IKEA FBCF228/64 Instrukcja obsługi

Marka
IKEA
Kategoria
zamrażarki
Model
FBCF228/64
Typ
Instrukcja obsługi
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4
Opis urządzenia 7
Panel sterowania 8
Pierwsze użycie 10
Codzienna eksploatacja 11
Przydatne rady i wskazówki 13
Konserwacja i czyszczenie 14
Co zrobić, gdy… 15
Dane techniczne 17
Instalacja 17
Ochrona środowiska 18
GWARANCJA IKEA 19
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowni-
ka oraz w celu zapewnienia prawidłowej
eksploatacji, przed instalacją i pierwszym
użyciem urządzenia należy uważnie prze-
czytać niniejszą instrukcję obsługi wraz ze
wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy
użytkownicy urządzenia powinni poznać
zasady bezpiecznej obsługi. Pozwoli to
uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypad-
ków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsłu-
gi przez cały czas eksploatacji urządzenia
oraz przekazanie jej, w razie odstąpienia
lub sprzedaży, kolejnemu użytkownikowi.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użyt-
kowników i własności należy przestrzegać
ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi, ponieważ producent nie jest odpo-
wiedzialny za szkody spowodowane nie-
zastosowaniem się do nich.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
Niniejsze urzą
dzenie nie jest przeznaczo-
ne do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadcze-
nia w użytkowaniu tego typu urządzeń,
chyba, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzys-
tania z tego urządzenia przez osobę od-
powiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pew-
ność, że nie bawią się urządzeniem.
Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.
W przypadku utylizacji urządzenia nale-
ży wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć
przewód zasilający (maksymalnie blisko
urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchro-
nić bawiące się dzieci przed porażeniem
pr
ądem lub przed zamknięciem się w
środku urządzenia.
•Jeśli to urządzenie zawierające magne-
tyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić
urządzenie z blokadą sprężynową (ryg-
lem) w drzwiach lub w pokrywie, przed
oddaniem starego urządzenia do utyliza-
cji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie
to przypadkowemu uwięzieniu dziecka w
środku urządzenia.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie!
Otwory wentylacyjne w obudowie urządze-
nia lub w meblu do zabudowy nie mogą
być zakryte ani zanieczyszczone.
•Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w gospodarstwie domowym.
•Urządzenie jest przeznaczone do prze-
chowywania żywności i/lub napojów w
zwykłych warunkach domowych tak, jako
opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
•Do przyśpieszenia procesu rozmrażania
nie wolno używać urządzeń mechanicz-
nych ani ż
adnych innych sztucznych me-
tod.
POLSKI 4
•Nie należy stosować innych urządzeń
elektrycznych (np. maszynek do lodów)
wewnątrz urządzeń chłodniczych, o ile
nie zostały one dopuszczone do tego ce-
lu przez producenta.
•Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika
chłodniczego.
•W układzie chłodniczym urządzenia
znajduje się czynnik chłodniczy izobutan
(R600a), który jest ekologicznym gazem
naturalnym (jednak jest łatwopalny).
•Należy upewnić się, że podczas trans-
portu i instalacji urządzenia nie zostały
uszkodzone żadne elementy układu
chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony,
należy:
–unikać otwartego płomienia oraz in-
nych źródeł zapłonu
–dokładnie przewietrzyć pomieszczenie,
w którym znajduje się urządzenie
Zmiany parametrów technicznych lub in-
ne modyfikacje urządzenia grożą nie-
bezpieczeństwem. Jakiekolwiek uszko-
dzenia przewodu zasilającego mogą
spowodować zwarcie, pożar i/lub pora-
żenie prądem.
Ostrzeżenie! Wszelkie elementy
elektryczne (przewód zasilający,
wtyczka, sprężarka) mogą zostać
wymienione wyłącznie przez autoryzowany
serwis lub wykwalifikowany personel
techniczny.
1. Nie wolno przedłużać przewodu za-
silającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka
przewodu zasilającego nie została
przygnieciona ani uszkodzona przez
tylną ściankę urządzenia. Przygnie-
ciona lub uszkodzona wtyczka może
się przegrzewać i spowodować po-
żar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki
przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć
za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo zasilające jest poluzo-
wane, nie wolno wkładać do niego
wtyczki przewodu zasilającego. Nie-
bezpieczeństwo porażenia prądem
lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez
klosza żarówki
1)
oświetlenia wew-
nętrznego.
•Urządzenie jest ciężkie. Należy zacho-
wać ostrożność przy jego przenoszeniu.
Nie wolno usuwać ani dotykać przedmio-
tów w komorze zamrażarki wilgotnymi/
mokrymi rękoma, gdyż może to spowo-
dować uszkodzenie skóry lub odmroże-
nie.
•Nie należy wystawiać urządzenia na
bezpośrednie działanie promieni sło-
necznych.
Żarówki oświetlenia
2)
zastosowane w
tym urządzeniu są specjalnymi żarówka-
mi przeznaczonymi wyłącznie do urzą-
dzeń domowych. Nie nadają się one do
oświetlania pomieszczeń domowych.
Codzienna eksploatacja
•Nie wolno stawiać gorących naczyń na
plastikowych elementach urządzenia.
•Nie wolno przechowywać łatwopalnych
gazów ani płynów w urządzeniu, ponie-
waż mogą one spowodować wybuch.
Nie wolno umieszczać żywności bezpo-
średnio przy otworze wentylacyjnym na
tylnej ściance.
3)
•Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać
po rozmrożeniu.
Zapakowaną zamrożoną żywność należy
przechowywać zgodnie z instrukcjami jej
producenta.
•Należy ściśle stosować się do zaleceń
przechowywania podanych przez produ-
centa urządzenia.
•W zamrażarce nie należy przechowywać
napojów gazowanych, ponieważ duże
ciśnienie w pojemniku może spowodo-
wać ich eksplozję i w rezultacie uszko-
dzenie urządzenia.
1) Jeśli żarówka urządzenia posiada klosz
2) Jeśli urządzenie jest wyposażone w oświetlenie
3) Jeśli urządzenie jest odszraniane automatycznie
POLSKI 5
Lody na patyku mogą być przyczyną od-
mrożeń w przypadku ich spożycia od ra-
zu po wyjęciu z zamrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
•Nie wolno czyścić urządzenia metalowy-
mi przedmiotami.
Przypadkowo nagromadzonego szronu
(produkt ten jest typu "no frost" - bez-
szronowy) nie należy usuwać z urządze-
nia za pomocą ostrych przedmiotów.
Użyć plastikowego skrobaka.
•Należy regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w chłodziarce. W razie koniecz-
ności wyczyścić odpływ. Jeżeli odpływ
jest zatkany, woda zacznie się zbierać na
dnie urządzenia.
Instalacja
Ważne! W celu podłączenia elektrycznego
należ
y postępować zgodnie z instrukcjami
opisanymi w odpowiednim rozdziale.
•Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy
nie jest uszkodzone. Nie wolno podłączać
urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewen-
tualne uszkodzenia należy natychmiast
zgłosić do autoryzowanego punktu ser-
wisowego (patrz rozdział "Serwis"). W
tym przypadku należy zachować opako-
wanie.
Zaleca się odczekanie co najmniej czte-
rech godzin przed podłączeniem urzą-
dzenia, aby olej mógł spłynąć z powro-
tem do sprężarki.
•Należy zapewnić odpowiednią wentyla-
cję ze wszystkich stron urządzenia. Nie-
odpowiednia wentylacja prowadzi do je-
go przegrzewania. Aby zapewnić odpo-
wiednią wentylację, należy postępować
zgodnie z poleceniami dotyczącymi in-
stalacji.
•Jeśli to tylko możliwe, tylna ścianka urzą-
dzenia powinna być skierowana do ś
cia-
ny, aby unikać dotykania lub chwytania
za ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz)
i zapobiec ewentualnym oparzeniom.
•Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu
kaloryferów lub kuchenek.
•Należy zadbać o to, aby po instalacji
urządzenia możliwy był dostęp do wtycz-
ki przewodu zasilającego.
Serwis
Wszelkie prace elektryczne związane z
naprawą urządzenia powinny być prze-
prowadzone przez uprawnionego elek-
tryka lub inną kompetentną osobę.
Naprawy tego produktu muszą być wy-
konywane przez autoryzowany punkt
serwisowy. Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne. Numery ser-
wisowe podano w informacjach dotyczą-
cych serwisu.
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w ma-
teriałach izolacyjnych urządzenia nie ma
gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej.
Urządzenia nie należy usuwać wraz z od-
padami komunalnymi i śmieciami. Pianka
izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urzą
-
dzenie należy utylizować zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, które można uzys-
kać od władz lokalnych. Należy unikać usz-
kodzenia układu chłodniczego, szczególnie
z tyłu przy wymienniku ciepła. Materiały
użyte w tym urządzeniu, oznaczone symbo-
lem
, są przeznaczone do recyklingu.
POLSKI 6
Opis urządzenia
Przed rozpoczęciem użytkowania urządze-
nia należy uważnie przeczytać wskazówki
dla użytkownika.
1 2
3
5
6
8
10
12
9
4
7
11
1 Wentylator
2 Oświetlenie LED
3 Pojemnik na produkty nabiałowe z po-
krywą
4 łki na puszki
5 łka na butelki
6 Szuflada do zamrażania
7 Szuflady zamrażarki
8 Panel sterowania
9 Tabliczka znamionowa
10 Szuflada na warzywa
11 łki do przechowywania
12 łka na butelki
Strefa najwyższej temperatury
Strefa pośredniej temperatury
Strefa najniższej temperatury
POLSKI 7
Panel sterowania
1 2 3 4 5 6
1 Wyłącznik (WŁ./WYŁ.)
2 Regulator temperatury zamrażarki
3 Przycisk wyświetlacza temperatury
chłodziarko-zamrażarki
4 Wyświetlacz
5 Przycisk funkcyjny
Przycisk kasowania alarmu
6 Regulator temperatury chłodziarki
Wyświetlacz
1 2 3 5 6 74
1 Wskaźnik komory chłodziarki
2 Wskaźnik komory zamrażarki
3 Wskaźnik dodatniej lub ujemnej tempe-
ratury
4 Wskaźnik temperatury
5 Funkcja Action Freeze
6 Funkcja Shopping
7 Funkcja wentylatora
Włączanie
Jeśli po włożeniu wtyczki do gniazdka wy-
świetlacz się nie podświetli, nacisnąć wy-
łącznik (WŁ./WYŁ.).
Po uruchomieniu na panelu sterowania po-
jawią się następujące wskaźniki:
•Wskaźnik ujemnej lub dodatniej tempe-
ratury będzie dodatni, co oznacza, że
temperatura jest powyżej zera.
•Wskaźnik temperatury pulsuje, tło wy-
świetlacza jest czerwone i słychać brzę-
czyk.
Wcisnąć przycisk funkcji, a brzęczyk się wy-
łączy (patrz również "Alarm przekroczenia
temperatury" ) .
Ustawić żądaną temperaturę (patrz "Regu-
lacja temperatury").
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć
wyłącznik (W
Ł./WYŁ.) i przytrzymać przez
ponad 1 sekundę.
Następnie zostanie wyświetlone wskazanie
odliczania temperatury w kolejności -3 -2
-1.
Gdy urządzenie zostanie wyłączone, zgaś-
nie również wyświetlacz.
POLSKI 8
Wskaźnik temperatury
Po każdym naciśnięciu przycisku wskaźnika
temperatury chłodziarko-zamrażarki na
wyświetlaczu pojawiają się kolejno nastę-
pujące informacje:
1. Wskaźnik komory chłodziarki jest
włączony.
–Na wyświetlaczu pokazywana jest
ostatnia ustawiona temperatura dla
chłodziarki.
2. Wskaźnik komory zamrażarki jest
włączony.
4)
–Na wyświetlaczu pokazywana jest
ostatnia ustawiona temperatura dla
zamrażarki.
Menu funkcji
Po każdym naciśnięciu przycisku funkcji
włączają się następujące funkcje, w kolej-
ności zgodnej z ruchem wskazówek zegara:
Funkcja Action Freeze
Funkcja Shopping
Funkcja wentylatora
bez symbolu: normalne działanie.
Ważne! Można włączyć tylko jedną funkcję
na raz.
Aby wyłączyć funkcje, należy naciskać
przycisk funkcji, dopóki nie znikną wszystkie
symbole.
Regulacja temperatury
Regulator temperatury steruje temperaturą
w urządzeniu.
Obracając pokrętłem regulacji temperatury
chłodziarki można ustawić temperaturę ko-
mory chłodziarki w zakresie od +2°C do
+8°C.
Obracając pokrętłem regulacji temperatury
zamrażarki można ustawić temperaturę ko-
mory zamra
żarki w zakresie od -15°C do
-24°C.
Podczas obracania regulatora temperatury
wyświetlacz miga i pokazuje wybraną tem-
peraturę.
Aby zapewnić odpowiednie przechowywa-
nie żywności, należy ustawić następującą
temperaturę:
+5°C w komorze chłodziarki,
-18°C w komorze zamrażarki.
Po ustawieniu żądanej temperatury, jeśli
położenie regulatora temperatury nie zos-
tanie zmienione w ciągu 5 sekund, zostanie
pokazana ostatnio ustawiona temperatura
komory zamrażarki.
Aby korzystać z urządzenia, należy:
•obrócić pokrętło regulatora temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aby uzyskać największe chłodzenie,
•obrócić pokrętło regulatora temperatury
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazó-
wek zegara, aby uzyskać najmniejsze
chłodzenie.
Zwykle najbardziej odpowiednie jest usta-
wienie w położeniu pośrednim.
Ustawiają
c temperaturę należy jednak
uwzględnić to, że temperatura wewnątrz
urządzenia zależy od:
temperatury w pomieszczeniu,
•częstotliwości otwierania drzwi urządze-
nia,
•ilości przechowywanej żywności,
•umiejscowienia urządzenia.
Funkcja Shopping
Jeżeli istnieje konieczność przechowania
większej ilości ciepłych produktów spoży-
wczych, na przykład po zrobieniu zakupów,
zaleca się włączenie funkcji Shopping w ce-
lu szybkiego schłodzenia produktów bez ry-
zyka podwyższenia temperatury żywności,
która już znajduje się w chłodziarce.
Funkcję Shopping włącza się za pomocą
przycisku funkcji (naciskając kilkakrotnie w
razie potrzeby), dopóki nie pojawi się sym-
bol
.
Funkcja Shopping wyłącza się automatycz-
nie po około 6 godzinach.
Przy włączonej funkcji Shopping automa-
tycznie włącza się również wentylator w ko-
morze chłodziarki.
Ważne! Wentylator w komorze chłodziarki
włącza się automatycznie również wtedy,
gdy temperatura w pomieszczeniu jest
wysoka (powyżej 32°C), nawet jeśli funkcja
Shopping nie jest włączona.
4) W normalnych warunkach.
POLSKI 9
Funkcję tę można w dowolnym czasie wyłą-
czyć, naciskając przycisk funkcji (patrz „Me-
nu funkcji”).
Funkcja wentylatora
Funkcję włącza się za pomocą przycisku
funkcji (naciskając kilkakrotnie w razie po-
trzeby), aż pojawi się symbol
.
W tym ustawieniu wentylator działa w try-
bie ciągłym.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej chwili
naciskając przycisk funkcji, aż zniknie sym-
bol
.
Ważne! Gdy funkcja włącza się
samoczynnie, symbol wentylatora nie jest
widoczny (patrz „Codzienna eksploatacja”).
Włączenie funkcji wentylatora powoduje
wzrost zużycia energii.
Funkcja Action Freeze
W celu zamrożenia świeżej żywności należy
włączyć funkcję Action Freeze. Wciskać
przycisk funkcji (kilka razy w razie potrze-
by), dopóki nie pojawi się odpowiedni sym-
bol.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52
godzinach.
Funkcję tę można w dowolnym czasie wyłą-
czyć, naciskając przycisk funkcji (patrz "Me-
nu Funkcji").
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki
(np. spowodowany awarią zasilania) jest
sygnalizowany przez:
miganie wskazania temperatury
miganie wskaźnika komory zamrażarki
(wskaźnik komory zamrażarki/wskaźnik
otwartych drzwi)
•czerwone podświetlenie wyświetlacza
sygnał akustyczny
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy:
•wyłącza się sygnał akustyczny
•nadal miga wskazanie wartoś
ci tempera-
tury
•wyświetlacz jest nadal podświetlony na
czerwono.
Po naciśnięciu przycisku funkcji/przycisku
kasowania alarmu w celu wyłączenia alar-
mu, na kilka sekund pojawia się na wskaź-
niku
informacja o najwyższej tempera-
turze, jaka panowała w komorze.
W tym momencie miganie ustaje, a pod-
świetlenie wyświetlacza zmienia kolor z
czerwonego na biały.
Podczas alarmu sygnał akustyczny można
wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku
funkcji/przycisku kasowania alarmu.
Podświetlenie wyświetlacza pozostanie
czerwone do momentu przywrócenia nor-
malnych warunków przechowywania.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produk-
tu, przed pierwszym uruchomieniem urzą-
dzenia należy wymyć jego wnętrze i znaj-
dujące się w nim akcesoria letnią wodą z
łagodnym mydłem, a następnie należy je
dokładnie osuszyć.
Ważne! Nie należy stosować silnych deter-
gentów ani materiałów ściernych, ponieważ
mogłoby to spowodować uszkodzenie po-
wierzchni urządzenia.
POLSKI 10
Codzienna eksploatacja
Akcesoria
Pojemnik na jajka
x1
Pojemnik na lód
x1
Wkładki zamrażarki
x2
Ważne!
To urządzenie jest
sprzedawane we
Francji.
Zgodnie z prawem
obowiązującym w
tym kraju, urządze-
nie musi być wypo-
sażone w specjalny
przyrząd (patrz ry-
sunek) umieszczony
w najniżej położonej komorze chłodziarki,
którego zadaniem jest wskazywanie najniż-
szej temperatury w urządzeniu.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chło-
dziarki wyposażono
w kilka prowadnic
umożliwiających
umieszczenie szkla-
nych półek zgodnie z
aktualnymi potrze-
bami.
Ważne! Nie wolno
usuwać szklanej półki znad szuflady na
warzywa, gdyż jej obecność ma zapewnić
odpowiednią cyrkulację powietrza.
Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić prze-
chowywanie artyku-
łów spożywczych w
opakowaniach o
żnej wielkości, pół-
ki w drzwiach można
umieszczać na róż-
nych wysokościach.
Aby dokonać odpo-
wiedniego ustawie-
nia, należy: stopniowo pociągaćłkę do
góry aż do jej poluzowania (1), wyjąć ją
naciskając w kierunku środka (2), a następ-
nie umie
ścićłkę w żądanym miejscu.
Szuflada na warzywa
Szuflada nadaje się
do przechowywania
owoców i warzyw.
W środku szuflady
znajduje się prze-
gródka, którą można
umieścić w różnych
położeniach, aby podzielić szufladę odpo-
wiednio do potrzeb.
Na spodzie szuflady znajduje się wkładka
(jeśli została przewidziana) umożliwiająca
odizolowanie warzyw i owoców od wilgoci
mogącej się zbierać na dnie szuflady.
Wszystkie elementy szuflady można wyjąć
w celu wyczyszczenia.
1
2
POLSKI 11
Fan
Komora chłodziarki
jest wyposażona w
urządzenie, które
umożliwia szybkie
schładzanie żywnoś-
ci i zapewnia bar-
dziej wyrównaną
temperaturę w ko-
morze.
Urządzenie włącza
się samoczynnie w razie potrzeby, na przy-
kład w celu przywrócenia temperatury po
otwarciu drzwi lub gdy temperatura oto-
czenia jest wysoka.
Umożliwia w razie potrzeby ręczne włącze-
nie urządzenia (patrz rozdział „Funkcja
wentylatora”).
Ważne! Urządzenie przestaje działać w
chwili otwarcia drzwi i ponownie uruchamia
się zaraz po ich zamknięciu.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do za-
mrażania świe
żej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności, nale-
ży włączyć funkcję Action Freeze co naj-
mniej 24 godziny przed umieszczeniem
żywności przeznaczonej do zamrożenia w
komorze zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia w
górnej szufladzie, ponieważ jest to naj-
chłodniejsza część urządzenia.
Maksymalna ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin jest podana na
tabliczce znamionowej znajdującej się
wewnątrz urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym
czasie nie wolno wkładać kolejnej partii
żywności przeznaczonej do zamrożenia.
Kalendarz zamrażania
3-6
1-2
10 -12
3-4
10 -12
3-6
10 -12
3-6
10 -12
3-6
Symbole przedstawiajążne rodzaje mro-
żonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego rodza-
ju produktów spożywczych. To, czy zastoso-
wanie ma wyższa czy niższa wartość wska-
zanego okresu przechowywania zależy od
jakości żywności i stopnia przetworzenia
przed zamrożeniem.
Przechowywanie zamrożonej żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia lub
po okresie nieużywania urządzenia, przed
włożeniem żywności do komory należy od-
czekać co najmniej 12 godzin od włączenia
urządzenia przy ustawieniu Action Freeze.
W przypadku przechowywania dużych iloś-
ci żywności, aby uzyskać najlepszą wydaj-
ność urządzenia, należy wyjąć z urządze-
nia wszystkie szuflady i umieścić
żywność
na szklanej półce.
Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności, np. wskutek awarii
zasilania lub jeśli urządzenie było
wyłączone przez czas dłuższy niż podany w
tabeli danych technicznych, w punkcie „czas
utrzymywania temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć rozmrożone produkty
lub niezwłocznie poddać je obróbce
termicznej, a następnie ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu rozmraża-
nia.
POLSKI 12
Małe kawałki można gotować w stanie za-
mrożonym, od razu po wyjęciu z zamrażar-
ki: w takim przypadku gotowanie potrwa
dłużej.
Wytwarzanie lodu
Urządzenie posiada w komplecie jeden po-
jemnik do wytwarzania lodu.
1. Napełnić pojemnik wodą.
2. Włożyć pojemnik do komory zamrażar-
ki.
Ważne! Do wyjmowania pojemnika z
zamrażarki nie należy używać metalowych
narzędzi.
Wkładki zamrażarki
Zamrażarka jest wyposażona w dwie
wkładki. Ich zadaniem jest wydłużenie cza-
su przechowywania żywności na wypadek
awarii zasilania lub usterki urządzenia.
Przydatne rady i wskazówki
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
•Nie otwierać zbyt często drzwi urządze-
nia i nie zostawiać ich otwartych dłużej
niż jest to absolutnie konieczne.
•Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka,
pokrętło regulacji temperatury jest usta-
wione w najwyższej pozycji lub urządze-
nie jest w pełni załadowane, sprężarka
może pracować bez przerwy, co powo-
duje formowanie się szronu lub lodu na
parowniku. Jeśli do tego dojdzie, należy
obrócić pokrętło regulacji temperatury w
kierunku niższego ustawienia, co umożli-
wi automatyczne odszronienie urządze-
nia oraz pozwoli ograniczyć zużycie
energii elektrycznej.
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
•W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepł
ej żywności ani parujących płynów.
•Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które wydzielają
intensywny zapach.
•Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych.
Wskazówki dotyczące przechowywania
•Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do polietylenowych worków i umieścić na
szklanej półce nad pojemnikiem na wa-
rzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je
przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno
itp.: należy je przykryć i umieścić na do-
wolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie
oczyścić i umieścić w szufladzie.
•Masło i ser: należ
y je umieszczać w spe-
cjalnych hermetycznych pojemnikach lub
zapakować w folię aluminiową lub wo-
reczki polietylenowe tak, aby maksymal-
nie ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: powinny mieć założo-
ne nakrętki i być przechowywane na pół-
ce na butelki na drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku,
jeśli nie są zapakowane, nie należy prze-
chowywać w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych wskazówek:
Maksymalna ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana
na tabliczce znamionowej.
•Proces mrożenia trwa 24 godziny. W tym
czasie do zamrażarki nie należy wkładać
kolejnej partii żywności.
•Należy zamrażać tylko artykuł
y spoży-
wcze najwyższej jakości, świeże i dokład-
nie oczyszczone.
POLSKI 13
Żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i zwięk-
szenia skuteczności procesu oraz w celu
umożliwienia rozmrażania tylko potrzeb-
nych ilości.
Żywność należy pakować w folię alumi-
niową lub polietylenową zapewniającą
hermetyczne zamknięcie.
Nie dopuszczać do stykania się świeżej,
niezamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów.
•Produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas, niż te, o
dużej zawartości tłuszczu; sól powoduje
skrócenie okresu przechowywania żyw-
ności.
•Spoż
ywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może spo-
wodować odmrożenia skóry.
Zaleca się umieszczenie daty zamrożenia
na każdym opakowaniu w celu kontroli
długości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą wy-
dajnością, należy:
•Upewnić się, że mrożonki były odpo-
wiednio przechowywane w sklepie.
•Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
•Nie otwierać zbyt często drzwi urządze-
nia i nie zostawiać ich otwartych dłużej
niż jest to absolutnie konieczne.
•Po rozmroż
eniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie za-
mrażana.
•Nie przekraczać okresu przechowywania
podanego przez producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
Uwaga! Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych
należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Układ chłodzenia urządzenia zawiera węg-
lowodory; dlatego wszelkie prace konser-
wacyjne i napełnianie układu powinny być
wykonywane przez wykwalifikowanych ser-
wisantów.
Ostrzeżenie! Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
•wnętrze i akcesoria należy umyć ciepłą
wodą z dodatkiem neutralnego mydła.
•regularnie sprawdzać i przecierać usz-
czelki drzwi, aby upewnić się, że są czys-
te.
•dokładnie opłukać i wysuszyć.
Ważne! Nie należy ciągnąć, przesuwać ani
uszkadzać rurek i/lub przewodów w
urządzeniu.
Nigdy nie należy stosować środków czy-
szczących, ściernych, produktów do czy-
szczenia o intensywnym zapachu lub wo-
skowych środków czyszczących do czy-
szczenia wnętrza urządzenia, ponieważ
mogłoby to spowodować uszkodzenie po-
wierzchni i pozostawić silny zapach.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprę-
żarkę z tyłu urządzenia za pomocą szczotki.
Poprawi to wydajność urządzenia i zmniej-
szy zużycie energii elektrycznej.
Ważne! Należy chronić system chłodzący
przed uszkodzeniem.
Niektóre kuchenne środki czyszczące za-
wierają substancje chemiczne, które mogą
uszkodzić tworzywa sztuczne zastosowane
w urządzeniu. Z tego względu zaleca się
mycie zewnętrznych części urządzenia
ciepłą wodą z niewielką ilo
ścią płynu do
mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urzą-
dzenie do źródła zasilania.
POLSKI 14
Rozmrażanie chłodziarki
Za każdym razem
przy wyłączeniu sil-
nika sprężarki w
czasie normalnego
użytkowania szron
jest usuwany auto-
matycznie z parow-
nika komory chło-
dziarki. Rozpuszczo-
ny szron spływa z ry-
nienki do pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, gdzie odparo-
wuje.
Ważne jest okresowe czyszczenie otworu
odpływowego znajdującego się na środku
rynienki w komorze chłodziarki aby zapo-
biec przelewaniu się wody i kapaniu na
żywność. Należy używać specjalnej prze-
tyczki dostarczonej wraz z urządzeniem i
umieszczonej w otworze odpływowym.
Zamrażarka odszraniana samoczynnie
W tym modelu komora zamrażarki jest typu
"no-frost" (bezszronowa). Oznacza to, że
podczas działania urządzenia szron nie
gromadzi się na wewnętrznych ściankach
urządzenia ani na żywnoś
ci.
Szron nie osadza się dzięki ciągłej cyrkulacji
zimnego powietrza wewnątrz komory, wy-
woływanej automatycznie sterowanym
wentylatorem.
Okresy przerw w eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłu-
gi czas, należy wykonać następujące czyn-
ności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Rozmrozić urządzenie (jeśli przewidzia-
no).
4. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
5. Pozostawić uchylone drzwi, aby unik-
nąć powstawania nieprzyjemnych za-
pachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone, na-
leży poprosić kogoś o regularne sprawdza-
nie, aby uniknąć zepsucia się żywności w
przypadku przerwy w zasilaniu.
Co zrobić, gdy…
Uwaga! Przed przystąpieniem do
rozwiązywania problemów należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
Rozwiązywanie problemów nieuwzględnio-
nych w niniejszej instrukcji można powierzyć
wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi
lub innej kompetentnej osobie.
Ważne! Podczas normalnego użytkowania
urządzenia słychać odgłosy jego pracy
(sprężarka, obieg czynnika chłodniczego).
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie pracuje
głośno.
Urządzenie nie jest prawidło-
wo zainstalowane.
Należy sprawdzić, czy urzą-
dzenie stoi stabilnie (wszystkie
żki powinny stać na podło-
dze).
Urządzenie nie działa.
Nie działa oświetlenie.
Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.
POLSKI 15
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Wtyczki przewodu zasilają-
cego nie włożono prawidło-
wo do gniazdka elektryczne-
go.
Włożyć wtyczkę prawidłowo
do gniazdka.
Urządzenie nie jest zasilane.
Brak napięcia w gniazdku
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazdka.
Skontaktować się z wykwalifi-
kowanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie. Wystąpiła usterka oświetle-
nia.
Patrz „Wymiana oświetlenia”.
Sprężarka pracuje w
sposób ciągły.
Temperatura nie jest usta-
wiona prawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo za-
mknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt
często.
Nie pozostawiać otwartych
drzwi dłużej niż to konieczne.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozwolić żywności ostygnąć
do temperatury pokojowej
przed włożeniem jej do urzą-
dzenia.
Temperatura w pomieszcze-
niu jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w po-
mieszczeniu.
Po tylnej ściance chło-
dziarki spływa woda.
Podczas procesu automa-
tycznego rozmrażania szron
roztapia się na tylnej ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Woda spływa do komo-
ry chłodziarki.
Odpływ skroplin jest zatkany. Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do rynien-
ki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na
podł
ogę.
Końcówka wężyka odprowa-
dzającego skropliny nie jest
skierowana do pojemnika
umieszczonego nad sprężar-
ką.
Zamocować końcówkę węż-
yka odprowadzającego skro-
pliny w pojemniku umieszczo-
nym nad sprężarką.
Temperatura w urzą-
dzeniu jest zbyt niska/
wysoka.
Regulator temperatury nie
jest ustawiony prawidłowo.
Ustawić wyższą/niższą tem-
peraturę.
POLSKI 16
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po
wykonaniu powyższych czynności, należy
skontaktować się z autoryzowanym punk-
tem serwisowym. Dane kontaktowe znajdu-
ją się na końcu tej instrukcji.
Wymiana oświetlenia
Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie
wnętrza typu LED o wydłużonej żywotności.
Wymiany oświetlenia może dokonać wy-
łącznie pracownik serwisu. Należy skontak-
tować się z punktem serwisowym.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie konieczności wymienić uszko-
dzone uszczelki drzwi. Skontaktować
się z autoryzowanym punktem serwiso-
wym.
Dane techniczne
Wymiary
Wysokość 1827 mm
Szerokość 540 mm
Głębokość 552 mm
Pojemność (netto)
Chłodziarka 228 litrów
Zamrażarka 64 litrów
System rozmrażania
Chłodziarka auto
Zamrażarka auto
Oznaczenie gwiazd-
kowe
Czas utrzymywania
temperatury bez zasi-
lania
21 godzin
Wydajność zamraża-
nia
8 kg/24 godz.
Pobór energii 0,893 kWh/24
godz.
Poziom hałasu 39 dB (A)
Klasa energetyczna A+
Dane techniczne
podane są na tab-
liczce znamionowej
znajdującej się po
lewej stronie wew-
nątrz komory chło-
dziarki oraz na ety-
kiecie informującej o
zużyciu energii.
Instalacja
Uwaga! Przed instalacją urządzenia
należy dokładnie przeczytać rozdział
"Informacje dotyczące bezpieczeństwa" w
celu zapewnienia własnego
POLSKI 17
bezpieczeństwa oraz prawidłowego
działania urządzenia.
Ważne! Przed instalacją urządzenia należy
przeczytać instrukcję instalacji.
Miejsce instalacji
W celu zapewnienia optymalnego działa-
nia, urządzenie należy zainstalować z dala
od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, boj-
lery, bezpośrednie promienie słoneczne itd.
Należy zapewnić, aby powietrze mogło
swobodnie przepływać z tyłu urządzenia.
Ustawienie
To urządzenie należy zainstalować w su-
chym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu (w
garażu lub piwnicy), aby jednak uzyskać
optymalną wydajność urządzenia, należy
zainstalować je w miejscu, w którym tempe-
ratura otoczenia odpowiada klasie klima-
tycznej podanej na tabliczce znamionowej
urządzenia:
Klasa klimatycz-
na
Temperatura otocze-
nia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
T od +16°C do +43°C
Podłączenie elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce znamiono-
wej odpowiadają napięciu w sieci domo-
wej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego ma w tym celu spe-
cjalny styk. Jeśli gniazdko nie ma wyprowa-
dzonego uziemienia, urządzenie należy
podłączyć do oddzielnego uziemienia
zgodnie z aktualnymi przepisami po konsul-
tacjach z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzial-
ności w przypadku nieprzestrzegania pod-
anych zaleceń bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw
EWG.
Ochrona środowiska
Symbol na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga
w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
Opakowanie
Materiały oznaczone symbolem
nadają
się do ponownego przetworzenia. Aby
opakowanie zostało poddane utylizacji, na-
leży wyrzucić je do odpowiedniego pojem-
nika na odpady.
POLSKI 18
GWARANCJA IKEA
Ile trwa gwarancja IKEA?
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez ok-
res pięciu (5) lat od daty pierwszego zaku-
pu urządzenia w sklepie IKEA, przy czym w
przypadku urządzeń oznaczonych marką
LAGAN okres ten wynosi dwa (2) lata. W
celu potwierdzenia zakupu należy przedło-
żyć oryginał rachunku. Wykonywanie prac
gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia
okresu gwarancji urządzenia ani nowych
części.
Jakich urządzeń nie obejmuje pięcioletnia
(5-letnia) gwarancja IKEA?
Urządzeń oznaczonych marką LAGAN oraz
wszystkich urządzeń zakupionych w skle-
pach IKEA przed dniem 1 sierpnia 2007 r.
Kto wykonuje usługi serwisowe?
Serwis IKEA, wykonujący usługi gwarancyj-
ne za pośrednictwem sieci własnych punk-
tów lub sieci autoryzowanych partnerów
serwisowych.
Co obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki spo-
wodowane wadliwością konstrukcji lub ma-
teriałów wykorzystanych do produkcji urzą-
dzenia od dnia jego zakupu w sklepie IKEA.
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie
urządzenia używane w warunkach gospo-
darstwa domowego. Wyjątki od powyższej
zasady określone s
ą w rozdziale zatytuło-
wanym "Czego nie obejmuje gwarancja?".
W okresie gwarancji pokrywane będą
koszty usunięcia usterek, np. napraw, wy-
miany części, robocizny oraz koszty dojaz-
du, pod warunkiem dostępności urządzenia
dla potrzeb wykonania naprawy bez ko-
nieczności ponoszenia szczególnych kosz-
tów o ile powstała usterka jest związana z
wadą konstrukcyjną lub materiałową obję-
tą gwarancją. Przy uwzględnieniu powyż-
szych warunków zastosowanie mają prze-
pisy UE (Dyrektywa 99/44/WE) oraz odpo-
wiednie przepisy prawa krajowego. Części
wymienione stają się własnością IKEA.
Jakie działania podejmuje IKEA w celu
rozwiązania problemu?
Wyznaczony przez IKEA serwis bada pro-
dukt i rozstrzyga, według własnego uzna-
nia, czy jest on objęty niniejszą gwarancją.
W razie uznania, że produkt jest objęty
gwarancją, serwis IKEA lub autoryzowany
partner serwisowy decyduje, według włas-
nego uznania, czy naprawi
ć wadliwy pro-
dukt czy wymienić go na taki sam lub po-
równywalny produkt. Ujawniona wada zos-
tanie usunięta na nieodpłatnie w ciągu 14
dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do au-
toryzowanego serwisu.
Czego nie obejmuje gwarancja?
•Zwykłego zużycia.
•Uszkodzenia umyślnego lub wynikające-
go z niedbalstwa, uszkodzenia spowodo-
wanego nieprzestrzeganiem instrukcji
obsługi, nieprawidłową instalacją lub
podłączeniem do niewłaściwego źródła
napięcia, uszkodzenia spowodowanego
reakcją chemiczną lub elektrochemiczną,
rdzą, korozją lub uszkodzeniem w wyniku
działania wody, w tym uszkodzenia spo-
wodowanego nadmiarem wapnia w wo-
dzie z instalacji wodociągowych oraz
uszkodzenia spowodowanego anomalia-
mi pogodowymi.
Materiałów eksploatacyjnych, w tym ba-
terii i żarówek.
•Części niefunkcjonalnych i dekoracyjnych,
nie mających wpływu na normalne użyt-
kowanie urządzenia, w tym rys oraz
ewentualnych przebarwień.
•Przypadkowych uszkodzeń spowodowa-
nych przez obce ciała lub substancje,
czyszczenie lub przepychanie: filtrów,
systemów odprowadzania wody lub szu-
flad na proszek.
POLSKI 19
•Uszkodzenia następujących części: części
ze szkła ceramicznego, akcesoriów, ko-
szyków na naczynia i sztućce, węży do-
prowadzających wodę i spustowych, usz-
czelek, żarówek oraz ich pokryw, wy-
świetlaczy, pokręteł, obudów oraz części
obudów, chyba że można wykazać, że
uszkodzenia takie zostały spowodowane
wadami produkcyjnymi.
Przypadków, w których nie stwierdzono
usterek w trakcie wizyty technika.
Napraw niewykonanych przez wyzna-
czony przez IKEA serwis lub autoryzowa-
nego partnera serwisowego bądź przy-
padków niezastosowania części orygi-
nalnych.
•Napraw będących następstwem instalacji
wykonanych nieprawidłowo lub w spo-
sób niezgodny ze specyfikacją.
•Wykorzystania urządzenia w środowisku
innym niż domowe, tj. użytku służbowe-
go.
Uszkodzenia w trakcie transportu. Jeśli
klient sam transportuje urządzenie do
domu lub pod inny adres, IKEA nie bę-
dzie ponosić ż
adnej odpowiedzialności
za uszkodzenia, jakie mogą powstać
podczas transportu. Jednakże, jeśli IKEA
dostarcza urządzenie na adres klienta,
niniejsza gwarancja będzie obejmowała
ewentualne uszkodzenia urządzenia po-
wstałe podczas takiej dostawy.
Koszt przeprowadzenia początkowej in-
stalacji urządzenia IKEA. Jednakże, jeśli
usługodawca reprezentujący IKEA lub
autoryzowany serwisant IKEA naprawią
lub wymienią urządzenie w ramach ni-
niejszej gwarancji, taki usługodawca lub
autoryzowany serwisant w razie potrze-
by ponownie zainstaluje naprawione lub
wymienione urządzenie.
Powyższe ograniczenia nie mają zastoso-
wania do pracy prawidłowo wykonanej
przez wykwalifikowanego specjalistę, przy
zastosowaniu oryginalnych części IKEA, w
celu dostosowania urządzenia do wyma-
gań bezpieczeństwa technicznego obowią-
zujących w innym państwie członkowskim
UE.
Zastosowanie przepisów prawa
krajowego
Udzielona przez IKEA gwarancja przyznaje
Państwu określone uprawnienia, które obej-
mują bąd
ź wykraczają poza wymogi prze-
pisów prawa krajowego w poszczególnych
państwach. Gwarancja ta nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień ku-
pującego wynikających z tytułu niezgod-
ności towaru z umową.
Obszar obowiązywania
Niniejsza gwarancja obowiązuje na teryto-
rium Polski. W przypadku urządzeń zaku-
pionych w jednym państwie członkowskim
UE i przewiezionych do innego państwa
członkowskiego UE, usługi serwisowe
świadczone będą na standardowych wa-
runkach gwarancyjnych obowiązujących w
nowym państwie. Obowiązek świadczenia
usług gwarancyjnych powstaje wyłącznie
wówczas gdy:
•samo urządzenie oraz jego instalacja od-
powiadają wymogom technicznym pań-
stwa, w którym zgłaszana jest reklamacja
w ramach gwarancji;
•amo urządzenie oraz jego instalacja od-
powiadają wymogom zawartym w In-
strukcji Montażu oraz informacji dotyczą-
cych bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi.
SERWIS urzą
dzeń IKEA
Prosimy o kontakt z Serwisem IKEA w celu:
1. zgłoszenia reklamacji w ramach niniej-
szej gwarancji;
2. uzyskania wyjaśnień dotyczących insta-
lacji urządzenia w zestawach kuchen-
nych IKEA. Serwis nie udziela wyjaśnień
dotyczących:
ogólnej instalacji zestawów kuchen-
nych IKEA;
–podłączenia do instalacji elektrycz-
nych (jeżeli urządzenie nie jest wy-
posażone w przewód i wtyczkę),
wodnych i gazowych, które powinno
być wykonane przez autoryzowane-
go technika serwisowego.
3. uzyskania wyjaśnień dotyczących treści
instrukcji obsługi lub specyfikacji urzą-
dzenia IKEA.
POLSKI 20
Aby umożliwić nam świadczenie jak najlep-
szych usług, przed skontaktowaniem się z
nami prosimy o uważne przeczytanie In-
strukcji Montażu lub Instrukcji Obsługi za-
wartych w niniejszej broszurze.
Kontakt z IKEA w razie potrzeby
skorzystania z serwisu
Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji znaj-
duje się pełna lista danych kontaktowych
IKEA wraz z numerami telefonów.
Ważne! W celu przyspieszenia obsługi
serwisu zalecamy skorzystanie z numerów
telefonicznych wymienionych na końcu
niniejszego dokumentu. Należy zawsze
korzystać z numerów podanych w
broszurze przeznaczonej dla konkretnego
urządzenia. Dzwoniąc do IKEA należy
pamiętać o numerze artykułu
(ośmiocyfrowym kodzie) danego
urządzenia IKEA.
Ważne! PROSIMY O ZACHOWANIE
RACHUNKU!
Stanowi on dowód zakupu oraz warunek
skorzystania z gwarancji. Na rachunku pod-
ana jest również nazwa oraz numer aurty-
kułu (ośmiocyfrowy kod) każdego zakupio-
nego przez Państwa urządzenia.
Czy potrzebują Państwo dodatkowej
pomocy?
Wszelkie dalsze pytania niezwiązane z ser-
wisem Państwa urządzeń proszę kierować
do najbliższego telecentrum IKEA. Zaleca-
my uważne przeczytanie dokumentacji
urządzenia przed skontaktowaniem się z
nami.
POLSKI 21
Country Phone number Call Fee Opening time
België
070 246016
Binnenlandse gesprekskosten 8 tot 20 Weekdagen
Belgique Tarif des appels nationaux 8 à 20. En semaine
България 0700 10 218 Такса за повикване от страната От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika 246 019721 Cena za místní hovor 8 až 20 v pracovních dnech
Danmark 70 15 09 09 Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland 01803-334532
(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz
der DTAG; Mobilfunkpreise
abweichend
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα 211 176 8276 Υπεραστική κλήση 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España 91 1875537 Tarifa de llamadas nacionales De 8 a 20 en días laborables
France 0170 36 02 05 Tarif des appels nationaux 9 à 21. En semaine
Ireland 0 14845915 National call rate 8 till 20 Weekdays
Ísland 5880503 Innanlandsgjald fyrir síma 9 til 18. Virka daga
Italia 02 00620818
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος 22 030 529 Υπεραστική κλήση 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Magyarország 061 998 0549 Belföldi díjszabás Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
"0,10 EUR/min (niet lokaal)
Incl. BTW"
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
Norge 815 22052 Takst innland 8 til 20 ukedager
Österreich 0810 300486 zum Ortstarif 8 bis 20 Werktage
Polska 012 297 8787 Stawka wg taryfy krajowej Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal 211557985 Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România 0212121224 Tarif apel naţional 8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия 8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
031 5500 324
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet 8 bis 20 Werktage
Suisse Tarif des appels nationaux 8 à 20. En semaine
Svizzera
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko (02) 3300 2554 Cena vnútroštátneho hovoru 8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi 0207 85 1000 Kotimaan puhelun hinta arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige 0775 700 500 lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
Türkiye 212 244 0769 Ulusal arama ücreti Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна 044 586 2078 Міжміськи дзвінки платні 9 - 21 В робочі дні
United Kingdom 020 3347 0044 National call rate 9 till 21. Weekdays
75
/