Silvercrest Facial Hair Trimmer Operation and Safety Notes

Kategoria
Maszynki do włosów
Typ
Operation and Safety Notes
FACIAL HAIR TRIMMER
MUL TITRIMMER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
FACIAL HAIR TRIMMER
Operation and Safety Notes
Translation of original operating instruction
TRYMER UNIWERSALNY
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
MULTIFUNKCIÓS TESTSZŐRNYÍRÓ
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
PRIREZOVALNIK DLAČIC
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
ZASTŘIHOVAČ CHLOUPKŮ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
MULTIZASTRIHÁV
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 100496
GB Operation and Safety Notes Page 7
PL Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Strona 19
HU Kezelési és biztonsági utalások Oldal 32
SI Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran 45
CZ Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana 59
SK Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana 71
DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 83
19 PL
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .... Strona 20
Opis części .............................................................................. Strona 20
Dane techniczne................................................................. Strona 21
Zakres dostawy ................................................................ Strona 21
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ...... Strona 21
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
związane zbateriami ................................................................. Strona 23
Uruchamianie
Wkładanie / wymiana baterii ..................................................... Strona 25
Usuwanie włosów znosa iuszu ................................................ Strona 25
Przycinanie brwi .......................................................................... Strona 26
Czyszczenie, konserwacja,
przechowywanie
............................................................. Strona 27
Usuwanie błędów ........................................................... Strona 28
Utylizacja ................................................................................ Strona 28
Informacja
Deklaracja zgodności z normami .............................................. Strona 29
Gwarancja ............................................................................. Strona 30
20 PL
Trymer uniwersalny
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do usuwania włosów znosa
iuszu. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego.
Nie jest ono dopuszczone do zastosowań profesjonalnych.
Opis części
1
Kapturek ochronny
2
Ostrze
3
Przełącznik ON / OFF (wł. / wył.)
4
Obudowa
5
Pokrywa komory na baterie
6
Nasadka długa
7
Nasadka krótka
8
Szczoteczka do czyszczenia
9
Bateria
21 PL
Dane techniczne
Bateria: 1,5 V Bateria (AA)
Stopień ochrony: IPX4 (ochrona przed pryskającą
wodą)
Poziom ciśnienia akustycznego emisji: < 72 dB(A), K = 3 dB(A)
Zakres dostawy
1 multitrymer
1bateria 1,5 V
/ AA
1 szczoteczka do czyszczenia
1 nasadka długa
1 nasadka krótka
1 instrukcja obsługi
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
WSZYSTKIE INSTRUKCJE WRAZ ZE WSKAZÓWKAMI
BEZPIECZEŃSTWA ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ!
22 PL
OSTROŻNIE! Produkt nie jest zabawką! Uwa-
żać, aby artykuł nie znajdował się w zasięgu
dzieci. Dzieci nie dostrzegają zagrożeń związa-
nych zużytkowaniem urządzeń elektrycznych.
Niniejsze urządzenie może być używane przez
dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
mentalnymi lub brakiem doświadczenia i / lub
wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały
pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urzą-
dzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czysz-
czenie i konserwacja przez użytkownika nie
mogą być bez nadzoru przeprowadzane przez
dzieci.
Nie używać urządzenia wrazie stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzeń.
23 PL
Nie należy narażać urządzenia na działanie wy-
sokich temperatur oraz wilgoci, wprzeciwnym wy-
padku bowiem może dojść do jego uszkodzenia.
Nie narażać urządzenia na silne uderzenia lub
obciążenia.
Wprzypadku wystąpienia uszkodzeń, koniecz-
ności naprawy lub innych problemów należy
zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.
Chronić urządzenie przed
wilgocią! Nigdy nie zanurzać urządzenia wwodzie.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
związane zbateriami
ZAGROŻENIE DLA
ŻYCIA! Baterie nie powinny dostać się w ręce
dzieci. Nie należy pozostawiać baterii wogólnie
24 PL
dostępnym miejscu. Istnieje niebezpieczeństwo,
że zostaną one połknięte przez dzieci lub zwie-
rzęta domowe. W przypadku połknięcia należy
natychmiast udać się do lekarza.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
POŻARU! Nie należy dopuścić do zwarcia
biegunów baterii. Może to doprowadzić do
przegrzania, pożaru lub wybuchu.
Nigdy nie wrzucać baterii
do ognia lub wody. Wżadnym wypadku nie
ładować baterii jednorazowych! Baterie mogą
eksplodować.
Baterie, zktórych nastąpił wyciek, lub
baterie uszkodzone mogą wprzypadku
kontaktu ze skórą spowodować oparze-
nie substancją żrącą; dlatego wtakim przypadku
należy koniecznie stosować odpowiednie ręka-
wice ochronne.
25 PL
Zużyte baterie należy wyjąć zurządzenia.
Korzystanie ze starych lub wyczerpanych baterii
może spowodować wyciek. Ciecz chemiczna
prowadzi do uszkodzenia produktu.
Jeżeli urządzenie nie jest przez dłuższy czas
używane, baterię należy wyjąć.
Należy regularnie sprawdzać baterie pod kątem
wycieków.
Uruchamianie
Wkładanie / wymiana baterii
W celu włożenia / wymiany baterii
9
należy postępować wsposób
przedstawiony na rysunku B.
Usuwanie włosów znosa iuszu
Wskazówka: Urządzenia nie należy używać, jeżeli ostrze
2
jest
zdeformowane lub uszkodzone.
26 PL
Zdjąć kapturek ochronny
1
. Włączyć urządzenie, przesuwając prze-
łącznik ON / OFF (wł. / wył.)
3
do góry.
UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA SIĘ! Należy
uważać na to, abu nie wprowadzać urządzenia za głęboko do nosa
lub uszu. Ostrożnie wprowadzić końcówkę ostrza do przedniej części
nozdrza lub ucha. Wykonując małe, koliste ruchy usunąć włosy znosa
lub ucha.
Po zakończeniu używania trymera wyłączyć urządzenie, przesuwając
przełącznik ON / OFF wdół.
Przycinanie brwi
W zależności od wybranej długości włosów wybrać nasadkę długą
6
lub krótką
7
(długa
6
: ok. 7 mm; krótka
7
: ok 4 mm).
Nasadzić ją na ostrze (patrz rys. C). Upewnić się, że nasadka
6
,
7
została mocno wciśnięta – powinno być słyszane wyraźne kliknięcie.
Włączyć urządzenie. Przesuwać nasadkę w kierunku przeciwnym do
kierunku wzrostu włosów, od zewnętrznego końca brwi w kierunku
nosa (patrz rys. D).
Aby usunąć włosy tuż przy skórze, należy zdjąć nasadkę
6
,
7
i
przesuwać ostrzem
2
w wybranym miejscu bezpośrednio nad skórą.
Wskazówka: Aby usunąć pojedyncze włosy, należy dopasować kąt
ostrza i przesuwać nim tylko po pojedynczych włosach.
27 PL
Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie
Wskazówka: Zawsze wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem.
Nie używać do czyszczenia środków do szorowania lub żrących sub-
stancji. Mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni produktu.
Obudowę należy czyścić suchą szmatką.
Zdjąć zurządzenia nasadkę do nosa iuszu
6
,
7
(patrz rys. C)
iostrożnie oczyścić ostrze pod bieżącą wodą (patrz rys. E). Przed
ponownym zastosowaniem produktu należy odczekać, aż klinga cał-
kowicie wyschnie.
Uwaga: Urządzenie zabezpieczone jest jedynie przed pryskającą
wodą. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia wwodzie. Wprzeciw-
nym wypadku może dojść do powstania nieodwracalnych szkód
materialnych.
Jeżeli na ostrzu znajdują się jeszcze włosy, należy je usunąć za
pomocą miękkiej szczoteczki
8
(patrz rys. F).
Urządzenie zawsze należy przechowywać zzałożonym kapturkiem
ochronnym
1
.
Urządzenie należy przechowywać wchłodnym isuchym miejscu.
28 PL
Usuwanie błędów
Błąd Przyczyna Rozwiązanie
Ostrza ze stali szla-
chetnej poruszają się
bardzo powoli.
Bateria jest wyczer-
pana.
Wymienić baterię
(patrz rysunek B).
Urządzenie nie chce
się włączyć.
Bateria jest wyczer-
pana.
Wymienić baterię
(patrz rysunek B).
Ostrza ze stali szla-
chetnej poruszają się
bardzo powoli.
Ostrza blokują się i
należy je wyczyścić.
Ostrożnie oczyścić
ostrze pod bieżącą
wodą (patrz rysunek
E). Użyć załączonej
szczotki, jeśli na ostrzu
znajdują się włosy.
Utylizacja
Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla
środowiska, które można przekazać do utylizacji w miejscowym
punkcie przetwarzania surowców wtórnych.
O możliwościach utylizacji zużytego produktu można dowiedzieć się w
zarządzie gminy lub miasta.
29 PL
W celu ochrony środowiska nie wyrzucać zużytego produktu
do śmieci domowych, tylko przekazać go do specjalistycznego
punktu utylizacji. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzi-
nach otwarcia udziela odpowiedni urząd.
Uszkodzone lub zużyte baterie muszą być poddane recyklingowi zgodnie
z dyrektywą 2006 / 66 / WE. Baterie i / lub urządzenie należy pozostawić
w lokalnym punkcie zbiorczym.
Pb
Niewłaściwa utylizacja baterii stwarza zagrożenie
dla środowiska naturalnego!
Baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one
zawierać trujące metale ciężkie i dlatego należy je traktować jako odpady
niebezpieczne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd =
kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie należy przekazy-
wać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.
Informacja
Deklaracja zgodności z normami
My, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm,
oświadczamy we własnej odpowiedzialności, że produkt: Trymer uniwer-
salny, nr modelu: Z31635, wersja: 08 / 2014, do którego odnosi się
30 PL
niniejsza deklaracja, zgadza się z normami/normatywnymi dokumentami
rozporządzenia 2006 / 42 / EC, 2004 / 108 / EC, 2011 / 65 / EU.
Zastosowane normy:
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-8 / A2:2008
EN 62233:2008
EN ISO 12100:2010
EN 50581:2012
EN 55014-1 / A2:2011
EN 55014-2 / A2:2008
Tobias Koenig
Division Manager
Neckarsulm, 28 Mar 2014
Kompletna deklaracja zgodności dostępna jest na stronie: www.owim.com.
Gwarancja
Urządzenie wyprodukowano według wysokich standardów jakości i
poddano skrupulatnej kontroli przed wysyłką. W przypadku wad produktu
31 PL
nabywcy przysługują ustawowe prawa. Gwarancja nie ogranicza ustawo-
wych praw nabywcy urządzenia.
Szanowny kliencie, uzyskują Państwo na niniejsze urządzenie 3 lata gwa-
rancji od daty zakupu. Gwarancja wygasa w razie zawinionego przez
użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji.
W przypadku wystąpienia w ciągu 3 lat od daty zakupu wad materiało-
wych lub fabrycznych, dokonujemy – według własnej oceny – bezpłatnej
naprawy lub wymiany urządzenia.
Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i fabryczne.
Gwarancja nie obejmuje części produktu ulegających normalnemu zuży-
ciu, uznawanych za części zużywalne (np. baterie) oraz uszkodzeń części
łamliwych, np. przełączników, akumulatorów lub wykonanych ze szkła.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Silvercrest Facial Hair Trimmer Operation and Safety Notes

Kategoria
Maszynki do włosów
Typ
Operation and Safety Notes