Omega DPI620G-QS Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
Skrócony przewodnik rozruchowy Druck DPI 620 Genii
2 Maj 2013 K0542 Wydanie 2 1-1
1Omówienie
Druck DPI620 Genii jest zasilanym bateryjnie przyrządem do pomiarów
elektrycznych, obsługującym funkcje źródła i komunikację HART
®
.
Druck DPI 620 Genii zapewnia również zasilanie oraz pełni funkcję
interfejsu użytkownika dla wszystkich opcjonalnych elementów. Na
ekranie dotykowym może być wyświetlanych do sześciu różnych
parametrów.
2Skład zestawu
Wraz z urządzeniem Druck DPI 620 Genii dostarczane są następujące
elementy:
Zasilacz DC/ładowarka akumulatora.
Akumulator litowo-polimerowy.
•Zestaw sześciu przewodów probierczych.
•Sonda AC.
Skrócony przewodnik rozruchowy.
•Rysik.
3 Elementy opcjonalne
Wymienione poniżej elementy, które mogą być używane wraz
z urządzeniem Druck DPI 620 Genii, są opcjonalne:
Uchwyt na moduł ciśnieniowy MC 620 — mocowany
bezpośrednio do urządzenia Druck DPI 620 Genii, pozwala na
pełną integrację z przyrządem do pomiaru ciśnienia.
Moduł ciśnieniowy PM 620 — mocowany do uchwytu (MC 620) lub
do stacji ciśnieniowej (PV 62X), zwiększa zakres funkcji
pomiarowych dotyczących ciśnienia.
Stacje ciśnieniowe PV 62X — jeśli urządzenie Druck DPI 620 Genii
zostanie zainstalowane w stacji ciśnieniowej, staje się w pełni
zintegrowanym kalibratorem ciśnienia.
Skrócony przewodnik rozruchowy Druck DPI 620 Genii
2 Maj 2013 K0542 Wydanie 2 1-2
OSTRZEŻENIE
3.1 Ostrzeżenia związane z prądem elektrycznym
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub
uszkodzeniu przyrządu, nie wolno podłączać napięcia
wyższego niż 30 V dla CAT I między zaciskami ani między
zaciskami a ziemią (uziemieniem).
•Obwody zewnętrzne powinny mieć odpowiednią izolację
względem sieci zasilającej.
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, do pomiarów
prądu przemiennego o napięciu przekraczającym 20 Vrms
należy używać wyłącznie sondy AC wskazanej przez GE (część
nr: IO620-AC). Nie wolno podłączać napięcia wyższego niż 300
V dla CAT II między przewodami sondy IO620-AC ani między
przewodami a ziemią (uziemieniem). Podłączać jedynie do
złączy specjalnie do tego przeznaczonych.
•Przyrząd ten jest zasilany akumulatorem litowo-polimerowym
(Li-Polymer). Aby nie doszło do wybuchu lub pożaru
, nie wolno
akumulatora zwierać ani rozmontowywać. Należy dopilnować,
aby nie uległ uszkodzeniu fizycznemu.
•Aby nie doszło do wybuchu ani pożaru, należy używać
wyłącznie akcesoriów wskazanych przez GE — akumulatora
(część nr: 191-356), zasilacza (część nr: 191-339) i ładowarki
(część nr: IO620-CHARGER).
Aby zapobiec wyciekom z akumulatora oraz wytwarzaniu
przez niego ciepła, należy ładowarki oraz zasilacza używać
wyłącznie w temperaturach od 0 do 40°C (32 do 104°F).
•Zakres napięć wejściowych zasilacza wynosi 100–240 V AC, od
50 do 60 Hz, 250 mA, kategoria instalacyjna CAT II.
Zasilacz powinien być ulokowany w pozycji nieutrudniającej
dostępu do urządzenia odcinającego zasilanie.
W celu upewnienia się, że wyświetlacz pokazuje prawidłowe
dane, należy przed włączeniem zasilania odłączyć przewody
probiercze lub przełączyć urządzenie na inny pomiar bądź
fu
nkc
ję źródła.
Aby zapobiec niebezpiecznemu uwolnieniu ciśnienia, należy
upewnić się, że wszelkie rury, węże oraz urządzenia
ciśnieniowe mają odpowiednie ciśnienia znamionowe, są
bezpieczne w użytkowaniu i prawidłowo podłączone.
Skrócony przewodnik rozruchowy Druck DPI 620 Genii
2 Maj 2013 K0542 Wydanie 2 1-3
4 Instalacja akumulatora
1. Wykręcić pięć śrub Pozidriv z rowkiem krzyżowym (A) (patrz rys. 1,
widok z tyłu).
2. Zdjąć pokrywę komory akumulatora.
3. Sprawdzić, czy sposób podłączenia akumulatora jest zgodny ze
schematem w komorze akumulatora.
4. Umieścić akumulator w komorze.
5. Założyć pokrywę komory.
6. Przykręcić pokrywę pięcioma śrubami Pozidriv.
Rys. 1 Widok z tyłu
5 Ładowanie akumulatora
1. Podłączyć zasilacz DC/ładowarkę do złącza +5 V
DC
z boku
przyrządu (patrz rys. 2, widok z boku).
2. Akumulator można również ładować za pośrednictwem złącza
USB (patrz rys. 2, widok z boku).
3. Podczas ładowania przyrząd może być włączony lub wyłączony.
Gdy przyrząd będzie włączony, czas ładowania może być dłuższy.
5.1 Ładowanie akumulatora
Złącze ładowania Czas ładowania
Zasilacz DC 6,5 godz.
Zewnętrzna ładowarka akumulatora 6,5 godz.
Złącze mini-USB 13 godz.
Skrócony przewodnik rozruchowy Druck DPI 620 Genii
2 Maj 2013 K0542 Wydanie 2 1-4
6 Podstawowe tryby pracy
6.1 Włączanie urządzenia.
W trybie wyłączenie (OFF) — nacisnąć przycisk zasilania (patrz rys.
2, widok z boku) i przytrzymać do momentu wyświetlenia pulpitu
nawigacyjnego.
6.2 Wyłączanie urządzenia.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania do momentu
wygaszenia ekranu.
6.3 Tryb uśpienia.
Przejście do trybu uśpienia następuje po krótkim naciśnięciu
i zwolnieniu przycisku zasilania.
6.4 Wychodzenie z trybu uśpienia.
Patrz punkt 6.1, „Włączanie urządzenia”.
Kiedy urządzenie wychodzi z trybu uśpienia, na wyświetlaczu
zawsze pokazywany jest ten ekran, który był jako ostatni otwarty
przed przejściem w tryb uśpienia.
6.5 Profile podświetlenia
Dostępne są dwa profile podświetlenia wyświetlacza: GE Dark
(ciemny) i GE Light (jasny). Należy wybrać profil właściwy dla
poziomu natężenia oświetlenia w danym miejscu. Aby przejść do
menu Themes (Profile podświetlenia), należy wybrać ikonę Set
tings
(Ustawienia).
.
Rys. 2 Widok z boku
+5 V DC
Skrócony przewodnik rozruchowy Druck DPI 620 Genii
2 Maj 2013 K0542 Wydanie 2 1-5
7Urządzenie Druck DPI 620 Genii, tryby (patrz rys. 3, pulpit
nawigacyjny)
Urządzenie Druck DPI 620 Genii może być używane jako:
kalibrator (z niezależnymi funkcjami na każdym z sześciu kanałów),
•komunikator HART
®
,
komunikator Foundation Field-bus,
miernik zakresów,
•przyrząd pomiarowy,
•kalibrator.
7.1 Nawigacja w obrębie pulpitu
Aby nawigować po pulpicie nawigacyjnym, należy przesuwać po
ekranie palec w kierunku pionowym.
Aby przechodzić między ekranami funkcji, należy przesuwać po
ekranie palec w kierunku poziomym.
7.2 Ustawianie daty, godziny i języka
Aby uzyskać dostęp do menu Date (Data), Time (Godzina) oraz
Language (Język), należy wybrać ikonę Settings (Ustawienia).
7.3 Instrukcja obsługi urządzenia Druck DPI 620 Genii
Aby wyświetlić instrukcje, należy na pulpicie wybrać ikonę Manual
(Instrukcja obsługi). W sekcji instrukcji na pulpicie można znaleźć
wszystkie informacje niezbędne do obsługi urządzenia Druck DPI
620 Genii.
Rys. 3 Pulpit nawigacyjny — ekran dotykowy
Uwaga: Nie wszystkie urządzenia obsługują magistralę Field-bus.
Menu
funkcji
Menu
ustawień
Pasek
przewijania
Zapalona kontrolka
wskazuje aktywną
funkcję
Skrócony przewodnik rozruchowy Druck DPI 620 Genii
2 Maj 2013 K0542 Wydanie 2 1-6
8Przykładowe funkcje na pulpicie nawigacyjnym
8.1 Kalibrator
Rys. 4 Ekrany kalibracji
Z tej funkcji należy korzystać, aby porównywać sygnał wyjściowy
urządzenia/układu testowego z sygnałem wejściowym.
Zaawansowane opcje kalibratora
•Możliwość rejestracji danych w dzienniku. Przechowywanie
wyników testów.
•Możliwość dokumentowania. Przeprowadzanie automatycznych
procedur oraz przechowywanie wyników.
8.2 Komunikator HART
®
Rys. 5 Ekran komunikatora HART
®
Skrócony przewodnik rozruchowy Druck DPI 620 Genii
2 Maj 2013 K0542 Wydanie 2 1-7
Funkcji HART® należy używać do następujących zastosowań:
komunikacja z urządzeniami korzystającymi z protokołu HART®,
odczyt oraz zmiana ustawień urządzeń HART®,
strojenie oraz kalibrowanie zmiennych parametrów urządzeń
HART®.
9 Kategorie przepięciowe
Poniższe podsumowanie kategorii instalacyjnych oraz przepięć
pochodzi z normy IEC 61010-1. Klasyfikacja CAT obejmuje cztery
kategorie od CAT I do CAT IV, wskazujące poziomy przepięć
przejściowych.
10 Specyfikacja ogólna
Patrz karta katalogowa.
11 Warunki środowiskowe
Patrz karta katalogowa.
12 Obsługa klienta
www.ge-mcs.com
Kategoria
przepięć
Opis
CAT I Zaliczają się do niej przepięcia przejściowe o
najmniejszym nasileniu. Urządzenia zaliczane do
kategorii CAT I nie mogą być bezpośrednio podłączane
do zasilania sieciowego. Przykładem urządzeń
zaliczanych do kategorii CAT I są urządzenia zasilane
z pętli procesowej.
CAT II Kategoria ta dotyczy instalacji elektrycznej
jednofazowej. Przykładem są tu urządzenia
gospodarstwa domowego oraz elektryczne narzędzia
przenośne.
Skrócony przewodnik rozruchowy Druck DPI 620 Genii
2 Maj 2013 K0542 Wydanie 2 1-8
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
1 / 1

Omega DPI620G-QS Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi