: maks. 5000 V/m,
natęże-
nie pola magnetycznego: maks. 80 A/m, indukcja magnetyczna:
maks.
0,1 mili-tesla.
Dlatego należy skonsultować się z lekarzem i producentem rozruszni-
ka serca przed użyciem poduszki rozgrzewającej.
• Nie należy ciągnąć za kabel, skręcać go ani mocno zaginać.
• Należy często sprawdzać, czy poduszka rozgrzewająca wskazuje
ślady zużycia lub uszkodzenia.
Po stwierdzeniu takich przypadków, w razie nieprawidłowego użycia
poduszki lub jeśli urządzenie nie nagrzewa się, należy przed ponow-
nym
użyciem wysłać je do serwisu producenta.
Jeśli kabel zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy go zu-
tylizować. Jeśli nie ma możliwości wyjęcia kabla, należy zutylizować
urządzenie.
• Po załączeniu poduszki rozgrzewającej
– nie wolno kłaść na niej żadnych przedmiotów (np. walizek lub koszy
na bieliznę),
– również nie wolno kłaść na niej żadnych innych źródeł ciepła, takich
jak termofor, druga poduszka rozgrzewająca.
• Podzespoły elektroniczne przełącznika nagrzewają się podczas
użytkowania poduszki rozgrzewającej. Dlatego nie należy przykrywać
przełącznika ani kłaść go na poduszce rozgrzewającej po załączeniu.
49
• Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi
(Rozdział 4), czyszczenia i konserwacji (Rozdział 5) oraz przechowy
-
wania (Rozdział 6) urządzenia.
• W razie pytań dotyczących użytkowania naszych urządzeń należy
zwrócić się do działu obsługi klienta.
3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
UWAGA
P
oduszka rozgrzewająca stosowana może być wyłącznie do ogrzewania ludzkiego ciała.
4. Obsługa
4.1 Bezpieczeństwo
UWAGA
P
oduszka rozgrzewająca jest wyposażona w system bezpieczeństwa. Czujniki elektryczne zapobie-
gają przegrzaniu poduszki na całej jej powierzchni, poprzez automatyczne wyłączenie zasilania w
razie usterki. Jeśli system bezpieczeństwa wyłączył poduszkę rozgrzewającą, to wskaźnik poziomów
temperatury po włączeniu urządzenia nie będzie podświetlany. Ze względów bezpieczeństwa nie
wolno dalej używać poduszki rozgrzewającej — w przypadku uszkodzenia należy ją odesłać pod
podany adres serwisu.
4.2 Uruchamianie
UWAGA
U
pewnij się, że poduszka rozgrzewająca w trakcie używania nie zsuwa się
ani nie marszczy.
Najpierw połącz przełącznik z wkładem grzewczym poduszki za pomocą złącza
wtykowego.
• Następnie włóż wtyczkę do gniazda zasilania.
Połóż poduszkę na brzuchu lub plecach. Następnie owiń długą elastyczną gumę wokół ciała i zamocuj
poduszkę poprzez jej przypięcie na rzep.
4.3 Włączanie
Ustaw przełącznik suwakowy do włączania/wyłączania i regulacji temperatury na stopień 1, 2 lub 3, aby
załączyć poduszkę rozgrzewającą.
Po załączeniu wskaźnik poziomów temperatury (4) będzie podświetlany.
4.4 Ustawianie temperatury
Poziom 0: WYŁ
Poziom 1: minimalne ogrzewanie
Poziom 2: średnie ogrzewanie
Poziom 3: maksymalne ogrzewanie
50
WSKAZÓWKA
P
oduszkę można najszybciej rozgrzać, ustawiając najwyższy poziom temperatury grzania.
WSKAZÓWKA
Niniejsza poduszka rozgrzewająca posiada funkcję szybkiego nagrzewania, po włączeniu
której nagrzewa się w ciągu 10 minut.
OSTRZEŻENIE
Jeśli poduszka rozgrzewająca będzie używana przez wiele go-
dzin, zalecamy ustawienie najniższego poziomu temperatury na
przełączniku, aby uniknąć przegrzania ogrzewanej części ciała i
ewentualnych oparzeń skóry.
4.5 Automatyczne wyłączanie
Ten model poduszki rozgrzewającej został wyposażony w funkcję automatycznego wyłącza-
nia. Służy ona do wyłączania ogrzewania po upływie ok. 90 minut od momentu uruchomienia.
Wskaźnik poziomu temperatury zacznie wówczas migać. Aby ponownie uruchomić podusz
-
kę rozgrzewającą, najpierw należy przełączyć przełącznik suwakowy ZAŁ./ WYŁ. i regulacji
temperatury (5) do pozycji „0” (WYŁ.). Po mniej więcej 5 sekundach można ponownie włączyć
urządzenie.
4.6 Wyłączanie
Ustaw przełącznik suwakowy ZAŁ./WYŁ. i regulacji temperatury na stopień „0“ (WYŁ.), aby wyłączyć poduszkę
rozgrzewającą. Podświetlenie poziomów temperatury zgaśnie.
WSKAZÓWKA
J
eśli nie planujesz używać poduszki, przełącz przełącznik suwakowy ZAŁ./WYŁ. i regulacji tempera-
tury do pozycji „0“ (WYŁ.) i wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazdka. Następnie należy odłączyć złącze
wtykowe i tym samym przełącznik od poduszki rozgrzewającej.
5. Czyszczenie i konserwacja
OSTRZEŻENIE
Przed czyszczeniem należy każdorazowo wyjąć kabel sieciowy z gniazda zasilania.
Następnie należy odłączyć złącze wtykowe i tym samym przełącznik od poduszki rozgrzewającej.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
UWAGA
Przełącznik nie powinien mieć jakiegokolwiek kontaktu z wodą ani innymi cieczami. W przeciwnym
razie może nastąpić uszkodzenie przełącznika.
Do czyszczenia przełącznika należy używać suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki. Nie należy sto
-
sować środków chemicznych ani szorujących.
UWAGA
Poduszki rozgrzewającej nie wolno czyścić chemicznie, wyżymać, suszyć maszynowo, maglować
ani prasować. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia poduszki rozgrzewającej.
Poduszkę rozgrzewającą można prać w pralce. Należy nastawić pralkę na program łagodnego prania w
temperaturze 30°C (program prania wełny). Do prania należy użyć delikatnego środka piorącego w ilości
przewidzianej przez producenta.
90 min
STOP
51
UWAGA
Należy pamiętać, że zbyt częste pranie ma negatywny wpływ na poduszkę rozgrzewającą. Dlatego
poduszka rozgrzewająca w całym okresie jej użytkowania może być prana w pralce maksymalnie
10 razy.
Bezpośrednio po praniu jeszcze wilgotną poduszkę należy całkowicie rozłożyć na suszarce i pozostawić do
wyschnięcia.
UWAGA
Nie wolno stosować klamerek ani innych elementów służących do przypinania poduszki do suszarki.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia poduszki rozgrzewającej.
Przełącznik podłączyć na poduszce dopiero po całkowitym jej wyschnięciu.
W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia poduszki rozgrzewającej.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno w żadnym wypadku włączać poduszki rozgrzewającej w celu jej wysuszenia! W przeciwnym
razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
6. Przechowywanie
Jeśli poduszka rozgrzewająca nie jest używana przez dłuższy czas, zalecamy jej przechowywanie w orygi-
nalnym opakowaniu. Należy odłączyć złącze wtykowe i tym samym przełącznik od poduszki elektrycznej.
UWAGA
Najpierw należy odczekać, aż poduszka ostygnie. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia poduszki rozgrzewającej. Podczas prze-
chowywania poduszki rozgrzewającej, nie należy umieszczać na niej
przedmiotów, ponieważ mogłoby to spowodować jej mocne zagięcie.
7. Utylizacja
Ze względu na ochronę środowiska naturalnego po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie
należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić w odpowiednim
punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych
urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.
8. Rozwiązywanie problemów
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Poziomy temperatury nie są podświetlane, gdy:
- przełącznik został prawidłowo połączony z poduszką
rozgrzewającą
- zasilacz jest połączony z prawidłowo działającym
gniazdem zasilania
- przełącznik suwakowy znajduje się w położeniu 1, 2 lub 3
System bezpie
-
czeństwa nieod-
wracalnie wyłączył
poduszkę rozgrze
-
wającą.
Poduszkę
rozgrzewającą
i przełącznik
należy odesłać
do serwisu.
9. Dane techniczne
Patrz etykieta z danymi znamionowymi na poduszce rozgrzewającej.
Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Beurer HK 49 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi