Exido Hot Beverage Maker 245-065 Instrukcja obsługi

Marka
Exido
Kategoria
czajniki elektryczne
Model
Hot Beverage Maker 245-065
Typ
Instrukcja obsługi
DK Ledningsfri elkedel ......................................................... 2
SE Sladdfri elektrisk vattenkokare ......................................... 5
NO Ledningsfri vannkoker..................................................... 8
FI Johdoton vedenkeitin................................................... 10
UK Cord free electrical kettle............................................... 12
DE Kabelloser elektrischer Wasserkocher............................ 15
PL Bezprzewodowy czajnik elektryczny...............................
18
245-065
www.adexi.eu
2
3
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dine nye
apparater, beder vi dig gennemlæse denne
brugsanvisning, før du tager dem i brug. Vær særligt
opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi
anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen,
hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din
viden om apparaternes funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af apparaterne
Forkert brug af apparaterne kan medføre
personskade og skade på apparaterne.
Anvend kun apparaterne til det, de er beregnet til.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår
som følge af forkert brug eller håndtering (se også
under Garantibestemmelser).
Elkedlen må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
Elkedlen må kun bruges sammen med den
medfølgende base.
Apparaterne er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug. Apparaterne må ikke anvendes
udendørs eller til erhvervsbrug.
Tag altid stikket ud af stikkontakten, så snart du er
færdig med at bruge elkedlen.
Vær opmærksom på, at elkedlen stadig er varm et
stykke tid efter, at du har slukket for den. Lad altid
apparaterne køle helt af, før du stiller dem væk eller
rengør dem.
Elkedlen eller ledningen til lysnettet må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
Elkedlen må kun være tændt, når der er fyldt vand i
den.
Vandstanden i elkedlen må ikke være under
mærket "MIN" eller over mærket "MAX".
Kontrollér vandstanden på elkedlens udvendige
vandstandsmåler.
Når apparaterne er i brug, bør de holdes under
konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn,
når apparaterne anvendes.
Undgå at berøre apparaternes ydersider under og
lige efter brug, da disse bliver varme. Hold kun ved
håndtag og låg. Pas på den varme damp, når låget
åbnes.
Rør aldrig ved elkedlen eller basen, hvis du har våde
eller fugtige hænder.
Placering af apparaterne
Anbring altid apparaterne på et plant, tørt, stabilt og
varmebestandigt underlag.
Anbring altid apparaterne bagest på køkkenbordet
og i sikker afstand fra brændbare genstande såsom
gardiner, duge eller lignende.
Apparaterne må ikke placeres eller opbevares i
nærheden af andre varmekilder.
Apparaterne må ikke tildækkes.
Ledning, stik og stikkontakt
Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er
beskadiget, og brug ikke elkedlen, hvis dette er
tilfældet, eller hvis den har været tabt på gulvet, tabt
i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.
Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring,
eller når elkedlen ikke er i brug. Undlad at trække i
ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten,
men tag fat om selve stikket.
Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og
hold den væk fra varme genstande og åben ild.
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller
snuble over elkedlens ledning eller en eventuel
forlængerledning.
Sørg for, at ledningen i basen placeres i et af de små
indhak i basens kant, så basen står stabilt og ikke
hviler på ledningen.
Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget,
skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres
af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko
for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere
apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale
om en reparation, der falder ind under garantien.
Hvis der foretages uautoriserede indgreb i
apparatet, bortfalder garantien.
OVERSIGT OVER APPARATERNES DELE
1. Tud
2. Filter (i tuden)
3. Låg
4. Åbningsknap
5. Vandstandsmåler m.
tænd/sluk-indikator
6. Tænd/sluk-knap
7. Håndtag
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Inden du anvender elkedlen første gang (eller efter
længere tids opbevaring uden brug), bør du koge
den igennem tre gange, før den tages i brug. Følg
anvisningerne i afsnittet ”Brug af elkedel” nedenfor.
BRUG AF ELKEDEL
1. Åbn låget (3) ved at trykke på åbningsknappen (4).
2. Hæld friskt koldt vand i apparatet. Apparatet
skal som minimum indeholde vand op til
minimummærket ("MIN") og må højst indeholde
vand op til maksimummærket ("MAX") på
apparatets vandstandsmåler (5).
3. Luk låget, og sørg for, at det klikker fast.
4. Anbring apparatet på basen (14) ved at stille det,
så studsen på basen passer op i hullet i bunden af
apparatet.
DK
2
3
5. Sæt stikket i stikkontakten og tænd for
stikkontakten.
o Bemærk! Hvis du trykker tænd/sluk-knappen (6)
til positionen "I", inden du anbringer apparatet på
basen, tændes apparatet automatisk, når du
stiller det på basen. Kontrollér for en sikkerheds
skyld tænd/sluk-knappens position, inden du
anbringer apparatet på basen, for at undgå
utilsigtet start.
6. Tænd apparatet ved at trykke tænd/sluk-knappen
fremad til positionen "I". Tænd/sluk-indikatoren i
vandstandsmåleren lyser, når apparatet er tændt, og
apparatet begynder at varme vandet op.
Vandet vil koge i løbet af få minutter alt efter mængden
af vand i apparatet. Hvis du ønsker at afbryde
kogningen, kan du altid slukke for apparatet ved at
trykke tænd/sluk-knappen bagud til positionen "0". Når
vandet koger, slukker apparatet automatisk ved hjælp
af den indbyggede termostat. Indikatorlampen slukkes,
når apparatet afbrydes, og tænd/sluk-knappen skifter
selv til positionen "0".
Tørkogningssikring
Hvis du tænder for apparatet uden at have fyldt vand
i, eller når vandstanden er under mærket "MIN",
slukker tørkogningssikringen automatisk for apparatet.
Apparatet kan tændes som normalt, så snart du har
påfyldt en tilstrækkelig mængde vand.
Opbevaring
Hvis apparatet skal opbevares i længere tid uden brug,
kan ledningen rulles op inden i basen. Sørg for, at
apparatet er rent og tørt, inden det gemmes bort.
RENGØRING AF ELKEDEL
Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom
på følgende punkter:
Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet
køle af inden rengøring.
Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller nogen
anden form for væske.
Apparatet rengøres bedst med en klud vredet
hårdt op i varmt vand. Tilsæt eventuelt lidt
opvaskemiddel, hvis apparatet er meget beskidt.
Du må ikke bruge stålsvampe, skuresvampe,
skurepulver eller andre stærke rengøringsmidler til
rengøring af apparatets indvendige og udvendige
overader, da disse rengøringsmidler kan ridse
aderne.
Sørg for, at der ikke trænger vand ind i studsen på
basen og hullet i bunden af apparatet.
Afkalkning af elkedel
Da der er kalk i almindeligt postevand, vil der med
tiden aejres kalk i selve apparatet. Denne kalk kan
løsnes ved hjælp af eddikesyre (IKKE almindelig
husholdningseddike) eller kalkfjerner, der bl.a. fås i
supermarkeder.
1. Bland 1 dl eddikesyre med 3 dl koldt vand, eller følg
anvisningerne på kalkfjernerens emballage.
2. Hæld opløsningen i apparatet, og tænd for det.
3. Lad opløsningen koge op to gange, og hæld den
derefter ud.
4. For at fjerne de sidste rester af kalk og eddikesyre
skal du hælde koldt vand i apparatet (op til mærket
"MAX"), og tænde for apparatet.
5. Hæld vandet ud, når det har kogt.
6. Gentag den proces, der er beskrevet under punkt
4-5, tre gange.
7. Filteret (11) kan forsigtigt lirkes ud af låsetapperne i
tuden (1).
8. Læg lteret i en kop med afkalkningsmiddel i nogle
timer og skyl det grundigt efter afkalkning.
9. Sæt forsigtigt lteret ned i tuden igen, så alle
låsetapperne griber fast om det og holder det på
plads.
Apparatet er nu klar til brug igen.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med
dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen
med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat
sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og
genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdninger i EU kan gratis aevere brugt udstyr
på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater
kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til
den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du
køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren
eller de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og
elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i
apparatet
hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en
voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions-
og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage
ændringer i produktet uden forudgående varsel.
4
5
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du
ikke kan nde svar på i denne brugsanvisning, ndes
svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk.
Du nder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar"
i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede
spørgsmål er vist.
På vores hjemmeside nder du også
kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os
vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.
4
5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt av dina nya
apparater bör du läsa igenom denna bruksanvisning
innan du använder apparaten första gången. Var
speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi
rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för
framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaterna
Felaktig användning av apparaterna kan leda till
personskador och skador på apparaterna.
Använd endast apparaterna för deras avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstår till följd av felaktig användning eller
hantering (se även Garantivillkor).
Vattenkokaren får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Vattenkokaren får endast användas med den
medföljande basstationen.
Endast för hemmabruk. Får ej användas för
kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
Koppla ur stickkontakten från vägguttaget när du
har använt vattenkokaren färdigt.
Observera att vattenkokaren fortfarande är varm
en stund efter att du har stängt av den. Låt alltid
apparaterna svalna helt innan du lägger undan eller
rengör dem.
Varken vattenkokaren eller sladden får placeras i
vatten eller annan vätska.
Vattenkokaren får inte sättas på om det inte är
vatten i den.
Vattennivån i vattenkokaren får inte vara under
“MIN” eller över “MAX”. Kontrollera vattennivån med
hjälp av den externa vattennivåvisaren.
Håll apparaterna under ständig uppsikt under
användning. Håll ett öga på barn i närheten.
Rör inte vid apparaternas utsidor när de används
och omedelbart efteråt, eftersom de blir heta. Rör
endast vid handtaget och locket. Se upp för den
heta ånga som stiger upp när locket öppnas.
Rör aldrig vid vattenkokaren eller basstationen med
våta eller fuktiga händer.
Placering av apparaterna
Placera alltid apparaterna på ett plant, torrt, stabilt
och värmetåligt underlag.
Placera alltid apparaterna längst in på en köksbänk
och på säkert avstånd från brännbart material, t.ex.
gardiner, dukar och liknande.
Apparaterna får inte placeras eller förvaras nära
andra värmekällor.
Får ej övertäckas.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Kontrollera regelbundet att inte sladden eller
stickproppen är skadade, och använd inte
vattenkokaren om någon del är skadad, om den
har tappats i golvet, i vatten eller skadats på något
annat sätt.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget vid rengöring
eller när vattenkokaren inte används. Undvik att
dra i sladden när stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord
eller en köksbänk och se till att den inte kommer i
kontakt med varma föremål eller öppen eld.
Kontrollera att det inte går att dra ur eller snubbla
över vattenkokaren eller någon förlängningssladd.
Kontrollera att sladden i basen passar in i en av
de små fördjupningarna i kanten för att säkerställa
att basstationen står stadigt, och att den inte står
ovanpå sladden.
Om apparaten eller stickproppen är skadad måste
utrustningen undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad reparatör. I annat
fall nns risk för elektriska stötar. Försök aldrig
reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället för
reparationer som täcks av garantin. Ej auktoriserade
reparationer eller ändringar på apparaten gör
garantin ogiltig.
BESKRIVNING AV APPARATERNAS DELAR
1. Snip
2. Filter (i snip)
3. Lock
4. Öppningsknapp
5. Vattennivå- och på/av-
indikator
6. På/av-knapp
7. Handtag
INNAN FÖRSTA
ANVÄNDNING
Innan du använder
vattenkokaren för första
gången (eller efter långvarig
förvaring), fyll den med vatten och låt det koka upp tre
gånger. Följ anvisningarna i avsnittet “Så här använder
du vattenkokaren” nedan.
SÅ HÄR ANVÄNDER DU VATTENKOKAREN
1. Öppna locket (3) genom att trycka på
öppningsknappen (4).
2. Häll friskt vatten i vattenkokaren. Fyll apparaten
med vatten till minst det nedre märket (“MIN”)
och högst upp till det övre märket (“MAX”) på
vattennivåindikatorn (5)
3. Stäng locket och se till att det sätts på plats med ett
klickljud.
4. Placera vattenkokaren på basstationen (14)
så att sprinten i basen (10) passar in i hålet på
vattenkokarens undersida.
SE
6
7
5. Anslut apparaten och slå på strömmen.
o Försiktigt! Om du trycker på/av-knappen (6)
till läget ”I” innan du sätter tillbaka vattenkokaren
på basen, sätts vattenkokaren på automatiskt
när du sätter tillbaka den på basen. Av
säkerhetsskäl ska du kontrollera på/av-knappens
position innan du sätter tillbaka vattenkokaren på
basen för att undvika att oavsiktligt starta
kokning.
6. Sätt på apparaten genom att trycka på/av-
knappen framåt till "I". På/av-indikatorlampan i
vattenindikatorn tänds när apparaten är påslagen
och värmer upp vattnet.
Vattnet kokar inom några få minuter, beroende på
mängden vatten i vattenkokaren. Du kan avbryta
kokningen när som helst genom att föra på/av-
knappen bakåt till läget ”0”. När vattnet kokar stängs
vattenkokaren av automatiskt, tack vare den inbyggda
termostaten. Indikatorlampan slocknar när apparaten
slås ifrån och på/av-knappen återgår automatiskt till
läge “0”.
Torrkokningsskydd
Om du sätter på vattenkokaren utan att det nns något
vatten i den eller när vattennivån är lägre än märket
"MIN”, stänger torrkokningsskyddet automatiskt av
vattenkokaren. Vattenkokaren kan sättas på som vanligt
när den fyllts med tillräcklig mängd vatten.
Förvaring
Om du ska lägga undan vattenkokaren och inte
använda den på ett tag, kan du rulla ihop sladden runt
basens insida. Se till att apparaten är ren och torr innan
du ställer undan den.
RENGÖRA VATTENKOKAREN
När du rengör apparaten bör du tänka på följande:
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt
apparaten svalna före rengöring.
Sänk inte ned den i vatten eller någon annan vätska.
Torka av apparaten med en väl urvriden trasa och
varmt vatten. Lite rengöringsmedel kan användas
om apparaten är mycket smutsig.
Använd aldrig skurpulver, stålborstar eller andra
starka rengöringsmedel för att rengöra in- eller
utsidan av apparaten eftersom de kan repa ytorna.
Kontrollera att inget vatten tränger in i anslutningen
på basen eller i hålet på vattenkokarens undersida.
Avkalka vattenkokaren
Kalket i vanligt kranvatten gör att avlagringar gradvis
kan bildas inuti apparaten. Dessa kalkavlagringar
kan avlägsnas med ättiksyra (INTE vanlig vinäger)
eller avkalkningsmedel som går att köpa i bl.a.
livsmedelsbutiker.
1. Blanda 1 dl ättiksyra med 3 dl kallt vatten,
eller följ instruktionerna på förpackningen till
avkalkningsmedlet.
2. Häll lösningen i vattenkokaren och sätt på den.
3. Låt lösningen koka upp två gånger och häll sedan ut
den.
4. För att ta bort de sista resterna av kalk och ättiksyra
häller du kallt vatten i vattenkokaren igen (upp till
”MAX”-markeringen) och sätter på den.
5. Häll ut vattnet efter att det har kokat upp.
6. Upprepa procedurerna i punkterna 4-5 tre gånger.
7. Filtret (11) kan försiktigt tas bort från
låsanordningarna i snipen (1).
8. Placera ltret i en kopp med avkalkningsmedel
under några timmar och skölj det mycket noga efter
avkalkningen.
9. Sätt försiktigt tillbaka ltret i snipen så att det säkras
och hålls fast av låsanordningarna.
Nu är apparaten klar att användas.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING
AV DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt
med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop
med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste
kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna
insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man
i vissa fall returnera den använda utrustningen till
återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta
din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet
för ytterligare information om hantering av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
apparaten har modierats
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon annan typ av skada
fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
På grund av konstant utveckling av våra produkter,
både på funktions- och designsidan, förbehåller vi oss
rätten till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående användningen
av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på
www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor
och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och
svaren.
Du hittar även kontaktinformation om du behöver
kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer
och reservdelar.
6
7
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
8
9
INNLEDNING
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du
bruker apparatene for første gang for å få størst
mulig utbytte av dem. Legg spesielt merke til
sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på
bruksanvisningene, slik at du kan slå opp i dem ved
senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av apparatene
Feil bruk av apparatene kan føre til personskader og
skader på apparatene.
Apparatene må ikke brukes til andre formål enn de
er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for
skader som skyldes feilaktig bruk eller håndtering.
(Se også "Garantivilkår".)
Vannkokeren skal kun kobles til 230 V, 50 Hz.
Vannkokeren skal brukes bare sammen med den
medfølgende sokkelen.
Apparatet er bare beregnet på bruk i private
husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs
eller kommersiell bruk.
Trekk støpselet ut av stikkontakten når du er ferdig
med å bruke vannkokeren.
Vær oppmerksom på at vannkokeren fortsatt er
varm en stund etter at du har slått den av. Vent til
apparatene er helt kalde før du setter dem bort eller
rengjør dem.
Ikke legg vannkokeren eller ledningen i vann eller
annen væske.
Vannkokeren må ikke slås på uten at det er fylt på
vann.
Vannivået i vannkokeren må ikke være under
"MIN"-merket eller over "MAX"-merket.
Kontroller vannstanden ved hjelp av den eksterne
vannstandsmåleren.
Hold apparatene under oppsyn når de er i bruk.
Hold barn under oppsikt.
Unngå å ta på utsiden av apparatene når de er i
bruk eller rett etter at de har vært i bruk, da de kan
bli svært varme. Ta bare på håndtaket og lokket.
Vær forsiktig så du ikke brenner deg på varm damp
når du åpner lokket.
Ikke ta på vannkokeren eller sokkelen med våte eller
fuktige hender.
Plassering av apparatene
Apparatene skal alltid stå på et jevnt, tørt, stabilt og
varmebestandig underlag.
Plasser alltid apparatene innerst på kjøkkenbenken
i sikker avstand fra brennbare gjenstander som
gardiner, duker og lignende.
Apparatene må ikke plasseres eller oppbevares i
nærheten av andre varmekilder.
Må ikke tildekkes.
Ledning, støpsel og stikkontakt
Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet
ikke er skadet. Ikke bruk vannkokeren dersom dette
skulle være tilfelle, eller dersom den har falt i bakken
eller er skadet på annen måte.
Trekk støpselet ut av kontakten ved rengjøring og
når vannkokeren ikke er i bruk. Ikke dra i ledningen
når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet
godt tak i støpselet.
La ikke ledningen bli hengende over kanten
på bordet/benken, og hold den unna varme
gjenstander og ammer.
Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i
ledningen til vannkokeren eller en ev. skjøteledning.
Kontroller at sokkelledningen er inni en av de smale
sporene langs kanten, slik at sokkelen står stabilt
uten å stå oppå ledningen.
Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må
det kontrolleres og om nødvendig repareres av
autorisert servicepersonale. Hvis det ikke skjer,
foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri
å reparere apparatet selv. Kontakt forretningen
du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner.
Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at
garantien ikke gjelder.
BESKRIVELSE AV APPARATENES HOVEDDELER
1. Tut
2. Filter (i tuten)
3. Lokk
4. Åpne-knapp
5. Vannstands- og av/på-
indikator
6. Av/på-knapp
7. Håndtak
FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG
Før du tar i bruk vannkokeren for første gang (eller etter
lang tids oppbevaring), må den fylles med vann og koke
opp tre ganger. Følg anvisningene under "Slik bruker du
vannkokeren" nedenfor.
SLIK BRUKER DU VANNKOKEREN
1. Åpne lokket (3) ved å trykke på åpne-knappen (4).
2. Fyll vannkokeren med friskt vann. Fyll apparatet
med vann slik at det dekker minimumsmerket
("MIN") men ikke er over maksimumsmerket ("MAX")
på vannstandsmåleren (5)
3. Sett på lokket og pass på at det klikker på plass.
4. Sett vannkokeren i sokkelen (14) ved å plassere den
slik at festet i sokkelen (10) passer inn i hullet på
undersiden av vannkokeren.
NO
8
9
5. Sett i støpselet, og slå på apparatet.
o Forsiktig! Hvis du setter av/på-knappen (6) i "I"
før du setter vannkokeren tilbake i sokkelen, slår
vannkokeren seg på automatisk når den
plasseres i sokkelen. For sikkerhets skyld bør du
kontrollere at av/på-knappen står i riktig stilling
før du setter vannkokeren tilbake i sokkelen for å
unngå at den slås på utilsiktet.
6. Slå på apparatet ved å sette av/på-knappen i "I"-
stillingen. Av/på-indikatoren i vannstandsindikatoren
lyser når apparatet er på og koker opp vannet.
Vannet koker i løpet av noen minutter avhengig av hvor
mye vann det er i vannkokeren. Hvis du vil avbryte
kokingen, kan du gjøre dette når som helst ved å vri
av/på-knappen til "O"-stillingen. Når vannet koker,
slås vannkokeren automatisk av takket være den
innebygde termostaten. Indikatorlampen slukker når
apparatet stoppes, og av/på-knappen går automatisk til
posisjonen "0".
Sikkerhetsfunksjon mot tørrkoking
Hvis du slår på vannkokeren uten at det er vann i den,
eller hvis vannstanden er under "MIN"-merket, slår
sikkerhetsfunksjonen mot tørrkoking automatisk av
vannkokeren. Vannkokeren kan slås på som vanlig så
snart den er fylt med en tilstrekkelig mengde vann.
Oppbevaring
Hvis vannkokeren skal oppbevares et sted i en lengre
periode uten at den brukes, kan ledningen rulles
sammen rundt innsiden av sokkelen. Kontroller at
apparatet er rent og tørt før du setter det bort til
oppbevaring.
RENGJØRING AV VANNKOKEREN
Vær oppmerksom på følgende ved rengjøring av
apparatet:
Ta støpselet ut av kontakten i veggen, og la
apparatet bli kaldt før rengjøring.
Ikke legg apparatet i vann eller annen form for
væske.
Tørk av med en godt oppvridd klut og varmt vann.
Bruk litt vaskemiddel hvis apparatet er svært
skittent.
Ikke bruk skurepulver, stålbørster eller andre sterke
rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet utvendig
og innvendig. Slike midler kan ripe opp overaten.
Pass på at det ikke kommer vann inn i koblingen i
sokkelen eller i hullet på undersiden av apparatet.
Avkalking av vannkokeren
Vannet i springen inneholder kalk som gradvis kan føre
til kalkavleiringer inne i apparatet. Kalkavleiringene
kan fjernes ved hjelp av eddiksyre (IKKE vanlig
husholdningseddik) eller avkalkingsmiddel som du får
kjøpt i dagligvarebutikker osv.
1. Bland 1 dl eddiksyre med 3 dl kaldt vann, eller følg
anvisningene på emballasjen til avkalkingsmiddelet.
2. Hell blandingen over i vannkokeren og slå den på.
3. La blandingen koke opp to ganger og tøm den ut.
4. For å fjerne de siste restene av kalk og eddiksyre
fyller du vannkokeren med kaldt vann (opp til
"MAX"-merket) og slår den på.
5. Hell ut vannet når det er kokt.
6. Gjenta fremgangsmåten under punkt 4–5 tre ganger.
7. Filteret (11) kan forsiktig fjernes fra festesystemet i
tuten (1).
8. Plasser lteret i en kopp med avkalkingsmiddel i et
par timer, og skyll det godt etter avkalkingen.
9. Sett lteret forsiktig på plass i tuten slik at det
holdes godt på plass av festesystemet.
Apparatet er nå klart til bruk.
MILJØINFORMASJON
Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er
merket med følgende symbol:
Det betyr at produktet ikke må kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall
skal leveres inn separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte
medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning,
håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk
avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr
til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I
noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være
mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte
det. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige
myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om
hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIVILKÅR
Garantien gjelder ikke hvis:
instruksene ovenfor ikke følges
apparatet er blitt tuklet med
apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard
håndtering eller på annen måte er blitt skadet
hvis det har oppstått feil som en følge av feil i
strømforsyningen
Vi prøver hele tiden å utvikle våre produkters funksjon
og utforming, derfor forbeholder vi oss retten til å endre
produktet uten forvarsel.
SPØRSMÅL OG SVAR
Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet
som du ikke nner svar på i denne bruksanvisningen,
kan du ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på
"Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål.
Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker
å kontakte oss vedrørende tekniske problemer,
reparasjoner, tilbehør og reservedeler.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.eu
Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.
10
11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteiden
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat niistä parhaan
hyödyn. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin.
Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin
voit perehtyä laitteiden eri toimintoihin myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteiden normaali käyttö
Laitteiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteiden vaurioitumista.
Käytä laitteita vain niiden oikeisiin
käyttötarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa
virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista
vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot).
Vedenkeitin voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka
jännite on 230 V, 50 Hz.
Vedenkeitintä voi käyttää ainoastaan toimitukseen
sisältyvän alustan kanssa.
Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu
ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun olet lopettanut
laitteen käytön.
Muista, että laitteet ovat kuumia jonkin aikaa sen
jälkeen, kun olet sammuttanut ne. Anna laitteiden
jäähtyä täysin ennen säilytykseen laittamista tai
puhdistamista.
Älä aseta vedenkeitintä tai johtoa veteen tai muuhun
nesteeseen.
Älä käynnistä vedenkeitintä tyhjänä.
Älä laita keittimeen vettä MAX-merkinnän yli tai
MIN-merkinnän alle. Tarkista vesimäärä laitteen
ulkosivulla olevasta vesimäärän ilmaisimesta.
Valvo aina laitteiden käyttöä. Pidä lapsia silmällä,
kun he käyttävät laitteita.
Vältä koskettamasta laitteiden ulkopintoja niiden
ollessa käytössä, sillä pinnat kuumenevat. Koske
ainoastaan kahvaan ja kanteen. Varo kuumaa
höyryä, kun avaat kannen.
Älä koskaan koske laitteisiin tai alustoihin märin tai
kostein käsin.
Laitteiden sijoittaminen
Sijoita laitteet aina tasaiselle, kuivalle, vakaalle ja
lämmönkestävälle alustalle.
Sijoita laitteet aina keittiötason takaosaan riittävän
kauas verhoista, pöytäliinoista ja muista syttyvistä
materiaaleista.
Laitteita ei saa sijoittaa tai varastoida muiden
lämmönlähteiden läheisyyteen.
Älä peitä laitteita.
Johto, pistoke ja pistorasia
Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei laitteen virtajohto
tai pistoke ole vahingoittunut. Älä käytä laitetta, jos
virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on
pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun keitin täytyy
puhdistaa tai kun sitä ei käytetä. Vältä johdosta
vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota
sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Älä anna virtajohdon riippua pöydän/tason reunojen
yli ja pidä se poissa kuumien esineiden ja avotulen
luota.
Varmista, ettei vedenkeittimen virtajohtoon tai
jatkojohtoon voi kompastua.
Tarkista, että alustan johto asettuu yhteen reunan
pienistä lovista, jotta alusta on vakaa eikä asetu
johdon päälle.
Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun
korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä
itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota
yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei
ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan
ilman valtuuksia.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Nokka
2. Suodatin (nokassa)
3. Kansi
4. Avauspainike
5. Vesimäärän ja virran
ilmaisin
6. Virtakytkin
7. Kädensija
ENNEN ENSIMMÄISTÄ
KÄYTTÖKERTAA
Keitä vedenkeittimellä
vettä kolme kertaa ennen
ensimmäistä varsinaista
käyttökertaa (tai pitkän säilytyksen jälkeen). Noudata
alla olevan Vedenkeittimen käyttäminen -kohdan ohjeita.
VEDENKEITTIMEN KÄYTTÄMINEN
1. Avaa kansi (3) painamalla avauspainiketta (4).
2. Kaada keittimeen raikasta vettä. Kaada
laitteeseen vettä vähintään vesimäärän ilmaisimen
vähimmäismäärää kuvaavaan MIN-merkintään
saakka tai korkeintaan enimmäismäärää kuvaavaan
MAX-merkintään saakka.
3. Sulje kansi ja varmista, että se napsahtaa kiinni.
4. Aseta keitin alustalle (14) niin, että alustan uloke
asettuu keittimen pohjan aukkoon.
5. Kytke pistoke pistorasiaan ja laita virta päälle.
o Varoitus! Jos käännät virtakytkimen (6) I-
asentoon ennen kuin asetat keittimen alustalle,
keitin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun
se asetetaan alustalle. Tarkista turvallisuussyistä
virtakytkimen asento ennen kuin asetat keittimen
alustalle, jotta keitin ei kytkeydy päälle
vahingossa.
6. Kytke laitteen virta päälle kääntämällä virtakytkin
I-asentoon. Vesimäärän ilmaisimessa oleva virran
merkkivalo syttyy, kun laite on päällä ja lämmittää
vettä.
FI
10
11
Vesi kiehuu muutamassa minuutissa veden määrästä
riippuen. Voit keskeyttää veden lämmittämisen milloin
tahansa kääntämällä virtakytkimen O-asentoon. Kun
vesi kiehuu, vedenkeittimen sisäinen termostaatti
sammuttaa keittimen automaattisesti. Virran merkkivalo
sammuu, kun laite on pysähtynyt ja virtakytkin kääntyy
automaattisesti 0-asentoon.
Kuiviinkiehumissuoja
Jos kytket laitteen virran päälle, kun laitteessa ei
ole vettä tai veden taso on MIN-merkinnän alla,
kuiviinkiehumissuoja kytkee virran automaattisesti pois
päältä. Keitin voidaan kytkeä päälle normaalisti heti, kun
siihen on lisätty riittävä määrä vettä.
Säilytys
Jos keitintä säilytetään pidempi aika ilman käyttöä,
johto voidaan kiertää alustan sisään. Varmista,
että laite on puhdas ja kuiva, ennen kuin laitat sen
säilytyspaikkaan.
VEDENKEITTIMEN PUHDISTAMINEN
Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on
täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Pyyhi lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla. Jos
laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman
pesuainetta.
Älä koskaan puhdista laitteen sisä- tai ulkopintaa
hankaavilla puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla
voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat
naarmuttaa pintoja.
Huolehdi, että alustan liittimeen tai vedenkeittimen
pohjassa olevaan aukkoon ei pääse vettä.
KALKIN POISTAMINEN
Tavallisesta vesijohtovedestä voi jäädä
kalkkikerrostumia laitteen sisäpintoihin. Kalkkikerros
voidaan irrottaa etikkahapolla (EI tavallisella etikalla) tai
kaupoissa myytävällä kalkinpoistoaineella.
1. Sekoita 1 dl etikkahappoa 3 dl:aan kylmää vettä
tai noudata kalkinpoistoainepakkauksessa olevia
ohjeita.
2. Kaada seos vedenkeittimeen ja käynnistä keitin.
3. Kiehauta seos kahdesti ja kaada se pois keittimestä.
4. Poista kalkin ja etikkahapon jäämät kaatamalla
keittimeen uudelleen kylmää vettä (MAX-merkintään
saakka) ja käynnistämällä keitin.
5. Kun vesi on kiehunut, kaada se pois.
6. Toista kohdat 4–5 kolme kertaa.
7. Suodattimen voi irrottaa varovasti nokan (1)
lukituksista.
8. Liota suodatinta kalkinpoistoaineessa muutama
tunti. Huuhtele suodatin huolellisesti kalkinpoiston
jälkeen.
9. Aseta suodatin varovasti takaisin paikalleen nokan
lukituksiin.
Laite on nyt käyttövalmis.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset
kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan
joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai laite on
kärsinyt muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja
muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa
tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä löydä
vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile kotisivuillamme
osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset
Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta
”Question & Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun
täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia,
lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
12
13
INTRODUCTION
To get the best out of your new appliances, please read
this user guide carefully before using them for the rst
time. Take particular note of the safety precautions.
We also recommend that you keep the instructions for
future reference, so that you can remind yourself of the
functions of your appliances.
SAFETY MEASURES
Normal use of the appliances
Incorrect use of the appliances may cause personal
injury and damage to the appliances.
Use for their intended purposes only. The
manufacturer is not responsible for any injury or
damage resulting from incorrect use or handling
(see also Guarantee Terms).
The kettle may only be connected to 230 V, 50 Hz.
The kettle may only be used with the base station
supplied.
For domestic use only. Not for outdoor or
commercial use.
Remove the plug from the socket once you have
nished using the kettle.
Please note that the kettle will remain hot for a
while, after you switch it off. Always allow the
appliances to cool completely before you put them
away or clean them.
The kettle or cord must not be placed in water or
any other liquid.
The kettle should not be switched on unless there is
water in it.
The water level in the kettle must not be below
“MIN” or above “MAX”. Check water level using the
external water level indicator.
Keep the appliances under constant supervision
while in use. Keep an eye on children.
Avoid touching the outside of the appliances when
in use and immediately after, as they become hot.
Touch the handle and lid only. Be careful of hot
steam when opening the lid.
Never touch the kettle or base station if your hands
are wet or damp.
Positioning of the appliances
Always place the appliances on a level, dry, stable
and heat-resistant surface.
Always place the appliances at the back of a kitchen
counter and at a safe distance from ammable
objects such as curtains, tablecloths or similar.
The appliances must not be placed or stored near
other sources of heat.
Do not cover.
Cord, plug and mains socket
Check regularly that neither the cord nor plug is
damaged and do not use the kettle if there is any
damage, or if it has been dropped on the oor,
dropped in water or damaged in any other way.
Remove the plug from the socket when cleaning, or
when the kettle is not in use. Avoid pulling the cord
when removing the plug from the socket. Instead,
hold the plug.
Do not allow the cord to hang over the edge of a
table/counter, and keep it away from hot objects
and naked ames.
Check that it is not possible to pull or trip over the
kettle or any extension cord.
Check the wire in the base ts into one of the small
incisions in the edge to ensure the base station is
stable, and not standing on the wire.
If the appliance or plug is damaged, it must
be inspected and if necessary, repaired by an
authorised repair engineer, otherwise there is a risk
of electric shock. Never try to repair the appliance
yourself. Please contact the store where you
bought the appliance for repairs under guarantee.
Unauthorised repairs or modications to the
appliance will invalidate the guarantee.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCES
1. Spout
2. Filter (in spout)
3. Lid
4. Opening button
5. Water level and on/off
indicator
6. On/off button
7. Handle
PRIOR TO FIRST USE
Before using for the rst time
(or after a long period of storage), ll and boil the kettle
three times before using. Follow the directions in “How
to use the kettle” below.
HOW TO USE THE KETTLE
1. Open the lid (3) by pressing the opening button (4).
2. Pour fresh water into the kettle. Fill the appliance
with water at least to the minimum mark (“MIN”) and
not exceeding the maximum mark (“MAX”) on the
water level indicator (5)
3. Close the lid and ensure it clicks into place.
4. Place the kettle on its base station (14) by
positioning it so the stud on the base (10) ts into
the hole on the underside of the kettle.
UK
12
13
5. Plug in and switch the power on.
o Caution! If you set the on/off switch (6) to the "I"
position before replacing the kettle on the base,
the kettle switches on automatically when
replaced on the base. For safety’s sake, check
the on/off switch position before replacing the
kettle on the base to avoid accidentally starting
the kettle.
6. Switch on the appliance by switching the on/off
button forward to "I". The on/off indicator in the
water indicator lights up, when the appliance is on
and heating the water.
The water will boil within a few minutes, depending
on the amount in the kettle. If you want to interrupt
the boiling, you can do this at any time by switching
the on/off button backward to "O". Once the water is
boiling, the kettle will automatically switch off thanks to
the integrated thermostat. The indicator light comes off
when the appliance is stopped and the on/off button
automatically switches to position “0”.
Anti boil-dry device
If you switch the kettle on without having lled it with
water, or when the water level is below the “MIN” mark,
the anti boil-dry device will automatically switch it off.
The kettle can be switched on normally, as soon as it is
lled with a sufcient amount of water.
Storage
If the kettle is to be stored for any length of time without
use, the cord can be rolled up around the inside of the
base. Ensure the appliance is clean and dry before
storing.
CLEANING THE KETTLE
When cleaning the appliance, you should pay
attention to the following points:
Remove the plug from the wall socket and allow the
appliance to cool down before cleaning.
Do not immerse in water or any other liquid.
Wipe using a well-wrung cloth and hot water. A little
detergent can be added if the appliance is heavily
soiled.
Never use scouring powder, steel scourers or
other strong cleaning agents to clean the interior
or exterior surfaces of the appliance, as they may
scratch the surfaces.
Make sure that no water gets into the connector on
the base or the hole in the underside of the kettle.
Decalcifying the kettle
The lime content of ordinary tap water means limescale
may gradually be deposited inside. This limescale may
be loosened using acetic acid (NOT ordinary vinegar) or
descaler, available in supermarkets, etc.
1. Mix 1 dl acetic acid with 3 dl cold water, or follow
the instructions on the descaler packaging.
2. Pour the solution into the kettle and switch it on.
3. Allow the solution to boil twice and then pour it out.
4. To remove the nal residues of limescale and acetic
acid, pour cold water into the kettle again (up to the
"MAX" mark) and switch it on.
5. Pour out the water once it has boiled.
6. Repeat the process described under points 4-5
three times.
7. The lter (11) may be gently removed from the
locking devices in the spout (1).
8. Place the lter in a cup with descaler for a couple of
hours and thoroughly rinse it after decalcifying.
9. Gently replace the lter in the spout so that it is
gripped and held in place by the locking devices.
The appliance now ready for use.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF
THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with
this symbol:
This means that this product must not be disposed of
together with ordinary household waste, as electrical
and electronic waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member
state must ensure correct collection, recovery, handling
and recycling of electrical and electronic waste. Private
households in the EU can take used equipment to
special recycling stations free of charge. In some
member states you can, in certain cases, return
the used equipment to the retailer from whom you
purchased it, if you are purchasing new equipment.
Contact your retailer, distributor or the municipal
authorities for further information on what you should
do with electrical and electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
if the above instructions are not followed
if the appliance has been interfered with
if the appliance has been mishandled, subjected to
rough treatment, or has suffered any other form of
damage
If faults have arisen because of faults in your
electricity supply.
Due to the constant development of our products in
terms of function and design, we reserve the right to
make changes to the product without warning.
QUESTIONS AND ANSWERS
If you have any questions regarding use of the
appliance and cannot nd the answer in this user guide,
please try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question
& Answer" to see the most frequently asked questions.
You can also see contact details if you need to contact
us for technical issues, repairs, accessories and spare
parts.
14
15
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing errors.
14
15
EINLEITUNG
Bevor Sie Ihre neuen Geräte erstmals in Gebrauch
nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig
durchlesen. Beachten Sie insbesondere die
Sicherheitsvorkehrungen. Wir empfehlen Ihnen, die
Anleitung aufzuheben, damit Sie bei Bedarf darin
nachschlagen können.
SICHERHEITSHINWEISE
Normaler Gebrauch der Geräte
Der unsachgemäße Gebrauch der Geräte kann zu
Verletzungen und zu Beschädigungen der Geräte
führen.
Benutzen Sie diese nur zu den in der
Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der
Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den
unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße
Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe
auch die Garantiebedingungen).
Der Wasserkocher darf nur mit 230 V, 50 Hz,
betrieben werden.
Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten
Basis benutzt werden.
Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät
eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch
oder den Gebrauch im Freien.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn
Sie den Wasserkocher nicht mehr benutzen.
Bitte beachten Sie, dass das Gerät noch eine
Weile heiß bleibt, nachdem es abgeschaltet wurde.
Lassen Sie die Geräte stets vollständig abkühlen,
bevor Sie diese wegstellen oder reinigen.
Wasserkocher und Kabel dürfen nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
Der Wasserkocher darf nur eingeschaltet werden,
wenn sich darin Wasser bendet.
Der Wasserstand im Wasserkocher darf keinesfalls
unter „MIN“ oder über „MAX“ stehen. Überprüfen
Sie den Wasserstand anhand der außen
angebrachten Wasserstandsanzeige.
Behalten Sie die Geräte während des Gebrauchs
stets im Auge. Achten Sie auf Kinder.
Da die Geräte während des Gebrauchs und danach
außen sehr heiß sind, sollte das Berühren vermieden
werden. Fassen Sie nur Handgriff und Deckel an.
Vorsicht! Beim Hochklappen des Deckels tritt heißer
Dampf aus.
Fassen Sie Wasserkocher oder Basis niemals mit
nassen oder feuchten Händen an.
Aufstellen der Geräte
Stellen Sie die Geräte stets auf eine ebene,
trockene, stabile und hitzebeständige Oberäche.
Die Geräte sollten stets hinten auf der Küchentheke
stehen und zu brennbaren Gegenständen
wie Gardinen, Tischdecken usw. muss ein
Sicherheitsabstand bestehen.
Die Geräte dürfen nicht in der Nähe anderer
Heizquellen aufgestellt oder aufbewahrt werden.
Nicht zudecken.
Kabel, Stecker und Steckdose
Überprüfen Sie regelmäßig, ob Kabel oder
Stecker beschädigt sind, und verwenden Sie den
Wasserkocher nicht, wenn dies der Fall ist, wenn er
auf den Boden oder in Wasser gefallen ist bzw. auf
andere Weise beschädigt wurde.
Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der
Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie
stattdessen am Stecker.
Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines
Tisches/einer Küchentheke hängen, und lassen Sie
es nicht in die Nähe von heißen Gegenständen oder
offenem Feuer kommen.
Das Kabel ist so zu verlegen, dass niemand darüber
stolpern kann.
Achten Sie darauf, dass das Kabel an der Basis in
die kleine Aussparung an der Kante passt, damit
diese stabil ist und nicht auf dem Kabel steht.
Falls Sie eine Beschädigung von Gerät oder Stecker
feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer
Fachwerkstatt repariert werden, da sonst die Gefahr
von Stromschlägen besteht. Versuchen Sie nicht,
das Gerät selbst zu reparieren. Bei Reparaturen,
die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden
Sie sich an Ihren Händler. Bei nicht autorisierten
Reparaturen oder Änderungen am Gerät erlischt die
Garantie.
DIE WICHTIGSTEN TEILE DER GERÄTE
1. Tülle
2. Filter (in der Tülle)
3. Deckel
4. Öffnungstaste
5. Anzeige für Wasserstand
und Betriebsanzeige
6. Ein-/Aus-Schalter
7. Griff
VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH
Vor dem ersten Gebrauch und nach längerem
Nichtgebrauch sollte der Wasserkocher drei Mal
ausgekocht werden. Befolgen Sie die nachfolgenden
Anweisungen unter „Verwendung des Wasserkochers“.
VERWENDUNG DES WASSERKOCHERS
1. Drücken Sie auf die Öffnungstaste (4), um den
Deckel (3) zu öffnen.
2. Gießen Sie frisches Wasser in den Wasserkocher.
Mindestens bis zum Füllstand MIN und höchstens
bis MAX der Wasserstandsanzeige (5) Wasser
einfüllen.
3. Schließen Sie den Deckel und sorgen Sie dafür,
dass er einrastet.
DE
16
17
4. Den Wasserkocher auf die Basis (14) stellen. Dabei
muss der Zapfen (10) an der Basis in der Öffnung an
der Unterseite des Wasserkochers einrasten.
5. Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es an.
o Vorsicht! Wenn Sie den Ein-/Aus-Schalter (6)
in die „I“-Position bringen, wird der
Wasserkocher automatisch eingeschaltet, sobald
Sie ihn auf die Basis setzen. Aus diesem Grund
sollten Sie die Ein-/Aus-Stellung stets
überprüfen, bevor der Wasserkocher auf die
Basis gesetzt wird. Dadurch wird versehentliches
Einschalten vermieden.
6. Das Gerät einschalten, indem Sie den Ein-/Aus-
Schalter auf „I“ stellen. Die Anzeige leuchtet, wenn
das Gerät eingeschaltet und Wasser erhitzt wird.
Das Wasser kocht abhängig von der Wassermenge
nach wenigen Minuten. Sie können den Kochvorgang
jederzeit abbrechen, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter
wieder auf „0“ stellen. Sobald das Wasser kocht,
schaltet ein Thermostat das Gerät automatisch aus.
Die Anzeige leuchtet nicht mehr, wenn das Gerät
ausgeschaltet wird und der Schalter automatisch in die
Position „0“ schaltet.
Schutz gegen Trockenkochen
Wenn Sie den Wasserkocher einschalten, aber kein
Wasser eingefüllt haben, oder wenn weniger als bis zur
„MIN“-Markierung eingefüllt wurde, schaltet das Gerät
automatisch ab. Sie können den Wasserkocher wieder
einschalten, sobald Sie eine ausreichende Menge
Wasser eingefüllt haben.
Aufbewahrung
Wenn Sie den Wasserkocher längere Zeit nicht
verwenden wollen, können Sie das Kabel einrollen und
in der Basis unterbringen. Sorgen Sie dafür, dass das
Gerät vor dem Wegstellen sauber und trocken ist.
REINIGUNG DES WASSERKOCHERS
Bei der Reinigung des Geräts sind folgende Punkte
zu beachten:
Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich,
dass er ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der
Steckdose gezogen wurde.
Tauchen Sie es nicht in Wasser oder eine andere
Flüssigkeit ein.
Wischen Sie das Gerät mit einem gut
ausgewrungenen Lappen mit heißem Wasser ab.
Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, kann ein
wenig Reinigungsmittel zugegeben werden.
Scheuerpulver, Stahlschwämme oder andere starke
Reinigungsmittel, die die Flächen verschrammen
könnten, dürfen nicht zur Reinigung der Innen- und
Außenächen des Geräts verwendet werden.
Insbesondere in den Anschluss in der Basis und die
Öffnung an der Unterseite des Wasserkochers darf
kein Wasser gelangen.
Entkalken des Wasserkochers
Aufgrund des Kalkgehalts von normalem
Leitungswasser setzt sich nach längerem Gebrauch im
Gerät Kalk ab. Der Kalk kann durch Essigsäure (nicht
durch Haushaltsessig) oder einen handelsüblichen
Entkalker gelöst werden.
1. 1 dl Essigsäure mit 3 dl kaltem Wasser mischen
oder den Anweisungen für den Entkalker folgen.
2. Die Mischung in den Wasserkocher füllen und das
Gerät einschalten.
3. Die Lösung zweimal aufkochen lassen und
anschließend wegschütten.
4. Zur Entfernung der Rückstände kaltes Wasser in
den Wasserkocher gießen, das Gerät einschalten
und das Wasser kochen lassen.
5. Das Wasser nach dem Kochen wegschütten.
6. Wiederholen Sie den unter 4 bis 5 beschriebenen
Vorgang insgesamt drei Mal.
7. Der Filter (11) kann vorsichtig von den Halterungen
in der Tülle (1) entfernt werden.
8. Den Filter für einige Stunden in eine Tasse mit
Entkalker geben und danach gründlich ausspülen.
9. Danach wird er wieder vorsichtig in die Tülle
eingesetzt, sodass er von den Halterungen
festgehalten wird.
Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS
RECYCLING DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem
Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen ist.
Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat
für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung,
die Handhabung und das Recycling von Elektro- und
Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte im Bereich
der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei
an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen
Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei dem
Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei
wieder abgegeben werden, sofern ein neues Gerät
gekauft wird. Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle
oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, wenn
Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und
Elektronikmüll erfahren möchten.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
wenn die vorstehenden Hinweise nicht beachtet
werden;
wenn unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen
wurden;
wenn das Gerät unsachgemäß bedient oder
fahrlässig bzw. mutwillig beschädigt wurde;
bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im
Leitungsnetz entstanden sind.
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion
und Design unserer Produkte behalten wir uns das
Recht auf Änderung des Produkts ohne Ankündigung
vor.
16
17
FRAGEN UND ANTWORTEN
Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben
und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung
nden können, besuchen Sie bitte unsere Website
(www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und klicken
Sie auf „Question & Answer“, um die am häugsten
gestellten Fragen zu sehen.
Sie nden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass
Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen,
Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.
IMPORTEUR
Adexi Group
www.adexi.eu
Druckfehler vorbehalten.
18
19
WSTĘP
Aby możliwie najlepiej wykorzystać zalety nowego
urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z
poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę należy
zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Radzimy zachować
tę instrukcję, aby w razie konieczności można było
wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji
urządzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Normalne użytkowanie urządzenia
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może
spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać zgodnie z
jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania
bądź przechowywania urządzenia (zobacz także
część „Warunki gwarancji”).
Czajnik wolno podłączać jedynie do prądu o
napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.
Czajnik może być użytkowany wyłącznie z
załączoną podstawą.
Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie
jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu
ani do użytku w celach komercyjnych.
Po zakończeniu korzystania z czajnika należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Należy pamiętać, że czajnik będzie gorący
jeszcze przez jakiś czas po jego wyłączeniu.
Przed odłożeniem na miejsce przechowywania
lub czyszczeniem należy zawsze pozostawić
urządzenia do całkowitego ostudzenia.
Czajnika oraz jego przewodu nie należy zanurzać w
wodzie ani jakimkolwiek innym płynie.
Nie należy włączać pustego (nienapełnionego
wodą) czajnika.
Poziom wody w czajniku nie może być niższy
niż ten oznaczony jako “MIN” ani wyższy niż ten
oznaczony jako “MAX”. Należy sprawdzać poziom
wody korzystając z zewnętrznego wskaźnika
poziomu wody.
Urządzenia mogą być użytkowane wyłącznie pod
stałym nadzorem. Należy uważać na dzieci.
Należy unikać dotykania zewnętrznych części
urządzeń podczas ich użytkowania lub tuż po
wyłączeniu, gdyż nagrzewają się one do wysokiej
temperatury. Można dotykać jedynie uchwytu i
pokrywy. Należy uważać na gorącą parę podczas
otwierania pokrywy.
Nigdy nie dotykać czajnika ani podstawy mokrymi
lub wilgotnymi rękoma.
Ustawianie urządzeń
Należy zawsze stawiać urządzenia na poziomej,
suchej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę
powierzchni.
Urządzenia należy zawsze ustawiać z dala od
krawędzi blatu kuchennego oraz przedmiotów
łatwopalnych, takich jak zasłony, obrusy itp.
Urządzeń nie wolno umieszczać ani przechowyw
w pobliżu innych źródeł ciepła.
Nie wolno zakrywać urządzenia.
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i
wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli zostały
uszkodzone lub urządzenie spadło na podłogę,
wpadło do wody bądź zostało w jakikolwiek inny
sposób uszkodzone, nie wolno go używać.
Wyjmij wtyczkę z gniazdka podczas czyszczenia
lub jeżeli czajnik nie jest używany. Przy wyciąganiu
wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód,
lecz trzymać za wtyczkę.
Przewód sieciowy nie może zwisać z krawędzi
stołu lub blatu. Należy umieszczać go z dala od
rozgrzanych przedmiotów i źródeł otwartego ognia.
Upewnij się, że przewód czajnika lub przedłużacz
są odpowiednio zabezpieczone i nie istnieje ryzyko
ich szarpnięcia lub potknięcia się o nie.
Należy sprawdzić, czy przewód w podstawie
pasuje do jednego z małych wcięć w krawędzi, aby
zapewnić, że podstawa nie stoi na przewodzie i
została stabilnie ustawiona.
Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy
uszkodzeniu, należy je dokładnie skontrolować,
a w razie konieczności oddać do naprawy przez
autoryzowanego technika. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie
wolno wykonywać napraw samodzielnie. Informacje
na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać
w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.
Nieautoryzowane naprawy lub modykacje
urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji.
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZEŃ
1. Dziobek wylotowy
2. Filtr (w dziobku
wylotowym)
3. Pokrywa
4. Przycisk otwierający
5. Wskaźnik poziomu
wody i zasilania
6. Przycisk zasilania
7. Uchwyt
PL
18
19
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym użyciem urządzenia (lub po długim
okresie przechowywania) napełnij czajnik wodą i
zagotuj ją trzy razy. Przestrzegaj instrukcji zawartych w
poniższym rozdziale “Jak używać czajnika”.
JAK UŻYWAĆ CZAJNIKA
1. Otwórz pokrywkę (3), naciskając przycisk
otwierający (4).
2. Nalej wodę do czajnika. Napełnij urządzenie
wodą co najmniej do poziomu oznaczonego
jako minimalny (“MIN”) i nie nalewaj wody ponad
poziom oznaczony jako maksymalny (“MAX”) na
wskaźniku poziomu wody (5)
3. Zamknij pokrywę i sprawdź, czy wskoczyła na
swoje miejsce - będzie słychać kliknięcie.
4. Umieść czajnik na podstawie (14) w taki sposób,
aby trzpień podstawy (10) pasował do otworu na
spodzie czajnika.
5. Włożyć wtyczkę do gniazdka i włączyć zasilanie.
o Uwaga! Jeżeli przed ustawieniem czajnika na
podstawie przycisk on/off (wł./wył.) (6) zostanie
ustawiony w pozycji „I”, po umieszczeniu na
podstawie czajnik automatycznie się włączy.
W celu zachowania bezpieczeństwa, przed
postawieniem czajnika na podstawie należy
sprawdzić pozycję przycisku on/off (wł./wył.),
aby uniknąć przypadkowego włączenia czajnika.
6. Włącz urządzenie, ustawiając przycisk zasilania
w pozycji „I”. Wskaźnik zasilania we wskaźniku
poziomu wody zaświeci się, gdy urządzenie
zostanie włączone i zacznie podgrzewać wodę.
Zależnie od ilości znajdującej się w czajniku, woda
zostanie zagotowana w ciągu kilku minut. Jeżeli chcesz
przerwać gotowanie, możesz to zrobić w dowolnej
chwili ustawiając przycisk zasilania w pozycji „O”.
Dzięki wbudowanemu termostatowi czajnik wyłączy się
automatycznie po zagotowaniu wody. Kiedy urządzenie
się wyłączy, wskaźnik zasilania zgaśnie, a przycisk
zasilania powróci automatycznie do pozycji “0”.
Funkcja zapobiegająca zagotowaniu pustego czajnika
Jeżeli włączysz pusty czajnik lub jeśli poziom wody
będzie niższy niż ten oznaczony jako "MIN", urządzenie
zapobiegające zagotowaniu pustego czajnika
automatycznie wyłączy czajnik. Czajnik można włączyć
ponownie po napełnieniu go odpowiednią ilością wody.
Przechowywanie
Jeżeli czajnik jest nieużywany, kabel zasilający
może zostać zwinięty we wnętrzu podstawy. Przed
odłożeniem na miejsce przechowywania upewnić się, że
urządzenie jest czyste i suche.
CZYSZCZENIE CZAJNIKA
Podczas czyszczenia urządzenia należy uwzględnić
następujące zalecenia:
Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka
i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
Nie zanurzać w wodzie ani żadnych innych płynach.
Przetrzeć dobrze wyciśniętą szmatką namoczoną
w gorącej wodzie. Jeżeli urządzenie jest bardzo
zabrudzone, można dodać niewielką ilość
detergentu.
Do czyszczenia elementów wewnętrznych lub
zewnętrznych urządzenia nie należy stosować
proszków ścierających, skrobaczek metalowych ani
innych silnych środków czyszczących, gdyż mogą
one porysować powierzchnię.
Upewnić się, że do złącza w podstawie oraz do
otworu na spodzie urządzenia nie dostała się woda.
Odkamienianie czajnika
Zawartość wapnia w wodzie z kranu powoduje, że
wewnątrz urządzenia może stopniowo odkładać się
kamień. Należy go usunąć, używając kwasu octowego
(NIE wolno używać zwykłego octu) lub specjalnych
środków do usuwania kamienia, dostępnych w
sklepach.
1. Wymieszać 1 dl kwasu octowego z 3 dl zimnej
wody lub postępować zgodnie z instrukcją na
opakowaniu środka do usuwania kamienia.
2. Wlej wodę z roztworem do czajnika i włącz czajnik.
3. Zagotuj dwukrotnie wodę z roztworem, a następnie
wylej ją.
4. Aby usunąć pozostałości kamienia wapiennego
oraz kwasu octowego, ponownie napełnij czajnik
zimną wodą (do wskaźnika poziomu „MAX”), a
następnie włącz go.
5. Po zagotowaniu wylej wodę.
6. Trzy razy powtórz czynności opisane w punktach
4–5.
7. Filtr (11) można delikatnie wyjąć z blokad w dziobku
(1).
8. Umieść ltr w naczyniu z odkamieniaczem i
pozostaw na kilka godzin, a następnie po usunięciu
kamienia dokładnie wypłucz.
9. Delikatnie zamontuj ponownie ltr w dziobku tak,
aby został właściwie umieszczony w blokadach.
Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO
PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym
symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz
z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy utylizować osobno.
20
21
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde
państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić
odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych
zakładów utylizacji odpadów. W niektórych
państwach członkowskich można zwrócić zużyty
sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod
warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać
więcej informacji na temat postępowania ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić
się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
jeżeli urządzenie naprawiano lub modykowano
samodzielnie;
jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób
niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,
jeżeli uszkodzenie nastąpiło na skutek awarii sieci
energetycznej.
Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów
pod względem ich funkcjonalności i wzornictwa
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w
produkcie bez uprzedzenia.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z
urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć
w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę
internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer Service", kliknij "Question &
Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania.
Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w
razie konieczności skonsultowania z nami kwestii
technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami
i częściami zamiennymi.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
/

Ta instrukcja jest również odpowiednia