Zelmer Blażej ZSVC296V Instrukcja obsługi

Kategoria
Odkurzacze przenośne
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

ZSVC259V / ZSVC296V
ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY
БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС
/ Cordless vacuum cleaner
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
Odkurzacz bezprzewodowy
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Беспроводной пылесос
VOD K POUŽITÍ
Bezdrátový vysavač
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Прахосмукачка без кабел
NAVODILA ZA UPORABO
Tyčový vysávač
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
Акумуляторний пилосос
USER MANUAL
Cordless vacuum cleaner
BENUTZERHANDBUCH
Kabelloser Staubsauger
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Vezeték nélküli porszívó
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Aspirator fără r
PL
EN
DE
CZ
SK
HU
RO
RU
UA
BG
Filip / Błażej
1
5
7
6
8
9
11
12
13
24
3
10
3
14
16
17
18
15
FIG. 1
FIG. 2
4
PL
PL
CHCEMY DZIĘKUJĘ ZA WYBÓR ZELMERA. ŻYCZYMY PRODUKTU DOKONYWA TWOJEJ
SATYSFAKCJI I PRZYJEMNOŚCI.
OSTRZEŻENIE
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania. przechowuj je w
bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
OPIS
1. Główny uchwyt
2. Przełącznik zasilania
3. Wskaźnik stanu baterii
4. Ręczny odkurzacz
5. Gniazdo ładowania
6. Pojemnik na kurz
7. Pokrywa pojemnika na kurz
8. Przycisk pokrywy pojemnika na kurz
9. Wlot ssący
10. Przycisk zwalniający rurkę przedłużającą
11. Rurka przedłużająca
12. Szczotka podłogowa
13. Pokrywa szczotki podłogowej
14. Przycisk zwalniania obrotowej szczotki
15. Zasilacz
16. Połączona dysza szczelinowa
17. Okrągły pędzel
18. Zespół ltra przeciwpyłowego (umieszczony w pojemniku na kurz)
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8
lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
zycznych, sensorycznych lub umysłowych lub
bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem,
że otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące
bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją
zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać
czyszczenia ani konserwacji użytkownika bez nadzoru.
Kabla adaptera nie można wymienić.
Jeśli kabel zostanie uszkodzony, adapter zostanie
wyrzucony.
To urządzenie może być używane tylko z modelem
5
PLPL
adaptera dostarczonym z urządzeniem i zasilanym
napięciem bezpieczeństwa wskazanym na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka przed czyszczeniem
lub konserwacja urządzenia.
To urządzenie może być używane tylko z modelem
adaptera dostarczonym z urządzeniem i zasilanym
bardzo bezpiecznym napięciem wskazanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Postępuj zgodnie z instrukcjami ŁADOWANIA
URZĄDZENIA, aby naładować
to. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
USUWANIA AKUMULATORA, aby usunąć baterie z
urządzenia.
WAŻNE OSTRZEŻENIA
Przed podłączeniem produktu sprawdź, czy napięcie sieciowe jest takie samo, jak wskazane na
etykiecie produktu.
Kabel sieciowy nie może być zaplątany ani owinięty wokół produktu podczas użytkowania.
Nie ciągnij za przewód zasilający, aby go odłączyć.
Nie używaj, nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia od zasilania mokrymi rękami lub stopami.
Postępuj zgodnie z rozdziałem dotyczącym konserwacji i czyszczenia w niniejszej instrukcji czyszczenia.
Natychmiast odłącz urządzenie od sieci w przypadku awarii lub uszkodzenia i skontaktuj się z
autoryzowanym serwisem technicznym.
Aby uniknąć ryzyka niebezpieczeństwa, nie otwieraj urządzenia. Tylko wykwalikowany personel
techniczny z ocjalnego serwisu technicznego marki może przeprowadzać naprawy lub procedury na
urządzeniu.
Każde nieprawidłowe użycie lub niewłaściwe obchodzenie się z produktem spowoduje utratę gwarancji.
Tylko autoryzowane centrum pomocy technicznej może przeprowadzać naprawy tego produktu.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, w żadnym wypadku nie powinno być
użytku komercyjnego ani przemysłowego. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub manipulowania
produktem, produkt nie będzie objęty gwarancją.
Nie używaj urządzenia do odkurzania płynów (wody itp.), Ostrych przedmiotów (szpilki, szpilki,
gwoździe, szkło itp.), Przedmiotów żarowych (zapałki, papierosy)
Nigdy nie używaj turbobrusha do: polskich podłóg, ssania (płynów, mokrego lub wilgotnego pyłu,
gorącego popiołu, płonących przedmiotów, takich jak papierosy, zapałki, ostre i twarde przedmioty,
takich jak: maszynki do golenia, szpilki, pinezki, kawałki szkła itp.) , mąki, cementu, gipsu, tonera do
drukarek lub kserokopiarek itp.
EUROGAMA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić u ludzi, zwierząt
lub przedmiotów, z powodu nieprzestrzegania tych ostrzeżeń.
