ZANKER KDI10003XB Instrukcja obsługi

Marka
ZANKER
Kategoria
Gry wideo
Model
KDI10003XB
Rodzaj
Instrukcja obsługi
KDI10003XB
Instrukcja
obsługi
PL
Zmywarka
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3
ŁATWE URUCHOMIENIE 5
Programy 6
Ustawienia 6
Przed pierwszym użyciem 8
Codzienna eksploatacja 9
Wskazówki i porady 10
Rozwiązywanie problemów 12
Konserwacja i czyszczenie 15
Dane techniczne 17
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała
ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi
w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otworzone.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
2
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań w takich
miejscach, jak:
gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (MPa)
Maksymalna liczba kompletów wynosi 13 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
Sztućce należy wkładać do kosza na sztućce, ostrymi
zakończeniami skierowanymi w dół, lub umieścić je poziomo
w szufladzie na sztućce, ostrymi krawędziami skierowanymi
w dół.
Nie zostawiać urządzenia z otworzonymi drzwiami, aby
zapobiec przypadkowemu nastąpieniu na nie.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod
ciśnieniem ani pary wodnej.
Jeśli podstawę urządzenia wyposażono w otwory
wentylacyjne, nie należy ich zasłaniać np. wykładziną.
Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za
pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie
z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie używać urządzenia
w miejscach, w których panuje
temperatura poniżej 0°C.
3
Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Należy zawsze stosować
rękawice ochronne i mieć na stopach
pełne obuwie.
Należy zadbać o to, aby elementy
zabudowy znajdujące się nad urządzeniem
i w jego pobliżu spełniały odpowiednie
wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego z
uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego.
Wymiany przewodu zasilającego można
dokonać wyłącznie w naszym
autoryzowanym centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Urządzenie wyposażono we wtyczkę
zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli
konieczna jest wymiana bezpiecznika we
wtyczce zasilającej, należy użyć
bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).
Podłączenie do sieci wodociągowej
Uważać, aby nie uszkodzić węży wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do nowej
instalacji wodociągowej lub instalacji, z
której nie korzystano przez dłuższy czas
lub która była naprawiana lub do której
podłączono nowe urządzenia (liczniki
wody itp.), należy umożliwić wypływ wody,
aż będzie ona czysta.
Podczas pierwszego użycia urządzenia i
bezpośrednio po nim należy sprawdzić,
czy nie ma widocznych wycieków wody.
Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym
przewodem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
W razie uszkodzenia węża dopływowego
należy natychmiast zamknąć zawór wody i
wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
Należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu wymiany
węża dopływowego.
Eksploatacja
Nie siadać ani nie stawać na otworzonych
drzwiach urządzenia.
Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji
bezpieczeństwa podanych na opakowaniu
detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed
zakończeniem programu. Na naczyniach
mogą pozostać resztki detergentu.
Po otworzeniu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Serwis
Aby zlecić naprawę urządzenia, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym. Zaleca się
4
stosowanie wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum
serwisowym, należy przygotować
następujące dane z tabliczki znamionowej.
Model:
Numer produktu (PNC):
Numer seryjny (Serial Number):
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem obrażeń
ciała lub uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
ŁATWE URUCHOMIENIE
1 2 3
45
1
Wskaźnik wł./wył.
2
Znacznik programu
3
Wskaźniki
4
Przycisk Start
5
Pokrętło wyboru programów
Wskaźniki
Faza zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania.
Faza suszenia Włącza się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
5
Programy
Program Stopień zabru‐
dzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Fazy programu Parametry eksploatacyjne
1)
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
2)
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
50°C
Płukanie
Suszenie
227 1.039 11
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
65°C
Płukanie
Suszenie
130 - 140 1.4 - 1.6 15-17
3)
Świeże
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
Zmywanie
60°C lub
65°C
Płukanie
30 0.8 10
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian
w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to również standardowy program dla ośrod‐
ków przeprowadzających testy).
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala w krótkim czasie uzyskać
dobre efekty zmywania.
Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość e-
mail na adres:
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
Ustawienia
Tryb wyboru programu
Trybie wyboru programu umożliwia wybór i
uruchomienie programu z odpowiednimi
opcjami, a także uruchomienie trybu
użytkownika w celu zmiany ustawień
urządzenia.
Aby uruchomić tryb wyboru programu:
Obrócić pokrętło wyboru programów, tak aby
znacznik programu będzie wskazywał jeden z
dostępnych programów.
Jeśli urządzenie jest włączone i znacznik
programu wskazuje jeden z dostępnych
programów, ale panel sterowania nie
sygnalizuje, że urządzenie jest w trybie
wyboru programu, należy wyłączyć i
ponownie włączyć urządzenie lub zastosować
procedurę Reset.
6
Procedura Reset
Reset umożliwia:
Zmianę trwającego programu.
Powrót do trybu wyboru programu.
Aby zastosować Reset:
Nacisnąć i przytrzymać Start, aż urządzenie
znajdzie się w trybie wyboru programów.
Tryb użytkownika
W trybie użytkownika można zmienić
następujące ustawienia urządzenia:
Dostosować poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
Włączyć lub wyłączyć funkcję AirDry.
Przed uruchomieniem trybu użytkownika
należy upewnić się, że urządzenie jest w
trybie wyboru programu.
Aby uruchomić tryb użytkownika:
1. Obrócić pokrętło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aż znacznik
programu znajdzie się w położeniu
.
2. Nacisnąć i przytrzymać Start, aż
wskaźniki wł./wył. i Start zaczną migać.
Urządzenie zapisuje ustawienia, więc nie ma
potrzeby konfigurowania ich przed każdym
cyklem.
Regulacja zmiękczania wody
Ustawić znacznik programu na równi ze
wskaźnikiem wł./wył.
1. Obrócić pokrętło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aż znacznik
programu znajdzie się w położeniu
.
2. Nacisnąć i przytrzymać Start, aż
wskaźniki wł./wył. i Start zaczną migać.
Liczba mignięć wskaźnika oznacza
aktualne ustawienie zmiękczania wody (np. 5
mignięć + pauza + 5 mignięć... = poziom 5).
3. Nacisnąć kilkakrotnie Start, aby zmienić
ustawienie. Każde naciśnięcie przycisku
Start powoduje zwiększenie poziomu o
jeden. Po osiągnięciu poziomu 10
rozpoczyna się ponowne odliczanie od 1.
4. Obrócić pokrętło z powrotem w położenie
wskaźnika wł./wył., aby zatwierdzić i
zapisać ustawienie.
Tabela twardości wody
Stopnie nie‐
mieckie
(°dH)
Stopnie francu‐
skie
(°fH)
mmol/l Stopnie Clarka Poziom zmięk‐
czania wody
47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9
37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8
29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7
23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6
19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27
5
1)
15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4
11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3
4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2
<4 <7 <0.7 < 5
1
2)
1) Ustawienie fabryczne
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
7
Funkcja AirDry
Opcja AirDry zapewnia lepsze efekty
suszenia przy mniejszym zużyciu energii.
Podczas fazy suszenia
urządzenie otwiera drzwi. Drzwi
pozostają otwarte.
Domyślnie funkcja AirDry jest włączona we
wszystkich programach z wyjątkiem (jeśli
występuje), ale można ją wyłączyć.
Wyłączanie funkcji AirDry
Ustawić znacznik programu na równi ze
wskaźnikiem wł./wył.
1. Obrócić pokrętło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aż znacznik
programu znajdzie się w położeniu
.
2. Nacisnąć i przytrzymać Start, aż
wskaźniki wł./wył. i Start zaczną migać.
3. Obrócić pokrętło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aż znacznik
programu znajdzie się w położeniu .
Wskaźnik pokazuje bieżące ustawienie.
Jeśli świeci = funkcja AirDry jest włączona,
jeśli nie świeci = funkcja AirDry jest
wyłączona.
4. Nacisnąć Start, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję AirDry.
5. Aby zatwierdzić i zapisać ustawienie,
należy obrócić pokrętło z powrotem w
położenie wskaźnika wł./wył.
UWAGA! Jeśli do urządzenia
mają dostęp dzieci, zaleca się
wyłączenie funkcji AirDry,
ponieważ samoczynne
otworzenie się drzwi może być
dla nich niebezpieczne.
Przed pierwszym użyciem
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Odkręcić zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć wszelkie
pozostałości poprodukcyjne mogące
wciąż znajdować się w urządzeniu. Nie
należy stosować detergentu ani
umieszczać naczyń w koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że urządzenie
nie pracuje. Program rozpoczyna się dopiero
po zakończeniu tego procesu. Procedura jest
powtarzana okresowo.
Stosowanie soli
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wlać do zbiornika soli jeden litr wody.
8
UWAGA! Podczas napełniania zbiornika soli może się z niego wydostawać woda i
sól. Aby zapobiec korozji, należy bezpośrednio po napełnieniu zbiornika soli
uruchomić program zmywania.
Stosowanie płynu nabłyszczającego
2
1
4
3
2
1
A
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam. Jest on automatycznie
podawany podczas fazy płukania gorącą wodą. Dozownik płynu nabłyszczającego należy
napełnić, gdy szybka w okienku (A) jest przezroczysta.
Codzienna eksploatacja
1. Odkręcić zawór wody.
2. Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programu.
Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić
zbiornik soli.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Uruchomić program.
Stosowanie detergentu
2
1
2
0
3
0
A
B
Jeżeli wybrano program obejmujący zmywanie wstępne, należy umieścić niewielką ilość
detergentu w przegródce B.
Stosowanie wieloskładnikowych tabletek z detergentem
2
1
2
0
3
0
9
Nie napełniać zbiornika soli ani dozownika płynu nabłyszczającego.
Ustawić najniższy poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
Uruchamianie programu
1. Otworzyć zawór wody i zamknąć drzwi
urządzenia.
2. Obrócić pokrętło wyboru programów
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aby wybrać program.
3. Ustawić odpowiednie opcje (jeśli są
dostępne).
4. Nacisnąć Start.
Urządzenie rozpocznie pracę.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu powoduje zatrzymanie urządzenia.
Może mieć to wpływ na zużycie energii i czas
trwania programu. Po zamknięciu drzwi
urządzenie kontynuuje pracę od momentu jej
przerwania.
Po otworzeniu drzwi na dłużej niż
30 sekund podczas fazy suszenia
bieżący program zostanie
zakończony. Nie dotyczy to
otworzenia drzwi przez funkcję
AirDry.
Nie należy zamykać drzwi w
ciągu 2 minut od automatycznego
otworzenia drzwi przez funkcję
AirDry, ponieważ urządzenie
może się uszkodzić.
Jeśli następnie użytkownik
zamknie drzwi w ciągu kolejnych
3 minut, bieżący program
zakończy się.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu włączy się
wskaźnik . Po upływie 5 minut urządzenie
wyłączy się automatycznie, aby zmniejszyć
zużycie energii.
1. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie,
należy obrócić pokrętło wyboru
programów, aż znacznik programu
znajdzie się na równi ze wskaźnikiem wł./
wył.
2. Zakręcić zawór wody.
Wskazówki i porady
Informacje ogólne
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pomoże zapewnić optymalne efekty prania i
suszenia podczas codziennej eksploatacji
oraz przyczyni się do ochrony środowiska.
Większe resztki żywności z naczyń należy
wyrzucić do kosza.
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie
potrzeby użyć programu zmywania
wstępnego (jeśli jest dostępny) lub wybrać
program z fazą zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
Podczas ładowania urządzenia sprawdzić,
czy woda wydostająca się z dysz ramion
spryskujących ma swobodny dostęp do
naczyń. Upewnić się, że przedmioty nie
stykają się ze sobą ani się nie zasłaniają.
Możliwe jest używanie osobno detergentu,
płynu nabłyszczającego i soli do zmywarek
lub używanie tabletek wieloskładnikowych
(np. typu „3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji
podanych na opakowaniu.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia. W programie ECO uzyskuje
się największą efektywność zużycia wody i
energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.
Zmiękczanie wody
Zmiękczacz wody usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny wpływ
na rezultaty zmywania lub na pracę
urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji mineralnych,
tym twardsza jest woda. Twardość wody jest
mierzona w równoważnych skalach.
Zmiękczanie powinno być dostosowane do
stopnia twardości wody doprowadzonej do
10
urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać informację na
temat twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody, aby
zapewnić dobre rezultaty zmywania.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do zmywarek.
Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.
Aby zapewnić optymalne efekty zmywania
i suszenia, do twardej i bardzo twardej
wody zaleca się stosowanie zwykłego
detergentu do zmywarek (proszku, żelu lub
tabletek bez dodatkowych składników),
płynu nabłyszczającego i soli.
Co najmniej raz w miesiącu należy
uruchomić urządzenie z umieszczonym w
środku specjalnym środkiem czyszczącym.
Tabletki z detergentem nie rozpuszczają
się całkowicie w trakcie krótkich
programów. Zaleca się stosowanie
tabletek przy długich programach, aby
zapobiec osadzaniu się detergentu na
naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu niż
zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
Postępowanie po zaprzestaniu
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
dozowanego detergentu, soli i płynu
nabłyszczającego należy wykonać poniższą
procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu ani nie
umieszczać naczyń w koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić stopień
zmiękczania wody odpowiednio do
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ładowanie koszy
W urządzeniu należy zmywać przedmioty,
które są przystosowane do zmywania w
zmywarkach.
Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, aluminium,
cynołowiu i miedzi.
Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki z
innymi sztućcami.
Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze
sobą.
Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu upewnić
się, że ramię spryskujące może swobodnie
się obracać.
Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
filtry są czyste i prawidłowo założone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
ramiona spryskujące są drożne;
w zmywarce znajduje się sól do zmywarek
i płyn nabłyszczający (chyba że stosowane
są wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów kuchennych
w koszach jest prawidłowe;
program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia;
użyto prawidłową ilość detergentu.
Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące naczynia
łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a potem z górnego.
11
Po zakończeniu programu po
bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli urządzenia nie można uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy, przed
skontaktowaniem się z autoryzowanym
centrum serwisowym należy sprawdzić, czy
problem można rozwiązać samodzielnie,
korzystając z informacji zawartych w tabeli.
OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowo
wykonana naprawa może narazić
użytkownika na poważne
niebezpieczeństwo. Wszystkie
naprawy powinny wykonywać
odpowiednio wykwalifikowane
osoby.
Po wystąpieniu niektórych problemów co
pewien czas miga wskaźnik zakończenia
programu, sygnalizując usterkę.
Większość występujących problemów
można rozwiązać bez potrzeby
kontaktowania się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego
włożono do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bez‐
pieczników jest sprawny.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Nacisnąć Start.
W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadza‐
nia żywicy do zmiękczacza wody. Czas trwania
tego procesu wynosi około 5 minut.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Co pewien czas miga jednokrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik Start miga w sposób ciąg‐
ły.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest za niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejsco‐
wym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest
drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Co pewien czas miga dwukrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik Start miga w sposób ciąg‐
ły.
Upewnić się, że syfon umywalki jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
12
Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Włączyło się zabezpieczenie przed zala‐
niem.
Co pewien czas miga trzykrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik Start miga w sposób ciąg‐
ły.
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autory‐
zowanym centrum serwisowym.
Urządzenie wielokrotnie przerywa i
wznawia pracę.
Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to optymal‐
ne efekty zmywania i oszczędność energii.
Niewielki wyciek z drzwi urządzenia.
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Po‐
luzować lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli doty‐
czy).
Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane wzglę‐
dem komory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli do‐
tyczy).
Występują problemy z zamknięciem
drzwi urządzenia.
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Po‐
luzować lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli doty‐
czy).
Naczynia wystają z koszy.
Grzechotanie/stukanie dochodzące z
wnętrza urządzenia.
Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w koszach.
Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą zała‐
dunku koszy.
Upewnić się, że ramiona spryskujące obracają się
swobodnie.
Urządzenie wyzwala automatyczny wy‐
łącznik.
Wydajność prądowa instalacji jest niewystarczają‐
ca do jednoczesnego zasilania wszystkich włą‐
czonych urządzeń. Należy sprawdzić parametry
zasilania w gniazdku oraz wartość graniczną prą‐
du automatycznego wyłącznika lub wyłączyć jed‐
no z urządzeń.
Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urzą‐
dzenia. Skontaktować się z autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub „Wskazówki i
porady”, aby znaleźć inne
możliwe przyczyny.
Po sprawdzeniu urządzenia nacisnąć Start.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w tabeli,
należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
13
Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty zmy‐
wania.
Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wskazówki i
porady” oraz broszura dotycząca załadunku koszy.
Używać programów zapewniających bardziej intensywny
cykl zmywania.
Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konserwacja i
czyszczenie”.
Niezadowalające efekty susze‐
nia.
Naczynia pozostawały za długo w zamkniętym urządzeniu.
Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest jego
niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy poziom dozowania
płynu nabłyszczającego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wymagać wytar‐
cia ściereczką.
By uzyskać najwyższą wydajność suszenia włączyć opcję
AirDry.
Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczającego, także
w połączeniu z tabletkami wieloskładnikowymi.
Białawe smugi lub niebieskawy
nalot na szklankach i naczy‐
niach.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozowanie
płynu nabłyszczającego.
Użyto za dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych
kroplach wody na szklankach i
naczyniach.
Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozowanie
płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Naczynia są mokre.
By uzyskać najwyższą wydajność suszenia włączyć opcję
AirDry.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia od‐
bywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych tabletek.
Należy wypróbować inną markę lub włączyć dozownik pły‐
nu nabłyszczającego i zastosować płyn nabłyszczający
wraz z wieloskładnikowymi tabletkami.
Wnętrze urządzenia jest mokre.
Nie świadczy to o usterce urządzenia. Jest to efekt skra‐
plania się na ściankach wilgoci obecnej w powietrzu.
Nadmiar piany podczas zmy‐
wania.
Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do zmywa‐
rek.
Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczającego.
Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Ślady rdzy na sztućcach.
W wodzie używanej do zmywania jest za dużo soli. Patrz
„Zmiękczacz wody”.
Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nierdzewnej.
Należy unikać umieszczania blisko siebie sztućców ze sre‐
bra i stali nierdzewnej.
14
Problem Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Po zakończeniu programu w
dozowniku znajdują się pozos‐
tałości detergentu.
Tabletka z detergentem zablokowała się w dozowniku i
woda nie wypłukała jej całkowicie.
Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Należy
sprawdzić, czy ramię spryskujące może się obracać i jest
drożne.
Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemożliwiają
otworzenia pokrywy dozownika detergentu.
Nieprzyjemny zapach w urzą‐
dzeniu.
Patrz „Czyszczenie wnętrza”.
Osad z kamienia na naczy‐
niach, w komorze zmywarki i po
wewnętrznej stronie jej drzwi.
Poziom soli jest niski; sprawdzić wskaźnik poziomu soli.
Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.
Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda. Patrz
„Zmiękczacz wody”.
Nawet stosując uniwersalne tabletki do zmywarki, należy
używać soli i ustawić poziom regeneracji zmiękczacza wo‐
dy. Patrz „Zmiękczacz wody”.
Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należy oczyścić
urządzenie odpowiednimi środkami czyszczącymi.
Spróbować użyć innego detergentu.
Skontaktować się z producentem detergentu.
Matowe, odbarwione lub wy‐
szczerbione naczynia.
Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko przed‐
mioty, które można myć w zmywarce.
Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy. Należy
zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku koszy.
Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym koszu.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub „Wskazówki i
porady”, aby znaleźć inne
możliwe przyczyny.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt
zmywania. Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
15
Czyszczenie filtrów
B
A
C
Upewnić się, że wokół krawędzi osadnika nie znajdują się resztki żywności ani
zanieczyszczenia.
Włożyć na miejsce filtr (C). Upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony pod 2
prowadnicami.
Włożyć filtry (A) i (B).
Włożyć filtr (A) do filtra płaskiego (C). Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się
zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są
zatkane, zabrudzenia należy usunąć za
pomocą cienkiego, spiczastego przedmiotu.
Czyszczenie obudowy
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania ani rozpuszczalników.
Czyszczenie wnętrza
Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
Częste korzystanie z krótkich programów
może powodować osadzanie się tłuszczu i
kamienia wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z długich
programów co najmniej 2 razy w miesiącu.
Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, zaleca się stosowanie raz w
miesiącu specjalnego środka
czyszczącego do zmywarek. Należy ściśle
przestrzegać wskazówek umieszczonych
na opakowaniu produktu.
16
Dane techniczne
Wymiary Szerokość / wysokość / głę‐
bokość (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
1)
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie doprowadzanej wo‐
dy
Min./maks. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda
2)
maks. 60°C
Pojemność Liczba kompletów naczyń 13
Pobór mocy Tryb czuwania (W) 5.0
Pobór mocy Tryb wyłączenia (W) 0.50
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elek‐
trowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
Tabliczka znamionowa
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość e-
mail na adres:
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
17
*
18
19
www.electrolux.com/shop
156920320-A-272017
/