Ryobi CHV182 Instrukcja obsługi

Marka
Ryobi
Kategoria
wiertarki elektryczne
Model
CHV182
Rodzaj
Instrukcja obsługi
68
Polski
PL
GB CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU
OGÓLNE WYMAGANIA BHP
OSTRZEŻENIE
Przeczytajcie uważnie wszystkie
ostrzeżenia i zalecenia. Nie przestrzeganie
przedstawionych niżej zaleceń mogłoby
pociągnąć za sobą wypadki takie jak pożary,
porażenia prądem elektrycznym i /lub
poważne obrażenia ciała.
Zachowajcie te ostrzeżenia i zalecenia, aby móc
się do nich odnieść w późniejszym czasie.
Wyrażenie «elektronarzędzie» używane w poniższych
przepisach bezpieczeństwa oznacza zarówno
elektronarzędzia przewodowe jak i elektronarzędzia
bezprzewodowe (akumulatorowe).
BEZPIECZEŃSTWO W STREFIE ROBOCZEJ
Dopilnujcie, aby wasza przestrzeń robocza
była czysta i dobrze oświetlona. Miejsca
nieuporządkowane i źle oświetlone sprzyjają
wypadkom.
Nie używajcie elektronarzędzi w otoczeniu
wybuchowym, na przykład w pobliżu płynów,
gazu czy też pyłów łatwopalnych. Iskry
wytworzone przez elektronarzędzia mogłyby
doprowadzić do ich zapalenia czy wybuchu.
Kiedy używacie elektronarzędzi, trzymajcie
z dala dzieci i osoby postronne dotyczy
to również zwierząt. Mogłyby one odwrócić
waszą uwagę i spowodować utratę kontroli nad
narzędziem.
BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
Wtyczka elektronarzędzia musi być
dostosowana do gniazda. Nigdy nie dokonujcie
interwencji (napraw) na wtyczce. Nigdy nie
używajcie adaptatora z elektronarzędziami
uziemnionymi lub połączonymi z korpusem. W
ten sposób unikniecie ryzyka porażenia prądem.
Unikajcie wszelkiego kontaktu z
powierzchniami uziemnionymi lub
połączonymi z korpusem (takimi jak:
przewody, grzejniki, kuchenki, lodówki, itd.)
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta,
kiedy jakaś część waszego ciała styka się z
powierzchniami uziemnionymi lub połączonymi
z korpusem.
Nie wystawiajcie waszego elektronarzędzia na
deszcz czy wilgoć. Ryzyko porażenia prądem
elektrycznym wzrasta, kiedy woda wnika do
elektronarzędzia.
Przewód zasilający należy utrzymywać
w dobrym stanie. Nie trzymajcie nigdy
narzędzia za przewód zasilający i nigdy
nie ciągnijcie za przewód zasilający w celu
wyłączenia narzędzia. Trzymajcie przewód
zasilający z dala od wszelkiego źródła ciepła,
oleju czy wszelkich ostrych przedmiotów i
poruszających się części. Ryzyko porażenia
prądem elektrycznym wzrasta, jeżeli przewód
jest uszkodzony lub zaplątany.
Kiedy pracujecie na zewnątrz (w plenerze),
u ż ywajcie wyłącznie przedł u żaczy
przewidzianych do użytku na zewnątrz. W ten
sposób unikniecie ryzyka porażenia prądem.
Jeżeli już musicie używać waszego narzędzia
w wilgotnym otoczeniu, podłączcie się do
zasilania elektrycznego zabezpieczonego
urządzeniem ochronnym różnicowoprądowym
(RCD). Użycie urządzenia RCD zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Objaśnienie: pojęcie «urządzenie ochronne
żnicowoprądowe (RCD)» można zastąpić pojęciem
«wskaźnik doziemienia».
BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
Podczas użytkowania elektonarzędzia,
zachowajcie czujność, patrzcie uważnie na
to co robicie i odwołujcie się do zdrowego
rozsądku. Nie używajcie waszego narzędzia,
kiedy jesteście zmęczeni, pod wpływem
alkoholu, narkotyków czy lekarstw. Nigdy
nie zapomnijcie, że wystarczy ułamek sekundy
nieuwagi, aby doszło do poważnego zranienia.
Używajcie środków ochronnych. Należy zawsze
chronić oczy. Aby uniknąć ryzyka poważnych
obrażeń ciała, w zależności od warunków pracy
zakładajcie maskę przeciwpyłową, obuwie
przeciwpoślizgowe, kask lub ochrony słuchowe.
Unikajcie wszelkiego przypadkowego
włączenia. Przed podłączeniem waszego
narzędzia do gniazdka lub włożeniem
akumulatora upewnijcie się czy wyłącznik
jest na ”wyłączone”, to samo kiedy bierzecie
do ręki czy przenosicie narzędzie. Aby uniknąć
ryzyka wypadków, nie przenoście waszego
narzędzia trzymając palec na włączniku i nie
podłączajcie go do gniazdka /nie wkładajcie
akumulatora, kiedy włącznik jest w pozycji
„włączone”.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:68CHV182 manual (EU).indd Sec1:68 3/4/09 7:54:34 PM3/4/09 7:54:34 PM
69
Polski
PL
GB CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU
OGÓLNE WYMAGANIA BHP
Wyjmijcie klucze zaciskowe przed
uruchomieniem waszego narzędzia. Klucz
zaciskowy, który pozostaje przyczepiony do
ruchomej części narzędzia może spowodować
poważne obrażenia ciała.
Zawsze zachowujcie pozycję równowagi.
Opierajcie się dobrze na waszych nogach i
nie wyciągajcie ramion zbyt daleko. W razie
nieprzewidzianego wydarzenia, stabilna pozycja
przy pracy umożliwia lepsze panowanie nad
narzędziem.
Noście odpowiednie ubrania. Nie noście
luźnych ubrań, czy też biżuterii. Dopilnujcie by
wasze włosy, ubrania i rękawice były oddalone
od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria i
długie włosy, mogą zostać pochwycone przez
poruszające się części.
Jeżeli wasze narzędzie zostało dostarczone z
systemem zasysania pyłu, dopilnujcie by był
on poprawnie zainstalowany i używany. W ten
sposób unikniecie ryzyka wypadku.
SPOSÓB UŻYCIA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
Nie przeciążajcie waszego narzędzia. Należy
używać narzędzia dostosowanego do prac,
które chcecie wykonać. Wasze narzędzie będzie
bardziej wydajne i pewne, jeżeli będziecie je
używali w zakresie przewidzianych obciążeń.
Nie używajcie waszego elektronarzędzia
jeżeli wyłącznik nie pozwala na jego
zatrzymanie i uruchomienie. Narzędzie, które
nie może być poprawnie włączone i wyłączone
jest niebezpieczne i musi być obowiązkowo
naprawione.
Przed przystąpieniem do regulowania,
wymiany akcesoriów czy przechowywania
narzędzia, odłączcie narzędzie z zasilania
lub wyciągnijcie z niego akumulator. W ten
sposób ograniczycie ryzyko przypadkowego
uruchomienie narzędzia.
Przechowujcie wasze elektronarzędzia
poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalajcie
używać narzędzia osobom, które go nie
znają bądź nie zapoznały się z niniejszymi
przepisami bezpieczeństwa. Elektronarzędzia
są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych
osób.
Konserwujcie starannie wasze narzędzia.
Sprawdźcie ustawienie ruchomych części.
Sprawdźcie czy jakaś część nie jest zepsuta.
Skontrolujcie montaż i wszelkie elementy,
które mogłyby ujemnie wpłynąć na działanie
narzędzia. Jeżeli jakieś części są uszkodzone,
dajcie wasze narzędzie do naprawy zanim
zaczniecie go używać. Przyczyną wielu
wypadków była zła konserwacja narzędzi.
Zachowujcie wasze narzędzia zawsze
naostrzone i czyste. Narzędzie tnące dobrze
naostrzone i czyste przedstawia mniejsze
ryzyko zablokowania i łatwiej zachować nad nim
kontrolę.
Używajcie narzędzie elektryczne, jego
akcesoria, nasadki, etc. zgodnie z niniejszą
instukcją obsługi biorąc pod uwagę warunki
użytkowania i pożądane zastosowania. Aby
uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie używajcie
waszego narzędzia do prac, do których nie było
ono zaprojektowane.
WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA SPECYFICZNE DLA
ELEKTRONARZĘDZI BEZPRZEWODOWYCH
Ładujcie akumulator waszego narzędzia
jedynie ładowarką zalecaną przez producenta.
Ładowarka odpowiednia dla pewnego typu
akumulatorów może wywołać pożar, jeżeli jest
używana z innym typem akumulatora.
Do narzędzia bezprzewodowego należy
stosować tylko specyficzny dla niego
akumulator. Użycie jakiegokolwiek innego
akumulatora może spowodować pożar.
Kiedy akumulator nie jest używany, trzymajcie
go z daleka od przedmiotów metalowych, jak:
spinacze, monety, klucze, śrubki, gwoździe
czy wszelkie przedmioty mogące doprowadzić
do połączenia płytek stykowych. Zwarcie
płytek stykowych baterii akumulatorowych może
spowodować poparzenia lub pożary.
Unikajcie wszelkiego kontaktu z płynem
akumulatorowym, w przypadku wycieku
wynikłego z niewłaściwego użycia. Gdyby do
tego doszło, przepłukajcie obficie dotkniętą
strefę czystą wodą. Jeżeli wasze oczy zostały
dotknięte, zasięgnijcie również porady lekarza.
Płyn, który wyprysnął z akumulatora może
spowodować podrażnienia skóry lub poparzenie.
KONSERWACJA
Naprawy powinny być wykonywane przez
wyspecjalizowanego technika i jedynie przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. W ten
sposób możecie bezpiecznie używać waszego
elektronarzędzia.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:69CHV182 manual (EU).indd Sec1:69 3/4/09 7:54:35 PM3/4/09 7:54:35 PM
70
Polski
PL
GB CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU
WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA SPECYFICZNE
DLA URZĄDZENIA
Dzieci nie powinny korzystać z tego odkurzacza
ręcznego lub traktować go jako zabawki. Należy
zwracać szczególną uwagę podczas wykonywania
pracy przy dzieciach.
Niniejszy odkurzacz ręczny przeznaczony jest
wyłączne do prac domowych.
Z niniejszego urządzenia należy korzystać
WYŁĄCZNIE do celów wymienionych w niniejszej
instrukcji obsługi. Należy korzystać jedynie z
przystawek wymienionych w instrukcji obsługi.
Odkurzacz należy zwrócić do najbliższego punktu
serwisowego w przypadku, gdy nie działa on
poprawnie, został upuszczony, zniszczony,
pozostawiony na dworze lub upuszczony do
wody.
Przewód zasilający należy utrzymywać w dobrym
stanie. Nigdy nie należy przenosić ładowarki
lub podstawy trzymając za przewód. Nie należy
szarpać za przewód by odłączyć urządzenie od
prądu. Należy chwycić za ładowarkę, nie kabel, i
pociągnąć, aby odłączyć urządzenie. Nie należy
doprowadzić do sytuacji, aby przewód elektryczny
zwisał na krawędzi stołu czy też dotykał
gorących powierzchni.
Nie należy dotykać ładowarki czy odkurzacza
mokrymi rękami.
Nie należy niczego przykładać przy otworach
wentylacyjnych. Nie należy korzystać z
odkurzacza, gdy którykolwiek z otworów jest
zatkany. Wszelkie otwory muszą być wolne od
śmieci, kłaczków, czy włosów, tak, aby powietrze
mogło przepływać.
NIGDY nie należy odkurzać takich rzeczy jak
gorący węgiel, niedopałki papierosów, zapałki,
itp.
Z odkurzacza nie należy korzystać, gdy nie jest
przyczepiony pojemnik na pył, czy ltr nie
znajduje sie na swoim miejscu.
Należy wyłączyć urządzenie przed odłączeniem
go od prądu lub podłączeniem go do ładowania.
Należy być szczególnie ostrożnym podczas pracy
na schodach.
Nie należy odkurzać takich obiektów, jak szpilki,
śruby, monety, itp. Może to doprowadzić do
zniszczenia odkurzacza lub do zranienia się.
Ponieważ odkurzacz ręczny nie musi być
podłączony do prądu, jest on gotowy do
pracy przez cały czas. Podczas korzystania
z odkurzacza ręcznego lub podczas zmiany
akcesoriów, zawsze należy mieć na
uwadze wszelkie potencjalne niebezpieczeństwa.
Należy wyciągnąć akumulator, gdy nie korzysta
się z odkurzacza, lub gdy oddaje się go do
serwisowania.
Nie należy kłaść odkurzacza ręcznego lub samych
akumulatorów w pobliżu ognia lub ciepła.
Mogą one wybuchnąć.
Dla uzyskania najlepszych wyników, akumulatory
powinny być ładowane w miejscu, gdzie
temperatura nie spada poniżej 10°C, ale nie jest
wyższa niż 38°C.
Akumulatory mogą zacząć przeciekać, jeśli są
przesilone lub wystawione na temperaturę
ekstremalną. W przypadku, gdy płyn z akumulatora
zetknie się z ciałem, należy przemywać
oblane miejsce przez przynajmniej 10 minut, oraz
skontaktować się z lekarzem.
Akumulator wytwarza gaz wodorowy, który może
wybuchnąć, jeśli znajdzie się w pobliżu źródła
zapłonu, np. lampki wskaźnika. W celu uniknięcia
zranienia się, nigdy nie należy korzystać z
urządzeń bezprzewodowych w pobliżu ognia.
Wybuch baterii może spowodować odrzut
odpadów i rozprowadzenie chemikaliów. Po
kontakcie z takimi odpadami natychmiast należy
spłukać się wodą.
Znajomość urządzenia. Należy z uwagą przeczy-
tać niniejszą instrukcję obsługi. Należy zapoznać
się z możliwościami urządzenia, oraz ze wszelki-
mi możliwymi niebezpieczeństwami z w i ą za-
nymi z użytkowaniem urządzenia. Postępowanie
zgodnie z instrukcjami zmniejszy ryzyko
porażenia prądem, pożaru czy zranienia się.
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem,
należy korzystać z urządzenia jedynie w
zamkniętych pomieszczeniach. Zawsze należy
mieć nałożone okulary ochronne. Okulary
codziennego użytku mają szkła odporne jedynie
na uderzenia; NIE są to okulary ochronne.
Postępowanie zgodnie z instrukcjami zmniejszy
ryzyko odniesienia obrażeń.
Należy chronić swoje płuca. W przypadku pracy w
kurzu, należy mieć nałożoną maskę na twarz.
Postępowanie zgodnie z instrukcjami zmniejszy
ryzyko odniesienia obrażeń.
Nie należy ładować akumulatorów na dworze lub
na mokrych powierzchniach, gdyż grozi to
porażeniem prądem.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:70CHV182 manual (EU).indd Sec1:70 3/4/09 7:54:35 PM3/4/09 7:54:35 PM
71
Polski
PL
GB CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU
WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA SPECYFICZNE
DLA URZĄDZENIA
Należy sprawdzić, czy części nie są zniszczone.
Przed dalszym użytkowaniem, należy dokładnie
sprawdzić czy obudowa lub inna zniszczona
część są w takim stanie, by móc kontynuować
pracę. Należy sprawdzić ustawienie ruchomych
części, czy jakaś część nie jest zepsuta oraz
sprawdzić montaż i wszelkie elementy,
które mogłyby ujemnie wpłynąć na działanie
narzędzia. Obudowa czy inna zniszczona
część powinny być należycie naprawione lub
oddane do naprawy do autoryzowanego
punktu serwisowego. Postępowanie zgodnie z
instrukcjami zmniejszy ryzyko porażenia
prądem, pożaru czy zranienia się.
Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi.
Instrukcję należy zachować by w razie potrzeby
móc do niej wrócić lub by przeszkolić inne osoby,
które mogą korzystać z danego urządzenia.
Gdy pożycza się urządzenie osobom trzecim,
należy również pożyczyć niniejszą instrukcję
obsługi.
ŁADOWARKA – BEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWANIA
Nie należy wystawiać ładowarki na działanie
wilgoci lub wody.
Korzystanie z ładowarki nierekomendowanej
lub sprzedawanej przez producenta ładowarki
akumulatorów może zakończyć się pożarem,
porażeniem prądem lub zranieniem.
W celu zminimalizowania ryzyka zniszczenia
ładowarki i przewodu elektrycznego, w celu
odłączenia ładowarki od prądu, należy ciągnąć za
wtyczkę ładowarki, a nie za przewód.
Należy upewnić się, że przewód zasilający jest
umieszczony w taki sposób, że nikt nie może na
niego nastąpić, przewrócić się przez niego czy
uszkodzić go w jakikolwiek sposób.
Nie powinno się korzystać z przedłużacza, chyba,
że jest to konieczne. Korzystanie z niewłaściwego
przedłużacza może zakończyć się pożarem lub
porażeniem prądem. W przypadku, gdy konieczne
jest skorzystanie z przedłużacza, należy upewnić
się, że:
a) Cyple wtyczki przedłużacza są opatrzone takim
samym numerem, są takiego samego rozmiaru i
kształtu jak te przy wtyczce ładowarki.
b) Przedłużacz nie jest przecięty i jest w dobrym
stanie.
Nie należy korzystać z ładowarki, gdy wtyczka lub
przewód są zniszczone. W przypadku, gdy są one
zniszczone, natychmiast należy oddać te części
do wymiany.
Nie należy korzystać z ładowarki w przypadku,
gdy została ona przepalona, upuszczona lub
w inny sposób uszkodzona. Należy ją oddać do
naprawy wykwali kowanemu serwisantowi.
Nie należy rozkładać ładowarki na części. Należy
zabrać ją do punktu serwisowego, gdzie zostanie
naprawiona. Nieprawidłowe złożenie ładowarki
może zakończyć się porażeniem prądem lub
pożarem.
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem,
przed dokonaniem jakichkolwiek czynności
nad urządzeniem, należy odłączyć je od
prądu. Wyłączenie kontrolek urządzenia nie
zminimalizuje ryzyka.
Gdy nie korzysta się z ładowarki, należy odłączyć
ją od prądu.
Ryzyko porażenia prądem. Nie należy dotykać
nieodizolowanych części złącza wyjściowego ani
nieodizolowanych końcówek akumulatora.
Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi.
Instrukcję należy zachować by w razie potrzeby
móc do niej wrócić lub by przeszkolić inne osoby,
które mogą korzystać z danego urządzenia. Gdy
pożycza się urządzenie osobom trzecim, należy
również pożyczyć niniejszą instrukcję obsługi.
OPIS
1. Zestaw akumulatorków litowo-polimerowych
2. Zestaw akumulatorków kadmowo-niklowych
3. Przycisk On/Off (włącznik/wyłącznik)
4. Włączanie
5. Wyłączanie
6. Szczelina/miejsce na przystawkę-szczotkę
7. Pojemnik na pył
8. Przycisk odblokowania uchwytu
9. Filtr
10. Zatrzaski
11. Szczelina
12. Występ mocujący
SPECYFIKACJE
Napięcie elektryczne 18V
Przepływ powietrza 0,83 m3/min
Objętość zbiornika na pył 650 ml
Waga 0,91 kg
CHV182 manual (EU).indd Sec1:71CHV182 manual (EU).indd Sec1:71 3/4/09 7:54:36 PM3/4/09 7:54:36 PM
72
Polski
PL
GB CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU
SPECYFIKACJE
MODEL
AKUMULATORKI
(nie są załączone)
ŁADOWARKA
(nie jest załączona)
CHV182
BPL-1820
BPL-1815
BCL-1800
SPOSÓB UŻYCIA
OSTRZEŻENIE
Nie należy pozwolić, aby znajomość
urządzenia spowodowała nieostrożność w
operowaniu narzędzia. Pamiętaj, że chwila
nieuwagi może doprowadzić do poważnego
obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE
Podczas korzystania z elektronarzędzi,
należy zakładać gogle ochronne lub oku-
lary zabezpieczające wyposażone w boc-
zne osłony. Nieprzestrzeganie tego może
spowodować, że odrzucane odpady mogą
doprowadzić do poważnego uszkodzenia
oczu.
OSTRZEŻENIE
Nie należy korzystać z żadnych przystawek
lub akcesoriów, które nie są rekomendowane
przez producenta. Korzystanie z akcesoriów
lub przystawek, które nie zostały zarekomen-
dowane przez producenta może doprowadzić
do odniesienia poważnych obrażeń cielesny-
ch.
ZASTOSOWANIE
Narzędzie to może być wykorzystywane jedynie do
niżej podanych celów:
Odkurzanie lekko zabrudzonych suchych
powierzchni.
OSTRZEŻENIE
Przed dokonywaniem poprawek, czyszcze-
niem, montażem części, należy wyciągnąć
akumulatorki z urządzenia. Wyciągnięcie
akumulatorków zapobiegnie przypadkowemu
włączeniu się urządzenia, co może być powo-
dem zranienia się.
WŁAŚCIWOŚCI AKUMULATORÓW
Akumulatory litowo-polimerowe 18V marki Ryobi są
zaprojektowane w taki sposób, by chronić ogniwa
litowo-polimerowe i jednocześnie przedłużyć ży-
wotność akumulatorków. W zależności od warunków
pracy, udoskonalenia te powodują, że akumulatorki
wraz z urządzeniem działają inaczej niż gdyby były
zasilane akumulatorami kadmowo-niklowymi.
Podczas niektórych czynności, elektronika akumula-
torków może sygnalizować wyłączenie akumulator-
ków, tym samym powodując wyłączenie urządzenia.
W celu oszczędzenia akumulatorków i urządzenia,
zwolnij palec ze spustu, a następnie wznów pracę.
UWAGA: W celu uniknięcia dalszych wyłączeń
akumulatorków, nie należy przesilać urządzenia.
W przypadku, gdy zwalnianie palca ze spustu nie
uwalnia akumulatorków, oznacza to, że akumulator
jest wyczerpany. Jeśli akumulator jest wyczerpany,
zacznie sie on ładować
, gdy zostanie umieszczony
na ładowarce litowo-polimerowej.
MONTAŻ AKUMULATORKÓW
Patrz rysunek 1.
Upewnij się, że “przesuwany włącznik” znajduje
się w pozycji wyłączonej.
Włóż akumulator do urządzenia, jak pokazano na
rysunku.
Przed rozpoczęciem pracy, należy upewnić się,
że zawiasy po obu stronach przy akumulatorze
zaskoczyły na swoje miejsce i że akumulator jest
dobrze zamontowany.
USUWANIE AKUMULATORKÓW
Przyciśnij na zawiasy po obu stronach
akumulatorków.
Usuń akumulatorki z odkurzacza.
OSTRZEŻENIE
Akumulatorki są cały czas gotowe do pracy.
Dlatego też, gdy nie korzysta się z odkur-
zacza lub się go przenosi, włącznik zawsze
powinien być w pozycji wyłączonej.
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ODKURZACZA
Patrz rysunek 2.
Włączanie odkurzacza: Przesuń włącznik w
kierunku przodu odkurzacza.
Włączanie odkurzacza: Przesuń włącznik w
kierunku tyłu odkurzacza.
AKCESORIA – SZCZOTKA/PŁASKA DYSZA SSĄCA
Patrz rysunki 3 - 5.
Kombinacja szczotki z płaską dyszą ssącą jest
umieszczona pod pojemnikiem na pył.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:72CHV182 manual (EU).indd Sec1:72 3/4/09 7:54:36 PM3/4/09 7:54:36 PM
73
Polski
PL
GB CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TRFR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU
SPOSÓB UŻYCIA
W celu skorzystania ze szczotki z płaską dyszą
ssącą, pociągnij ją do przodu, aż odepnie się od
pojemnika na pył.
Osłona szczotki z płaską dyszą ssącą przesuwa się
do przodu, tak, że przykrywa szczotkę, tak więc
przystawka może służyć jako płaska dysza ssąca.
Wyłącz odkurzacz.
Wyjmij akumulator.
Wprowadź jedno z akcesoriów do otworu
pojemnika na pył i sprawdź czy jest dobrze
zamocowane.
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
Podczas serwisowania urządzenia należy
korzystać jedynie z takich samych części za-
pasowych. Korzystanie z innych części może
spowodować sytuację niebezpieczną dla
zdrowia i może uszkodzić produkt.
OSTRZEŻENIE
Podczas korzystania z urządzeń zasilanych
prądem elektrycznym należy zakładać go-
gle ochronne lub okulary zabezpieczające
wyposażone w boczne osłony. W przypadku,
gdy kurzy się podczas wykonywania pracy,
należy nosić maskę na twarz.
OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI
Nie należy używać rozpuszczalników do
czyszczenia części plastikowych. Większość części
zrobionych z plastiku podatna jest na zniszczenia
pod wpływem różnych rozpuszczalników i może być
zniszczona przez nie. Do czyszczenia urządzenia
należy korzystać z czystej ściereczki.
OSTRZEŻENIE
Pod żadnym pozorem nie można pozwolić,
aby produkty naftopochodne, benzyna, płyn
hamulcowy, itp. miały styczność z częściami
plastikowymi. Chemikalia mogą zniszczyć
lub osłabić części plastikowe, co może
doprowadzić do odniesienia poważnych
obrażeń cielesnych.
Nie należy samemu otwierać akumulatorków. Stanowi
to ryzyko wystąpienia zwarcia.
Jedynie części wypisane na liście mogą być naprawione
lub wymienione przez użytkownika. Pozostałe części
powinny być wymienione w Autoryzowanym Punkcie
Serwisowym.
CZYSZCZENIE ODKURZACZA RĘCZNEGO
W celu osiągnięcia optymalnego odsysania, należy
pamiętać o regularnym kontrolowaniu, opróżnianiu
i czyszczeniu zbiornika na pył.
ZDEJMOWANIE POJEMNIKA NA PYŁ
Patrz rysunek 6.
Usuń akumulatorki z odkurzacza.
Wciśnij przycisk by móc odczepić pojemnik na
pył.
Pociągnij w przód i w dół pojemnik na pył by móc
go zdjąć z obudowy odkurzacza.
WYMIANA I CZYSZCZENIE FILTRA
Patrz rysunek 7.
Usuń akumulatorki z odkurzacza.
Usuń ltr poprzez naciśnięcie na zatrzaski, a
następnie wysuń ltr z obudowy.
Potrząśnij lub wyszczotkuj leciutko ltr w celu
pozbycia się wszelkich zabrudzeń czy kurzu.
Potrząśnij lub wyszczotkuj leciutko obudowę
ltra w celu pozbycia się wszelkich zabrudzeń
czy kurzu. Umyj daną część, jeśli zachodzi taka
potrzeba.
Opróżnij pojemnik na pył; umyj go, jeśli zachodzi
taka potrzeba. Przed złożeniem odkurzacza
należy upewnić się, że wszystkie części są suche.
Podczas zakupu nowego ltra, należy prosić numer
seryjny 019484002004.
ZDEJMOWANIE POJEMNIKA NA PYŁ
Patrz rysunek 8.
Umieść pojemnik na pył przed obudową
odkurzacza, zrównując szczeliny znajdujące sie
na pojemniku na pył ze zderzakami obudowy
silnika.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Nieprzerobione materiały należy
przetworzyć zamiast wyrzucać je.
Urządzenie, akcesoria oraz
opakowanie powinny zostać
dostarczone do utylizacji zgodnie z
przepisami ochrony środowiska.
CHV182 manual (EU).indd Sec1:73CHV182 manual (EU).indd Sec1:73 3/4/09 7:54:37 PM3/4/09 7:54:37 PM
GARANTI - VILLKOR
Ryobi garanterar denna produkt mot fabrikationsfel och defekta delar
under tjugofyra (24) månader, räknat från det datum som anges
på originalfakturan fastställd av återförsäljaren och överlämnad till
slutanvändaren.
Denna garanti täcker inte skador som förorsakas av normalt slitage,
av onormal eller otillåten användning eller skötsel, eller av överbelastning.
Den täcker inte heller tillbehör som batterier, glödlampor, blad, ändstycken,
påsar, osv.
I händelse av felaktig funktion medan garantin är i kraft skall produkten
sändas UTAN ATT DEMONTERAS tillsammans med inköpsbeviset
till leverantören eller till närmaste servicecenter som auktoriserats av
Ryobi.
De rättigheter som lagen ger i förhållande till defekta produkter ifrågasätts
inte av denna garanti.
TAKUUEHDOT
Tällä Ryobi-tuotteella on valmistusviat ja vialliset osat kattava vuoden
(24 kk) takuu alkuperäiseen ostokuittiin tai laskuun merkitystä ostopäivästä
lukien.
Takuu ei kata normaalista kulumisesta, epänormaalista tai kielletystä
käytöstä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vahinkoja eikä lisävarusteita
kuten akkuja, polttimoita,teriä, pusseja jne.
Mikäli takuuaikana ilmaantuu toimintahäiriöitä, vie PURKAMATON
tuote ostotodistuksineen myyjäliikkeeseen tai lähimpään Ryobi-
keskushuoltamoon.
Tämä takuu ei vaikuta viallisia tuotteita koskeviin lakiperusteisiin
oikeuksiin.
GARANTI - VILKÅR
Dette Ryobi produktet er garantert mot fabrikasjonsfeil og defekte deler
i tjueogfire (24) måneder fra datoen som står på fakturaen utstedt av
forhandleren til sluttbrukeren.
Garantien bortfaller dersom skadene er forårsaket av normal slitasje,
unormal eller uautorisert bruk, eller overbelastning, og gjelder ikke tilbehør
som batterier, lyspærer, blad, bits, poser, osv.
I tilfelle funksjonsfeil under garantiperioden, skal produktet leveres i
UDEMONTERT tilstand sammen med kjøpsbeviset til forhandler eller til
nærmeste autoriserte Ryobi servicesenter.
Dine lovmessige rettigheter med hensyn til defekte produkter er ikke påvirket
av denne garantien.
ÉÄêÄçíàü - ìëãéÇàü
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl RYOBI „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì‡ ÓÚ ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë
‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËÈ Ì‡ 2 „Ó‰‡ ÒÓ ‰Ìfl ÓÙˈˇθÌÓ„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÔÓÍÛÔÍË,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ÓË„Ë̇ΠҘÂÚ‡, ‚˚ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂβ.
èÓ‚ÂʉÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ ‚ ÂÁÛθڇÚ ӷ˚˜ÌÓ„Ó ËÁÌÓÒ‡, ÌÂÌÓχθÌÓ„Ó
ËÎË Á‡Ô¢ÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÂ„ÛÁÍÓÈ,-
Ì ÔÓÍ˚‚‡˛ÚÒfl ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËÂÈ, Ú‡ÍÊÂ Í‡Í Ë ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚, Ú‡ÍË ͇Í
·‡Ú‡ÂË, ·ÏÔÓ˜ÍË, ˆÓÍÎË, Ô‡ÚÓÌ˚, ϯÍË Ë Ú.‰.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÓÏÍË ËÎË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ÓÚÓ¯ÎËÚÂ
ÔÓ‰ÛÍˆË˛ çÖêÄáéÅêÄççéâ Ò ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËÂÏ ÔÓÍÛÔÍË Ç‡¯ÂÏÛ
ÔÓ‰‡‚ˆÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ
ñÂÌÚ íÂıÌ˘ÂÒÍÓ„Ó é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
Ryobi.
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡ LJ¯Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ Ô‡‚‡, ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í
‰ÂÙÂÍÚÌÓÈ ÔÓ‰Û͈ËË.
WARUNKI GWARANCJI
Na niniejszy produkt Ryobi udzielona jest dwuletnia gwarancja na
ukryte wady fabryczne oraz na zdefektowane części. Okres gwarancji
dwudziestu czterech (24) miesięcy, zaczyna się od wiążącej daty
widniejącej na oryginale faktury wystawionej przez sprzedawcę dla
ostatecznego nabywcy.
Gwarancja ta nie obejmuje zniszczenia wynikającego z normalnego
zużycia, czy też uszkodzeń spowodowanych nadmierną eksploatacją,
lub niewłaściwą konserwacją, czy nieodpowiednim użytkowaniem
niezgodnym z przeznaczeniem. Wyłączone są z niej również
akcesoria tj. akumulatory, żarówki, ostrza, końcówki, worki, itd.
W wypadku stwierdzenia złego funkcjonowania podczas okresu
gwarancyjnego, prosimy o skierowanie NIE ZDEMONTOWANEGO
produktu, wraz z dowodem zakupu do waszego dostawcy lub do
najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Ryobi.
Niniejsza gwarancja nie podważa przysługujących Państwu uprawnień
dotyczących wadliwych produktów.
ZÁRUKA - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na tento výrobek značky Ryobi se poskytuje záruka po dobu 24
(dvaceti čtyř) měsíců od data uvedeného na faktuře nebo pokladním
bloku, který koncový uživatel obdržel v prodejně p
ři nákupu
výrobku. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vadné díly.
Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené jeho
běžným opotřebením, nesprávným nebo neschváleným používáním,
nesprávnou údržbou nebo přetížením. Uvedené záruční podmínky se
nevztahují na příslušenství, jako akumulátory, žárovky, pilové listy,
nástavce, vaky apod.
V případě provozních problémů u výrobku v záruce kontaktuje nejbližší
autorizovanou servisní opravnu výrobků Ryobi. K opravě je nutné
předložit NEDEMONTOVANÝ výrobek spolu s fakturou nebo pokladním
blokem.
Tato záruka nevylučuje případná další Vaše spotřebitelská práva
týkající se výrobních závad, v souladu s platnými legislativními
předpisy.
A GARANCIA FELTÉTELEI
Ezt a Ryobi terméket huszonnégy (24) hónapig garantáljuk a
gyártáshibák, valamint a készülékben található alkatrészek miatt
jelentkező meghibásodás ellen. A garancia az eladó által, a vásárló
számára készített, eredeti adás-vételi szerződésen feltüntetett
dátumtól érvényes.
A normális igénybevételből fakadó elhasználódás, a nem
rendeltetésnek megfelelő használat vagy karbantartási művelet
miatt fellépő, túlterhelés által okozott meghibásodásra
nem terjed ki a garancia. A tartozékokra, mint például
az akkumulátorra, izzókra, fúrófejekre, táskára, stb.,
a garancia szintén nem vonatkozik.
A garancia periódus alatt fellépő meghibásodás esetén, juttassa el
NEM SZÉTSZERELT ÁLLAPOTBAN a Ryobi terméket a vásárlást és
annak dátumát igazoló dokumentum kíséretében az eladóhoz vagy
az Önhöz legközelebbi Ryobi Szerviz Központba.
A jelen garancia nem zárja ki a fogyasztási eszközökre vonatkozó
jogszabályok által elrendelteket.
GARANŢIE - CONDIŢII
Acest produs Ryobi este garantat în cazul viciilor de fabricaţie şi
pieselor cu defecte pentru o durată de douăzecişipatru (24) de
luni, începând cu data facturii originale emisă de către comerciant
utilizatorului final.
Deteriorările provocate prin uzură normală, printr-o utilizare sau
întreţinere anormală sau neautorizată, sau prin forţarea utilajului
sunt excluse din prezenta garanţie acestea aplicându-se şi
accesoriilor ca baterii, becuri, lame, capete, saci, etc.
În caz de funcţionare defectuoasă în perioada de garanţie, vă
rugăm să trimiteţi produsul NEDEMONTAT împreună cu factura
de cumpărare furnizorului dumneavoastră sau la Centrul Service
Agreat Ryobi cel mai apropiat de dumneavoastră.
Drepturile dumneavoastră legale privind produsele defectuoase nu
sunt alterate prin prezenta garanţie.
NO
FI
HU
CZ
RU
RO
SE
PL
CHV182 manual (EU).indd Sec1:140CHV182 manual (EU).indd Sec1:140 3/4/09 7:55:17 PM3/4/09 7:55:17 PM
/