6
PL
PL
Przed pierwszym użyciem
Rozpakuj wszystkie części i sprawdź, czy dostarczone elementy nie są uszkodzone.
Uwaga: dwie dysze mogą być zapakowane jedna w drugą.
Uwaga: tubka jest objęta procesem pakowania.
Naładuj akumulator (patrz poniżej).
Ładowanie baterii
Rozpakuj wszystkie części i sprawdź, czy dostarczone elementy nie są uszkodzone.
Uwaga: dwie dysze mogą być zapakowane jedna w drugą.
Naładuj akumulator (patrz poniżej).
INSTRUKCJA UŻYCIA
Zmontuj urządzenie
Uwaga: Przed montażem metalowej rurki upewnij się, że odkurzacz ręczny nie jest podłączony do
ładowarki.
1. Wyjmij ręczny odkurzacz, rurkę metalową i szczotkę podłogową.
2. Włóż przedłużoną rurkę do wlotu ssącego odkurzacza ręcznego, a usłyszysz „kliknięcie”. Gdy
przedłużona rura jest prawidłowo zamontowana. Przed użyciem pionowego odkurzacza upewnij się, że
przedłużona rura jest prawidłowo włożona
3. Połącz szczotkę podłogową z przedłużoną rurką. Włóż przedłużoną rurkę do szczotki podłogowej.
Usłyszysz „kliknięcie”, gdy przedłużona rura zostanie prawidłowo zmontowana.
4. Włóż akumulator do komory akumulatora w korpusie głównym. Zapewnij, że jest całkowicie
naprawiony.
Pozycja potrójnego uchwytu
Naciśnij przycisk wskazany na rysunku 1, aby użyć uchwytu na pozycji 2.
Naciśnij przycisk wskazany na rysunku 2, aby użyć uchwytu w pozycji 3, powróć do 2 i wróć do 1.
Użyj pionowego odkurzacza
Uwaga: Przed użyciem odkurzacza wyjmij ładowarkę. Jeśli odkurzacz ładuje się lub akumulator jest
bardzo rozładowany, odkurzacz nie będzie działał.
1. Aby użyć pionowego odkurzacza, upewnij się, że odkurzacz ręczny jest prawidłowo podłączony do
przedłużonej rurki i szczotki podłogowej.
2. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON / OFF. Zarówno diody LED na głowicy ssącej, jak i
lampki kontrolne na korpusie zaświecą się na niebiesko (3).
3. Możesz wybrać moc ssania, naciskając przycisk regulacji prędkości
4. Po użyciu wyłączyć urządzenie (1).
Wskaźnik stanu baterii
Uwaga: Kontrolka stanu akumulatora będzie migać, gdy pojemność akumulatora jest niewystarczająca.
Wskaźnik stanu baterii ma 4 lampki wskazujące pojemność baterii. 4 niebieskie światła: pojemność
baterii> 75%; 3 niebieskie światła: pojemność baterii 75% ~ 50%; 2 niebieskie światło: pojemność baterii
50% -25%; 1 niebieskie światło <25%; 1 niebieskie migające światło: pojemność akumulatora - pusta.
Ładowanie odkurzacza
Uwaga: ręczny odkurzacz nie będzie działał podczas ładowania za pomocą ładowarki.
1. Umieść urządzenie lub odkurzacz ręczny w pobliżu gniazdka elektrycznego i podłącz ładowarkę.
2. Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania. Kontrolka stanu akumulatora zaświeci się dynamicznie,
wskazując, że odkurzacz jest podłączony do ładowarki i że urządzenie jest ładowane. Kiedy będzie w
pełni naładowany, wszystkie 4 lampy zaświecą się.
7
PLPL
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Uwaga: Otwór otworu ssącego musi być zawsze otwarty i wolny od jakichkolwiek przeszkód. W
przeciwnym razie silnik przegrzeje się i może ulec uszkodzeniu.
Uwaga: Aby odkurzacz działał przez cały czas z najwyższą wydajnością, opróżnij pojemnik na kurz po
każdym użyciu i wyczyść ltr przeciwpyłowy po 5 czyszczeniach.
1. Wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przed przystąpieniem do czyszczenia.
2. Wyczyść obudowę urządzenia wilgotną szmatką. Nie używaj produktów ściernych ani
rozpuszczalników.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie. Upewnij się, że woda nie dostaje się do
urządzenia.
4. Usuń brud (włosy i inne włókna) zaplątane wokół szczotki i kół.
Opróżnij pojemnik na kurz i ltr przeciwpyłowy
1. Naciśnij przycisk usuwania pyłu.
2. Opróżnij pojemnik na kurz.
Wyczyść pojemnik na kurz i ltr przeciwpyłowy
1. Wyjmij ręczny odkurzacz z urządzenia.
2. Odłącz pojemnik na pojemnik na kurz od jednostki głównej.
3. Obróć pojemnik na kurz w kierunku oznaczenia „odblokuj” i pociągnij pojemnik na kurz.
Wyczyść szczotkę rolkową
1. Otwórz osłonę szczotki rolkowej i wyjmij szczotkę rolkową.
2. Delikatnie wyczyść szczotkę wałkową.
USUWANIE AKUMULATORA
TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD SIECI ZASILAJĄCEJ USUWANIE AKUMULATORA.
Naciśnij dolny przycisk akumulatora *
Modelo 25.9 / 29.6: naciśnij dolne suwaki zestawu akumulatorów
Pociągnij w dół zestaw akumulatorów z urządzenia.
Baterię należy wyjąć z urządzenia przed złomowaniem.
Akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny.
EKOLOGICZNA UTYLIZACJA
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
oraz polską Ustawa z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z
obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego
sprzętu.
Mamy nadzieję, że produkt przyniesie Państwu wiele satysfakcji.
8
PL
EN
WE WOULD LIKE TO THANK YOU FOR CHOOSING ZELMER. WE WISH THE PRODUCT
PERFORMS TO YOUR SATISFACTION AND PLEASURE.
WARNING
Please read the instructions for use carefully prior to using the product. store these in a safe place for
future reference.
DESCRIPTION
1. Main Handle
2. Power Switch
3. Battery Status Indicator
4. Handheld Vacuum Cleaner
5. Charging Socket
6. Dust Container
7. Dust Container Lid
8. Dust Container Lid Button
9. Suction Inlet
10. Extension Tube Release Button
11. Extension Tube
12. Floor Brush
13. Floor Brush Cover
14. Rotating Brush Release Button
15. Power Adapter
16. Combined Crevice Nozzle
17. Round Brush
18. Dust Filter Assembly (located inside Dust Container)
SAFETY INSTRUCTIONS
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
The adaptor cable cannot be replaced.
If the cable is damaged, the adaptor will be discarded.
This device can only be used with the adapter model
supplied with the device and powered with the safety
9
PLEN
voltage indicated in the rating plate of the device.
Plug must be removed from socket-outlet before
cleaning or maintaining the appliance.
This device can only be used with the adapter model
supplied with the device and powered at very safety
voltage indicated on the appliance specications plate.
Follow the DEVICE CHARGE instructions in order
to charge it. Follow the device BATTERY REMOVAL
instructions for removal of the batteries from the device.
IMPORTANT WARNINGS
Prior to plugging in the product, check that your mains voltage is the same as the one indicated on the
product label.
The mains connection cable must not be tangled or wrapped around the product during use.
Do not pull on the connection cord in order to unplug it.
Do not use, connect or disconnect the device to the mains with your hands or feet wet.
Proceed according to the conservation and cleaning section of this manual for cleaning.
Unplug the product immediately from the mains in the event of any breakdown or damage and contact
an authorised Technical support service.
In order to prevent any risk of danger, do not open the device. Only qualied technical personnel from
the brand´s Ofcial Technical support service may carry out repairs or procedures on the device.
Any incorrect use or improper handling of the product shall render the warranty null and void. Only an
authorised technical support service centre may carry out repairs on this product.
This appliance is designed exclusively for domestic use, in no case should be a commercial or industrial
use. In case of misuse or tampering with the product, it will be out of warranty.
Do not use the appliance to vacuum liquids (water, etc), sharp objects (pins, pins, nails, glass, etc),
incandescent objects (matches, cigarettes)
Never use the turbobrush to: Polish oors, suck (Liquids, wet or damp dust, hot ash, burning objects,
such as cigarettes, matches, sharp and hard items, such us: razors, pins, thumbtacks, pieces of glass,
etc), our, cement, plaster, printer or photocopier toner, etc.
EUROGAMA disclaims all liability for damages that may occur to people, animals or objects, for the
nonobservance of these warnings.
Before the rst use
Unpack all parts and check the items supplied are not damaged. Note: that the two nozzles may be
packed inside off each other.
Note the tube is under the packing protection.
Charge up the battery (see below).
Charging up the battery
Unpack all parts and check the items supplied are not damaged. Note: that the two nozzles may be
packed inside off each other.
Charge up the battery (see below).
10
PL
EN
INSTRUCTIONS FOR USE
Assemble the unit
Note: Ensure that the handheld vacuum cleaner is not connected to the charger before assembling the
Metal tube.
1. Take out of handheld vacuum cleaner, metal tube and oor brush.
2. Insert the extended tube into the suction inlet of handheld vacuum cleaner and you will hear the
“click”. When the extended tube is assembled rightly. Please make sure that the extended tube is
inserted rightly before use the upright vacuum cleaner
3. Connect the oor brush with the extended tube. Please insert the extended tube into the oor brush.
You will hear the “click” when the extended tube is assembled rightly.
4. Insert the battery pack in the battery compartment of main body. Assure that is completely xed.
Triple Handle position
Press the button in indicated on the gure 1 to use the handle on the position 2.
Press the button indicated on the gure 2 to use the handle on the position 3, return to 2 and return to 1.
Use the upright vacuum cleaner
Note: Please take out of the charger before use the vacuum cleaner. If the vacuum cleaner is charging
or very low battery status, the vacuum cleaner will not work.
1. To use the upright vacuum cleaner, ensure that the handheld vacuum cleaner is connected with the
extended tube and oor brush rightly.
2. To switch the appliance on, press the ON/OFF button. Both the LED lights on the suction head and
the pilot lights on the main body will light on in blue (3).
3. You can choose the suction power by pressing the speed adjusting button
4. After use, switch off the appliance (1).
Battery status indicator
Note: The battery status indicator light will blink when the battery capacity is not enough.
The battery status indicator is with 4 lights to indicate the battery capacity. 4 blue lights: battery
capacity>75%; 3 blue lights: battery capacity 75%~50%; 2 blue light: battery capacity 50%-25%; 1 blue
light< 25%; 1 blue blinking light: battery capacity –empty.
Charging your vacuum cleaner
Note: The handheld vacuum cleaner will not work when it’s charging with charger.
1. Place the unit or handheld vacuum cleaner near an electrical power outlet and plug in the charger.
2. Connect the charger to the charging socket. The battery status indicator lamp will dynamically shine to
indicate that the vacuum cleaner is property connected to the charger and that the unit is being charged.
When it’s fully charged, all the 4 lamps will light.
MAINTENANCE AND CLEANING
Caution: The suction hole opening must be open and free of any obstructions at all times. Otherwise,
the motor will overheat and can be damaged.
Note: In order for the vacuum to work at top performance all the time, empty the dust container after
each use and clean the dust lter after 5 cleanings.
1. Switch off the appliance and let it cool before undertaking any cleaning task.
2. Clean the outside of the appliance with a damp cloth. Do no use abrasive products or solvents.
3. Do not submerge the appliance in water or any other liquid. Make sure no water enters the appliance.
4. Remove any dirt (hair and other bers) tangled around the brush and wheels.
11
PLEN
Empty the dust container & dust lter
1. Push down the dust release button.
2. Empty the dust container.
Clean the dust container & dust lter
1. Remove the handheld vacuum cleaner from the unit.
2. Separate the dust cup container from the main unit.
3. Rotate the dust container towards the “unlock” marking and pull down the dust container.
Clean the roll brush
1. Open the roll brush cover and remove the roll brush.
2. Clean up the roll brush softly.
BATTERY REMOVAL
THIS APPLIANCE MUST BE DISCONNECTED FROM THE SUPPLY MAINS REMOVING THE
BATTERY.
Press the lower button of the battery pack*
Model 25.9/29.6: press the lower slide buttons of the battery pack
Pull downward the battery packset from the unit.
The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
The battery is to be disposed of safety.
PRODUCT DISPOSAL
This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic
devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), provides the legal
framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic and
electrical devices. Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical and
electronic waste collection centre closest to your home.
The product may contain batteries. Remove them before disposing of the product and dispose
in special containers approved for this purpose.
12
PL
DE
WIR DANKEN IHNEN FÜR DIE ENTSCHEIDUNG FÜR ZELMER. WIR WÜNSCHEN, DASS DAS
PRODUKT ZU IHRER ZUFRIEDENHEIT UND ZUFRIEDENHEIT LEISTET.
WARNUNG
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren
Sie diese zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
BESCHREIBUNG
1. Hauptgriff
2. Netzschalter
3. Batteriestatusanzeige
4. Handstaubsauger
5. Ladebuchse
6. Staubbehälter
7. Staubbehälterdeckel
8. Staubbehälterdeckel-Taste
9. Ansaugeinlass
10. Entriegelungsknopf für Verlängerungsrohr
11. Verlängerungsrohr
12. Bodenbürste
13. Bodenbürstenabdeckung
14. Bürstenfreigabetaste drehen
15. Netzteil
16. Kombinierte Spaltdüse
17. Rundbürste
18. Staublterbaugruppe (bendet sich im Staubbehälter)
SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
von Personen mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen
verwendet werden, wenn sie über die sichere
Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die
Gefahren kennen beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen
nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Das Adapterkabel kann nicht ausgetauscht werden.
Wenn das Kabel beschädigt ist, wird der Adapter
verworfen.
Dieses Gerät kann nur mit dem mit dem Gerät
13
PLDE
gelieferten und mit der auf dem Typenschild des
Geräts angegebenen Sicherheitsspannung versorgten
Adaptermodell verwendet werden.
Vor der Reinigung muss der Stecker aus der Steckdose
gezogen werden das Gerät warten.
Dieses Gerät kann nur mit dem mit dem Gerät
gelieferten und mit der auf dem Typenschild des Geräts
angegebenen Sicherheitsspannung betriebenen
Adaptermodell verwendet werden.
Befolgen Sie die Anweisungen zum Laden des Geräts
es. Befolgen Sie die Anweisungen zum Entfernen der
Batterien aus dem Gerät.
WICHTIGE HINWEISE
Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Produkts, ob Ihre Netzspannung mit der auf dem
Produktetikett angegebenen übereinstimmt.
Das Netzanschlusskabel darf während des Gebrauchs nicht um das Produkt gewickelt werden.
Ziehen Sie nicht am Verbindungskabel, um den Stecker herauszuziehen.
Verwenden, verbinden oder trennen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.
Befolgen Sie zur Reinigung die Anweisungen im Abschnitt zur Aufbewahrung und Reinigung dieser
Anleitung.
Ziehen Sie bei einem Defekt oder einer Beschädigung sofort den Netzstecker aus der Steckdose und
wenden Sie sich an einen autorisierten technischen Kundendienst.
Öffnen Sie das Gerät nicht, um Gefahren zu vermeiden. Nur qualiziertes technisches Personal vom
ofziellen technischen Kundendienst der Marke darf Reparaturen oder Vorgänge am Gerät durchführen.
Jede unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Behandlung des Produkts führt zum Erlöschen
der Garantie. Reparaturen an diesem Produkt dürfen nur von einem autorisierten technischen
Kundendienst durchgeführt werden.
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und darf in keinem Fall für gewerbliche
oder industrielle Zwecke verwendet werden. Im Falle eines Missbrauchs oder einer Manipulation des
Produkts erlischt die Garantie.
Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten (Wasser usw.), scharfen
Gegenständen (Stiften, Stiften, Nägeln, Glas usw.), glühenden Gegenständen (Streichhölzern,
Zigaretten).
Verwenden Sie die Turbobürste niemals zum: Polieren von Böden, Saugen (Flüssigkeiten, nasser oder
feuchter Staub, heiße Asche, brennende Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer, scharfe und harte
Gegenstände wie Rasierer, Stifte, Reißnägel, Glasscherben usw.) , Mehl, Zement, Gips, Toner für
Drucker oder Kopierer usw.
EUROGAMA lehnt jede Haftung für Schäden ab, die an Menschen, Tieren oder Gegenständen auftreten
können, wenn diese Warnungen nicht beachtet werden.
Vor dem ersten Gebrauch
Packen Sie alle Teile aus und überprüfen Sie, ob die gelieferten Teile nicht beschädigt sind. Hinweis:
Die beiden Düsen dürfen ineinander gepackt sein.
Beachten Sie, dass sich das Röhrchen unter dem Verpackungsschutz bendet.
Laden Sie den Akku auf (siehe unten).
14
PL
DE
Laden Sie den Akku auf
Packen Sie alle Teile aus und überprüfen Sie, ob die gelieferten Teile nicht beschädigt sind. Hinweis:
Die beiden Düsen dürfen ineinander gepackt sein.
Laden Sie den Akku auf (siehe unten).
GEBRAUCHSANWEISUNG
Bauen Sie das Gerät zusammen
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Handstaubsauger nicht an das Ladegerät angeschlossen ist,
bevor Sie den Metallschlauch montieren.
1. Nehmen Sie den Handstaubsauger, das Metallrohr und die Bodenbürste heraus.
2. Führen Sie den verlängerten Schlauch in den Saugeinlass des Handstaubsaugers ein und Sie hören
das „Klicken“. Wenn das verlängerte Rohr richtig montiert ist. Stellen Sie sicher, dass der verlängerte
Schlauch richtig eingesetzt ist, bevor Sie den Handstaubsauger verwenden
3. Verbinden Sie die Bodenbürste mit dem verlängerten Schlauch. Bitte stecken Sie den verlängerten
Schlauch in die Bodenbürste. Sie hören das Klicken, wenn das verlängerte Rohr richtig montiert ist.
4. Setzen Sie den Akku in das Akkufach des Hauptgehäuses ein. Stellen Sie sicher, dass dies
vollständig behoben ist.
Dreifachgriffposition
Drücken Sie die Taste in der Abbildung 1, um den Griff an der Position 2 zu verwenden.
Drücken Sie die in Abbildung 2 gezeigte Taste, um den Griff in Position 3 zu verwenden, und kehren Sie
zu 2 und zu 1 zurück.
Verwenden Sie den Handstaubsauger
Hinweis: Bitte nehmen Sie den Staubsauger vor Gebrauch aus dem Ladegerät. Wenn der Staubsauger
aufgeladen wird oder der Batteriestatus sehr niedrig ist, funktioniert der Staubsauger nicht.
1. Um den Handstaubsauger zu verwenden, stellen Sie sicher, dass der Handstaubsauger richtig mit
dem verlängerten Rohr und der Bodenbürste verbunden ist.
2. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die EIN / AUS-Taste. Sowohl die LED-Anzeigen am
Saugkopf als auch die Kontrollleuchten am Hauptkörper leuchten blau (3).
3. Sie können die Saugleistung durch Drücken der Geschwindigkeits-Einstelltaste wählen
4. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus (1).
Batteriestatusanzeige
Hinweis: Die Batteriestatusanzeige blinkt, wenn die Batteriekapazität nicht ausreicht.
Die Batteriestatusanzeige leuchtet mit 4 Leuchten auf, um die Batteriekapazität anzuzeigen. 4
blaue Lichter: Batteriekapazität> 75%; 3 blaue Lichter: Batteriekapazität 75% ~ 50%; 2 blaues Licht:
Batteriekapazität 50% -25%; 1 blaues Licht <25%; 1 blaues Blinklicht: Batteriekapazität - leer.
Laden Sie Ihren Staubsauger auf
Hinweis: Der Handstaubsauger funktioniert nicht, wenn er mit dem Ladegerät aufgeladen wird.
1. Stellen Sie das Gerät oder den Handstaubsauger in die Nähe einer Steckdose und schließen Sie das
Ladegerät an.
2. Schließen Sie das Ladegerät an die Ladebuchse an. Die Batteriestatusanzeige leuchtet dynamisch,
um anzuzeigen, dass der Staubsauger an das Ladegerät angeschlossen ist und das Gerät geladen wird.
Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle 4 Lampen.
WARTUNG UND REINIGUNG
Achtung: Die Öffnung der Ansaugöffnung muss jederzeit offen und frei von Hindernissen sein.
Andernfalls wird der Motor überhitzt und kann beschädigt werden.
Hinweis: Damit der Staubsauger immer mit höchster Leistung arbeitet, leeren Sie den Staubbehälter
nach jedem Gebrauch und reinigen Sie den Staublter nach 5 Reinigungen.
15
PLDE
1. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen.
2. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel
oder Lösungsmittel.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie sicher, dass kein
Wasser in das Gerät gelangt.
4. Entfernen Sie jeglichen Schmutz (Haare und andere Fasern), der sich um die Bürste und die Räder
verwickelt.
Leeren Sie den Staubbehälter und den Staublter
1. Drücken Sie die Staubfreigabetaste.
2. Leeren Sie den Staubbehälter.
Reinigen Sie den Staubbehälter und den Staublter
1. Nehmen Sie den Handstaubsauger aus dem Gerät.
2. Trennen Sie den Staubbehälter vom Hauptgerät.
3. Drehen Sie den Staubbehälter in Richtung der Markierung „Entriegeln“ und ziehen Sie den
Staubbehälter nach unten.
Reinigen Sie die Rollenbürste
1. Öffnen Sie die Rollenbürstenabdeckung und entfernen Sie die Rollenbürste.
2. Reinigen Sie die Rollenbürste vorsichtig.
BATTERIE ENTFERNEN
DIESES GERÄT MUSS VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT WERDEN, MIT DER DIE
BATTERIE ENTFERNT WIRD.
Drücken Sie die untere Taste des Akkus *
Modelo 25.9 / 29.6: Drücken Sie die unteren Schiebetasten des Akkus
Ziehen Sie das Akkupaket vom Gerät nach unten.
Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor er verschrottet wird.
Der Akku ist sicherheitshalber zu entsorgen.
ENTSORGUNG DES PRODUKTS
Dieses Produkt entspricht der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU für Elektro- und
Elektronikgeräte, bekannt als WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), und
bietet den in der Europäischen Union geltenden Rechtsrahmen für die Entsorgung und
Wiederverwendung von Elektro- und Elektronikaltgeräten. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht
in der Tonne, sondern in der Sammelstelle für Elektro- und Elektronikabfälle in Ihrer Nähe.
Das Produkt enthält möglicherweise Batterien. Entfernen Sie sie, bevor Sie das Produkt
entsorgen, und entsorgen Sie sie in dafür zugelassenen Behältern.
16
PL
CZ
CHTĚLI BYCHOM VÁM PODĚKOVAT ZA VÝBĚR ZELMER. PŘIJÍME VÁS PRODUKTOVÉ
VLASTNOSTI VAŠE SPOKOJNOSTI A PROSÍM.
VAROVÁNÍ
Před použitím produktu si pozorně přečtěte návod k použití. uložte je na bezpečném místě pro budoucí
použití.
POPIS
1. Hlavní držadlo
2. Vypínač napájení
3. Indikátor stavu baterie
4. Ruční vysavač
5. Nabíjecí zásuvka
6. Kontejner na prach
7. Víko nádoby na prach
8. Tlačítko víka nádoby na prach
9. Sací vstup
10. Tlačítko pro uvolnění rozšiřovací trubice
11. Prodlužovací trubice
12. Kartáč na podlahu
13. Podlahový kartáč
14. Otočné tlačítko uvolnění kartáče
15. Napájecí adaptér
16. Kombinovaná štěrbinová tryska
17. Kulatý kartáč
18. Sestava prachového ltru (umístěná uvnitř nádoby na prach)
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší
a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo
poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a porozumění rizikům zapojen. Děti se se zařízením
nesmí hrát. Čištění a údržbu uživatelů nesmí provádět
děti bez dozoru.
Kabel adaptéru nelze vyměnit.
Pokud je kabel poškozen, adaptér se zahodí.
Toto zařízení lze použít pouze s modelem adaptéru
dodávaným spolu se zařízením a napájeným
bezpečnostním napětím uvedeným na typovém štítku
zařízení.
17
PLCZ
Před čištěním musí být zástrčka odpojena ze zásuvky
údržba spotřebiče.
Toto zařízení lze použít pouze s modelem adaptéru
dodávaným spolu se zařízením a napájeným velmi
bezpečným napětím uvedeným na štítku s údaji o
zařízení.
Chcete-li nabíjet, postupujte podle pokynů NABÍJENÍ
ZAŘÍZENÍ
to. Postupujte podle pokynů pro ODSTRANĚNÍ
BATERIE pro vyjmutí baterií ze zařízení.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Před zapojením výrobku zkontrolujte, zda je síťové napětí stejné jako napětí uvedené na štítku produktu.
Během používání nesmí být síťový připojovací kabel zamotaný nebo ovinutý kolem produktu.
Netahejte za připojovací kabel, abyste jej mohli odpojit.
Nepoužívejte, nepřipojujte ani neodpojujte zařízení k síti mokrýma rukama nebo nohama.
Při čištění postupujte podle části o zachování a čištění v této příručce.
V případě poruchy nebo poškození okamžitě odpojte produkt od sítě a kontaktujte autorizovaný servis
technické podpory.
Neotevírejte zařízení, abyste předešli jakémukoli nebezpečí. Opravy nebo postupy na zařízení mohou
provádět pouze kvalikovaní technici z ociální služby technické podpory značky.
Nesprávné použití nebo nesprávné zacházení s výrobkem způsobí neplatnost záruky. Opravy tohoto
výrobku mohou provádět pouze autorizované servisní středisko technické podpory.
Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, v žádném případě by nemělo být použito pro
komerční nebo průmyslové použití. V případě nesprávného použití nebo manipulace s výrobkem nebude
záruka poskytována.
Nepoužívejte spotřebič k vysávání tekutin (voda atd.), Ostrých předmětů (špendlíky, špendlíky, hřebíky,
sklo atd.), Žhavých předmětů (zápalky, cigarety)
Nikdy nepoužívejte turbobrush k: polským podlahám, sání (kapaliny, mokrý nebo vlhký prach, horký
popel, hořící předměty, jako jsou cigarety, zápalky, ostré a tvrdé předměty, jako jsou nás: břitvy,
špendlíky, připínáčky, kousky skla atd.) , mouka, cement, sádra, tiskárna nebo fotokopírovací toner atd.
EUROGAMA se zříká veškeré odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout lidem, zvířatům nebo
předmětům v důsledku nedodržení těchto varování.
Před prvním použitím
Vybalte všechny součásti a zkontrolujte, zda dodané položky nejsou poškozené. Poznámka: že obě
trysky mohou být baleny uvnitř sebe.
Uvědomte si, že zkumavka je pod ochranou obalu.
Nabijte baterii (viz níže).
Nabíjení baterie
Vybalte všechny součásti a zkontrolujte, zda dodané položky nejsou poškozené. Poznámka: že obě
trysky mohou být baleny uvnitř sebe.
Nabijte baterii (viz níže).
18
PL
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Sestavte jednotku
Poznámka: Před montáží kovové trubice se ujistěte, že ruční vysavač není připojen k nabíječce.
1. Vyjměte ruční vysavač, kovovou trubku a podlahový kartáč.
2. Vložte prodlouženou trubici do sacího vstupu ručního vysavače a uslyšíte cvaknutí. Když je
prodloužená trubice správně sestavena. Před použitím stojatého vysavače se ujistěte, že je prodloužená
trubice zasunuta správně
3. Připojte podlahový kartáč k prodloužené trubici. Vložte prodlouženou trubici do podlahového kartáče.
Když je prodloužená trubice správně sestavena, uslyšíte cvaknutí.
4. Vložte baterii do přihrádky na baterie na hlavním těle. Zajistěte, aby byla zcela opravena.
Poloha trojité rukojeti
Stisknutím tlačítka znázorněného na obrázku 1 použijte držadlo na pozici 2.
Stisknutím tlačítka znázorněného na obrázku 2 použijte držadlo v poloze 3, návrat do 2 a návrat do 1.
Použijte svislý vysavač
Poznámka: Před použitím vysavače prosím vyjměte nabíječku. Pokud se vysavač nabíjí nebo je velmi
slabý stav baterie, vysavač nebude fungovat.
1. Chcete-li používat svislý vysavač, ujistěte se, že je ruční vysavač správně připojen k prodloužené
trubici a podlahovému kartáčku.
2. Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON / OFF. LED světla na sací hlavě i kontrolky na hlavním
tělese se rozsvítí modře (3).
3. Sací sílu si můžete vybrat stisknutím tlačítka pro nastavení rychlosti
4. Po použití spotřebič vypněte (1).
Indikátor stavu baterie
Poznámka: Kontrolka stavu baterie bude blikat, když kapacita baterie nebude dostatečná.
Indikátor stavu baterie je se 4 kontrolkami indikující kapacitu baterie. 4 modrá světla: kapacita baterie>
75%; 3 modrá světla: kapacita baterie 75% ~ 50%; 2 modré světlo: kapacita baterie 50% -25%; 1 modré
světlo <25%; 1 modré blikající světlo: kapacita baterie - nevyžádaná.
Nabíjení vysavače
Poznámka: Ruční vysavač nebude fungovat, když se nabíjí nabíječkou.
1. Umístěte jednotku nebo ruční vysavač do elektrické zásuvky a zapojte nabíječku.
2. Připojte nabíječku k nabíjecí zásuvce. Kontrolka stavu baterie bude dynamicky svítit, což znamená, že
vysavač je připojen k nabíječce a že se jednotka nabíjí. Když je plně nabitá, rozsvítí se všechny 4 lampy.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Pozor: Otvory sacího otvoru musí být vždy otevřené a bez překážek. Jinak se motor přehřeje a může
být poškozen.
Poznámka: Aby vakuum fungovalo vždy při maximálním výkonu, vyprázdněte nádobu na prach po
každém použití a po 5 čištěních vyčistěte prachový ltr.
1. Před prováděním jakéhokoli čištění vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout.
2. Vnější část přístroje očistěte navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte abrazivní přípravky ani
rozpouštědla.
3. Neponořujte přístroj do vody ani jiné kapaliny. Ujistěte se, že do zařízení nevnikla žádná voda.
4. Odstraňte všechny nečistoty (vlasy a jiná vlákna) zamotané kolem kartáče a kol.
Vyprázdněte nádobu na prach a prachový ltr
1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění prachu.
2. Vyprázdněte nádobu na prach.
19
PLCZ
Vyčistěte nádobu na prach a prachový ltr
1. Vyjměte ruční vysavač z jednotky.
2. Oddělte nádobku na prach od hlavní jednotky.
3. Otočte nádobu na prach směrem ke značce „odemknout“ a nádobu na prach stáhněte dolů.
Vyčistěte váleček
1. Otevřete kryt válečku a vyjměte váleček.
2. Jemně očistěte váleček.
VYBITÍ BATERIE
TOTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT ODPOJENO Z DODÁVKY HLAVNÍHO VYBAVENÍ BATERIE.
Stiskněte spodní tlačítko baterie *
Modelo 25.9 / 29.6: Stiskněte spodní posuvná tlačítka baterie
Vytáhněte baterii z jednotky směrem dolů.
Baterie musí být před likvidací vyjmuta ze spotřebiče.
Baterie musí být zlikvidována v bezpečí.
LIKVIDACE VÝROBKU
Tento produkt je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU o elektrických a elektronických
zařízeních známých jako WEEE (Odpadní elektrická a elektronická zařízení), poskytuje právní
rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití odpadních elektronických a
elektrických zařízení. Nevyhazujte tento produkt do koše, ale jděte do sběrného střediska pro
elektrický a elektronický odpad nejblíže k vašemu domovu.
Produkt může obsahovat baterie. Před likvidací produktu je vyjměte a zlikvidujte ve speciálních
nádobách schválených pro tento účel.
20
PL
SK
CHCELI BY SME VÁM RADI POĎAKOVAŤ ZA VÝBER ZELMER. ŽELÁME SI PRODUKTOVÉ
VÝKONY PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ A POTEŠENIE.
VÝSTRAHA
Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na použitie. uschovajte ich na bezpečnom mieste
pre budúce použitie.
POPIS
1. Hlavná rukoväť
2. Vypínač
3. Indikátor stavu batérie
4. Ručný vysávač
5. Nabíjacia zásuvka
6. Nádoba na prach
7. Veko nádoby na prach
8. Tlačidlo veka nádoby na prach
9. Sací otvor
10. Tlačidlo na uvoľnenie predlžovacej trubice
11. Predlžovacia trubica
12. Kefa na podlahu
13. Kryt podlahovej kefy
14. Tlačidlo uvoľnenia rotačnej kefy
15. Sieťový adaptér
16. Kombinovaná štrbinová dýza
17. Okrúhla kefa
18. Zostava prachového ltra (nachádza sa vo vnútri nádoby na prach)
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov
a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom
alebo poučením o používaní spotrebiča bezpečným
spôsobom a porozumeli nebezpečenstvám zapojení.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
užívateľa nesmú robiť deti bez dozoru.
Kábel adaptéra nie je možné vymeniť.
Ak je kábel poškodený, adaptér sa zahodí.
Toto zariadenie sa môže používať iba s modelom
adaptéra dodávaného spolu so zariadením a
napájaným s bezpečnostným napätím uvedeným na
typovom štítku zariadenia.
1 / 1

Zelmer Blażej ZSVC296V Instrukcja obsługi

Kategoria
Odkurzacze przenośne
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla